Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydası haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Toxumuluq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə " 1997-ci il 7 aprel tarixli 569 nmrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydası təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 10 iyul 1997-ci il

N 75

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 10 iyul tarixli 75 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin

QAYDASI

 

1. Bu qayda karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin şərtlərini məyyən edir.

 

2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada toxum istehsalı, tədark, ticarəti və istifadəsi ilə məşğul olan hquqi və fiziki şəxslər məyyən olunmuş karantin qaydalarına riayət edərkən karantin obyektlərinə qarşı aparılan profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə dvlət tərəfindən kompensasiya ala bilər.

 

3. Hazırkı qayda zrə dvlət kənd tәsәrrfatı məssisələri kompensasiya ala bilməzlər. Dvlət kənd təsərrfatı məssisələrinə karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumların və toxumluq əkinlərin həcmi məyyən olunmuş qaydada dvlət, yerli və sığorta toxum fondları hesabına dənilir.

 

4. Kompensasiya aşağıda gstərilən hallarda verilir:

a) karantin obyektləri ilə yoluxması ehtimalı olan toxumların və toxumluq əkinlərin məhv edilməsinə grə ("karantin zonalarına" daxil olan, habelə karantin obyektləri ilə yoluxmuş və bu səbəbdən ləğv edilmiş toxumluq əkinlərin yaxınlığında yerləşən əkinlər);

b) karantin obyektləri ilə yoluxmuş toxumların və toxumluq əkinlərin məhv edilməsinə grə, o şərtlə ki, onlar gstərilən əkin sahəsinin sahibi tərəfindən aşkar edilsin və bu barədə mvafiq yerli bitkilərin karantini mfəttişliyinə və icra hakimiyyəti orqanına vaxtında rəsmi məlumat verilsin.

 

5. Dvlət bitkilərin karantini mfəttişliyi toxum istehsalı, tədark, ticarəti və istifadəsi ilə məşğul olan hquqi və fiziki şəxslərin məlumatına əsasən və ya mvcud qanunvericilikdə məyyən olunmuş hallarda karantin obyektlərini aşkar edərkən profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin nəticəsində məhv edilən toxumlar və toxumluq əkinlər haqqında mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına və Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyinə təqdimat verir.

 

6. Dvlət bitkilərin karantini mfəttişliyinin təqdimatına əsasən mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsi məqsədi ilə 10 gn mddətində aşağıdakı tərkibdə xsusi komissiyasını yaradır:

yerli bitkilərin karantini mfəttişi;

Kənd Təsərrfatı Nazirliyinin yerli orqanının nmayəndəsi;

Maliyyə Nazirliyinin yerli orqanının nmayәndәsi;

yerli icra hakimiyyəti orqanının nmayəndəsi.

Komissiya məhv edilən toxumların və toxumluq əkinlərin sahibinin iştirakı ilə və onun təqdim etdiyi mvafiq sәnәdlәr əsasında (toxumların keyfiyyәt şəhadətnaməsi, karantin sertifikatı) bir ay mddətində yerlərdə lazımi mşahidələr apararkən kompensasiya miqdarını məyyənləşdirir və bu barədə nsxədən ibarət akt tərtib edir (nmunəsi əlavə olunur). Həmin sənəd yerli icra hakimiyyəti orqanının mhr ilə təsdiq edilir.

 

Aktın bir nsxəsi komissiya tərəfindən yerli icra hakimiyyəti orqanına, iki nsxəsi isə məhv edilən toxumların və toxumluq əkinlərin sahibinə təqdim olunur.

Xsusi komissiyanın zvləri baxılmış məsələ ilə əlaqədar yekdil fikrә gəlmədiyi halda tərtib olunmuş akta fikir ayrılığına dair arayış əlavə olunur.

 

7. Məhv edilən toxumların və toxumluq əkinlərin sahibi bir ay mddətində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyinə ərizə ilə mraciət edir ( xsusi komissiyanın aktı əlavə olunmaqla).

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi təqdim olunan sənədlər əsasında bir ay mddətində mvafiq qərar qəbul edir və ona dvlət bdcəsindən kənd təsərrfatı bitkilərinin mhafizәsinә ayrıları vəsait hesabına məhv edilən toxumların və toxumluq əkinlərin sahibinə məyyən olunmuş kompensasiya miqdarını dəyir. Təqdim edilmiş sənədlərlə razılaşmadığı halda Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi həmin mddətdə ərizəiyə və mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına rəsmi məlumat verməlidir.

 

8. Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumların və toxumluq əkinlərin sahibi xsusi komissiyanın aktı və ya Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyinin qərarı ilə razılaşmadığı halda mvcud qanunvericiliyə uyğun şikayət ilə aidiyyəti məhkəməyə mraciət edə bilər.

 

Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydasına

ƏLAVƏ

 

Nmunə

KARANTİN OBYEKTLƏRİNİN YAYILMASININ QARŞISINI ALMAQ N

PROFİLAKTİKİ VƏ LƏĞVEDİCİ TƏDBİRLƏRİN APARILMASI NƏTİCƏSİNDƏ

MƏHV EDİLƏN TOXUMLARA VƏ TOXUMLUQ ƏKİNLƏRƏ ƏKİLƏN

XƏRCLƏRİN MƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ DVLƏT TƏRƏFİNDƏN

KOMPENSASİYA EDİLMƏSİ N XSUSİ KOMİSSİYANIN

AKTI

 

_______ _________________ 19_____il

 

______________________

( rayon, şəhər )

 

Komissiyanın tərkibi:

yerli bitkilərin karantini mfəttişi;

Kənd Təsərrfatı Nazirliyinin yerli orqanının nmayəndəsi;

Maliyyə Nazirliyinin yerli orqanının nmayəndəsi;

yerli icra hakimiyyəti orqanının nmayəndəsi.

_________________________________________________nvanda yaşayan

əkin sahəsinin sahibinin______________________________________________

( soyadı, adı, atasının adı)

iştirakı ilə məhv edilən toxum və toxumluq əkinlər zrə mşahidələr aparılmışdır.

Toxumların və toxumluq әkinlәrin vəziyyəti haqqında məlumat:

 

1. Toxumların və toxumluq әkinlәrin keyfiyyәt şəhadətnaməsi (əlavə olunur)

 

2. Əkilən toxumların karantin sertifikatı (əlavə olunur)

 

3. Məhv edilən toxumların miqdarı______ton və əkin sahəsi____hektar

 

4. Bitki nv

 

5. Aqrotexniki vəziyyət

 

Komissiyanın xsusi rəyi:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il "___"_________

tarixli____nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq n profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə əkilən xərclərin dvlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydasını rəhbər tutaraq komissiya kompensasiya miqdarını__________manat məyyən edir.

Komissiyanın zvləri: (imzalar)

Sahə sahibinin imzası

Yerli icra hakimiyyəti orqanının mhr