Azərbaycan Respublikası ərazisində radiasiya təhlkəsizliyinə nəzarəti gcləndirmək tədbirləri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində radiasiya təhlkəsizliyinə mntəzəm nəzarətin mvcud norma və qaydalarının tələblərinə uyğun təmin edilməsi və bu sahədə dvlət nəzarətinin gcləndirilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Respublikaya gətirilən və respublikadan ıxarılan, eyni zamanda respublika ərazisindən keən tranzit yklərə daim radiasiya nəzarəti aparmaq məqsədi ilə hava və dəniz limanları, dəmiryol stansiyaları və avtomobil nəqliyyatı yollarındakı sərhəd-keid mәntәqәlәrindә stasionar avtomatik radiasiya nəzarəti cihazlarının quraşdırılması Dvlət Gmrk Komitəsinə tapşırılsın.

2. Dvlət Gmrk Komitəsi:

- 1997-1998-ci illər ərzində bu cihazların mvafiq yerlərdə quraşdırılmasını təmin etsin və həmin sahələrdə nəzarətin həyata keirilməsi qaydalarını Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə məyyən etsin; - tabeliyindən, mlkiyyət formasından və fəaliyyət nvndən asılı olmayaraq hər hansı məssisə, idarə və təşkilat tərəfindən respublikaya gətirilmiş radioaktiv maddələr və digər ionlaşdırıcı şa mənbələri haqqında Dvlətdağtexnəzarət Komitәsinә, Səhiyyə Nazirliyinə və Dvlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinə məlumat versin;

- respublika әrazisindәn radioaktiv materialların tranzit yolla daşınmasına, yalnız baş verə biləcək qəzaların nəticələrinin ləğv edilməsinə təminat verən sığorta sənədinin olduğu halda icazə versin.

3. Nazirliklər, komitələr, şirkətlər, konsernlәr, birliklər, idarələr və təşkilatlar radioaktiv maddə və digər ionlaşdırıcı şa mənbələrinin hər il inventarizasiyasını keirsinlər və nəticələrini mntəzəm olaraq hər il dekabrın 15-dək Dvlətdağtexnəzarət Komitəsinə, Səhiyyə Nazirliyinə və Dvlət Ekologiya və Tәbiәtdәn İstifadəyə Nəzarət Komitəsinə təqdim etsinlər, bu təşkilatlar isə Nazirlər Kabinetinə vaxtaşırı məlumat versinlər.

4. Səhiyyə Nazirliyi və Tәhsil Nazirliyi xalq təsərrfatının mvafiq sahələri n radiasiya təhlkəsizliyi zrə mtəxəssislərin hazırlanmasını təşkil etsinlər.

5. Qərarın icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti İşlər İdarəsinin aidiyyəti şbələrinə həvalə olunsun.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri. 11 iyul 1997-ci il

N 76