Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi qaydasının və sertifikatların nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI[1]

 

“Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli 218 nömrəli Fərmanının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi qaydası və sertifikatların nümunəsi təsdiq edilsin (1-5 nömrəli əlavələr).[2]

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 13 iyul 2005-ci il

¹ 135

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

1 nömrəli əlavə

 

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi

QAYDASI

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Bu Qayda Avropa İttifaqı Komissiyasının direktivlərinə, şura reqlamentlərinə və “Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli 218 nömrəli Fərmanına Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli 218 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 12 may tarixli 403 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının (bundan sonra - sertifikat) verilməsini tənzimləyir.[3]

1.2. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrində infrastruktur və məhsulların təhlükəsizlik meyarları üzrə ekspertizaların nəticələrini təsdiq edən sənədlərin verilməsi, həmin məhsulların keyfiyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi, istehsal və emal müəssisələrinin reyestrinin aparılması sahəsində və Avropa İttifaqının bu sahədə müvafiq tələblərinin icrasını Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (bundan sonra - vahid səlahiyyətli orqan) həyata keçirir. [4]

1.3. Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı üçün sertifikat yalnız qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiqedici kod nömrəsinə malik olan müəssisələrdə istehsal, emal edilmiş və qablaşdırılmış yeyinti məhsullarına vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən keçirilən müvafiq ekspertizalar nəticəsində verilir.

 

II. SERTİFİKATIN VERİLMƏSİ QAYDASI

 

2.1. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarına sertifikat almaq istəyən ixracatçı vahid səlahiyyətli orqana “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.1-ci maddəsinə uyğun olaraq rəsmi ərizə ilə müraciət edir.[5]

2.2. Ərizədə ixrac tarixi, təyinat ölkəsi, mənşə ölkəsi, ixrac edilən məhsulların istehsal və emal edildiyi müəssisənin təsdiqedici kod nömrəsi, gömrük çıxış məntəqəsi, məhsulun adı, miqdarı və s. məlumatlar öz əksini tapmalıdır. [6]

2.3. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır:

2.3.1. mənşə sənədinin əsli;

2.3.2. uyğunluq sertifikatı;

2.3.3. gigiyenik sertifikatı;

2.3.4. alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı);[7]

2.3.5. ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanunvericiliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi, ovlanmış heyvanlara müvafiq orqanın icazəsi və onun qadağan olunmamış müddətdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu haqda sənəd, Avropa Komissiyasının müvafiq direktivləri və şura reqlamentləri ilə müəyyən edilmiş digər sənədlər ərizəyə əlavə olunur. [8]

2.3.6. ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys);

2.3.7. dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd.[9]

2.3-1. Sertifikatın alınmasına görə dövlət rüsumu yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya internet vasitəsilə ödənilməlidir.[10]

2.4. yeyinti məhsullarının hər bir partiyasına sertifikat vermək üçün vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər (bu Qaydanın 2.3.2.-2.3.6-cı bəndlərində nəzərdə tutulan sənədlərin əsli təqdim edilməklə surəti) qəbul edilir, xüsusi kitabda qeydə alınır, baxılır. Ərizəyə baxıldıqdan sonra sənədlərin əsli ərizəçiyə qaytarılır.

2.5. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 1 (bir) gün ərzində yazılı məlumat verilir. Məlumatda sənədlərdəki çatışmazlıqlar və uyğunsuzluq halları konkret göstərilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra 3 (üç) gün müddətində onlara və məhsula bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq baxılır və sertifikatın verilməsindən imtina üçün əsas olmadıqda məhsula müvafiq sertifikat verilir.

2.6. İxracatçıya sertifikatın verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə ona qanunvericiliyə əsaslanan imtinanın səbəbləri göstərilməklə 1 (bir) gün müddətində yazılı məlumat verilir. İxracatçı imtina barədə, yaxud da vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verə bilər.[11]

2.7. yeyinti məhsullarına sertifikat, bir qayda olaraq, aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə verilir:

2.7.1. məhsul təsdiqedici kod nömrəsinə malik olan müəssisə tərəfindən istehsal, emal olunsun və qablaşdırılsın;

2.7.2. məhsul partiyasına sertifikatın verilməsi üçün ərizənin təqdim edildiyi tarixədək olan 15 (on beş) gün ərzində müəssisədə müvafiq qaydada keçirilən dövri ekspertizalar zamanı əhəmiyyətli çatışmazlıqlar olmasın;

2.7.1.3. bu Qaydanın III bölməsində göstərilən məhsulun ekspertizasına dair müsbət rəy olsun;

2.7.3. məhsulun ekspertizasına dair bu Qaydanın III bölməsinə uyğun müsbət rəy olduqda. [12]

2.8. Bütün məsuliyyəti təsdiqedici kod nömrəsinə malik müəssisə öz üzərinə götürmək şərtilə başqa bir ixracatçı, təsdiqedici kod nömrəsinə malik olmayan yeyinti məhsulları emalı müəssisəsi, həmin müəssisənin səlahiyyətlərindən istifadə edərək öz adlarına məhsul ixrac edə bilərlər. Bu zaman sertifikatda təsdiqedici kod nömrəsinə malik olan emal, yaxud da qablaşdırma müəssisəsinin və ixracatçının adı göstərilməlidir.

 

III. SERTİFİKAT VERİLƏCƏK MƏHSULUN EKSPERTİZASI

 

3.1. Məhsula sertifikat verilməsi məqsədilə vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən onun ekspertizası keçirilir.

3.2. Ekspertizalar bu sahədəki Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə (sazişlərə) uyğun olaraq aparılır.

3.3. Məhsulun ekspertizası üçün nümunələr götürülür və analiz aparılır.

3.4. Analiz aparılması üçün nümunələr partiya nömrələri nəzərə alınmaqla müəssisədən emal prosesinin ən son mərhələsinə çatdırılmış qablaşdırılmış və etiketlənmiş hazır məhsul anbarından müvafiq qaydalara uyğun olaraq vahid səlahiyyətli orqanın ən azı iki nümayəndəsi tərəfindən istehsalçının iştirakı ilə götürülür.

3.5. Nümunələr məhsulun növü və emal formasına görə normativ texniki sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq qiymətləndirilir və keyfiyyəti barədə rəy verilir.

3.6. Yeyinti məhsullarının ixracı zamanı mənşə sənədində məhsulun əldə edildiyi tarixdəki və istehsal sahəsində aparılan ən son tarixdəki suyun (canlı molyuskların ixracı zamanı) və məhsulun mikrobioloji və toksikoloji analiz nəticələri əsas götürülür. Bu halda son analiz və ixrac arasındakı müddət 15 (on beş) gündən artıq olmamalıdır. [13]

 

IV. SERTİFİKATIN TƏRTİBİ

 

4.1. Sertifikat təsdiq edilmiş nümunəyə uyğun olaraq vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən ingilis dilində və ya ixracatçı ilə idxalatçı arasında razılaşmaya əsasən həmin ölkənin rəsmi dövlət dilində tərtib olunur.

4.2. Məhsullar əgər tranzit ölkədən keçirilərək idxalçı ölkəyə göndəriləcəksə, sertifikatın üzərində tranzit üçün istifadə olunduğu (FOR TRANSİT) yazılır.

4.3. Sertifikat 3 (üç) nüsxədə tərtib olunur, sertifikatın əsli malı müşayiət edən digər sənədlərə əlavə olunur, 1 (bir) nüsxəsi vahid səlahiyyətli orqanda qalır, qalan nüsxə isə müəssisəyə təqdim olunur. [14]

4.4. Sertifikat mavi rəngli, pozulmayan və ya silinməyən diyircəkli qələmlə doldurulur, tərtib edənin adı, soyadı, vəzifəsi yazılır, imzalanır və möhürlə təsdiq olunur. [15]

4.5. Sertifikat üzərində düzəlişlər etməyə yol verilmir.

4.6. Sertifikatın alınması üçün ixracatçı tərəfindən daxil olmuş rəsmi müraciət vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən xüsusi kitabda qeydə alınır, qeydiyyat nömrəsi və tarixi sertifikatda əks olunur.

4.7. Sertifikat hər hansı səbəbdən itirildikdə, onun qanunvericiliyə uyğun olaraq dublikatı verilir.

4.8. Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən sertifikat aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

4.8.1. sertifikat sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

4.8.2. sertifikatın verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə düzgün olmayan məlumatlar aşkar edildikdə;

4.8.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;

4.8.4. hüquqi şəxs ləğv edildikdə;

4.8.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

4.9. İxracatçıya sertifikat verən vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən sertifikatın ləğv edilməsi haqda qərar qəbul olunandan 1 (bir) gün müddətində yazılı şəkildə sertifikat sahibinə və gömrük orqanlarına məlumat verilir.

4.10. Bu Qaydaya uyğun olaraq verilən sertifikat əsasında məhsul ixrac edildikdən sonra 3 (üç) gün müddətində məhsulun yük-gömrük bəyannaməsinin surəti ərizəçi tərəfindən vahid səlahiyyətli orqana təqdim edilir.

 

V. BU QAYDANIN POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

 

Sertifikat verən vahid səlahiyyətli orqanın vəzifəli şəxsləri sertifikatın verilməsi qaydasının pozulmasına görə, habelə ərizəçi təqdim etdiyi sənədlərin və onlarda göstərilən məlumatların düzgünlüyünə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət  daşıyırlar.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının

NÜMUNƏSİ

Seriya nömrəsi_____________________

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan balıq və balıq məhsulları üçün nəzərdə tutulur

 

Göndərən ölkə______________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan______________________________________________________________

 

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Məhsulun təsviri___________________________________________________________________

Növü (elmi adı) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Emal forması (1)____________________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Yerlərin sayı_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Netto çəkisi________________________________________________________________________

Saxlama və daşıma temperaturu______________________________________________________

 

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və emal müəssisəsinin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

III. Məhsulların göndərildiyi yer

Məhsullar (göndərilmişdir)__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Haradan (göndərən yer)_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə)_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (2)________________________________________________________

 

(1) İnsanın istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş canlı, hazırlanmış, emal edilmiş və s. şəkildə

(2) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

 

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan__________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar onların istehsalı, emalı və satışına dair sağlamlıq şərtlərini müəyyən edən Avropa Şurasının müvafiq direktivlərinə və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun emal olunmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur. [16]

 

 

 

Tərtib olunduğu yer ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tarix _____________________________________________________________________________

 

 

                                                                              _________________________________________

M.Y.                                                                                                          imza

 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

3 nömrəli əlavə

 

Keyfiyyət sertifikatının

NÜMUNƏSİ

Seriya nömrəsi_____________________

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan aşağıdakı canlı məhsullar üçün nəzərdə tutulur:

ikitaylı molyusklar (1)

dərisitikanlılar (1)

qabıqlılar (1)

başıayaqlılar (1)

qarınayaqlılar (1)

 

Göndərən ölkə_____________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan____________________________________________________________

 

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Növü (elmi adı)____________________________________________________________________

Kod ¹-si (mümkündürsə)___________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü_______________________________________________________________

Yerlərin sayı_______________________________________________________________________

Netto çəkisi________________________________________________________________________

Analiz rəyinin nömrəsi______________________________________________________________

 

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi______________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac üçün icazə verilən müəssisənin adı, ünvanı və təsdiqedici kodun nömrəsi________________

 

III. Məhsulun göndərildiyi yer:

Məhsul göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer)_____________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə)_____________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (2)________________________________________________________

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

(1) Lazım olmayanı silin

(2) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

 

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar Avropa Şurasının müvafiq direktivləri, reqlamentləri və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun gigiyenik tələblərə əsasən ovlanmış, sağlamlıq qaydalarına əsasən hazırlanmış, təmizlənmiş, qablaşdırılmış, yoxlamadan keçirilmiş, nəql olunmuş və istehlak üçün tam yararlıdır. [17]

 

 

 

 

Tərtib olunduğu yer ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tarix _____________________________________________________________________________

 

 

                                                                              _________________________________________

M.Y.                                                                                                          imza

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

4 nömrəli əlavə

 

Keyfiyyət sertifikatının

NÜMUNƏSİ

Seriya nömrəsi____________________

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan aşağıdakı dondurulmuş və ya emal edilmiş məhsullar üçün nəzərdə tutulur:

ikitaylı molyusklar (1)

dərisitikanlılar (1)

qabıqlılar (1)

qarınayaqlılar (1)

başıayaqlılar (1)

Göndərən ölkə_____________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan____________________________________________________________

 

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Növü (elmi adı)____________________________________________________________________

Məhsulun görünüşü və emal forması (2)______________________________________________

Kod ¹-si (mümkündürsə)__________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü______________________________________________________________

Yerlərin sayı______________________________________________________________________

Netto çəkisi_______________________________________________________________________

Analiz rəyinin nömrəsi_____________________________________________________________

Saxlama və daşıma temperaturu_____________________________________________________

 

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi_____________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac üçün icazə verilən müəssisənin adı, ünvanı və təsdiqedici kodun nömrəsi______________________

 

III. Məhsulun göndərildiyi yer

Məhsul göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer)_____________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə)_____________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (3)________________________________________________________

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan

______________________________________________________________________________________

 

(1) Lazım olmayanı silin

(2) Soyudulmuş, buzlaşdırılmış, konservləşdirilmiş və s.

(3) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

 

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar toksiki elementlər olmayan yerdə və vaxtda ovlanmış və Avropa Şurasının müvafiq direktivləri, reqlamentləri və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun sağlamlıq qaydalarına əsasən hazırlanmış, dondurulmuş, emal olunmuş, qablaşdırılmış, analizdən keçirilmiş və nəql olunmuşdur. [18]

 

 

Tərtib olunduğu yer ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tarix _____________________________________________________________________________

 

                                                                              _________________________________________

M.Y.                                                                                                          imza

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

5 nömrəli əlavə

 

Keyfiyyət sertifikatının

NÜMUNƏSİ

Seriya nömrəsi_____________________

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan qurbağa ayaqları və dəniz ilbizi üçün nəzərdə tutulur:

qurbağa ayaqları (1)

dəniz ilbizi (1)

Göndərən ölkə____________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan____________________________________________________________

 

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Məhsulun təsviri___________________________________________________________________

Növü (elmi adı)____________________________________________________________________

Vəziyyəti və emal forması (2)________________________________________________________

Kod ¹-si (mümkündürsə)__________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü_______________________________________________________________

Yerlərin sayı_______________________________________________________________________

Netto çəkisi________________________________________________________________________

Saxlama və daşıma temperaturu______________________________________________________

 

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac üçün icazə verilən müəssisənin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

III. Məhsulun göndərildiyi yer

Məhsul göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer)_____________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə)_____________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (3)________________________________________________________

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

(1) Lazım olmayanı silin

(2) Soyudulmuş, buzlaşdırılmış, bişirilmiş, emal olunmuş, konservləşdirilmiş və s.

(3) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

 

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar Avropa Şurasının müvafiq direktivləri, reqlamentləri və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun gigiyenik tələblərə əsasən hazırlanmış, bişirilmiş, emal olunmuş, konservləşdirilmiş, dondurulmuş, qablaşdırılmış və saxlanılmış, müəssisənin səlahiyyəti nümayəndəsi tərəfindən hazırlanmış proqram əsasında yoxlamadan və analizdən keçirilmişdir. [19]

 

 

 

Tərtib olunduğu yer ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tarix _____________________________________________________________________________

 

 

                                                                              _________________________________________

M.Y.                                                                                                          imza

 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

6 nömrəli ƏLAVƏ[20]

 

 

Keyfiyyət sertifikatının

 

N Ü M UN Ə S İ

 

 

                                                                                                                                 ¹:______

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süd üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1)____________________________

 Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________

 

I. Məhsulun təsviri

 

 Hansı heyvandan alınmışdır________________________________________________

 Kod nömrəsi (mövcuddursa)________________________________________________

 Qablaşdırmanın növü______________________________________________________

 Yerlərin sayı ______________________________________________________________

Netto çəkisi_______________________________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən ərazi/istehsal müəssisəsinin (müəssisələrinin)/yığım məntəqə(ləri)nin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi (2):___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

III. Məhsulun təyinatı

 

Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

haradan (göndərən yer və ölkə)_____________________________________________

 haraya (göndərilən yer və ölkə)_____________________________________________

 saxlanma müddəti________________________________________________________

 saxlanma temperaturu____________________________________________________

 daşınma temperaturu_____________________________________________________

 yüklənmə tarixi__________________________________________________________

 nəqliyyat vasitəsinin növü (3)______________________________________________

 plombun nömrəsi________________________________________________________

 ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

 alıcının adı və ünvanı ____________________________________________________

 

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Mən aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süd Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

- baytarlıq nəzarətində olan heyvanlardan əldə edilmişdir;

- məhsulun tədarük edildiyi ərazi heyvanların dabaq və çiçək xəstəliklərindən azaddır və son 12 ayda heyvanlara adı çəkilən xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulmamışdır;

- məhsul iri buynuzlu qaramalın dabaq və digər yoluxucu xəstəliklərinə görə məhdudiyyət qoyulmayan ərazilərdən olan heyvanlardan tədarük edilmişdir;

- heyvanlar sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:

__________________________________________________________________________

tarix ____________________________________________________________________

 M.Y.                                                                ___________________________

                                                                                    Baytar həkimin imzası (4)

        

 _____________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

 

 V. Əhalinin sağlamlığının qorunması

 Bununla rəsmi müfəttiş yuxarıda qeyd olunan çiy südün aşağıda yazılanlara müvafiq olmasını təsdiq edir:

- qanunvericiliklə limitində antimikrobların, pestisidlərin çöküntülərini və radionuklid qarışıqlarını özündə təşkil etmir;

- gigiyena qaydalarına tam cavab verən, qeydiyyata alınmış və yoxlanılmış ərazilərdən/fermalardandır;

- spesifik gigiyena şərtlərinə müvafiq olaraq tədarük edilmiş, yığılmış, standartlaşdırılmış, soyudulmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

- standartların tələblərinə müvafiqdir və petri fincanında somatik hüceyrələrin sayı normadan artıq deyildir.

Aşağıda imza edən rəsmi müfəttiş Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer: ______________________________________________________

tarix _____________________________________________________________________

 

 M.Y.                                                                  ________________________          

                                                                                                                          Müfəttişin imzası (4)

 

_______________________________________________________________________________________________________

Soyadı, adı və vəzifəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 (1) Avropa İttifaqına idxal etmək üçün məhdudiyyət qoyulmuş üçüncü ölkənin ərazisi olduqda qeyd olunmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır.

Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(4) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

7 nömrəli ƏLAVƏ

 

Keyfiyyət sertifikatının

 

N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                                 ¹ ______________

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süddən hazırlanmış məhsullar üçündür.

 

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1)____________________________

 Vahid səlahiyyətli orqan___________________________________________________

 I. Məhsulun təsviri

 

 Hansı heyvandan alınmışdır _______________________________________________

Kod nömrəsi (mövcuddursa)_______________________________________________

 Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________

 Yerlərin sayı_____________________________________________________________

 Netto çəkisi______________________________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən ərazi/istehsal müəssisəsinin (müəssisələrinin)/yığım məntəqə(ləri)nin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi (2):_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

III. Məhsulun təyinatı

 Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

haradan (göndərən yer və ölkə)_____________________________________________

 haraya (göndərilən yer və ölkə)_____________________________________________

 saxlanma müddəti________________________________________________________

 saxlanma temperaturu____________________________________________________

 daşınma temperaturu_____________________________________________________

 yüklənmə tarixi__________________________________________________________

 nəqliyyat vasitəsinin növü (3)______________________________________________

 plombun nömrəsi________________________________________________________

 ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

 alıcının adı və ünvanı_____________________________________________________

 

 IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Mən, aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süddən hazırlanmış məhsullar Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

- baytarlıq nəzarətində olan heyvanlardan əldə edilmişdir;

- məhsulun tədarük edildiyi ərazi heyvanların dabaq və çiçək xəstəliklərindən azaddır və son 12 ayda heyvanlara adı çəkilən xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulmamışdır;

- məhsul iri buynuzlu qaramalın dabaq və digər yoluxucu xəstəliklərinə görə məhdudiyyət qoyulmayan ərazilərdən olan heyvanlardan tədarük edilmişdir;

- heyvanlar sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:

_________________________________________________________________________

tarix_____________________________________________________________________

 M.Y.                                                               _____________________________________

                                                                                    Baytar həkimin imzası (4)

 

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

 

 V. Əhalinin sağlamlığının qorunması

Bununla rəsmi müfəttiş yuxarıda qeyd olunan çiy süd məhsulunun aşağıda yazılanlara müvafiq olmasını təsdiq edir:

1. Çiy süd:

- qanunvericiliklə limitində antimikrobların, pestisidlərin çöküntülərini və radionuklid qarışıqlarını özündə təşkil etmir;

- gigiyena qaydalarına tam cavab verən, qeydiyyata alınmış və yoxlanılmış ərazilərdən/fermalardandır;

- spesifik gigiyena şərtlərinə müvafiq olaraq tədarük edilmiş, yığılmış, standartlaşdırılmış, soyudulmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

- standartların tələblərinə müvafiqdir və petri fincanında somatik hüceyrələrin sayı normadan artıq deyildir;

-Avropa Birliyinin müvafiq qanunvericiliyi ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

2. Spesifik tələblərə uyğun olaraq pasterizə edilmişdir.

3. Mikrobioloji kriterilərə cavab verir.

4. Tələblərə uyğun olaraq saxlanılmış, qablaşdırılmış və nəql olunmuşdur.

5. Münasib yerlərdə, lazım gəldikdə çənlərdə daşınmışdır.

Aşağıda imza edən rəsmi müfəttiş Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:______________________________________________________

tarix_____________________________________________________________________

M.Y.                                                               _____________________________________

                                                                                           Müfəttişin imzası (4) .

_________________________________________________________________________

Soyadı, adı və vəzifəsi

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 (1) Avropa İttifaqına idxal etmək üçün məhdudiyyət qoyulmuş üçüncü ölkənin ərazisi olduqda qeyd olunmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi

 yazılmalıdır.

Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(4) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

8 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

Keyfiyyət sertifikatının

N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                              ¹ _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş pasterizə olunmuş süd və pasterizə olunmuş süd məhsulları üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1)____________________________

 Vahid səlahiyyətli orqan __________________________________________________

 

I. Məhsulun təsviri

 

 Hansı heyvandan alınmışdır_______________________________________________

 Pasterizə olunmuş süd və pasterizə olunmuş süddən hazırlanmış məhsulların təsviri(2)______________________________________________________________________

 Kod nömrəsi (mövcuddursa)_______________________________________________

 Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________

 Yerlərin sayı _____________________________________________________________

 Netto çəkisi______________________________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən ərazi/istehsal müəssisəsinin (müəssisələrinin)/yığım məntəqə(ləri)nin, /standartlaşdırma mərkəz(lər)inin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi (2)___________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 III. Məhsulun təyinatı

 

Məhsullar göndərilmişdir:__________________________________________________

haradan (göndərən yer və ölkə)_____________________________________________

          haraya (göndərilən yer və ölkə)______________________________________________

saxlanma müddəti________________________________________________________

saxlanma temperaturu____________________________________________________

daşınma temperaturu_____________________________________________________

yüklənmə tarixi__________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (3)______________________________________________

 plombun nömrəsi________________________________________________________

 ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

 alıcının adı və ünvanı_____________________________________________________

 IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Mən, aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş və pasterizə olunmuş süddən hazırlanmış süd məhsulları Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

- baytarlıq nəzarətində olan heyvanlardan əldə edilmişdir;

- məhsulun tədarük edildiyi ərazi heyvanların dabaq və çiçək xəstəliklərindən azaddır və son 12 ayda heyvanlara adı çəkilən xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulmamışdır;

- məhsul iri buynuzlu qaramalın dabaq və digər yoluxucu xəstəliklərinə görə məhdudiyyət qoyulmayan ərazilərdən olan heyvanlardan tədarük edilmişdir;

- heyvanlar sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:

_________________________________________________________________________

           Tarix____________________________________________________________________

 M.Y.

                                                               ____________________________________

                                                                            Baytar həkimin imzası (4)

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

 

 V. Əhalinin sağlamlığının qorunması

 

 Bununla rəsmi müfəttiş yuxarıda qeyd olunan pasterizə olunmuş süd və pasterizə olunmuş süd məhsullarının aşağıda yazılanlara müvafiq olmasını təsdiq edir:

1. Çiy süd:

- qanunvericiliklə limitində antimikrobların, pestisidlərin çöküntülərini və radionuklid qarışıqlarını özündə təşkil etmir;

- gigiyena qaydalarına tam cavab verən, qeydiyyata alınmış və yoxlanılmış ərazilərdən/fermalardandır;

- spesifik gigiyena şərtlərinə müvafiq olaraq tədarük edilmiş, yığılmış, standartlaşdırılmış, soyudulmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

- standartların tələblərinə müvafiqdir və petri fincanında somatik hüceyrələrin sayı normadan artıq deyildir;

- Avropa Birliyinin müvafiq qanunvericiliyi ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

2. Spesifik tələblərə uyğun olaraq pasterizə edilmişdir.

3. Mikrobioloji kriterilərə cavab verir.

4. Tələblərə uyğun olaraq saxlanılmış, qablaşdırılmış və nəql olunmuşdur.

5. Münasib yerlərdə, lazım gəldikdə çənlərdə daşınmışdır.

Aşağıda imza edən rəsmi müfəttiş Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:______________________________________________________

tarix_____________________________________________________________________

 M.Y.

                                                                      _________________________________

                                                                                      Müfəttişin imzası (4)

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

                                                           

 

 

 

 

 

_______________

 

 

 

 

 (1) Avropa İttifaqına idxal etmək üçün məhdudiyyət qoyulmuş üçüncü ölkənin ərazisi olduqda qeyd olunmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır.

Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(4) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

9 nömrəli ƏLAVƏ

 

Keyfiyyət sertifikatının

N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                                ¹______________

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulan quş əti, heyvan əti, ovlanmış heyvan əti, vəhşi heyvan əti, dovşan əti və s. ət məhsulları üçündür

İxrac edən ölkənin adı (1) _________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan_________________________________________________

 

 I. Məhsulun təsviri

 

 Ət və ət məhsullarının əldə edildiyi heyvanın növü Ətin növü: dərisi soyulmuş/soyulmamış və içalatı çıxarılmış (2) (3)___________________________________

_________________________________________________________________________

 Emal və ya kəsimin tarixi__________________________________________________

 Dondurulma forması______________________________________________________

 Saxlanma forması________________________________________________________

 Qablaşdırmanın növü ____________________________________________________

 Yerlərin sayı _____________________________________________________________

  Netto çəkisi_____________________________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si ........

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən kəsim müəssisəsinin (müəssisələrinin) ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si___________________________

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən soyuducu saxlama anbar( lar)ının ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si____________________________________

 

 III. Məhsulun təyinatı

 

Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

haradan (göndərən yer və ölkə)_____________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə)___________________________________________

saxlanma temperaturu____________________________________________________

daşınma temperaturu_____________________________________________________

 yüklənmə tarixi__________________________________________________________

 nəqliyyat vasitəsinin növü (4)______________________________________________

 plombun nömrəsi________________________________________________________

 ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

 alıcının adı və ünvanı _____________________________________________________

 

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Mən, rəsmi baytar həkim aşağıda imzamla təsdiq edirəm ki:

- yuxarıda qeyd olunan heyvanlar kəsimdən əvvəl müəssisədə (saat) (tarix) də müayinədən keçirilmiş və sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir;

- heyvanlar müəssisədə saat və tarixdə kəsilmiş, kəsim və qanın axıdılması əməliyyatları qaydalara uyğun bir şəkildə həyata keçirilmişdir;

- heyvanlara dair müvafiq qeydlər və sənədləşdirmələr qaydalara uyğun olaraq aparılmış və heyvanların kəsilməsinə heç bir əngəl yaratmır.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:

_________________________________________________________________________

tarix_____________________________________________________________________

 M.Y.

                                                                   _________________________________

                                                                                             İmza (5)

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

                                                         

 

 

__________________

 

 

 (1) Ətin ixrac və mənşə ölkəsi eyni olmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Üzv ölkədə yerləşən ət emalı müəssisəsində ətin dərisi soyulmalı və sonra postmortem müayinəsindən keçirilməlidir. Ət istehlak üçün yararlı vəziyyətə gətirilmədiyi təqdirdə üzərinə sağlamlıq nişanı yerləşdirilməməlidir.

(4) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(5) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

                                                             

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

10 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

Keyfiyyət sertifikatının

N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                              ¹_______________

 

 Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan vəhşi donuz (qaban) əti üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1) ___________________________

Vahid səlahiyyətli orqan___________________________________________________

 

 I. Məhsulun təsviri

 

 Vəhşi donuz (qaban) əti (2) (3)______________________________________________

 Ətin növü: dərisi soyulmuş/soyulmamış və içalatı çıxarılmış vəhşi donuz (qaban) əti (3) (4)______________________________________________________________________

 Kəsimin növü____________________________________________________________

 Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________

 Kəsilmiş ətin parçaları və ya qabların sayı___________________________________

 Netto çəkisi______________________________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si __________

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən kəsim müəssisəsinin (müəssisələrinin) ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si___________________________

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən soyuducu saxlama anbar( lar)ının ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si____________________________________

 

 III. Məhsulun təyinatı

 

Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

haradan (göndərən yer və ölkə)_____________________________________________

 haraya (göndərilən yer və ölkə)_____________________________________________

 saxlanma temperaturu____________________________________________________

 daşınma temperaturu_____________________________________________________

 yüklənmə tarixi__________________________________________________________

 nəqliyyat vasitəsinin növü (5)______________________________________________

 plombun nömrəsi________________________________________________________

 ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

 alıcının adı və ünvanı_____________________________________________________

 istehsal və ya emal müəssisəsinin adı və ünvanı (6)___________________________

 

 IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Mən, rəsmi baytar həkim aşağıdakı imzamla təsdiq edirəm ki:

1. Son 12 ay ərzində donuzların klassik taunu, Afrika taunu, dabaq, enzootik ensefalomieliti (Teşen xəstəliyi), donuz trixinelyozu xəstəliklərinə tutulmayıb və bu xəstəliklərə qarşı heç bir peyvənd vurulmamışdır;

2. Vəhşi donuz (qaban) əti (1) (3):

(a) son 60 gün ərzində heç bir donuz xəstəliyinə qarşı məhdudiyyət qoyulmayan (göndərən ölkə).____________________________________. ərazisində ovlanmış heyvana məxsusdur;

(b) ət Avropa İttifaqına ixrac etməyə icazəsi olmayan üçüncü ölkə və ya onun hər hansı hissəsi ilə sərhəd olan ərazidən ən azı 20 km aralıda kəsilmiş heyvana məxsusdur;

(c) ovlandıqdan sonra 12 saat ərzində dondurulmaq üçün kod verilmiş qəbul məntəqəsinə və ya emal müəssisəsinə göndərilən heyvan ətidir;

(d) Beynəlxalq Epizootologiya Bürosu tərəfindən dərc olunan infeksion xəstəliklərə dair siyahıya daxil olan donuz xəstəliklərinə görə qadağan olunmayan ərazidə yerləşən kod verilmiş qəbul məntəqəsi və ya emal müəssisəsindəndir;

(e) ət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq emal edilmiş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur.

3. Təzə və ya yenicə dərisi soyulmuş və içalatı çıxarılmış vəhşi donuz cəmdəkləri qanunvericiliyin tələblərinə əsasən kod verilmiş emal müəssisəsində postmortem müayinəsindən və istehlaka yararlı olması üçün müvafiq yoxlamadan keçirilmiş və müvafiq qaydada ətin və ya qablaşdırmanın üzərinə sağlamlıq nişanı vurulmuşdur (4).

4. Vəhşi donuz (qaban) (3) ətinin dərisi soyulmamış olduğu halda:

(a) İçalat kod verilmiş emal müəssisəsində postmortem müayinəsindən keçirilmiş və istehlak üçün yararlıdır;

(b) və ya:

(i) postmortem müayinəsindən sonra 7 gün ərzində yekun emal müəssisəsinə göndərilməli cəmdəklər -1oC-dən +7oC-dək olan temperaturda soyudulmuş, saxlanmış və daşınma zamanı bu temperaturla təmin olunan nəqliyyat vasitəsinə yüklənmişdir (1);

və ya:

(ii) postmortem müayinəsindən sonra 15 gün ərzində yekun emal müəssisəsinə göndərilməli cəmdəklər -1oC-dən +1oC-dək olan temperaturda

soyudulmuş, saxlanmış və daşınma zamanı bu temperaturla təmin olunan nəqliyyat vasitəsinə yüklənmişdir (1);

(c) təfsilatı 1-ci paraqrafda göstərildiyi kimi, ətin eyniləşdirilməsi üçün mənşəyinə dair rəsmi sağlamlıq nişanlarının təsbit edilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilmişdir;

5. Nəqliyyat vasitələri, konteynerlər gigiyena tələblərinə cavab verir və yükün doldurulması əməliyyatları bu tələblərə müvafiq olaraq həyata keçirilmişdir.

6. Ət___________ _________ qanunvericiliyə müvafiq olaraq trixinelloza görə trixinelloskopiya metodu ilə müayinədən keçirilmişdir.

7. Ət tarixində ovlanmış vəhşi donuz (qaban) ətidir (1) (3) 8. Vəhşi donuz (qaban) (3) əti qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:

_________________________________________________________________________

tarix ____________________________________________________________________

M.Y.

                                                                            ______________________________

                                                                                                          İmza (7)

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

 

                                              

 

_______________

 

        

 

 

 

 

 (1) İxrac və mənşəyi eyni olan ölkənin adı.

(2) İçalat istisna olmaqla.

(3) Lazım olmayanı silin.

(4) Üzv ölkədə yerləşən emal müəssisəsində ətin dərisi soyulmalı və sonra postmorten müayinəsindən keçirilməlidir. Ət istehlak üçün yararlı vəziyyətə gətirilmədiyi təqdirdə, üzərində sağlamlıq nişanı yerləşdirilməməlidir.

(5) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinini nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(6) Dərisi soyulduqdan sonra ət postmortem müayinədən keçirildikdə, üzv ölkənin ərazisindəki istehsal və ya emal müəssisəsinin adı və ünvanı qeyd olunmalıdır.

(7) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

11 nömrəli ƏLAVƏ

 

Keyfiyyət sertifikatının

N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                            ¹________________

 

 Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan heyvan dərisi üçündür.

 İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1)___________________________

 Vahid səlahiyyətli orqan___________________________________________________

 

 I. Məhsulun təsviri

 

 Hansı heyvanın dərisidir__________________________________________________

 Dərinin növü____________________________________________________________

 Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________

 Yerlərin sayı_____________________________________________________________

  Netto çəkisi_____________________________________________________________

 

 

 

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si___________

_________________________________________________________________________

 

 III. Məhsulun təyinatı

 

 Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

  haradan (göndərən yer və ölkə)____________________________________________

  haraya (göndərilən yer və ölkə)____________________________________________

  yüklənmə tarixi__________________________________________________________

  nəqliyyat vasitəsinin növü (2)______________________________________________

  plombun nömrəsi _______________________________________________________

  ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

  alıcının adı və ünvanı_____________________________________________________

 

 IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Mən, rəsmi baytar həkim aşağıdakı imzamla təsdiq edirəm ki, yuxarıda adı çəkilən heyvan dərisi:

a) səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqedici kod nömrəsi verilmiş müəssisədə istehsal və emal olunmuşdur;

b) təmizlənmiş, aşınmış və 30 gün ərzində NaCl-da saxlanılmışdır (1);

və ya

 - ütülmüş;

yaxud

 - aşınmadan sonra qurudulmuşdur;

c) emaldan sonra çirklənmənin qarşısını almaq üçün bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdür.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:

_________________________________________________________________________

tarix____________________________________________________________________

 M.Y.

                                                                        _________________________________

                                                                                                   İmza (3)

_________________________________________________________________________

  Soyadı, adı və vəzifəsi

        

 

_____________

 

 

 (1) Zəruri deyildir.

(2) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(3) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

 

 

 


 

 

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

                                                                                                                               2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

                                                                                               12 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

                                                   Keyfiyyət sertifikatının

                                                       N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                            ¹________________

 Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan yumurta və yumurta məhsulları üçün nəzərdə tutulur.

           İxrac edən ölkənin adı_________________________________________________

          Vahid səlahiyyətli orqan_______________________________________________

 

 I. Məhsulun təsviri

 

 Hansı heyvandan alınmışdır _______________________________________________

 Tərkibində yumurtanının faizi (1)___________________________________________

 Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________

 Yerlərin sayı_____________________________________________________________

 Emal olunduğu tarix______________________________________________________

 Netto çəkisi______________________________________________________________

 Zəmanətli saxlanma müddəti______________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si:__________

_________________________________________________________________________

 

 

 

III. Məhsulun təyinatı

        

          Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

haradan (göndərən yer və ölkə)____________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə)____________________________________________

          saxlanma temperaturu_____________________________________________________

          daşınma temperaturu______________________________________________________

          yüklənmə tarixi___________________________________________________________

          nəqliyyat vasitəsinin növü (2)___________________________________________

plombun nömrəsi_____________________________________________________

          ixracatçının adı və ünvanı______________________________________________

          alıcının adı və ünvanı__________________________________________________

 

 IV. Keyfiyyətin təsdiqi

 

 Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki:

1. toyuq, ördək, qaz, hind toyuğu, firəng toyuğu, bildirçin yumurtasıdır, qarışıq deyil və ya digər quş növlərinin yumurtaları ilə qarışığı yoxdur;

2. qanunvericiliyə uyğun olaraq:

- səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş müəssisələrdə hazırlanmış və emal olunmuşdur;

- müvafiq olan yumurtalardan hazırlanmışdır;

- emal prosesi keçmişdir;

- sanitar qaydalara müvafiqdir;

- qablaşdırılmışdır;

- saxlanılmış və daşınmışdır;

3. Məhsulun orqanoleptik xüsusiyyətlərinə xələl yetirən və ya istehlakını insan sağlamlığı üçün təhlükəli edən substansiyaların qalıqlarına dair Avropa Birliyinin standartlarına cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi səlahiyyətli nümayəndə Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:______________________________________________________

_________________________________________________________________________

tarix____________________________________________________________________

 M.Y.

                                                            ____________________________________

                                                                                        İmza (3)

 

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

 

                                                          ________________

 

 

 

 (1) Məhsullara qəbul olunmuş limitlərdə digər qida məhsulları və ya qismən icazə verilmiş qida əlavələri əlavə olunmuşdur.

(2) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(3) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.

 

 

 


 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

                                                                                                                    2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

                                                                                                   13 nömrəli ƏLAVƏ

 

Keyfiyyət sertifikatının

N Ü M U N Ə S İ

 

                                                                                                              ¹_______________

 Avropa İttifaqına üçüncü ölkələrdən idxal olunan fındıq, yerfındığı, qoz, püstə, zeytun, meyvə və onlardan hazırlanmış məhsullar, tərəvəz, uşaq qidaları, qəhvə: taxıl bitkiləri, ədviyyatlar və heyvan yemləri üçün nəzərdə tutulur.

 

İxrac edən ölkənin adı_____________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan___________________________________________________

 

 I. Məhsulun təsviri

 

 Məhsulun adı___________________________________________________________

 Məhsulun kod nömrəsi (mövcuddursa) ____________________________________

 Qablaşdırmanın növü ____________________________________________________

 Yerlərin sayı _____________________________________________________________

 Netto çəkisi______________________________________________________________

 Brutto çəkisi_____________________________________________________________

 

 II. Məhsulun mənşəyi

 

 Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si___________

_________________________________________________________________________

 

 III. Məhsulun təyinatı

 

 Məhsullar göndərilmişdir:_________________________________________________

 haradan (göndərən yer və ölkə)____________________________________________

 haraya (göndərilən yer və ölkə)____________________________________________

 saxlanma müddəti________________________________________________________

 saxlanma temperaturu____________________________________________________

 daşınma temperaturu _____________________________________________________

 yüklənmə tarixi__________________________________________________________

 nəqliyyat vasitəsinin növü (1)______________________________________________

 plombun nömrəsi________________________________________________________

 ixracatçının adı və ünvanı_________________________________________________

 alıcının adı və ünvanı_____________________________________________________

 

 IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan məhsullar Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

- gigiyena şərtlərinə uyğun istehsal olunmuş, çeşidlənmiş, təmizlənmiş, emal edilmiş, qablaşdırılmış və nəql olunmuşdur.

- bu yüklənən məhsuldan (miqdar) tarixində götürülmüş nümunələr tarixində laboratoriyada müvafiq analizlərdən keçirilmişdir.

- məhsullar istehlak üçün tam yararlıdır.

Aşağıda imza edən rəsmi səlahiyyətli nümayəndə Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məhsulların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer:______________________________________________________

_________________________________________________________________________

tarix ____________________________________________________________________

M.Y.

                                                                          ____________________________

                                                                                             İmza (2)

 

_________________________________________________________________________

 Soyadı, adı və vəzifəsi

 

                                                          ________________

 

 

 

 

 

(1) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(2) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.”  

 

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarına

 

14 NÖMRƏLİ ƏLAVƏ[21]

 

KEYFİYYƏT SERTİFİKATININ NÜMUNƏSİ

 

1. İxracatçı:

Sənədi verən üçüncü ölkə:___________________________

VI 1 Seriya ¹:________________

ŞƏRAB, ÜZÜM ŞİRƏSİ VƏ YA ÜZÜM HORRASININ AVROPA İTTİFAQINA İDXALI ÜÇÜN KEYFİYYƏT SERTİFİKATI

(1) Yalnız azaldılmış gömrük tarifi güzəşti tətbiq olunan şərablara aiddir.

(2) Uyğun gələni silin.

(3) Müvafiq xanaya “x” işarəsini qeyd edin.

 

 

2. Alıcı:

 

3. Gömrük möhürü: (1)

 

 

 

4. Nəqliyyat vasitəsi:

 

5. Yükün boşaldıldığı yer:

 

 

6. Möhür və qeydiyyat nömrəsi - Qablaşdırmanın sayı və növü - Məhsulun təsviri

7. Miqdarı 1/h1/kq ilə (2)

 

8. Şüşələrin (butulkaların) sayı:

 

9. Məhsulun rəngi:

10. Sertifikat

Yuxarıda təsvir edilmiş məhsul (3) birbaşa insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmışdır ÿ/  tutulmamışdur ÿ, məhsul mənşə ölkəsində dövriyyəyə buraxılma şərtlərinə tam uyğun yığılmışdır və əgər birbaşa insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuşdursa, məhsulun idxalına aid olan Avropa Birliyinin qanunvericiliyində yol verilən enologiya təcrübəsinə təsir etmir.

Vahid səlahiyyətli orqanın adı və ünvanı:

Yer və tarix:                                    Möhür:

 

Rəsmi ekspertin adı, vəzifəsi və imzası:

11. Analizin hesabatı Yuxarıda təsvir olunan məhsulun analitik xüsusiyyətlərinin təsviri

ÜZÜM HORRASI VƏ ÜZÜM ŞİRƏSİNİN QATILIĞI:

ŞƏRAB VƏ HAZIRDA FERMENTASİYADA OLAN ÜZÜM HORRASININ:

ümumi alkoqol tündlüyü:                                  faktiki alkoqol tündlüyü:

 

BÜTÜN MƏHSULLAR ÜÇÜN:

ümumi quru qalıq:                                              ümumi turşuluq:                               uçucu turşuluq:

limon turşuluğu:                                                  ümumi sulfid oksidi (kükürd):

 

Müxtəlif növarası kəsişmələrdən (çarpazlaşmalardan) irəli gələn və ya digər müxtəlif Vitis vinifera növlərdən olmayan üzüm ailəsi nümayəndələrinin olması ÿ/ olmaması ÿ.

 

Laboratoriyanın adı və ünvanı:

 

Yer və tarix:                                      Möhür:

Məsul şəxsin adı, vəzifəsi və imzası:

 

 


Səlahiyyət (sərbəst dövriyyə üçün) (idxalçı ölkə tərəfindən doldurulur)

 

 

Miqdarı

 

12. Sərbəst dövriyyə üçün icazə verilən gömrük sənədinin nömrəsi və tarixi

13. Alıcının tam adı və ünvanı

14. Səlahiyyətli orqanın möhürü

Mümkündür

 

 

 

 

 

Xarakterikdir

Mümkündür

 

 

 

 

 

 

Xarakterikdir

Mümkündür

 

 

 

 

 

Xarakterikdir

Mümkündür

 

 

 

 

 

Xarakterikdir

15. Digər qeydlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817)

2.       14 dekabr 2006-cı il tarixli 263 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 12, maddə 1153)

3.       16 yanvar 2008-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹ 1, maddə 39)

4.       23 dekabr 2010-cu il tarixli 241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹ 12, maddə 1122)

  1. 29 may 2013-cü il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 09 iyun 2013-cü il, ¹ 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 05, maddə 581)

6.       14 fevral 2014-cü il tarixli 46 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2014-cü il, ¹ 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹02, maddə 201)

7.       24 fevral 2015-ci il tarixli 47 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 01 mart 2015-ci il, ¹ 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹2, maddə 236)

8.       13 may 2016-cı il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 may 2016-cı il, ¹ 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 5, maddə 955)

9.       29 noyabr 2017-ci il tarixli 519 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 dekabr 2017-ci il, ¹ 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹11 , maddə 2181)

10.    5 fevral 2018-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 fevral 2018-ci il, ¹27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, ¹ 2, maddə 334)

  1. 16 noyabr 2018-ci il tarixli 488 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 noyabr 2018-ci il, ¹ 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, ¹ 11, maddə 2438)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 16 noyabr 2018-ci il tarixli 488 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 noyabr 2018-ci il, ¹ 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, ¹ 11, maddə 2438) ilə ləğv edilmişdir.

 

[2] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə adında, mətnində və həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavədə “Avropa İttifaqı ölkələrinə balıq və digər dəniz məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nda “balıq və digər dəniz” sözləri “yeyinti” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 1.1-ci bəndində “Fərmanına” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli 218 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 12 may tarixli 403 nömrəli Fərmanına” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 1.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.2. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət sisteminin tətbiqi və sertifikatın verilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (bundan sonra - vahid səlahiyyətli orqan) tərəfindən həyata keçirilir.

 

14 fevral 2014-cü il tarixli 46 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2014-cü il, ¹ 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, ¹02, maddə 201) ilə “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 1.2-ci bəndində “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

13 may 2016-cı il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 may 2016-cı il, ¹ 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 5, maddə 955) ilə “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 1.2-ci bəndindən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

 

5 fevral 2018-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 fevral 2018-ci il, ¹27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, ¹ 2, maddə 334) ilə 1 nömrəli əlavə - “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 1.2-ci bəndində “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 29 noyabr 2017-ci il tarixli 519 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 dekabr 2017-ci il, ¹ 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹11 , maddə 2181) ilə “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 2.1-ci bəndinə “səlahiyyətli orqana” sözlərindən sonra “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.1-ci maddəsinə uyğun olaraq” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 2.2-ci bəndində “tarixi,” sözündən sonra “təyinat ölkəsi, mənşə” sözləri əlavə edilmişdir, “sərhəd buraxılış” sözləri “çıxış” sözü ilə əvəz olunmuşdur.

 

[7] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 2.3.4-cü yarımbəndində “baytarlıq şəhadətnaməsi” sözləri “alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 2.3.5-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.3.5. qanunvericilikdə müəyyən edilən hallarda “Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında Konvensiyanın (CİTES) təsiri altına düşən növlərdən istehsal və emal edilmiş yeyinti məhsullarının ixracı üçün verilən icazə (permit/sertifikat);

 

[9] 23 dekabr 2010-cu il tarixli 241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹ 12, maddə 1122) ilə təsdiq edilmiş "Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası"na 2.3.7-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

29 may 2013-cü il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 09 iyun 2013-cü il, ¹ 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 05, maddə 581) ilə “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 2.3.7-ci yarımbəndində “qəbz” sözü “sənəd” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 24 fevral 2015-ci il tarixli 47 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 01 mart 2015-ci il, ¹ 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹2, maddə 236) ilə “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”na yeni məzmunda 2.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

29 may 2013-cü il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 09 iyun 2013-cü il, ¹ 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 05, maddə 581) ilə “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 2.3.7-ci yarımbəndində “qəbz” sözü “sənəd” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 16 yanvar 2008-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹ 1, maddə 39) ilə «Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası»nın 2.6–cı bəndində «məhkəməyə» sözündən əvvəl «inzibati qaydada və (və ya)» sözləri əlavə edilmişdir.

 

[12] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 2.3.7-ci, 2.7.1-2.7.2-ci yarımbəndlər çıxarılmışdır, 2.7.1.1-2.7.1.3-cü yarımbəndlər müvafiq olaraq 2.7.1-2.7.3-cü yarımbəndlər hesab edilmişdir və 2.7.3-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

[13] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 3.6-cı bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.6. Canlı molyuskların ixracı zamanı mənşə sənədində məhsulun əldə edildiyi tarixdəki və istehsal sahəsində aparılan ən son tarixdəki suyun və məhsulun mikrobioloji və toksikoloji analiz nəticələri əsas götürülür. Bu halda son analiz və ixrac arasındakı müddət 15 (on beş) gündən artıq olmamalıdır.

 

[14] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 4.3-cü bəndində “4 (dörd)” sözü “3 (üç)” sözü ilə və “nüsxələr” sözü “nüsxə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 4.4-cü bəndində “silinməyən” sözündən sonra “diyircəkli” sözü əlavə edilmişdir.

 

[16] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 2 nömrəli əlavənin IV bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki:

1. yuxarıda göstərilən yeyinti məhsulları onların istehsalına və satışına dair sağlamlıq şərtlərini müəyyən edən 91/493/AİB nömrəli 1991-ci il 22 iyul tarixli Şuranın Direktivinin şərtlərinə əsasən emal olunmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

2. əlavə olaraq, ikitaylı molyuskların dondurulması və emalı zamanı onların saxlanıldığı yerlər istehsalına və satışına dair sağlamlıq şərtlərini müəyyən edən 91/492/AİB nömrəli 1991-ci il 15 iyul tarixli Şuranın Direktivinin şərtlərinə uyğundur.

 

[17] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 3 nömrəli əlavənin IV bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar:

1. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin I, II və III bəndlərindəki gigiyenik tələblərə uyğun olaraq ovlanmış və nəql olunmuşdur;

2. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin IV bəndinə uyğun olaraq sağlamlıq qaydaları əsasında hazırlanmış, zəruri hallarda təmizlənmiş və qablaşdırılmışdır;

3. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin VI bəndinə uyğun olaraq yoxlamadan keçirilmişdir;

4. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin V, VII, VIII, IX və X bəndlərinə uyğun olaraq istehlak üçün tam yararlıdır.

 

[18] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 4 nömrəli əlavənin IV bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilmiş dondurulmuş və ya emal edilmiş məhsullar:

1. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin VI bəndinə uyğun olaraq yoxlamadan keçirilmişdir və icazə verilmiş, toksiki elementlər olmayan yerdə və tarixdə ovlanılmışdır;

2. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin V bəndinin 2-5-ci və 7-ci maddələri nəzərə alınmışdır;

3. 91/492/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin II bəndində göstərilən qaydalara uyğun olaraq nəql olunmuşdur;

4. 91/493/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin III, IV və VI bəndlərinə uyğun olaraq hazırlanmış, dondurulmuş, emal olunmuş və qablaşdırılmışdır;

5. 91/493/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin V bəndinə uyğun olaraq analizlərdən keçirilmişdir;

6. 91/493/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin VIII bəndinə uyğun olaraq sağlamlıq qaydaları ilə hazırlanmış və nəql olunmuşdur.

 

[19] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə 5 nömrəli əlavənin IV bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən qurbağa ayaqları və ya dəniz ilbizi:

1. 92/118/AİB nömrəli Direktivin II əlavəsinin 3-cü bəndindəki gigiyenik tələblərə əsasən hazırlanmış, bişirilmiş, emal olunmuş, konservləşdirilmiş, dondurulmuş, qablaşdırılmış və saxlanılmışdır;

2. 94/356/AİB nömrəli Direktivə uyğun olaraq müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən hazırlanmış proqram əsasında yoxlamadan keçirilmişdir;

3. 91/493/AİB nömrəli Direktivin əlavəsinin V bəndinə uyğun olaraq analizlərdən keçirilmişdir.

 

[20] 12 sentyabr 2006-cı il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 9, maddə 817) ilə “Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi” (6-13 nömrəli əlavələr) həmin qərara əlavə edilmişdir.

 

[21] 14 dekabr 2006-cı il tarixli 263 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 12, maddə 1153) ilə “Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi” (14 və 15 nömrəli əlavələr) əlavə edilmişdir.