“Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu”

ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı

maddələrin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

 

“Ozondağıdıcı maddələrin idxalı və ixracı sahəsində dövlət tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 mart tarixli 386 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu” ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gələcəkdə bu siyahıda hər hansı dəyişiklik və ya əlavələr olduğu təqdirdə, yeniləşdirilmiş məlumatların aidiyyəti dövlət orqanlarına çatdırılmasını və mətbuatda dərc edilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ozondağıdıcı maddələrin idxalı və ixracına nəzarəti gücləndirsinlər və ozondağıdıcı maddələrin idxalı və ixracı sahəsində dövlət tənzimlənməsinin icrası ilə bağlı digər zəruri tədbirləri həyata keçirsinlər.

4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

 

Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2006-cı il

№ 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il

                                                                                                                   12 sentyabr tarixli 203 nömrəli qərarı ilə

      TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

“Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu” ilə

müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin

 

S İ Y A H I S I

 

Əlavə A

 

 

Qrup 1

 

 

Maddələrin adı

İşarəsi

Düsturu

XİF ƏN-in kodu

Trixlorflüormetan

  CFC-11

CCl3F

2903410000

Dixlordiflüormetan

CFC-12

CCl2F2

2903420000

Triflüortrixloretan

1.1.2-dtrixlor-1.2.2-triflüoretan

1.1.1-dtrixlor-2.2.2 triflüoretan

CFC-113

CFC-113

  CFC-113a

C2Cl3F3

CCl2FCClF2

CCl3CF3

2903430000

Dixlortetraflüoretan

1.2 dixlor-1.1.2.2 tetraflüoretan

1.1 dixlor-1.2.2.2 tetraflüoretan

       CFC-114

       CFC-114

       CFC-114a

C2Cl2F4

     CClF2CClF2

CCl2FCF3

2903441000

Xlorpentaflüoretan

CFC-115

CClF2CF3

2903449000

 

 

                                                                                                                                                                    Qrup 2        

Bromxlordiflüormetan

Halon-1211

CBrClF2

2903461000

Bromtriflüormetan

Halon-1301

CBrF3

2903462000

1,2-Dibromtetraflüoretan

(1,1,2,2-tetraflüor-1,2-dibrometan,

1,2-dibrom-1,1,2,2-tetraflüoretan)

Halon-2402

CBrF2CBrF2

2903469000

 

 

Qeyd. Monreal Protokolunun çıxardığı qərara əsasən Əlavə A-ya (Qrup 1 və 2) daxil olan

bütün ozondağıcı maddələrin Azərbaycan Respublikasına idxalı 2006 il 01 yanvar tarixindən

dayandırılmışdır.

 

 

Əlavə B

 

                                                                                                                                                                              Qrup 1

 

Triflüorxlormetan

CFC-13

CF3Cl

2903451000

Flüorpentaxloretan

CFC-111

C2FCl5

2903451500

Diflüortetraxloretan

CFC-112

C2F2Cl4

2903452000

Heptaxlorflüorpropan

CFC-211

C3FCl7

2903452500

Heksaxlordiflüorpropan

CFC-212

C3F2Cl6

2903453000

Pentaxlortriflüorpropan

CFC-213

C3F3Cl5

2903453500

Tetraxlortetraflüorpropan

CFC-214

C3F4Cl4

2903454000

Trixlorpentaflüorpropan

CFC-215

C3F5Cl3

2903454500

Dixlorheksaflüorpropan

CFC-216

C3F6Cl2

2903455000

Xlorheptaflüorpropan

CFC-217

C3F7Cl

2903455500

 

                                                                                                                                                                             Qrup 2

 

Tetraxlormetan

Halon 104

CCl4

2903140000

 

 

                                                                                                                                                                             Qrup 3

 

Trixloretan (Metilxloroform)

-

CH3CCl3

2903191000

 

 

Əlavə C

 

                                                                                                                                                                               Qrup 1

 

 

Dixlorflüormetan

HCFC-21

CHFCl2

2903491009

Xlordiflüormetan

HCFC-22

CHF2Cl

2903491001

Xlorflüormetan

HCFC-31

CH2FCl

2903491000

Tetraxlorflüoretan

HCFC-121

C2HFCl4

2903491009

Diflüortrixloretan

HCFC-122

C2HF2Cl3

2903491009

Dixlortriflüoretan

HCFC-123

C2HF3Cl2

2903491003

2,2-dixlor-1,1,1-triflüoretan

1,2-dixlor-1,1,2-triflüoretan

1,1-dixlor-1,2,2-triflüoretan

Xlortetraflüoretan

HCFC-123

HCFC-123a

HCFC-123b

HCFC-124

            CHCl2CF3

                         C2HCl2F3

C2HCl2F3

C2HF4Cl

2903491004

2-xlor-1,1,1,2-tetraflüoretan

1-xlor-1,1,2,2-tetraflüoretan

HCFC-124

HCFC-124a

CHClFCF3

C2HClF4

 

Dixlordiflüoretan

HCFC-132

C2H2F2Cl2

2903491009

Triflüorxloretan

HCFC-133

C2H2F3Cl

2903491009

Dixlorflüoretan

(1-flüor-2,2-dixloretan)

1,1-dixlor-1-flüoretan

HCFC-141

 

HCFC-141b

C2H3FCl2

 

            CH3CFCl2

 

 

2903491005

Xlordiflüoretan

1-xlor-1,1-diflüoretan

HCFC-142

HCFC-142b

C2H3F2Cl

CH3CF2Cl

2903491006

Xlorflüoretan

HCFC-151

             C2H4FCl

2903491000

Flüorheksaxlorpropan

HCFC-221

C3HFCl6

2903491009

Diflüorpentaxlorpropan

HCFC-222

C3HF2Cl5

2903491009

Triflüortetraxlorpropan

HCFC-223

C3HF3Cl4

2903491009

Tetraflüortrixlorpropan

HCFC-224

C3HF4Cl3

2903491009

Pentaflüordixlorpropan

3,3-dixlor-1,1,1,2,2-

Pentaflüorpropan

1,3-dixlor-1,1,2,2,3-

 

pentaflüorpropan

HCFC-225

HCFC-225ca

 

HCFC-225cb

C3HF5Cl2

         CHCl2CF2CF3

 

 

       CHClFCF2CClF2

 

                      

 

2903491008

Heksaflüorxlorpropan

HCFC-226

C3HF6Cl

2903491009

Flüorpentaxlorpropan

HCFC-231

C3H2FCl5

2903491009

Diflüortetraxlorpropan

HCFC-232

C3H2F2Cl4

2903491009

Triflüortrixlorpropan

HCFC-233

C3H2F3Cl3

2903491009

Tetraflüordixlorpropan

HCFC-234

C3H2F4Cl2

2903491009

Pentaflüorxlorpropan

HCFC-235

C3H2F5Cl

2903491009

Flüortetraxlorpropan

HCFC-241

C3H3FCl4

2903491009

Diflüortrixlorpropan

HCFC-242

C3H3F2Cl3

     2903491009

Triflüordixlorpropan

HCFC-243

C3H3F3Cl2

2903491009

Tetraflüorxlorpropan

HCFC-244

C3H3F4Cl

2903491009

Flüortrixlorpropan

HCFC-251

C3H4FCl3

2903491009

Diflüordixlorpropan

HCFC-252

C3H4F2Cl2

2903491009

Triflüorxlorpropan

HCFC-253

C3H4F3Cl

2903491009

Flüordixlorpropan

HCFC-262

C3H5FCl2

2903491009

Diflüorxlorpropan

HCFC-262

C3H5F2Cl

2903491009

Flüorxlorpropan

HCFC-271

C3H6FCl

     2903491009

Flüordibrommetan

HBFC-21B2

CHFBr2

2903493000

Bromdiflüormetan

HBFC-22B1

CHF2Br

2903493000

Flüorbrommetan

HBFC-31B1

CH2FBr

2903493000

Flüortetrabrometan

HBFC-121B4

C2HFBr4

2903493000

Diflüortribrometan

HBFC-123B3

C2HF2Br3

2903493000

Triflüordibrometan

HBFC-123B2

C2HF3Br2

2903493000

Tetraflüorbrometan

HBFC-124B1

C2HF4Br

2903493000

Tribromflüoretan

HBFC-131B3

C2H2FBr3

2903493000

Diflüordibrometan

HBFC-132B2

C2H2F2Br2

2903493000

Triflüobrometan

HBFC-133B1

C2H2F3Br

2903493000

Flüordibrometan

HBFC-141B2

C2H3FBr2

2903493000

Diflüorbrometan

HBFC-142B1

C2H3F2Br

2903493000

Flüorbrometan

HBFC-151B1

C2H4FBr

2903493000

Flüorheksabrompropan

HBFC-221B6

C3HFBr6

2903493000

Diflüorpentabrompropan

HBFC-222B5

C3HF2Br5

2903493000

Triflüortetrabrompropan

HBFC-223B4

C3HF3Br4

2903493000

Tetraflüortribrompropan

HBFC-224B3

C3HF4Br3

2903493000

Pentaflüordibrompropan

HBFC-225B2

C3HF5Br2

2903493000

Heksaflüorbrompropan

HBFC-226B1

C3HF6Br

2903493000

Flüorpentabrompropan

HBFC-231B5

C3H2FBr5

2903493000

Diflüortetrabrompropan

HBFC-232B4

C3H2F2Br4

2903493000

Triflüortribrompropan

HBFC-233B3

C3H2F3Br3

2903493000

Tetraflüordibrompropan

HBFC-234B2

C3H2F4Br2

2903493000

Pentaflüorbrompropan

HBFC-235B1

C3H2F5Br

2903493000

Flüortetrabrompropan

HBFC-241B4

C3H3FBr4

2903493000

Diflüortribrompropan

HBFC-242B3

C3H3F2Br3

2903493000

Triflüordibrompropan

HBFC-243B2

C3H3F3Br2

2903493000

Tetraflüorbrompropan

HBFC-244B1

C3H3F4Br

2903493000

Flüortribrompropan

HBFC-251B3

C3H4FBr3

2903493000

Diflüordibrompropan

HBFC-252B2

C3H4F2Br2

2903493000

Triflüorbrompropan

HBFC-253B1

C3H4F3Br

2903493000

Flüordibrompropan

HBFC-261B2

C3H5FBr2

2903493000

Diflüorbrompropan

HBFC-262B1

C3H5F2Br

2903493000

Flüorbrompropan

HBFC-271B1

C3H6FBr

2903493000

 

 

Əlavə E

 

                                                                                                                                                                             Qrup 1

 

Brommetan (metilbromid)

Halon-1011

CH3Br

2903303300