Azərbaycan Respublikasında insan hquqlarının mdafiəsi zrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycanın masir inkişaf dvrndə hquqi dvlət quruculuğu və insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində səylərin gcləndirilməsi dvlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi məyyən edilmişdir.

tən illər ərzində Azərbaycan Respublikası insan hquqları sahəsində fəaliyyət gstərən nfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı inkişaf etdirmiş, insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində 50-dən ox beynəlxalq sənədə tərəfdar ıxmış və bu sahədə beynəlxalq hdəliklərin həyata keirilməsində mhm nailiyyətlər əldə etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində dvlət proqramı ərivəsində qanunvericilik və institusional islahatlar həyata keirilmişdir. Demokratik ədalət mhakiməsi prinsiplərinə əsaslanan yeni məhkəmə sistemi, konstitusiya nəzarəti, insan hquqları zrə mvəkkil kimi yeni təsisatlar yaradılmış, hquq-mhafizə fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş, qeyri-hkumət təşkilatlarının, ktləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti genişlənmiş, insan hquqlarının təmini sahəsində effektiv mdafiə mexanizmləri formalaşdırılmışdır.

Hazırda Azərbaycanın yaşadığı yeni inkişaf mərhələsi insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində aparılan ardıcıl islahatların davam etdirilməsini şərtləndirir. Qarşıdan gələn illər n Azərbaycan Respublikasının normativ hquqi aktlarının insan hquqlarına dair beynəlxalq standartlara tam uyğunluğunun təmin edilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla yeni əməkdaşlıq strategiyasının hazırlanması və həyata keirilməsi, dvlət orqanlarının fəaliyyətinin insan hquqlarının təminatı baxımından təkmilləşdirilməsi, elmi-analitik işlərin stimullaşdırılması, hquqi maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, dvlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi kimi vəzifələr məyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini mumdvlət vəzifəsi hesab edərək, BMT-nin Minilliyin inkişaf məqsədlərinin və Avropa Şurasının 3-c Zirvə Grşnn insan hquqlarının mdafiəsi və demokratiyanın, qanunun aliliyinin təmini sahəsində məyyən etdiyi prioritetləri nəzərə alaraq, insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində grlən tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədilə qərara alıram:

 

1. Azərbaycan Respublikasında insan hquqlarının mdafiəsi zrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə və Baş Prokurorluğuna isə tvsiyə edilsin ki, normativ hquqi aktların tətbiqi zamanı Azərbaycan Respublikasının insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti gcləndirsinlər.

3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tvsiyə edilsin ki, qanun layihələrinin hazırlanması və qanunların qəbul edilməsi zamanı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq sənədlərdə əks etdirilmiş insan hquq və azadlıqları əsas meyar kimi rəhbər tutsun və Azərbaycan Respublikasının normativ hquqi aktlarının beynəlxalq hquqi sənədlərə uyğunluğunu təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə və Ali Məhkəməsinə tvsiyə edilsin ki, insan hquqlarının mdafiəsini tənzimləyən beynəlxalq sənədlərin mddəalarının məhkəmə təcrbəsində tətbiqini təmin etsinlər.

5. Milli Fəaliyyət Planında gstərilən icra orqanlarına tapşırılsın ki, Milli Fəaliyyət Planının həyata keirilməsinə yerli qeyri-hkumət təşkilatlarını cəlb etsinlər.

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

7. Bu Sərəncam imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 28 dekabr 2006-cı il

№ 1880

 

 

Azərbaycan Respublikasında insan hquqlarının mdafiəsi zrə

MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI

 

Tədbirlər

İcra mddəti

İcra orqanları

1

2

3

4

I. Normativ-hquqi bazanın təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət

1.

Qanun layihələrinin hazırlanması zamanı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks etdirilmiş insan hquq və azadlıqlarının əsas meyar kimi rəhbər tutulması

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Prezidentin İcra Aparatı

2.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı insan hquqlarına və azadlıqlarına dair beynəlxalq mqavilələrdən irəli gələn hdəliklərin həyata keirilməsi və Azərbaycan Respublikasının normativ hquqi aktlarının beynəlxalq hquqi sənədlərə uyğunluğunun təmin edilməsi

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Prezidentin İcra Aparatı, Xarici İşlər Nazirliyi

3.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxmadığı insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində beynəlxalq və regional konvensiyaların nəzərdən keirilməsi və həmin sənədlərə lkəmizin qoşulması istiqamətində tədbirlərin grlməsi

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Ədliyyə Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)

4.

Avropa Şurası ilə birlikdə Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında Qanuna, Azərbaycan Respublikasının cinayət və seki məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklərin, habelə Alternativ xidmət haqqında, Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihələrinin hazırlanması

2007-2008

Mvafiq işi qruplar

5.

Şbhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlanma yerlərində saxlanılması haqqında qanun layihəsinin hazırlanması

 

 

 

 

 

2008

Mvafiq işi qrup

1

2

3

4

II. İnsan hquqları sahəsində fəaliyyət gstərən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq

6.

BMT-nin insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində ixtisaslaşmış mvafiq qurumları ilə, həminin Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq strategiyalarının hazırlanması, həyata keirilməsi və inkişaf etdirilməsi

2007-2010

Nazirlər Kabineti, Xarici İşlər Nazirliyi və aidiyyəti orqanlar

 

7.

İnsan hquqlarının təmin olunması sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla (BMT-nin İnsan hquqları zrə Ali Komissarlığı, ATƏT, Avropa Şurası və digər ixtisaslaşdırılmış qurumlar), habelə milli təsisatlarla birgə layihələrin təşviq olunması və səmərəliliyinin artırılması

2007-2010

Xarici İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi, Mdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman), Qaqınların və Məcburi Kknlərin İşləri zrə Dvlət Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi, Dini Qurumlarla iş zrə Dvlət Komitəsi, Dvlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mbarizə zrə Komissiya və aidiyyəti orqanlar

8.

Azərbaycan Respublikasının BMT-nin ixtisaslaşdırılmış Komitələrinə verilən hesabatlarının hazırlanması işinə insan hquq mdafiəsi sahəsində fəaliyyət gstərən əlaqədar qeyri-hkumət qurumlarının cəlb edilməsi

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi

9.

BMT-nin Minilliyin inkişaf məqsədləri nin təbliği və həyata keirilməsi n BMT-nin İnsan Hquqları Şurası ilə səmərəli əməkdaşlıq mexanizminin işlənib hazırlanması və əlaqələrinin yaradılması

2007

Xarici İşlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)

III. Əhalinin mxtəlif qruplarının hquqlarının mdafiəsinin gcləndirilməsi sahəsində tədbirlər

10.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavz nəticəsində qaqın və məcburi kkn dşmş şəxslərin hquqlarının ktləvi şəkildə pozulması faktının dnya ictimaiyyətinə atdırılması və onlara dəymiş zərərin Ermənistan dvləti tərəfindən dənilməsi məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarda məsələnin qaldırılması

2007-2009

Prezidentin İcra Aparatı, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Qaqınların və Məcburi Kknlərin İşləri zrə Dvlət Komitəsi və aidiyyəti orqanlar

11.

Etnik azlıqların mədəni irsinin qorunub saxlanılması və daha da inkişaf etdirilməsi

Mtəmadi

Prezidentin İcra Aparatı, Nazirlər Kabineti, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası

12.

Sahibkarların hquqlarının mdafiəsinin daha da mhkəmləndirilməsi

Mtəmadi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi

13.

Xarici lkələrdə cəza əkən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və Azərbaycan Respublikasında cəza əkən xarici lkə vətəndaşlarının cəzalarının qalan hissəsinin əkilməsi n vətəndaş olduqları lkəyə verilməsinə dair bağlanmış mqavilələrdən irəli gələn hdəliklərin yerinə yetirilməsi və mvafiq təhlillərin aparılması

 

Mtəmadi

Ədliyyə Nazirliyi

1

2

3

4

14.

Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin saxlanma şəraitinin və rejiminin beynəlxalq təcrbəyə mvafiq olaraq humanistləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, qanunvericiliyə mvafiq dəyişikliklərin edilməsi

2007-2009

Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlkəsizlik Nazirliyi

15.

Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin beynəlxalq standartlara uyğun saxlanılması məqsədilə yeni penitensiar məssisələrin inşa edilməsi işinin davam etdirilməsi

2007-2010

Ədliyyə Nazirliyi

16.

Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin islah edilməsinə ictimaiyyətin, qeyri-hkumət təşkilatlarının cəlb edilməsi və ictimai nəzarət mexanizmlərinin tətbiq olunması, bu sahədə qabaqcıl təcrbənin yrənilməsi

2007-2009

Ədliyyə Nazirliyi

17.

Qadınlara qarşı zorakılıq, o cmlədən məişət zorakılığı ilə mbarizənin gcləndirilməsi, bu cr zorakılığın qurbanları n hquqi mdafiə vasitələrinin, zəruri kompensasiyanın, reabilitasiyanın, tibbi və psixoloji yardımın təmin olunması, bu sahədə geniş maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi

Mtəmadi

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi, Səhiyyə Nazirliyi

18.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı, BMT-nin Mlki və siyasi hquqlar, İqtisadi, sosial və mədəni hquqlar haqqında Paktlardan, Uşaq hquqları haqqında, Qadınlara mnasibətdə ayrısekiliyin btn formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyalardan, habelə Transmilli mtəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyaya İnsan alverinin, xsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında Protokoldan irəli gələn hdəliklərin tam həcmdə yerinə yetirilməsi və həmin sənədlərə riayət olunmasının təmin edilməsi

2007-2008

Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi, Milli Təhlkəsizlik Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)

19.

Uşaq əməyinə dair mvafiq beynəlxalq konvensiyalardan, həminin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının sənədlərindən irəli gələn hdəliklərin yerinə yetirilməsi zrə tədbirlərin gcləndirilməsi

Mtəmadi

Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi

20.

Yetkinlik yaşına atmayanların baxımsızlığı ilə mbarizə və sosial reabilitasiyası sahəsində QHT və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq

Mtəmadi

Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi

21.

Əhalinin hquqi yardım almaq hququndan daha səmərəli istifadə etməsinə kmək etmək məqsədilə və həminin hquq fakltəsi tələbələrinin peşə vərdişlərinə yiyələnməsi məqsədilə ali təhsil məssisələrinin hquq fakltələri nəzdində Hquq Klinikalarının yaradılması və fəaliyyətlərinə kmək gstərilməsi

2007-2010

Təhsil Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)

IV. Dvlət orqanlarının fəaliyyətinin insan hquqlarının təmini baxımından təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər

22.

Şəxsin tutulması, həbs edilməsi, mvəqqəti saxlanma yerlərində və istintaq təcridxanalarında saxlanması zamanı qanunvericiliyin tələblərinin, insan hquqlarının pozulması, pis rəftar, vəzifədən suiistifadə və digər bu kimi halların ciddi araşdırılması, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsi

 

 

Mtəmadi

Baş Prokurorluq

1

2

3

4

23.

Korrupsiya ilə mbarizənin gcləndirilməsi potensialının artırılması, milli mexanizmlərin daha da inkişaf etdirilməsi, habelə bu sahədə institusional islahatların davam etdirilməsi məqsədilə beynəlxalq

təcrbənin yrənilməsinin davam etdirilməsi

 

Mtəmadi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Milli Bank, Baş Prokurorluq, Dvlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mbarizə zrə Komissiya

24.

Dvlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyaya qarşı mbarizə zrə nvbəti illər n Milli Fəaliyyət Planının hazırlanması

2007

Mvafiq işi qrup

25.

Məhkəmə qərarlarının vaxtında və dəqiq icrasını təmin etmək məqsədilə icra tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması

2007

Ədliyyə Nazirliyi

26.

Hakimlərin və hakimliyə namizədlərin, hquq mhafizə orqanları əməkdaşlarının və vəkillərin tədrisində insan hquqları sahəsində beynəlxalq konvensiyalarla bağlı mvzuların geniş istifadə edilməsi

Mtəmadi

Məhkəmə-Hquq Şurası, Baş Prokurorluq, Milli Təhlkəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Vəkillər Kollegiyası

27.

İnsan Hquqları zrə Avropa Məhkəməsinin presedent hququnun məhkəmə təcrbəsində nəzərə alınması məqsədilə tədbirlərin keirilməsi

Mtəmadi

Məhkəmə-Hquq Şurası

28.

İnsan hquqlarının mdafiəsini tənzimləyən beynəlxalq sənədlərin mddəalarının Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri tərəfindən tətbiqi zrə araşdırma və tədqiqatların aparılması

Mtəmadi

Ədliyyə Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi Tədqiqat İnstitutu

29.

Azərbaycan Respublikasında vəkillik institutunun gcləndirilməsi, fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması və mstəqilliyinin təmin edilməsi, habelə əhalinin hquqi yardım almaq imkanının təmin edilməsi məqsədilə blgələrdə peşəkar vəkillərin sayının artırılması

2007-2008

Vəkillər Kollegiyası

30.

Seki komissiyaları zvləri n seki hququ zrə ixtisaslaşdırılmış kursların keirilməsi və sekilərin aparılmasına dair maarifləndirmə işinin aparılması

Mtəmadi

Mərkəzi Seki Komissiyası və aidiyyəti orqanlar

31.

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət gstərən qeyri-hkumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi

Mtəmadi

Prezidentin İcra Aparatı, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlkəsizlik Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)

V. İnsan hquqları sahəsində tədris, maarifləndirmə, elmi-analitik və əməkdaşlıq tədbirləri

32.

BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən bəyan edilmiş İnsan hquqları sahəsində maarifləndirmə və İnsan hquqları sahəsində təhsil, YUNESKO-nun Davamlı inkişaf naminə təhsil onilliklərinə uyğun insan hquqları zrə tədris vəsaitlərinin hazırlanması

2007-2008

Təhsil Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman), Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu

33.

Orta və ali məktəblərdə insan hquqlarının tədrisinə diqqətin artırılması, bu məqsədlə tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi

2007-2008

Nazirlər Kabineti, Təhsil Nazirliyi

34.

Məktəblilər və tələbələr n insan hquqlarına dair olimpiadaların, msabiqələrin keirilməsi, insan hquqlarının tətbiqinə dair bədii sərgilərin, festivalların və digər tədbirlərin keirilməsi

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

35.

İnsan hquqları ilə bağlı dərs vəsaitlərinin və ədəbiyyatların hazırlanması və nəşri

2007-2008

Nazirlər Kabineti, Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi Tədqiqat İnstitutu

 

1

2

3

4

36.

İnsan hquqları tədrisinin adi və interaktiv sullarla həyata keirilməsi, bu prosesdə xsusi metodikanın hazırlanması

2007-2008

Təhsil Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkili (Ombudsman) Aparatı, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi Tədqiqat İnstitutu

37.

Ali təhsil və elm ocaqlarında insan hquqları və azadlıqları problemlərinə dair elmi-tədqiqat işlərinin aparılması

Mtəmadi

Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası

38.

YUNESKO-nun Təhsil hamı n prinsipinin təbliği, hquqi maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi və insan hquq və azadlıqlarının daha səmərəli mdafiəsi məqsədilə insan hquqlarının mxtəlif kateqoriyaları zrə (mlki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hquqlar) əhalinin mxtəlif qrupları (qadınlar, uşaqlar, gənclər, əlillər, ahıllar, qaqın və məcburi kknlər, məhkumlar, hərbi qulluqular, narkomaniya və HİV/AİDSə yoluxmuş insanlar) n həmin qrup və yerli icmaların kməyindən istifadə etməklə hquqi maarifləndirmə sahəsində məllimlərin, məruzəilərin, təlimatıların hazırlanması

2007-2008

Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Mdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Qaqınların və Məcburi Kknlərin İşləri zrə Dvlət Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi, Dini Qurumlarla iş zrə Dvlət Komitəsi və aidiyyəti orqanlar

39.

Əhalinin hquq dşncəsinin və hquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, ayrısekiliyin qadağan edilməsi, slh və dzmllk mədəniyyətinin təbliği məqsədilə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında maarifləndirmə tədbirlərinin keirilməsi

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Prezidentin İcra Aparatı, Ədliyyə Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman), Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi, Dini Qurumlarla iş zrə Dvlət Komitəsi və aidiyyəti orqanlar

40.

Hquqi maarifləndirmə məqsədilə mxtəlif ap məhsullarının - kitabların, bukletlərin, blletenlərin hazırlanması, plakatların nəşr edilməsi və əhali arasında yayılması işinin təşkili

2007

Təhsil Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman), Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi Tədqiqat İnstitutu

41.

İnsan hquqları zrə ixtisaslaşan dvlət qurumlarının əməkdaşlarının mtəmadi olaraq bu sahədə beynəlxalq təcrbənin yrənilməsi prosesinə cəlb edilməsi və mənimsənilmiş msbət təcrbənin yayılması

Mtəmadi

Prezidentin İcra Aparatı, Xarici İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi, Prokurorluq Orqanları, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman), Qaqınların və Məcburi Kknlərin İşləri zrə Dvlət Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi, Dini Qurumlarla iş zrə Dvlət Komitəsi, Dvlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mbarizə zrə Komissiya və aidiyyəti orqanlar

42.

İnsan hquq və azadlıqlarına mhm təhlkə yaradan təcavz, terroruluq, korrupsiya, insan alveri kimi cinayətlərin qarşısının alınması, mədəniyyətlərarası dialoqun və dinlərarası əməkdaşlığın gcləndirilməsi mvzularında beynəlxalq tədbirlərin (dəyirmi masa, seminar, konfrans və s.) həyata keirilməsi

 

2007-2010

Nazirlər Kabineti, Prezidentin İcra Aparatı, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)

1

2

3

4

43.

İnsan Hquqları zrə Avropa Məhkəməsinin presedent hququnun Azərbaycan dilinə tərcmə edilməsi

Mtəmadi

İnsan Hquqları zrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli nmayəndəsi və aidiyyəti orqanlar

44.

İnsan hquqları sahəsində beynəlxalq sənədlərin, xsusilə İnsan Hquqlarına dair Avropa Konvensiyasının dvlət qulluquları, məhkəmə, prokurorluq, polis orqanlarının əməkdaşları, Ombudsman Aparatının və regional mərkəzlərinin işiləri, bələdiyyə zvləri, vəkillər və hquq sahəsində ixtisaslaşan ali təhsil məssisələrinin məllimləri tərəfindən yrənilməsinin təşkil olunması, mvafiq təhsil məssisələrinin ədəbiyyat fondunun zənginləşdirilməsi

2007-2008

Nazirlər Kabineti, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Baş Prokurorluq, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman), Vəkillər Kollegiyası

45.

İnsan hquqları sahəsində ixtisaslaşmış milli və beynəlxalq elmi tədqiqat və tədris məssisələri ilə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi

Mtəmadi

Ədliyyə Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi Tədqiqat İnstitutu

46.

İnsan hquqları zrə ixtisaslaşmış kitabxananın yaradılması

2007

Nazirlər Kabineti, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan hquqları zrə Elmi Tədqiqat İnstitutu

47.

Ktləvi informasiya vasitələrində insan hquqları sahəsində məsələlərin geniş işıqlandırılması, bu məqsədlə televiziya və radio saatlarının təşkili, qəzetlərdə hquq guşəsinin yaradılması. KİV nmayəndələri n insan hquqları sahəsində maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keirilməsi

Mtəmadi

Nazirlər Kabineti, Prezidentin İcra Aparatı, Mətbuat Şurası, Milli Televiziya və Radio Şurası

48.

İnsan hquqları zrə ixtisaslaşan dvlət qurumlarının insan hquqlarının mdafiəsi sahəsində həyata keirilən islahatlar, onların nəticələri və digər məsələləri əks etdirən internet səhifələrinin yaradılması

2007-2008

Prezidentin İcra Aparatı, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, İnsan Hquqları zrə Mvəkkil (Ombudsman)