Dövlət rüsumu haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Fəsil I
Ümumi müddəalar

Maddə 1. Dövlət rüsumu anlayışı

Dövlət rüsumu bu Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət orqanlarının müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə göstərdikləri xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilən məcburi ödənişlər.

Maddə 2. Dövlət rüsumunun tutulduğu hallar

2.0. Dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda tutulur:

2.0.1. məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsi;

2.0.2. notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılması;

2.0.3. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı;

2.0.4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul və ya vətəndaşlığından çıxma;

2.0.5. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılması;

2.0.6. sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlə digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi;

2.0.7. xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi;

2.0.8. hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və təkrar qeydiyyatı;

2.0.9. qiymətli kağızların qeydiyyata alınması (özəlləşdirilmə qaydasında qeydə alınması halları istsina olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsi;

2.0.10. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi;

2.0.11. əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatı.

Maddə 3. Dövlət rüsumunun ödəyiciləri

Bu Qanunla nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və hüquqların əldəç edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və hüquqi şəxslər dövlət rüsumunun ödəyiciləridirlər.

Maddə 4. Dövlət rüsumunun hesablanması və ödənilməsi qaydaları

4.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsində nəzərdə tutulanlar istsina olmaqla, bütün hallarda dövlət rüsumu tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənilir.

4.2. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına, beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə, habelə sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumunun 15 faizi dövlət rüsumu tutan orqanların xüsusi hesabına, 85 faizi isə dövlət büdcəsinə keçirilir.

4.3. Dövlət rüsumları milli valyutada nağd və köçürmə yolu ilə dövlət büdcəsinə ödənilir. Dövlət rüsumunun dövlət büdcəsinə nağd şəkildə ödənilməsi barədə ödəyiciyə müəyyən edilmiş formada bank qəbzinin əsli, ödəyicinin hesabından köçürüldükdə isə ödənişin icrasını təsdiqləyən bank sənədi verilir.

4.4. Bu Qanunla dövlət rüsumunun məbləği xarici valyutada nəzərdə tutulduğu hallarda dövlət rüsumu Azərbaycan Respublikası ərazisində ödənildikdə ödəniş tarixinə Milli Bankın rəsmi məzənnəsinə uyğun yalnız manatla ödənilir.

4.5. Bu Qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bü-tün hallarda dövlət rüsumu tutulduqdan sonra bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.

4.6. Dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunan hallarda dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd təqdim edilmədən əməliyyat icra olunmur.

4.7. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumunu tutan şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş formada hesabat təqdim etməlidirlər.

4.8. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə rüsumlar haqqında bu Qanunla və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilir.

Maddə 5. Düzgün tutulmamış və artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun büdcədən qaytarılması qaydaları

5.1. Ödənilmiş dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda dövlət büdcəsindən qismən və ya tamamilə qaytarılır:

5.1.1. bu Qanunla müəyyən edilmiş miqdardan artıq dövlət rüsumu ödənildikdə;

5.1.2. ərizələr (şikayətlər) qaytarıldıqda və ya ərizə baxılmamış saxlanıldıqda, habelə notariat əməliyyatlarının icrasından imtina edildikdə;

5.1.3. məhkəmələr tərəfindən iş üzrə icraata xitam verildikdə.

5.2. Bu Qanunun 5.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət rüsumünun artıq ödənilmiş hissəsi geri qaytarılır. Dövlət rüsumu Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda da geri qaytarılır.

5.3. Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumu dövlət rüsumunun ödəyicisinin ərizəsinə əsasən 45 gün müddətində ona qaytarılır.

5.4. Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun qaytarılması üçün 5 il ərzində iddia verilə bilər.

5.5. Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun qaytarılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 6. Dövlət rüsumu tutan orqanların məsuliyyəti

Dövlət rüsumu tutan idarə və təşkilatların vəzifəli şəxsləri rüsumun düzgün tutulması və dövlət büdcəsinə vaxtında və tam köçürülməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 7. Dövlət rüsumunun ödənilməsinə nəzarət

Dövlət rüsumunun düzgün hesablanmasına və vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsinə nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

 

Fəsil II
Dövlət rüsumunun dərəcələrİ ödənİlməsİnİn xüsusİyyətlərİ

Maddə 8. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə dövləi rüsumunun dərəcələri

 

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

8.1. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrindən:

 

8.1.1. iddia qiyməti şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən çox olduqda;

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

8.1.2. iddia qiyməti şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən çox olmadıqda

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

8.2. İddianın predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrindən:

 

8.2.1. iddia qiyməti şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən çox olduqda;

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

8.2.2.İddia qiyməti şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən çox olmadıqda;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

8.2.3. hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrdən.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

8.3. Məhkəmə əmri haqqında ərizələrdən.

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

8.4. Apellyasiya və kassasiya şikayətlərindən:

 

8.4.1. birinci instansiya məhkəməsinə müraciət edilərkən;

bu Qanunun 8-ci maddəsində müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun müvafiq olaraq 120 və 150 faizi

8.4.2. iş üzrə icraatın xitam verilməsindən, iddianın baxılmamış saxlanmasından, məhkəmə cərimələrinin qoyulması barədə şikayətlərdən;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

8.4.3. mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) ödənilən cərimələr üzrə icra və digər sənədin icra olunmasının təsdiqi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

8.4.4. qanunla mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) tutulması nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və nəzarət funksiyalannı həyata keçirən digər orqanlar tərəfindən cərimələrin ödənilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

8.4.5. nəzarət funksiyasını həyata keçirən orqanlar tərəfindən qanunun və ya digər normativ-hüquqi aktın tələblərini pozmaqla mübahisəsiz qaydada (akseptsiz) pul vəsaitinin büdcədən qaytarılması barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

8.4.6. müəssisənin təsis sənədlərinin etibarsız hesab edilməsi, hüquqi və fiziki şəxslərin ödəmə qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

8.4.7. vergi ödəmələri barədə mübahisələri üzrə iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

8.4.8. məhkəmə aktlarının və surətlərinin təkrarən verilməsinə görə;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

8.4.9. nikahın və təkrar nikahın ləğv olunması haqqında iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

8.4.10. nikah ləğv edilərkən əmlak bölüşdürüldükdə;

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

8.4.11. yaşayış binalarının (mənzillərin) icarə müqavilələrinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, vərəsəliyin qəbul edilməsi müddətinin uzadılması, əmlak üzrə həbsin götürülməsi barədə iddia ərizələrindən qeyri-əmlak xarakterli və ya qiymət qoyulmayan digər iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

8.4.12. müqavilələrin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

şarti maliyyə vahidinin 5,0 misli

8.4.13. qanunda nəzərdə tutulan müqavilələr üzrə mübahisələrə dair və yaxud tərəflərin razılığı ilə mübahisənin iqtisad məhkəməsinin həllinə verilməsi barədə mübahisələr üzrə iddia ərizələrindən;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

8.4.14. sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi ilə bağlı ərizə və şikayətlərdən.

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

Maddə 9. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kesb eden faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə dövlət rüsumundan azad edilməsi və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

9.1. Aşağıdakılar dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunurlar:

9.1.1. əməyin ödənilməsi və əmək fəaliyyəti ilə bağlı digər tələblər üzrə -iddiaçılar;

9.1.1. aliment alınması barədə iddialar üzrə - iddiaçılar;

9.1.3. şikəstlik, səhhətə digər xəsarətlər yetirilməsinə və ya ailəni dolandıranın ölümü nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi barəsində iddialar üzrə – iddiaçılar;

9.1.4. müəlliflik mübahisələri üzrə - müəlliflər, müəlliflik hüququ, ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, habelə əqli mülkiyyətin digər növlərinə dair hüquqlardan irəli gələn iddialar üzrə - iddiaçılar;

9.1.5. istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar verdikləri iddialar üzrə - iddiaçılar;

9.1.6. zərərçəkənə və ya onun ailə üzvlərinə ödənilmiş müavinət və ya pensiya məbləğinin zərər vurandan tutulması barədə reqres iddialar üzrə - sosial sığorta orqanları və əhalinin sosial müdafiə mərkəzləri;

9.1.7. sosial müdafiə vasitələrinin tələbi barədə iddialar üzrə - sosial təminat orqanları;

9.1.8. borcludan tutulmalı olan, lakin borc tutan şəxsin hesabına keçirilməyən məbləğə görə iddialar üzrə - iddiaçılar;

9.1.9. cinayət nəticəsində dövlətə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi barədə prokuror tərəfindən verilən iddialar üzrə – iddiaçılar;

9.1.10. aliment verməkdən, şikəst etmə və ya səhəti sair şəkildə zədələnmə ilə, habelə ailəni dolandıranın ölümü ilə vurulan ziyanı ödəməkdən, vergilərin və digər məcburi ödəmələrin tutulmasından boyun qaçıran şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar xərclərin tələb olunması üzrə – polis orqanları;

9.1.1. cinayət işləri və aliment işləri ilə əlaqədar olaraq vətəndaşlara, müəssisələrə və təşkilatlara sənədlər (arayışlar) verilməsi üçün – vətəndaş, müəssisə, idarə və təşkilatlar;

9.1.12. inzibati hüquq münasibətlərindən əmələ gələn işlər üzrə – vətəndaş, inzibati orqanlar və vəzifəli şəxslər;

9.1.13. qanunsuz olaraq qəti imkann tədbiri kimi həbsə alınmaqla, yaxud həbs və ya islah işləri növündə qanunsuz olaraq inzibati tənbeh verilməsi ilə fiziki şəxsə vurulmuş zərərin ödənilməsi ilə əlaqədar mübahisələr üzrə - tərəflər;

9.1.14. məhkəmələrə verilən iddia ərizələri və bütün növ şikayətlər üzrə - büdcə təşkilatları, Milli Bank və onun qurumları;

9.1.15. başqa şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və qanunla qorunan mənafelərinin, dövlət mənafeyinin müdafiəsi üçün verilən ərizələr üzrə - dövlət orqanları;

9.1.16. öz hüquqlarının müdafiəsi barədə ərizələr üzrə – yetkinlik yaşına çatmayanlar;

9.1.17. məhkəmə qərardadlarından verilən şikayətlər üzrə - işdə iştirak edən şəxslər;

9.1.18. qiyabi icraat qaydasında qəbul edilmiş qərarlara yenidən baxılması haqqında birinci instansiya məhkəmələrinə verilən ərizələr üzrə - tərəflər;

9.1.19. yeni açılmış hallara görə qanuni qüvvəye minmiş məhkəmə aktlarına yenidən baxılması üçün verilmiş ərizələr üzrə - tərəflər;

9.1.20. məhkəmədə verilən iddialar üzrə - şəhid ailələri, müharibə veteranları, qaçqınlar və məcburi köçkünlər, habele Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə və şüa yükü ilə əlaqədar xəstəliyə tutulmuş və ya bu xəstəlikləri keçirmiş şəxslər.

9.2. Məhkəmə aktlarının surəti işdə iştirak edən şəxslərə dövlət rüsumu alınmadan verilir. Məhkəmə aktları takrarən verildikdə dövlət rüsumu alınır.

9.3. Məhkəmədə təkrar verilmiş iddialar üzrə dövlət rüsumu yenidən ümumi qaydada alınır.

9.4. İddiaçı müəyyən olunmuş qaydada dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilmişsə, dövtət rüsümu iddianın təmin edilmiş hissəsinə münasib olaraq cavabdehdən tutularaq dövlət büdcəsinə köçürülür.

Maddə 10. Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

10.1. Daşınmaz əmlakın (mənzillərin, bağ evlərinin, qurğuların, tikililərin, torpaqların və başqa daşınmaz əmlakın) özgəninkiləşdirilməsi, mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqi üçün:

 

10.1.1. müqavilə üzrə əmlakın ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

10.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə keçirsə:

 

Bakı şəhərində:

şərti maliyyə vahidinin 100,0 misli

digər şəhər və rayonlarda;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

10.1.3. müqavilə üzrə əmlak (torpaq istisna olmaqla) xarici hüquqi şəxsə və ya əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə keçərsə;

şərti maliyyə vahidinin 400,0 misli

10.1.4. mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

10.2. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:

 

10.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə keçirsə;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

10.2.3. müqavilə üzrə əmlak xarici hüquqi şəxsə, əcnəbiyə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə keçirsə.

şərti maliyyə vahidinin 18,0 misli

10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:

 

10.3.1. müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, babaya, nənəyə, nəvəyə, valideynlərə, qardaşa, bacıya keçirsə;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.3.2. müqavilə üzrə istifadə hüququ digər fiziki və ya hüquqi şəxsə keçirsə.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.4. Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:

 

10.4.1. dəyəri şərti maliyyə vahidinin 2000 mislinədək;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

10.4.2. dəyəri şərti maliyyə vahidinin 2000 mislindən 5000 mislinədək;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

10.4.3. dəyəri şərti maliyyə vahidinin 5000 mislindən çox olduqda.

şərti maliyyə vahidinin 55,0 misli

10.5. Qiymətləndirilən başqa müqavilələrin təsdiqi üçün:

 

10.5.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.5.2. tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.5.3. tərəflər digər fiziki və hüquqi şəxsdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 55,0 misli

10.6. Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrin, əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi üçün:

 

10.6.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.6.2. tərəflər digər fiziki və ya hüquqi şəxslərdən ibarətdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.7. Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün:

 

10.7.1. qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun üzrə və ya vəsiyyətnamə üzrə verilməsindən asılı olmayaraq);

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.7.2. vərəsə digər fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

10.8. Ər-arvadın birgə nigah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.9. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi, kredit əməliyyatlarının aparılması üçün verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün:

 

10.9.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.9.2. vəkalətnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.10. Pensiyaların alınması üçün pensiyaçılar tərəfindən verilən vəkalətnamələrin təsdiqi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 0,2 misli

10.11. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün:

 

10.11.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya verilirsə;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.11.2. etibarnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.12. Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün:

 

10.12.1. vərəsə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya hüquqi şəxsidirsə;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.12.2. vərəsə xarici hüquqi şəxsdirsə, əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

10.13. Dəniz protestlərinin tərtibi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

10.14. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün:

 

10.14.1. vəsiyyət edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.14.2. miras qoyan əcnəbidirsə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.15. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

10.16. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə), sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həmçinin tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin (hər imza üçün) və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

10.17. İcra qeydlərinin aparılması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

10.18. Vətəndaşların, dövlət, idarə, müəssisə və təşkilatlarının, kooperativ və digər ictimai təşkilatların ərizələrinin başqa vətəndaşlara, dövlət idarə müəssisəyə təşkilatlarına, kooperativ və başqa ictimai təşkilatlara verilməsi və 10.1-10.17-ci maddələrdə göstərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.19. Müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.20. Bu qanunla müəyyən edilmiş hallarda müştərini onun qabaqcadan verdiyi bildiriş üzrə iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə getmək üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.21. Notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə olduğu vaxtın hər bir saatı üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.22. Notariat hərəkəti ilə bağlı olmayan məsələlərə dair yazılı məsləhətlər üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

10.23. Notariat hərəkəti ilə bağlı olmayan sənədin layihəsinin tərtibi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

10.24. Ödəniş qiymətli kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

10.25. Digər notariat hərəkətlərinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

Maddə 11. Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

11.0. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə aşağıdakı hallarda dövlət rüsumu ödənilmir:

11.0.1. doğumu, ölümü, övladlığa götürülməni və atalığı (analığı) təsdiqləyən sənədləri almaq üçün;

11.0.2. təminatlı kreditorun iştirakçısı olduğu girov müqaviləsi ilə bağlı notariat hərəkətləri aparılarkən dövlət rüsumu tutulmuşdursa, həmin müqavilədən irəli gələn borc öhdəliklərinin təmin edilməsi üçün iflas prosesi zamanı təminatlı kreditor ilə əmlak inzibatçısı arasında bağlanmış saziş ilə əlaqədar notariat hərəkətləri üzrə - təminatlı kreditor və əmlak inzibatçısı;

11.0.3. mənzil və ya ev (evin bir hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - birinci qrup işləməyən əlillər, qaçqınlar və məcburi köçkünlər;

11.0.4. Mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması zamanı, habelə mənzil (fərdi ev) alınması və ya dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər və qəyyumluqda (himayədə) olan uşaqlar;

11.0.5. pensiya, müavinət, yardım və alimentin alınması üçün verilən etibarnamələr üzrə.

Maddə 12. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

12.1. Nikah qeydə alınması üçün:

 

12.1.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı üçün;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

12.1.2. tərəflərdən biri əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

12.2. Nikahın pozulmasının qeydə alınması üçün:

 

12.2.1. yetkinlik yaşına çatmamış ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

12.2.2. məhkəmə qətnaməsi əsasında (qətnamədə dövlət rüsumunun tərəflərdən hansının ödəməli olduğu göstərilmədikdə, qeydiyyat üçün birinci müraciət etmiş tərəfdən);

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

12.2.3. digər tərəf müəyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmişsə, yaxud ən azı üç il müddətində azadlıqdanməhrum edilmiş şəxsdirsə.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

12.3. Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

12.4. Doğum, nikah və nikahın pozulması, ölüm haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin və əlavələrin edilməsi və onların bərpası ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

12.5. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması barədə təkrar şəhadətnamələrin verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

12.6. Xaricdə istifadə edilməsi məqsədi ilə verilən eyni cür şəhadətnamələr üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

Maddə 13. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar

Doğumun, ölümün, övladlığa götürülmənin və atalığın (analığın) müəyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilmir.

Maddə 14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbulu və ya vətəndaşlığından çıxması üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

14.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə və vaxtının uzadılmasına görə.

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

14.2. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

14.3. 16 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

14.4. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərə xaricə getmək hüququ verən vəsiqənin verilməsinə, vəsiqənin müddətinin uzadılmasına görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

14.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 25, 30, 50 yaşına çatdıqda, həmçinin onların soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti və hərbi vəzifəsi dəyişdikdə şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

14.6. Şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın öz təqsiri üzündən itdikdə və ya yararsız hala düşdükdə onun dəyişdirilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

14.7. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə müvəqqəti yaşayış vəsiqələrinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına, xarici pasportların və onu əvəz edən sənədlərin qeydə alınmasına və ya qeydə alınması müddətinin uzadılmasına görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

14.8. Azərbaycan Respublikasında 16 yaşına çatdıqdan sonra immiqranta şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

14.9. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə itirilmiş müvəqqəti yaşayış vəsiqəsinin yenidən verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

14.10. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (eləcə də keçmiş SSRİ vətəndaşlarının) qeydiyyata alınmasına görə.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

14.11. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətədanşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

14.12. Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

14.13. İtirilmiş xarici pasportların və ya onu əvəz edən sənədlərin yenidən verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

14.14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına dəvət olunması haqqında sənədlərin verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

14.15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilmək və ya ondan çıxmaq barədə ərizələrdən.

şərti maliyyə vahidinin 100,0 misli

Maddə 15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilərkən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbulu və ya vətəndaşlığından çıxması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə qaçqınlar, məcburi köçkünlər və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan 16 yaşına çatmamış vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət rüsumunu ödəməkdən azad olunurlar.

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasında və ya Azarbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

16.1. Pasportların və vizaların verilməsinə görə:

 

16.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüquqi verən xidməti pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə və vaxtının uzadılmasına görə;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

16.1.2. ümumvətəndaş pasportların alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

16.1.3. ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

16.1.4. xarici ölkələrin sərfirliklərinə və konsulluqlarına viza rəsmiləşdirilməsi üçün verilən notaya görə;

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

16.1.5. səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair göstərişlərin göndərilməsinə görə;

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

16.1.6. Şəxsi dəvətlə, turist sifəti ilə işgüzar və kommersiya işləri ilə əlaqədar dövlət və ictimai-siyasi təşkilatlar və eləcə də xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan özəl strukturların müraciəti ilə adi giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə (3 gündən 3 ayadək müddətə):

 

16.1.6.1. birdəfəlik giriş vizası;

40 ABŞ dolları

16.1.6.2. ikidəfəlik giriş vizası;

80 ABŞ dolları

16.1.7. dövlət təşkilatları və eləcə də xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan digər özəl strukturların müraciəti ilə 1 il müddətinə çoxdəfəli giriş-çıxış vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün;

250 ABŞ dolları

16.1.8. şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün;

20 ABŞ dolları

16.1.9. tranzit vizaların rəsmiləşdirilməsi üçün:

 

16.1.9.1. adi tranzit viza;

20 ABŞ dolları

16.1.9.2. ikidəfəli tranzit viza;

40 ABŞ dolları

16.1.10. viza müddətinin artırılması üçün:

 

16.1.10.1. 24 saat;

10 ABŞ dolları

16.1.10.2. 48 saat;

20 ABŞ dolları

16.1.10.3. 72 saat;

30 ABŞ dolları

16.1.10.4. 3 gündən 1 ayadək;

40 ABŞ dolları

16.1.10.5. 1 aydan 3 ayadək;

80 ABŞ dolları

16.1.11. vaxtı bitmiş vizalarının müddətlərinin artırılması üçün, hər ay üçün.

50 ABŞ dolları

16.2. Vətəndaşlıq məsələlərilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə;

 

16.2.1. vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə;

150 ABŞ dolları

16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə.

300 ABŞ dolları

16.3. VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə:

 

16.3.1. nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

30 ABŞ dolları

16.3.2. boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

16.3.3. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada itkin düşmüş və ya ruhi xəstəlik nəticəsində və ya cinayət əməli törətdiklərinə görə 3 ildən artıq müddətə məhkum olunmuş şəxslərə boşanmanın qeydə alınmasına görə;

10 ABŞ dolları

16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nigahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə görə;

50 ABŞ dolları

16.3.5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında arxiv materiallarına əsasən təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

40 ABŞ dolları

16.3.6. doğum, ölüm, nigah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin, əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

20 ABŞ dolları

16.3.7. xarici ölkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nigahın qeydə alınması məqsədilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə görə.

20 ABŞ dolları

16.4. Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə:

 

16.4.1. sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə (hər sənəd üçün):

 

16.4.1.1. Azərbaycan Respublikasında;

şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli

16.4.1.2. ölkə xaricində.

25 ABŞ dolları

16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

 

16.5.1. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin leqallaşdırılmasına görə:

 

16.5.1.1. Azərbaycan Respublikasında:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

16.5.1.2. xarici ölkədə:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

20 ABŞ dolları

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

30 ABŞ dolları

16.5.2. sahibkarlıq, kommersiya, təsərrüfat fəaliyyətilə əlaqədər sənədlərin və digər sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

 

16.5.2.1. Azərbaycan Respublikasında:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

16.5.2.2. xarici ölkədə:

 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

50 ABŞ dolları

- əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün

80 ABŞ dolları

16.6. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

 

16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən vəkalətnamələrin notariat təsdiqinə görə;

50 ABŞ dolları

16.6.2. müxtəlif şəxslərdən və idarələrdən poçt yolu ilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə vəkalətnamələrin təsdiqinə görə;

25 ABŞ dolları

16.6.3. müqavilələrin və əqdlərin notariat təsdiqinə görə:

 

16.6.3.1. əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə;

75 ABŞ dolları

16.6.3.2. qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə;

150 ABŞ dolları

16.6.3.3. avtonəqliyyatın özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiqinə görə;

100 ABŞ dolları

16.6.3.4. sair müqavilələrin təsdiqinə görə

50 ABŞ dolları

16.6.4. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin surətini, həmçinin bu sənədlərdən çıxarışların təsdiq edilməsinə görə;

20 ABŞ dolları

16.6.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diplomatik nümayəndəliklərdə və konsulluqlarda saxlanılan əmlak və maliyyə sənədlərinin surətlərinin və onlardan çıxarışların verilməsinə görə;

20 ABŞ dolları

16.6.6. imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə görə (hər sənəd üçün);

50 ABŞ dolları

16.6.7. sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə (hər səhifə üçün):

 

- xarici dillərdən;

20 ABŞ dolları

- xarici dillərə;

40 ABŞ dolları

16.6.8. qəyyumun təyin edilməsinə dair aktın tərtib edilməsinə görə;

50 ABŞ dolları

16.6.9. əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumun hesabatının təsdiq edilməsinə görə;

50 ABŞ dolları

16.6.10. vərəsəlik əmlakının siyahısının tərtib edilməsinə və bu əmlakın mühafizə olunması üçün qəbul edilməsinə görə;

100 ABŞ dolları

16.6.11. maraqlı şəxslərin xahişinə əsasən təqdim edilmiş siyahı əsasında əmlakın yoxlanılmasına görə;

100 ABŞ dolları

16.6.12. vəsiyyətnamənin notariat təsdiqinə görə;

100 ABŞ dolları

16.6.13. miras qoyanın xahişinə əsasən vəsiyyətnaməyə hər hansı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə görə;

100 ABŞ dolları

16.6.14. vəsiyyətnamənin konsulluqda saxlanmasına görə;

100 ABŞ dolları

16.6.15. Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə;

200 ABŞ dolları

16.6.16. malların və digər əmlakın satışına görə;

100 ABŞ dolları

16.6.17. Konsulluqda sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmasına görə;

20 ABŞ dolları

16.6.18. pulun, qiymətli kağızların və sair qiymətli əşyaların (miras istisna olmaqla) saxlanmasına görə (hər ay üçün);

50 ABŞ dolları

16.6.19. əmlakın və pul məbləğlərinin aidiyyatı üzrə çatdırılması üçün 6 aylıq müddətədək ümumi depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün);

50 ABŞ dolları

16.6.20. icra qeydlərinin aparılmasına görə;

30 ABŞ dolları

16.6.21. sənədlərin diplomatik poçtla hüquqi şəxslərin ünvanına göndərilməsinə görə;

100 ABŞ dolları

16.6.22. xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəminin yüklənməsi və ya boşaldılmasına dair şəhadətnamənin, digər arayışların və bəyannamələrin verilməsinə görə.

50 ABŞ dolları

16.7. Digər konsul əməliyyatlarına görə.

20 ABŞ dolları

Maddə 17. Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

17.1. Aşağıdakı hallarda bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu alınmır:

17.1.1. diplomatik pasport almaq üçün;

17.1.2. Azərbaycan Respublikası ilə xarici dövlətlər arasında mülki, ailə və cinayət işlərində hüquqi yardım haqqında, alimentlər haqqında, pensiya haqqında və övladlığa götürmə məsələləri haqqında müqavilələrə uyğun olaraq bu ölkənin səlahiyyətli orqanlarının və ayrı-ayrı vətəndaşlarının sorğusuna əsasən sənədlərin tələb olunub alınmasına görə;

17.1.3. Dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində xarici ölkələrə ezam olunan şəxslərin pasport və digər gediş sənədləri rəsmiləşdirildikdə;

17.1.4. Azərbaycan Respublikasının xeyrinə əmlakın bağışlanmasına dair müqavilələrin və vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsinə görə;

17.1.5. Azərbaycan Respublikasının gəmi, hava və digər nəqliyyat vasitələrinin heyət üzvlərinin, habelə vətəndaşlarının ölümündən sonra qalmış əmlakının mühafizəsinə görə.

17.2. Bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumları Azərbaycan Respublikasına gələn aşağıdakı əcnəbilərdən alınmır:

17.2.1. Dövlət nümayəndə heyəti üzvləri və rəsmi şəxslərdən;

17.2.2. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq humanitar təşkilatları təmsil edənlərdən;

17.2.3. Dövlət xətti ilə təhsil alan və pedaqoji fəaliyyət göstərənlərdən;

17.2.4. Müdafiə xətti ilə səfər edənlərdən.

17.3. Azərbaycan Respublikasına qrup halında gələn əcnəbilərin hər birindən vizanın rəsmiləşdirilməsinə və ya onun etibar müddətinin artırılmasına görə dövlət rüsumu tutulur.

17.4. Bu Qanunun 16.6-cı maddəsində göstərilən dövlət rüsumundan əlavə vərəsələr və miras qoyanlar daşınmaz vərəsəlik əmlakının mühafizəsi üçün, otaq icarəsi, mühafizəsi, nəqliyyat, ezamiyyət, poçt, dəftərxana və sair faktiki xərcləri ödəyirlər.

17.5. Sənədlərin saxlanılması və qəbulu zamanı ehtimal olunan saxlama müddətinə görə dövlət rüsumu əvvəlcədən ödənilir və tamamlanmamış ay tamamlanmış ay kimi nəzərə alınır.

Maddə 18. Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri povlət rusumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

18.1. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə iddia sənədinin verilməsi üçün (iddia sənədinin ilkin ekspertizası və ekspertizası daxil olmaqla):

 

18.1.1. bir ixtira, birfaydalı model və bir sənaye nümunəsi üçün:

 

18.1.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

18.1.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

80 ABŞ dolları

18.1.2. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün:

 

18.1.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.1.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

40 ABŞ dolları

18.1.3. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün:

 

18.1.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.1.3.2. əcnəbilər yə vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

10 ABŞ dolları

18.1.4. sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün:

 

18.1.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.1.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

10 ABŞ dolları

18.1.5. iddia sənədinin mətninin 30-dan artıq hər səhifəsi üçün:

 

18.1.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli

18.1.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

1 ABŞ dolları

18.2. İddia sənədi üzrə ilkinliyin xahiş edilməsi üçün (bir ədəd ilkinlik üçün):

 

18.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.3. İddia sənədinin verildiyi tarixdən 1 ay keçdikdən sonra iddia sənədi materiallarında düzəliş və əlavələrin aparılması üçün:

 

18.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

25 ABŞ dolları

18.4. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin uzadılması üçün (12 aydan artıq olmamaq şərti ilə, hər bir ay üçün):

 

18.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

10 ABŞ dolları

18.5. İddia sənədinə dair məlumatın müəyyən edilmiş müddətdən tez dərci üçün:

 

18.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

45 ABŞ dolları

18.6. İddia sənədi barəsində məlumatın dərci üçün:

 

18.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.7. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində məlumat axtarışı aparılması üçün vəsatət verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.8. Vəsatət əsasında ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizasının aparılması:

 

18.8.1. bir ədəd ixtira üçün:

 

18.8.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.8.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

100 ABŞ dolları

18.8.2. bir ədəd faydalı model üçün:

 

18.8.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.8.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.8.3. bir ədəd sənaye nümunəsi üçün:

 

18.8.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.8.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.8.4. əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün:

 

18.8.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.8.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

50 ABŞ dolları

18.8.5. əlavə olaraq çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün:

 

18.8.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.8.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

20 ABŞ dolları

18.8.6. sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün:

 

18.8.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.8.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

20 ABŞ dolları

18.9. İxtira barəsində iddia sənədinin faydalı model barəsində iddia sənədinə çevrilməsi üçün:

 

18.9.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.9.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

20 ABŞ dolları

18.10. Faydalı model barəsində iddia sənədinin ixtira barəsində iddia sənədinə çevrilməsi üçün:

 

18.10.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.10.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.11. Apellyasiya komissiyasına etirazla müraciət edilməsi:

 

18.11.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsindən imtina qərarına qarşı:

 

18.11.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.11.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

60 ABŞ dolları

18.11.2. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində dərc olunmuş iddia sənədinə qarşı:

 

18.11.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.11.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

15 ABŞ dolları

18.11.3. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsinə qarşı:

 

18.11.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.11.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

120 ABŞ dolları

18.12. Otürülmüş müddətlərin bərpası:

 

18.12.1. patent verilməsindən imtina qərarı barəsində iddiaçı tərəfindən apellyasiya komissiyasına etirazla müraciət edilməsi üçün:

 

18.12.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.12.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

40 ABŞ dolları

18.12.2. dərc olunmuş iddia sənədi üzrə daxil olan etirazla bağlı iddiaçının apellyasiya komissiyasına cavab verilməsi üçün:

 

18.12.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.12.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

50 ABŞ dolları

18.13. Sənaye mülkiyyəti obyektinin qeydiyyatı, patentin verilməsi və dərc olunması ilə bağlı:

 

18.13.1. ixtira üçün:

 

18.13.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.13.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

100 ABŞ dolları

18.13.2. faydalı model üçün:

 

18.13.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.13.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.13.3. sənaye nümunəsi üçün:

 

18.13.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.13.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.13.4. patentə məxsus təsvirin düsturla birlikdə 30-dan artıq hər səhifəsi üçün:

 

18.13.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli

18.13.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

1 ABŞ dolları

18.14. Dərc olunduqdan sonra iddia sənədinin materialları ilə tanış olmaq üçün:

 

18.14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

18.14.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.15. Patentin dublikatının və patentə görə hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair patentin verilməsi üçün:

 

18.15.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.15.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

20 ABŞ dolları

18.16. Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi üçün:

 

18.16.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 6,0 misli

18.16.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

20 ABŞ dolları

18.17. Sənaye mülkiyyəti obyektləri ilə bağlı hüquqların verilməsi barəsində müqavilələrin qeydiyyata alınmaı üçün:

 

18.17.1. bir ədəd ixtira, bir ədəd faydalı model və bir ədəd sənaye nümunəsinə dair iddia sənədi üzrə, ayrılıqda hər biri üçün:

 

18.17.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.17.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.17.2. bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye nümunəsi patenti üzrə, ayrılıqda hər biri üçün:

 

18.17.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.17.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

100 ABŞ dolları

18.17.3. ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsinə görə bir

neçə iddia sənədi üçün (birdən artıq hər patent üçün):

 

18.17.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.17.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

40 ABŞ dolları

18.17.4. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin bir neçə patenti üçün (1-dən artıq hər patent üçün):

 

18.17.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.17.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

70 ABŞ dolları

18.18. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektindən istifadə hüququnun verilməsi barədə müqдvilənin qeydiyyata alınması üçün:

 

18.18.1. bir iddia sənədi üçün:

 

18.18.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.18.1. 2. əcnəbilər və vətəndaşlığı plmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.18.2. bir neçə iddia sənədi ücün (hər əlavə iddia sənədi üçün):

 

18.18.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.18.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

50 ABŞ dolları

18.19. Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:

 

18.19.1. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir ədəd patenti üçün:

 

18.19.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.19.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

100 ABŞ dolları

18.19.2. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir neçə patenti üçün (birdən artıq nəzərdə tutulan hər patent üçün):

 

18.19.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.19.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

70 ABŞ dolları

18.20. iddia sənədi və ya patenti üzrə hüquqların verilməsinə dair qeydiyyata alınmış müqavilələrdə və ya obyektin istifadəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış lisenziya müqavilələrində dəyişikliklərin edilməsi üçün:

 

18.20.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.20.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.21. İlkin istifadəçinin hüquqlarının tanınması məqsədi ilə onun iddiasına baxılması üçün:

 

18.21.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.21.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

50 ABŞ dolları

18.22. İxtira patentinin qüvvədə saxlanması üçün:

 

18.22.1. 3-cü ildən 10-cu ilə kimi:

 

18.22.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla 40 ABŞ dolları, hər artan il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.22.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

40 ABŞ dolları, hər artan il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.22.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi:

 

18.22.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 3,0 misli artırılmaqla

18.22.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

200 ABŞ dolları, hər artan il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.23. Faydalı model patentinin qüvvədə saxlanılması üçün, 3-cü ildən 10-cu ilə kimi:

 

18.23.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla

18.23.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

40 ABŞ dolları, hər artan il üçün əlavə 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.24. Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanması üçün, 3-cü ildən 10-cu ilə kimi:

 

18.24.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla

18.24.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

40 ABŞ dolları, hər artan il üçün əlavə 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.25. Patentin qüvvədə olma ilində illik rusumun ödənilməsi ilə bağlı ötürülən müddətin 12 aya qədər verilməsinə görə, hər ay üçün:

 

18.25.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

18.25.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

10 ABŞ dolları

18.26. Əmtəə nişanının və ya coğrafi göstəricisinin qeydə alınması barəsində verilən iddia sənədi üçün (əmtəənin və ya göstərilən xidmətin 5-dən artıq olmayan sinifləri üçün):

 

18.26.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün, o cümlədən:

şərti maliyyə vahidinin 60,0 misli

18.26.1.1. iddia sənədinin ilkin ekspertizası üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.26.1.2. iddia sənədinin ekspertizası üçün;

şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

18.26.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ücün, o cümlədən:

130 ABŞ dolları

18.26.2.1. iddia sənədinin ilkin ekspertizası üçün;

30 ABŞ dolları

18.26.2.2. iddia sənədirrin ekspertizası üçün.

100 ABŞ dolları

18.27. Əmtəənin və ya göstərilən xidmətin 5-dən artıq hər sinfi üçün:

 

18.27.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.27.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

40 ABŞ dolları

18.28. İddiaçının vəsatəti əsasında "Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 12-ci hissəsinə uyğun olaraq, müddətin əlavə 2 ay uzadılması üçün:

 

18.28.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.28.2. əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

20 ABŞ dolları

18.29. Əmtəə nişanına dair ilkinliyin istənilməsi üçün:

 

18.29.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.29.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.30. Əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə dair verilmiş iddia sənədi materiallarında düzəlişlərin, dəqiqləşdirmələrin aparılması, əlavələrin edilməsi üçün:

 

18.30.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.30.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

20 ABŞ dolları

18.31. Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin uzadılması üçün:

 

18.31.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.31.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

25 ABŞ dolları

18.32. Əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin verilən tarixdən bir ay ərzində ekspertizasının aparılması üçün:

 

18.32.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.32.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

70 ABŞ dolları

18.33. Ötürülmüş müddətin bərpası ilə bağlı, iddia sənədi barədə ekspertizanın qərarı ilə razı olmadıqda apellyasiya komissiyasına etiraz verilməsi üçün:

 

18.33.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.33.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.34. Apellyasiya komissiyasına etirazın verilməsi:

 

1 8.34.1 . əmtəə nişanına dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı:

 

18.34.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.34.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

30 ABŞ dolları

18.34.2. coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı:

 

1 8.34.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.34.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

30 ABŞ dolları

18.34.3. əmtəə nişanına dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı:

 

18.34.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

18.34.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

120 ABŞ dolları

18.34.4. coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı:

 

18.34.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.34.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.34.5. qeydə alınmış əmtəə nişanına qarşı:

 

18.34.5.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 70,0 misli

18.34.5.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

150 ABŞ dolları

18.34.6. qeydə alınmış coğrafi göstəriciyə qarşı:

 

18.34.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.34.6.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

100 ABŞ dolları

18.35. Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi üçün:

 

18.35.1. əmtəə nişanı ücün:

 

18.35.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.35.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

150 ABŞ dolları

18.35.2. Coğrafi göstərici üçün:

 

18.35.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 25,0 misli

18.35.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.35.3. kollektiv nişan ücün:

 

18.35.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

18.35.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

200 ABŞ dolları

18.36. Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi üçün:

 

18.36.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.36.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

50 ABŞ dolları

18.37. Əmtəə nişanı və coğrafi göstəriciyə dair şəhadətnamələrin dublikatının və əmtəə nişanına hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair şəhadətnamənin verilməsi üçün:

 

18.37.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 9,0 misli

18.37.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.38. Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün:

 

18.38.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.38.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

15 ABŞ dolları

18.39. Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı üçün:

 

18.39.1. iddia sənədi üzrə bir ədəd əmtəə nişanı üçün:

 

18.39.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli

18.39.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

70 ABŞ dolları

18.39.2. iddia sənədləri üzrə bir neçə əmtəə nişanı üçün (1-dən artıq hər əmtəə nişanı üçün):

 

18.39.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.39.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

40 ABŞ dolları

18.39.3. qeydə alınmış bir ədəd əmtəə nişanı üçün:

 

18.39.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 50,0 misli

18.39.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

120 ABŞ dolları

18.39.4. qeydə alınmış bir neçə əmtəə nişanları üçün (1-dən artıq hər əmtəə nişanı üçün):

 

18.39.4.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.39.4.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

80 ABŞ dolları

18.40. Lisenziya müqavilələrinin qeydə alınması:

 

18.40.1. bir ədəd əmtəə nişanı üçün:

 

18.40.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 70,0 misli

18.40.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

150 ABŞ dolları

18.40.2. bir neçə əmtəə nişanı üçün (1-dən artıq hər əmtəə nişanı üçün):

 

18.40.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.40.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

100 ABŞ dolları

18.41. Əmtəə nişanı barəsində qeydə alınmış lisenziya müqavilələrində, hüquqların verilməsi barədə müqavilələrdə dəyişikliklərin aparılması üçün:

 

18.41.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.41.2. əcnəbilər yə vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

30 ABŞ dolları

18.42. Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra onun müddətinin uzadılması üçün:

 

18.42.1. əmtəə nişanı üçün:

 

18.42.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 85,0 misli

18.42.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

250 ABŞ dolları

18.42.2. coğrafi göstərici üçün:

 

18.42.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.42.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

100 ABŞ dolları

18.42.3. kollektiv nişanı üçün:

 

18.42.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlan üçün;

şərti maliyyə vahidinin 130,0 misli

18.42.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

300 ABŞ dolları

18.43. Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti keçdikdən sonra müddətin uzadılması üçün verilən 6 aya görə, hər ay üçün:

 

18.43.1. əmtəə nişanı üçün:

 

18.43.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.43.1.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

10 ABŞ dolları

18.43.2. coğrafi göstərici üçün:

 

18.43.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.43.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

10 ABŞ dolları

18.43.3. kollektiv nişan üçün:

 

18.43.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.43.3.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

10 ABŞ dolları

18.44. Patent müvəkkillərinə namizədin patent müvəkkili kimi attestasiya olunması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.45. Patent müvəkkillərinin qeydiyyata alınması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.46. Patent müvəkkillərinə şəhadətnamə verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

18.47. Qeydiyyata alınmış patent müvəkkili barədə məlumatların dərc olunması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

18.48. Attestasiya komissiyasının qərarına görə, apellyasiya komissiyasına etiraz vermək üçün.

şərti maliyyə vahidinin 15,0 misli

18.49. İxtiraya görə patent alınması üçün Avrasiya Patent İdarəsinə iddia sənədinin verilməsinə görə (formal əlamətlər üzrə ekspertizanın tələblərinə uyğunluğun yoxlanılması)

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.50. Azərbaycan Respublikasına aid Avrasiya patentlərinin qüvvədə saxlanması üçün:

 

18.50.1. 3 ildən 10 ilə kimi:

 

18.50.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli artırılmaqla

18.50.1.2. əçnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün;

40 ABŞ dolları hər növbəti il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.50.2. 11-ci ildən 20-ci ilə kimi:

 

18.50.2.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün;

şərti maliyyə vahidinin 30,0 misli, hər artan il üçün şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli artırılmaqla

18.50.2.2. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar üçün.

200 ABŞ dolları hər növbəti il üçün 20 ABŞ dolları artırılmaqla

18.51. Patent kooperasiya haqqında müqaviləyə müvafiq olaraq iddia sənədinin alınması və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna göndərilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

18.52. İddiaçının xahişi ilə bir ədəd milli iddia sənədinin və ya onun barəsində məlumatların (Patent Kooperasiya müqavilənin təlimatının 17.1 (v) qaydası, ilkin sənəd) təsdiqlənmiş surətinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna göndərilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

18.53. Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı barədə sazişə uyğun olaraq (Madrid sazişi) əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatı üçün iddia sənədlərinin verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

18.54. Əmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatının qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misi

18.55. Odlu ov və ya idman silahının saxlanması, təyinatı üzrə istifadə edilməsi hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin verilməsinə görə:

 

18.55.1. ilkin qeydiyyata görə;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.55.2. təkrar qeydiyyata görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.56. Xidməti silahın əldə edilməsinə icazənin verilməsinə görə:

 

18.56.1. ilkin qeydiyyata görə;

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

18.56.2. təkrar qeydiyyata görə.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.57. Ov icazələrinin verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

18.58. Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasında haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınmasına və onların müddətinin uzadılmasına görə:

 

18.58.1. ilkin icazəyə görə;

şərti maliyyə vahidinin 40,0 misli

18.58.2. icazənin müddətinin uzadılmasına görə.

şərti maliyyə vahidinin 20,0 misli

18.59. Qaz qurğularının xəritələrindən (sxemlərindən) istifadəyə görə.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

Maddə 19. Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydə alınması, müvafiq müafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi üçün dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

19.1. Bu Qanunun 18.7, 18.49, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54-cü maddələrində göstərilən dövlət rüsumunun məbləğləri göndərilən materialların göndərilmə xərclərinə, habelə beynəlxalq sazişlərə əsasən beynəlxalq təşkilatlara ödənilməli olan müvafiq ödənişləri əhatə etmirlər.

19.2. Patent kooperasiyası haqqında müqayiləyə (PCT) uyğun ixtira, faydalı model barəsində iddia sənədinin milli fazaya daxil olması və digər hüquqi hərəkətlər üçün ödənilən rüsumun məbləği ixtira, faydalı model barəsində iddia sənədinin verilməsi və digər hüquqi hərəkətlər üçün müəyyən edilən məbləğə bərabər tutulur.

Maddə 20. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı va takrar qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

20.1. Bankların, birjaların, sığortaçıların, sığorta birlik və brokerlərinin, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəliklərinin və filiallarının qeydiyyatı üçün.

şərti maliyyə vahidinin 200,0 misli

20.2. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

20.3. Digər hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

20.4. Hüquqi şəxslərin təkrar qeydiyyatı üçün.

bu Qanunun 20.1 - 20.3-cü maddələrdə göstərilən məbləğin 50 faizi

20.5. Hüquqi şəxslərə qeydiyyat şəhadətnaməsinin dublikatının verilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

Maddə 21. Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması (özəlləşdirmə qaydasında qeydiyyata alınması halları istisna olmaqla) və dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

21.1. Qiymətli kağızların emissiya prospektinin qeydiyyata alınması üçün:

 

21.1.1. emissiya məbləği şərti maliyyə vahidinin 90 000 mislinədək olduqda;

şərti maliyyə vahidinin 200,0 misli

21.1.2. emissiya məbləği şərti maliyyə vahidinin 90 000 mislindən 180 000 mislinədək olduqda;

şərti maliyyə vahidinin 400,0 misli

21.1.3. emissiya məbləği şərti maliyyə vahidinin 180 000 mislindən çox olduqda.

şərti maliyyə vahidinin 800,0 misli

21.2. Depozit sertifikatlarının emissiyasının döv|ət qeydiyyatına alınması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1000,0 misli

21.3. Veksellərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli

21.4. Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün (hər bir çek kitabçası üçün).

şərti maliyyə vahidinin 0,5 misli

Madda 22. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

22.1. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün təqdim edilmiş sənədlərə rəy verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

22.2. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xususi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə.

şərti maliyyə vahidinin 100,0 mislindən – 5000,0 mislinədək

Maddə 23. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

23.1. Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə dövlət rüsumunun məbləği müəyyən edilmədiyi hallarda dövlət rüsumu bu Qanunun 22.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş minimal hədd məbləğində ödənilir.

23.2. Sərnişin və yükdaşıma sahəsində bu Qanunun 22.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun alınması hər bir nəqliyyat vasitəsinə görə həyata keçirilir.

23.3. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinə görə alınmış dövlət rüsumu barədə hesabat xüsusi razılıq (lisenziya) verən icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən rübdə bir dəfə rübdən sonrakı ayın 20-dək xüsusi razılıq (lisenziya) blanklarının onlara verilməsini təmin edən orqana təqdim edirlər.

23.4. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsin adının, təşkilatı-hüquqi formasının dəyişdiyi halda və ya fəaliyyəti dayandırılmış xüsusi razılığın (lisenzıyanın) bərpa edilməsi hallarında xüsusi razılıq (lisenziya) yenidən rəsmiləşdirilərkən dövlət rüsumu tutulmur.

Maddə 24. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

24.1. Giriş-çıxış və tranzit gedişinə görə beynəlxalq icazənin verilməsi üçün:

 

24.1.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarının başqa ölkələrə keçməsi üçün;

Hər bir icazə üçün 20 ABŞ dolları

24.1.2. xaricdən gələn avtomobil daşıyıcıları üçün giriş və tranzit gediş kvota ilə müəyyən edildiyindən artıq olduqda;

Hər bir icazə üçün 100 ABŞ dolları

24.1.3. İcazə sistemi qüvvədə olmayan xarici ölkələrin aytomobil daşıyıcıları üçün.

Hər bir icazə üçün 150ABŞ dolları

24.2. Xarici avtomaşınların Azərbaycan Respublikası ərazisində yüklənməsinə görə.

hər bir icazə üçün 100 ABŞ dolları

24.3. Üçüncü ölkəyə və üçüncü ölkədən daşımalar üçün.

hər bir icazə üçün 600 ABŞ dolları

24.4. Xarici nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə yüksüz daxil olması üçün:

 

24.4.1. yük avtonəqliyyat vasitələrinin yüksüz daxil olması üçün;

hər bir icazə üçün 350 ABŞ dolları

24.4.2. avtobusların sərnişinsiz daxil olması üçün.

hər bir icazə üçün 80 ABŞ dolları

24.5. İri tonnajlı xarici yük avtonəqliyyat vasitələrinin Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinə daxil olması üçün

hər bir icazə üçün 25 ABŞ dolları

24.6. Dövlətlərarası sazişləri pozan xarici avtomobil daşıyıcıları Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxdıqda.

hər bir icazə üçün 400 ABŞ dolları

Maddə 25. Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun tutulmasının xüsusiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının avtomobil daşıyıcılarına digər dövlətlərdə bu Qanunla müəyyən edilmiş dövlət rüsumundan əlavə dövlət rüsumu tətbiq edildikdə həmin ölkələrin avtomobil daşıyıcılarına eyni qaydada dövlət rüsumu tətbiq edilir.

Maddə 26. Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

26.1. Əmlaka mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 10,0 misli

26.2. Torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün.

şərti maliyyə vahidinin 5,0 misli

26.3. Girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 8,0 misli

26.4. Tərəflərin biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə, girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 4,0 misli

26.5. Girovun əlavə qeydiyyata alınması üçün.

şərti maliyyə vahidinin 1,0 misli

Maddə 27. Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi üzrə dövlət rüsumundan azadolmalar

27.1. Dövlətə öz əmlakını bağışlayan vətəndaşlardan, müəssisələrdən və təşkilatlardan dövlət rüsumu tutulmur.

27.2. Daşınmaz dövlət əmlakının bələdiyyə mülkiyyətinə keçməsi ilə əlaqədar mülkiyyət şəhadətnaməsinin verilməsi üçün dövlət rüsumu tutulmur.

Maddə 28. Yekun müddəalar

28.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsi 2003-cü il yanvarın 1-dək qüvvədə qalır.

28.2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən aşağıdakı qanunlar qüvvədən düşmüş hesab edilir:

28.2.1. "Dövlət rüsumu haqqında" 1995-ci il 24 mart tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

28.2.2. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 6, maddə 414).

28.2.3. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 1 , maddə 10) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

28.2.3.1. 30-cu maddəyə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

ikinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"Dövlət rüsumunun dərəcələri qanunla müəyyən edilir";

Üçüncü hissə çıxarılsın;

dördüncü hissədən "Bu Qanunun 1 saylı Əlavəsində müəyyən edilmiş" sözləri çıxarılsın;

28.2.3.2. 31-ci maddə çıxarılsın.

Maddə 29. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun 2002-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2001-ci il
№ 223-IIQ