Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, sandartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında

Azərbaycan Respublİkası Nazİrlər KabİnetİnİN Qərarı

 

Standartlaşdırma haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 8 oktyabr tarixli 503 nmrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanması və aparılması qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.Rasİzadə

Bakı şəhəri, 20 oktyabr 1997-ci il

№ 121

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 20 oktyabr tarixli 121 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanması və aparılması

 

QAYDALARI [1]

 

1.mumİ mddəalar

 

1.1. Dvlət reyestrirespublikaya daxil olan və Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsulların (işlərin, xidmətlərin), habelə Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi qeydiyyatdan keən normativ sənədlərin (bundan sonraNS) qeydiyyatını aparır. [2]

1.2. Dvlət reyestri aşağıdakı məqsədlə aparılır.

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyində dvlət qeydiyyatından keən NS-in uotunu həyata keirmək, Azərbaycan Respublikasında istifadə olunan və tətbiqinə icazə verilmiş NS haqqında mərkəzləşdirilmiş dvlət informasiya məlumat fondları yaratmaq, əlaqədar məssisə və təşkilatları məyyən edilmiş qaydada Dvlət reyestrinə daxil olan materiallar fondunun informasiyası ilə təmin etmək.

1.3. NS-in dvlət qeydiyyatını, onların qeydiyyatdan keməsi, yaxud ləğv edilməsi barədə məlumatın dərc etdirilməsini, habelə Dvlət reyestri əsasında informasiya xidmətini Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi həyata keirir.

1.4. Dvlət qeydiyyatının aparılması və Dvlət reyestrinin tərtib edilməsi n aşağıdakı sənədlər lazımdır:

normativ sənədlər (Dvlət standartları, texniki şərtlər (bundan sonra-TŞ), milli standartlar və s.);

yoxlama metodikasına dair normativ sənədlər (istismar sənədində yoxlama olmadıqda), digər rəhbər sənədlər;

NS-in ləğvi barədə əmr.

1.5. Dvlət qeydiyyatından kemiş normativ sənədlər Dvlət reyestrinin fondudur və daimi saxlanmalıdır.

2. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət KomİtəsİNDƏ qeydİyyatdan kemİş normatİv sənədİn dvlət reyestrİnİn aparılması qaydası

2.1. Dvlət reyestrini apararkən Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi aşağıdakı vəzifələri həyata keirir:

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyində dvlət qeydiyyatından kemiş NS-in qeydiyyatı;

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyində dvlət qeydiyyatından kemiş dvlət, dvlətlərarası, sahə standartlarının və TŞ, standartlaşdırma zrə beynəlxalq standartların (İSO, MEK və s.), digər beynəlxalq təşkilatların, xarici lkələrin standartlarının (o cmlədən firma, cəmiyyət və birliklərin) komplektləşdirilməsi, NS-in elmi cəhətdən araşdırılması;

dvlət reyestrinə daxil edilmiş NS haqqında rəsmi informasiya məlumatları fondunun və bu fond n sorğu-axtarış aparatının formalaşdırılması;

qeydə alınmış NS-in, Dvlət reyestri sənədlərinin saxlanması;

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınmış NS-lər barədə məlumatların dərcə hazırlanması;

əlaqədar təşkilatların normativ sənədlər haqqında Dvlət reyestrində olan məlumatlarla məyyən edilmiş qaydada təmin edilməsi;

dvlət reyestrində mvafiq dəyişikliklərin vaxtında aparılması.

2.2. Btn sənədlər əyani, nmrəli, mntəzəm və əlifba (NS toplusunda) kataloqlarından ibarət olan Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi sorğu-axtarış sistemində z əksini tapır.

əyani kataloq NS n əsas oxucu kataloqdur, onların maksimum aşkarlanmasına xidmət edir. Kataloqa qvvədə olan standartların və texniki şərtlərin biblioqrafik təsviri olan kartokalar daxildir.

nmrəli kataloq sənədlərin btn kateqoriyaları və nmrələri zrə fondu aşkarlayır. Onda dəyişikliklər, əlavələr, sənədlərin ləğvi, dəyişdirilməsi, nsxələrin miqdarı haqqında məlumat verilir. Qvvədə olan, əvəz edilmiş, ləğv olunmuş NS-i təsvir edən kartokalar verilir.

Nmrəli kataloq ayrı-ayrı sıralarla aşağıdakı ardıcıllıqla qurulur

Respublika standartları, TŞ, beynəlxalq standartlar, standartlaşdırma zrə beynəlxalq təşkilatların tvsiyələri, xarici lkələrin standartları.

mntəzəm kataloq bilik sahələri zrə mvcud fondun məzmununu aıqlayır.

əlifba kataloqu normativ sənəd adlarının əlifba qaydasında toplusudur. Bu kataloqda sənədin titul vərəqində nmrəsinin gstərilib-gstərilməməsindən asılı olmayaraq btn sənəd topluları əks etdirilir.

3. Dəyİşİklİklər, əlavələr, ləğv və əvəz edİlmələr haqqında məlumatların kataloqa daxİl edİlməsİ

Dəyişiklik və ya əlavə edilən hər bir sənəd n NS fondunun nmrəli kataloqunda mvafiq kartoka axtarıb tapılır. Sənədin dəyişdirilməsi və ya əvəz edilməsinə dair məlumat siyahılardan, informasiya gstəricilərindən və başqa rəsmi sənədlərdən nmrəli kataloqa krlr. Kataloqlara və kartotekalara normativ sənədlərə dəyişikliklər, əlavələr edilməsi, onların ləğvi və əvəz olunmasının daxil edilməsi rəsmi xəbər alınan gndən etibarən beş gn ərzində həyata keirilir.

4. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət KomİtəsİNDƏ kemİş normatİv sənədlərİn dvlət qeydİyyatı qaydası

4.1. Əlavədə gstərilən formadakı yazı dvlət qeydiyyatına və reyestrə daxil etmək n əsasdır.

4.2. Hər normativ sənədə Dvlət qeydiyyatının sıra nmrəsindən və təsdiq edilən ilin son iki rəqəmindən ibarət qeydiyyat nmrəsi verilir.

4.3. NS-in adı Dvlət reyestrində qeyd olunur.

4.4. Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyinin qərarına əsasən Dvlət reyestrinə aşağıdakı dəyişikliklər daxil edilə bilər:

NS-in qvvədə olma mddətinin uzadılması haqqında;

NS-in yenisi ilə əvəz edilməsi ilə əlaqədar onun adının dəyişdirilməsi haqqında.

5. Dvlət reyestrİndən normatİv sənədlərİn ıxarılması qaydası

5.1. Normativ sənədlərin ləğvi haqqında əmr və ya bildiriş onların Dvlət reyestrindən ıxarılmasına əsasdır.

5.2. Ləğv ediləndən sonra on gn ərzində normativ sənədin ləğvi haqqında qeyd daxil edilir.

5.3. Dvlət reyestrindən ıxarılan qeydiyyat nmrəsi yeni tətbiq edilən NS-ə verilmir.

5.4. Ləğv edilmiş NS 5 il ərzində Dvlət reyestrinin arxivində saxlanmalıdır.

6.Dvlət reyestrİnİn məlumatları İlə İnformasİya xİdmətİ

6.1. Məssisə, təşkilat və idarələrin Dvlət reyestrinin məlumatları ilə təmin edilməsi sahəsindəki informasiya xidmətini məyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi həyata keirir.

6.2. Yeni reyestrlər haqqında informasiya, habelə Dvlət reyestrindən ləğv olunanların ıxarılması barəsində bildiriş Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyinin rəsmi nəşrlərində dərc olunmalıdır.

6.3. Rəsmi NS toplularına verilən tələbat, dərc olunmanın hazırlanma qaydası və dvriliyi, habelə Dvlət reyestrinin fondu əsasında başqa informasiya nvlərinin təqdim edilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyinin təsdiq etdiyi normativ sənədlərlə məyyən edilir. [3]

6.4. İnformasiya xidməti sahəsindəki işlər və onların dənilməsi maraqlı tərəflər arasında bağlanan mqavilələr əsasında həyata keirilir.

 

Əlavə

Sıra nm-rəsi

Dvlət reyestrinin nmrəsi, dvlət

NS-in adı

NS-in işarəsi

NS mddətinin uzadılması haqqında

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyinin əmr, qərar və sərəncamının tarixi və nmrəsi

Dvlət reyestri zrə sıra nmrəsi

Qeyd

 

reyestrindən ıxarılma haqqında qeyd

 

 

qeyd

Dvlət reyestrinə daxil olan

Dvlət reyestrindən ıxan

əvəz edilən NS

əvəz edən NS

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-c il tarixli 27 nmrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 3, maddə 193)
  2. 21 yanvar 2009-cu il tarixli 12 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 32)
  3. 30 avqust 2018-ci il tarixli 367 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 2 sentyabr 2018-ci il, № 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1817)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 21 yanvar 2009-cu il tarixli 12 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 32) ilə "Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması Qaydaları"nın 1.1-ci, 1.2-ci, 1.3-c bəndlərində, 2-ci blmənin adında, 2.1-ci, 2.2-ci bəndlərində, 4-c blmənin adında, 4.4-c, 6.1-ci, 6.2-ci, 6.3-c bəndlərində və qaydalara əlavə olunmuş cədvəldə ismin mvafiq hallarında "Agentliyi" sz ismin mvafiq hallarında "Komitəsi" sz ilə əvəz edilsin.

 

[2] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-c il tarixli 27 nmrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 3, maddə 193) ilə "Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması Qaydaları"nın 1.1-ci bəndində "Azərbaycan Respublikasının Dvlət Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzində (bundan sonra Azərdvlətstandart)" szləri "Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Agentliyi" szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 avqust 2018-ci il tarixli 367 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Xalq qəzeti, 2 sentyabr 2018-ci il, № 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1817) ilə Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması Qaydalarında mətn zrə və əlavədə ismin mvafiq hallarında Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi szləri ismin mvafiq hallarında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dvlət Agentliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-c il tarixli 27 nmrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 3, maddə 193) ilə "Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan dvlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dvlətlərarası standartların, norma, qayda və tvsiyələrin və xarici lkələrin milli standartlarının fondlarının xsusi dvlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması Qaydaları"nın 1.2-ci, 1.3-c bəndlərində, 2-ci blmənin adında, 2.1-ci, 2.2-ci bəndlərində, 4-c blmənin adında, 4.4-c, 6.1-ci, 6,2-ci, 6.3-c bəndlərində və qaydalara əlavə olunmuş cədvəldə isə "Azərdvlətstandart" sz "Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Agentliyi" szləri ilə əvəz edilmişdir.