Sosial sığorta haqqında

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında sosial sığorta sahəsində mnasibətləri tənzimləyir, sosial sığortanın hquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını məyyən edir.

I fəsil

mumİ mddəalar

Maddə 1. Sosial sığorta anlayışı

Sosial sığorta bu Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda vətəndaşların itirilmiş əmək haqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına ynəldilmiş təminat formasıdır.

Maddə 2. Sosial sığortanın formaları

Sosial sığorta məcburi dvlət sığortası və knll (əlavə) sığorta formalarında olur.

Məcburi dvlət sosial sığortası işəgtrənlər tərəfindən btn fərdi əmək mqaviləsi (kontraktı) zrə işləyənlər barəsində həyata keirilir. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda digər şəxslər də məcburi dvlət sosial sığortasına cəlb olunurlar.

Maddə 3. Sosial sığortanın prinsipləri

Sosial sığortanın prinsipləri aşağıdakılardır:

sosial sığortanın mntəzəmliyinə dvlət təminatı;

sosial sığortanın mumiliyi;

sosial sığortanın işilərə əmək qabiliyyətinin itirildiyi hər bir halda təminat verməsi;

sosial sığorta subyektlərinin hquq bərabərliyi;

dvlət sosial sığortasının məcburiliyi;

məcburi dvlət sosial sığortasının idarə edilməsində ictimai təşkilatların iştirakının təmin olunması.

Maddə 4. Sosial sığorta hadisəsi

Sosial sığorta hadisəsi elə bir haldır ki, onun baş verməsi ilə sığorta olunanın sığorta təşkilatından sığorta dəməsi almaq hququ yaranır.

Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir:

pensiya yaşına atmaq;

əlil olmaq;

ailə başısını itirmək;

əmək qabiliyyətinin mvəqqəti itirilməsi;

hamiləlik və doğum;

uşağın anadan olması;

uşağa qulluq;

lm;

sanatoriya-kurort malicəsi zərurəti.

Məcburi dvlət sosial sığortası bu maddədə gstərilən btn hadisələr zrə, knll (əlavə) sosial sığorta isə tərəflərin sediyi sığorta hadisələri zrə aparılır.

Maddə 5. Sosial sığorta sənədləri

Sosial sığorta hadisəsinin baş verdiyini təsdiq edən və sığorta dəməsinin təyin edilməsinə əsas olan sənədlər qanunvericiliklə məyyən edilir.

Maddə 6. Sosial sığorta zrə dəmələrin nvləri

Sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə aşağıdakı sığorta dəmələri verilir:

Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq dvlət pensiyaları;

knll (əlavə) sosial sığorta əsasında dvlət pensiyalarına əlavələr;

əmək qabiliyyətinin mvəqqəti itirilməsinə grə mavinət;

hamiləliyə və doğuma grə mavinət;

uşağın anadan olmasına grə birdəfəlik mavinət;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə atana qədər uşağa qulluqla əlaqədar mavinət;

dəfn n mavinət;

sığorta olunanların sanatoriya-kurort malicəsi zrə xərclərinin tam və ya qismən dənişi.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə sosial sığorta zrə təminatın başqa nvləri də məyyən edilə bilər.

Maddə 7. Sosial sığorta haqqında qanunvericilik

Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan və digər normativ hquqi aktlardan ibarətdir.

II fəsil

Sosİal sığortanın İştİrakıları. Onların hquq və vəzİfələrİ

Maddə 8. Sosial sığortanın iştirakıları

Sosial sığortanın iştirakıları sığortaı, sığortaedənlər və sığorta olunanlardır.

Sığortaı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada məcburi dvlət sosial sığortası və ya knll sığorta zrə fəaliyyəti həyata keirən və sığorta fondlarını idarə edən hquqi şəxslərdir.

Sığortaedənlər Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət gstərən btn işəgtrənlər, habelə başqasını sosial sığorta edən digər şəxslərdir.

Sığorta olunanlar xeyrinə sığorta fəaliyyəti həyata keirilənlərdir.

Maddə 9. Sığortaının hquq və vəzifələri

Sığortaının hquqları aşağıdakılardır:

btn işəgtrənlərdən məcburi dvlət sosial sığortası zrə işilərin sığorta edilməsini tələb etmək;

sosial sığorta dəmələrinin həcmi və verilmə əsasları barədə sığorta edənlərdən arayış almaq;

məcburi dvlət sosial sığortası qaydalarına sığortaedənlər tərəfindən əməl edilməsinə nəzarət etmək;

knll (əlavə) sosial sığorta mqaviləsi zrə hdəliklərin icrasını tələb etmək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hquqları həyata keirmək.

Sığortaının vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

znn mntəzəm dəmə qabiliyyətini təmin edən tədbirlər grmək;

sosial sığorta dəmələrinin vaxtında hesablanıb dənilməsini təmin etmək;

knll (əlavə) sosial sığorta mqavilələri zrə hdəliklərini vaxtında və tam həcmdə icra etmək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Maddə 10. Sığortaedənlərin hquq və vəzifələri

Sığortaedənlər aşağıdakı hquqlara malikdirlər:

sosial sığortanın btn formalarında iştirak etmək;

knll (əlavə) sosial sığortanı həyata keirmək n sığortaı təşkilatı mstəqil semək;

sosial sığorta qaydalarına və knll (əlavə) sosial sığorta zrə mqavilələrə əməl edilməsini tələb etmək.

Sığortaedənlərin vəzifələri aşağıdakılardır:

məcburi dvlət sosial sığortasını həyata keirən sığortaı təşkilatda uota durmaq;

məyyən edilmiş mddət daxilində sosial sığorta haqqını sığortaıya dəmək;

sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta dəmələrini vaxtında və məyyənləşdirilmiş qaydada sığorta olunanlara vermək;

sosial sığorta vəsaitlərinin hərəkətinin uotunu aparmaq və bu barədə sığortaıya hesabat vermək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Maddə 11. Sığorta olunanların hquq və vəzifələri

Sığorta olunanların hquqları aşağıdakılardır:

onları məcburi dvlət sosial sığortası zrə sığorta etməyi işəgtrəndən tələb etmək;

knll (əlavə) sosial sığorta n sığortaını mstəqil semək;

sosial sığorta dəmələrinin vaxtında verilməsini tələb etmək.

Sığorta olunanların vəzifələri aşağıdakılardır:

məcburi dvlət sosial sığortası zrə sığortaı təşkilatda uota durmaq;

sosial sığorta haqqını vaxtında dəmək;

sosial sığorta hadisəsinin baş verdiyini təsdiq edən sənədləri sığortaıya və ya sığortaedənə təqdim etmək.

III fəsil

Məcburİ dvlət sosİal sığortası

Maddə 12. Məcburi dvlət sosial sığortasına cəlb olunan şəxslər

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət gstərən və ya xarici lkədə Azərbaycan Respublikasına məxsus btn idarə, məssisə və təşkilatlarda fərdi əmək mqaviləsi (kontraktı) ilə işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; sekili dənişli vəzifələrdə işləyənlər; prokurorlar, prokurorun mavinləri və kməkiləri, prokurorluğun mstəntiqləri; vəkillər kollegiyasının zvləri; fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər; dvlətlərarası sazişlərə uyğun olaraq əcnəbilər məcburi dvlət sosial sığortası ilə əhatə olunurlar.

Maddə 13. Məcburi dvlət sosial sığortası zrə sığorta iştirakılarının uotu

İşəgtrənlər təsərrfat subyektləri kimi dvlət qeydiyyatına alındıqdan, təsərrfat subyekti olmayan işəgtrənlər fərdi əmək mqaviləsi (kontraktı) bağlandıqdan sonra bir aydan gec olmayaraq işilərinin sayı barədə məlumatları təqdim etməklə, fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar isə şəxsən, məcburi dvlət sosial sığortası zrə sığortaı təşkilatda uota durmalıdırlar.

Məcburi dvlət sosial sığortası zrə sığorta iştirakılarının uotu, qaydaları məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.

Maddə 14. Məcburi dvlət sosial sığorta haqqı

Məcburi dvlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya grə sığortaı təşkilata verilən pul vəsaitidir.

Məcburi dvlət sosial sığortasında sığorta haqqı əməyin dənişi fonduna (gəlirə) nisbətdə faizlə məyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri hesabına dənilir.

Məcburi dvlət sosial sığorta haqqı:

btn işəgtrənlər n (kolxoz, sovxoz, təsərrfatlararası kənd təsərrfatı məssisələri və kəndli (fermer) təsərrfatlarından başqa) hesablanmış əməyin dənişi fondunun 35 faizi miqdarında;

kolxoz, sovxoz, təsərrfatlararası kənd təsərrfatı məssisələri, kəndli (fermer) təsərrfatları n hesablanmış əməyin dənişi fondunun 25 faizi miqdarında;

ev təsərrfatında muzdlu işilərin (ev qulluqusu, dayə, şəxsi katibə, src və s.) əməyindən istifadə edən şəxslər hesablanmış əmək haqqının 20 faizi miqdarında;

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; sekili dənişli vəzifələrdə işləyənlər; prokurorlar, prokurorun mavinləri və kməkiləri, prokurorluğun mstəntiqləri; fərdi əmək mqaviləsi (kontraktı) ilə işləyənlər, habelə kontrakt əsasında qulluğa qəbul edilmiş hərbi qulluqular hesablanmış əmək haqqının 1 faizi miqdarında;

fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar və vəkillər kollegiyasının zvləri n gəlirlərinin 20 faizi miqdarında;

icarə əsasında nəqliyyat vasitələrində işləyən şəxslər n icarədar tərəfindən icarə haqqının 20 faizi miqdarında;

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq fəaliyyət gstərən şəxslər, aylıq gəlirləri lkə zrə tən rbn orta aylıq əmək haqqının:

1 mislinədək olduqda orta aylıq əmək haqqının 10 faizi miqdarında;

2 mislinədək olduqda orta aylıq əmək haqqının 15 faizi miqdarında;

3 mislinədək olduqda orta aylıq əmək haqqının 20 faizi miqdarında;

4 mislinədək olduqda orta aylıq əmək haqqının 25 faizi miqdarında;

5 mislinədək olduqda orta aylıq əmək haqqının 30 faizi miqdarında;

5 mislindən yuxarı olduqda orta aylıq əmək haqqının 35 faizi miqdarında;

məlliflik qonorarı dəyən hquqi və fiziki şəxslər hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında dəyirlər.

Məcburi dvlət sosial sığorta haqqını işəgtrən və vəkillər kollegiyası verilmiş sosial sığorta dəmələri ıxıldıqdan sonra hər ay n sonrakı ayın əvvəlində, qonorar dəyən hquqi və fiziki şəxslər hər dəfə qonorar hesablandıqda, fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər rb n sonrakı rbn əvvəlində nağd və ya nağdsız hesablaşma qaydasında dəyirlər.

Maddə 15. Məcburi dvlət sosial sığorta haqqı hesablanan gəlir nvləri

Məcburi dvlət sosial sığorta haqqı mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilən sosial sığorta haqqı hesablanmayan kompensasiyalar, mavinətlər və gəlirlər istisna olunmaqla əmək dənişinin və gəlirlərin btn nvləri zrə hesablanır.

Maddə 16. Məcburi dvlət sosial sığorta dəmələrinin təyin edilməsinin şərtləri və qaydası

Məcburi dvlət sosial sığortası zrə dəmələrin təyin edilməsinin şərtləri və qaydası Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən Məcburi dvlət sosial sığorta dəmələrinin hesablanması və dənilməsi haqqında Əsasnamə və digər normativ hquqi aktlar ilə məyyən edilir.

Maddə 17. Məcburi dvlət sosial sığorta dəmələrinin verilməsi

Məcburi dvlət sosial sığorta dəmələri sığorta olunanlara sığortaedən tərəfindən, sığortaedən ləğv edildikdə və ya təsərrfat fəaliyyətini dayandırdıqda onun hquqi varisi tərəfindən, hquqi varisi olmadıqda isə bilavasitə, sığortaedəni uota almış sığortaı tərəfindən iş və ya yaşayış yerində verilir.

Fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlara məcburi dvlət sosial sığorta dəmələri bilavasitə sığortaı tərəfindən verilir.

Maddə 18. Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetmə

Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni mvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keirir. Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı:

məcburi dvlət sosial sığorta vəsaitlərini idarə edir;

bu Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar izahatlar verir və səlahiyyəti daxilində normativ aktlar qəbul edir;

məcburi dvlət sosial sığorta haqqının toplanması qaydalarını məyyən edir;

işəgtrənlər tərəfindən məcburi dvlət sosial sığorta vasitələrinin dzgn xərclənməsinə nəzarət edir;

sığortaedənlərin məcburi dvlət sosial sığortası zrə hesabatlarını qəbul edir;

məcburi dvlət sosial sığortası qaydalarını pozan sığortaedənlərə maliyyə sanksiyaları tətbiq edir;

məcburi dvlət sosial sığortası qaydalarını mtəmadi olaraq pozan sığortaedənin təqsirkar vəzifəli şəxslərini onların orta aylıq əmək haqlarının 50 faizi məbləğində cərimə edir;

məcburi dvlət sosial sığorta haqqı dənilmədikdə və ya dənilməsi gecikdirildikdə sığortaedəni xəbərdar edir, xəbərdarlıq mddətində bu hərəkətlər aradan qaldırılmadıqda hesablaşma və digər hesabları zrə krmə əməliyyatlarının (bdcəyə və digər icbari dənişlər istisna olmaqla) aparılmasını qanunvericilikdə məyyən olunmuş qaydada dayandırır;

dəmə qabiliyyəti olmayan sığortaedənlərin fəaliyyətinin dayandırılması və əmlakının satılması yolu ilə məcburi dvlət sosial sığorta haqqı zrə debitor borclarının dənilməsi n iddia qaldırır;

maliyyə vəziyyəti mvəqqəti pisləşmiş sığortaedənlərə məcburi dvlət sosial sığorta dəmələrinin verilməsində yardım edir.

Əsasnaməsində məyyən edilmiş digər fəaliyyətlə məşğul olur.

Maddə 19. Məcburi dvlət sosial sığortasının vəsaitləri

Məcburi dvlət sosial sığortasının vəsaitləri vahid fondda cəmləşdirilir, bu Qanuna və başqa mvafiq normativ hquqi aktlara uyğun olaraq sosial sığorta dəmələrinin və digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə sərf edilir. Sığorta vəsaitlərinin başqa məqsədlərə ynəldilməsinə yol verilmir.

Maddə 20. Məcburi dvlət sosial sığortası vəsaitlərinin mənbələri

Məcburi dvlət sosial sığortasının vəsaitləri aşağıdakı mənbələr hesabına yaradılır:

məcburi və knll (əlavə) sosial sığorta zrə daxil olan sığorta haqqı;

dvlət bdcəsindən ayırmalar;

maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin tətbiqi nəticəsində daxil olan məbləğlər;

sanatoriya-kurort yollayışlarının satışından əldə edilmiş vəsaitlər;

bank kreditləri;

qanunvericiliyə uyğun əldə edilmiş digər gəlirlər.

Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı maliyyə sanksiyalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlərin 30 faizini işilərin maddi həvəsləndirilməsinə və maddi texniki bazasının inkişaf etdirilməsinə ynəltmək hququna malikdir.

Maddə 21. Məcburi dvlət sosial sığortası qaydalarını pozmağa grə maliyyə sanksiyaları

Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyətinin orqanları sığortaedənlərə aşağıdakı maliyyə sanksiyalarını tətbiq etmək hququna malikdirlər:

sığortaedənlərin məcburi dvlət sosial sığortası zrə uota durma qaydalarını pozmalarına grə sosial sığorta haqqının 5 faizi məbləğində cərimə;

məcburi dvlət sosial sığortası ilə əlaqədar hesabat və maliyyə sənədlərinin vaxtında təqdim edilməməsinə grə hesabat dvr n hesablanmış sosial sığorta haqqının 10 faizi məbləğində cərimə;

məcburi dvlət sosial sığorta haqqı hesablanan əmək dənişi və gəlir nvlərinin gizlədilməsinə (sosial sığorta haqqının azaldılmasına) grə azaldılmış sosial sığorta haqqı bərpa edilməklə onun 50 faizi, belə hərəkətlərə təkrar yol verildikdə isə 100 faizi məbləğində cərimə;

məcburi dvlət sosial sığorta vəsaitləri hesabına qəsdən artıq sosial sığorta dəməsi verilməsinə grə artıq verilmiş məbləğ bərpa edilməklə onun 50 faizi, belə hərəkətlərə təkrar yol verildikdə isə 100 faizi məbləğində cərimə;

məcburi dvlət sosial sığorta vəsaitlərinin başqa məqsədlər n istifadə edilməsinə grə sərf olunmuş vəsaitlər bərpa olunmaqla onun 50 faizi məbləğində cərimə;

əməyin dənilməsinin lkə zrə məyyən edilmiş minimum məbləğindən az əmək haqqı dənilməsinə grə faktiki dənilən əmək haqqı ilə minimum əmək haqqı arasındakı fərqin 50 faizi məbləğində cərimə;

məcburi dvlət sosial sığorta haqqının dənilməsi gecikdirildikdə gecikdirmənin hər gnnə grə sığorta haqqının 0,1 faizi məbləğində peniya.

Maliyyə sanksiyaları sığortaedənin hesabından qeyd-şərtsiz qaydada tutulur. Sığortaedən hquqi şəxs olmadıqda və ya bank idarələrində mvafiq hesaba malik deyilsə, maliyyə sanksiyaları notariusun verdiyi icra qeydi əsasında tutulur.

IV fəsil

Knll (əlavə) sosİal sığorta

Maddə 22. Knll (əlavə) sosial sığorta hququ

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, əcnəbilər, btn idarə, məssisə və təşkilatlar knll (əlavə) sosial sığorta hququna malikdirlər.

Maddə 23. Sığortaılar

Knll (əlavə) sosial sığorta məcburi dvlət sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı, habelə xsusi olaraq bu məqsəd n yaradılmış zəl sığorta təşkilatları tərəfindən həyata keirilir.

zəl sosial sığorta təşkilatları hquqi şəxslər n qanunvericilikdə məyyən edilmiş qaydada dvlət qeydiyyatından keməli və fəaliyyətləri n lisenziya almalıdırlar.

Lisenziya verən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı zəl sosial sığorta təşkilatlarının mntəzəm dəmə qabiliyyətinə malik olmalarına nəzarət edir.

Maddə 24. Knll (əlavə) sosial sığorta zrə dəmələrin nvləri

Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı knll (əlavə) sosial sığortanı bu Qanunun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş btn dəmələr zrə, zəl sosial sığorta təşkilatları isə dvlət pensiyalarından başqa btn digər dəmələr zrə həyata keirə bilər.

Maddə 25. zəl sosial sığorta təşkilatlarının sığorta fondu

zəl sosial sığorta təşkilatlarının sığorta fondu təsisilərin verdiyi vəsaitlər, sosial sığorta mqavilələri zrə daxil olan sığorta haqları, kommersiya fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlər, qanunvericiliyə uyğun olaraq daxil olmuş digər vəsaitlər hesabına yaradılır.

Sosial sığorta təşkilatı sığorta fondunun vəsaitləri zərində mstəqil sərəncam vermək hququna malikdir.

Maddə 26. Knll (əlavə) sosial sığorta mqaviləsi

Knll (əlavə) sosial sığorta sığortaı ilə sığortaedən (olunan) arasında bağlanan sosial sığorta mqaviləsi əsasında həyata keirilir. Sosial sığorta mqaviləsində tərəflərin hquq və vəzifələri, sosial sığorta haqqının və sosial sığorta dəmələrinin məbləği, sığorta hadisəsi, tərəflərin məsuliyyəti, habelə tərəflərin razılığı ilə digər şərtlər gstərilir.

Maddə 27. Sosial sığorta şəhadətnaməsi (polisi)

Sığorta sığortaedənə (olunana) sosial sığorta şəhadətnaməsi (polisi) verir. Sosial sığorta şəhadətnaməsinin (polisin) forması mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

V fəsil

Yekun mddəalar

Maddə 28. Sığortaıların bank məssisələri ilə mnasibətləri

Məcburi dvlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı sosial sığorta haqlarının daxil olması və sosial sığorta dəmələrinin verilməsi ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlara grə bank məssisələrinə xidmət haqqı dənilməsi onların arasında bağlanan mqavilə ilə tənzimlənir.

Btn bank məssisələri sığortaı təşkilatların tələbi ilə onların fəaliyyəti n zəruri olan məlumatları 10 gndən gec olmayaraq təqdim etməyə borcludurlar.

Maddə 29. Mbahisələrə baxılması

Sosial sığorta ilə əlaqədar sığortaedənlə sığorta olunan arasında yaranan mbahisələrə Fərdi əmək mbahisələrinin həlli haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, sığortaı ilə sığortaedən arasında yaranan mbahisələrə isə bilavasitə məhkəmələrdə baxılır.

Maddə 30. Bu Qanunun pozulmasına grə məsuliyyət

Bu Qanunun normalarının pozulmasına grə təqsirkar olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 31. Beynəlxalq mqavilələr

Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq mqavilələrdə bu Qanundan fərqli qaydalar məyyən edildikdə beynəlxalq mqavilələrin qaydaları tətbiq edilir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 18 fevral 1997-ci il

№ 250-IQ