AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

1617050000011400

 

Bakı şəhəri 7 sentyabr 2016-cı il

 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında

 

2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixli 2257 nömrəli Sərəncamı ilə verilmiş tapşırıqların icrasının təmin edilməsi məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 17-ci hissəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalar təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. Nümunəvi vergi ödəyicisinin müəyyən edilməsi və imtiyazların verilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə).

4. Elektron auditin keçirilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

5. Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi tərəfindən əlaqə yaradılaraq vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması (Outbound Call Centre) Qaydaları təsdiq edilsin (5 nömrəli əlavə).

6. Təsərrüfat obyektləri və fəaliyyət sahələri üzrə risklərin qiymətləndirilməsi Metodologiyası təsdiq edilsin (6 nömrəli əlavə).

7. Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk qruplarının müəyyən edilməsi və borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması sahəsində vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (7 nömrəli əlavə).

8. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli 1217050000004800 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

8.1. 16 nömrəli Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur);

8.2. 17 nömrəli Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur);

8.3. 20 nömrəli Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası elektron xidməti üzrə inzibati reqlament yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur);

8.4. 21 nömrəli Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası elektron xidməti üzrə inzibati reqlament yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur).

9. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Hüquq baş idarəsinə tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.

10. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsinə tapşırılsın ki, bu Qərarla təsdiq edilmiş normativ hüquqi aktların Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin.

11. Bu Kollegiya Qərarının 4-cü hissəsi ilə təsdiq edilmiş Elektron auditin keçirilməsi Qaydaları 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

 

Vergilər naziri,

1-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri Fazil Məmmədov

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Əlavə - 1

 

 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair

 

Q A Y D A L A R

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalar (bundan sonra - Qaydalar) 2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixli 2257 nömrəli Sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrası məqsədi ilə hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergilərin vergi orqanı tərəfindən yerlərə getmədən hesablanması, habelə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi orqanında olan sənədlər və mənbəyi məlum olan digər məlumatlar əsasında aparılan vergi yoxlamaları üzrə vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərini və bu proseslər üzrə Vergilər Nazirliyinin Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (bundan sonra- AVİS) vasitəsilə həyata keçirilən prosedurları əks etdirir.

1.3. Kameral vergi yoxlamaları Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı tələblər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir:

1.3.1. Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edildiyi vaxtdan 30 iş günü müddətində keçirilməlidir. Bu müddət bitdikdən sonra həmin bəyannamə üzrə kameral vergi yoxlaması keçirilə bilməz;

1.3.2. Kameral yoxlama aparmaq üçün vergi ödəyicisindən təqdim olunmuş bəyannamə ilə bağlı sənədlərdə olan məlumatlar arasında ziddiyyət və ya səhv aşkar edildikdə vergi orqanı vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edə bilər;

1.3.3. Kameral yoxlama nəticəsində vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə 5 iş günü ərzində bu Qaydaların 4 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə vergi orqanı tərəfindən vergilərin hesablanmasına dair vergi orqanının qərarı göndərilir;

1.3.4. Vergi ödəyicisindən xronometraj metodu ilə yeni müşahidə keçirilməsi barədə müraciət daxil olan dövrədək (vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada fəaliyyətini dayandırdığı, xronometrajın keçirildiyi dövrü əhatə edən səyyar vergi yoxlamasının keçirildiyi hallar istisna olmaqla), xronometraj metodu ilə sonuncu müşahidənin nəticələri vergilərin hesablanması üçün əsas götürülə bilər;

1.3.5. Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə və (və ya) kameral yoxlama aparmaq üçün vergi bəyannaməsi, sənədlər və məlumatlar üzrlü əsas olmadan təqdim edilmədikdə vergi orqanlarının əlaqəli məlumatlara əsasən vergiləri hesablamaq hüququ vardır;

1.3.6. Kameral vergi yoxlamasının aparılması üçün vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına təqdim olunan vergi bəyannamələrinin və digər sənədlərin Azərbaycan dilində tərtib olunması təmin edilməlidir;

1.3.7. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanlarına təqdim edilmiş vergi bəyannamələrində vergilər Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatla hesablanmalıdır;

1.3.8. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər;

1.3.9. Fərdi sahibkarların gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və əmlak vergisi üzrə cari ödəmələri üzrə vergi ödəyicisinə bu Qaydaların 6 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Cari vergilərin hesablanması barədə Bildiriş hazırlanaraq göndərilir.

1.4. Vergi ödəyicisi tərəfindən kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış vergi məbləği mübahisələndirilərsə bu zaman vergi ödəyicisinin özünün və ya onun nümayəndəsinin iştirakı ilə araşdırma aparılmaqla vergi orqanı tərəfindən aşağıdakı qərarlardan biri qəbul edilir:

1.4.1. Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi tam ləğv edilir;

1.4.2. Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi qismən ləğv edilir;

1.4.3. Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi qüvvədə saxlanılır;

1.4.4. Səyyar vergi yoxlanılmasının keçirilməsi məsələsinə baxılması üçün materiallar audit strukturuna göndərilir.

1.5. Vergi bəyannamələri üzrə kameral vergi yoxlamaları bu Qaydalarla müəyyən olunan prosedurlara uyğun olaraq 2 istiqamətdə həyata keçirilir:

1.5.1. Vergilər Nazirliyi tərəfindən riyazi və məntiqi əsaslarla müəyyən edilən müvafiq risk meyarlarına uyğun olaraq AVİS proqram təminatı vasitəsilə elektron qaydada aparılan yoxlamalar;

1.5.2. Bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bununla məhdudlaşmayan müxtəlif risk meyarları nəzərə alınmaqla fərdi qaydada aparılmış təhlillər və əldə edilmiş məlumatlar əsasında AVİS-dən kənar qaydada aparılan yoxlamalar.

 

2. Kağız formasında təqdim olunmuş bəyannamələr dəstinin qəbul edilməsi

 

2.1. Əlbəəl və ya poçt vasitəsilə kağız formasında bəyannamələr və ya arayış (ştrix kodla daxil olanlar istisna olmaqla) Koordinasiya şöbəsi (bölmə) tərəfindən 1 iş günü ərzində ayrı-ayrı vergi növləri üzrə bəyannamələr dəsti halında bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsində göstərilən Bəyannamələrin işlənilməsinə nəzarət forması ilə birlikdə Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun rəisinə təqdim olunur.

2.2. Ştrix kodla daxil olan bəyannamələr xüsusi texniki qurğular vasitəsi ilə Koordinasiya şöbəsi (bölmə) tərəfindən AVİS-in məlumat bazasına daxil edilir.

 

3. Kağız formasında təqdim olunmuş bəyannamələrdə aydın görünən qüsurlar üzrə araşdırma

 

3.1. Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun rəisi bəyannamələr dəstini Koordinasiya şöbəsindən (bölmədən) qəbul etdikdən sonra kameral vergi yoxlamasının aparılması üçün onu gün ərzində şöbənin (bölmənin) işçilərinin iş bölgüsündən asılı olaraq onlar arasında bölüşdürür.

3.2. Hər bir dəst üzrə daxil olmuş bütün bəyannamələr kameral qaydada yoxlanılmaq üçün bir işçiyə verilir.

3.3. Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun kameral vergi yoxlamasının aparılması həvalə edilmiş işçisi bəyannamələr dəstini qəbul etdikdən sonra 1 gün ərzində hər bir bəyannamə üzrə aşağıdakıları araşdırır:

3.3.1. Kağız formasında təqdim edilmiş bəyannamənin vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmasını;

3.3.2. Hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamələrin möhürlə təsdiq edilməsini;

3.3.3. Bəyannamə ilə birlikdə təqdim olunmalı sənədlərin təqdim edilib-edilməməsini;

3.4. Bəyannamədə vergi ödəyicisinin adı, ünvanı və eyniləşdirmə nömrəsinin göstərilməməsi aşkar edildikdə, həmin gün koordinasiya şöbəsinin müfəttişi bu qüsurları vergi orqanında olan məlumatlar (vergi ödəyicisinin iş qovluğu və ya şəxsi hesab vərəqəsi) əsasında aradan qaldırır.

3.5. Bəyannamənin vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmaması, vergi ödəyicisinin səlahiyyətli nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən sənədin əlavə edilməməsi və ya hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamənin möhürlə təsdiq edilməməsi aşkar edildikdə, habelə vergi ödəyicisinin adı, ünvanı və eyniləşdirmə nömrəsi göstərilməmiş bəyannamələrdə bu qüsurları vergi orqanında olan məlumatlar əsasında aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, növbəti iş günündən gec olmayaraq bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub hazırlanır və vergi ödəyicisindən yol verilmiş uyğunsuzluq və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əsaslandırılmış yazılı izahat və zəruri sənədlərin vergi orqanına təqdim edilməsi və ya vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarına gəlməsi xahiş olunur.

3.6. Bəyannamə ilə birlikdə təqdim olunmalı sənədlərin təqdim edilməməsi və ya bəyannamədə uyğunsuzluq (risk) aşkar edildikdə, növbəti iş günündən gec olmayaraq bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub hazırlanır və zəruri olan sənədlərin təqdim edilməsi tələb edilir.

3.7. Təqdim edilmiş bəyannamələrdə bu Qaydaların 3.3-cü bəndində göstərilən uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə, həmin bəyannamələr Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturda gözləmə faylında saxlanılır. Vergi orqanının digər struktur bölmələrinin müraciəti ilə gözləmə faylında saxlanılan bəyannamələr dərhal müraciət edən struktura verilir. Gözləmə faylından bəyannamələrin vergi orqanının digər struktur bölmələrinə verilməsinin uçotu Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturda bu Qaydaların 3 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Bəyannamələrin gözləmə faylından götürülməsinin və qaytarılmasının uçotu kitabında aparılır.

3.8. Bu Qaydaların 3.3.1-ci və 3.3.2-ci yarımbəndlərində göstərilən qüsurlar aşkar edilmiş bəyannamələr üzrə həmin qüsurlar aradan qaldırılmadıqda, bəyannamələr əsassız hesab edilir və həmin bəyannamələr barədə Vergi borcları şöbəsinə (bölməsinə) məlumat təqdim edilir. Bu bəyannamələr üzrə Bəyannamələrin işlənilməsinə nəzarət formasında müvafiq qeydlər edilir və Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturda ayrıca qovluğa tikilir.

 

4. Kağız formasında təqdim edilmiş bəyannamələrin AVİS-in məlumat bazasına daxil edilməsi

 

4.1. Təqdim edilmiş bəyannamədə bu Qaydaların 3.3-cü bəndində göstərilən qüsurlar aşkar edilmədikdə dəstin qəbul edildiyi gündən 3 iş günü ərzində bəyannamə üzrə vergi ödəyicisinin məlumatları AVİS proqramının Bəyannamələr altmodulunun Bəyannamələrin işlənilməsi pəncərəsində işlənilir və bəyannamələr və ya arayış formaları AVİS-in məlumat bazasına daxil edilir (Şəkil 1).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image035.jpg

Şəkil 1

 

4.2. Bu Qaydaların 3.3.1-ci və 3.3.2-ci yarımbəndləri ilə göstərilən qüsurlar aşkar edilmiş bəyannamələr üzrə həmin qüsurların aradan qaldırılması barədə Vergi ödəyicilərinə xidmət strukturundan məlumat daxil olduqdan sonra 3 iş günü ərzində bəyannamə üzrə vergi ödəyicisinin məlumatları AVİS proqramının Bəyannamələr altmodulunun Bəyannamələrin işlənilməsi pəncərəsində işlənilir və bəyannamələr və ya arayış formaları AVİS-in məlumat bazasına daxil edilir.

4.3. Bu Qaydaların 3.3.1-ci və 3.3.2-ci yarımbəndləri ilə göstərilən qüsurlar aradan qaldırılmadığı üçün əsassız hesab edilmiş bəyannamələr üzrə məlumatlar AVİS proqramının Bəyannamələr altmodulunun Bəyannamələrin işlənilməsi pəncərəsində işlənilmir və bəyannamələr və ya arayış formaları AVİS-in məlumat bazasına daxil edilmir.

4.4. Bu Qaydaların 3.3.3-cü yarımbəndi ilə göstərilən qüsurlar aşkar edilmiş bəyannamələr üzrə həmin qüsurların aradan qaldırılıb-qaldırılmamasından asılı olmayaraq, dəstin qəbul edildiyi gündən 3 iş günü ərzində bəyannamə üzrə vergi ödəyicisinin məlumatları AVİS proqramının Bəyannamələr altmodulunun Bəyannamələrin işlənilməsi pəncərəsində işlənilir və bəyannamələr və ya arayış formaları AVİS-in məlumat bazasına daxil edilir.

4.5. Vergi ödəyicisi tərəfindən kağız formasında təqdim edilmiş bəyannamələr və ona əlavə edilmiş sənədlər işçi tərəfindən vergi ödəyicisinin iş qovluğuna tikilməsi üçün iş qovluqları saxlanılan aidiyyəti şöbəyə dəst halında təhvil verilir.

4.6. Vergi ödəyiciləri tərəfindən e-formada BTP proqramı vasitəsilə və ya onlayn formada tərtib edilərək şifrə, parol və ya elektron imza vasitəsi ilə İnternet Vergi İdarəsi səhifəsindən göndərilən bütün bəyannamələr, həmçinin kağız formasında, ştrix kodla təqdim olunan bəyannamələr və ya arayış formaları AVİS-in məlumat bazasına daxil edildikdən sonra görülən bütün tədbirlər avtomatik olaraq vergi ödəyicisinin elektron iş qovluğuna tikilir.

 

5. Bəyannamələr üzrə elektron kameral vergi yoxlamaları zamanı həyata keçirilən prosedurlar

 

5.1. Vergi ödəyiciləri tərəfindən e-formada BTP proqramı vasitəsilə və ya onlayn formada tərtib edilərək şifrə, parol və ya elektron imza vasitəsi ilə İnternet Vergi İdarəsi səhifəsindən göndərilən bütün bəyannamələr, həmçinin kağız formasında, ştrix kodla təqdim olunan bəyannamələr və ya arayış formaları AVİS-in məlumat bazasına daxil edildikdən sonra Vergilər Nazirliyi tərəfindən riyazi və məntiqi əsaslarla müəyyən edilən müxtəlif risk meyarları üzrə aşağıdakı qaydada elektron şəkildə mərkəzləşmiş və ya fərdi qaydada uyğunsuzluq yoxlamasından keçirilir:

5.1.1. Elektron şəkildə mərkəzləşmiş qaydada uyğunsuzluq yoxlaması zamanı bəyannamələr və ya arayış formalarındakı uyğunsuzluqlar sistem tərəfindən avtomatik olaraq yoxlanılır və hər vergi bəyannaməsi və ya arayış formasının özünə aid olan uyğunsuzluqlar aşkar edilərək qeyd edilmiş bəyannamə və ya arayış forması ilə əlaqələndirilir və bununla bağlı məlumatlar AVİS-in müvafiq menyusunda öz əksini tapır;

5.1.2. Daxil olmuş bəyannamələr və ya arayış formalarının siyahısından uyğunsuzluq yoxlamasından keçirilməyən bəyannamə və ya arayış formaları seçilərək fərdi qaydada uyğunsuzluqdan keçirilə bilər.

5.2. Bəyannamələr üzrə elektron kameral vergi yoxlamaları zamanı uyğunsuzluq yoxlamasından keçirilmiş bəyannamələr üzrə aşağıdakı proseduralar həyata keçirilir:

5.2.1. Uyğunsuzluq yoxlaması bitdikdən sonra AVİS-in Uyğunsuzluq yoxlamaları aparılmış bəyannamələr ekrandakı Vəziyyəti sütununa var və ya yox ifadəsi yazılır (Şəkil 2);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image039.jpg

Şəkil 2

 

5.2.2. Kənarlaşma aşkar olunmuş bəyannamələr hər gün Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun rəisinin AVİS proqramının Bəyannamələr altmodulunun Uyğunsuzluq məktubu yazılmamış bəyannamələr pəncərəsində görünür və şöbə (bölmə) rəisi uyğunsuzluq olan bəyannamələri öz işçilərinə bu pəncərə vasitəsi ilə paylayır. Şöbə (bölmə) rəisi siyahıdan həvalə ediləcək bəyannamələri seçir və kameral vergi yoxlamasının aparılması üçün şöbənin (bölmənin) işçilərinin iş bölgüsündən asılı olaraq bölüşdürür (Şəkil 3);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image040.jpg

Şəkil 3

 

5.2.3. İşçi ona həvalə edilən və uyğunsuzluğu olan bəyannamələri Uyğunsuzluq məktublarının işlənməsi ekranında görür (Şəkil 4);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image041.jpg

Şəkil 4

 

5.2.4. Uyğunsuzluğu olan bəyannamənin üstünə iki dəfə vurduqda və ya bəyannaməni seçib Uyğunsuzluq məktubunu işlə düyməsini basdıqda seçilmiş bəyannamənin məlumatları növbəti ekrana çıxır ki, bu ekran da Ümumi məlumat və Bəyannamədəki uyğunsuzluqlar adlı 2 hissədən ibarətdir. Ümumi məlumat hissəsi bəyannamənin məlumatlarını, bəyannamədəki uyğunsuzluqlar hissəsi isə müəyyən olunan uyğunsuzluqlar siyahısından hansı uyğunsuzluqlar üçün məktub yazılacağı qeyd olunur. Bu zaman Uyğunsuzluq düyməsi vasitəsi ilə bəyannamədəki uyğunsuzluqların təfərrüatına baxmaq olar (Şəkil 5);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image042.jpg

Şəkil 5

 

5.2.5. Məlumat daxil et düyməsi vasitəsilə açılan ekranda İdarəyə daxil olmuş sənəd məlumatları (ödəyicinin məktubu əsasında) daxil edilməklə uyğunsuzluq bağlanıla bilər;

5.2.6. Kameral vergi yoxlaması nəticəsində uyğunsuzluq aşkar edilmiş bəyannamə və ya arayış formaları üzrə Seçilənlərə uyğunsuzluq məktubu yarat düyməsindən istifadə etməklə bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub avtomatik olaraq hazırlanır. Bu zaman, həmin uyğunsuzluqlar Həll edilməmiş uyğunsuzluqlar alt menyusuna, yaradılan Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub isə Kargüzarlıq modulunun Sənədlərim ekranına göndərilir;

5.2.7. Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub AVİS proqram təminatının Kargüzarlıq modulu vasitəsi ilə müvafiq olaraq işçi tərəfindən şöbə (bölmə) rəisinə yoxlanılma və viza qəbul olunmaq üçün göndərilir. Viza qəbul olunmuş Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalandıqdan sonra vergi ödəyicisinin e-qutusuna və ya Koordinasiya şöbəsi (bölməsi) tərəfindən poçtla göndərilir (Şəkil 6);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image043.jpg

Şəkil 6

 

5.2.8. Vergi ödəyicisinə Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub yazılmış bəyannamələrə Həll edilməmiş uyğunsuzluqlar ekranı vasitəsilə baxılır və ya emal olunur;

5.2.9. Vergi ödəyicisinə göndərilmiş Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktuba vergi ödəyicisi tərəfindən məktubda qeyd edilmiş 5 iş günü ərzində cavab verilməlidir. Vergi ödəyicisindən cavab məktubu gəldikdə, işçi Həll edilməmiş uyğunsuzluqlar ekranı vasitəsilə müvafiq bəyannaməni seçməklə cavab məktubunu sistemə daxil edir (Şəkil 7);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image044.jpg

 Şəkil 7

 

5.2.10. Bu zaman, Uyğunsuzluq məktubu həll edilməmiş bəyannamənin məlumatları ekranı vasitəsilə vergi ödəyicisindən gələn sənəd əsasında bəyannamədəki uyğunsuzluq bağlanılır (Şəkil 8);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image045.jpg

Şəkil 8

 

5.2.11. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada işçi yaranmış uyğunsuzluq üzrə vergi ödəyicisinə kameral hesablama aparmaq üçün Kameral yoxla düyməsindən istifadə edir ki, bu ekran aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:

5.2.11.1  Ümumi məlumat hissəsi yalnız bəyannamənin məlumatlarına baxış imkanı yaradır (Şəkil 9).

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image053.jpg

Şəkil 9

 

5.2.11.2  Kameral yoxlama məlumatları hissəsində isə bazada olan məlumatlara uyğun olaraq məlumatlar əks olunur ki, bu məlumatlar diqqətlə yoxlanılmalıdır (Şəkil 10).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image054.jpg

Şəkil 10

 

5.2.12. Kameral yoxlama nəticələri hissəsində isə işçi tərəfindən aşağıdakı əməliyyatlar yerinə yetirilməklə müvafiq olaraq kameral qaydada hesablama aparılır:

5.2.12.1. Kameral vergi yoxlaması ilə yeni vergi məbləğini daxil etmək üçün Kameral məbləğin səbəbi siyahısından müəyyən olunan səbəb seçilməklə (əgər Sair seçilərsə, səbəb daxil edilməlidir) Kameral bəyannaməsi işlə düyməsindən istifadə edilir;

5.2.12.2. Bu zaman, vergi məbləğlərində müvafiq dəyişikliklər edilməklə əməliyyat başa çatdırılır və müvafiq Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun rəisinin Təsdiqlənəcək kameral yoxlamalar ekranında əks olunur;

5.2.12.3. Kameral yoxlama vergi ödəyicisindən daxil olan sənədə əsasən aparılarsa, Kameral məbləğin səbəbi siyahısından səbəbi (ödəyicinin verdiyi sənəd ilə, ödəyici üçün gələn sənəd ilə) seçilməklə müvafiq əməliyyatlar həyata keçirilir (Şəkil 11);

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image055.jpg

Şəkil 11

 

5.2.13. Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun rəisi tərəfindən təsdiqlənməsi üçün Təsdiqlənəcək kameral yoxlamalar ekranından istifadə olunur (Şəkil 12).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image046.jpg

Şəkil 12

 

5.2.14. Şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən kameral hesablamaların təsdiqlənməsi üçün müvafiq menyuda əks olunan bəyannamə seçilməklə Kameral yoxlama məlumatları və nəticələri pəncərəsi vasitəsi ilə kameral yoxlama məlumatları nəzərdən keçirilir (Şəkil 13).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image047.jpg

Şəkil 13

 

5.2.15. Şöbə (bölmə) rəisi bütün məlumatları yoxladıqdan sonra kameral hesablama təsdiq edildikdə həmin günün tarixi ilə bəyannamənin kameral yoxlanması qeydiyyata alınaraq şəxsi hesab vərəqəsinə işlənilir (Şəkil 14).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image049.jpg

Şəkil 14

 

5.2.16. Eyni zamanda, kameral vergi yoxlaması təsdiq edildikdən sonra bu Qaydaların 4 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Vergilərin hesablanması barədə Qərar avtomatik olaraq hazırlanaraq işçinin Kargüzarlıq modulunun Sənədlərim ekranına göndərilir. Bu zaman, işçi tərəfindən Vergilərin hesablanması barədə Qərar müvafiq olaraq şöbə (bölmə) rəisinə yoxlanılma və viza qəbul olunmaq üçün göndərilir. Vergilərin hesablanması barədə Qərar vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalandıqdan sonra vergi ödəyicisinin e-qutusuna və ya koordinasiya şöbəsi (bölməsi) tərəfindən poçtla göndərilir.

5.2.17. Kameral yoxlama məlumatlarında hər hansı bir səhv və ya çatışmazlıq aşkar edildikdə şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən səbəb daxil edilməklə kameral yoxlama rədd edilir və bu barədə məlumat kameral yoxlamanı aparan işçinin Rədd edilən kameral yoxlamalar ekranına göndərilir (Şəkil 15).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image050.jpg

Şəkil 15

 

5.2.18. Şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən rədd olunan kameral yoxlamalar kameral hesablamanı aparmış işçinin müvafiq ekranına göndərildikdən sonra işçi tərəfindən rədd səbəbinə uyğun olaraq kameral hesablama yenidən aparılır (Şəkil 16).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image051.jpg

Şəkil 16

 

5.2.19. Kameral vergi yoxlaması üzrə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan müddət bitdikdən sonra vergi orqanında verginin hesablanması üçün əlavə sənəd və ya mənbəyi məlum olan məlumat olduqda vergi ödəyicisinə 5 iş günü müddətində bu Qaydaların 8 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Vergi orqanına dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsinin və ya kənarlaşmaya dair yazılı izahatın təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərilməklə 10 iş günü müddətində dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsinin və ya bildirişdə göstərilən kənarlaşmaya dair yazılı izahatın təqdim edilməsi tələb edilir.

5.2.20. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş bəyannamə və ya kənarlaşmaya dair yazılı izahat bildirişdə göstərilən müddət ərzində təqdim edilmədikdə, bu barədə məlumatlar səyyar vergi yoxlanılmasının keçirilməsi məsələsinə baxılması üçün AVİS vasitəsilə elektron qaydada real vaxt rejimində audit strukturlarının müvafiq ekranlarında əks olunur.

5.2.21. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş bəyannamə təqdim edildikdə, həmin bəyannamə üzrə bu Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq yenidən kameral vergi yoxlaması aparılır.

5.2.22. Eyni zamanda, vergi ödəyicisi tərəfindən 5.2.19-cu bənddə qeyd olunan bildirişdə göstərilən kənarlaşmaya dair yazılı izahat təqdim edildikdə, 30 iş günü müddətində müvafiq araşdırma aparılır və bu zaman kənarlaşma aşkar edilmədikdə həmin uyğunsuzluq bu Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq AVİS-də müvafiq qaydada bağlanılır.

 

6. Bəyannamələrin AVİS-dən kənar kameral vergi yoxlamaları zamanı həyata keçirilən prosedurlar

 

6.1. AVİS-dən kənar kameral vergi yoxlamaları təqdim edilmiş vergi bəyannamələrinə əsasən vergi ödəyicilərinin iqtisadi göstəricilərinin müxtəlif risk meyarları nəzərə alınaraq fərdi qaydada araşdırılmaqla və təhlil edilməklə aparılır.

6.2. AVİS-dən kənar kameral vergi yoxlamaları zamanı müxtəlif risk meyarları nəzərə alınmaqla müəyyən edilən vergi ödəyiciləri üzrə ilk növbədə bu Qaydaların 7 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş formada Kameral vergi yoxlaması üzrə vergi ödəyicisi barədə Arayış tərtib olunur. Kameral vergi yoxlaması üzrə vergi ödəyicisi barədə Arayışın hazırlanması zamanı işçi AVİS-in müvafiq pəncərəsindən istifadə edərək aşağıda göstərilən 8 bölmədən (tabdan) ibarət Arayışı tərtib etməlidir:

6.2.1. Ümumi məlumatlar bölməsi vergi ödəyicisinin fəaliyyəti və vəziyyəti barədə məlumatları özündə əks etdirir (bu məlumatlar sistem tərəfindən avtomatik doldurulur).

6.2.2. Təsərrüfat subyekti barədə bu bölmə vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti (obyekti) barədə məlumatlarını özündə əks etdirir (bu məlumatlar sistem tərəfindən avtomatik doldurulur).

6.2.3.Aparılan yoxlamalar barədə bölmə vergi ödəyicisi üzrə aparılmış yoxlamalar (SVY, OVN, kameral və s.) barədə məlumatları özündə əks etdirir. Bu məlumatlar Aparılan yoxlamalar adlı düyməni basmaqla Hesabat & Axtarış informasiya sistemindən avtomatik olaraq ekrana gətirilir. Həmin məlumatlar işçi tərəfindən müvafiq pəncərəyə doldurulur.

6.2.4. Hesablanmış və ödənilmiş vergilər barədə məlumat bölməsi vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsi üzrə hesablamaları, ödəmələri və borcları barədə məlumatları özündə əks etdirir. Bu zaman dövr ərzində aparılan əməliyyatları müəyyənləşdirmək üçün dövr aralığı üzrə filtr qoyulması nəzərdə tutulur. Bu məlumatlar Hesablanmış və ödənilmiş vergilər adlı düyməni basmaqla Hesabat & Axtarış informasiya sistemindən avtomatik ekrana gətirilir. Həmin məlumatlar işçi tərəfindən müvafiq pəncərəyə doldurulur.

6.2.5. Fəaliyyət vəziyyəti və təqdim edilməmiş bəyannamələr barədə məlumat bölməsi vergi orqanı əməkdaşı tərəfindən əsas fəaliyyət növü və təqdim edilməmiş bəyannamələr barədə məlumatların yaradılacaq menyuda xüsusi pəncərəyə doldurulması vasitəsilə həyata keçirilir. Bu məlumatlar vergi orqanı əməkdaşı tərəfindən doldurulur.

6.2.6. Kameral vergi yoxlamasının aparılması üzrə təhlillərə əsasən vergi ödəyicisi barədə məlumat bölməsi Vergi orqanı əməkdaşı tərəfindən fərdi qaydada aparılmış təhlillə müəyyən edilmiş vergidən yayınma halları barədə məlumatların vergi orqanı əməkdaşı tərəfindən xüsusi pəncərəyə daxil edilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.

6.2.7.Nəticə bölməsi Vergi ödəyicisinə göndərilmiş Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktubun göstəriciləri və aparılmış araşdırma nəticəsində hesablanmış kameral vergi məbləğləri barədə məlumatların vergi orqanı əməkdaşı tərəfindən menyuda xüsusi pəncərəyə doldurulması vasitəsilə həyata keçirilir.

6.2.8. Aparılan araşdırma bölməsi Araşdırmanı aparan vergi orqanı, vergi əməkdaşı və araşdırmanın aparılma tarixi barədə məlumatları özündə əks etdirir. Bu məlumatlar sistem tərəfindən avtomatik doldurulur.

6.3. Bəyannamələrin AVİS-dən kənar kameral vergi yoxlamaları zamanı AVİS üzrə həyata keçirilən proseduralar:

6.3.1. Kameral vergi yoxlaması üzrə vergi ödəyicisi barədə Arayış tərtib edildikdən sonra AVİS vasitəsilə baxılmaq üçün şöbə (bölmə) rəisinə təqdim edilir.

6.3.2. Şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən Arayış müvafiq pəncərə vasitəsilə təsdiq edildikdən sonra müəyyən edilmiş kənarlaşmalar ilə bağlı müvafiq məktubun yaradılması üçün aşağıdakı pəncərədən istifadə edilir (Şəkil 17).

 

Şəkil 17

 

6.3.3. Bunun üçün şöbə (bölmə) rəisi siyahıya əlavə et düyməsi vasitəsi ilə aşağıdakı pəncərədən yoxlanılacaq vergi ödəyicisinin VÖEN-nin və yoxlanılacaq dövrü daxil edir və nəticədə daxil edilmiş məlumatlardan ibarət sətir cədvələ əlavə olunur (Şəkil 18-19).

 

Şəkil 18

 

Şəkil 19

 

6.3.4. Siyahıya əlavə edilmiş vergi ödəyiciləri üzrə uyğunsuzluq yaradılması üçün şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən işçilər arasında bölüşdürülür. İşçi AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktublarının işlənməsi ekranı vasitəsilə şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən ona göndərilmiş bəyannamələrə aşağıdakı qaydada uyğunsuzluq yaradır (Şəkil 20).

 

Şəkil 20

 

6.3.5. Bəyannamədə uyğunsuzluq yaratmaq üçün əvvəlcə Vergi bölməsindən müvafiq dövr üçün bəyannamə seçilərək həmin bəyannamə cədvələ əlavə edilir (Şəkil 21).

 

Şəkil 21

 

6.3.6. Bəyannaməni göstər və Bəyannamədəki uyğunsuzluqlar düymələri vasitəsilə müvafiq olaraq bəyannaməyə və bəyannamədəki uyğunsuzluqlara baxmaq mümkündür (Şəkil 22).

 

Şəkil 22

 

6.3.7. Kameral vergi yoxlamasının aparılması həvalə edilmiş işçi Həll edilməmişə göndər düyməsi vasitəsilə bəyannaməni vergi ödəyicisi tərəfindən daxil olmuş sənəd (səbəb yazılmaqla) nömrəsini qeyd etməklə AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları pəncərəsinə göndərə bilər.

6.3.8. AVİS-dən kənar uyğunsuzluq yarat düyməsi vasitəsilə cədvəldə qeyd edilmiş bəyannamə üzrə uyğunsuzluq yaradılır (Şəkil 23).

 

Şəkil 23

 

6.3.9. AVİS-dən kənar uyğunsuzluğun daxil edilməsi üçün Yeni uyğunsuzluq düyməsi vasitəsi ilə açılan pəncərədə Uyğunsuzluq mətni və Cavab sənədi adlı sahələr məlumatlarla doldurulmalıdır (Şəkil 24).

 

Şəkil 24

 

6.3.10. Daha sonda Qəbul düyməsi vaistəsilə məlumatlar aşağıdakı pəncərəyə daxil edilir (Şəkil 25).

 

Şəkil 25

 

6.3.11. İşçi yaradılmış uyğunsuzluq üzərində Dəyiş düyməsi vasitəsilə dəyişiklik edə bilər və ya daxil edilmiş uyğunsuzluğu Sil düyməsi vasitəsilə siyahıdan çıxara bilər.

6.3.12. Uyğunsuzluqlar qeyd edildikdən sonra AVİS-dən kənar uyğunsuzluq yarat düyməsindən istifadə etməklə qeyd edilmiş bəyannamə və ya arayış forması üzrə uyğunsuzluq yaradılmış olur və həmin sətir işçinin növbəti AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktubunun işlənməsi pəncərəsinə düşür.

6.3.13. AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktubunun işlənməsi pəncərəsi vasitəsi ilə uyğunsuzluğu yaradılmış bəyannamə üçün Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub hazırlanır (Şəkil 26).

 

Şəkil 26

 

6.3.14. AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktublarının işlənməsi pəncərəsindəki cədvəldən vergi ödəyicisi seçilir və Uyğunsuzluq məktubunu işlə düyməsi vasitəsi ilə aşağıdakı pəncərə açılır (Şəkil 27):

Şəkil 27

 

6.3.15. İşçi Viza verəcək şəxs bölməsindən şöbə (bölmə) rəisini seçərək bəyannaməni şöbə (bölmə) rəisinin AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktubuna viza verilməsi pəncərəsinə göndərir.

6.3.16. Şöbə (bölmə) rəisi AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktubuna viza verilməsi ekranı vasitəsi ilə uyğunsuzluq məktubuna viza verə və ya onu rədd edə bilər (Şəkil 28).

 

 

Şəkil 28

6.3.17. Uyğunsuzluq məktubuna viza verildikdə həmin bəyannamə idarə rəisinə (rəis müavininə) imzalanmağa göndərilir. Viza rədd edildikdə isə həmin bəyannamə rəddin səbəbi aşağıdakı pəncərə vasitəsilə daxil edilməklə işçiyə qaytarılır (Şəkil 29).

 

Şəkil 29

 

6.3.18. Eyni zamanda, idarə rəisi (rəis müavini) AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktubunun imzalanması pəncərəsi vasitəsi ilə şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən viza verilmiş bəyannamələrə baxmaq, imzalamaq və rədd etmək imkanına malikdir (Şəkil 30).

 

Şəkil 30

 

6.3.19. Məktub idarə rəisi (rəis müavini) tərəfindən imzalandıqda, o işçinin AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları adlı pəncərəsinə, yaradılan Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub isə kargüzarlıq modulunun Sənədlərim ekranına göndərilir.

6.3.20. Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub AVİS proqram təminatının kargüzarlıq modulu vasitəsi ilə müvafiq olaraq işçi tərəfindən şöbə (bölmə) rəisinə yoxlanılma və viza qəbul olunmaq üçün göndərilir. Viza qəbul olunmuş Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalandıqdan sonra vergi ödəyicisinin e-qutusuna və ya Koordinasiya şöbəsi (bölməsi) tərəfindən poçtla göndərilir.

6.3.21. İdarə rəisi tərəfindən Rədd etmə əməliyyatı aparıldıqda isə həmin məktub şöbə (bölmə) rəisinin AVİS-dən kənar uyğunsuzluq məktubuna viza verilməsi pəncərəsinə qaytarılır.

6.3.22. AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları pəncərəsinə məlumatlar 2 yolla daxil olur:

6.3.22.1. İdarə rəisi Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktubu imzaladıqda;

6.3.22.2. İşçinin AVİS-dən kənar uyğunsuzluqların daxil edilməsi pəncərəsində Həll edilməmişə göndər düyməsi vasitəsi ilə.

6.3.23. AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları pəncərəsindəki uyğunsuzluqlar 2 yolla həll oluna bilər:

6.3.23.1. Ödəyici tərəfindən göndərilən cavablandırılan sənəd nömrəsinə əsasən;

6.3.23.2. Vergi əməkdaşı tərəfindən AVİS-dən kənar kameral yoxlama vasitəsilə.

6.3.24. Bu zaman, işçi cədvəldən müvafiq sətri seçir və Uyğunsuzluq məktubunu həll et düyməsindən istifadə edir (Şəkil 31).

 

Şəkil 31

 

6.3.25. Əgər, uyğunsuzluq vergi ödəyicisinin sənədi əsasında həll edilərsə, o zaman işçi uyğunsuzluğun cavabı düyməsindən istifadə edir (Şəkil 32).

 

Şəkil 32

 

6.3.26. İşçi müvafiq sənəd nömrəsini (AVİS kargüzarlıq nömrəsini) və digər məlumatları daxil edərək Qəbul düyməsindən istifadə etdikdə, işlənən bəyannamə üçün uyğunsuzluqlar bağlanılır və sənəd AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları pəncərəsindən silinir (Şəkil 33).

 

image001

Şəkil 33

 

6.3.27. Əgər uyğunsuzluq AVİS-dən kənar kameral yoxlama vasitəsilə aradan qaldırılırsa, bu zaman işçi AVİS-dən kənar kameral yoxla düyməsindən istifadə edir (Şəkil 34).

Şəkil 34

 

6.3.28. İşçi Kameral bəyannaməsi işlə düyməsindən istifadə edərək müvafiq məlumatları daxil edib uyğunsuzluğu işləyir. Bu zaman cədvəldən həmin sətir silinir və şöbə (bölmə) rəisinin Təsdiqlənəcək AVİS-dən kənar kameral yoxlamalar adlı pəncərəsinə düşür.

6.3.29. AVİS-dən kənar kameral yoxla düyməsinin istifadə edilməsi üçün aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilməlidir:

6.3.29.1. AVİS-dən kənar uyğunsuzluq əlavə ediləcək VÖEN-in elektron qaydada avtomatik uyğunsuzluq proqramından keçməsi lazımdır;

6.3.29.2. AVİS-dən kənar kameral hesablanacaq bəyannamənin bağlanmamış elektron uyğunsuzluğunun olmaması tələb olunur. Əks halda, proqram tərəfindən növbəti pəncərələr ekrana çıxarılır (Şəkil 35-36):

 

1-ci halda :

Şəkil 35

 

2-ci halda :

Şəkil 36

 

6.3.30. Yuxarıdakı şərtlər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə AVİS-dən kənar kameral yoxlama əməliyyatını başa çatdırmaq mümkün deyildir.

6.3.31. İşçi tərəfindən AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları pəncərəsində AVİS-dən kənar kameral yoxla düyməsi vasitəsilə uyğunsuzluğu işlədikdə, həmin Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun rəisinin Təsdiqlənəcək AVİS-dən kənar kameral yoxlamaları pəncərəsinə daxil olur (Şəkil 37).

 


Şəkil 37

 

6.3.32. Bu zaman şöbə (bölmə) rəisi müvafiq sətri qeyd edib Qərar düyməsindən istifadə etməklə yeni pəncərəyə daxil olur(Şəkil 38).

Şəkil 38

 

6.3.33. Şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən bütün məlumatlar yoxlanıldıqdan sonra Təsdiq et düyməsi istifadə edilməklə bəyannamənin kameral yoxlanması qeydiyyata alınır və kameral hesablama məbləği avtomatik olaraq şəxsi hesab vərəqəyə işlənilir.

6.3.34. Şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən kameral vergi yoxlaması təsdiq edildikdən sonra bu Qaydaların 4-cü əlavəsində göstərilən forma üzrə Vergilərin hesablanması barədə Qərar avtomatik olaraq hazırlanaraq işçinin kargüzarlıq modulunun Sənədlərim ekranına göndərilir. Vergilərin hesablanması barədə Qərar AVİS proqram vasitəsilə müvafiq olaraq işçi tərəfindən şöbə (bölmə) rəisinə yoxlanılma və viza qəbul olunmaq üçün göndərilir. Viza qəbul olunmuş Vergilərin hesablanması barədə Qərar vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalandıqdan sonra Vergi ödəyicisinin e-qutusuna və ya Koordinasiya şöbəsi (bölməsi) tərəfindən poçtla göndərilir.

6.3.35. Əgər şöbə (bölmə) rəisi tərəfindən Rədd et düyməsi qeyd edilərsə, bu zaman həmin bəyannamə işçinin AVİS-dən kənar həll edilməmiş uyğunsuzluq məktubları və eyni zamanda Rədd olunan AVİS-dən kənar kameral yoxlamalar pəncərələrinə göndərilir (Şəkil 39).

 

Şəkil 39

 

6.3.36. İşçi bu pəncərədə yalnız rədd olunan AVİS-dən kənar kameral yoxlamalara baxa bilər.

6.4. Kameral vergi yoxlaması üzrə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan müddət bitdikdən sonra vergi orqanında verginin hesablanması üçün əlavə sənəd və ya mənbəyi məlum olan məlumat olduqda vergi ödəyicisinə 5 iş günü müddətində bu Qaydaların 8 nömrəli əlavəsində göstərilən forma üzrə Vergi orqanına dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsinin və ya kənarlaşmaya dair yazılı izahatın təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərilməklə 10 iş günü müddətində dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsinin və ya bildirişdə göstərilən kənarlaşmaya dair yazılı izahatın təqdim edilməsi tələb edilir.

6.5. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş bəyannamə və ya kənarlaşmaya dair yazılı izahat bildirişdə göstərilən müddət ərzində təqdim edilmədikdə, bu barədə məlumatlar səyyar vergi yoxlanılmasının keçirilməsi məsələsinə baxılması üçün AVİS vasitəsilə elektron qaydada real vaxt rejimində audit strukturlarının müvafiq ekranlarında əks olunur.

6.6. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş bəyannamə təqdim edildikdə, həmin bəyannamə üzrə bu Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq yenidən kameral vergi yoxlaması aparılır.

6.7. Eyni zamanda, vergi ödəyicisi tərəfindən 6.4-cu bənddə qeyd olunan bildirişdə göstərilən kənarlaşmaya dair yazılı izahat təqdim edildikdə, 30 iş günü müddətində müvafiq araşdırma aparılır və bu zaman kənarlaşma aşkar edilmədikdə həmin uyğunsuzluq bu Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq AVİS-də müvafiq qaydada bağlanılır.

 

7. Vergi növləri üzrə AVİS-dən kənar kameral vergi yoxlamaları

 

7.1 Gəlir vergisi bəyannaməsinin yoxlanılması:

7.1.1. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər.

7.1.2. Gəlir vergisinin bəyannaməsini verməli olan şəxslər hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına bəyannamə verirlər.

7.1.3. Vergi ödəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda, 30 gün müddətində vergi orqanlarına bəyannamə verməlidir.

7.1.4. Hesabatın verilmə müddəti başa çatanadək vergi ödəyicisi gəlir vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət edirsə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur.

7.1.5. Gəlir vergisinin bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.1.5.1 Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü, uçot metodu və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 40).

 

Şəkil 40

 

7.1.5.2. Verginin hesablanması bölməsi 3 hissədən ibarətdir:

7.1.5.2.1. Hesabat dövrünün gəlirləri hissəsində hesabat dövrü ərzində müxtəlif mənbələr üzrə əldə edilmiş gəlirlər əks etdirilir (Şəkil 41).

 

Şəkil 41

 

7.1.5.2.2. Hesabat dövründə gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı Xərclər hissəsində fiziki şəxs tərəfindən müxtəlif xərc maddələri üzrə gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər öz əksini tapır (Şəkil 42).

 

Şəkil 42

 

7.1.5.2.3. Hesabat dövrü üçün verginin hesablanması hissəsində isə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri əks etdirilir (Şəkil 43).

 

Şəkil 43

 

7.1.5.3. Gəlir vergisi bəyannaməsinin əlavəsində aktivlər, kapital və öhdəliklər barədə məlumatlar öz əksini tapır (Şəkil 44).

 

Şəkil 44

 

7.1.6. Gəlir vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.1.6.1. Bəyannaməyə əlavə olunmalı sənədlərin vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təqdim edilib-edilməməsinin araşdırılması;

7.1.6.2. Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş ƏDV və aksiz vergisi bəyannamələrinin məlumatları ilə bəyannamənin müvafiq göstəriciləri müqayisə edilərək kənarlaşmanın olub-olmamasının araşdırılması;

7.1.6.3. Təqdim edilmiş e_VHF-lar üzrə ƏDV-nin depozit hesabına (bundan sonra ƏDVDH)-a mədaxil olunmuş vəsaitlə (avans məbləği istisna olmaqla) Kassa metodu ilə təqdim olunmuş vergi bəyannaməsinin müqayisəsi;

7.1.6.4. Kassa metodu ilə işlədikdə ƏDV bəyannaməsindəki 307-ci sətirdə göstərilmiş gəlirlə mənfəət bəyannaməsindəki ümumi gəlirin müqayisəsi (pul vəsaitinin daxil olması və xərclənməsinin açıqlamasının alınması);

7.1.6.5. Vergi ödəyicisinin xərclərinin artım tempinin gəlirlərin artım tempini üstələməsi hallarının araşdırılması;

7.1.6.6. Bəyannamənin xərclər hissəsində mal və material xərclərinin ümumi xərcdə xüsusi çəkisinin yüksək (90%-dən yuxarı) olması hallarının araşdırılması;

7.1.6.7. Xərclərin tərkibində material xərclərinin artımının malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərin artımını üstələməsi hallarının araşdırılması;

7.1.6.8. Təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ardıcıl olaraq 3 il ərzində zərərlə başa çatması hallarının araşdırılması;

7.1.6.9. Ardıcıl 3 il ərzində təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi gəlirlə başa çatmasına baxmayaraq rentabellik səviyyəsinin ilbəil azalması hallarının araşdırılması;

7.1.6.10. Uçot metodu dəyişdirildikdə vergilərin düzgün hesablanmasının araşdırılması;

7.1.6.11. Digər və sair xərclərin araşdırılması;

7.1.6.12. Alınmış kreditlərin faizlərinin xərcə aid edilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.1.6.13. Ödənilmiş sığorta haqlarının xərclərə aid edilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması (əmlakın dəyərindən artıq qiymətə sığortalanmasını araşdırmaq);

7.1.6.14. Gəlir vergisi bəyannaməsinin xərclər hissəsində göstərilmiş sosial sığorta haqlarının əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödəmələrin 22%-dən çox olub olmamasının araşdırılması;

7.1.6.15. Ümidsiz borclarının xərclərə aid edilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması (təsdiqedici sənədləri tələb etmək);

7.1.6.16. Xərclərin tərkibinin düzgünlüyünün müəssisənin aldığı elektron VHF və YGB üzrə araşdırılması (enerji, yanacaq, mal-material, xidmət və s.);

7.1.6.17. Növbəti illərdə nəzərə alınacaq amortizasiya və təmir xərclərinin məbləğinin bəyannamədə əks etdirilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.1.6.18. Gəlir vergisi bəyannaməsində gəlirlərin olmasına baxmayaraq muzdlu işlə əlaqədar işçilərə gəlir məbləği ödənilməməsi və ya ümumiyyətlə işçisinin olmaması hallarının araşdırılması;

7.1.6.19. İddia müddəti ötmüş və kreditorlar tərəfindən silinmiş kreditor borcları üzrə gəlirin bəyannamədə əks etdirilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.1.6.20. Gəlir vergisi bəyannaməsində göstərilən gəlirləri, nağdsız qaydada əldə olunan gəlirlərinə bərabər olan (təqdim olunmuş e-VHF, ƏDV depozit hesabına mədaxil, bank hesabına mədaxil və s), lakin nağd satışı olan (fəaliyyət sahəsinə müvafiq təsərrüfat subyekti olan) vergi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi;

7.1.6.21. Kassa metodu ilə bəyannamə təqdim edildikdə, ƏDV dövriyyəsi ilə gəlir vergisi bəyannaməsindəki gəlirlərin və hesabat dövrünün sonuna "Sair debitor borc" qalığının müqayisə olunması;

7.1.6.22 Gəlir vergisi bəyannaməsinin digər bəyannamə göstəriciləri (Yol, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi və s.) ilə üzləşdirilməsi;

7.1.6.23. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamə göstəricilərinin müqayisəli təhlili;

7.1.6.24. Sahələr üzrə təhlillər zamanı bir ərazi üzrə eyni fəaliyyətlə məşğul olan və texniki-iqtisadi imkanlarına görə eyni qrupa daxil olan hər bir vergi ödəyicisinin dövriyyəsinin və vergi yükünün həmin ərazi və ya qrup üzrə faktiki orta dövriyyədən və orta vergi yükündən az olması hallarının araşdırılması;

7.1.6.25. Müvafiq sahələr üzrə enerji sərfiyyat normalarına uyğun hasilatın bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisə olunması;

7.1.6.26. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.1.6.27. Gəlir vergisi bəyannaməsi ilə əlavənin uzlaşdırılması üzrə aşağıdakılar araşdırılmalıdır:

7.1.6.27.1. Gəlir vergisi bəyannaməsinin Amortizasiya olunan əsas vəsaitlərin satışından gəlir sətrində göstərilən məbləğin Əlavənin Əsas vəsaitlərin dəyəri sətrinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütünlarının cəmi ilə bəyannamənin xərclər hissəsində amortizasiyası ayırmaları, əsas vəsaitlərin təqdim edilməsi və ləğvi üzrə gəlirdən çıxılan xərclərdən təqdim edilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri çıxıldıqdan sonra alınan nəticənin üzləşdirilməsi;

7.1.6.27.2. Gəlir vergisi bəyannaməsinin İştirak paylarının satışından əldə edilmiş gəlir sətrində göstərilən məbləğ Əlavənin Səhmlər və iştirak payları üzrə maliyyə qoyuluşları sətrinin Təqdim edilmişdir və Silinmişdir sütunlarının cəminin nəticəsi ilə üzləşdirilməsi;

7.1.6.27.3. Gəlir vergisi bəyannaməsinin Malların təqdim edilməsindən gəlir sətrindəki məbləğ ilə Əlavənin Qeydi maddi aktivlərin dəyəri, Hazır məhsul, Mallar və Sair ehtiyatlar sətrlərinin Təqdim edilmişdir və Silinmişdir sütunlarındakı göstəricilərin toplanmasının nəticəsi ilə üzləşdirilməsi;

7.1.6.27.4. Gəlir vergisi bəyannaməsinin Ümumi gəlir sətrindəki məbləğdən Xarici valyutanın manata nisbətən müsbət məzənnə fərqi və Yeni uçot metodunun tətbiq edilməsindən yaranmış gəlirlər sətirləri çıxılmaqla alınan nəticənin bəyannamənin 1 nömrəli əlavəsinin Sair debitor borclar sətrinin dövr ərzində daxil olmuşdur sütunu ilə üzləşdirilməsi;

QEYD: Debitor borclar sətrində məbləğlər ƏDV daxil göstərilmiş olur.

7.1.6.27.5. Gəlir vergisi bəyannaməsinin Ümumi gəlir sətri ilə Vergilərin uçot metodunun dəyişməsindən yaranan keçmiş illərin gəliri sətrinin fərqindən alınmış nəticə ilə bəyannamənin 1 nömrəli əlavəsinin Alınmış avanslar və Gələcək dövrün gəlirləri sətirləri üzrə Təqdim edilmişdir və Silinmişdir sütunlarının cəminin nəticəsindən kiçik olmamalıdır.

Qeyd: Avans və gələcək dövrün gəlirləri ƏDV daxil göstərilir.

7.1.6.27.6. Gəlir vergisi bəyannaməsinin Xammal və materiallar və Malın dəyəri sətirlərindəki material xərclərinin cəmi ilə əlavənin Hazır mallar, Mallar və Sair ehtiyat sətirlərinin təqdim edilmişdir, silinmişdir sütünlarındakı göstəricilərin cəmi ilə üzləşdirilməsi;

7.1.6.27.7. Gəlir vergisi bəyannaməsinin Səhmlərin alınması ilə bağlı xərclər və İştirak paylarının alınması ilə bağlı xərclər sətirlərinin cəmi ilə Əlavənin Səhmlər və iştirak payları üzrə maliyyə qoyuluşları sətrinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütunlarındakı nəticələrin üzləşdirilməsi;

7.1.6.27.8. Binalar, tikililər, qurğuların, avadanlıqlar və digər əsas vəsaitlərin il ərzində mədaxil göstəricisi ilə əlavənin kapitallaşdırma üçün aktivlər sətrinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütünlarındakı göstəricilərin cəmi ilə üzləşdirilməsi;

7.1.6.28. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.1.6.28.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.1.6.28.2. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.1.6.28.3. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.1.6.28.4. Maliyyə orqanlarından dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə daxil olan məlumatlar;

7.1.6.28.5. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.1.6.28.6. Əmək müqavilələri üzrə elektron məlumat bazasından alınan məlumatlar;

7.1.6.28.7. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.1.6.28.8. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.2 Mənfəət vergisi bəyannaməsinin yoxlanılması:

7.2.1. Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridir.

7.2.2.Mənfəət vergisinin bəyannaməsini verməli olan şəxslər hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına bəyannamə verirlər.

7.2.3.Mənfəət vergisinin ödəyicisi olan vergi ödəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda, 30 gün müddətində vergi orqanlarına bəyannamə verməlidir.

7.2.4. Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi haqqında qərarda göstərilən ləğv olunma tarixindən, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi üçün bu tarix göstərilmədikdə isə qərarın Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərdəki nümayəndəlikləri (Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər ölkənin konsulluq idarələrində) leqallaşdırıldığı tarixindən sonra 30 gün ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına bəyannamə verməyə borcludur.

7.2.5. Hesabatın verilmə müddəti başa çatanadək vergi ödəyicisi mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət edirsə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur.

7.2.6. Mənfəət vergisinin bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.2.6.1.Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü, uçot metodu və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 45).

 

Şəkil 45

 

7.2.6.2.Verginin hesablanması bölməsi 3 hissədən ibarətdir:

7.2.6.2.1. Gəlirlər hissəsində hesabat dövrü ərzində müxtəlif mənbələr üzrə əldə edilmiş gəlirlər əks etdirilir (Şəkil 46).

 

Şəkil 46

 

7.2.6.2.2. Xərclər hissəsində hesabat dövrü ərzində gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər öz əksini tapır (Şəkil 47).

 

Şəkil 47

 

7.2.6.2.3. Hesabat dövrü üçün verginin hesablanması hissəsində isə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri əks etdirilir (Şəkil 48).

 

Şəkil 48

 

7.2.6.3. Bununla yanaşı, mənfəət vergisi bəyannaməsinin aşağıdakı tərkibdə 3 ədəd əlavə mövcuddur:

7.2.6.3.1. Əlavə 1 - aktivlər, kapital və öhdəliklər barədə məlumatları özündə əks etdirir (Şəkil 49).

 

Şəkil 49

 

7.2.6.3.2. Əlavə 2 vergi ödəyicisinin xaricdə olan bank hesabları bərədə məlumatı əks etdirir (Şəkil 50).

 

Şəkil 50

 

7.2.6.3.3. Əlavə 3 - vergi ödəyicisinin ümidsiz borcları bərədə məlumatı özündə əks etdirir (Şəkil 51).

 

Şəkil 51

 

7.2.7. Mənfəət vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.2.7.1. Bəyannaməyə əlavə olunmalı sənədlərin vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilib-edilməməsi araşdırılması;

7.2.7.2. Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş ƏDV və aksiz vergisi bəyannamələrinin məlumatları ilə müqayisə edilərək kənarlaşmanın olub-olmaması araşdırılması;

7.2.7.3. Təqdim edilmiş e_VHF-lar üzrə ƏDVDH-a mədaxil olunmuş vəsaitlə (avans məbləği istisna olmaqla) Kassa metodu ilə təqdim olunmuş vergi bəyannaməsinin müqayisəsi;

7.2.7.4. Kassa metodu ilə işlədikdə ƏDV bəyannaməsindəki 307-ci sətirdə göstərilmiş gəlirlə mənfəət bəyannaməsindəki ümumi gəlirin müqayisəsi (pul vəsaitinin daxil olması və xərclənməsinin açıqlamasının alınması);

7.2.7.5. Vergi ödəyicisinin xərclərinin artım tempinin gəlirlərin artım tempini üstələməsi hallarının araşdırılması;

7.2.7.6. Bəyannamənin xərclər hissəsində mal və material xərclərinin ümumi xərcdə xüsusi çəkisinin yüksək (90%-dən yuxarı) olması hallarının araşdırılması;

7.2.7.7. Xərclərin tərkibində material xərclərinin artımının malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərin artımını üstələməsi hallarının araşdırılması;

7.2.7.8. Təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ardıcıl olaraq 3 il ərzində zərərlə başa çatması hallarının araşdırılması;

7.2.7.9. Ardıcıl 3 il ərzində təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi mənfəətlə başa çatmasına baxmayaraq rentabellik səviyyəsinin ilbəil azalması hallarının araşdırılması;

7.2.7.10. Uçot metodu dəyişdirildikdə vergilərin düzgün hesablanmasının araşdırılması;

7.2.7.11. Digər və sair xərclərin araşdırılması;

7.2.7.12. Alınmış kreditlərin faizlərinin xərcə aid edilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.2.7.13. Ödənilmiş sığorta haqlarının xərclərə aid edilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması (əmlakın dəyərindən artıq qiymətə sığortalanmasını araşdırmaq);

7.2.7.14. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin xərclər hissəsində göstərilmiş sosial sığorta haqlarının əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödəmələrin 22%-dən çox olub olmamasının araşdırılması;

7.2.7.15. Faiz üzrə mənbədə tutulan vergi məbləğlərinin nəzərə alınmasının düzgünlüyünün araşdırılması;

7.2.7.16. Ümidsiz borclarının xərclərə aid edilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması (3 saylı əlavə və təsdiqedici sənədləri tələb etmək);

7.2.7.17. Xərclərin tərkibinin düzgünlüyünün müəssisənin aldığı elektron VHF üzrə araşdırılması (enerji, yanacaq, mal-material, xidmət və s.);

7.2.7.18. Növbəti illərdə nəzərə alınacaq amortizasiya və təmir xərclərinin məbləğinin bəyannamədə əks etdirilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.2.7.19. Bəyannamənin xərclər hissəsində göstərilmiş amortizasiya məbləğlərinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.2.7.20. Mənfəət vergisi bəyannaməsində gəlirlərin olmasına baxmayaraq muzdlu işlə əlaqədar işçilərə gəlir məbləği ödənilməməsi və ya ümumiyyətlə işçisinin olmaması hallarının araşdırılması;

7.2.7.21. Mənfəət vergisi üzrə azadolma və güzəşt məbləğlərinin qanunvericiliyə uyğun olub-olmaması araşdırılır;

7.2.7.22. İddia müddəti ötmüş və kreditorlar tərəfindən silinmiş kreditor borcları üzrə gəlirin bəyannamədə əks etdirilməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.2.7.23. Mənfəət vergisi bəyannaməsində göstərilən gəlirləri nağdsız qaydada əldə olunan gəlirlərinə bərabər olan (təqdim olunmuş e-VHF, ƏDV depozit hesabına mədaxil, bank hesabına mədaxil və s), lakin nağd satışı olan (fəaliyyət sahəsinə müvafiq təsərrüfat subyekti olan) vergi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi;

7.2.7.24. Kassa metodu ilə bəyannamə təqdim edildikdə, ƏDV dövriyyəsi ilə mənfəət vergisi bəyannaməsindəki gəlirlərin və hesabat dövrünün sonuna "Sair debitor borc" qalığının müqayisə olunması;

7.2.7.25. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin digər bəyannamə göstəriciləri (əmlak, torpaq, yol, mədən vergisi və s.) ilə üzləşdirilməsi;

7.2.7.26. Xalis mənfəətin təqdim edilməsi olan vergi ödəyicisinin araşdırılması;

7.2.7.27. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə (hesablanmış amortizasiya məbləği üzrə çıxılmalar nəzərə alınmaqla) yoxlanılan bəyannamənin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.2.7.28. Sahələr üzrə təhlillər zamanı bir ərazi üzrə eyni fəaliyyətlə məşğul olan və texniki-iqtisadi imkanlarına görə eyni qrupa daxil olan hər bir vergi ödəyicisinin dövriyyəsinin və vergi yükünün həmin ərazi və ya qrup üzrə faktiki orta dövriyyədən və orta vergi yükündən az olması hallarının araşdırılması;

7.2.7.29. Müvafiq sahələr üzrə enerji sərfiyyat normalarına uyğun hasilatın bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisə olunması;

7.2.7.30. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.2.7.31. Vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunan ÖMV bəyannaməsinin əlavəsinə əsasən hüquqi şəxslərə ödənilmiş icarə haqqı məbləğləri ilə icarə haqqını əldə edən qarşı tərəfin həmin hesabat dövrü üzrə mənfəət vergisi bəyannaməsinin ümumi gəlirlər (218 A1) hissəsində dövriyyə göstərilib-göstərilmədiyi və ya ümumi gəlirlər (218 A1) hissəsində dövriyyə göstərildiyi halda, bəyannamənin daşınan və daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir (203 A1) hissəsində dövriyyə göstərilib-göstərilməməsinin müqayisəsi.

7.2.7.32. Mənfəət vergisi bəyannaməsi ilə 1 saylı Əlavənin uzlaşdırılması üzrə aşağıdakılar araşdırılmalıdır:

7.2.7.32.1. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Amortizasiya olunan əsas vəsaitlərin satışından gəlir sətrində göstərilən məbləğin Əlavənin Əsas vəsaitlərin dəyəri sətrinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütunlarının cəmi ilə bəyannamənin xərclər hissəsində amortizasiyası ayırmaları, əsas vəsaitlərin təqdim edilməsi və ləğvi üzrə gəlirdən çıxılan xərclərdən təqdim edilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri çıxıldıqdan sonra alınan nəticənin üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.2. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin İştirak paylarının satışından əldə edilmiş gəlir sətrində göstərilən məbləğ Əlavənin Səhmlər və iştirak payları üzrə maliyyə qoyuluşları sətrinin Təqdim edilmişdir və Silinmişdir sütunlarının cəminin nəticəsi ilə üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.3. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Səhmlərin satışından gəlir sətrində göstərilən məbləğin Əlavənin Emissiya gəlirləri sətrinin dövr üzrə daxil olmuşdur sütunu ilə üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.4. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Malların təqdim edilməsindən gəlir sətrindəki məbləğ ilə Əlavənin Qeydi maddi aktivlərin dəyəri, Hazır məhsul, Mallar və Sair ehtiyatlar sətirlərinin Təqdim edilmişdir və Silinmişdir sütunlarındakı göstəricilərin toplanmasının nəticəsi ilə üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.5. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Ümumi gəlir sətrindəki məbləğdən Xarici valyutanın manata nisbətən müsbət məzənnə fərqi ilə Vergilərin uçot metodunun dəyişməsindən yaranan keçmiş illərin gəliri sətirləri çıxılmaqla alınan nəticənin bəyannamənin 1 nömrəli əlavəsinin Sair debitor borclar sətrinin dövr ərzində daxil olmuşdur sütunu ilə üzləşdirilməsi;

QEYD: Debitor borclar sətrində məbləğlər ƏDV daxil göstərilmiş olur.

7.2.7.32.6. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Ümumi gəlir sətri ilə Vergilərin uçot metodunun dəyişməsindən yaranan keçmiş illərin gəliri sətrinin fərqindən alınmış nəticə ilə bəyannamənin 1 nömrəli əlavəsinin Alınmış avanslar və Gələcək dövrün gəlirləri sətirləri üzrə Təqdim edilmişdir və Silinmişdir sütünlarının cəminin nəticəsindən kiçik olmamalıdır.

Qeyd: Avans və gələcək dövrün gəlirləri ƏDV daxil göstərilir.

7.2.7.32.7. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Xammal və materiallar və Malın dəyəri sətirlərindəki material xərclərinin cəmi ilə əlavənin Hazır mallar, Mallar və Sair ehtiyat sətrlərinin təqdim edilmişdir, silinmişdir sütunlarındakı göstəricilərin cəmi ilə üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.8. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin Səhmlərin alınması ilə bağlı xərclər və İştirak paylarının alınması ilə bağlı xərclər sətirlərinin cəmi ilə 1 saylı əlavənin Səhmlər və iştirak payları üzrə maliyyə qoyuluşları sətrinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütunlarındakı nəticələrin üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.9. Binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar və digər əsas vəsaitlərin il ərzində mədaxil göstəricisi ilə əlavənin kapitallaşdırma üçün aktivlər sətrinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütunlarındakı göstəricilərin cəmi ilə üzləşdirilməsi;

7.2.7.32.10. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin elan edilmiş dividentlər sətrindəki göstərici ilə Əlavənin Hesabat dövrünün xalis mənfəəti və Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti sətrlərinin təqdim edilmişdir və silinmişdir sütunlarının cəmindən Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti və Kapital ehtiyatları sətrlərin dövr ərzində daxil olmuşdur sütunları, eləcədə Gəlirdən çıxılmayan xərclər çıxılmaqla alınan nəticənin uzlaşdırılması;

7.2.7.33. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.2.7.33.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.2.7.33.2. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.2.7.33.3. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.2.7.33.4. Maliyyə orqanlarından dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə daxil olan məlumatlar;

7.2.7.33.5. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.2.7.33.6. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı barədə aidiyyəti orqanlardan alınan məlumatlar;

7.2.7.33.7. Əmək müqavilələri üzrə elektron məlumat bazasından alınan məlumatlar;

7.2.7.33.8. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.2.7.33.9. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.3 Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi:

7.3.1. Əlavə dəyər vergisi vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdir.

7.3.2. ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir.

7.3.3. Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar.

7.3.4. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən və Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilməli olan qeyri-rezident şəxs həmin işlər və ya xidmətlər üzrə vergi ödəyicisi sayılır.

7.3.5. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200 000,0 manatdan artıq olan şəxsləro cümlədən bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə etməyən ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (bu Məcəllənin 218.4.1-ci, 218.4.2-ci və 218.4.3-cü maddələrində göstərilənlər istisna olmaqla) bu Məcəllənin 157.3.1-ci maddəsində göstərilən tarixdən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

7.3.6. Bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

7.3.7. Malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir.

7.3.8. ƏDV üzrə hesabat dövri təqvim ayı sayılır. ƏDV-nin bəyannaməsi hər hesabat dövri üçün, hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq verilir.

7.3.9. ƏDV bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.3.9.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü, ƏDV qeydiyyatı barədə və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 52).

 

Şəkil 52

 

7.3.9.2. Verginin hesablanması bölməsin aşağıdakı 5 hissədən ibarətdir.

7.3.9.2.1. Hesabat dövründəki dövriyyə üzrə hissəsində ƏDV-yə cəlb edilən, ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb edilən, ƏDV-dən azad olunan dövriyyələr və təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə əldə olunmuş məbləğlər öz əksini tapır (Şəkil 53).

 

Şəkil 53

 

7.3.9.2.2. Əvəzləşdirilən hissəsində Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən əvəzləşdirilən məbləğlər öz əksini tapır (Şəkil 54).

 

Şəkil 54

 

7.3.9.2.3. Dəqiqləşdirilən hissəsində ƏDV-yə cəlb edilən, ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb edilən və ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar üzrə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən artırılan və ya azaldılan dövriyyələr öz əksini tapır (Şəkil 55).

 

Şəkil 55

 

7.3.9.2.4. Hesablaşmalar hissəsində dövlət büdcəsinə ödənilməli və ya büdcədən qaytarılmalı ƏDV məbləğləri öz əksini tapır (Şəkil 56).

 

Şəkil 56

 

7.3.9.2.5. Muzdlu işlə əlaqədar vergi hissəsində ümumi, o cümlədən xarici fiziki şəxslər üzrə işçi sayı, gəlir məbləği və vergi məbləği qeyd edilir (Şəkil 57).

 

Şəkil 57

 

7.3.9.3. ƏDV bəyannaməsinin aşağıdakı tərkibdə 7 ədəd əlavəsi mövcuddur:

7.3.9.3.1. Əlavə 1 Cari hesabat dövründə və əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş yük gömrük bəyannamələri və bu bəyannamələr üzrə aparılmış ödənişləri əks etdirir (Şəkil 58).

 

Şəkil 58

7.3.9.3.2. Əlavə 3 - ƏDV tutulan və ƏDV tutulan əməliyyat sayılmayan dövriyyələr barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 59).

 

Şəkil 59

 

7.3.9.3.3. Əlavə 4 ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb olunan dövriyyələr barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 60).

 

Şəkil 60

 

7.3.9.3.4. Əlavə 5 ƏDV-dən azad olunan dövriyyələr barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 61).

 

Şəkil 61

 

7.3.9.3.5. Əlavə 6 01.01.2001-ci il tarixinə kreditor qalıq üzrə aparılmış ödənişlər barədə məlumatı əks etdirir (Şəkil 62).

 

Şəkil 62

 

7.3.9.3.6. Əlavə 7 Qeyri-rezident tərəfindən görülmüş işlər, göstərilmiş xidmətlər üzrə ödənilmiş məbləğləri və qeyri-rezident barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 63).

 

Şəkil 63

 

7.3.9.3.7. Əlavə 8 vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş sertifikatlar və alınmış sertifikatlar üzrə təqdim edilmiş malların (görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) dəyərini əks etdirir (Şəkil 64).

 

Şəkil 64

 

7.3.10. ƏDV ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.3.10.1. Vergi ödəyicisinin qarşılıqlı əlaqələrinin təhlili;

7.3.10.2. Vergi ödəyicisinin e-VHF bazasına əsasən aldığı və satdığı malların üzləşdirilməsi;

7.3.10.3. Görülmüş işlərə, göstərilmiş xidmətlərə görə vergi ödəyicisi tərəfindən hesabat dövrü ərzində qeyri-rezidentə ödənilmiş vəsaitlərin məbləğləri barədə vergi orqanında olan məlumatları bəyannamənin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisə edərək kənarlaşmanın olub-olmaması araşdırması;

7.3.10.4. Vergi ödəyicisinin ƏDV sub uçot hesabı üzrə səhv ödənişlərin təhlili;

7.3.10.5. Vergi ödəyicisinin ƏDV bəyannamələri üzrə əvəzləşmələrinin dövriyyədə xüsusi çəkisinin artması hallarının araşdırılması;

7.3.10.6. Dövriyyəsi olmayan, lakin əvəzləşdirmə aparan vergi ödəyicisinin araşdırılması;

7.3.10.7. Xronometraj metodu ilə sonuncu müşahidənin nəticələrini passivləşdirməklə dövriyyənin azaldılması hallarının araşdırılması;

7.3.10.8. ƏDV-dən azad olunan və ƏDV-nə sıfır dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların təsdiqedici sənədlərlə birlikdə araşdırılması;

7.3.10.9. Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsində əks etdirilmiş qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğlərin ƏDV bəyannaməsində əks etdirilməsinin araşdırılması;

7.3.10.10. Bəyannaməyə əlavə olunmalı sənədlərin vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilib-edilməməsinin araşdırılması;

7.3.10.11. Vergi ödəyicisində həyata keçirilmiş vergi nəzarəti tədbirləri zamanı müəyyən edilmiş işçi sayı və əmək haqqı fondunun təqdim edilmiş bəyannamə ilə müqayisəsi;

7.3.10.12. Bəyannamədə göstərilmiş orta aylıq əmək haqqı məbləğinin Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və vergi məcəlləsinin 67.2-ci maddəsinin müddəalarına əsasən müəyyən olunan analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin orta aylıq əmək haqqı məbləği göstəriciləri ilə müqayisəsi;

7.3.10.13. Bəyannamədə göstərilmiş işçi sayı və əmək haqqı fondunun vergi ödəyicisinin təsərrüfat fəaliyyətinə (təsərrüfat obyektinin sayı və sahəsi, dövriyyəsi, NKA-nın sayı) və real potensialına uyğun olub-olmamasının araşdırılması;

7.3.10.14. Müvafiq sahələr üzrə enerji sərfiyyat normalarına uyğun hasilatın bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisə olunması;

7.3.10.15. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.3.10.16. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamə göstəricilərinin müqayisəli təhlili;

7.3.10.17. Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş mənfəət vergisi bəyannaməsinin məlumatları ilə müqayisə edilərək kənarlaşmanın olub-olmamasının araşdırılması;

7.3.10.18. Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin ƏDV öhdəliyinin Vergi Məcəlləsinin 159.9-cu maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinin araşdırılması;

7.3.10.19. Vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunan ÖMV bəyannaməsinin əlavəsinə əsasən vergi ödəyicilərinə ödənilmiş icarə haqqı məbləğləri ilə icarə haqqını əldə edən qarşı tərəfin həmin hesabat dövrü üzrə ƏDV bəyannaməsinin 301.1-ci sətrinin (ƏDV 18% dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlar) və həmin bəyannamənin 3 li əlavəsinin (Daşınan və daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər) 301.2.1-ci sətrinin müqayisəsi;

7.3.10.20. Vergi Məcəlləsinin 175.3-cü maddəsinə əsasən Məcəllənin 109.4-cü maddəsində göstərilən xərclər istisna olmaqla Məcəllənin 109.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan xərclər çəkiləndə, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol verilmir. Vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilmiş ƏDV bəyannamələrində çəkilmiş sosial xarakterli xərclərin əvəzləşdirilməsinin araşdırılması;

7.3.10.21. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.3.10.21.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.3.10.21.2. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.3.10.21.3. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.3.10.21.4. Maliyyə orqanlarından dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə daxil olan məlumatlar;

7.3.10.21.5. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.3.10.21.6. Əmək müqavilələri üzrə elektron məlumat bazasından alınan məlumatlar;

7.3.10.21.7. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.3.10.21.8. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.4 Aksiz vergisi bəyannaməsi

7.4.1. Aksiz aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən vergidir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, yaxud idxal olunan aksizli mallardan, vergidən azad edilən mallar istisna olunmaqla, aksiz tutulur.

7.4.2. Aksizlər üzrə hesabat dövri təqvim ayıdır. Aksizli mallar istehsal edildikdə hər hesabat dövri üçün vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli və bu müddət ərzində vergi tutulan əməliyyatları göstərməklə bəyannamə verilməlidir

7.4.3. Aksiz vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.4.3.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü, lisenziya (icazə) barədə və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 65).

 

Şəkil 65

 

7.4.3.2. Verginin hesablanması bölməsində hesabat dövründə vergiyə cəlb olunan aksizli malların həcmi (dəyəri) və aksizin məbləği, eyni zamanda hesabat dövründəki dövriyyə üzrə əvəzləşdirilən aksizin məbləği əks olunur (Şəkil 66).

 

Şəkil 66

 

7.4.3.3. Aksiz vergisi bəyannaməsində aşağıdakı tərkibdə 2 ədəd əlavə mövcuddur:

7.4.3.3.1. Əlavə 1 İstehsal edilmiş məhsullara görə verginin hesablanması və Əvəzləşdirilən aksiz vergisinin hesablanması bölmələrindən ibarət olmaqla aksiz vergisinə cəlb edilmiş neft məhsulları barədə məlumatları özündə əks etdirir (Şəkil 67).

 

Şəkil 67

 

7.4.3.3.2. Əlavə 2 - aksiz markalarının hərəkəti barədə məlumatı özündə əks etdirir (Şəkil 68).

 

Şəkil 68

 

7.4.4. Aksiz vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.4.4.1. Vergi ödəyicisinin müvafiq sahədə fəaliyyət göstərməsi üçün lisenziyanın (icazənin) olub-olmamasının araşdırılması;

7.4.4.2. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aksizli malların istehsalına verilmiş lisenziya üzrə müəyyən edilmiş minimum istehsal həcmi barədə məlumatların bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisəsi;

7.4.4.3. Xronometraj metodu ilə sonuncu müşahidənin nəticələrini passivləşdirməklə dövriyyənin azaldılması hallarının araşdırılması;

7.4.4.4. Aksiz vergisindən azad olunan və sıfır dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların təsdiqedici sənədlərlə birlikdə araşdırılması;

7.4.4.5. Bəyannaməyə əlavə olunmalı sənədlərin vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilib-edilməməsinin araşdırılması;

7.4.4.6. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.4.4.7. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamə göstəricilərinin müqayisəli təhlili;

7.4.4.8. Müvafiq sahələr üzrə enerji sərfiyyat normalarına uyğun hasilatın bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisə olunması;

7.4.4.9. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.4.4.9.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.4.4.9. 2. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.4.4.9.3. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.4.4.9.4. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.5 Əmlak vergisi bəyannaməsi

7.5.1. Müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri əmlak vergisi üzrə vergitutma obyektidir. Müəssisənin əmlak vergisi üçün vergi dövri təqvim ili sayılır.

7.5.2. Əmlak vergisi ödəyiciləri cari vergi ödəmələri kimi hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq əvvəlki ildəki əmlak vergisinin məbləğinin 20 faizi həcmində vergi ödəyir.

7.5.3. Müəssisələr əmlak vergisinin illik bəyannaməsini hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına verir.

7.5.4. Əmlak vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.5.4.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 69).

 

Şəkil 69

 

7.5.4.2. Verginin hesablanması bölməsində hesabat ilinin əvvəlinə, müəssisənin ləğv olunma tarixinə, müəssisənin yaranma tarixinə, hesabat ilinin sonuna əmlakın qalıq dəyəri və hesablanmış verginin məbləği əks olunur (Şəkil 70).

 

Şəkil 70

 

7.5.4.3. Əmlak vergisi bəyannaməsinin aşağıdakı hissələrdən ibarət əlavəsi mövcuddur:

7.5.4.3.1. Hissə 1 Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən vergidən azad olunan əmlakın dəyəri haqqında məlumatı özündə əks etdirir (Şəkil 71).

 

Şəkil 71

 

7.5.4.3.2. Hissə 1- Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidentinin və idarəedici təşkilatının (operatorunun) Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən vergidən azad olunan əmlakları barədə məlumatı özündə əks etdirir (Şəkil 72).

 

Şəkil 72

 

7.5.5. Əmlak vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.5.5.1. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamənin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.5.5.2. Bəyannamədə vergidən azad olunan əmlakın düzgün əks etdirilməsinin araşdırılması;

7.5.5.3. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin 1 saylı əlavəsinin 1.1-ci sətir məlumatları ilə əmlak vergisi bəyannaməsinin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.5.5.4. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.5.5.5. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.5.5.5.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.5.5.5.2. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.5.5.5.3. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.5.5.5.4.Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı barədə aidiyyəti orqanlardan alınan məlumatlar;

7.5.5.5.5. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.5.5.5.6. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.6 Torpaq vergisi bəyannaməsi:

7.6.1. Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır.

7.6.2. Torpaq vergisi torpaq barəsində mülkiyyət və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənədlər əsasında müəyyənləşdirilir. Tikililərin və qurğuların altında olan torpaqlara, həmçinin obyektlərin sanitariya mühafizəsi üçün zəruri olan torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi tutulur.

7.6.3. Torpaq vergisini müəssisələr torpaq sahələrinin ölçüsünə və torpaq vergisinin dərəcələrinə əsasən illik olaraq hesablayır və mayın 15-dən gec olmayaraq hesablamaları vergi orqanına verirlər.

7.6.4. Torpaq vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.6.4.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 73).

 

Şəkil 73

 

7.6.4.2. Verginin hesablanması bölməsində müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri üzrə hesablanmış torpaq vergisinin məbləği əks olunur (Şəkil 74).

 

Şəkil 74

 

7.6.4.3. Torpaq vergisi bəyannaməsinin aşağıdakı tərkibdə 2 ədəd əlavə mövcuddur:

7.6.4.3.1. Əlavə 1 Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri barədə məlumatı özündə əks etdirir (Şəkil 75).

 

Şəkil 75

 

7.6.4.3.2. Əlavə 2- Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaq sahələri, yaşayış fondları, həyətyanı və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar barədə məlumatı özündə əks etdirir (Şəkil 76).

 

Şəkil 76

 

7.6.5. Torpaq vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.6.5.1. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamənin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.6.5.2. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.6.5.3. Bəyannamədə vergi güzəştlərinin olub olmamasının araşdırılması;

7.6.5.4. Binalar, tikililər və qurğular üzrə əsas vəsaiti olub torpaq vergisi bəyannaməsi təqdim etməyən vergi ödəyicilərinin təhlili;

7.6.5.5. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.6.5.5.1. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.6.5.5.2. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.6.5.5.3. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.7 Yol vergisi bəyannaməsi

7.7.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq yol vergisi bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməklə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

7.7.2. Yol vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.7.2.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 77).

 

Şəkil 77

 

7.7.2.2. Verginin hesablanması bölməsində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsal həcmi və müvafiq olaraq hesablanmış vergi məbləği əks olunur (Şəkil 78).

 

Şəkil 78

 

7.7.3. Yol vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.7.3.1. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamənin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.7.3.2. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.7.3.3. Aksiz vergisi bəyannaməsinin 1 saylı əlavəsi ilə yol vergisi bəyannaməsinin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.7.3.4. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.7.3.4.1. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.7.3.4.2. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.8 Mədən vergisi bəyannaməsi

7.8.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində (Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi də daxil olmaqla) yerin təkindən faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şəxslər və müəssisələr mədən vergisinin ödəyiciləridir.

7.8.2. Mədən vergisinin ödəyiciləri hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına mədən vergisinin bəyannaməsini verirlər.

7.8.3. Mədən vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.8.3.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 79).

 

Şəkil 79

 

7.8.3.2. Verginin hesablanması bölməsində müvafiq olaraq 2 hissədən ibarətdir:

7.8.3.2.1. Topdansatış qiyməti ilə hissəsində Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən topdansatış qiyməti üzrə hesablanmış mədən vergisi barədə məlumatlar əks etdirilir (Şəkil 80).

 

Şəkil 80

 

7.8.3.2.2. Faydalı qazıntıların hasilat miqdarı ilə hissəsində isə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən hasilatın həcmi üzrə hesablanmış mədən vergisi barədə məlumatlar əks etdirilir (Şəkil 81).

 

Şəkil 81

 

7.8.4. Mədən vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.8.4.1. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamənin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.8.4.2. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.8.4.3. Müvafiq sahələr üzrə enerji sərfiyyat normalarına uyğun hasilatın bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisə olunması;

7.8.4.4. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.8.4.4.1. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.8.4.4.2. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.8.4.4.3. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.8.4.4.4. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.9 Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi

7.9.1. Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdir:

7.9.1.2. Vergi Məcəlləsinin XI fəslinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manat və ondan az olan şəxslər;

7.9.1.3. Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər;

7.9.1.4. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (özünə məxsus və ya cəlb edilən vəsait hesabına əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya məqsədləri üçün öz gücü ilə və ya müvafiq ixtisaslı peşəkar sifarişçi və ya podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu tikintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi olan hüquqi və ya fiziki şəxslər).

7.9.2. Sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü rübdür və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri rüb bitdikdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli olan verginin məbləği haqqında vergi orqanlarına bəyannamə verməlidirlər.

7.9.3. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.9.3.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 82).

 

Şəkil 82

 

7.9.3.2. Verginin hesablanması bölməsində Bakı şəhəri, digər şəhər və rayonlar və xüsusi iqtisadi zona üzrə aylıq təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri, rüb üzrə təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın və gəlirin həcmi, hesablanmış verginin məbləği, eyni zamanda, idman mərc oyunlarının operatoru və satıcısının gəlirləri və hesablanmış vergi məbləği əks olunur (Şəkil 83).

 

Şəkil 83

 

7.9.3.3. Muzdlu işlə əlaqədar verginin hesablanması bölməsində isə hər bir ay üzrə işçi sayı, gəlir məbləği və vergi məbləği qeyd edilir (Şəkil 84).

 

Şəkil 84

 

7.9.3.4. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsində aşağıdakı tərkibdə 2 ədəd əlavə mövcuddur:

7.9.3.4.1. Əlavə 1 - hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ayrıca olmaqla aktivlər, kapital və öhdəliklər barədə məlumatları özündə əks etdirir (Şəkil 85).

 

Şəkil 85

 

7.9.3.4.2. Əlavə 2- hesabat dövründə alınmış qəbzlər barədə məlumatları özündə əks etdirir (Şəkil 86).

 

Şəkil 86

 

7.9.4. Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.9.4.1. Vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü müəyyənləşdirilməklə təqdim edilmiş bəyannamənin Vergi Məcəlləsinin 218.2-ci maddəsinə əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olmayan şəxs tərəfindən təqdim olunub-olunmaması;

7.9.4.2. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamə göstəricilərinin müqayisəli təhlili;

7.9.4.3. Xronometraj metodu ilə sonuncu müşahidənin nəticələrini passivləşdirməklə dövriyyənin azaldılması halının araşdırılması;

7.9.4.4. Qarşı tərəfdə keçirilmiş səyyar vergi yoxlaması zamanı həmin vergi ödəyicisi ilə aparılan əməliyyatların bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisəli təhlili;

7.9.4.5. Bəyannamədə göstərilmiş gəlirlərin vergi ödəyicisinin müvafiq dövr üzrə xərcləri ilə (e-VHF, idxal məlumatları, əmək haqqı, sosial sığorta ayırmaları, təsərrüfat obyekti icarə əsasında istifadə edildikdə aylıq icarə haqqı, lisenziya (icazə) üzrə rüsumlar, icbari sığorta ödənişləri və s.) müqayisəsi;

7.9.4.6. Sahələr üzrə təhlillər zamanı bir ərazi üzrə eyni fəaliyyətlə məşğul olan və texniki-iqtisadi imkanlarına görə eyni qrupa daxil olan hər bir vergi ödəyicisinin dövriyyəsinin və vergi yükünün həmin ərazi və ya qrup üzrə faktiki orta dövriyyədən və orta vergi yükündən az olması hallarının araşdırılması;

7.9.4.7. Müvafiq sahələr üzrə enerji sərfiyyat normalarına uyğun hasilatın bəyannamə göstəriciləri ilə müqayisə olunması;

7.9.4.8. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin 801-802-803-cü sətir məlumatları ilə 804-cü sətir məlumatı arasında fərq yarandığı halda, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin ilin sonu vəziyyətinə Sair debitor borcların qalığının olub-olmaması vəziyyətinin araşdırılması;

7.9.4.9. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi, eyni zamanda sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üzrə dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsi təqdim etmiş vergi ödəyicilərinin ƏDV qeydiyyatına alınma ehtimalının araşdırılması;

7.9.4.10. Vergi ödəyicisində həyata keçirilmiş vergi nəzarəti tədbirləri zamanı müəyyən edilmiş işçi sayı və əmək haqqı fondunun təqdim edilmiş bəyannamə ilə müqayisəsi;

7.9.4.11. Bəyannamədə göstərilmiş orta aylıq əmək haqqı məbləğinin Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və Vergi Məcəlləsinin 67.2-ci maddəsinin müddəalarına əsasən müəyyən olunan analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin orta aylıq əmək haqqı məbləği göstəriciləri ilə müqayisəsi;

7.9.4.12. Bəyannamədə göstərilmiş işçi sayı və əmək haqqı fondunun vergi ödəyicisinin təsərrüfat fəaliyyətinə (təsərrüfat obyektinin sayı və sahəsi, dövriyyəsi, NKA-nın sayı) və real potensialına uyğun olub-olmamasının araşdırılması;

7.9.4.13. Vergi ödəyicisinin sahələr üzrə işçi sayının müqayisəsi, işçi sayı çox olub sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan şəxslərin araşdırılması;

7.9.4.14. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.9.4.14.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.9.4.14.2. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.9.4.14.3. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.9.4.14.4. Maliyyə orqanlarından dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə daxil olan məlumatlar;

7.9.4.14.5. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.9.4.14.6. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı barədə aidiyyəti orqanlardan alınan məlumatlar;

7.9.4.14.7. Əmək müqavilələri üzrə elektron məlumat bazasından alınan məlumatlar;

7.9.4.14.8. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.9.4.14.9. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.10 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergisi bəyannaməsi

7.10.1.Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (özünə məxsus və ya cəlb edilən vəsait hesabına əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya məqsədləri üçün öz gücü ilə və ya müvafiq ixtisaslı peşəkar sifarişçi və ya podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu tikintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi olan hüquqi və ya fiziki şəxslər) sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər.

7.10.2. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün, dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələri vergitutma obyektidir. Tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi vergitutma obyektidir.

7.10.3. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər.

7.10.4. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.10.4.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, vergi ödəyicisinin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 87).

 

Şəkil 87

 

7.10.4.2. Verginin hesablanması bölməsində tikintinin aparıldığı zona üzrə binanın ümumi sahəsi və müvafiq vergi məbləği əks etdirilir (Şəkil 88).

 

Şəkil 88

 

7.10.4.3. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergisi bəyannaməsinin tikilən obyekt barədə məlumatları əks etdirən aşağıdakı əlavəsi mövcuddur (Şəkil 89):

 

Şəkil 89

 

7.10.5. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergisi bəyannaməsi üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.10.5.1. Tikinti aparılması məqsədi ilə ayrılmış torpaq sahələri barədə daxil olan məlumatlarla bəyannamə göstəricilərinin təhlili;

7.10.5.2. Bina tikintisi ilə əlaqədar hesablanmış verginin müvafiq qanunvericiliklə təsdiq edilmiş normalara (ərazi üzrə əmsallara) uyğun olub olmamasının araşdırılması;

7.10.5.3. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.10.5.4. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.10.5.4.1. İdxal-ixrac əməliyyatları barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən alınmış məlumatlar;

7.10.5.4.2. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.10.5.4.3. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.10.5.4.4. Maliyyə orqanlarından dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə daxil olan məlumatlar;

7.10.5.4.5. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.10.5.4.6. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.10.5.4.7. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.11 Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi:

7.11.1. Muzdla işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər, sahibkarlar və xüsusi notariuslar ödəmə mənbəyində vergini tutmağa və aşağıdakı tarixlərdə bəyannaməni vergi orqanına verməyə borcludurlar:

7.11.1.1. Vergi Məcəlləsinin 150.1.1-ci və 150.1.2-ci maddələrinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyində vergi tutan ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri hesabat ilindən sonrakı ilin yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq;

7.11.1.2. ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 150.1.1-ci və 150.1.2-ci maddələrinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyində vergi tutan digər vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq.

7.11.2. Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.11.2.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 90).

 

Şəkil 90

 

7.11.2.2. Verginin hesablanması bölməsin aşağıdakı 2 hissədən ibarətdir:

7.11.2.2.1. Məbləğ təsnifatı hissəsi muzdlu işlə əlaqədar hesablanmış gəlir və verginin məbləğ təsnifatı üzrə göstəricilərini əks etdirir (Şəkil 91).

 

Şəkil 91

 

7.11.2.2.2. Ay təsnifatı hissəsi muzdlu işlə əlaqədar hesablanmış gəlir və vergi məbləğinin ay təsnifatı üzrə göstəricilərini əks etdirir (Şəkil 92).

 

Şəkil 92

 

7.11.2.3. Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin aşağıdakı tərkibdə 3 ədəd əlavəsi mövcuddur:

7.11.2.3.1. Əlavə 1 2 hissədən ibarətdir:

Hissə 1 muzdla çalışan xarici fiziki şəxslər barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 93).

 

Şəkil 93

 

Hissə 2 muzdla çalışan xarici fiziki şəxslərin gəlirləri barədə məlumatı əks etdirir (Şəkil 94).

 

Şəkil 94

 

7.11.2.3.2. Əlavə 2- İllik bəyannamə təqdim olunarkən tərtib edilir və aylar üzrə işçi sayı, gəlir məbləği və vergi məbləği barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 95).

 

Şəkil 95

 

7.11.2.3.3. Əlavə 3- Ştat sayı üzrə əmək haqqı fondu barədə məlumatları əks etdirir (Şəkil 96).

 

Şəkil 96

 

7.11.3. Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutan vergi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.11.3.1. Vergi ödəyicisində həyata keçirilmiş vergi nəzarəti tədbirləri zamanı müəyyən edilmiş işçi sayı və əmək haqqı fondunun təqdim edilmiş bəyannamə ilə müqayisəsi;

7.11.3.2. Bəyannamədə göstərilmiş orta aylıq əmək haqqı məbləğinin Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və vergi məcəlləsinin 67.2-ci maddəsinin müddəalarına əsasən müəyyən olunan analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin orta aylıq əmək haqqı məbləği göstəriciləri ilə müqayisəsi;

7.11.3.3. Bəyannamədə göstərilmiş işçi sayı və əmək haqqı fondunun vergi ödəyicisinin təsərrüfat fəaliyyətinə (təsərrüfat obyektinin sayı və sahəsi, dövriyyəsi, NKA-nın sayı) və real potensialına uyğun olub-olmamasının araşdırılması;

7.11.3.4. Müvafiq dövlət orqanlardan alınmış məlumatlara əsasən vergi ödəyiciləri tərəfindən əldə edilmiş fərqlənmə nişanlarının sayı ilə təqdim olunan bəyannamələrdə qeyd edilmiş işçi saylarının müqayisəsi;

7.11.3.5. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.11.3.6. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə yoxlanılan bəyannamə göstəricilərinin müqayisəli təhlili;

7.11.3.7. Dövriyyəsi olub işçi sayı və əmək haqqı məbləğinin olub olmamasının araşdırılması;

7.11.3.8. Bəyannaməyə əlavə olunmalı sənədlərin vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilib-edilməməsinin araşdırılması;

7.11.3.9. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.11.3.9.1. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.11.3.9.2. Maliyyə orqanlarından dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə daxil olan məlumatlar;

7.11.3.9.3. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.11.3.9.4. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı barədə aidiyyəti orqanlardan alınan məlumatlar;

7.11.3.9.5. Əmək müqavilələri üzrə elektron məlumat bazasından alınan məlumatlar;

7.11.3.9. 6. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.11.3.9.7. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.12 Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi

7.12.1. Aşağıdakı şəxslər (vergi agentləri) ödəmə mənbəyində vergini tutmağa və ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bəyannaməni vergi orqanına verməyə borcludurlar:

7.12.1.1. Dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə ödənilən pensiyalar istisna edilməklə, digər şəxslərə pensiya ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar;

7.12.1.2. Hüquqi və fiziki şəxslərə dividend ödəyən rezident hüquqi şəxslər;

7.12.1.3. Hüquqi və fiziki şəxslərə faizlər ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar;

7.12.1.4. Vergi Məcəlləsinin 124-cü, 125-ci və ya 126-cı maddələrində nəzərdə tutulan ödəmələr verən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar.

7.12.1.5. Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar;

7.12.1.6. Vergi Məcəlləsinin 116.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, sığorta haqları ödəyən sığortaçılar.

7.12.2. Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.12.2.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 97).

 

Şəkil 97

 

7.12.2.2. Verginin hesablanması bölməsində müvafiq olaraq hesabat dövrü ərzində müxtəlif mənbələr üzrə ödənilmiş məbləğlər və ödəmə mənbəyində tutulmuş vergi məbləği əks etdirilir (Şəkil 98).

 

Şəkil 98

 

7.12.2.3. Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin gəlir ödənilmiş şəxslər barədə məlumatı əks etdirən aşağıdakı əlavəsi mövcuddur (Şəkil 99):

 

Şəkil 99

 

7.12.3. Ödəmə mənbəyində tutulan vergi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.12.3.1. Təsərrüfat subyektinin icarə müqaviləsi əsasında istifadə edilməsi hallarının araşdırılması;

7.12.3.2. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.12.3.3. Mənfəət vergisi bəyannaməsi ilə müqayisəsi (dividentin ödənilməsi halları);

7.12.3.4. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətindən ödəmə mənbəyində verginin tutulması hallarının araşdırılması;

7.12.3.5. ƏDV bəyannaməsinin tərkibində əks etdirilmiş qeyri-rezidentin əməliyyatları üzrə və qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi üzrə ƏDV hesablanmış məbləğlərin Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsində əks etdirilməsinin araşdırılması;

7.12.3.6. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.12.3.6.1. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.12.3.6.2. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.12.3.6.3. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.12.3.6.4. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.12.3.6.5. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar

7.13. Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi:

7.13.1. Vergi Məcəllənin 169.1-ci maddəsi tətbiq edildikdə, vergi agenti qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğə ƏDV hesablamalı və ödəməlidir. Verginin məbləği bu Məcəllənin 173.1-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğə (ƏDV nəzərə alınmadan) tətbiq edilməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir.

7.13.2. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, o, hesablanan vergini Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsinə uyğun olaraq qeyri-rezidentə ödəmə verildikdən sonra 7 gün ərzində ödəməyə və növbəti ayın 20-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş formada ƏDV bəyənnaməsi verməyə borcludur. Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi agentinin qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğə ƏDV-nin hesablanması üzrə əməliyyatları vergi agentinin ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmasına görə müəyyənləşdirilən vergi tutulan əməliyyatlarına aid edilmir. Vergi agenti qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğə ƏDV-ni hesablayaraq büdcəyə ödədikdə, ödəniş sənədlərində vergini qeyri-rezidentdə ödədiyi məbləğdən hesabladığı barədə müvafiq qeyd aparmalıdır.

7.13.3. Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.13.3.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 100).

 

Şəkil 100

 

7.13.3.2. Verginin hesablanması bölməsində müvafiq olaraq hesabat dövrü ərzində qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğlər və ƏDV məbləği əks etdirilir (Şəkil 101).

 

Şəkil 101

 

7.13.3.3. Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin qeyri-rezidentdən alınmış iş və xidmətlər barədə məlumatları əks etdirən aşağıdakı əlavəsi mövcuddur (Şəkil 102) :

 

Şəkil 102

 

7.13.4. Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.13.4.1. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.13.4.2. Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsində qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğlərlə Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış ƏDV bəyannaməsinin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.13.4.3. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.13.4.3.1. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı aparılan notariat əməliyyatları barədə məlumatlar;

7.13.4.3.2. Bank əməliyyatları barədə alınan rəsmi məlumatlar;

7.13.4.3.3. Dövlət satınalma müqavilələri üzrə daxil olan məlumatlar;

7.13.4.3.4. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.13.4.3.5. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.14. Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi

7.14.1. Xüsusi notarius tərəfindən bir ay ərzində aparılan notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə alınan haqlar (xərclər nəzərə alınmadan) vergitutma obyektidir.

7.14.2. Xüsusi notariuslar vergitutma obyektindən 10 faiz dərəcə ilə vergi ödəyirlər.

7.14.3. Xüsusi notariuslar hər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə verməlidirlər.

7.14.4. Xüsusi notariuslar 10 faiz dərəcə ilə hesablanmış vergini növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq cari vergi ödəmələri şəklində dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

7.14.5. Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.14.5.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi və ya fiziki şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 103).

 

Şəkil 103

 

7.14.5.2. Verginin hesablanması bölməsində aylıq və rüb üzrə aparılmış notariat hərəkətlərinin, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərin sayı və onlara görə alınan haqların (xərclər nəzərə alınmadan) dəyəri və hesablanmış vergi məbləği əks olunur (Şəkil 104).

 

Şəkil 104

 

7.14.5.3. Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsinin əlavəsində aktivlər, kapital və öhdəliklər barədə məlumatlar öz əksini tapır (Şəkil 105).

 

Şəkil 105

 

7.14.6. Xüsusi notariusun gəlir vergisi ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.14.6.1. Dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələri təqdim etməklə hesablanmış məbləğlərə azalmalar vermiş vergi ödəyiciləri üzrə azalma hallarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi;

7.14.6.2. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi orqanında olan və hesabat dövrü üzrə vergitutma bazasına təsir edən aşağıdakı məlumatların araşdırılması:

7.14.6.2.1. Digər səlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatlar;

7.14.6.2.2. Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

7.15. Xüsusi rejimli müəssisələrin mənfəət bəyannaməsi

7.15.1. Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişlərə əsasən hər təqvim ili üçün hər bir Podratçı tərəf mənfəət vergisi haqqında bəyannaməsini sonrakı təqvim ilinin 15 martından və ya 15 apreldən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edir.

7.15.2. Mənfəət vergisi üzrə ilkin bəyannamə təqdim edildiyi halda, podratçı tərəf hər Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişdə nəzərdə tutulmuş dövrədək mənfəət vergisi üzrə yekun bəyannamə təqdim etmək hüququna malikdir.

7.15.3. Xüsusi rejimli müəssisələrin mənfəət bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.15.3.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 106).

 

Şəkil 106

 

7.15.3.2. Verginin hesablanması bölməsi 4 hissədən ibarətdir:

7.15.3.2.1. Gəlirlər hissəsində hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş gəlirlər əks etdirilir (Şəkil 107).

 

Şəkil 107

 

7.15.3.2.2. Xərclər hissəsində hesabat dövrü ərzində gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər öz əksini tapır (Şəkil 108).

 

Şəkil 108

 

7.15.3.2.3. Hesabat dövründə iştirak paylarının satış məlumatları hissəsində sazişdə olan iştirak paylarının satılması, yaxud daimi hüquq və öhdəliklərin verilməsindən əldə olunan gəlir və zərər əks etdirilir (Şəkil 109).

 

Şəkil 109

 

7.15.3.2.4. Hesabat dövrü üçün verginin hesablanması hissəsində isə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri əks etdirilir (Şəkil 110).

 

Şəkil 110

 

7.15.4. Xüsusi rejimli müəssisələrin mənfəət vergisinin ödəyiciləri üzrə risklərin müəyyən edilməsi zamanı bu Qaydalarla müəyyən edilən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakı risk meyarları nəzərə alınmaqla AVİS-dən kənar qaydada kameral vergi yoxlamaları aparılır:

7.15.4.1. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin xərclər hissəsində göstərilmiş ümumi xərc məbləği ilə bəyannamənin Xərclər əlavəsinin məbləği ilə uzlaşdırılması;

7.15.4.2. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin xərclər hissəsində göstərilmiş amortizasiya xərcləri ilə bəyannamənin Amortizasiya xərclərinin xülasəsi əlavənin məbləği ilə uzlaşdırılması;

7.15.4.3. Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş vergi bəyannamələri ilə (hesablanmış amortizasiya məbləği üzrə çıxılmalar nəzərə alınmaqla) yoxlanılan bəyannamənin göstəricilərinin müqayisəsi;

7.15.4.4. Vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə əlaqədar Əməliyyat şirkəti tərəfindən çəkilmiş xərclərin Sazişdə iştirak paylarına uyğun olaraq Podratçı tərəflərə ötürülməsinin düzgünlüyünün araşdırılması;

7.15.4.5. Təshih edilmiş mənfəət vergisi məbləğinin müvafiq Sazişlərin vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması;

7.15.4.6. Alınmış kreditlərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaradılmış bank və ya digər maliyyə qurumları tərəfindən podratçı tərəfə verilməsinin araşdırılması;

7.15.4.7. Alınmış kredit üzrə ödənilmiş faizlərin Xarici subpodratçıların ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsində vergi məbləğinin tutulmasının araşdırılması;

7.15.4.8. İştirak paylarının satışı nəticəsində əsas vəsaitlərin ötürülməsi zamanı həmin əsas fondların amortizasiya hesablanması bəyannamənin Amortizasiya hesablanması əlavəsində düzgünlüyünün yoxlanılması;

7.16. Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi

7.16.1. Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi Azərbaycan Respublikasında Karbohidrogen Fəaliyyəti ilə bağlı Mallar, İşlər yaxud Xidmətlərin təqdim edilməsi üçün Podratçı Tərəf və ya Əməliyyat Şirkəti ilə və ya Subpodratçılar ilə birbaşa və ya vasitəli müqavilə bağlayan Xarici Subpodratçılara şamil edilir.

7.16.2. Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsini verməli olan şəxslər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bəyannaməni vergi orqanına təqdim etməlidirlər.

7.16.3. Xarici subpodratçılara həyata keçirilən ödənişlərdən hesablanmış vergilər bu ödənişləri həyata keçirən şəxs tərəfindən tutulmalıdır.

7.16.4. Bu cür tutulmuş vergi məbləğləri Dövlət Büdcəsinə Xarici Subpodratçıya ödəmənin verildiyi ayın sonundan başlayaraq otuz gün ərzində ödənilməlidir.

7.16.5. Müvafiq hesabatda əks olunmuş lakin gecikmə ilə ödənilmiş vergi məbləği Azərbaycan Respublikası Dövlət Büdcəsinə ödəməyə məsuliyyət daşıyan şəxsə verginin ödənilməli olduğu ən son tarixdən mövcud olan Libor və əlavə olaraq dörd faiz dərəcədə faizlər hesablanmalıdır.

7.16.6. Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq forma üzrə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

7.16.6.1. Ümumi məlumat bölməsində vergi orqanı, vergi dövrü, bəyannamənin aid olduğu dövr, hüquqi şəxsin uçot məlumatları (VÖEN-i, adı, telefon nömrələri), əsas fəaliyyət növünün kodu, bəyannamənin növü və digər məlumatlar əks olunur (Şəkil 111).

 

Şəkil 111

 

7.16.6.2. Verginin hesablanması bölməsində müvafiq saziş üzrə xarici subpodratçılara ödənilmiş məbləğlər və vergi məbləği əks olunur (Şəkil 112).

 

Şəkil 112

 

7.16.7. Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan verginin ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunmuş bəyannamələr AVİS tərəfindən hər bir saziş üzrə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsinə uyğun olaraq elektron qaydada uyğunsuzluqdan keçirilir.

 

8. Bəyannamə təqdim edilmədikdə əlaqəli məlumata əsasən vergilərin hesablanması

 

8.1. Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə və (və ya) kameral yoxlama aparmaq üçün vergi bəyannaməsi, sənədlər və məlumatlar üzrlü əsas olmadan təqdim edilmədikdə vergi orqanlarının əlaqəli məlumatlara əsasən vergiləri hesablamaq hüququ vardır:

8.1.1. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri üçün təqdim edilmiş vergi bəyannamələri;

8.1.2. vergi ödəyicisinin gəlirləri, o cümlədən satışdankənar gəlirləri barədə rəsmi məlumatlar;

8.1.3. vergi ödəyicisinin xərcləri, o cümlədən fərdi istehlakı üçün malların (daşınar və daşınmaz əmlakın), işlərin və xidmətlərin alınmasına çəkilən xərcləri barədə rəsmi məlumatlar;

8.1.4. vergi ödəyicisinin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan maddi və qeyri-maddi əmlak barədə rəsmi məlumatlar;

8.1.5. vergi ödəyicisi tərəfindən istehsal olunmuş və (və ya) təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) fiziki həcmi barədə rəsmi məlumatlar;

8.1.6. vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatlar;

8.1.7. vergi ödəyicisinin bank hesablarındakı vəsaitlər, o cümlədən bank hesablarındakı vəsaitlərin hərəkəti barədə alınan rəsmi məlumatlar;

8.1.8. vergi ödəyicisində aparılmış xronometraj müşahidələrin nəticələri;

8.1.9. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar.

8.2. Vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməli olan verginin əlaqəli məlumatlara əsasən müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıda göstərilən meyarlar nəzərə alınmaqla vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin vergi orqanında olan məlumatlarından istifadə edilir:

8.2.1. eyni xüsusiyyətli və ya eynicinsli malların istehsalı;

8.2.2. eyni xüsusiyyətli və ya eynicinsli malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi;

8.2.3. fəaliyyət göstərilən ərazi.

8.3. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir.

8.4. Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin uçot və hesabat məlumatları əsasında hesablanır.

8.5. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq qeyri-mümkün olduqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, vergi orqanı gəlir vergisinin məbləğini ötən ilin ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı əsasında hesablayır.

8.6. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda, ən yuxarı məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanır.

8.7. Əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanarkən, vergi ödəyicisinin artıq ödənilmiş vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyaları nəzərə alınır.

8.8. Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci maddəsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti, əmlakının, torpağının və vergi tutulan əməliyyatının olmaması barədə vergi orqanına arayış təqdim etmiş vergi ödəyicilərinə əlaqəli məlumatlar əsasında vergilər hesablanmır.

8.9. Əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanmış vergilərə dair bəyannamələr vergi orqanına təqdim edildikdən sonra, hesablanmış vergilər bəyannamələr nəzərə alınmaqla yenidən hesablanır.

8.10. Əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanmış vergilərin alınması Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

8.11. Vergi Məcəlləsinin 67.1-ci maddəsində göstərilən hallarda vergi ödəyicisinin gəlirlərini və ya xərclərini müəyyən etmək mümkün olduqda mənfəət (gəlir) vergisi Vergi Məcəlləsinin 83.9-cu maddəsinə əsasən hesablanır.

8.12. Əlaqəli məlumata əsasən verginin hesablanması AVİS-də aşağıdakı menyulardan istifadə edilir:

8.12.1. Kameral vergi yoxlamalarını aparan strukturun işçisi Analoji hesablama ekranınından istifadə edərək ona ünvanlanmış əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanacaq ödəyicilərin siyahısını əldə edir (Şəkil 113).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image070.jpg

 

Şəkil 113

 

8.12.2. İşçi siyahıdan analoji hesablama aparılacaq olan ödəyicini seçdikdən sonra Analoji hesabla düyməsi vasitəsi ilə Analoji hesablanacaq ödəyicisinin məlumatları ekranına daxil olur (Şəkil 114).

 

http://10.10.14.44:8080/reporter/decl/html/telimat/Telimat.files/image071.jpg

 

Şəkil 114

 

8.12.3. Bu ekrandakı imkanlardan istifadə edərək məlumatlara uyğun analoji hesablama aparılır. İşçi bunun üçün Analoji hesablamanın səbəbini uyğun xanada göstərir və Analoji bəyannaməni işlə düyməsi vasitəsi ilə analoji bəyannaməni tərtib edir. Tərtib edilmiş bəyannamə bir daha yoxlanıldıqdan sonra Qəbul düyməsi vasitəsi ilə analoji hesablanan vergi məbləğini şəxsi hesab vərəqəsinə daxil edilir.

8.13. Analoji hesablama zamanı bu Qaydaların 5-ci əlavəsində göstərilən forma üzrə Vergilərin hesablanması barədə Qərar avtomatik olaraq hazırlanır. Həmin Vergilərin hesablanması barədə Qərar AVİS proqram təminatı vasitəsilə müvafiq olaraq işçi tərəfindən şöbə (bölmə) rəisinə yoxlanılma və viza qəbul olunmaq uçun göndərilir. Viza qəbul olunmuş Vergilərin hesablanması barədə Qərar vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalandıqdan sonra Vergi ödəyicisinin e-qutusuna və ya Koordinasiya şöbəsi (bölməsi) tərəfindən poçtla göndərilir.

 


 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara

1 nömrəli əlavə

 

 

BƏYANNAMƏLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİNƏ NƏZARƏT FORMASI

Vergi orqanının adı:

tarix:

vergi növü üzrə bəyannamə:

 

dəst :./

müfəttiş:

 

KOORDİNASİYA ŞÖBƏSİ
tərəfindən doldurulan hissə
BƏYANNAMƏLƏR ŞÖBƏSİ
tərəfindən doldurulan hissə

VÖEN

Vergi ödəyicisinin adı

dövr

poçtla daxil olan bəyan.

(Ö)

vaxtında təqdim edilmiş bəyan.

(Ö)

vaxtı keçmiş bəyan.

(Ö)

əlavə edilmiş

vərəq sayı

 

işlənmə tarixi

hesablanmışdir

(müfəttişin imzası)

vergi ödəyicisinin cavabının gözlənilməsi

(müfəttişin imzası)

əlavə tədbirlər üçün səbəb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasiya şöbəsinin rəisi.

Tarix..../..../...

Bəyannamələrin kameral yoxlanılması

şöbəsinin rəisi:.......... Tarix././

Bəyannamələrin kameral yoxlanılması

şöbəsinin müfəttişi: Tarix./..../...

Bəyannamələrin kameral yoxlanılması

şöbəsinin rəisi: Tarix././

 

Qeyd:

 


 

 

Bəyannamələrin kameral vergi oxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara

2 nömrəli əlavə

 

Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub

 

No: ______________ Tarixi: ______

 

____________________________________________ _______________

(Vergi ödəyicisinin adı) (VÖEN)

 

Ünvanı____________________________________________________________

Telefon_________________

Vergi növü:______________

Vergi dövrü:______________

Bəyannamənin növü:_______

 

Tərəfinizdən ___________ tarixində təqdim olunmuş bəyannamədə aşağıda göstərilən səbəbdən (səbəblərdən) kameral vergi yoxlamasının aparılması mümkün olmamışdır.

Səbəblər:

1._______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bununla əlaqədar olaraq kameral vergi yoxlamasının başa çatdırılması üçün aşağıdakı zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim etməyiniz tələb olunur:

Sənədlər:

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

 

Təqdim etdiyiniz vergi bəyannaməsi üzrə kameral vergi yoxlamasının basa çatdırılması üçün 5(beş) gün ərzində əsaslandırılmış yazılı izahatı və zəruri olan sənədləri (məlumatları) vergi orqanına təqdim etməyiniz tələb olunur. Məktubla əlaqədar yaranacaq suallarla bağlı "Vergi ödəyicilərinə xidmət" strukturlarına müraciət edə bilərsiniz.

Bildiririk ki, kameral vergi yoxlamasının başa çatdırılması üçün zəruri olan sənədlər (məlumatlar) məktubda göstərilən müddətədək təqdim edilmədiyi halda Vergi Məcəlləsinin 37,67 və 83-cü maddələrinin müddəalarına əsasən vergi orqanının Sizin vergi öhdəliklərinizi yenidən hesablamaq hüququ vardır.

 

____________________________ Rəis (rəis müavini): ___________ _____________________

Vergi orqanının adı (imza) (soyadı, adı, atasının adı)


 

 

 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara

3 nömrəli əlavə

 

 

Bəyannamələrin gözləmə faylından götürülməsinin və qaytarılmasının uçotu kitabı

 

Bəyannamələr götürülərkən aparılan qeydlər

Bəyannamələr qaytarılarkən aparılan qeydlər

 

Sıra

-si

 

Ayın tarixi

 

Vergi ödəyicisinin

 

Bəyannaməyə əlavə edilmiş vərəqələrin sayı

 

Bəyannaməni götürən vəzifəli şəxsin

 

Bəyanaməni götürən vəzifəli şəxsin imzası

 

 

Ayın tarixi

 

Bəyannaməyə əlavə olunmuş vərəqələrin sayı

 

Bəyannaməni qəbul edən vəzifəli şəxsin imzası

 

 

 

tam adı

 

VÖEN-i

 

soyadı, adı, atasının adı

xidməti vəsiqəsinin seriya və -si

 

işlədiyi şöbənin (Vergi İdarəsinin) adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara

4 nömrəli əlavə

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ

 

Vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i, ünvanı __________________________________________________

 

 

Vergilərin hesablanması barədə

Qərar ______________

 

______________________

_______________________

şəhər

tərtib edildiyi tarix

 

 

HESABLANMIŞ VERGİLƏRİNİZİN XÜLASƏSİ

 

 

Vergi növü: __________________

Vergi dövrü:__________________

 

 

SIRA

TƏFSİLAT

MƏBLƏĞ,

MANATLA

1

TƏQDİM EDİLMİŞ BƏYANNAMƏ ÜZRƏ SİZİN TƏRƏFİNİZDƏN HESABLANMIŞ VERGİ

 

1.A

ƏVVƏLKİ KAMERAL YOXLAMA İLƏ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ VERGİ

 

2

VERGİ ORQANI TƏRƏFİNDƏN APARILMIŞ KAMERAL YOXLAMA NƏTİCƏSİNDƏ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ VERGİ

 

3

KAMERAL YOXLAMA NƏTİCƏSİNDƏ:

 

3.1

ƏLAVƏ HESABLANMIŞ VERGİ MƏBLƏĞİ

 

3.2

VERGİNİN AZALDILMIŞ MƏBLƏĞİ

 

4

ZƏRƏRİN MƏBLƏĞİ: (ARTMIŞDIR VƏ YA AZALMIŞDIR)

 

 

 

FAİZİN HESABLANMASININ TƏFSİLATI

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinə görə vergi və ya cari vergi ödəməsi vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Göstərilənlərlə əlaqədar olaraq vergi və ya cari vergi ödəmələri üzrə borclarınızı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ödəməyiniz vacibdir.

 

BƏYANNAMƏDƏ GÖSTƏRİLƏN MƏBLƏĞƏ DÜZƏLİŞ EDİLMƏSİNİN SƏBƏBİ VƏ MÜVAFİQ TƏSDİQEDİCİ SƏNƏDLƏR BARƏDƏ MƏLUMAT

 

 

Banka ödənişin təfsilatı

 

Siz ödəmə tarixinədək az ödənilmiş vergilərin qalığını aşağıdakı şəkildə ödəməlisiniz (vergi orqanı tərəfindən doldurulur)

 

Bankın Adı

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Bankın kodu

 

Hesab nömrəsi

 

Hesab alt nömrəsi

 

 

 

Vergi ödəyicisinin şikayət etmək hüquqlarının xülasəsi

 

Qərardan onun təqdim olunduğu vaxtdan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 38.1-ci maddəsinə əsasən 30 gün müddətində məhkəməyə və ya Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə əsasən 3 ay müddətində birbaşa və ya qərarı göndərmiş vergi orqanı vasitəsilə yuxarı vergi orqanına şikayət verilə bilər.

 

 

 

Vergi orqanının rəhbəri

Vergi orqanının möhürü

 

 

 


 

 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara

5 nömrəli əlavə

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ

 

Vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i, ünvanı

 

Vergilərin hesablanması barədə Qərar ______________

 

şəhər _____________ tərtib edildiyi tarix _____________

 

Hesablanmış vergilərinizin xülasəsi

Cari hesablanan vergi növü:

Cari hesablamanın dövrü:

 

Sıra

Təfsilat

məbləğ,

manatla

1

Bəyannamə təqdim edilməməsinə görə əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergi

 

2

Qərarın hazırlandığı tarixə vergi öhdəliyi

 

 

FAİZİN HESABLANMASININ TƏFSİLATI

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinə görə vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya Cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Göstərilənlərlə əlaqədar olaraq vergi və ya cari vergi ödəmələri üzrə borclarınızı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ödəməyiniz vacibdir.

 

SƏBƏBİ

 

Bu hesablama ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə uyğun olaraq şikayət etmək hüquqi aşağıda göstərilir.

 

 

Bu hesablama ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə uyğun olaraq şikayət etmək hüququ aşağıda göstərilir.

 

Vergi orqanının rəhbəri

Vergi orqanının möhürü

 

Banka ödənişin təfsilatı

 

Siz ödəmə tarixinədək az ödənilmiş vergilərin qalığını aşağıdakı şəkildə ödəməlisiniz (vergi orqanı tərəfindən doldurulur)

Bankın Adı

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Bankın kodu

 

Hesab nömrəsi

 

Hesab alt nömrəsi

 

 

 

Vergi ödəyicisinin şikayət etmək hüquqlarının xülasəsi

 

Qərardan onun təqdim olunduğu vaxtdan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 38.1-ci maddəsinə əsasən 30 gün müddətində məhkəməyə və ya Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə əsasən 3 ay müddətində birbaşa və ya qərarı göndərmiş vergi orqanı vasitəsilə yuxarı vergi orqanına şikayət verilə bilər.

 

 


 

 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara

6 nömrəli əlavə

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ

 

Vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i, ünvanı

 

Cari vergilərin hesablanması barədə bildiriş

 

_____________ tərtib edildiyi tarix____________

 

HESABLANMIŞ VERGİLƏRİNİZİN XÜLASƏSİ

Cari hesablanan vergi növü:

Cari hesablamanın dövrü:

Cari hesablamanın ödəmə müddəti:

 

ra

Təfsilat

məbləğ, manatla

1

Əvvəlki hesablanmış vergi məbləği

 

2

Vergi məcəlləsinin _____ maddəsinə əsasən hesablanmış cari vergi məbləği

 

3

Bildirişin hazırlandığı tarixə vergi öhdəliyi

 

 

FAİZİN HESABLANMASININ TƏFSİLATI

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinə görə vergi və ya cari vergi ödəməsi vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya Cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Göstərilənlərlə əlaqədar olaraq vergi və ya cari vergi ödəmələri üzrə borclarınızı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ödəməyiniz vacibdir.

 

SƏBƏBİ

Bu hesablama ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə uyğun olaraq şikayət etmək hüquqi aşağıda göstərilir.

 

Vergi orqanının rəhbəri

Vergi orqanının möhürü

Banka ödənişin təfsilatı

 

Siz ödəmə tarixinədək az ödənilmiş vergilərin qalığını aşağıdakı şəkildə ödəməlisiniz (vergi orqanı tərəfindən doldurulur)

Bankın Adı

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Bankın kodu

 

Hesab nömrəsi

 

Hesab alt nömrəsi

 

 

 

 

 

Vergi ödəyicisinin şikayət etmək hüquqlarının xülasəsi

 

Bildirişdən onun təqdim olunduğu vaxtdan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 38.1-ci maddəsinə əsasən 30 gün müddətində məhkəməyə və ya Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə əsasən 3 ay müddətində birbaşa və ya bildirişi göndərmiş vergi orqanı vasitəsilə yuxarı vergi orqanına şikayət verilə bilər.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalara
7 nömrəli əlavə

Kameral vergi yoxlaması üzrə vergi ödəyicisi barədə
A R A Y I Ş

1. Ümumi məlumatlar

Vergi orqanının adı:

 

Vergi ödəyicisinin adı:

 

VÖEN:

 

VÖEN-nin qeydiyyat tarixi:

 

Rəhbəri:

 

Hüquqi ünvanı:

 

Faktiki ünvanı:

 

Mülkiyyət növü:

 

Təşkilatı hüquqi forması:

 

ƏDV qeydiyyatının qüvvəyə minmə tarixi:

 

Aktiv bank hesablarının sayı

 

2. Təsərrüfat subyekti barədə

Obyektin adı

Ünvanı

Əsas sahə

Yardımçı sahə

Təsnifatı

Vəziyyəti

Obyektin qeydiyyat tarixi

Qeydiyyatdan çıxma tarixi

NKA

İcarəyə götümə barədə

İcarəyə verilmə barədə

İcarə məbləği

Reyestr məlumatı (mülkiyyətindətir, icarədir, etibarnamə və s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aparılan yoxlamalar barədə

Səyyar vergi yoxlaması

Sonuncu SVY tarixi

Əhatə etdiyi dövr

Cəmi hesablama

Əlavə hesablama

Maliyyə sanksiyası

Başlanma tarixi

Bitmə tarixi

Statusu

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativ vergi nəzarəti

OVN tarixi

OVN tədbiri

Maliyyə sanksiyası

Maddə

 

 

 

 

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması haqqında

Sonuncu xronometrajın tarixi

Əhatə etdiyi dövr

Orta günlük dövriyyə

Vəziyyəti

 

 

 

 

E-kənar kameral hesablama barədə

Dövr

Tədiyyə

Əlavə hesablama

Səbəbi

 

 

 

 

Əmək haqqı

Göstəricilər

İşçi sayı

Əmək haqqı fondu

Orta aylıq əmək haqqı

Gəlir vergisi

Son 12 ay üzrə

 

 

 

 

Son bəyannamə üzrə

 

 

 

 

Çap tarixinə şəxsi hesab vərəqəsi üzrə

Tədiyyə

Cəmi borc

Vergi borcu

Faiz borcu

Maliyyə sanksiyası

Artıq ödəmə

 

 

 

 

 

 

4. Hesablanmış və ödənilmiş vergilər barədə məlumat

Dövr

Dövriyyəsi (ƏDV-siz,aksizsiz )

Hesablanmış vergilər

Ödənilmiş vergilər

Alınmış mallar(iş və xidmətlər) üzrə məbləğ (ƏDV ilə)

Təqdim edilmiş mallar üzrə məbləğ (ƏDV ilə)

İdxal

İxrac

Q/Rezidentin ədv-si üzrə

Hesablanmış məbləğ

Əvəzləşdirilmiş məbləğ