Sahibkarların mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 nmrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, lkədə sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması, biznes və investisiya mhitinin əlverişliliyinin artırılması istiqamətində həyata keirilən işləri davam etdirmək, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycan Respublikasının mvqeyini daha da yaxşılaşdırmaq, sahibkarların mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması ilə bağlı tələb olunan prosedur və xərcləri optimallaşdırmaq məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 nmrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 4, maddə 527) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-ci, 2-ci, 7-ci hissələrdə və 3.1-ci bənddə layihə-smeta szləri layihə sz ilə əvəz edilsin;

1.2. 2-ci hissədən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında szləri ıxarılsın və həmin hissədə Azəravtoyol Aıq Səhmdar Cəmiyyətinin szləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dvlət Agentliyinin szləri ilə əvəz edilsin;

1.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Sahibkarların tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gc) alması n texniki şərtlərin, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydası zrə:

1.3.1. adında və mətnində layihə-smeta szləri layihə sz ilə əvəz edilsin;

1.3.2. aşağıdakı məzmunda 1.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

1.1-1. Bdcə təşkilatlarının, dvlətin adından yaradılan publik hquqi şəxslərin, paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslərin və aktiv istehlakıların tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gc) alması n texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması zrə prosedur və tələblər də bu Qayda ilə məyyən edilir.;

1.3.3. 1.2.6-cı yarımbəndin sonunda nqtə işarəsi nqtəli vergl işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.2.7 1.2.12-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

1.2.7. qoşulma haqqı ETM tərəfindən layihə sənədlərinin hazırlanmasına, ETŞ-nin gcləndirilməsinə, tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə, elektrik qurğularının ETŞ-yə fiziki qoşulmasına (istifadə olunan mal-materiallara əkilmiş xərclər də daxil olmaqla) grə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bu Qaydanın 1.11-ci bəndinə uyğun olaraq məyyən etdiyi vahid məbləğ;

1.2.8. balans mənsubiyyəti sərhədi ETM ilə sifarişi arasında elektrik qurğularının balans mənsubiyyətini məyyənləşdirən ayırma nqtəsi;

1.2.9. qoşulma aktı sifarişinin tikinti obyektlərinin ETŞ-yə qoşulmasını təsdiq edən sənəd;

1.2.10. qoşulma nqtəsi bu Qaydanın 3.1-1-ci bəndinə uyğun olaraq, ETŞ-yə fiziki qoşulma yeri;

1.2.11. aktiv istehlakı elektrik enerjisini istehlak etməklə yanaşı, ənənəvi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına elektrik enerjisi istehsal edən hquqi və ya fiziki şəxs;

1.2.12. mvcud 0,4 kV-luq şəbəkə tikinti obyektinin yerləşdiyi (yerləşəcəyi) ərazidən 400 metrdən ox olmayan məsafədə quraşdırılmış 0,4 kV-luq transformatorun mvcud olduğu elektrik şəbəkəsi.;

1.3.4. 1.4.1-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1.4.1. sifarişinin mərkəzlərə mraciəti, qoşulma haqqının dənilməsi, texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və sifarişiyə təqdim edilməsi (gndərilməsi);;

1.3.5. 1.4.2-ci yarımbənddən layihə-smeta sənədlərinin dəyərinin dənilməsi, szləri ıxarılsın;

1.3.6. 1.8-ci bənd ləğv edilsin;

1.3.7. 1.9-cu bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cmlə əlavə edilsin:

Əlavə gcn alınması n yeni texniki şərtlər verilərkən sifarişi tələb etdiyi əlavə gcə uyğun qoşulma haqqı dəyir.;

1.3.8. 1.10-cu bəndə Sifarişi szndən sonra mərkəzlər tərəfindən szləri əlavə edilsin;

1.3.9. 1.11-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1.11. Qoşulma haqqının məbləğlərini kənd təsərrfatı və sənaye təyinatlı, habelə ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər nv xidmət gstərən tikinti obyektləri zrə ayrılıqda və sahibkarların tələb olunan elektrik enerjisinin gcnə mtənasib olaraq diferensiallaşdırılmış qaydada Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti məyyən edir. Qoşulma haqqı sifarişinin tikinti obyektinin ETŞ-yə qoşulmasının 24 (iyirmi drd) gn mddətində və daha az mddətdə həyata keirilməsinə grə fərqli məbləğlərdə məyyən edilir.;

1.3.10. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

2.1-1. Sifarişi bu Qaydanın 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq texniki şərtlərin və layihə sənədlərinin alınması n mraciət edərkən ETM-in bank hesabına tələb etdiyi elektrik enerjisinin gcnə uyğun olaraq qoşulma haqqı dəyir.;

1.3.11. 2.3-c bənddə bu Qaydanın 2.4-c bəndinə əsasən hesablanmış vəsaitin szləri qoşulma haqqının szləri ilə əvəz edilsin;

1.3.12. 2.4-c, 4.3-c4.5-ci bəndlər ləğv edilsin;

1.3.13. 2.9-cu bəndin ikinci cmləsində bu Qaydanın 2.4-c bəndinə əsasən dədiyi vəsait szləri dədiyi qoşulma haqqı ETM tərəfindən szləri ilə əvəz edilsin;

1.3.14. 2.10-cu bəndin ikinci cmləsindən lazımi gcə malik szləri ıxarılsın;

1.3.15. 2.12-ci bənddə 7 (yeddi) szləri 8 (səkkiz) szləri ilə əvəz edilsin və həmin bəndin nc cmləsi ıxarılsın;

1.3.16. 2.13-c bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2.13. ETM-in hazırladığı texniki şərtlər və layihə sənədləri sifarişiyə məlumat n təqdim edilir (gndərilir). Sifarişi texniki şərtlərdə gstərilən qoşulmaya dair tələblərin yerinə yetirilməsinə grə məsuliyyət daşımır.;

1.3.17. 2.14-c bənddə onlara 1 (bir) gn ərzində baxılır və təsdiq edildiyi təqdirdə szləri ıxarılsın;

1.3.18. 2.15-ci2.16-cı bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2.15. Texniki şərtlər bu Qaydanın 1 nmrəli əlavəsində gstərilən birtipli formada tərtib edilir.

2.16. Texniki şərtlər Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 11-ci maddəsi ilə məyyən edilmiş tələblər və ərazi planlaşdırılma sənədləri nəzərə alınmaqla verilir.;

1.3.19. 2.17-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci və nc cmlələr əlavə edilsin:

Həmin texniki şərtlər Azərbaycan Respublikasının Tikinti və Şəhərsalma Məcəlləsinin 77.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mddətə verilir. Bu mddətdə sifarişi ilə ETM arasında elektrik enerjisinin alqı-satqı mqaviləsi bağlanmadıqda, verilmiş texniki şərtlər qvvədən dşmş hesab edilir.;

1.3.20. aşağıdakı məzmunda 2.19-cu2.20-ci bəndlər əlavə edilsin:

2.19. ETM-in mərkəzlərdəki nmayəndəsi mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanının sorğusunu və sifarişinin ərizəsini, mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı isə sifarişinin ərizəsini qəbul etməkdən imtina edə bilməz.

2.20. Sifarişinin inşa ediləcək tikinti obyektinin ETŞ-yə qoşulması sifarişi tərəfindən həmin tikinti obyektinin tikintisinə Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə uyğun olaraq icazə alındıqdan sonra onun mraciətinə əsasən, bu Qaydaya uyğun olaraq həyata keirilir.;

1.3.21. 3-c hissənin adında Layihə-smeta sənədlərinin dəyərinin dənilməsi, tikinti-quraşdırma szləri Tikinti-quraşdırma szləri ilə əvəz edilsin;

1.3.22. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3.1. Tikinti obyektindən və ya tikinti obyektinin yerləşəcəyi torpaq sahəsindən (ETM-in məyyən etdiyi yerdən) ETŞ-yə qoşulma nqtəsinədək elektrik xətlərinin əkilməsini və tikinti-quraşdırma işlərini ETM həyata keirir. Bu zaman sifarişi bu Qaydanın 1.2.7-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan qoşulma haqqından əlavə, he bir haqq dəmir.;

1.3.23. 3.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3.2. Qoşulma nqtəsi tikinti obyektlərinə ən yaxın məsafədə yerləşən yarımstansiyada, transformator məntəqəsində, elektrik xəttində, paylayıcı lvhədə olmalıdır.;

1.3.24. 3.3-c bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3.3. Tikinti obyektinin ETŞ-yə qoşulması və ya tikinti obyektinin yerləşəcəyi torpaq sahəsində (ETM-in məyyən etdiyi yerdə) ETŞ-yə qoşulma ilə əlaqədar elektrik xətlərinin əkilməsi və tikinti-quraşdırma işləri bu Qaydanın 2-ci hissəsinə uyğun olaraq verilmiş texniki şərtlərə əsasən 10 (on) gn mddətində yerinə yetirilir.;

1.3.25. aşağıdakı məzmunda 3.4 3.7-ci bəndlər əlavə edilsin:

3.4. Elektrik enerjisi sayğacı sifarişinin tikinti obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin sərhədində (girişində), qidalandırıcı kabelin uclarında, ETM nmayəndəsinin maneəsiz baxış keirə biləcəyi yerdə quraşdırılmalıdır.

3.5. Sifarişinin sayğaclarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və dəyişdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin məyyən etdiyi qaydada tənzimlənir.

3.6. ETM ilə sifarişi arasında elektrik qurğularının balans mənsubiyyəti sərhədi elektrik enerjisi sayğacının quraşdırıldığı yerlə və qoşulma aktı ilə məyyən edilir.

3.7. ETM ilə sifarişi arasında elektrik qurğularının istismarına grə məsuliyyət sərhədi balans mənsubiyyəti sərhədi ilə məyyən edilir.;

1.3.26. 4.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4.1. Bu Qaydanın 3-c hissəsində nəzərdə tutulmuş işlər yerinə yetirildikdən sonra 2 (iki) gn mddətində sifarişinin və ETM-in nmayəndələrinin iştirakı ilə grlən işlərə baxış keirilir və bunun nəticəsi olaraq həmin gn ETM ilə sifarişi arasında iki nsxədə qoşulma aktı imzalanır, elektrik enerjisinin alqı-satqı mqaviləsi bağlanır və ETM elektrik enerjisinin verilməsini təmin edir.;

1.3.27. 4.2-ci bənddə İstismara qəbul szləri Qoşulma sz ilə əvəz edilsin;

1.3.28. 4.4-c bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4.4. ETM ilə sifarişi arasında qoşulma aktı bu Qaydanın 2 nmrəli əlavəsində gstərilən birtipli formada tərtib edilir..

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini ay mddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını ay mddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay mddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.4. Sahibkarların tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gc) alması n texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydasının 1.11-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin və Azərişıq Aıq Səhmdar Cəmiyyətinin təklifləri əsasında, sahibkarların tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləğlərini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, bir ay mddətində təsdiq etsin;

2.5. məişət ehtiyacları n elektrik enerjisindən istifadə edən istehlakıların tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gc) alması n texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması ilə bağlı prosedur və mddətlərin azaldılması n qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərini bir ay mddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.6. məişət ehtiyacları n elektrik enerjisindən istifadə edən istehlakıların tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına grə qoşulma haqqının məbləğini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, iki ay mddətində təsdiq etsin;

2.7. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Azərişıq Aıq Səhmdar Cəmiyyəti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.

4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 28 fevral 2018-ci il

1857

 


 

 

Sahibkarların tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gc) alması n texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydasına 1 nmrəli əlavə

 

 

Sahibkarların elektrik enerjisi (gc) alması n

 

TEXNİKİ ŞƏRTLƏR № _______

 

_____ _______________ 20 __ il

 

 

________________________________________________________________________________

(texniki şərtləri alan şəxsin soyadı, adı, atasının adı, təşkilatın adı, nvanı)

 

 

surəti: Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinə

 

 

________________________________________________________________________________

(mərkəzi idarə və ya onun yerli strukturu)

 

 

________________________________________________________________________________

(mraciət sənədinin daxilolma nmrəsi və tarixi)

 

 

Sifarişinin tikinti obyektlərinin və ya elektrik qurğularının enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması:

 

1. Tələb olunan gc: ________________________

2. Qoşulma gərginliyi: ______________________

3. Elektrik təchizatının etibarlığına grə kateqoriyası:__________________

4. Qoşulma nqtəsi:

________________________________________________________________________________

(yarımstansiya, transformator məntəqəsi, elektrik xətti və ya paylayıcı lvhə)

 

 

5. Quraşdırılacaq elektrik xətti: __________________________

6. Tikinti obyektində quraşdırılacaq elektrik avadanlıqları:_____________

7. Uot cihazları:______________________

8. Uot cihazlarının quraşdırılma nqtəsi: ______________________

 

Təsdiq edirəm:

 

Texniki şərti verən enerji təchizatı məssisəsi:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

_________________________20____ il

 

 

M.Y.

 

 

 


 

 

Sahibkarların tələb olunan gc 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mvcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mvcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gc) alması n texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydasına 2 nmrəli əlavə

 

 

Elektrik şəbəkəsinə qoşulma

 

AKTI

 

______ ________ 20_____ il __________şəhəri (rayonu)

 

 

Biz, aşağıda imza edənlər:

 

1. Enerji təchizatı məssisəsinin nmayəndəsi

________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

 

2. Sifarişi (və ya nmayəndəsi)

________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(tikinti obyektinin yerləşdiyi nvan)

 

 

nvanında yerləşən tikinti obyektinədək quraşdırılmış elektrik xətləri və qurğularına baxış keirdik. Elektrik xətləri və qurğularının layihəyə və tikinti normalarına uyğun quraşdırıldığı və elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq n hazır olduğu məyyən edildi.

 

Layihə sənədi: №___________ __________tarixində verilmişdir.

 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, tikinti obyektinin enerji təchizatı məssisəsinin şəbəkəsinə qoşulmasına qərar verildi.

 

Qoşulma başa atdırıldı: ____________ _____________

(tarix)

(saat)

 

Enerji təchizatı məssisəsi ilə sifarişi arasında elektrik qurğularının balans mənsubiyyəti sərhədi aşağıdakı kimi məyyən edildi:

________________________________________________________________________________

(balans mənsubiyyəti sərhədinin məyyən olunduğu yer)

________________________________________________________________________________

 

İmzalar:

 

_____________________

____________________________

 

(soyadı, adı)

_____________________

____________________________

 

(soyadı, adı)

_____________________

___________________________

 

(soyadı, adı)

 

 

M.Y.