AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI

 

QƏRAR

 

1851100005

Bakı şəhəri 08 oktyabr 2018-ci il

 

Dvlət məssisələrinin evrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavl Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 288 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsinin 4.10.12-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının İdarə Heyəti

 

Q Ə R A R A A L I R:

 

1. Dvlət məssisələrinin evrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavl Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hquq və icraat departamentinə (Əfqan Baxışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

 

İdarə Heyətinin sədri

vəzifəsini icra edən

 

İbrahim Alışov

 

 


 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

Qərar № 1851100005

08 oktyabr 2018-ci il

 

İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən

 

_____________________

İbrahim Alışov

 

 

Dvlət məssisələrinin evrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavl Qaydaları

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının zəlləşdirilməsinin II Dvlət Proqramının 5.11-ci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və dvlət məssisələrinin evrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin (bundan sonra səhm) buraxılışı, qeydiyyatı və tədavl qaydalarını tənzimləyir.

 

2. Səhmlərin buraxılışı və qeydiyyatı

 

2.1. Emitent səhmlərinin yerləşdirilməsi hququnu səhm buraxılışının dvlət qeydiyyatından kediyi andan əldə edir.

2.2. Səhm buraxılışının dvlət qeydiyyatı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsinin (bundan sonra Komitə) mraciəti ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (bundan sonra Palata) tərəfindən həyata keirilir.

2.3. Səhmlərin buraxılışının dvlət qeydiyyatı n Komitə Palataya aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

2.3.1. səhmlərin qeydiyyata alınması n ərizə;

2.3.2. emitentin hquqi şəxs kimi dvlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin və nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində məyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş surətləri;

2.3.3. dvlət məssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə evrilməsi barədə Komitənin qərarının (sərəncamın) surəti.

2.4. Dvlət məssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə evrilməsi barədə qərarda (sərəncamda) aşağıdakılar əks olunmalıdır:

2.4.1. Dvlət məssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə evrilməsi barədə qərarı (sərəncamı) qəbul etmiş səlahiyyətli orqanın adı və qərarın (sərancamın) qəbul edilmə tarixi;

2.4.2. emitentin tam adı və hquqi nvanı;

2.4.3. bir səhmin nominal dəyəri;

2.4.4. səhmlərin mumi sayı;

2.4.5. səhmlərin nv;

2.4.6. səhmlərin forması;

2.4.7. səhmlərin yerləşdirilməsi qaydaları;

2.4.8. səhm mlkiyyətisinin bir səhmlə təsbit edilmiş hquqları və emitentin səhm mlkiyyətiləri qarşısında olan hdəlikləri.

2.5. Palata səhm buraxılışının dvlət qeydiyyatını bu Qaydaların 2.4-c bəndində gstərilən sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən 15 (on beş) gn ərzində həyata keirir və Komitəyə qiymətli kağızların dvlət reyestrindən ıxarış verir.

2.6. Səhm buraxılışının qeydə alınmasından imtina edilməsi n əsaslar aşağıdakılardır:

2.6.1. təqdim olunmuş sənədlərin və onlarda olan məlumatların məzmununun bu Qaydaların tələblərinə uyğun olmaması;

2.6.2. səhmlərin qeydiyyatı n əsas olan sənədlərə qeyri-drst və ya təhrif olunmuş məlumatların daxil edilməsi.

2.7. Bu Qaydaların 2.6-cı bəndində gstərilən hallar məyyən edildikdə, Palata səhmlərin buraxılışının dvlət qeydiyyatına alınmasından imtina barədə Komitəyə yazılı bildiriş gndərir.

2.8. Palata səhm buraxılışının qeydiyyata alınmasından imtina etdikdə səhmlərin dvlət qeydiyyatı n təqdim olunmuş sənədlər geri qaytarılmır.

 

3. Səhmlərin tədavl

 

3.1. Səhmlərin alğı-satqısı və digər qaydada zgəninkiləşdirilməsi Mlki Məcəllə və dvlət əmlakının zəlləşdirilməsi haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keirilir.

3.2. Səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin satışına dair yekun məlumatlar Komitə tərəfindən Milli Depozit Mərkəzinə təqdim edilir. Milli Depozit Mərkəzi təqdim olunmuş sənədlər əsasında səhmdarların reyestrini formalaşdırır və səhmdarların səhmlər zərində mlkiyyət hququnun təsdiqinə dair mvafiq sənədlərin verilməsini təmin edir.