Daşınmaz əmlakın dvlət reyestri haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

I fəsil

mumİ mddəalar

Bu qanun daşınmaz əmlaka mlkiyyət hququ və digər əşya hquqlarının, bu hquqların əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması (yklənməsi) və başqasına keməsinin, onlara xitam verilməsinin dvlət qeydiyyatı, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisi zrə vahid olan daşınmaz əmlakın dvlət reyestrinin aparılması qaydalarını məyyən edir.

Maddə 1. Əsas anlayışlar

1.0. Bu qanunda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.0.1. Daşınmaz əmlak - zərində hquqlar dvlət qeydiyyatına alınmalı olan torpaq sahələri, yer təki sahələri, ayrıca su obyektləri (sututarlar) və torpaqla mhkəm bağlı olub təyinatına tənasbsz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mmkn olmayan btn əşyalar, o cmlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri, meşələr və oxillik əkmələr, əmlak kompleksi kimi məssisələrdir;

1.0.2. Daşınmaz əmlakın dvlət reyestr nmrəsi (reyestr nmrəsi) - Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq zamanca və Azərbaycan Respublikasının ərazisində dəyişməyən, təkrarolunmaz, daşınmaz əmlak obyektinin vahid şəkildə olduğunu gstərən nmrədir;

1.0.3. Hququn məhdudlaşdırılması (məhdudiyyət, yklənmə) - qanunla və qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada hquq sahibinin daşınmaz əmlaka mlkiyyət və ya digər əşya hquqlarının həyata keirilməsini məhdudlaşdıran şərtlər və qadağalardır (servitut, uzufrukt, ipoteka, etibarlı idarəetmə, icarə, əmlakın zərinə həbs qoyulması və sairə);

1.0.4. Qeydiyyat orqanı - daşınmaz əmlakın dvlət reyestrini tərtib edən və aparan mvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır.

Maddə 2. Daşınmaz əmlaka hquqların dvlət qeydiyyatı

2.1. Daşınmaz əmlaka mlkiyyət və digər əşya hquqlarının dvlət qeydiyyatı (bundan sonra - hquqların dvlət qeydiyyatı) Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsinə uyğun olaraq daşınmaz əmlaka hquqların əmələ gəlməsinin, məhdudlaşdırılmasının (ykllynn) başqasına keməsinin və bu hquqlara xitam verilməsinin dvlət tərəfindən tanınması və təsdiq edilməsi barədə hquqi aktdır.

2.2. Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsi ilə və bu qanunla məyyən edilmiş qaydada daşınmaz əmlak zərində hquqların qeydiyyatı daşınmaz əmlakın dvlət reyestrində (bundan sonra - dvlət reyestri) aparılır.

2.3. Daşınmaz əmlak zərində qeydiyyata alınmış hquq mbahisələndirilə bilər.[1]

2.4. Hquqların dvlət qeydiyyatı ilə bağlı mbahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

Maddə 3. Daşınmaz əmlaka hquqların qeydiyyatı haqqında qanunvericilik

3.1. Daşınmaz əmlaka hquqların qeydiyyatı haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Mlki Məcəlləsindən, bu qanundan və digər normativ-hquqi aktlardan ibarətdir.

3.2. Ələt azad iqtisadi zonasında daşınmaz əmlaka hquqların qeydiyyatı sahəsində mnasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[2]

Maddə 4. Əvvəllər yaranmış hquqların tanınması

4.1. 2006-cı il iyulun 6-dək daşınmaz əmlaka hquqların ayrı-ayrı qeydiyyat orqanları tərəfindən aparılmış dvlət qeydiyyatı z hquqi qvvəsini saxlayır.[3]

4.2. Bu qanun qvvəyə mindikdən sonra daşınmaz əmlaka hquqların məhdudlaşdırılmasının (ykllynn) dvlət qeydiyyatı n həmin daşınmaz əmlak zərində mvcud olan hquqlar dvlət reyestrində qeydiyyata alınmalıdır.

4.3. 2006-cı il iyulun 6-dək daşınmaz əmlak zərində hquqların dvlət qeydiyyatını aparmış mvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu qanuna əsasən dvlət reyestrində saxlanılmalı olan məlumatları mvafiq icra hakimiyyəti orqanının məyyən etdiyi mərhələlər və mddətlər zrə qeydiyyat orqanına verməlidirlər. Gstərilən qaydada məlumatlar verilənədək həmin mvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu qanuna uyğun olaraq ayrı-ayrı daşınmaz əmlak zərində hquqların qeydiyyatı n zəruri olan məlumatları hquq sahibinin və ya qeydiyyat orqanının mraciət etdiyi gndən 5 iş gn mddətində onlara verməlidirlər.

Maddə 5. Dvlət reyestrinin aıqlığı

5.1. Daşınmaz əmlakın təsvirini, dvlət qeydiyyatına alınmış hquqları və onların məhdudlaşdırılmasına (ykllynə) dair dvlət reyestrindən arayış yazılı və ya elektron formada hquq sahibinə, onun tərəfindən vəkil edilmiş şəxsə, hquq sahibinin əmlakına qanun və ya vəsiyyət əsasında vərəsəlik hququ olan şəxslərə onların yazılı və ya elektron mraciətləri əsasında verilir.[4]

5.1-1. Qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dvlət orqanlarına, bələdiyyələrə və digər şəxslərə daşınmaz əmlakın dvlət reyestrinin məlumatları əsaslandırılmış yazılı sorğular əsasında verilir. Bələdiyyələrə daşınmaz əmlakın dvlət reyestrinin məlumatları mvafiq icra hakimiyyəti orqanının məyyən etdiyi qaydada və dəniş əsasında verilir. [5]

5.1-2. Daşınmaz əmlak obyektlərinə dair sərəncam verilməsi haqqında mqavilələrin notariat qaydasında təsdiqlənməsi n sərəncam verən tərəfin dvlət reyestrinə əsasən bu hquqa malik olmasının yoxlanılması məqsədi ilə daşınmaz əmlakın təsviri, bu əmlak zərində dvlət reyestrində qeydiyyata alınmış hquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (ykllynə) dair arayış sərəncam verənin və ya onun tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin, hquq sahibinin əmlakına qanun və ya vəsiyyət əsasında vərəsəlik hququ olan şəxslərin ərizəsi və dvlət reyestrindən ıxarış olduğu hallarda notarius və ya qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər tərəfindən dvlət reyestrindən elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə real vaxt rejimində əldə edilir. Hquq sahibinin istəyi ilə Elektron hkumət portalında yerləşdirilmiş ıxarış notarius və ya qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər tərəfindən dvlət reyestrindən elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq real vaxt rejimində əldə edilir.[6]

5.1-3. İpoteka qoyulan daşınmaz əmlakla bağlı məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı, ipoteka fondları, ipoteka saxlayan banklar və digər kredit təşkilatlarının informasiya sistemləri ilə daşınmaz əmlakın dvlət reyestri arasında əlaqə yaradılır.[7]

5.2. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda dvlət reyestrindən arayışı əldə etmək n qeydiyyat orqanına ərizə ilə mraciət etmiş fiziki şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi, hquqi şəxs isə onun dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surətini və nmayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnaməni təqdim etməlidir. Dvlət reyestrindən arayış əldə etmək məqsədi ilə elektron mraciətlər dvlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlər gstərilməsini tənzimləyən normativ hquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keirilir.[8]

5.3. Qeydiyyat orqanı 1 iş gn mddətində mraciət etmiş şəxsə arayışı və ya əsaslandırılmış imtina məktubunu yazılı və ya elektron formada verməlidir.[9]

5.4. Hquq sahibinin yazılı və ya elektron sorğusuna əsasən ona məxsus olan daşınmaz əmlak haqqında qeydiyyat orqanının digər şəxslərə verdiyi arayışlar (məlumatlar) barədə yazılı və ya elektron bildiriş sorğu verildiyi gn iş vaxtı ərzində qeydiyyat orqanı tərəfindən hquq sahibinə verilməlidir. Sorğunun və bildirişin formaları mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[10]

5.5. Dvlət reyestrindəki məlumatlardan hquq sahibinin qanuni mənafelərinə ziyan vuracaq sul və formalarda istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində məyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

5.6. Daşınmaz əmlak obyektinə sərəncam verənin bu hquqa malik olmasının yoxlanılması məqsədi ilə daşınmaz əmlakın təsviri, bu əmlak zərində dvlət reyestrində qeydiyyata alınmış hquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (ykllynə) dair arayışın notarius və ya qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər tərəfindən real vaxt rejimində əldə edilməsi, eləcə də notariat qaydasında təsdiqlənmiş mqavilənin elektron formada dərhal dvlət reyestrinə trlməsi məqsədilə elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə məlumatların mbadiləsi təmin olunur. Bu zaman qarşılıqlı əməkdaşlığın və arayışın əldə edilməsinə grə dənişlərin həyata keirirməsi qaydası, həminin elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə məlumatların mbadiləsinin təhlkəsizliyinə dair tələblər mvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən məyyən edilir.[11]

5.7. Dvlət reyestrindən arayışların və onun əldə edilməsi n ərizələrin formaları mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[12]

Maddə 6. Daşınmaz əmlaka mlkiyyət və digər əşya hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, habelə girovun dvlət qeydiyyatına alınması n dvlət rsumu[13]

6.1. Daşınmaz əmlaka mlkiyyət və digər əşya hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, habelə girovun dvlət qeydiyyatına alınması sahəsində aşağıdakı xidmətlərə və hquqi hərəkətlərə grə dvlət rsumu dənilir:

6.1.1. Daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət və digər əşya hquqlarının dvlət qeydiyyatı ilə bağlı hərəkətlər:

6.1.1.1. daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın verilməsi;

6.1.1.2. daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l) verilməsi.

6.1.2. Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hquqların, blnmə nəticəsində əvvəlki hquq sahibində qalan hissə zərindəki hquqların, ykllyn (girov, ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.), icarə və istifadə hquqlarının ykllynn və zgəninkiləşdirilməsinin dvlət qeydiyyatının aparılması;

6.1.3. tikintisi başa atdırılmamış daşınmaz əmlak zərində hquqların qabaqcadan dvlət qeydiyyatı, məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun zərindəki hquqların dvlət qeydiyyatının ləğvi və dvlət reyestrindən məlumatın verilməsi;

6.1.4. ipotekanın əlavə dvlət qeydiyyatına, girovun əlavə dvlət qeydiyyatına alınması, ipoteka predmetinə tutmanın ynəldilməsi barədə bildirişin dvlət qeydiyyatına alınması, daşınmaz əmlakın ykllkdən (ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.) azad edilməsi, daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın dublikatının verilməsi, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l) dublikatının verilməsi;[14]

6.1.5. torpaq sahələri zərində mlkiyyət və digər əşya hquqlarının qeydiyyatı n mərzəkmə işləri ilə bağlı pilonun vurulmasına grə - (hər dngə nqtəsi n);

6.1.6. daşınmaz əmlak zərində hquqların məhdudlaşdırılmasına (ykllynə) dair dvlət reyestrindən arayışın verilməsinə grə.

6.2. 2006-cı il iyulun 6-dək daşınmaz əmlak zərində hquqları təsdiq etmiş aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hquqların dvlət reyestrində qeydiyyata alınması barədə ıxarışın verilməsi, habelə hquqların dvlət qeydiyyatı zamanı buraxılan texniki səhvlərin aradan qaldırılması, prospekt, kə, meydan və mvafiq ərazi vahidinin digər tərkib hissələrinə ad verilməsi və ya onların dəyişdirilməsi, hquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan digər səbəbdən daşınmaz əmlak obyektinin nvanının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın və daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l) verilməsi n dvlət rsumu tutulmur. Alınmanın nəticəsi ilə bağlı hquqların dvlət qeydiyyatı n dvlət rsumu Torpaqların dvlət ehtiyacları n alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dənilən kompensasiyanın məbləğinə daxil edilmədikdə, alınmanın təsirinə məruz qalan şəxsdən dvlət rsumu tutulmur.[15]

6.3. Daşınmaz əmlaka mlkiyyət və digər əşya hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsinə grə dənilən dvlət rsumunun 30 faizi qeydiyyat orqanı işilərinin (mvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan mvafiq qurumlarda fəaliyyət gstərən işilər istisna olmaqla) sosial mdafiəsini gcləndirmək və maddi təminatı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qeydiyyat orqanının xsusi hesabına krlr. Qeydiyyat orqanı işilərinin sosial mdafiəsini gcləndirmək və maddi təminatı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qeydiyyat orqanının xsusi hesabına krlən vəsaitdən istifadə haqqında hesabatın dərc edilməsi barədə mvafiq forma, habelə həmin hesabatın dərc olunması qaydası və mddəti mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[16]

Maddə 7. Daşınmaz əmlakın texniki gstəriciləri və nvanı [17]

7.1. Daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət və digər əşya hquqlarının qeydiyyatı n zəruri olan mərzəkmə və inventarlaşdırma işlərinin aparılması, habelə mvafiq texniki sənədlərin tərtibi qaydası qanunvericiliklə məyyən edilir. [18]

7.2. Daşınmaz əmlak obyektlərinə Azərbaycan Respublikası Mlki Məcəlləsinə uyğun olaraq mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilmiş qaydada xsusi vasitələrdən istifadə edilmədən yerləşdiyi yerin məyyən edilməsinə imkan verən nvan verilir.[19]

 

II fəsil

Daşınmaz əmlaka hquqların dvlət qeydİyyatının aparılması qaydası

Maddə 8. Daşınmaz əmlak zərində hquqların dvlət qeydiyyatı n əsaslar[20]

8.0. Daşınmaz əmlak zərində hquqların əmələ gəlməsinin, başqasına keməsinin, məhdudlaşdırılmasının (ykllynn) və xitam verilməsinin dvlət qeydiyyatı n aşağıdakılar əsas hesab olunur:

8.0.1. qanunla məyyən edilmiş qaydada icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları tərəfindən mvafiq olaraq dvlətə və ya bələdiyyələrə məxsus olan daşınmaz əmlakın zgəninkiləşdirilməsinə, icarəsinə, istifadəsinə, ipoteka qoyulmasına dair qəbul olunmuş aktlar;

8.0.2. qanunla məyyən edilmiş qaydada ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən keirilən aıq hərracın nəticələrinə dair yekun protokol;

8.0.3. daşınmaz əmlak barəsində notariat qaydasında təsdiq edilmiş mqavilələr, vərəsəlik hququ haqqında, ər-arvadın mumi əmlakındakı paya mlkiyyət hququ haqqında, yaşayış evlərinin, mənzillərin aıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələr, mənzil sertifikatı;

8.0.4. qanuni qvvəyə minmiş məhkəmə qərarları;

8.0.5. 2006-cı il iyulun 6-dək mvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş daşınmaz əmlak zərində, o cmlədən torpaq sahələri, binalar və qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri, yer təki sahələri, su tutarları, meşələr və oxillik əkmələr, əmlak kompleksi kimi məssisələr zərində hquqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri;[21]

8.0.6. mənzil-tikinti kooperativi binasında yaşayış (qeyri-yaşayış) sahəsinin verilməsi barədə mənzil-tikinti kooperativi zvlərinin mumi yığıncağının qərarı (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş pay haqqı tam dənildikdə);

8.0.7. 2007-ci il mayın 22-dək mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrfatı idarələri tərəfindən vətəndaşlara ayrılmış bağ sahələrinə dair verilən icarə mqavilələri, sərəncamlar və orderlər kollektiv bağılıq-yoldaşlıq təsərrfatının zvlərinin siyahısına mvafiq olaraq verilmiş zvlk kitabası və ya zvlərin iclasının protokolundan ıxarış;[22]

8.0.8. bu Qanun qvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri zərində hquqların əldə edilməsini təsdiq edən mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilən sənədlər.[23]

8.0.9. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi qvvəyə minənədək (2013-c il yanvarın 1-dək) inşa edilmiş tikililərə dair:[24]

8.0.9.1. hndrly 12 metrədək olan yaşayış evlərinə mnasibətdə: [25]

8.0.9.1.1. icarədə və ya istifadədə olan torpaq sahəsində yerləşən hndrly 12 metrədək olan yaşayış evlərinə mnasibətdə - torpaq sahəsi zərində icarə və ya istifadə hququnu təsdiq edən sənəd, mvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə və ya yaşayış evinin istismara qəbul aktı;

8.0.9.1.2. məqsədli təyinatına grə yaşayış evinin tikintisi n nəzərdə tutulmuş xsusi mlkiyyətdə olan torpaq sahəsində yerləşən hndrly 12 metrədək olan yaşayış evlərinə mnasibətdə - torpaq sahəsi zərində mlkiyyət hququnu təsdiq edən sənəd;

8.0.9.2. oxmənzilli binalara, qeyri-yaşayış binalarına və hndrly 12 metrdən ox olan yaşayış evlərinə mnasibətdə - torpaq sahəsi zərində mlkiyyət, icarə və ya istifadə hququnu təsdiq edən sənəd, mvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə, mvafiq icra hakimiyyəti orqanının tikilinin inşa edilməsinə icazə barədə qərarı, istismara qəbul aktı;

8.0.10. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi qvvəyə mindikdən (2013-c il yanvarın 1-dən) sonra inşa edilən tikililərə dair:

8.0.10.1. tikintisinə icazə tələb olunan tikinti obyektləri n - torpaq sahəsi zərində mlkiyyət, icarə və ya istifadə hququnu təsdiq edən sənəd, tikintiyə icazə verilməsi barədə qərar, tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma blməsi, tikinti obyektinin istismarına icazə;

8.0.10.2. məlumatlandırma icraatının tətbiq edildiyi tikinti obyektləri n - torpaq sahəsi zərində mlkiyyət, icarə və ya istifadə hququnu təsdiq edən sənəd, tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma blməsi, sifarişi tərəfindən tikinti başa atdıqdan sonra mvafiq icra hakimiyyəti orqanına sifarişli pot gndərişi ilə və ya bilavasitə məlumat verilməsini təsdiq edən sənəd;[26]

8.0.11. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi qvvəyə minənədək (2009-cu il oktyabrın 1-dək) dvlət və ya ictimai mənzil fondundan yaşayış sahəsinin verilməsinə dair mvafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı, order və ya mənzil kirayəsi mqaviləsi;

8.0.12. 2006-cı il iyulun 6-dan 2009-cu il iyunun 24-dək mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən daşınmaz əmlaka dair verilmiş şəhadətnamələr.

 

Maddə 9. Hquqların dvlət qeydiyyatının aparılması qaydası

9.1. Hquqların dvlət qeydiyyatı aşağıdakı qaydada aparılır:

9.1.1. bu qanuna uyğun olaraq hquqların dvlət qeydiyyatı haqqında ərizənin və ərizəyə əlavə olunan sənədlərin, o cmlədən dvlət rsumunun dənilməsi haqqında sənədin qəbul edilməsi;[27]

9.1.2. daxil edilmiş sənədlərdə gstərilən məlumatın dvlət reyestrində saxlanılan məlumata uyğunluğunun yoxlanılması;

9.1.3. bəyan olunan hquqlarla qeydiyyata alınmış hquqlar arasında ziddiyyətlərin, habelə hquqların dvlət qeydiyyatından imtina edilməsi və ya hquqların dvlət qeydiyyatının dayandırılması n digər əsasların olub-olmamasının məyyən edilməsi;

9.1.4. Hquqların dvlət qeydiyyatından imtina edilməsi və ya qeydiyyatın dayandırılması n əsas olmadığı halda təsdiqləyici sənədlər zərində qeydlərin yazılması və dvlət reyestrinə mvafiq məlumatın daxil edilməsi.

9.2. Qeydiyyat orqanı bu qanunun 14.1-ci və 15.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, ərizənin və ona əlavə edilən sənədlərin təqdim edildiyi gndən 10 iş gn mddətində daşınmaz əmlak zərində hquqları dvlət qeydiyyatına alır və dvlət reyestrindən ıxarış tərtib edir. Daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət və digər əşya hquqlarının qeydiyyatı n zəruri olan mərzəkmə və inventarlaşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar daşınmaz əmlak zərində hquqların qeydiyyat mddəti qeydiyyat orqanı tərəfindən 5 iş gnnədək uzadıla bilər. Bu halda ərizəiyə bildiriş təqdim edilməlidir. [28]

9.3. Hquqların dvlət qeydiyyatı ərizələrin qəbul edilmə ardıcıllığı ilə aparılır. Ərizənin srətləndirilməklə icra edilməsi qaydası və mddəti mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[29]

9.4. Daşınmaz əmlak zərində hquqların məhdudlaşdırılmasının (ykllynn), dvlət qeydiyyatı həmin daşınmaz əmlak zərində əvvəl yaranmış hquqların dvlət reyestrində qeydiyyata alındığı təqdirdə aparılır.

9.5. Hquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəbdən daşınmaz əmlak obyektinin nvanının dəyişdirilməsi, habelə qeydiyyat orqanı tərəfindən buraxılan texniki səhvlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması və dvlət reyestrindən ıxarışın verilməsi 3 gn mddətində həyata keirilir.[30]

Maddə 10. Hquqların dvlət qeydiyyatı n sənədlərin təqdim edilməsi

10.1. Hquqların dvlət qeydiyyatı bu qanunla məyyən olunmuş qaydada hquq əldə edənin, onun tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin bilavasitə təqdim edilən və ya notarius, yaxud qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər vasitəsilə gndərilən ərizəsi əsasında aparılır. Ərizədə hquq əldə edən fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, nvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, hquqi şəxsin isə tam adı, nvanı, qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, icra hakimiyyəti orqanının tam adı və nvanı, xahişin məzmunu və əlavə olunan sənədlər gstərilməlidir. Ərizənin forması mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[31]

10.2. Qeydiyyat orqanına verilən ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunur:

10.2.1. hquqların dvlət qeydiyyatı n bu qanunun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biri;

10.2.2. torpaq sahəsinin planı və ls;

10.2.3. torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu, tikililərin və digər daşınmaz əmlakının (onların tərkib hissələrinin) texniki pasportu, plan-cizgisi;

10.2.4. dvlət rsumunun dənilməsi barədə sənəd.[32]

10.3. Hquq əldə edənin adından başqa şəxs ərizəni verirsə, mvafiq etibarnamə notariat qaydasında təsdiqlənməlidir. Hquqi şəxsin ərizəsi və onu təqdim edən nmayəndəsinə verilmiş etibarnamə həmin hquqi şəxsin mhr ilə təsdiqlənməlidir. Ərizəni verən şəxslər z şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər (ərizənin notarius və ya qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər vasitəsilə verildiyi hallar istisna olmaqla).[33]

10.4. Hquqların dvlət qeydiyyatı n sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur qaydaları mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[34]

Maddə 11. Hquqların dvlət qeydiyyatı n təqdim edilən sənədlərə tələblər

11.1. Hquqların mvcudluğunu, əldə edilməsini, başqasına keməsini, məhdudlaşdırılmasını (yklənməsini), onlara xitam verilməsini təsdiq edən sənədlər hquqların dvlət qeydiyyatı n qanunla məyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır.

11.2. Təqdim olunmuş sənədlərdə mətnlər aydın yazılmalı, hquqi və fiziki şəxslərin adları tam şəkildə gstərilməlidir. Pozulmuş, sonradan əlavə edilmiş, silinmiş szlər və həqiqiliyi təsdiqlənməmiş digər dzəlişlər olan, habelə məzmununu birmənalı başa dşmək imkanı verməyən dərəcədə zədələnmiş sənədlər hquqların dvlət qeydiyyatı n qəbul edilmir.

Maddə 12. Hquqların dvlət qeydiyyatının rəsmiləşdirilməsi

12.1. Daşınmaz əmlaka mlkiyyət və digər əşya hquqlarının əmələ gəlməsi və başqasına keməsi mvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən hazırlanan sənədlər əsasında qeydiyyat orqanı tərəfindən verilən dvlət reyestrindən ıxarışla rəsmiləşdirilir. ıxarışda daşınmaz əmlakın reyestr nmrəsi gstərilməlidir. Hquq sahibinin istəyi əsasında ıxarış kağız formada təqdim olunur, yaxud elektron imza ilə təsdiqlənməklə Elektron Hkumət portalında yerləşdirilərək hquq sahibinin elektron sulla əldə etməsi imkanı təmin olunur.[35]

12.2. Dvlət reyestrindən ıxarışın forması və tərtibi qaydası mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.

Maddə 13. Dvlət reyestrinin aparılması

13.1. Dvlət reyestrində daşınmaz əmlak, onlar zərində həm mvcud olan, həm də xitam verilmiş hquqlar və hquq sahibləri barədə məlumat saxlanılır.

13.2. Ərizə jurnalı (ərizələrin qeydiyyat kitabı) və hquqların dvlət qeydiyyatı n əsas olan sənədlər daxil edilən qovluqlar dvlət reyestrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

13.3. Ərizə jurnalında aşağıdakılar barədə məlumat gstərilir:

13.3.1. ərizəilər, xahişin məzmunu, daşınmaz əmlaka dair sənədlər, hquq sahibləri;

13.3.2. hquqların dvlət qeydiyyatı haqqında verilmiş ıxarışlar;

13.3.3. dvlət reyestrindən arayışlar və onları almış şəxslər.

13.4. Dvlət reyestri, ərizə jurnalı və hquqların dvlət qeydiyyatı n əsas olan sənədlər daxil edilən qovluqlar daimi saxlanılır. Onların tam və ya qismən məhv edilməsi, yaxud onlardan hər hansı sənədlərin ıxarılması yolverilməzdir.

13.5. Dvlət reyestrindəki daşınmaz əmlaka hquqlar, bu hquqların yaranması, başqasına keməsi, məhdudlaşdırılması və onlara xitam verilməsi barədə məlumat saxlanılan blmələr həmin daşınmaz əmlakın reyestr nmrəsinə uyğun olaraq nmrələnir. Sənədlər saxlanılan qovluqlara dvlət reyestrindəki mvafiq blmələrin nmrələri verilir.

13.6. Dvlət reyestri hər bir daşınmaz əmlak obyekti barədə məlumat saxlanılan blmələrdən ibarətdir. Blmə hər bir daşınmaz əmlak obyekti zərində hquqlar dvlət qeydiyyatına alınarkən tərtib olunmağa başlanılır.

13.7. zərində mlkiyyət hququ qeydiyyata alınan torpaq sahəsi onda yerləşən daşınmaz əmlakla birgə vahid daşınmaz əmlak obyekti kimi qeydiyyata alınır.

13.8. Dvlət reyestrində aşağıdakı daşınmaz əmlak barədə məlumat saxlanılan (gstərilən) blmələr var:

13.8.1. torpaq sahələri, torpaqla mhkəm bağlı olan btn obyektlər, o cmlədən su obyektləri (sututarlar), meşələr, oxillik əkmələr, binalar, qurğular, qeyri-yaşayış sahələri, mənzillər, fərdi yaşayış və bağ evləri, əmlak kompleksi kimi məssisələr, kommunikasiyalar;

13.8.2. yer təki sahələri.

13.9. Dvlət reyestrinin hər blməsi aşağıda gstərilən fəsildən ibarətdir:

13.9.1. obyektin nvanı (olduğu yer), adı (nv), sahəsi, onun təyinatı və digər zəruri məlumatlar;

13.9.2. mlkiyyət və digər əşya hquqları, hquq sahibinin adı, fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsindən məlumat və hquqi şəxsin rekvizitləri. Hquq sahibinin gstərdiyi nvan, payın miqdarı, hququ təsdiq edən sənədlərin adı və digər zəruri məlumatlar;

13.9.3. mlkiyyət və digər əşya hquqlarının məhdudlaşdırılması (servitut, ipoteka, uzufrukt, etibarlı idarəetmə, icarə, istifadə, lizinq, daşınmaz əmlakın zərində həbs qoyulması, daşınmaz əmlaka dair tələblər və sairə), məhdudiyyətin qvvədə olduğu mddət, xeyrinə hquq məhdudlaşdırılmış şəxslər, məhdudiyyətin yaranmasına əsas olan sənədin adı, onun qvvədə olma tarixi, əqdlər zrə hdəliklərin icrasının şərtləri və mddəti.

13.10. Hquqa, onun məhdudlaşdırılmasına və daşınmaz əmlak obyekti barədə əqdlərə dair hər bir yazıya (qeydə) ərizə jurnalındakı hquqların dvlət qeydiyyatı n qəbul edilmiş ərizənin qeydiyyat nmrəsi verilir.

13.11. Dvlət reyestri kağız zərində və elektron daşıyıcılarında aparılır. Dvlət reyestrinin kağız zərində və elektron daşıyıcısındakı yazılar bir-birinə uyğun gəlmədikdə kağız zərindəki məlumata stnlk verilir. Dvlət reyestrindəki yazılarla hquqların dvlət qeydiyyatı n əsas olan sənədlər arasında uyğunsuzluq olduqda sənədlərə stnlk verilir.

13.12. Daşınmaz əmlak obyektinin blnməsi, birləşməsi və ayrılması nəticəsində yaranan yeni obyektlər barədə məlumat dvlət reyestrinin yeni blmələrində yazılır. Belə obyektlər n yeni reyestr nmrələri verilir və hquqların dvlət qeydiyyatı n əsas olan sənədlər saxlanılan yeni qovluqlar tərtib olunur. Dvlət reyestrinin yeni blmələrində və qovluqlarında əvvəllər mvcud olmuş daşınmaz əmlaka aid olan blmələrə və qovluqlara istinad olunmalıdır.

Maddə 14. Hquqların dvlət qeydiyyatının dayandırılması

14.1. Qeydiyyat orqanının sənədlərin həqiqiliyinə ciddi şbhəsi varsa, qeydiyyat bir ay mddətinə dayandırıla bilər.

14.2. Qeydiyyatın dayandırılması əsaslandırılmalı və 48 saat ərzində ərizəiyə yazılı şəkildə bildirilməlidir. Bu halda vəzifəli şəxs şbhə doğuran sənədlərə dair mvafiq dvlət orqanlarına sorğular gndərməli və həmin sorğulara cavab 7 gn mddətində verilməlidir. Bu cr sorğulara vaxtında cavab verməyən vəzifəli şəxslər inzibati məsuliyyətə cəlb edilirlər. Sorğuların forması mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir. [36]

14.3. Hquqların dvlət qeydiyyatına alınması hquq əldə edənin, əqdin tərəfinin və ya onların vəkil etdikləri şəxsin ərizəsi əsasında bir aydan artıq olmayan mddətə dayandırıla bilər. Ərizədə hquqların dvlət qeydiyyatının dayandırılmasının səbəbləri gstərilməlidir. Belə ərizənin verilməsi hquqların dvlət qeydiyyatı n nəzərdə tutulmuş mddətin axınını dayandırır. Ərizənin forması mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir. [37]

14.4. Qeydiyyata təqdim olunmuş sənədlərin saxta olması təsdiqlənərsə, qeydiyyat orqanı hquqların dvlət qeydiyyatına alınmasından imtina barədə ərizəiyə bildirməli və ərizə jurnalında mvafiq qeydlər etməlidir.

14.5. Bu qanunun 14.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş mddət ərzində daşınmaz əmlakın həbs edilməsi, barəsində əqdlərin bağlanmasına qadağan qoyulması və ya qeydiyyata alınmalı olan hquq barəsində mbahisə edən digər maraqlı şəxsdən şikayətin verilməsi haqqında məhkəmədən məlumat daxil olduqda qeydiyyat məhkəmədə iş həll olunanadək dayandırılır.

14.6. Ərizə jurnalında hquqların dvlət qeydiyyatının dayandırılması barədə qeydlər edilməlidir.

Maddə 15. Hquqların dvlət qeydiyyatından imtina

15.1. Hquqların dvlət qeydiyyatına alınmasından aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:

15.1.1. dvlət qeydiyyatı barədə mraciət olunan hquq bu qanuna əsasən dvlət qeydiyyatına alınmalı deyildirsə;

15.1.2. hquqların dvlət qeydiyyatı n notariat qaydasında təsdiqlənməsi tələb olunmayan sənədlərin forması və məzmunu qanunvericiliklə məyyən edilmiş tələblərə uyğun deyildirsə;

15.1.3. hquqların dvlət qeydiyyatı barədə ərizəni verməyə ixtiyarı olmayan şəxs mraciət etdikdə;

15.1.4. daşınmaz əmlaka hququn yaranması barədə icra hakimiyyəti və ya bələdiyyə orqanının aktı qanunvericiliklə məyyən edilmiş qaydada etibarsız hesab olunduqda;

15.1.5. daşınmaz əmlak barəsində təsdiqləyici sənəd vermiş şəxs həmin əmlak zərində hquqa dair sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olmadıqda;

15.1.6. bu qanunun 14-c maddəsində nəzərdə tutulmuş qeydiyyatın dayandırılmasına səbəb olan hallar aradan qaldırılmadıqda.

15.2. Hquqların dvlət qeydiyyatından əsaslandırılmış imtina barədə ərizəiyə 5 gn mddətində bildiriş gndərilir. Bildirişin forması mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[38]

Maddə 16. Dvlət reyestrində dzəlişlər [39]

16.1. Qeydiyyat orqanı hquqların dvlət qeydiyyatı zamanı buraxılan texniki səhvləri, onları aşkar etdiyi və ya bu barədə maraqlı şəxslərdən ərizə aldığı gndən gn mddətində aradan qaldırır. Hquqların dvlət qeydiyyatı zamanı yaranan mnasibətlərin maraqlı iştirakılarına səhvlərin aradan qaldırılması barədə 48 saat mddətində bildiriş verilməlidir.[40]

16.1-1. Bu Qanunun 16.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ərizə və bildirişin formaları mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[41]

16.2. Hquqların dvlət qeydiyyatı zamanı buraxılan texniki səhvlərin dzəlişi hquq sahiblərinə və ya nc şəxslərə ziyan vurmayacağı və ya onların qanuni mənafelərini pozmayacağını gman etməyə əsas olduğu halda aparılır. Hquq sahibi və ya nc şəxs etiraz edirsə, belə dzəlişlər məhkəmənin qərarı əsasında aparılır.

16.3. Əgər dvlət reyestrinin məzmunu torpaq sahəsi zərində hquqa və ya həmin hququn məhdudlaşdırılmasına dair həqiqi hquqi vəziyyətə uyğun deyildirsə, hququ qeydə alınmamış və ya hququ dzgn qeydə alınmamış şəxs, yaxud mvcud olmayan yklənmə haqqında qeydin daxil edilməsi ilə hququ pozulmuş şəxs dvlət reyestrində qeyddə dzəlişin aparılması n belə dzəlişlə hququna toxunulan şəxsdən razılıq verməsini tələb edə bilər.

16.4. Bu Qanunun 16.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda dvlət reyestrinin mtəbərliyinə qarşı etiraz edilə bilər.

16.5. Dvlət reyestrinə etirazla bağlı qeydin daxil edilməsi məhkəmənin qərarı və ya reyestrdə dzəlişin aparılması ilə hququna toxunulan şəxsin razılığı ilə həyata keirilir.

16.6. Dvlət reyestrinin məzmununun qeyri-dəqiqliyi sbuta yetirilməyincə, həmin məzmunun həqiqiliyi və tamamlığı prezumpsiyası qvvədədir. Mqavilə əsasında zgəninkiləşdirənin adına qeydiyyata alınmış hər hansı bir hququ əldə edən şəxsin xeyrinə reyestrdəki qeyd, bu qeydə dair etirazın reyestrə daxil edildiyi və ya əldə edən şəxsin qeydin qeyri-dəqiq olmasını bildiyi hallar istisna olmaqla, həqiqi hesab edilir.

III fəsil

Daşınmaz əmlak zərİndəkİ bəzİ hquqların dvlət qeydİyyatı

Maddə 17. Qabaqcadan qeydiyyat [42]

17.1. Tikintisi başa atdırılmamış daşınmaz əmlak zərində, həminin mlki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda mlkiyyət və digər əşya hquqları dvlət reyestrində Azərbaycan Respublikası Mlki Məcəlləsinin 147-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikintiyə icazə sənədləri və plan-cizgi əsasında qabaqcadan qeydiyyata alına bilər.[43]

17.2. Tikintisi başa atdırılmamış binanın tərkib hissəsi olacaq ayrı-ayrı mənzillərə və ya qeyri-yaşayış sahələrinə mlkiyyət hququ və eyni zamanda onun ipoteka ilə yklly dvlət reyestrində qabaqcadan qeydiyyata alına bilər.

17.3. Mlkiyyət hququnun qeydiyyatı n əsas hquq əldə edənə kreditin verilməsi, habelə mənzili və ya qeyri-yaşayış sahəsini tikmək n tikilməkdə olan bina sahibinin (mənzil və ya qeyri-yaşayış sahəsini tikdirib hquq əldə edənə satmaq hdəliyi olan təşkilatın) hesabına həmin kreditin krləcəyi haqqında mqavilə, yaxud hquq əldə edən tərəfindən mənzilin və ya qeyri-yaşayış sahəsinin tam dəyərinin dənilməsini təsdiq edən sənəd mənzil sertifikatıdır.[44]

17.4. Kredit mqaviləsi və dvlət reyestrindən mlkiyyət hququnun qabaqcadan qeydiyyatı barədə arayış əsasında kredit verən bankın (kredit təşkilatının) xeyrinə mənzilin və ya qeyri-yaşayış sahəsinin ipotekası haqqında mqavilə notariat qaydasında təsdiqlənir və dvlət reyestrində qeydiyyata alınır.[45]

17.5. Bu qanunun 17.2-17.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydalar tikintisi başa atdırılmış binanın da tərkib hissələrinə şamil edilir.

17.6. Torpaq sahəsinə olan hququn və ya torpaq sahəsini ykl edən hququn əldə edilməsinə və ya ləğvinə, yaxud belə hququn məzmununun və ya nvbəliliyinin dəyişdirilməsinə dair tələbi təmin etmək n dvlət reyestrində qabaqcadan qeydiyyat aparıla bilər. Gələcək və ya şərti tələblərin təmin edilməsi n də qabaqcadan qeydiyyatın aparılmasına yol verilir.

17.7. Qabaqcadan qeydiyyat aparıldıqdan sonra torpaq sahəsinə və ya ona olan hquqa dair verilən sərəncam, onun gstərilən tələbin həyata keirilməsinə təsir etdiyi və ya mane olduğu hissəsində etibarsızdır. Həmin qayda sərəncamın məcburi icra və ya həbsin qoyulması qaydasında verildiyi halda da tətbiq edilir.

17.8. Hququn əldə edilməsinə ynəldilmiş tələbin stnly qabaqcadan qeydiyyat n tələb barəsində ərizənin reyestrə təqdim edilməsi vaxtı ilə məyyən edilir.[46]

Maddə 18. Məhv olunmuş daşınmaz əmlakın qeydiyyatının ləğvi

18.1. Məhv olunmuş daşınmaz əmlakın qeydiyyatının ləğvi Azərbaycan Respublikası Mlki Məcəlləsinin 150-ci maddəsinə uyğun olaraq aparılır.

18.2. Daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət hququ ykl deyildirsə və bu cr əmlak mlkiyyətinin iradəsi ilə sklb tam məhv edilmişdirsə, onun ərizəsi əsasında qeydiyyat orqanı mlkiyyət hququnun qeydiyyatını ləğv edir. Ərizənin forması mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[47]

Maddə 19. Daşınmaz əmlak zərində icarə və istifadə hquqlarının dvlət qeydiyyatı

19.1. Daşınmaz əmlak zərində mddəti on bir aydan ox olan icarə və ya istifadə hququ dvlət qeydiyyatına alınır. İcarə və ya istifadə hququnun dvlət qeydiyyatına alınması barədə ərizəni daşınmaz əmlakın icarə (istifadə) mqaviləsi zrə tərəflərdən biri verə bilər. Daşınmaz dvlət əmlakı zərində icarə (istifadə) hququ, daşınmaz dvlət əmlakı zərində icarə (istifadə) mqaviləsi bağlamaq hququ olan mvafiq icra hakimiyyəti orqanının mraciəti əsasında dvlət reyestrində qeydiyyata alınır. Ərizənin və mraciətin formaları mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[48]

19.2. Torpaq sahəsi və ya yerin təki sahəsi icarəyə (istifadəyə) verildikdə qeydiyyat n təqdim edilən mqaviləyə torpaq sahəsinin və yerin təki sahəsinin planı əlavə edilir.

19.3. Binanın, qurğunun, evin, binada və ya evdə yerləşən mənzillərin, otaqların icarəsi haqqında mqavilə zrə hquq dvlət qeydiyyatına verildikdə, yerləşməsi və lləri gstərilməklə icarəyə verilən sahələrin planı təqdim olunur. Daşınmaz əmlakın icarəsi (istifadəsi) haqqında mqavilə icarəyə (istifadəyə) verənin hququnun məhdudlaşdırılması kimi qeydiyyata alınır.

Maddə 20. İpotekanın dvlət qeydiyyatı

20.1. Daşınmaz əmlakın, o cmlədən tikintisi başa atdırılmamış obyektin ipotekası haqqında mqavilənin dvlət qeydiyyatı zamanı ipotekanın predmeti, ipoteka ilə təmin edilmiş borcun (hdəliyin) icra mddəti, ipotekasaxlayan və ipotekaqoyan barədə məlumat qeyd edilir.

20.2. İpoteka predmeti btvlkdə əmlak kompleksi kimi məssisə olduqda, zərində ipoteka hququ qeydiyyata alınan əmlakın tərkibinə həmin məssisənin maddi və qeyri-maddi aktivləri, o cmlədən binalar, tikililər, qurğular, avadanlıq, inventar, xammal, hazır məhsul, tələb hquqları, patentlər və başqa mstəsna hquqlar daxil olur.

20.3. İpotekanın dvlət qeydiyyatı ərizənin qeydiyyat orqanına daxil edildiyi gndən 3 iş gn mddətində aparılır.[49]

20.4. İpotekanın dvlət qeydiyyatı ipotekasaxlayanın ərizəsi və ya məhkəmənin qərarı əsasında ləğv olunur.

20.5. İpotekanın dvlət qeydiyyatının digər xsusiyyətləri, o cmlədən əlavə dvlət qeydiyyatının aparılması qaydası ipoteka haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir.[50]

20.6. İpotekanın dvlət qeydiyyatına alınması, ipotekanın dvlət qeydiyyatının ləğvi barədə ərizələrin və ipoteka predmetinə tutmanın ynəldilməsi barədə bildirişin formaları mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.[51]

Maddə 21. Məhkəmənin qərarı əsasında daşınmaz əmlaka hquqların dvlət qeydiyyatı

21.1. Məhkəmənin qərarı əsasında daşınmaz əmlaka hquqlar mumi əsaslarla dvlət qeydiyyatına alınır. Hququn yaranması anı məhkəmə qərarı ilə məyyən edilir.

21.2. Daşınmaz əmlaka dvlət qeydiyyatına alınmış hquqlar barədə məhkəmədə mbahisə olduqda, bu barədə dvlət reyestrində iddia ərizəsinin məhkəmə icraatına qəbul edilməsi haqqında məhkəmənin arayışı əsasında mvafiq qeydlər edilir.

Maddə 22. Daşınmaz əmlakla bağlı etibarlı idarəetmə, qəyyumluq və vərəsəlik

22.1. Etibarlı idarəetmə və ya qəyyumluq əsasında daşınmaz əmlaka sərəncam verilməsi ilə bağlı btn hquqlar bu mnasibətləri məyyən edən sənədlər, o cmlədən mqavilələr və məhkəmə qərarları əsasında dvlət qeydiyyatına alınır.

22.2.. Mqavilə və ya digər əsaslara grə, daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət və ya digər əşya hququnu əldə etmiş şəxs həmin hququ təsdiq edən ıxarış almadan ldkdə onun qanun və ya vəsiyyət zrə vərəsəsinə hququn lmş şəxsə məxsus olması haqqında arayışı qeydiyyat orqanı verir. Hquqların dvlət qeydiyyatı haqqında ıxarış həmin arayış əsasında verilmiş vərəsəlik sənədləri təqdim edən vərəsənin adına rəsmiləşdirilir.

 

IV fəsil

Məsulİyyət

Maddə 23. Hquqların dvlət qeydiyyatı haqqında qanunvericiliyinin pozulmasına grə məsuliyyət

23.1. Qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsləri bu qanuna uyğun olaraq dvlət reyestrində daşınmaz əmlaka hquqların qeydiyyatının dəqiqliyinə və vaxtında aparılmasına, dvlət reyestrindən verilən məlumatın tam və dzgn olmasına cavabdehdirlər.

23.2. Daşınmaz əmlak barədə texniki məlumatın dəqiqliyinə və vaxtında təqdim edilməsinə həmin daşınmaz əmlakın dvlət uotunu aparan mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri cavabdehdirlər.

23.3. Dvlət qeydiyyatına alınmış daşınmaz əmlaka hquqlar və daşınmaz əmlak barəsində bağlanan əqdlər haqqında məlumatın qəsdən və ya ehtiyatsızlıq zndən təhrif edilməsində və itirilməsində təqsirli olan şəxslər bunun nəticəsində vurulmuş zərərə grə qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 iyun 2004-c il

№ 713-IIQ

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       12 may 2006-cı il tarixli 111-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 482)

2.       17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745)

3.       1 fevral 2008-ci il tarixli 537-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 154)

4.       20 oktyabr 2009-cu il tarixli 890-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, № 286)

5.       30 sentyabr 2011-ci il tarixli 204-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 983)

6.       20 aprel 2012-ci il tarixli 343-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 iyun 2012-ci il, № 122, Azərbaycan qəzeti 6 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 509)

7.       29 iyun 2012-ci il tarixli 407-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan qəzeti 18 iyul 2012-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 668)

8.       16 oktyabr 2012-ci il tarixli 445-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, Azərbaycan qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1053)

9.       24 may 2013-c il tarixli 658-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 25 iyun 2013-c il, № 136; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 607)

10.    31 may 2013-c il tarixli 675-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 iyun 2013-c il, № 138; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 623)

11.    21 iyun 2013-c il tarixli 699-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 28 iyul 2013-c il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 791)

12.    22 noyabr 2013-c il tarixli 825-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1484)

13.    17 dekabr 2013-c il tarixli 845-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 7)

14.    27 dekabr 2013-c il tarixli 880-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 fevral 2014-c il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 97)

15.    04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597)

16.    02 may 2014-c il tarixli 955-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 01 iyul 2014-c il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 604)

17.    24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255)

18.    5 aprel 2016-cı il tarixli 191-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 645)

19.    17 may 2016-cı il tarixli 247-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 3 iyul 2016-cı il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 990)

20.    14 iyun 2016-cı il tarixli 297-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 12 iyul 2016-cı il, № 147, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1244)

21.    14 oktyabr 2016-cı il tarixli 342-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1770)

22.    14 oktyabr 2016-cı il tarixli 347-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1775)

23.    25 aprel 2017-ci il tarixli 641-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 27 may 2017-ci il, № 113, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 738)

24.    25 aprel 2017-ci il tarixli 652-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №6 , maddə 1037)

25.    2 oktyabr 2017-ci il tarixli 793-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1772)

26.    2 oktyabr 2017-ci il tarixli 798-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1954)

27.    17 noyabr 2017-ci il tarixli 872-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2235)

28.    13 fevral 2018-ci il tarixli 999-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 22 fevral 2018-ci il, № 41, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 167)

29.    13 fevral 2018-ci il tarixli 1000-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 3 mart 2018-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 382)

30.    3 aprel 2018-ci il tarixli 1061-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 6 mart 2018-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 852)

31.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1408-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2019-cu il, № 23)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə 2.3-c maddədə "yalnız məhkəmə qaydasında etibarsız hesab edilə" szləri "mbahisələndirilə" sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1408-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2019-cu il, № 23) ilə 3-c maddənin mətni 3.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 3.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255) ilə 4.1-ci, 4.3-c maddələrdə Bu Qanun qvvəyə mindiyi gnədək szləri və 6.2-ci maddədə Bu Qanun qvvəyə minənədək szləri 2006-cı il iyulun 6-dək szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 445-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, Azərbaycan qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 5.1-ci maddədə arayış szndən sonra yazılı və ya elektron formada szləri əlavə edilmişdir, və qanunla nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar mvafiq dvlət orqanlarına və bələdiyyələrə szləri onların yazılı və ya elektron mraciətləri əsasında szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 445-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, Azərbaycan qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 5.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

13 fevral 2018-ci il tarixli 999-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 22 fevral 2018-ci il, № 41, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 167) ilə 5.1-1-ci maddəsinə yeni məzmunda ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

[6] 27 dekabr 2013-c il tarixli 880-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 fevral 2014-c il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 97) ilə 5.1-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

14 iyun 2016-cı il tarixli 297-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 12 iyul 2016-cı il, № 147, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1244) ilə 5.1-2-ci maddəsində notarius szndən sonra , notariat hərəkətləri aparan digər vəzifəli şəxslər szləri əlavə edilmişdir.

 

2 oktyabr 2017-ci il tarixli 798-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1954) ilə 5.1-2-ci maddədə , notariat hərəkətləri aparan szləri və ya qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

17 noyabr 2017-ci il tarixli 872-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab maddə 2235) ilə 5.1-2-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

 

[7] 5 aprel 2016-cı il tarixli 191-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 645) ilə yeni məzmunda 5.1-3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[8] 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 445-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, Azərbaycan qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 5.2-ci maddənin birinci cmləsində Dvlət reyestrindən szləri Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda dvlət reyestrindən szləri ilə əvəz edilmişdir, ikinci cmləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Daşınmaz əmlak zərində hquq sahibi olmayan şəxs ərizədə arayışın əldə edilməsinin məqsədini gstərməlidir.

 

[9] 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 445-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, Azərbaycan qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 5.3-c maddədə verməlidir szndən əvvəl yazılı və ya elektron formada szləri əlavə edilmişdir.

 

27 dekabr 2013-c il tarixli 880-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 fevral 2014-c il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 97) ilə 5.3-c maddədə 5 rəqəmi 1 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 445-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, Azərbaycan qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1053) ilə 5.4-c maddədə sorğusuna szndən əvvəl yazılı və ya elektron szləri əlavə edilsin, arayışlar barədə məlumat szləri arayışlar (məlumatlar) barədə yazılı və ya elektron bildiriş szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 5.4-c maddəyə yeni məzmunda ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

 

[11] 27 dekabr 2013-c il tarixli 880-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 fevral 2014-c il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 97) ilə 5.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

2 oktyabr 2017-ci il tarixli 798-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1954) ilə 5.6-cı maddənin birinci cmləsinə və 10.3-c maddənin nc cmləsinə notarius szndən sonra və ya qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər szləri əlavə edilmişdir.

 

[12] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə yeni məzmunda 5.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[13] 20 oktyabr 2009-cu il tarixli 890-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, № 286) ilə 6-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 6. Hquqların qeydiyyatı və arayışların verilməsi n dəmələr

6.1. Hquqların qeydiyyatı n qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və miqdarda dvlət rsumu dvlət bdcəsinə dənilir.

6.2. Dvlət reyestrindən arayışların verilməsinə grə hquqların qeydiyyatı n qanunla nəzərdə tutulmuş dvlət rsumunun 30 faizi miqdarında haqq qeydiyyat orqanının xsusi hesabına dənilir.

6.3. Bu qanun qvvəyə minənədək daşınmaz əmlak zərində hquqları təsdiq etmiş aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hquqların dvlət reyestrində qeydiyyata alınması n dvlət rsumu tutulmur.

 

[14] 2 oktyabr 2017-ci il tarixli 793-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1772) ilə 6.1.4-c maddədə təkrar və əlavə qeydiyyatı, girovun əlavə qeydiyyata szləri əlavə dvlət qeydiyyatına, girovun əlavə dvlət qeydiyyatına szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 20 aprel 2012-ci il tarixli 343-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 iyun 2012-ci il, № 122, Azərbaycan qəzeti 6 iyun 2012-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, №6, maddə 509) ilə 6.2-ci maddəsinə ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

22 noyabr 2013-c il tarixli 825-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1484) ilə 6.2-ci maddədə qeydiyyata alınması szlərindən sonra , habelə hquqların dvlət qeydiyyatı zamanı buraxılan texniki səhvlərin aradan qaldırılması, prospekt, kə, meydan və mvafiq ərazi vahidinin digər tərkib hissələrinə ad verilməsi və ya onların dəyişdirilməsi, hquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan digər səbəbdən daşınmaz əmlak obyektinin nvanının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar daşınmaz əmlak zərində mlkiyyət hquqlarının dvlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın verilməsi szləri əlavə edilmişdir.

02 may 2014-c il tarixli 955-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 01 iyul 2014-c il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 604) ilə 6.2-ci maddəsinin birinci cmləsində qeydiyyata alınması szlərindən sonra barədə ıxarışın verilməsi szləri əlavə edilsin və ıxarışın verilməsi n szləri ıxarışın və daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan l) verilməsi n szləri ilə əvəz edilmişdir.

24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255) ilə 6.2-ci maddədə Bu Qanun qvvəyə minənədək szləri 2006-cı il iyulun 6-dək szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 204-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 983) ilə 6.3-c maddə əlavə edilmişdir.

 

24 may 2013-c il tarixli 658-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 25 iyun 2013-c il, № 136; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 607) ilə 6.3-c maddəsinin birinci cmləsinə işilərinin szndən sonra (ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyət gstərən işilər istisna olmaqla) szləri əlavə edilmişdir.

 

17 dekabr 2013-c il tarixli 845-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 19 yanvar 2014-c il, № 11, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 01, maddə 7) ilə 6.3-c maddəsində ASAN xidmət mərkəzlərində szləri mvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan mvafiq qurumlarda szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

14 oktyabr 2016-cı il tarixli 342-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1770) ilə 6.3-c maddəsi ləğv edilmişdir.

 

[17] 31 may 2013-c il tarixli 675-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 iyun 2013-c il, № 138; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 623) ilə 7-ci maddənin adına texniki gstəriciləri szlərindən sonra və nvanı szləri əlavə edilmişdir.

 

[18] 31 may 2013-c il tarixli 675-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 iyun 2013-c il, № 138; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 623) ilə 7-ci maddənin birinci hissənin əvvəlinə 7.1. rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 31 may 2013-c il tarixli 675-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 iyun 2013-c il, № 138; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 623) ilə 7-ci maddəyə yeni məzmunda 7.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[20] 29 iyun 2012-ci il tarixli 407-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan qəzeti 18 iyul 2012-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 668) ilə 8-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 8. Hquqların dvlət qeydiyyatı n əsaslar

8.0. Daşınmaz əmlak zərində hquqların əmələ gəlməsinin, başqasına keməsinin, məhdudlaşdırılmasının (ykllynn) və xitam verilməsinin dvlət qeydiyyatı n aşağıdakılar əsas hesab olunur:

8.0.1. qanunvericiliklə məyyən edilmiş qaydada icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları tərəfindən mvafiq olaraq dvlətə və ya bələdiyyələrə məxsus olan daşınmaz əmlakın zgəninkiləşdirilməsinə, icarəsinə, istifadəsinə, ipoteka qoyulmasına dair qəbul olunmuş aktlar;

8.0.2. daşınmaz əmlak barəsində notariat qaydasında təsdiq edilmiş mqavilələr, vərəsəlik hququ haqqında şəhadətnamələr, mənzil sertifikatı və qanunvericiliklə məyyən edilmiş digər sənədlər; [20]

8.0.3. qanuni qvvəyə minmiş məhkəmə qərarları;

8.0.4. bu qanun qvvəyə minənədək mvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş daşınmaz əmlak zərində, o cmlədən torpaq sahələri, binalar və qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri, yer təki sahələri, sututarları, meşələr və oxillik əkmələr, əmlak kompleksi kimi məssisələr zərində hquqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri.

8.0.5. 2007-ci il mayın 22-dək mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrfatı idarələri tərəfindən vətəndaşlara ayrılmış bağ sahələrinə dair verilən icarə mqavilələri, sərəncamlar və orderlər;

8.0.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər əsaslar.[20]

 

[21] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255) ilə 8.0.5-ci maddədə bu Qanun qvvəyə minənədək szləri 2006-cı il iyulun 6-dək szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255) ilə 8.0.7-ci maddəyə orderlər szndən sonra kollektiv bağılıq-yoldaşlıq təsərrfatının zvlərinin siyahısına mvafiq olaraq verilmiş zvlk kitabası və ya zvlərin iclasının protokolundan ıxarış szləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255) ilə 8.0.8-ci maddədə obyektlərinin qanuni istifadədə olmasına dair szləri obyektləri zərində hquqların əldə edilməsini təsdiq edən szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 24 fevral 2015-ci il tarixli 1198-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 255) ilə yeni məzmunda 8.0.9-cu, 8.0.10-cu, 8.0.11-ci, 8.0.12-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[25] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 347-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2016-cı il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1775) ilə 8.0.9.1-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.0.9.1. hndrly 12 metrədək olan yaşayış evlərinə mnasibətdə - torpaq sahəsi zərində mlkiyyət, icarə və ya istifadə hququnu təsdiq edən sənəd, mvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə və ya yaşayış evinin istismara qəbul aktı;

 

[26] 25 aprel 2017-ci il tarixli 652-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №6 , maddə 1037) ilə 8.0.10.2-ci maddəsinə orqanına szndən sonra sifarişli pot gndərişi ilə və ya bilavasitə szləri əlavə edilmişdir.

 

3 aprel 2018-ci il tarixli 1061-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 6 mart 2018-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 852) ilə 8.0.10.2-ci maddədə yaşayış evləri szləri tikinti obyektləri szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 21 iyun 2013-c il tarixli 699-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 28 iyul 2013-c il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 791) ilə 9.1.1-ci maddədə qəbzin sz sənədin sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 22 noyabr 2013-c il tarixli 825-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1484) ilə 9.2-ci maddədə qeydiyyatına alır szlərindən sonra və dvlət reyestrindən ıxarış verir szləri əlavə edilmişdir.

 

5 aprel 2016-cı il tarixli 191-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 645) ilə 9.2-ci maddədə 20 gndən gec olmayaraq szləri 10 iş gn mddətində szləri ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda ikinci və nc cmlələr əlavə edilmişdir.

 

25 aprel 2017-ci il tarixli 641-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 27 may 2017-ci il, № 113, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 738) ilə 9.2-ci maddənin birinci cmləsində verir sz tərtib edir szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 25 aprel 2017-ci il tarixli 641-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 27 may 2017-ci il, № 113, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 738) ilə 9.3-c maddəyə yeni məzmunda ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

 

[30] 22 noyabr 2013-c il tarixli 825-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1484) ilə yeni məzmunda 9.5-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[31] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 10.1-ci maddəyə yeni məzmunda nc cmlə əlavə edilmişdir.

2 oktyabr 2017-ci il tarixli 798-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 7 noyabr 2017-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1954) ilə 10.1-ci maddənin birinci cmləsinə notarius szndən sonra , yaxud qanunla məyyən edilmiş hallarda bu cr notarial hərəkəti etməyə hququ atan digər vəzifəli şəxslər szləri əlavə edilmişdir.

 

[32] 21 iyun 2013-c il tarixli 699-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 28 iyul 2013-c il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 791) ilə 10.2.4-c maddədə qəbz sz sənəd sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 27 dekabr 2013-c il tarixli 880-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 5 fevral 2014-c il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 97) ilə 10.3-c maddənin nc cmləsində etməlidirlər szndən sonra (ərizənin notarius vasitəsilə verildiyi hallar istisna olmaqla) szləri əlavə edilmişdir.

 

[34] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə yeni məzmunda 10.4-c maddə əlavə edilmişdir.

 

[35] 25 aprel 2017-ci il tarixli 641-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 27 may 2017-ci il, № 113, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 738) ilə 12.1-ci maddəyə yeni məzmunda nc cmlə əlavə edilmişdir.

 

[36] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 14.2-ci maddəyə yeni məzmunda drdnc cmlə əlavə edilmişdir.

 

5 aprel 2016-cı il tarixli 191-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91) ilə 14.2-ci maddənin ikinci cmləsində 10 rəqəmi 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 14.3-c maddəyə yeni məzmunda drdnc cmlə əlavə edilmişdir.

 

[38] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 15.2-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

 

[39] 17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə Qanuna yeni məzmunda 16.3-16.6-cı maddələr əlavə edilmişdir.

 

[40] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 16.1-ci maddənin ikinci cmləsində yazılı məlumat szləri bildiriş sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə yeni məzmunda 16.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[42] 17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə 17-ci maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 17. Tikintisi başa atdırılmamış daşınmaz əmlak zərində hquqların dvlət qeydiyyatı

 

[43] 17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə 17.1-ci maddədə "əmlak zərində" szlərindən sonra ", həminin mlki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda" szləri əlavə edilsin və həmin maddədən "Azərbaycan Respublikası Mlki Məcəlləsinin 147-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada" szləri ıxarılmışdır.

 

[44] 12 may 2006-cı il tarixli 111-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 482) ilə 17.3-c maddədə sənəddir sz sənəd mənzil sertifikatıdır szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 17 may 2016-cı il tarixli 247-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 3 iyul 2016-cı il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 990) ilə 17.4-c maddəsində (qeyri-yaşayış sahəsinin) szləri və ya qeyri-yaşayış sahəsinin szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə Qanuna yeni məzmunda 17.6-17.8-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[47] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 18.2-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci cmlə əlavə edilmişdir.

 

[48] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə 19.1-ci maddəyə yeni məzmunda drdnc cmlə əlavə edilmişdir.

 

[49] 5 aprel 2016-cı il tarixli 191-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 645) ilə 20.3-c maddədə 5 rəqəmi 3 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

13 fevral 2018-ci il tarixli 1000-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 3 mart 2018-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 382) ilə 20.3-c maddəyə İpotekanın szndən sonra dvlət sz əlavə edilmişdir.

 

[50] 2 oktyabr 2017-ci il tarixli 793-VQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan qəzeti, 21 oktyabr 2017-ci il, № 231, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1772) ilə 20.5-ci maddədə əlavə qeydiyyatın szləri əlavə dvlət qeydiyyatının szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 04 aprel 2014-c il tarixli 937-IVQD nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Respublika qəzeti, 14 iyun 2014-c il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 06, maddə 597) ilə yeni məzmunda 20.6-cı maddə əlavə edilmişdir.