"Aspirantlara, dvlət ali, orta ixtisas, peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqadlərin təyin edilməsi və dənilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Aspirantlara, ali, orta ixtisas və peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə verilən təqadlərin artırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 19 aprel tarixli 187 nmrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.  "Aspirantlara, dvlət ali, orta ixtisas, peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqadlərin təyin edilməsi və dənilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.  Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 30 iyun 2004-c il

№ 89

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-c il 30 iyun tarixli 89 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Aspirantlara, dvlət ali, orta ixtisas, peşə məktəblərinin

peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqadlərin

təyin edilməsi və dənilməsi

QAYDALARI

I. TƏQADLƏ TƏMİNAT

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa, "Aspirantlara, dvlət ali, orta ixtisas və peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə verilən təqadlərin artırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 19 aprel tarixli 187 nmrəli Sərəncamına uyğun hazırlanmışdır və əyani forma zrə təhsil alan aspirantlara, dvlət ali, orta ixtisas, peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqadlərin təyin edilməsi və dənilməsini məyyənləşdirir.

1.2. Dvlət bdcəsi hesabına təhsil alan aspirantlara, dvlət ali, orta ixtisas, peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqad dvlət bdcəsində bu məqsəd n nəzərdə tutulan vəsait hesabına dənilir.

1.3. Təqad aspirantlara, ali və orta ixtisas təhsili məssisələrində "əla", "əla və yaxşı", "yaxşı-kafi" qiymətlərlə təhsil alan tələbələrə və peşə məktəblərinin və peşə liseylərinin şagirdlərinə verilir.

II. TƏQAD FONDU VƏ TƏQADLƏRİN HƏCMİ

2.1.  Dvlət bdcəsi hesabına təhsil alan aspirant, tələbə və şagirdlərə verilən təqadlərin fondları məyyən olunmuş qaydada formalaşdırılır.

2.2.  Mtəxəssis hazırlığı pillələrə blnmədən aparılan səhiyyə sahəsinin ixtisasları zrə təhsil alan tələbələrə təqad I-IV kurslarda bakalavr, V-VI kurslarda isə magistr pillələri n məyyənləşdirilmiş həcmdə verilir.

III. TƏQADLƏRİN TƏYİN OLUNMASI VƏ DƏNİLMƏSİ

3.1. Dvlət bdcəsi hesabına təhsil alan aspirant, tələbə və şagirdlərə təqadn verilməsi Təqad komissiyasının təqdimatı əsasında məssisə rəhbərinin əmri ilə həyata keirilir.

3.2. Təqad ayda bir dəfə verilir.

3.3.  Aspirant, tələbə və şagirdlərə təhsil aldıqları məssisədən xaric olduğu gndən təqadn verilməsi dayandırılır.

3.4.  Təqad dvlət ali, orta ixtisas təhsili məssisələrinin tələbələrinə, peşə məktəblərinin, peşə liseylərinin şagirdlərinə semestrlər zrə imtahan sessiyalarının nəticələrinə grə təyin edilir.

3.5.  Dvlət bdcəsi hesabına təhsil alan aspirantlara təqad onların illik attestasiyalarının nəticələrinə grə təyin edilir.

3.6.  Bakalavr pilləsinin I kurs tələbələrinə birinci semestr ərzində təqad minimal həcmdə, 600 və daha ox balla qəbul olunanlara isə "əla" qiymətlərlə təhsil alan tələbələr n məyyənləşdirilmiş həcmdə verilir.

3.7.  Bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və magistraturaya qəbul olunmuş tələbələrə birinci semestr ərzində təqad magistratura pilləsi zrə "əla" qiymətlərlə təhsil alanlar n məyyənləşdirilmiş həcmdə, digərlərinə isə minimal həcmdə verilir.

3.8.  Orta ixtisas təhsili məssisələrinin tələbələrinə qəbul olduqları tədris ilinin ilk semestrində təqad bu pillə n nəzərdə tutulmuş minimal həcmdə, 250 və daha yksək balla qəbul olunanlara isə "əla" qiymətlərlə təhsil alan tələbələr n məyyənləşdirilmiş həcmdə verilir.

3.9.  İmtahan sessiyalarının nəticələrinə grə "qeyri-kafi" qiymət almış ali və orta ixtisas təhsili məssisələrinin tələbələrinə, peşə məktəbi və peşə liseylərinin şagirdlərinə təqad akademik borclar ləğv edilən gndən təyin olunur.

 

3.10.  Xəstəliyə və digər zrl səbəblərə grə imtahanlarda iştirak etməyən tələbə və şagirdlərə akademik borcların ləğvi n ayrılan mddətin sonunadək təqadn verilməsi davam etdirilir.

3.11.  İstehsalat təcrbəsi və tətil mddətlərində tələbə və şagirdlərin işləyib işləməmələrindən asılı olmayaraq, təqad alma hquqları saxlanılır.

3.12.  Akademik borca grə təkrar kursda saxlanılan və təhsillərini mvəqqəti olaraq dayandıran tələbə və şagirdlərə təkrar təhsil ili dvrndə təqad dənilmir.

3.13.  Hamiləlik, doğuşla əlaqədar və mvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirmiş dvlət ali, orta ixtisas və peşə təhsili məssisələrinin tələbələri və şagirdlərinə mvafiq səhiyyə orqanları tərəfindən verilmiş xəstəlik vərəqəsinə əsasən məyyən olunmuş mddətdə təqad tam həcmdə dənilir.

3.14.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada pensiya alan aspirant, tələbə və şagirdlərə təqad mumi qaydalar əsasında məyyənləşdirilir.

3.15.  Bir təhsil məssisəsindən və ya bir ixtisasdan digərinə krlən tələbə və şagirdlərə təqad (fənn fərqlərindən asılı olmayaraq) əvvəllər təhsil aldıqları tədris məssisələrindəki (ixtisasdakı) sonuncu imtahan sessiyasının nəticələrinə grə verilir.

3.16.  Ali təhsil məssisələri tələbələrinə adlı təqadlərin verilməsi ali təhsil məssisələrinin Elmi Şuraları tərəfindən həyata keirilir.