"Dvlət bdcəsinin, bdcədənkənar dvlət fondları bdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət zrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər planı"nın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Bdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edil-məsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr tarixli 809 nmrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.     "Dvlət bdcəsinin, bdcədənkənar dvlət fondları bdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət zrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər planı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.     Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 12 iyul 2004-c il

93

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-c il 12 iyul tarixli 93 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Dvlət bdcəsinin, bdcədənkənar dvlət fondları bdcələrinin tərtibi,

icrası və icrasına nəzarət zrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair

TƏDBİRLƏR PLANI

 

Sıra

№-si

Tədbirlərin məzmunu

İcraılar

Əhatə olunan dvr

İcra mddəti

1

2

3

4

5

 

I. Dvlət Sosial Mdafiə Fondu bdcəsinin tərtibi

1.

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

)

 

 

d)

 

 

 

 

 

e)

 

 

 

 

 

ə)

 

 

 

 

f)

 

 

1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Dvlət bdcəsi ilə Dvlət Sosial Mdafiə Fondu bdcəsinin tərtibinin əlaqələndirilməsi aşağıdakı kimi həyata keirilir:

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu bdcəsinin proqnozlaşdırılması n tələb olunan əsas iqtisadi gstəricilərin proqnozları (DM, onun illik artım tempi - dvlət və qeyri-dvlət sektorları zrə, neft və qeyri-neft sektorları zrə, istehsal zrə strukturu, adambaşına dşən DM-nin həcmi, dvlət və qeyri-dvlət sektorlarında məşğul olanların sayı, pərakəndə əmtəə dvriyyəsi, əhalinin pul gəlirləri və xərcləri, onun tərkibi, orta aylıq əmək haqqı, əhaliyə gstərilən pullu xidmətlərin həcmi və istehlak qiymətlərinin orta illik indeksi (inflyasiya) Dvlət Sosial Mdafiə Fonduna təqdim edilir

Pensiya, mavinətlər, əlillərin, işaxtaranların və işsiz vətəndaşların sosial mdafiəsi ilə bağlı proqram layihələri Dvlət Sosial Mdafiə Fonduna təqdim edilir

Bdcə təşkilatlarının bdcələrində, o cmlədən bdcədənkənar əməliyyatlar zrə əmək haqqı və sosial sığorta ayırmaları n nə-zərdə tutulmuş məbləğlər barədə məlumatlar Dvlət Sosial Mdafiə Fonduna təqdim edilir.

"Tədbirlər planı"nın 1.1-ci bəndində gstərilən məlumatlar, həminin znn mvcud məlumat bazası və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan dəyişikliklər nəzərə alınmaqla Dvlət Sosial Mdafiə Fondu bdcəsinin ilkin layihəsi (mvafiq hesablamalar və əsaslandırıcı məlumatlarla birgə) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim edilir.

Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim olunan Dvlət Sosial Mdafiə Fondu bdcəsinin layihəsinə aşağıdakılar daxil edilir:

Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun bdcə təsnifatına uyğun gzlənilən gəlirləri, daxilolma mənbələri (dvlət və qeyri-dvlət, neft və qeyri-neft sektorları, bdcə və qeyri-bdcə təşkilatlan, sahibkarlıq fəaliyyəti zrə, habelə dvlət bdcəsinin vəsaiti hesabına) zrə gəlirlər barədə məlumatlar;

Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun bdcə təsnifatına uyğun hesablanmış gəlirləri, daxilolma mənbələri (dvlət və qeyri-dvlət, neft və qeyri-neft sektorları, bdcə və qeyri-bdcə təşkilatlan, sahibkarlıq fəaliyyəti zrə, habelə dvlət bdcəsinin vəsaiti hesabına) zrə gəlirlər barədə məlumatlar;

məcburi dvlət sosial sığorta ayırmaları zrə hquqi və fiziki şəxslərin borcları (dvlət və qeyri-dvlət, bdcə və qeyri-bdcə təşkilatları, sahibkarlıq fəaliyyəti zrə) barədə məlumatlar;

sosial siyasət zrə nəzərdə tutulan tədbirlərin (dərəcələrin dəyişdirilməsi) qiymətləndirilməsinə dair məlumatlar;

Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun bdcə təsnifatına uyğun gəlirləri, daxilolma mənbələri (dvlət və qeyri-dvlət, neft və qeyri-neft sektorları, bdcə və qeyri-bdcə təşkilatları, sahibkarlıq fəaliyyəti zrə) habelə dvlət bdcəsinin vəsaiti hesabına nəzərdə tutulan daxilolmaları barədə məlumatlar;

Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun bdcə təsnifatına uyğun (xərclərin funksional, iqtisadi və təşkilati təsnifatlar zrə tərkibi gstərilməklə) xərcləri, o cmlədən dvlət bdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan mavinət xərcləri barədə hesablamalar;

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu xərclərinin gzlənilən icrası, habelə nvbəti il zrə gəlirlərinin və xərclərinin tən ilin faktiki, cari ilin isə proqnoz və gzlənilən nəticələri ilə bdcə təsnifatına uyğun mqayisəsi;

zərurət yarandıqda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin tələb etdiyi digər materiallar

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hazırlayıb təqdim etdiyi lkənin iqtisadi və sosial inkişafının mvafiq gstəricilərinin proqnozlarının və aidiyyəti dvlət orqanları tərəfindən hazırlanıb təqdim edilmiş sosial proqram layihələrinin dəqiqləşdirilmiş variantı nəzərə alınmaqla Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun dəqiqləşdirilmiş bdcəsinin tərtibinə dair təlimat məktubu həmin Fonda təqdim edilir

Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun dəqiqləşdirilmiş bdcə layihəsi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim edilir.

 

 

 

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiə Nazirliyi

 

Maliyyə Nazirliyi

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

Maliyyə Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

 

Son 2 il, cari il, nvbəti bdcə ili və gələn 3 il n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keən ilin sonuna faktiki və cari ilin sonuna gzlənilən

 

 

 

 

Keən ilin sonuna hesablanmış və cari ilin sonuna

 

 

 

 

 

Keən ilin sonuna faktiki və cari ilin sonuna

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

Cari ildə

 

 

 

 

Tələb olunan dvr n

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

hər il mart ayının 1-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 1-dək

 

 

 

hər il mart ayının 1-dək

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

mtəmadi

 

 

hər il may ayının 1-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dvlət Neft Fondu bdcəsinin tərtibi

2.

 

 

2.1.

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

a)

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

2.4.

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

Dvlət bdcəsi ilə Dvlət Neft Fondu bdcəsinin tərtibinin əlaqələndirilməsi aşağıdakı kimi hə-yata keirilir:

aşağıdakı məlumatları Dvlət Neft Fonduna təqdim etmək:

DM, onun illik artım tempi, dvlət və qeyri-dvlət sektorları zrə, neft və qeyri-neft sektorları zrə, istehsal zrə strukturu, adambaşına dşən DM-nin həcmi, dvlət və qeyri-dvlət sektorlarında məşğul olanların sayı, pərakəndə əmtəə dvriyyəsi, əhalinin pul gəlirləri və xərcləri, onun tərkibi, orta aylıq əmək haqqı, əhaliyə gstərilən pullu xidmətlərin həcmi və istehlak qiymətlərinin orta illik indeksi (inflyasiya) barədə proqnoz-ları;

Dvlət İnvestisiya Proqramına daxil olan layihələrin maliyyələşdirilməsi n Dvlət Neft Fondundan ayrılması təklif olunan vəsaitin həcmi barədə məlumat

Dvlət Neft Fondu alınmış məlumatları, habelə digər mlahizələri, o cmlədən Azərbaycan Respublikasının Dvlət Neft Şirkətin-dən alınan məlumatları, beynəlxalq maliyyə bazasında vəziyyətin təhlilini, tən il ərzində maliyyələşdirilməsi hər hansı səbəbdən başa atdırılmamış layihələri və s. nəzərə alaraq ilkin bdcə proqnozlarını hazırlayıb, Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim edir

Dvlət Neft Fondu tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim olunan Dvlət Neft Fondunun bdcə layihəsinə aşağıdakılar daxil edilir:

Dvlət Neft Fondunun bdcə təsnifatına uyğun olaraq mənbələr zrə gəlirlərin və xərclərinin proqnozları (xərclərin funksional, iqtisadi və təşkilati təsnifatları zrə);

Dvlət Neft Fondu gəlirlərinin və xərclərinin bdcə təsnifatına uyğun cari ildə gzlənilən icrası barədə məlumatı, habelə bdcə ili və sonrakı 3 il zrə gəlirlərinin və xərclərinin tən ilin faktiki və cari ilin gzlənilən nəticələri ilə bdcə təsnifatı zrə mqayisəsi;

zərurət yarandıqda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin tələb etdiyi digər materiallar

lkənin iqtisadi və sosial inkişafının mvafiq gstəricilərinin proqnozlarının və sosial proqram layihələrinin dəqiqləşdirilmiş variantını nəzərə almaqla Dvlət Neft Fondunun dəqiqləşdirilmiş bdcəsinin tərtibinə dair təlimat məktubu Dvlət Neft Fonduna təqdim edilir.

Dvlət Neft Fondu dəqiqləşdirilmiş bdcəsini Maliyyə Nazirliyi-nə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə təqdim edir

 

 

 

 

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

 

Dvlət Neft Fondu

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Neft Fondu

 

 

 

Dvlət Neft Fondu Dvlət

 

 

Neft Fondu

 

 

 

 

Dvlət Neft Fondu

 

Maliyyə Nazirliyi

 

 

 

 

Dvlət Neft Fondu

 

 

 

 

 

Son 2 il, cari il, nvbəti bdcə ili və gələn 3 il n

 

 

 

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tələb olunan dvr n

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

 

Nvbəti bdcə ili və sonrakı 3 il n

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 1-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 1-dək

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

hər il mart ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

 

mtəmadi

 

 

hər il may ayının 1-dək

 

 

 

 

hər il may ayının 1-dək

 

III. Bdcənin tərtibi prosesi zrə mzakirələrin yekunlaşdırılması

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi icmal dvlət bdcəsinin, dvlət bdcəsinin və bdcədənkənar dvlət fondlarının bdcə layihələrini, o cmlədən mədaxil mənbələri zrə gəlirlərin məbləği, xərclərin məbləği və istiqamətləri, daxili və xarici borclanmanın yuxarı həddi, dvlət bdcəsinin kəsiri və ya artığı, icmal bdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsinin mənbələri, dvlət bdcəsinin artığı (profisiti) olduqda isə, gzlənilən profisitin istifadə istiqamətləri barədə gstəriciləri bdcədənkənar dvlət fondlarına gndərir

Maliyyə Nazirliyi ilə bdcədənkənar dvlət fondları arasında bdcə layihələri zrə mzakirələr aparılır. Mzakirələrin nəticələri protokolla rəsmiləşdirilir, mbahisəli məsələlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mzakirəsinə ıxarılır

Maliyyə Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu, Dvlət Neft Fondu, Maliyyə Nazirliyi

 

hər il may ayının 15-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hər il may ayının 30-dək

 

 

 

IV. Dvlət bdcəsinin və bdcədənkənar dvlət fondlarının icrası və icrasına nəzarət

zrə əməliyyatların əlaqələndirilməsi

4.1.

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

4..2.

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4..

 

 

 

 

 

4.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Bdcədənkənar dvlət fondlarının bdcələrinin icrası, bdcədənkənar dvlət fondları və onların tabeli qurumları vasitəsilə aşağıdakı kimi həyata keirilir:

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu və onun tabeli qurumları zrə mədaxil və məxaric əməliyyatları tam şəkildə qanunvericiliklə məyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq dvlət xəzinədarlığı vasitəsilə icra edilir. Əldə edilən btn gəlirlər tam həcmdə və vaxtında vahid xəzinə hesabına (Fondun gəlirlərinin ayrıca uotunun aparılması məqsədilə həmin dənişlərə xsusi bank kodu verilir) krlr. İlin sonuna xəzinə hesablarının qalıqları xsusi kodlu vahid xəzinə hesabına krlr və həmin vəsait Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun nvbəti ilin aidiyyəti bdcə xərclərinin dənilməsinə ynəldilir;

Dvlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər istisna olmaqla Fondun btn digər xərcləri dvlət xəzinədarlığı vasitəsilə icra edilir

Dvlət xəzinədarlığı dvlət bdcəsinin və bdcədənkənar dvlət fondlarının bdcələrinin kassa icrası zrə maliyyə əməliyyatlarının mvafiq uot qaydalarına uyğun uotunu aparır

Yerli xəzinədarlıqlar tərəfindən Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun və onun tabeli qurumlarının xsusi kodlu hesablarına daxil olmuş vəsaitlər barədə məlumatı daxilolmaların mənbələri gstərilməklə, rəsmi şəkildə Dvlət Sosial Mdafiə Fondu orqanlarına təqdim edilir

Dvlət Xəzinədarlığı və Dvlət Sosial Mdafiə Fondunun mvafiq struktur blmələri Fondun xəzinədarlıq vasitəsilə icra edilmiş gəlirləri və xərcləri barədə məlumatların zləşdirilməsini həyata keirirlər

Dvlət Xəzinədarlığının mvafiq struktur blmələri və Dvlət Neft Fondu xəzinədarlıq vasitəsilə icra edilmiş btn digər xərclər barədə məlumatların ayda bir dəfə zləşdirilməsini həyata keirirlər

Bdcədənkənar dvlət fondlarının bdcələrinin icrası zamanı, onlara qanunvericiliyə uyğun olaraq dəyişikliklərin edilməsi zərurəti yarandıqda, təklif olunan dəyişikliklərin icmal dvlət bdcəsi ilə əlaqələndirilməsini həyata keirmək (dəyişikliklərin inflyasiya səviyyəsinə, manatın mbadilə məzənnəsinə, icmal bdcəsinin kəsirinin (profisitinin) DM-ə nisbətinə və s. gstəricilərə təsirini məyyən etmək) məqsədilə dəyişikliklər layihəsi Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ən geci 30 gn ərzində dəyişikliklər layihəsinə dair rəy verilir. Dəyişikliklər Maliyyə Nazirliyi tərəfindən məqbul hesab edildikdə və sonra mvafiq orqan tərəfindən təsdiq olunduqda Maliyyə Nazirliyi dəyişiklikləri icmal dvlət bdcəsinə daxil edir

İcmal bdcənin icrası barədə hesabat bdcədənkənar dvlət fond-ları tərəfindən aylıq, rblk və ilin əvvəlindən artan yekunla təqdim etdikləri gəlir və xərclərin icrasına dair hesabatlar əsasında hazırlanır və rblk və illik hesabatlar mətbuatda dərc etdirilir

 

Bdcədənkənar dvlət fondları

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Neft Fondu

 

 

Maliyyə Nazirliyi

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi, Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

Maliyyə Nazirliyi, Dvlət Neft Fondu

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu, Dvlət Neft Fondu, Maliyyə Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvlət Sosial Mdafiə Fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tələb olunan dvr n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rblk

məyyən edilmiş mddətlərdə

 

 

 

 

 

 

mtəmadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mtəmadi

 

 

mtəmadi

 

 

 

gndəlik olaraq

 

 

 

ayda bir dəfə

 

 

 

 

ayda bir dəfə

 

 

 

 

 

30 gn ərzində

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hesabat dvrndən sonrakı ayın 25-dək

 

 

 

Dvlət Neft Fondu, Maliyyə Nazirliyi

illik

hesabat dvrndən sonrakı ayın 30-dək