QEYDƏ ALINMIŞDIR

Azərbaycan Respublikası

Ədliyyə Nazirliyində

 

Qeydiyyat № ___2448___

 

29 dekabr 2000-ci il

 

Nazir _____________ F. Məmmədov

TƏSDİQ EDİRƏM

Azərbaycan Respublikası

Dvlət Əmlakı Naziri

 

_____________ F. Əliyev

 

Əmr № 215

 

23 noyabr 2000-ci il

 

 

Fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satışı

QAYDALARI

 

1.    Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 avqust 2000-ci il tarixli 383 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının zəlləşdirilməsinin II Dvlət Proqramına və qvvədə olan digər normativ-hquqi aktlara uğun olaraq hazırlanmışdır və fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin Azərbaycan Respublikasının Dvlət Əmlakı Nazirliyi (bundan sonra - Dvlət Əmlak Nazirliyi) tərəfindən həmin obyektlərin mlkiyyətisinə satışı qaydalarını tənzimləyir.

 

2.    Fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri dedikdə həmin fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş və onların xsusi mlkiyyətində olan tikililərin, qurğularını, digər daşınmaz əmlakın altındakı və həmin əmlaka mlkiyyət hquqlarını həyata keirmək n qanuni istifadələrində olan dvlət mlkiyyətindəki sərbəst torpaq sahələri nəzərdə tutulur.

 

3.    Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə zəlləşdirilməsi qadağan olunmuş torpaq sahələri alqı-satqı obyekti ola bilməz.

 

4.    Bu qaydalara uyğun olaraq torpaq sahəsini satın almaq məqsədi ilə mvafiq fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslər ərizə ilə Dvlət Əmlakı Nazirliyinə mraciət edirlər. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

- fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti və ya hquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi və təsis sənədləri;

- torpaq sahəsinin ayrılması haqqında sənədlərin surəti (torpaq sahəsinin ayrılması haqqında səlahiyyətli orqanın qərarı və yaxud qanunvericiliyə mvafiq qaydada bağlanmış icarə mqaviləsi, istifadə və yaxud icarə hququnun qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamə);

-  torpaq sahəsinə Reyistrdən ıxarış;

-  obyektin texniki pasportu;

-  satılacaq torpaq sahəsinin zərindəki obyektə mlkiyyət-hququ haqqında şəhadətnamə.

 

5.     Fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin faktiki olaraq yerləşdiyi torpaq sahələrinin lləri həmin torpaq sahələrinin ayrılması haqqında sənədlərdəki llərə uyğun gəlmədikdə və yaxud fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dvlət mlkiyyətinin zəlləşdirilməsi haqqında 07 yanvar 1993-c il tarixli Qanun qəbul edilənədək qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə etdikləri tikililərin və digər daşınmaz əmlakın yerləşdiyi torpaq sahələrinin ayrılmasını təsdiq edən sənədlərin əldə edilməsi mmkn olmadıqda torpaq sahələrinin hquqları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 may 1999-cu il tarixli 136 nmrəli Fərmanında qeyd olunan qaydada məyyən edilir.

 

6.     Təqdim edilmiş sənədlərə əsasən Dvlət Əmlak Nazirliyi tərəfindən 10 gn mddətində torpaq sahəsinin hquqları dəqiqləşdirilib qiymətləndirilərək 100% dəyəri ilə zərindəki obyektin mlkiyyətisinə təklif edilir.

 

7.     Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 aprel 1998-ci il tarixli 93 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş zəlləşdirilən dvlət məssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamə, 23 iyul 1998-ci il tarixli 158 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında torpaqların normativ qiymətinin məyyən edilməsi haqqında Əsasnamə və Nazirlər Kabinetinin 17 may 2000-ci il tarixli 89 nmrəli Qərarına əsasən aşağıdakı qaydada həyata keirilir.

- Bakı şəhəri və onun ətrafı zrə və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar:

 

Zonalar Əmsallar

1                                                                                                                                               7,6

2                                                                                                                                               7,0

3                                                                                                                                               6,4

4                                                                                                                                               5,8

5                                                                                                                                               5,2

6                                                                                                                                               4,6

7                                                                                                                                               4,0

8                                                                                                                                               3,4

9                                                                                                                                               2,8

10                                                                                                                                           2,2

11                                                                                                                                           1,6

12                                                                                                                                           1,0

 

- Sumqayıt və Gəncə şəhərləri zrə fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar:

 

Zonalar Əmsallar

1                                                                                                                                               5

2                                                                                                                                               4,8

3                                                                                                                                               3,6

4                                                                                                                                               2,4

5                                                                                                                                               1,2

6                                                                                                                                               1,0

 

-  Naxıvan, Xankəndi, Əli Bayramlı, Mingəevir, Lənkəran, Yevlax və Şəki şəhərləri zrə fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar:

 

Zonalar Əmsallar

1                                                                                                                                               2,9

2                                                                                                                                               2,2

3                                                                                                                                               1,5

4                                                                                                                                               1,0

 

- Naftalan, Şamaxı, Qazax, Şəmkir, Salyan, Cəlilabad, Quba, Xamaz, Zaqatala və Gyay şəhərləri zrə fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar:

 

Zonalar Əmsallar

1                                                                                                                                               2,4

2                                                                                                                                               1,2

3                                                                                                                                               1,0

 

- Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarının mərkəzində fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiymətinin məyyən olunmasında tətbiq olunan zonalar və əmsallar:

 

Zonalar Əmsallar

 

1                                                                                                                                               1,7

2                                                                                                                                               1,0

 

- Sonuncu zonalarda yerləşən torpaq sahələrinin 1 kvadrat metrinin bazis qiyməti:

 

Yerləşdiyi ərazi Bazis qiyməti

(manat)

Bakı şəhərinin 12-ci zonası 4000

Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinin

6-cı zonası 2500

Naxıvan, Xankəndi, Əli Bayramlı,

Mingəevir, Lənkəran, Yevlax və

Şəki şəhərlərinin 4-c zonası 2000

Naftalan, Şamaxı, Qazax, Şəmkir,

Salyan, Cəlilabad, Quba, Xamaz,

Zaqatala və Gyay şəhərlərinin

3-c zonası 1500

Rayon mərkəzinin 2-ci zonası 1000

 

8.   Torpaq sahəsinin zərindəki obyektlərin mlkiyyətisi həmin torpaq sahəsini təklif edilmiş qiymətə satın almağa razılığını bitirdikdə onunla Dvlət Əmlak Nazirliyi arasında alqı-satqı mqaviləsi bağlanır ( əlavə edilir).

 

9.   Alıcı torpaq sahəsinin tam qiymətini tərəflərin razılığı ilə məyyən edilmiş mddətə mvafiq hesablaşma hesabına krərək dəniş barədə sənədi təqdim etdikdə ona 3 gn ərzində həmin torpaq sahəsinə Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının zəlləşdirilməsinin II Dvlət Proqramında nəzərdə tutulmuş qaydada mlkiyyət hququ haqqında şəhadətnamə verir (əlavə edilir).

 

10. Torpaq sahəsinə mlkiyyət hquqi fiziki və ya qeyri-dvlət hquqi şəxsə keərkən onun zərindəki btn məhdudiyyətlər və servitutlar qvvədə qalır.

 

11. Alıcı Torpaq sahəsinin tam qiymətini bu Qaydaların 10-cu bəndində gstərildiyi mddətdə dəmədikdə alqı-satqı mqaviləsinə xitam verilir.

 

12.Bu Qaydalar dvlət qeydiyyatına alındıqdan sonra qvvəyə minir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MQAVİLƏ

 

№_______

 

Bakı şəhəri ____________________

Bundan sonra Satıcı adlandırılacaq, Əsasnamə əsasında fəaliyyət gstərən Azərbaycan Respublikası Dvlət Əmlakı Nazirliyi, nazir F. Əliyevin şəxsində bir tərəfdən, bundan sonra Alıcı adlandırılacaq _________________________________________________________________

_________________________________ nvanda yaşayan ___________________________________

________________________________________şəxsində digər tərəfdən aşağıdakı şərtlər daxilində

bu mqaviləni imzalamışlar.

 

1. Mqavilənin predmeti

 

1.3. Azərbaycan Respublikası _____________________________________ tərəfindən verilmiş

______________________ tarixli, ______________________ saylı Mlkiyyət hquqnu təsdiq edən

Şəhadətnamə əsasında ___________________________________________ nvanda yerləşən

qeyri-yaşayış sahəsinin qanunvericiliklə məyyən edilmiş sənədlərə əsasən torpaq sahəsinin tikinti və infrastruktura altında yerləşən hissəsi ____________, qiyməti ___________manat təşkil edir.

 

1.4. Satıcı mqavilənin 1.1 bəndində gstərilən torpaq sahəsini ___________ manata satır, Alıcı isə həmin sahənin tam dəyərini dəməklə satın alır.

 

2. Tərəflərin hdəlikləri

 

2.2 Satıcı aşağıdakıları hdəsinə gtrr:

2.1.2. Torpaq sahəsinin dəyəri Alıcı tərəfindən dənildikdən sonra ona şəxsi vəsait hesabına inşa edilmiş obyektin yerləşdiyi torpaq sahələri zərində Mlkiyyət hququnu təsdiq edən Şəhadətnamə verməyi;

2.3. Alıcı aşağıdakıları hdəsinə gtrr:

2.2.3.       Alqı-satqı mqaviləsi imzalandığı andan etibarən 5 (beş) bank gn mddətində alınmış torpaq sahəsinin dəyərini satıcı tərəfindən məyyən edilmiş hesablara dəməyi;

2.2.4.       Satıcı tərəfindən torpaq zərində Mlkiyyət hququnu təsdiq edən Şəhadətnamə verildikdən sonra onun barəsində btn məsuliyyəti z zərinə gtrməyi;

 

3. Tərəflərin məsuliyyəti

 

3.3 Əgər Alıcı satın aldığı torpaq sahəsinin dəyərini mqavilə imzalandığı andan 5 (beş) bank gn ərzində dəməzsə bu mqavilə qvvədən dşmş hesab edilir.

3.4. Bu mqavilə zrə tərəflər arasında yaranan mbahisələr qvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilir.

 

4. Əlavə şərtlər

 

4.5.    Bu mqavilə imzalandığı andan qvvəyə minir.

4.6.    Mqaviləyə əlavə vədəyişikliklər buna səlahiyyəti olan şəxslər tərəfindən mvafiq sənədlər təqdim edilməklə protokollaşdırıldıqdan sonra edilə bilər.

4.7.    Torpaq sahəsi zərində mlkiyyət hququnu təsdiq ednə Şəhadətnamə verildiyi gndən həmin torpaq sahəsi zərində mlkiyyət hququ alıcıya keir.

4.8.    Bu mqavilə 3 () nsxədə tədim olunur. Bir nsxəsi satıcıda, bir nsxəsi alıcıda qalır, bir nsxəsi isə mvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına gndərilir.

 

6. Tərəflər

 

Satıcı Alıcı

Azərbaycan Respublikasının _________________________

Dvlət Əmlakı Nazirliyi _________________________

nvanı: Y.Səfərov -20 _________________________

 

 

Nazir F. Əliyev İmza _________________

 

 

M.Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DVLƏT ƏMLAKI NAZİRLİYİ

 

Mlkiyyət hququ haqqında

 

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

Bu şəhadətnamə verilir_________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin S.A.A. və nvanı)

 

ondan tr ki, (onlar) həqiqətən__________________________________________________

 

________________________________________________________________________________ nin,

(obyektin nvanı və adı)

 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada mlkiyyətisidir.

 

Əmlakın tərkibi bu şəhadətnamənin ayrılmaz hissəsi olan əlavədə gstərilir. Bu şəhadətnamə ilə rəsmiləşdirilən____________________________________________________________________________

(obyektin adı)

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin S.A.A.)

xsusi mlkiyyətidir.

 

 

Reyestr kitabı №________________ ___________________ səhifə __________

 

Qeydiyyat №___________________ tarix ___________

 

 

 

Nazir

 

Qeydiyyat icraısı ___________________