Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyində
qeydə alınmışdır
Qeydiyyat 2675
14 mart 2001-ci il

Nazir

F.MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
14 fevral 2001-ci il tarixli
2-1 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Nazir

Ə.NAĞIYEV

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsləri vəzifə funksiyalarını həyata keçirərkən istifadə etdikləri Göstəriş (F-1 DƏM), Akt (F-2 DƏM), Protokol (F-3 DƏM), Qərar (F-4 DƏM), Təqdimat (F-5 DƏM), Göstəriş (F-6 DƏM) və Göstəriş (F-7 DƏM) formalarının tətbiqi və tərtib edilməsi

Qaydaları

Bu formalar, onların tətbiqi və tərtib edilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 314-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 09 fevral tarixli 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əsasnaməsinə və digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, fiziki və hüquqi şəxslərin təsis etdikləri mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq respublikanın ərazisində fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda, eləcə də müəssisə yaradılmadan işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmış iş yerlərində, həmçinin onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının səfirliklərində, konsulluqlarında, beynəlxalq sularda Azərbaycan Respublikasının bayrağı altında üzən gəmilərdə, şelf qurğularında və digər iş yerlərində (bundan sonra ismin müvafiq halında müəssisələr), əmək qanunvericiliklərinə və bu sahədə müvafiq normativ hüquqi aktlara və Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə əmək və əməyin mühafizəsi üzrə nəzərdə tutulmuş müddəalara əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirərkən aşkar edilmiş hüquq pozuntularının aradan qaldırılması üzrə müvafiq göstərişlər verir, inzibati məsuliyyətə cəlb edir.

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsləri yuxarıda göstərilən iş yerlərində əmək qanunvericiliyi aktlarının tələblərinə riayət olunmadığı və qanun pozuntuları halları aşkar etdikdə əmək qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirkar şəxslərdən yol verdikləri hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasını tələb edir və aşağıdakı tədbirləri yerinə yetirir:

                     göstəriş verir (forma F-1 DƏM),

                     verilən göstərişin icrasını yoxlayaraq akt tərtib edir (forma F-2 DƏM),

                     inzibati xətalar haqqında protokol tərtib edir (forma F-3 DƏM),

                     tərtib edilmiş protokolun (forma F-3 DƏM) əsasında inzibati xətalara görə cərimənin tətbiqi haqqında qərar verir (forma F-4 DƏM),

                     müəssisənin, onun struktur bölməsinin işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılması haqqında Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəhbərliyinə təqdimat verir (forma F-5 DƏM),

                     müəssisənin, onun struktur bölməsinin işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılması haqqında göstəriş (forma F-6 DƏM) verir.

                     əməyin mühafizəsi üzrə təlim keçməmiş, bu sahə üzrə bilikləri yoxlanılmamış və əməyin mühafizəsi qaydalarının tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyətlərinə görə işəgötürənin və yaxud onun vəzifəli şəxsinin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında göstəriş verir (forma F-7 DƏM).

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsləri təsdiq olunmuş yoxlama qrafikinə müvafiq olaraq və yaxud işçilərin əmək qanunvericiliyi üzrə hüquqlarının pozulması halları barədə məlumat olduqda, nəzarət etdiyi ərazi daxilində xidməti vəsiqəsini təqdim etməklə müəssisəyə daxil olur, işəgötürənin səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı ilə öz nəzarət funksiyasını həyata keçirir, yerindəcə aradan qaldırılması mümkün olan nöqsanlar aşkar etdikdə işəgötürənə icrası məcburi olan göstərişlər verir.

Əmək qanunvericiliyi aktlarından, standartlarından və normativ-hüquqi sənədlərdən irəli gələn tələblərin işəgötürənlər (fiziki şəxslər) tərəfindən pozulması; əmək haqqı, pensiya, zərərə görə ödənc və sair müavinətlərin əsassız olaraq vaxtında ödənilməməsi; əmək müqavilələrindən irəli gələn vəzifələrin və kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməməsi; iş rejiminin pozulması; əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları üzrə təlimatların aparılmaması; dövrü tibbi müayinələrin keçirilməməsi; zərərli və ağır əmək şəraitində işləyən işçilərə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ödəmələrin və qida məhsullarının verilməməsi: işçilərin fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmədən işləməsi; iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməməsi; işçi qüvvəsindən qeyri qanuni (əmək müqaviləsi bağlamadan və ya qanunvericiliyə müvafiq bağlamadan) istifadə edilməsi; işləyən əlillərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş imtiyazlarına əməl edilməməsi; sosial müdafiə və məşğulluq fondlarına sosial ayırmaların aparılmaması; hüquq pozuntularının aradan qaldırılması üzrə verilmiş şifahi göstərişlərin icra olunmaması və s. hallarda Göstəriş (forma F-1 DƏM) tərtib edilir.

İşəgötürənin və yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsinin (fiziki şəxsin) iştirakı ilə aparılan yoxlamanın nəticəsi olaraq tərtib edilmiş göstərişdə aşkar edilmiş pozuntuların məzmunu və aradan qaldırılması müddəti göstərilir. Göstəriş iki nüsxədən ibarət tərtib edilir, bir nüsxəsi icra olunmaq üçün işəgötürənə (fiziki şəxsə) təqdim olunur, digər nüsxəsi isə DƏM-in vəzifəli şəxsində icra olunmasına nəzarət və hesabat üçün saxlanılır.

Aşkar edilmiş pozuntuların icra müddətləri başa çatdıqda DƏM-in vəzifəli şəxsi göstərişlərin icra vəziyyətini yoxlamaq məqsədilə həmin iş yerlərinə və ya obyektlərə təkrar baxış keçirir və bu barədə Akt (forma F-2 DƏM) tərtib edir. Bu aktda verilmiş Göstərişin (forma F-1 DƏM) yerinə yetirilən və yetirilməyən bəndləri, aşkar edilmiş əlavə pozuntular və onların aradan qaldırılma müddətləri göstərilir.

Verilən Göstərişdə və tərtib edilmiş Aktda göstərilən tədbirlər icra müddətində tam yerinə yetirilmədikdə; cihazlar, dəzgahlar və digər texnoloji avadanlıqlar təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmadan istismar edildikdə; işçilər fərdi və kollektiv mühafizə vasitələri ilə təmin edilmədikdə; zərərli və ağır əmək şəraitində işləyən işçilərə təsir edən istehsalat amilləri normativlərə uyğun buraxıla bilən həddən artıq və ya işçilərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən həddə olduğu hallarda və yaxud İnzibati Xətalar Məcəlləsində müəyyən olunmuş xətalara yol verildikdə DƏM-in vəzifəli şəxsləri inzibati xəta haqqında Protokol (forma F-3 DƏM) tərtib edir. İnzibati xəta haqqında protokolda aşağıdakılar göstərilir:

Protokolun tərtib edildiyi tarix və yer, protokolu tərtib etmiş vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, göndərişi verən DƏM orqanının adı, göndərişin tarixi və nömrəsi, inzibati xətaların törədildiyi müəssisənin, onun yuxarı orqanının adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin və yaxud hüquqi şəxsin nümayəndəsinin soyadı, adı, atasının adı, inzibati xətanın baş verdiyi yerin, sahənin adı və tarixi, inzibati xətaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi, inzibati xəta törədən şəxsin inzibati, onun İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 371-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələri ilə tanış olması barədə qeyd və digər zəruri olan başqa məlumatlar göstərilir.

Protokol iki nüsxədən ibarət tərtib edilir, bir nüsxəsi inzibati xəta törətmiş şəxsə təqdim edilir (göndərilir), digər nüsxəsi isə hesabat üçün protokolu tərtib edən vəzifəli şəxsdə saxlanılır. İnzibati xəta törətmiş şəxs protokolu imzalamaqdan imtina etdikdə, bu barədə protokolda qeyd yazılır. İnzibati xəta törətmiş şəxsin protokolun məzmunu barəsində öz mülahizələrini təqdim etmək, izahat vermək, habelə protokolu imzalamaqdan imtina etməsinin səbəblərini göstərmək ixtiyarı, həmçinin vəzifəli şəxsin yuxarı səlahiyyətli orqanına və ya məhkəməyə şikayət etmək hüququ vardır. Onun bu izahat və mülahizələri protokola əlavə olunur.

Tərtib olunmuş Protokol (forma F-3 DƏM) Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəhbərliyinə təsdiq olunmaq üçün təqdim olunur. Protokol təsdiq olunduğu halda iki nüsxədən ibarət İnzibati xətalar haqqında Qərar (forma F-4 DƏM) forması tərtib edilir.

Qərarın tərtib olunduğu ərazi rekvizitində Qərarın tərtib olunduğu inzibati ərazi yerinin adı (rayon, şəhər, kənd, qəsəbə və s.) göstərilir; Tarix rekvizitində Qərarın tərtib edildiyi tarix göstərilir, İnzibati xətalar haqqında tərtib edilən _____ nömrəli, ________ il tarixli Protokola müvafiq, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Maddəsinə əsasən rekvizitində Qərarın tətbiqinə əsas verilən Protokolun nömrəsi, tarixi, İnzibati xətaya görə məsuliyyət nəzərdə tutulan İnzibati Xətalar Məcəlləsinin maddələri göstərilir. Ünvanı rekvizitində inzibati xətaya yol vermiş şəxsin yaşayış yerinin ünvanı göstərilir. Manat cərimə olunur rekvizitində təyin olunmuş cərimənin məbləği rəqəm və yazı ilə göstərilməlidir. Cərimə məbləği rekvizitində cərimə məbləğinin köçürüləcəyi bankın rekvizitləri, haqq-hesab nömrəsi göstərilməlidir. DƏM-in vəzifəli şəxsi rekvizitində Qərarı tərtib edən vəzifəli şəxs soyadını, ını, atasının adını və tarixi göstərməklə imza edir. M.Y. rekvizitində DƏM-in vəzifəli şəxsinin möhürü olur. Qərarı aldım rekvizitində inzibati xətaya yol vermiş şəxs tarix göstərməklə imza edir.

Qərar (forma F-4 DƏM) iki nüsxədən ibarət tərtib edilir, nüsxələrdən biri müvafiq qaydada hesabat vermək və icrasına nəzarət etmək üçün onu tərtib edən DƏM-in vəzifəli şəxsində qalır, digər nüsxə üç günədək müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə, hüquqi şəxsin isə nümayəndəsinə verilir və ya göndərilir.

İnzibati cərimə tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindikdən və ya İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 444-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş möhlət verilmənin, təxirə salınmanın müddəti bitdikdən otuz gündən gec olmayaraq inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən qərarda qeyd olunan bankın hesabına ödənilməlidir.

İnzibati xətaya görə haqqında Qərar qəbul edilmiş şəxsin cərimə olunmasına etirazı barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyinə (bölgə üzrə DƏM-ə) Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və ya məhkəməyə şikayət etmək hüququ vardır.

İnzibati xəta haqqında qərardan şikayət qərarın çıxarıldığı gündən 10 gün ərzində verilə bilər. Göstərilən müddət üzürlü səbəblərə görə ötürüldükdə, barəsində qərar çıxarılmış şəxsin ərizəsi əsasında həmin müddət şikayətə baxmağa səlahiyyəti olan orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən bərpa edilə bilər.

Cərimənin ödənilməsi, istər hüquqi şəxs, istərsə də fiziki şəxs tərəfindən, yalnız köçürmə üsulu ilə həyata keçirilir.

Cərimə məbləği göstərilən müddətdə ödənilmədiyi halda Dövlət Əmək Müfəttişliyi Azərbaycan Respublikası Mülki-prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydaya uyğun olaraq vəzifəli şəxslərin müvafiq hərəkətlərindən məhkəmə orqanlarına şikayət verə bilər.

Bu Qaydaların tələblərini pozanlar Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır.

DƏM-in vəzifəli şəxsi öz funksiyalarını həyata keçirərkən əməyin mühafizəsi üzrə konstruksiya çatışmazlıqları olan maşınların, mexanizmlərin və digər məhsul növlərinin istehsalının, insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən materialların, texniki və texnoloji vasitələrin tətbiqinin, əməyin mühafizəsi norma və tələblərinə riayət olunmadan yerinə yetirilən işlərin dayandırılması barədə göstəriş verir, işçilərin sağlamlığı və həyatı üçün bilavasitə təhlükə yaradan, təhlükəsizlik texnikası qaydaları tələblərinə uyğun olmayan istehsal vasitələrinin istismarının, müəssisələrin, onun struktur bölmələrinin işinin dayandırılması haqqında Təqdimat (forma F-5 DƏM) tərtib edir.

Müəssisənin, onun struktur bölmələrinin fəaliyyəti və yaxud avadanlıqların istismarı əməyin mühafizəsi norma və standartlarına uyğun olmadıqda, işçilərin və əhalinin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdıqda DƏM-in vəzifəli şəxsi müəssisənin, onun struktur bölmələrinin işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılması barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəhbərliyinə Təqdimat (forma F-5 DƏM) verir. Verilən Təqdimat Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəisi tərəfindən təsdiq olunduğu halda müəssisənin tabe olduğu yuxarı orqanına, bu olmadığı halda özünə (fiziki şəxsə) göstərilən nöqsanların aradan qaldırılan müddətə qədər obyektin işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılması barədə Göstəriş (forma F-6 DƏM) verir.

Göstərişdə müəssisənin, onun struktur bölməsinin (fiziki şəxsin) işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılmasına səbəb olan pozuntular, onların yeri və bu pozuntuların aradan qaldırılması haqqında əvvəllər verilmiş (olduğu halda) göstərişlərin tarixləri və nömrələri göstərilməlidir.

Göstəriş üç nüsxədən ibarət tərtib edilir. Nüsxələrdən biri müəssisənin tabe olduğu yuxarı orqanına (əgər varsa) göndərilir, digəri işəgötürənə (fiziki şəxsə) təqdim olunur və ya göndərilir. Göstərişi aldığı barədə işəgötürənin (fiziki şəxsin) imzası olan üçüncü nüsxə DƏM-in vəzifəli şəxsində hesabat və icrasına nəzarət üçün saxlanılır.

Göstərişdə qeyd olunmuş nöqsanların aradan qaldırıldığı barədə işəgötürən (fiziki şəxs) Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəhbərliyinə rəsmi müraciət edib verilən göstəriş üzrə müəssisədə aparılan tədbirlər və onun nəticəsi barədə arayış verir. Bu arayışın əsasında Dövlət Əmək Müfəttişliyi (bölgə üzrə DƏM) rəisinin əmri ilə müəssisəsədə əməyin mühafizəsi üzrə yoxlama aparılır (lazım gəldikdə bu yoxlamaya digər mütəxəssislər də dəvət olunur) və bu yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq obyektin (fiziki şəxsin) işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının davam etdirilməsi barədə qərar qəbul olunur və verilmiş Göstərişin bütün nüsxələrində bu barədə qeydiyyat aparılır.

İşəgötürənlərin onun vəzifəli şəxslərinin və ya fiziki şəxsin fəaliyyəti əməyin mühafizəsi qaydalarının tələblərinə uyğun olmadıqda (Əmək Məcəlləsinin 219-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin, 229-cu maddəsinin tələbləri yerinə yetirilmədikdə) Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi pozuntuya yol vermiş şəxslərin, pozuntular aradan qaldırılan müddətdə, fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Göstəriş (forma F-7 DƏM) verir. Göstəriş iki nüsxədən ibarət tərtib olunur, nüsxələrdən biri icra olunması üçün işəgötürənə təqdim olunur, digər nüsxəsi isə DƏM-in vəzifəli şəxsində hesabat və icra olunmasına nəzarət üçün saxlanılır. İşin dayandırıldığı müddətdə həmin işi icra edən işçilərə bu müddət ərzində Əmək Məcəlləsinin 169-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən əmək haqqı ödənilmir. Göstərişdə qeyd olunan pozuntular aradan qaldırıldığı halda işəgötürən, göstərişi tərtib etmiş Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsinə bu barədə məlumat verir və göstərişin icra olunması barədə müvafiq sənədləri təqdim edir. Göstərilmiş pozuntular tam yerinə yetirildiyi halda Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi işin icrasına başlanılması haqqında Göstərişin (F-7 DƏM) hər iki nüsxəsində müvafiq qeydlər aparır və imza edir.

Bunlarla bərabər DƏM-in vəzifəli şəxsləri əmək qanunvericiliyi aktlarının tələblərini kobudcasına və bilərəkdən pozulmuş işəgötürənlərə (fiziki şəxslərə) qarşı ciddi tələblərin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilməsi barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəhbərliyinə təqdimat verir və aşkar edilmiş qanun pozuntularının onlar tərəfindən məcburi yerinə yetirilməsinə çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-1 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Dövlət Əmək Müfəttişliyi
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(ünvan, telefon, faks)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
15 sentyabr 1999-cu il tarixli,
20-4 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Göstəriş _____

____ ____________ ______il

_____________________________________

(Göstərişin tərtib olunduğu yer)

 

____________________________________________________________________________________

(İşəgötürənin və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 15-ci və 308-ci maddələrinə əsasən Dövlət Əmək Müfəttişliyinin _____ nömrəli ____ _______________ _____il tarixli ___________________________ _______________________________________________________________________________ müvafiq

(əmr, göstəriş və ya yoxlama qrafiki)

_____________________________________________________________________________ iştirakı ilə

(yoxlamada iştirak edən işəgötürənin səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya fiziki şəxsin soyadı, a.a.)

______________________________________________________________________________________

(müəssisənin, onun struktur bölməsinin adı və ya fiziki şəxsin soyadı, a.a.)

aparılan yoxlama nəticəsində əmək və əməyin mühafizəsi üzrə aşağıdakı pozuntular aşkar edilmişdir.

______________________________________________________________________________________

(nöqsanların məzmunu və aradan qaldırılma müddəti)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Pozuntular göstərilən müddətlərdə aradan qaldırılmalı və Dövlət Əmək Müfəttişliyinə _____________ ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ünvana məlumat verilməlidir.

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, tarix)

M. Y.

Yoxlamada iştirak etdi __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(işəgötürənin səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya fiziki şəxsin soyadı, a.a., adı)

Dövlət Əmək Müfəttişliyi tərəfindən verilmiş __________ nömrəli ____ _____________ ____ il tarixli Göstərişin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat.

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(işəgötürənin və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

 

F-2 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Dövlət Əmək Müfəttişliyi
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(ünvan, telefon, faks)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
15 sentyabr 1999-cu il tarixli,
20-4 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

AKT

____ ____________ ______il

_____________________________________

 

(Göstərişin tərtib olunduğu yer)

 

Mən, _________________________________________________________________________________

(Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı)

____ ____________ ______il tarixdə _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(müəssisənin, onun struktur bölməsinin və ya fiziki şəxsin adı)

verilmiş ____ nömrəli ____ ____________ ______il tarixli Göstərişin icrasını ____________________ _____________________________________________________________________ iştirakı ilə yoxladım

(işəgötürənin səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya fiziki şəxsin soyadı, a.a., adı)

Yoxlama zamanı müəyyən olundu ki, verilmiş ________________________________ bənd göstərişdən:

__________________________________________________________________________ yerinə yetirilib

(bəndləri göstərməli)

______________________________________________________________________ yerinə yetirilməyib

(bəndləri göstərməli)

Yoxlama zamanı aşağıdakı əlavə pozuntuları aşkar etdim _____________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ və aşağıdakı tədbirləri həyata keçirdim _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Yoxlama nəticəsində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi tərəfindən görülmüş tədbirlər)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi

______________________________________________________________________________________

(imza, soyadı, a.a.)

M. Y.

Yoxlamada iştirak etdi __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(İşəgötürənin səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya fiziki şəxsin soyadı, a.a., imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-3 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyində
qeydə alınmışdır
Qeydiyyat _____
____ ________________ 2001-ci il
Nazir
F. MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
14 fevral 2001-ci il tarixli
2-1 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
Nazir
Ə. NAĞIYEV

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyi

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(ünvan, telefon, faks)

İnzibati xəta haqqında
Protokol _____

_____ ________________ 200__ il

(tarix)

_________________________________

(protokolun tərtib edildiyi yer)

 

Mən _________________________________________________________________________________

(protokolu tərtib edənin vəzifəsi, s.a.a.)

________________________________________________________________________________ əsasən

(göndərən təşkilatın adı, göndərişin nömrəsi, tarixi)

______________________________________________________________________________________

(inzibati xətanın törədildiyi müəssisənin, onun yuxarı orqanının adı və ya fiziki şəxsin s.a.a., ünvanı)

______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ iştirakı ilə

(işəgötürənin səlahiyyətli nümayəndəsinin s.a.a., vəzifəsi)

______________________________________________________________ aparılan yoxlama nəticəsində

(inzibati xətanın baş verdiyi yer, sahə, vaxt)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _____________ maddələrinin Tələblərinin pozulması halları aşkar edilmişdir.

Belə ki, _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(inzibati xətanın mahiyyəti)

Göstərilən qanun pozuntuları ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(inzibati xətaya yol vermiş vəzifəli şəxsin s.a.a., vəzifəsi)

vəzifə funksiyalarına aid olduğunu nəzərə alaraq onun inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını təklif edirəm.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 371-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrim ilə tanış oldum ______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

İnzibati xətaya yol vermiş şəxsin aşkar edilmiş pozuntulara dair izahatı __________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(s.a.a., imza, tarix)

Qeyd: _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Protokolu tərtib etdi ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, s.a.a., imza, tarix)

M. Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-4 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyində
qeydə alınmışdır
Qeydiyyat _____
18 aprel 2001-ci il
Nazir
F. MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
14 fevral 2001-ci il tarixli
2-1 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Nazir

Ə. NAĞIYEV

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyi

__________________________________________________________________________________

(Ünvan, telefon, faks)

İnzibati Xətalar haqqında

Qərar _____

(Seriya və nömrə mətbəə tərəfindən həkk olunur)

____ _______________ il

____________________________________

(Qərarın tərtib olunduğu ərazi)

 

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

İnzibati Xətalar haqqında ____ _______________ il tarixli _______ nömrəli tərtib edilmiş Protokola müvafiq, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______ Maddələrinə əsasən _____________________________ ______________________________________________________________________________________

(İnzibati xəta törətmiş şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________________

(Ünvanı)

______________________________________________________________________________________

(İnzibati xətanın mahiyyəti)

__________________________________________________________________________________ görə ______________________________________________________________________________________

(Cərimənin məbləği rəqəm və yazı ilə göstərilir)

____________________________________________________________________ manat cərimə olunur.

Cərimə məbləği _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ köçürülməlidir.

(Bankın rekvizitləri)

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Vəzifəli şəxsi ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(İmzası, soyadı, a, a.a.)

M. Y.

Qərarı aldım ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(İnzibati xəta törətmiş şəxsin və ya onun nümayəndəsinin imzası, s.a.a, tarix)

Qeyd: Bu qərardan, alındığı gündən 10 gün müddətində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə şikayət etmək hüququnuz vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-5 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Dövlət Əmək Müfəttişliyi
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(ünvan, telefon, faks)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
15 sentyabr 1999-cu il tarixli,
20-4 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Təqdimat ___

Müəssisənin, onun struktur bölməsinin işinin və ya istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılması haqqında

Mən __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________ tarixlərdə

(yoxlamaların aparıldığı tarixlər)

apardığım yoxlamalar nəticəsində _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Müəssisənin, onun struktur bölməsinin və ya istehsal vasitələrinin adı, modeli)

əməyin təhlükəsizliyi qaydalarının aşağıdakı pozulması hallarını aşkar etdim ______________________ ______________________________________________________________________________________

(işçilərin həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan pozuntular və onların yeri ətraflı göstərilməlidir)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________.

Göstərilən pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərəfimdən __________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Verilən göstərişlərin və tərtib olunan aktların nömrələri və tarixi)

____________________________________________________________________ göstərişlər verilmişdir.

Lakin verilən göstərişlərə ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Əməl olunmamışdır və yaxud tam əməl olunmamışdır)

Göstərilən obyektdə işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 218-ci maddəsinin 7-ci hissəsinə əsasən _____________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Müəssisənin, onun struktur bölməsinin və ya istehsal vasitəsinin adı, modeli)

______________________________________________________________________________________

istehsalat fəaliyyətinin (işinin) dayandırılmasını təklif edirəm.

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Soyadı, adı, atasının adı, tarix)

M. Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

F-6 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Dövlət Əmək Müfəttişliyi
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(ünvan, telefon, faks)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
15 sentyabr 1999-cu il tarixli,
20-4 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Göstəriş ___

Müəssisənin, onun struktur bölməsinin işinin və istehsal vasitələrinin istismarının dayandırılması haqqında

____ _______________ il

____________________________________

(göstərişin verilmə yeri)

 

Kimə ________________________________________________________________________________

(Müəssisənin tabe olduğu yuxarı orqanın adı)

tabeliyinizdə olan ____________________________________________________________________

(müəssisənin və ya obyektin adı)

____ _______________ il tarixli ____________________________________________ əsasən aparılan

(sənədin adı)

yoxlama nəticəsində əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun gəlməyən, istismarı (işi) işçilərin və əhalinin həyat və sağlamlığına təhlükə törədən ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ obyektdə

(müəssisənin, onun struktur bölməsinin və ya istehsal vasitəsinin adı, modeli və s.)

aşağıdakı qanun pozuntuları aşkar edilmişdir:

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 218-ci maddəsinin 7-ci hissəsinə əsasən _______________ _____ _______________ _____il tarixdən, aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması müddətinə qədər _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(müəssisənin, onun struktur bölməsinin və ya istehsal vasitəsinin adı, modeli və s.)

fəaliyyəti (işi) Qadağan edilir. Bununla əlaqədar işçilərin boşdayanma günləri üzrə əmək haqqları, Əmək məcəlləsinin 169-cu maddəsinə əsasən müəyyən edilsin.

Aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması haqqında məlumat bu ünvana göndərilməlidir ____ ______________________________________________________________________________________.

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəisi _______________________________________ ______________________________________________________________________________________

(soyadı, a.a., imza, tarix)

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(soyadı, a.a., imza, tarix)

M. Y.

Göstərişi aldım _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi, imza, tarix)

____ _________________ ______il tarixli ____ nömrəli göstərişin yerinə yetirilməsi haqqında qeyd:

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(müəssisənin, onun struktur bölməsinin və ya istehsal vasitəsinin adı, modeli və s.)

istehsalat fəaliyyətinin (istismarının) bərpa olunmasına ____ _______________ _____il tarixdən icazə verilir.

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin (bölgə üzrə DƏM-in) rəisi _______________________________________ ______________________________________________________________________________________

(soyadı, a.a., imza, tarix)

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxsi ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M. Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-7 DƏM

Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Dövlət Əmək Müfəttişliyi
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(ünvan, telefon, faks)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının
15 sentyabr 1999-cu il tarixli,
20-4 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Göstəriş ___

Əməyin mühafizəsi qaydalarının tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyətinə görə işəgötürənin, onun vəzifəli şəxsinin və ya fiziki şəxsin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında

____ _______________ _____il

____________________________________

(göstərişin tərtib olunduğu yeri)

 

Dövlət Əmək müfəttişliyinin ____ nömrəli ____ _______________ _____il tarixli _________________ _________________________________________________________________________ müvafiq olaraq

(Əmr, göstəriş və ya yoxlama qrafiki)

______________________________________________________________________________________

(Müəssisənin, onun struktur bölməsinin adı və ya vəzifəli şəxsin soyadı, adı, a.a.)

aparılan yoxlama nəticəsində əməyin mühafizəsi üzrə aşağıdakı pozuntular aşkar edilmişdir: ________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(Əmək Məcəlləsi üzrə pozulmuş maddələr və pozuntuların qısa məzmunu)

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 229-cu Maddəsinə əsasən ____ _____________ ____il tarixdən aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılma müddətinə qədər ________________________ ____________________________________________________________ vəzifəsində (ixtisas üzrə) işləyən ______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

fəaliyyəti qadağan edilir (işdən kənarlaşdırılır) və Əmək Məcəlləsinin 169-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən, ona həmin günlər üzrə əmək haqqı ödənilmir.

Dövlət Əmək müfəttişliyinin (Bölgə üzrə DƏM-in) vəzifəli şəxsi

______________________________________________________________________________________

(Soyadı, adı, atasının adı)

M. Y.

Göstərişi aldım

______________________________________________________________________________________

(Vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)


Pozuntuların aradan qaldırılması haqqında
Qeyd

İşdən kənarlaşdırılmış ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(işəgötürənin, onun vəzifəli şəxsinin və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, a.a.)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(aradan qaldırılmış pozuntuların qısa məzmunu, təsdiqləyici sənədin nömrəsi, tarix və s.)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(İşəgötürənin və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M. Y.

____ ______________ ____il tarixli ____ -li Göstərişlə _____________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ səbəbdən

(İşdən kənarlaşdırmanın səbəbi)

işdən kənarlaşdırılmış ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(İşdən kənarlaşdırılmış şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

____ ______________ ____il tarixdən işə buraxılmasına icazə verilir.

Dövlət əmək müfəttişliyinin (Bölgə üzrə DƏM-in) vəzifəli şəxsi

______________________________________________________________________________________

(Soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M. Y.