“QEYDƏ ALINMIŞDIR”

Azərbaycan Respublikası

Ədliyyə Nazirliyirdə

 

 

Qeydiyyat № 2710

"17" avqust 2001-ci il

 

Nazir _____________ F.F.Məmmədov

“TƏSDİQ EDİLMİŞDİR”

Azərbaycan Respublikası

Nazirlər Kabineti Yanında

Baş Arxiv İdarəsində

 

 

"01" avqust 2001-ci il

 

_____________ A.Ə.Paşayev

 

 

Razılaşdırılmışdır

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı

İdarə Heyəti sədrinin müavini

Mərkəzi Komissiyanın sədri

"12" iyun 2001-ci il

 

____________ Ə.N.Axundov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Bank SİSTEMİNDƏ

 ARXİV İŞİNİN APARILMASI HAQQINDA

 

TƏLİMAT

 

 

 

 

 


1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1.  Bu Təlimat "Milli arxiv fondu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa. habelə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 mart 2000-ci il tarixli 32 nömrəli Qərarına və Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

Onun hazırlanmasında əsas məqsədlərdən biri Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin etibarlı mühafizəsini, habelə hüquqi və fiziki şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərini təmin etməkdir.

1.2.  Təlimat Milli Bankın və bütün Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti prosesində yaranan sənədlərin (o cümlədən məxfi və xidməti istifadə üçün) saxlanma müddətini müəyyən edən normativ sənəddir və kargüzarlıqda sənədlərin səmərəli təşkili, təsnifatı. onların daimi və müvəqqəti saxlamaq üçün seçilməsi. işlərin formalaşdırılması, iş nomenklaturasının tərtibində istifadə oluna bilər.

1.3.  Təlimata 1 №-li Əlavədə (Siyahıda) arxiv sənədlərinin saxlanma müddətləri müəyyən olunur. Burada kredit təşkilatları “banklar” kimi yazılır. Siyahıda işlərin konkret sərlövhələri verilmir. yalnız sənədlərin kateqoriyaları və növləri sadalanır. İşin sərlövhəsini tərtib etmək üçün Təlimatdan sənədlərin adı və məsələnin qısa ifadəsi götürülür və digər lazımi elementləri - müəllifini, yazışmanı, tarixini göstərməklə tamamlanır.

1.4.  Təlimata müvafiq olaraq işlərin nomenklaturasında və işin üzərində onların saxlanma müddəti göstərilir.

1.5.  Bütün kateqoriyalardan olan sənədlərin bu Təlimatla müəyyən olunmuş müddətləri Baş Arxiv idarəsinin qərarı ilə dəyişdirilə bilər. Bu Təlimat təsdiq edildikdən sonra aşkar olunmuş, yaxud yeni yaradılmış sənədlər kateqoriyasının saxlanma müddəti Azərbaycan Respublikası Milli Bankı Mərkəzi Ekspert Komissiyasının təqdimatı ilə Baş Arxiv İdarəsi Mərkəzi Ekspert-Yoxlama Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir.

1.6.  Qeyri-dövlət kredit təşkilatlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan arxiv fondları və arxiv sənədləri Milli Arxiv Fondunun qeyri-dövlət hissəsini təşkil edir və həmin təşkilatların mülkiyyətidir.

1.7.  Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan və daimi mühafizə edilməli olan arxiv sənədlərinin mühafizəsi işi bilavasitə onların özləri tərəfindən həyata keçirilir.

1.8.  Kredit təşkilatlan öz arxiv sənədlərini saxlamaq üçün əlverişli bina və otaqlar ayırmalı. sənədlərin mühafizəsi üçün tam məsuliyyət daşımalı, məsul şəxslər təyin etməlidir.

1.9.  Kredit təşkilatlarında arxiv üçün ayrılmış binalar və ya otaqlar sənədlərin mühafizəsi üçün xüsusi avadanlıqlarla (qəfəslərlə, rəflərlə, seyflərlə. qumlarla. qovluqlarla və s.) təmin olunmalıdır.

1.10.          Sənədlər saxlanılan binalar və ya otaqlar yanğından mühafizə vasitələri və yanğın əleyhinə siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz edilməlidir. Sənədlər saxlanılan mühafizəxanalarda optimal temperatur (rütubət) və sanitar-gigiyena rejimi yaradan texniki vasitələrdən istifadə olunmalıdır.

1.11.          Kredit təşkilatlan öz sənədlərini dövlət arxivlərində mühafizə etmək üçün dövlət mülkiyyətinə verə bilər. Milli Arxiv Fondunun qeyri-dövlət hissəsinin mülkiyyət hüququnun dövlətə verilməsi dövlət arxivi ilə mülkiyyətçi arasında müqavilə əsasında rəsmiləşdirilir. Müqavilədə sənədlərin saxlanılması və istifadəsi şərtləri də göstərilir.

2. SİYAHININ QURULUŞU VƏ ONUN

TƏTBİQ EDİLMƏ QAYDASI

2.1.  Siyahı aidiyyatı prinsipi üzrə hazırlanmış və Milli Bankın bütün Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas məsələlərinə müvafiq olan bölmələrdən ibarətdir.

2.2.  İdarənin və ya təşkilatın banK sistemində müvafiq idarəetmə səviyyəsinə aid olmasından asılı olaraq bu Siyahıda sənədlərin saxlanma müddətləri üç hissə üzrə (3, 4, 5 sütunlar) fərqləndirilmişdir. Üçüncü sütunda Azərbaycan Respublikası Milli Bankın Mərkəzi Aparatının, dördüncüdə - Kredit təşkilatlarının, o cümlədən dövlət banklarının və xarici bankların filiallarının. beşincidə - idarə və filialların sənədlərinin saxlanma müddətləri göstərilmişdir.

2.3.  İdarə və filialların sənədləri bilavasitə dövlət arxivinə təhvil verilmir. Onların sənədləri tabeçiliyi üzrə baş təşkilatının fondunun tərkibində dövlət arxivinə təhvil verilir.

2.4.  Kredit təşkilatlarının arxiv fondları və arxiv sənədlərinin Milli Arxiv Fonduna aid edilməsi həmin sənədlərin dəyərinin ekspertizasından sonra Azərbaycan Respublikası arxiv xidməti təşkilatları ilə sənədlərin sahibləri arasında bağlanan müqavilə əsasında müəyyən olunur.

2.5.  İş və sənədlərin saxlanma müddəti onların kargüzarlıq müddəti qurtardığı ildən sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır. Məsələn, 2000-ci ildə kargüzarlıq müddəti qurtarmış işlərin saxlanma müddəti 2001-ci il yanvarın 1-dən hesablanır.

2.6.  Saxlanma müddəti müvəqqəti olan sənədlərin bəzi kateqoriyalarına qoyulmuş “EYK” (ekspert-yoxlama komissiyası) qeydi bu növ sənədlərin bir hissəsinin elmi-tarixi əhəmiyyət kəsb edə biləcəyini və onların dövlət mühafizəsinə veriləcəyini bildirir.

2.7. Siyahıya “lazım olanadək” müddəti də daxil edilmişdir. Bu. nəşr olunmuş və əsasən məlumat üçün göndərilmiş təlimat xarakterli materiallara və statistİK hesabatlara aiddir.

3. SƏNƏDLƏRİN DƏYƏRİNİN EKSPERTİZASI İŞİNİN TƏŞKİLİ

3.1.  Sənədlərin elmi və əməli dəyərinin ekspertizası işi bilavasitə idarələrin kargüzarlığında, idarə arxivlərində və dövlət arxivlərində həyata Keçirilir.

3.2.  Milli Bankın Ərazi İdarələrində və Kredit təşkilatlarında sənədlərin ekspertizasını həyata keçirmək, onların elmi-praktiki əhəmiyyəti olanlarını daimi saxlanılmaq məqsədi ilə dövlət arxivlərinə vermək, əhəmiyyəti olmayanlarını isə məhv etmək üçün seçib ayırmaq və bu işləri rəsmiləşdirmək məqsədi ilə həmin qurumlarda daimi fəaliyyət göstərən Ekspert Komissiyaları (EK), Milli Bankda və geniş təşkilati şəbəkəyə malik olan kredit təşkilatlarında isə sənədlərin ekspertizasını həyata keçirmək, tabeli təşkilatlarda ekspertiza işinə rəhbərlik və metodiki köməklik göstərmək məqsədi ilə daimi fəaliyyət göstərən Mərkəzi Ekspert Komissiyası (MEK) yaradılır. MEK (EK)-ın tərkibinə arxiv müdiri və idarənin ixtisaslı və təcrübəli işçiləri daxil olmalıdırlar. İdarənin rəhbər işçilərindən biri Komissiyanın sədri təyin edilir.

Ləğv edilən kredit təşkilatlarında ekspert komissiyasının funksiyasını ləğvetmə komissiyası aparır.

3.3.  Milli Bankda və kredit təşkilatlarında MEK (EK) işlərinin tənzimlənməsini dövlət arxivlərinin Ekspert-Yoxlama Komissiyaları (EYK) həyata keçirir.

3.4.  Milli Bankın və bütün Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin və işlərin ekspertizası və saxlanma müddətinin müəyyən edilməsi zamanı MEK (EK) və arxiv işçiləri bu Təlimatı əldə rəhbər tuturlar.

3.5.  MEK və EK həmçinin öz işlərində qüvvədə olan qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydalara, Baş Arxiv İdarəsi tərəfindən hazırlanmış müvafiq təlimat və metodiki göstərişlərə, Milli Bankın normativ sənədlərinə və göstəriş xarakterli məktublarına əsaslanırlar.

3.6.  Sənədlərin dəyərinin ekspertizası dedikdə, onların saxlanma müddətini təyin etmək və saxlamaq məqsədi ilə siyasi, elmi, iqtisadi və sosial-mədəni əhəmiyyətini müəyyən etmək nəzərdə tutulur.

3.7.  MEK (EK) aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

·        Daimi saxlanan və dövlət arxivinə verilməli olan işlərin və şəxsi heyət üzrə işlərin siyahılarına baxaraq. onları arxiv təşkilatının ekspert-yoxlama Komissiyasının (EYK) təsdiqinə verilməsi haqqında qərar çıxarır;

·        Sənədlərin məhv olunması üçün ayrılması haqqında aktlara baxır:

·        Sənədlərin ayrı-ayrı Kateqoriyasının qüvvədə olan Siyahı ilə müəyyən olunmuş saxlanma müddətinin dəyişdirilməsi haqqında təkliflərə baxır, Mərkəzi Ekspert Komissiyasında müsbət münasibət olarsa, bu təklifləri razılaşdırmaq və təsdiq etmək üçün Baş Arxiv İdarəsinin Mərkəzi Ekspert Yoxlama Komissiyasına təqdim edir;

·        İşlərin nomenklaturasının layihəsinə baxır və təsdiq edir.

·        Sənədlərin siyahısının, işlərin nümunəvi və təxmini nomenklaturalarının. kargüzarlıq və arxiv işi üzrə digər metodiki vəsaitlərin layihələrinin hazırlanması və baxılmasında iştirak edir:

·        Milli Bankın strukturunda ləğv edilən qurumların sənədlərinin elmi-texniki cəhətdən işlənib siyahıya alınmasını və Milli Bankın arxivinə. yaxud müvafiq dövlət arxivinə qəbulunu təmin edir.

4. SƏNƏDLƏRİN MƏHV EDİLMƏSİ QAYDASI

4.1.  Sənədlərin saxlanmaq və məhv etmək üçün seçilməsi işə vərəq-vərəq baxmaqla həyata Keçirilir. Sənədlərin özünə baxmadan, işlərin sərlövhəsi üzrə dəyərinin ekspertizadan keçirilməsinə yol verilmir.

4.2.  Milli Bankın və Kredit təşkilatlarının (bundan sonra idarə arxivlərinin) daimi saxlanılmaq üçün dövlət arxivlərinə verilməli olan və idarə arxivlərində saxlanılacaq şəxsi heyətə aid olan işlərin ayn-aynlıqda siyahısı tutulur. Saxlanma müddəti başa çatmış sənədlər məhv edilmək üçün ayrılır və müəyyən edilmiş forma (əlavə № 2) üzrə akt tərtib olunur.

4.3.  MEK (EK) idarənin daimi saxlanılmaq üçün dövlət arxivlərinə veriləcək işlərinin siyahısını və şəxsi heyətə aid idarənin arxivlərində daimi saxlanılacaq işlərin siyahısını hər il nəzərdən keçirir və həmin siyahıları sənədlər saxlanılacaq dövlət arxivinin EYK-na təqdim etmək haqqında qərar çıxarır. MEK (EK)-ın qərarı idarənin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilir.

4.4.  İdarə arxivləri daimi saxlamaq üçün dövlət arxivlərinə verilməli olan işlərin siyahısını iki nüsxədə təsdiq üçün onları qəbul edəcək dövlət arxivinə göndərir. Təsdiq edildikdən sonra həmin siyahıların bir nüsxəsi nəzarət üçün dövlət arxivində saxlanılır. ikinci nüsxəsi isə idarənin arxivinə qaytarılır. Dövlət arxivinə daimi saxlanılacaq işlərin siyahısı ilə yanaşı nəzarət üçün şəxsi heyətə aid işlərin siyahısı və əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlərin saxlanma müddətləri də göstərilməklə məhv edilmək üçün yuxarıda (4.2.) göstərilən forma üzrə tərtib olunmuş ayırma aktları da təqdim edilir.

4.5.  Daimi saxlanan işlərin siyahısı təsdiq olunduqdan sonra arxiv orqanları həmin siyahının əhatə etdiyi dövrə aid olan saxlanma müddəti başa çatmış işlərin məhv edilməsi barədə idarələrə icazə verir.

4.6.  İdarə arxivlərində əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlərin məhv etmək haqqında aktları idarənin MEK (EK) sədri və üzvləri imzalayır və idarə rəhbəri tərəfindən təsdiq olunur. Akt müvafiq dövlət arxivi tərəfindən təsdiq edildİKdən sonra aktda göstərilən sənəd və işlər məhv edib və ya təkrar xammal emalı müəssisələrinə verib bilər.

4.7.  İdarə arxivləri dövlət arxiv xidməti təşkilatlarının razılığı olmadan arxiv sənədlərini məhv edə bilməz.

4.8.  Bank filiallarının və idarələrinin məhv etmək üçün ayrılmış sənəd və işlərinin aktlarını onların tabeçiliyi üzrə yuxarı təşkilatının MEK və (EK)- ın sədri təsdiq edir.

4.9.  İdarə arxivləri daimi saxlanılmaq üçün dövlət arxivlərinə veriləcək işlər “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsində göstərilən müddət başa çatdıqdan sonra müvafiq dövlət arxivlərinə təhvil verməlidir. İdarələrdən sənədlər dövlət arxivinə həmin dövlət arxivinin Ekspert-Yoxlama Komissiyasının təsdiq etdiyi siyahılar üzrə qəbul olunur. Sənədlərin dövlət arxivinə qəbulu iki nüsxədə tərtib olunan təhvil-qəbul aktı (əlavə № 3) ilə rəsmiləşdirilir.

4.10.          Müvəqqəti saxlanan sənədlər onlar üçün müəyyən olunmuş müddətdən tez məhv edib bilməz.

4.11.          Yenidən təşkil edilən Kredit təşkilatlarının sənədləri arxiv işi üzrə qüvvədə olan normativ-hüquqi aktlara müvafiq olaraq işlənib siyahıya alınır və Kredit təşkilatının hüquqi varisinə təhvil verilir. Ləğv edilən Kredit təşkilatının sənədləri dövlət mülkiyyətinə keçir və mühafizə üçün müvafiq dövlət arxivinə təhvil verilir.

4.12.          Arxivlərdə sənəd zədələndİKdə. (yanğın. təbii fəlakət və s. nəticəsində) və onun bərpası qeyri-mümKÜn olduqda, məhv etmək üçün aynla bilər. Bu cür sənədlər “saxlanılması mümKün olmayan, zədələnmiş sənədləri. məhv etmək üçün ayırma aktı” (əlavə № 4) ilə rəsmiləşdirilir, baxılmaq və təsdiq edilmək üçün Baş Arxiv İdarəsinin Mərkəzi Ekspert-Yoxlama Komissiyasına göndərilir. Həmin aktlar MEYK tərəfindən təsdiq edildİKdən sonra orada göstərilən işlər və sənədlər məhv edilə bilər.

4.13.          Məhv edilmək üçün ayrılmış sənədlər arxiv sənədlərinin saxlayıcısının özü tərəfindən MEK və EK-in qərarı ilə məhv edib bilər və ya təkrar emal olunmaq üçün təkrar xammal emalı müəssisələrinə verilə bilər. Sənədlərin təhvil verilməsi akta daxil edilmiş işlərin miqdarı və qəbul edilən çəkisi göstərilməklə faktura ilə rəsmiləşdirilir.

4.14.          Lazımi rəsmiləşdirmə və razılaşdırma olmadan sənədlərin məhv edilməsi və bu Təlimat ilə müəyyən edilmiş saxlanma müddətlərinin pozulması yolverilməzdir. Bu Təlimatda müəyyən edilən qaydaları pozan şəxslər qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

4.15.          Bu Təlimat təsdiq olunduğu gündən qüvvəyə minir və həmin gündən 15 avqust 1997-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Milli Bankının və bütün bank sisteminin fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddəti üzrə siyahı” qüvvəsini itirmiş hesab edilir.

 

 

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında

Baş Arxiv İdarəsinin "01" avqust 2001-ci il tarixli 21 №-li

əmri ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası banK sistemində

arxiv işinin aparılması haqqında

 

Təlimata 1 №-li Əlavə

 

Azərbaycan Respublikası banK sisteminin fəaliyyəti nəticəsində

yaranan sənədlərin saxlanma müddəti üzrə

 

SİYAHI

 

Sıra

№-si

 

Sənədlərin adı

Saxlanma müddəti

 

 

 

Milli Bankda

Banklarda. o cümlədən xarici bankların filiallarında

İdarə və

  filiallarda

Qeyd

1

2

3

4

5

6

I. Rəhbərlik və nəzarət

 

1. Rəhbərlik

 

 

 

 

 

1.

Azərbaycan Respublikası qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları:

 

 

 

 

 

a) bank fəaliyyətinə dair olanlar;

b) məlumat üçün göndərilənlər

daimi

lazım

daimi

olanadək

lazım olanadək

 

2

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və sərəncamları:

 

 

 

 

 

 

a) bank fəaliyyətinə aid olanlar;

 

b) məlumat üçün göndərilənlər

Daimi

 

lazım

Daimi

 

olanadək

lazım olanadək

 

3

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırıqları:

 

 

 

 

 

a) bank(lar)ın fəaliyyətinin əsas məsələləri barədə;

b) məlumat və razılaşdırılmaq üçün göndərilənlər

daimi

 

 

3 il

daimi

 

 

3 il

lazım olanadək

 

4

Dövlət hakimiyyəti orqanlarına daimi verilən təşəbbüs təklifləri. təqdimat və layihələr üçün materialar

daimi

daimi

5 il

 

5

Nazirlər Kabinetinin iclasları üçün daimi bankların fəaliyyəti məsələləri barədə arayışlar

daimi

daimi

5 il

 

6

Milli Bank üzrə əmr və sərəncamlar:

 

 

 

 

 

a) bank fəaliyyətinin əsas məsələləri daimi barədə;

b) şəxsi heyət üzrə:

v) məzuniyyətlər, ezamiyyətlər, işə davamiyyət, mükafatlandırma və buna bənzər məsələlər haqqında

daimi

 

75 ilEYK

3 il

 

 

 

 

------

 

------

------

 

------

 

------

------

 

 

7

Bank rəhbərlərinin əmr və sərəncamları:

 

 

 

 

 

a) əsas fəaliyyət üzrə;

b) şəxsi heyət üzrə;

v) məzuniyyətlər, ezamiyyətlər, işə davamiyyət, müKafatlandırma və buna oxşar məsələlər haqqında

 

daimi

75 il EYK

3 il

10 il

75 il EYK

3 il

 

8

Şəxsi heyət üzrə əmrlər üçün sənədlər (anketlər, ərizələr. xidməti qeydlər və s.)

5 il

5 il

5 il

Şəxsi işə

daxil

olmayanlar

9

Milli Bankın İdarə Heyətinin və bankların idarəetmə orqanlarının iclas protokolları (əsli)

daimi

 

daimi

 

lazım olanadək

 

 

10

İdarəetmə orqanlarının iclas-larında müzakirə olunan məsələlərə dair materiallar (arayışlar, məlumatlar və s.)

daimi

 

daimi

 

------

 

 

11

Milli Bankın normativ aktları daimi (təlimatlar, qaydalar. əsasnamələr, göstərişlər)

daimi

 

Yenisi ilə

əvəz olunanadək

 

12

Milli Bankın normativ aktlarının

3 il hazırlanmasına aid materiallar

3 il

------

 

------

 

 

13

Bankların daxili qaydaları, təlimatları, əsasnamələri və s.

------

 

daimi

 

lazım olanadək

 

14

Milli Bankda və bütün banK 3 il sistemində olan Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti məsələləri barədə məlumatlar

3 il

3 il

3 il

 

15

Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının məlumat və rəhbərlik üçün göndərdikləri təlimatlar, qaydalar və metodiki göstərişlər

lazım olanadək

 

Dövlət

arxivinə

təhvil

verilmir

                                   2. Nəzarət

16

Rəhbərlik xarakterli aktlar, təqdimatlar, məktublar və audit təşkilatları tərəfindən aparılan yoxlamaların materialları

daimi

 

daimi

 

lazım olanadək

 

17

Təftiş və yoxlama aktları:

 

 

 

 

 

a) Milli Bank tərəfindən aparılan;

b) Milli Bankın daxili auditi tərəfindən aparılan;

v) bankların daxili audit xidməti və təftiş komissiyaları tərəfindən aparılan

10 il

 

10 il

 

------

 

10 il

 

------

 

10 il

10 il

 

------

 

10 il

 

18

Təftiş və yoxlamaların icrası barədə banklarla yazışma

3 il

3 il

3 il

 

19

Banklarda sui-istifadə və mənimsəmə barədə məlumatlar, arayışlar, təcili bildirişlər

5 il EYK

 

5 il EYK

5 il

Banka vurulan

zərər

ödənilənədək saxlanır

20.

Vətəndaşların. müştərilərin təklif,  ərizə və şikayətləri barədə yazışmalar

5 il EYK

5 il EYK

5 il EYK

 

21

Bankların cari əməliyyatlarına təkrar nəzarət məqsədilə keçirilən yoxlama arayışları (əvvəlki yoxlamanın icrasına nəzarət)

3 il

3 il

3 il

 

II. Təşkilati məsələlər

22

Bank işçilərinin (Bank Şurasının) daimi Konfrans və iclaslarının protokol və stenoqramları və protokollara aid materiallar

daimi

daimi

------

 

 

23

Bankların təşkilinə və ləğvinə dair Daimi sənədlər - hüquqi işlər (məlumat, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının qərarları. rəylər, lisenziyalar)

Daimi

daimi

10 il

 

24

Lisenziya verilməsi və bundan imtina, filial və şöbələrin açılması barədə banklar və digər təşkilatlarla yazışma

5 il

5 il

3 il

 

25

Bank təşkilatlarının siyahısı daimi (lisenziyaların reyestri) və ona əlavələr

daimi

dəyişdirilənə

qədər

dəyişdirilənə

qədər

nəşr olunarkən

arxivə

verilir

26

Təşkilati struktur bölmələrin əsasnamələri

3 il

3 il

3 il

dəyişdiril-dikdən

sonra

27

Abonent teleqrafı ilə verilən teleqramların surətləri

1 il

1 il

1 il

 

28

Təsdiq olunmuş ştat cədvəlləri

daimi

daimi

10 il

 

29

Ştat cədvəllərinə edilmiş dəyişikliklərin siyahısı

daimi

daimi

------

 

 

30

Ştat və strukturun təsdiqi və dəyişdirilməsi məsələləri barədə banklarla yazışma

10 il

10 il

10 il

 

31

Rəhbər işçilərin. (maddi məsul daimi şəxslərin) işlərin təhvili üzrə təhvil-təslim aktları və ona aid materiallar

daimi

daimi

10 il

İdarələrdən

göndərilənlər 3 il.

o cümlədən

filiallardan

göndərilənlər

32

Vəzifəli şəxslər tərəfindən müvəqqəti təhvil-təslim barədə aktlar

3 il

3 il

3 il

 

33

Təşkilati məsələlər barədə banklarla yazışma

3 il

3 il

3 il

 

34

Departament, idarə və şöbələrin iş planları və onların icrası barə-də hesabat

3 il

3 il

3 il

 

35

Əməkdaşların xidməti ezamiyyətləri barədə bildiriş, hesabat və yazışmalar (təftiş materialların-dan başqa)

3 il

3 il

3 il

 

III. Pul-Kredit və iqtisadi məsələlər

36

Pul-kredit məsələləri üzrə dövlət hakimiyyəti orqanları ilə və digər təşkilatlarla yazışmalar

5 il

5 il

------

 

 

37

Pul islahatlarının keçirilməsinə dair sənədlər

daimi

lazım olanadək

 

 

38

Qiymətli kağızlar və vəsaitlər, digər məsələlər barədə Nazirlər Kabineti ilə yazışma

5 il

5 il

------

 

 

39

İqtisadi məsələlər barədə beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlan ilə yazışma

5 il

5 il

------

 

 

40

Xarici banklarla hökumətlərarası və daimi            daimi banklararası Kredit müqavilələri

daimi

daimi

------

 

 

41

Beynəlxalq kreditlərin alınmasına dair sənədlər (saziş. müqavilə, əlavə və dəyişikliklər) və xarici banklarla yazışma

5 il

5 il

------

 

 

42

Kreditlərin verilməsi üzrə sənədlər: Kredit müqavilələri, təminat məktubları, girov və ödəniş sənədləri, müştərilərlə müqavilələr və onların yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədlər, gömrük bəyannamələri. yazışma və digər sənədlər

10 il

 

5 il

 

5 il

 

müddət

kredit

ödənildikdən sonra

hesablanır

 

43

Milli Bankın pul proqramı

A) gündəlik

B) aylıq

V) rüblük

Q) illik

 

1 il

2 il

5 il

10 il

 

 

------

------

------

------

 

------

------

------

------

 

44

Milli Bankın əsas pul-kredit göstəriciləri

3 il

 

------

------

 

45

Perspektiv və illik kredit planlarının işlənib hazırlanması üçün cədvəllər, hesablamalar. məlumatlar və başqa sənədlər

5 il

 

5 il

 

5 il

 

 

46

Kredit alan şəxslərin maliyyə vəziyyəti və ödəniş intizamı haqqında məlumat

5 il

 

5 il

 

5 il

 

 

47

Kreditlərin qalıqları bərədə aylıq məlumatlar

1 il

1 il

1 il

 

48

Banklarda və onların xidmət etdiyi idarə və təşkilatlarda vaxtı keçmiş əmək haqqı borcları barədə hesabatlar

3 il

3 il

3 il

 

49

Qiymətli kağızların buraxılışı barədə materiallar

10 il

 

10 il

 

------

Müddəti qurtardıqdan

və ödəniş keçirildikdən sonra

50

Dövlət qısamüddətli istiqraz-larının buraxılışı üzrə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin yekun sertifikatları

20 il

      ------

------

Müddəti qurtardıqdan

və ödəniş keçirildikdən sonra

                         IV. Əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi məsələləri

51

İdarələrin, müəssisələrin, təşkilatın, habelə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərin kreditləşdirilmə-sinə dair layihə-smeta sənədləri, aktlar və digər materiallar

daimi

daimi

 

Filiallar əməliyyat başa çatdıqdan

sonra tabe

olduqları

yuxarı təşkilatın

arxivinə

təhlil

verirlər

 

52

Tikinti   işlərinin  yerinə   yetirilməsi 10 il barədə aktlar, arayışlar. sifarişçi ilə iş icraçısı arasında operativ uçot hesablaşmalarının kartoçkaları, yerinə yetirilmiş işlərin haqq-hesabı və qəbul aktları üzrə rəylər

10 il

10 il

10 il

 

53

 Təsdiq edilmiş yeKun smeta-maliyyə hesablaşmalarının surətləri, məxaric cədvəllərinin     surətləri.     sərmayə qoyuluşunun smetası

 

10 il

10 il

10 il

Tikinti

qurtardıqdan

sonra

54

Tikinti və əsaslı təmir üzrə hesabatlar

 

10 il

10 il

10 il

Tikinti

qurtardıqdan

sonra

V. Əskin.asların planlaşdırılması

55.

Əskinazların   planlaşdırılması   üzrə yazışmalar

5 il

5 il

5 il

 

56.

Bankların 10 günlük kassa dövriyyəsi barədə müştərilərlə yazışma

3 il

3 il

3 il

 

57.

Kassa xidməti barədə müştərilərlə yazışma

3 il

3 il

3 il

 

58.

Kassa intizamının yoxlanması barədə aktlar

3 il

3 il

3 il

 

VI. Emissiya-Kassa əməliyyatlarının təşkili, inkassasiya və qiymətlilərin daşınması

 

 

I. Emissiya-kassa əməliyyatlarının təşkili

59.

Ehtiyat   fondlarının     yaradılması     barədə banklarla və ərazi idarələri ilə yazışma

 

10 il

3 il

3 il

 

60.

Saxta pul biletləri və metal sikkələr  daimi            barədə   Daxili   İşlər   Nazirliyi   ilə yazışma

daimi

3 il

3 il

 

61.

Ehtiyat fondları qalıqlarının respublika üzrə küpürlər siyahısı (f.13, aylıq)

5 il

-

-

 

62.

Tədavüldən çıxarılmış pul nişanlarının məhv edilməsi üzrə sənədlər (aktlar və digər qeydiyyat sənədləri)

daimi

-

-

 

63.

Milli Bankın strukturu pulların dövriyyəyə buraxılması üçün verilmiş icazələrin uçotu (9911 saylı balansdankənar hesab)

3 il

-

-

 

64.

Milli    Bankın    strukturları    üzrə ehtiyat fondlarının qalıqları barədə cədvəllər (f.l39)

5 il

-

-

 

65.

Milli  Bankın Mərkəz Xəzinəsinin          
gündəlik dövriyyə cədvəlləri, qiymətlilərin qalıqları və onların təhvil-qəbul aktları

5 il

-

-

 

66.

Pul biletlərinin və metal sikkələrin çap fabriklərindən alınması barədə naryadların kötükləri  və hesablar

daimi

-

-

 

67.

Pul biletlərinin və sikkələrin ehtiyat fondlarından göndəril-məsinin uçotu kitabı (9916 saylı balansdankənar hesab)

 

3 il

3 il

3 il

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

70

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

 

 

 

73

 

 

 

74

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

83

 

 

Mühasibat uçotu kitabları

a)    dövriyyədə olan manat və metal sikkələr  üçün:

b)    çap fabriklərindən daxil olmuş manat və metal sikkələr üçün:

v) məhv edilməyə ayrılmış küpürlər üçün:

q)   saxta   pul   biletləri      metal

sikkələr üçün:

d)   pul biletlərinin nümunələri üçün;

e)   Milli Bankın Mərkəzi Xəzinəsinin ehtiyat fondlarında olan yararlı və yararsız küpürlər və metal sikkələr üçün

Milli Bankın strukturları üzrə ehtiyat fondların uçotu barədə şəxsi hesablar(f.l4)

Milli BanKdan struKturlara daxil olmuş emissiya icazələrinin qeydiyyat jurnalı (f.5)

Emissiya-Kassa əməliyyatları üzrə əlavələrlə birlikdə memorial. Kassa və balansdankənar orderlər

Milli Bankın strukturlarının ehtiyat fondları üzrə aylıq hesabat (f. 12) və ehtiyat fondunun qalığının küpr quruluşu barədə cədvəllər (f.13)

Milli Bankın idarələrinin dövriyyə Kassalarmı möhkəmləndirməyə aid icazə cədvəlləri və teleqramları

Qiymətlərin sayılması zamanı aşkar edilən qüsurların uçot kitabı

Xəzinə kitabları:

a) Xəzinədəki qiymətlilərin dövriyyə kassası uçotu üçün;

b) Xəzinədən və ehtiyat fondundan qiymətlilərin çıxarılması üçün

v) Ehtiyat fondlarının qalıqlarının

uçotu üçün (f.15);

q) Qəbul olunmuş və verilmiş pulların uçotu üçün (f. 155);

d) Ehtiyat  fondunun uçotu üçün (9901, 9912 balansdankənar hesablar)

e) Xarici valyutanın uçotu üçün (126, 155 balans hesabı)

Ciddi qorunan hesabat blanklarının və müxtəlif qiymətlilərin və sənədlərin uçot kitabları (9959, 9960, 9961 saylı hesablar üzrə)

Xüsusi vəsiqə blanklarının uçotu Kitabları

Verilmiş açarların, möhürün və plombirlərin uçotu kitabları

Ehtiyat fondu xəzinələrinin və dövriyyə Kassalarının təftiş aktları (yuxarı bankların təftiş  aparatı tərəfindən Keçirilənlərdən başqa)

Pul biletlərinin və sikkələrin yenidən sayılması aktları, pul biletləri  və sikkələrin sayılması üzrə banklarla və digər idarələrlə yazışma

Bankların xəzinədarları tərəfindən pulların sayılması zamanı yol verilmiş səhvlər barədə aKtlar və bu barədə banklar və digər təşKİlatlarla yazışma

Kassa təsərrüfatı və qiymətlilərin saxlanması məsələləri üzrə banklarla yazışma

Siqnalizasiya və mühafizənin texnİKİ vasitələri barədə banklar və digər idarələrlə yazışma

 

daimi

 

daimi

 

 

daimi

 

daimi

 

 

daimi

 

15 il

 

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

daimi

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

3 il

 

 

 

15 il

 

5 il

 

 

15 il

 

 

3 il

 

15 il

 

 

15 il

 

 

10 il

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

___

 

____

 

 

_____

 

____

 

 

_____

 

______

 

 

 

 

5 il

 

 

3 il

 

 

 

3 il

 

 

 

lazım

olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

15 il

 

5 il

 

 

15 il

 

 

3 il

 

15 il

 

 

15 il

 

 

10 il

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

______

 

_____

 

 

_____

 

______

 

 

____

 

______

 

 

 

 

5 il

 

 

3 il

 

 

 

3 il

 

 

 

lazım

olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

15 il

 

5 il

 

 

15 il

 

 

3 il

 

15 il

 

 

15 il

 

 

10 il

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zərər ödənildikdən sonra

2. İnkassasiya və qiymətlilərin daşınması

84

 

 

 

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

89

Silahların alınması, verilməsi,

saxlanması və uçotu məsələləri

barədə Azərbaycan Respublikası

DİN ilə yazışma

 

Silah və döyüş sursatının verilməsi və qəbulunun uçot jurnalı

İnkasasiya və qiymətlilərin daşınması barədə banklarla yazışma

Qiymətlilərin daşınması üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi sənədləri

Yol vərəqələri və onların uçot jurnalları

Qiymətlilərin daşınması üçün etibarnamə kötükləri

5 il

 

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

5 il

 

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

3 il

 

3 il

 

5 il

 

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təftişdən sonra

 

VII. Beynəlxalq hesablaşmalar

1. Ümumi məsələlər

90

 

 

 

 

91

 

 

 

 

92

 

 

93

 

94

 

 

95

 

 

 

96

 

 

97

 

 

98

 

 

 

 

99

 

 

 

 

100

Bankların xarici banklarla ikitərəfli valyuta-maliyyə münasibətləri məsələlərinə dair sənədlər (arayışlar, rəylər, yazışmalar)

Xarici ölkələrin vahita-iqtisadi məsələlərinə dair sənədlər (informasiya topluları, məlumatlar, məruzələr, bankların arayışları)

Xarici valyutaların milli manata nisbətən məzənnələri barədə Milli Bankın bülletenləri

Xarici əməliyyatlar barədə yazışma

 Banklarda valyuta əməliyyatları üzrə hesabatlar (həftəlik. 15 günlük, aylıq)

Bankların vəzifəli şəxslərinin xarici müxbirlərə göndərilmiş imza nümunələrinin albomu

 

Xarici müxbirlərin ləğv olunmuş imzalanın  nümunələri və onlara aid yazışma

Xarici banklar tərəfindən yerinə yetirilmiş əməliyyatlara görə tariflər

Xarici nümayəndə heyətlərinin banklara gəlməsi barədə materiallar və bunlara. aid yazışma (məruzələr hesabatlar. arayışlar)

Müəssisə və təşkilatlara valyuta əməliyyatlarının aparılmasına dair verilmiş lisenziya və icazələr

 

 

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə yazışma

10 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

daimi

 

 

10 il EYK

 

3 il

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

10 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

daimi

10 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

10 il EYK

 

3 il

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

10 il

 

 

 

 

_____

 

 

 

 

_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

3 il

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

_____

 

 

 

 

_____

 

 

 

 

_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dəyişdirildikdən

sonra

 

 

 

 

 

 

 

 

Müddət onların

hüquqi qüvvəsi

düşdüyü vaxtdan

hesablanır

 

2. Ticarət və qeyri-ticarət əməliyyatları üzrə beynəlxalq Kredit və hesablaşmalar

101

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

103

 

 

104

 

 

105

 

106

 

107

 

 

 

108

Hökumət və banklararası kredit sazişləri, xarici kreditlər üzrə uçot və hesablaşmanın  aparılma qaydaları haqqında xarici banklarla sazişlər, sazişlərə əlavələr və onlara aid yazışma

 

 

Sənədli akkreditiv xarici ölkələrə göndərilən və onlardan alınan inkassa üzrə yazışma

Sənədli akkreditiv. ixrac və idxal

üzrə inkassaların qeydiyyatı

jurnalları

Xaricə göndərilən ödənişlər, köçürmə üçün ərizələr, svift

məlumatlar

“Nostro” hesabların qalıqlarına dair təsdiqnamələr

Xarici əməliyyatlar üzrə xarici banklarla yazışma

Daxil olan ödənişlərin təsdiqləri (xarici bankların svift-məlumatları və teleks məlumatları)

Daxil olan və göndərilən xarici teleqramların surətlərinin albomları

daimi

 

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

10 il

 

10 il EYK

 

10 il

 

 

 

3 il

5 il

 

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

10 il

 

10 il EYK

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

10 il

 

5 il

 

10 il

 

 

 

3 il

Müddət

sazişin

sazişin müddəti

bitdikdən

sonra

hesablanır

 

3. Mühasibat uçotu və hesabatlan

109

 

 

 

110

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

112

 

 

 

113

 

 

 

114

 

 

 

115

 

 

 

 

116

Müxbir hesablan üzrə qalıqlarının təsdiqi cədvəlləri

 

 

Xarici valyutada sənədli və inkasso əməliyyatlarına dair sənədlərlə birlikdə kassa və balansdan kənar mədaxil və məxaric orderləri

Memorial orderlər. mədaxil və məxaric orderləri, məktublar, birja şəhadətnamələri, kassa-məxaric orderləri, köçürmə ərizələri

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə şəxsi hesablar

Operativ-mühasibat uçotuna dair ümumi məsələlər barədə nazirlik, idarə, təşkilat və banklarla yazışma

Depozitlərin cəlb olunması və müxbir münasibətlərinin aparılması barədə xarici banklarla və təşkilatlarla yazışma

 

Hesabat-tədiyə balansı

a) illik

b)   rüblük  (tədiyə  balansına dair digər materiallar)


Bankların qeyri-rezidentlərlə valyuta əməliyyatlarına dair aylıq hesabatları (f.l-TB) və onlara aid müqavilələr, gömrük bəyannamələri

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

daimi

 

 

 

 

daimi

10 il

 

 

3 il

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

daimi

 

 

 

 

_____

_____

 

 

3 il

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

______

 

 

 

 

______

______

 

 

3 il

 

VIII. Mühasibat uçotu və hesabatları

1. Mühasibat hesabatları

117

 

118

 

 

 

 

 

119

 

 

120

 

 

121

 

122

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

124

 

 

125

 

 

126

 

 

 

127

Milli Bankın illik ümumi mühasibat  hesabatı

Milli Bankın balansları:

a)illik  

b)rüblük        

v) aylıq           

q) gündəlik    

 

Milli Bankın illik fəaliyyətinin auditi ilə bağlı hesabat və sənədlər

Milli Bankın Ərazi

İdarələrinin büdcəsi (smetası) və ona əlavələr

Bankların  illik ümumi

mühasibat hesabatları

 Milli Bankın ərazi

 idarələrinin hesabatlan

a) illik

b) rüblüK

v) aylıq

         q) gündəlik

Respublika büdcəsinin Kassa icrası barədə ümumi hesabatlar

 a) illik

b) aylıq

 

Uçot-əməliyyat   məsələləri   barədə banklarla və digər təşkilatlarla yazışma

Mühasibat uçotunun metodologiyasına dair təlimatlar və digər normativ sənədlər

Mühasibat uçotunun metodologiyasına dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə yazışma

Mühasibat     uçotunun      metodologiyasına dair digər yazışmalar

daimi

 

 

daimi

10 il

10 il

10 il

 

daimi

 

 

5 il

 

 

daimi

 

 

 

daimi

10 il

10 il

10 il

 

 

daimi

3  il

 

5 il

 

 

daimi

 

 

daimi

 

 

 

10 il

 

_____

 

 

______

______

______

______

 

______

 

 

______

 

 

daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daimi

3 il

 

5 il

 

 

daimi

 

 

daimi

 

 

 

10 il

 

______

 

 

______

______

______

______

 

______

 

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

daimi

10 il

10 il

10 il

 

 

10 il

3 il

 

5 il

 

 

daimi

 

 

daimi

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabe idarə

göndərilən

5 il

2. Mühasibat uçotu

128

 

 

129

 

130

 

 

 

131

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

133

 

 

 

134

 

 

 

135

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

138

 

139

 

140

 

141

 

 

 

142

 

143

 

144

 

 

145

 

 

146

 

 

 

147

 

 

 

 

148

 

 

149

 

150

 

 

 

 

 

151

 

 

 

 

152

 

 

 

 

153

 

154

 

155

 

 

 

156

 

 

157

 

 

 

 

158

 

 

 

159

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

161

 

 

 

162

 

 

 

 

 

163

 

 

164

Nizamnamə və ehtiyat fondlarının uçotu üzrə şəxsi hesablar

Vətəndaşların əmanətləri üzrə şəxsi hesablar

Uzunmüddətli kredit  əməliyyat-larının və zərər kimi silinmiş

borcların uçotu üzrə şəxsi hesablar

Şəxsi   hesablar,   kartoçkalar,   qalıq cədvəlləri. balans və balansdankənar hesabların analitik uçotu üzrə kitab və jurnallar

Əməliyyat işçilərinin dəyişməsi

zamanı şəxsi hesabların, öhdəliklərin və digər materialların təhvili kitabları, bank işçilərinin imza

nümunələri

Açılmış hesabların analitik uçotu üzrə qeydiyyatı klubları

 

 

Vətəndaşların (o cümlədən hərbi qulluqçuların) əmanətləri üzrə memorial və kassa sənədləri

 

Fərdi  borcalanların ssudaları  üzrə memorial və kassa sənədləri

 

Bank idarələrinin iştirak payı qaydasında tiklilərə aid emorial,

kassa və digər sənədləri

 

 Memorial və kassa sənədləri

(əməliyyat gününün sənədləri) və

müştərilərdən silinən ödəniş

sənədləri (əvvəlki üç maddədə

göstərilənlərdən və xarici valyuta

əməliyyatlarına aid sənədlərdən

başqa)

 Təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar sənədlər və yazışma

Hərbi qulluqçuların əmanətləri üzrə yazışma

Gündəlik balanslar və mühasibat jurnalları

Ayın 1-i  tarixinə balans və balansdankənar  hesablar üzrə üzləşdirmə vərəqələri və yoxlama cədvəlləri

Kompüterdə tərtib edilmiş gündəlik yoxlama cədvəlləri

Hesab fakturalar üzrə ödənişlər (memorial ordenlərlə birlikdə)

Məzuniyyətlər və mükafatlar üzrə ödəniş cədvəlləri və digər ödənişlər üzrə cədvəllər

Vətəndaşların  əmanətlərinin  əlifba sırası üzrə kitabları və şəxsi hesabları

Şəxsi hesablardan çıxarışların

alınmasının uçot kartoçkaları,

çıxarışı almaq üçün müştərilərin etibarnamələri

Əməliyyatların bir bankdan digərinə verilməsi barədə aktlar, siyahılar, müştərilərin şəxsi hesablarının siyahısı. digər materiallar və hesablar

Bank hesablarının rəsmiləşdirilməsinə dair hüquqi sənədlər

Müştərilərin ləğv olunmuş imza nümunələri kartoçkaları

İnkasso  əməliyyatları  və qarşılıqlı hesablaşmalar üzrə qeydiyyat jurnalları siyahı-jurnallar, ödəniş tapşırıqlarının surətləri. reyestrlər və digər sənədlər

Sosial ödənişlərin qurtarmasını

göstərən, birdəfəlik pensiya və

müavinətlərin verilməsi üçün

pensiya  vərəqələri və ödəniş

sənədləri

Bank  əməliyyatları üzrə nazirlik,

idarə, təşkilat və ayrı-ayrı vətən-daşlarla  yazışma  (əmanət 

fərdi borcalanların borc məsələləri istisna olmaqla)

Müştərilərin  hesabları  üzrə  qalıqların təsdiqi

Maddi dəyərlilərin anbar uçotu kartoçkaları

İnventarın qəbulu, yoxlanması və təftişi aktları, yararsız hala düşmüş əmlakın silinməsi və bu məsələlər barədə yazışma

Ciddi qorunan hesabat blank-larının surətləri və buna aid yazışma

Bank qulluqçuları və xidmətçilərinin əmək haqqları üzrə şəxsi hesablar

 

 

 Əmək haqqı üzrə hesabat-ödəniş cədvəlləri

 

 

Əmək haqqından müxtəlif tutulmalar üzrə yazışma, məhkəmələrin qərarları, icra vərəqələri və cədvəllər

Bankların ərizəsi və məbləğin qeyrireallığını əsaslandıran sənədlərlə birlikdə məbləğin balansdan silinməsi yaxud onun balansdankənar uçotdan çıxarılması üzrə komissiyanın protokolları

Hesabların, kassa orderlərinin,

etibarnamələrin, ödəniş  tapşırıq-larının və s. qeydiyyatı üçün jurnal və kİtablar

Təsərrüfat müqavilələri, əmək sazişləri və bunlarla bağlı yazışma

 

 

 

Xəstəlik vərəqələri və əmək

qabiliyyətini itirmək barədə arayışlar

Müxbir hesabı üzrə hesablaşmaların vəziyyətinin yoxlanması cədvəlləri

 

daimi

 

 

____

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

daimi

 

 

 

50 il

 

 

 

30 il

 

 

10 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

10 il

 

50 il

 

10 il

 

10 il

 

 

 

1 il

 

5 il

 

5 il

 

 

daimi

 

 

1 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

3 il

 

 

10 il

 

1 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

3 il

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

75 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

10 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

daimi

 

 

daimi

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

daimi

 

 

 

50 il

 

 

 

30 il

 

 

10 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

10 il

 

50 il

 

10 il

 

10 il

 

 

 

1 il

 

5 il

 

5 il

 

 

daimi

 

 

1 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

3 il

 

 

10 il

 

1 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

3 il

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

75 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

10 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

10 il

 

 

daimi

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

daimi

 

 

 

50 il

 

 

 

30 il

 

 

10 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

10 il

 

50 il

 

10 il

 

10 il

 

 

 

1 il

 

5 il

 

5 il

 

 

daimi

 

 

1 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

3 il

 

 

10 il

 

1 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

3 il

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

75 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

10 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

 

 

 

 

 

Şəxsi hesab bağlandıqdan sonra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət arxivinə təhvil

verilmir

Dövlət arxivinə təhvil

verilmir

 

 

 

Tikinti

qurtardıqdan

sonra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəxsi

hesablar

olmadıqda

75 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müddət

müqavilə

saziş icra

olunduqdan

sonra hesablanır

3. Statistik hesabatlar

165

 

 

 

166

 

167

 

168

 

 

169

 

 

170

 

171

Hesabatlar:

a) banklarda

b) müvəkkil təşkilatlarda

 

Banklarda yekun statistİk hesabatlar

Milli  Bankda    digər  banklarda işlədilən hesabatlar

Bankların  aylıq  kassa dövriyyələri barədə hesabat (f.748)

Bank işinin ayrı-ayrı məsələləri üzrə iqtisadi araşdırmalar və cədvəllər

Hesabatlar barədə banklarla və digər təşkilatlarla yazışma

Vaxtı ötmüş əmək haqqı barədə hesabatlar

 

10 il

_____

 

10 il

 

10 il

 

daimi

 

 

10 il

 

 

10 il

 

_____

 

10 il

_____

 

10 il

 

10 il

 

daimi

 

 

10 il

 

 

10 il

 

3 il

 

____

10 il

 

10 il

 

10 il

 

daimi

 

 

10 il

 

 

10 il

 

3 il

 

IX. Kadrlar

1. Uçot və bölüşdürmə

172

 

 

173

 

 

 

 

 

174

 

175

 

 

176

 

177

 

 

178

 

 

 

 

179

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

 

182

 

 

183

 

184

 

185

 

 

 

186

 

 

 

187

 

 

188

Kadrlarla iş üzrə illik hesabatlar

 

 

Qulluqçu və xidmətçilərin şəxsi işləri (anKetlər, tərcümeyi hallar xasiyyətnamələr, işə qəbul və iş-dən azad etmək haqqında əmrlər əmək müqavilələri və s.)

 

Qulluqçu  və xidmətçilərin şəxsi

kartoçkaları   

Qulluqçu və xidmətçilərin şəxsi sənədlərinin əsli (tələb olunmayanlar)

Əmək kitabçaları (tələb olunmayanlar)

Əmək kitabçalarının və onlara

qoşmaların hərəkətinin uçot

kitabları

Əmək kitabçaları və onlara qoşmaların daxil olması və işlənməsi kitabı. Bu məsələ üzrə illik və rüblük hesabat məlumatlan, aktlar və yazışma

Hökumət tərəfindən təltif edilən işçilərin siyahıları və xasiyyətnamələri

İşçilərin idarə mükafatları ilə təltif edilməsi haqqında Milli Bankın idarələri və başqa orqanlar ilə yazışma

İşçilərin təyin edilməsi, yerləşdirilməsi və işdən azad  edil-məsi məsələləri barədə banklarla və digər təşkilatlarla yazışma

Ezamiyyətlərin tərtib  olunması

barədə yazışma (MDB ölkələri ilə,

uzaq xariclə və s.)

Məzuniyyətlərin verilməsi cədvəli

İşə qəbul edilməyən şəxslərin anket və ərizələri

Kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi üzrə təhsil müəssisələri və digər təşkilatlarla yazışma

Kadr və onların hazırlanması işlərinin yoxlanılmasının nəticələri üzrə aktlar,  məlumatlar və digər materiallar

İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi

barədə təhsil müəssisələri ilə yazışma

İxtisas Komissiyasının iclas  protokolları

daimi

 

 

EYK

75 İL

 

 

 

 

EYK

75 İL

tələb

 

 

tələb

 

50 il

 

 

3 il

 

 

 

 

daimi

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

1 il

 

3 il

 

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

10 il

 

daimi

 

 

EYK

75 İL

 

 

 

 

EYK

75 İL

olunana

 

 

olunana

 

50 il

 

 

3 il

 

 

 

 

10 il

EYK

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

1 il

 

3 il

 

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

10 il

 

10 il

 

 

EYK

75 İL

 

 

 

 

EYK

75 İL

qədər

 

 

qədər

 

50 il

 

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

1 il

 

3 il

 

 

 

10 il

 

 

 

3 il

 

 

10 il

 

Filiallardan

göndərilən

5 il

2. Hərbi mükəlləfiyyətlilərin uçotu və bronlaşdırılması

189

 

 

190

 

191

 

 

192

Hərbi mükəlləfiyyətlilərin uçotu və onlara bron verilməsi üzrə yazışma

Xüsusi uçot blanklarının uçotu üzrə kitab

Xüsusi uçot blanklarının. hərbi

biletlərin və şəxsi kartoçkaların

verilməsinin uçot kitabı

Hərbi mükəlləfiyyətlilərə 

çağırışçılara bron verilməsi və uçot vəziyyətinin yoxlanması jurnalı

3 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

3 il

 

 

X. Əmək və əmək haqqı

193

194

 

195

 

 

 

196

 

197

Əmək hesabatları(l-T)           

Əmək və əmək haqqı məsələləri barədə yazışma

Hesablanan və verilməli olan əmək haqqı barədə arayışlar və əmək haqqı şəklində verilmiş vəsaitin uçot vərəqələri

İşçilərin mükafatlandırılması barədə yazışma

Təsdiq edilmiş daxili əmək bölgüsü qaydaları

daimi

5 il

 

3 il

 

 

 

10 il

 

1 il

 

 

daimi

5 il

 

3 il

 

 

 

10 il

 

1 il

daimi

5 il

 

3 il

 

 

 

10 il

 

1 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yenisi ilə əvəz edildikdən

sonra

XI. Əsaslı tikinti və maddi-texniki təchizatı

198

 

 

 

 

 

 

199

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

202

 

 

203

 

 

 

 

204

 

205

 

206

 

207

 

208

 

209

 

 

 

 

210

 

 

 

 

211

 

 

 

212

 

213

 

 

214

 

 

 

215

Əsaslı vəsait qoyuluşunun təsdiq

olunmuş planlan, material balansları və s.

a) illik

b) rüblük

v) aylıq

 

Tikinti məsələləri barədə hökumət orqanları ilə yazışma

Obyektlərin tikintisi və yeni-dən qurulması üçün təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədləri (çertyojlar. smetalar, texniki sənədlərin təsdiqi protokolları, yekun sənədləri)

a) layihələşdirildiyi və təsdiq edildiyi yerdə;

b) inşaat yerində

v) istismar yerində

Binaların əsaslı tikintisi. yeni-dən qurulması və genişləndirilməsinə vəsait qoyuluşunun təsdiq olunmuş limiti

Əsaslı tikinti və yenidənqurma üzrə titul siyahılarının əsli, onları əvəz edən surətlər və rəsmi çıxarışlar

Torpaq sahəsinin planı, profili və

digər materiallarla birlikdə,  tikinti üçün torpaq sahəsinin ayrılması barədə protokollar, qərarlar və aktlar

Binaların balansa verilməsi və qəbulu üzrə sənədlər

İnşası qurtarmış obyektlərin istismara qəbulu altları

Əsaslı tikinti və təmir məsələləri barədə yazışma

Əsaslı təmir üçün təsdiq olunmuş

smetalar

Binaların əsaslı təmirdən sonra qəbul aktları

Binaların icarəsi barədə müqavilə və sazişlər, binaların icarəyə verilməsi və icarədən alınması aktları

 

Binalara sahib olmaq hüququ verən sənədlər (müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar və sərəncamları binaların alınması barədə akt və yazışma)

Əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə statistik hesabatlar

a) illik 

b) rüblük və aylıq     

Maddi-texniki təchizat məsələləri

barədə yazışma

Maddi-texniki təchizatın bütün

növləri üzrə mal göndərənlərlə

müqavilələr

Blankların, məktubların təlimatların və s. materialların çap olunması üçün icazələrin qeydiyyat kitabı

Qiymətli blankların hazırlanması

üçün illik və rüblük sifarişlər və

buna aid yazışma

 

 

 

 

daimi

10 il

10 il

 

5 il

EYK

 

 

 

 

 

 

daimi

 

3 il

lazım

daimi

 

 

 

daimi

 

 

 

daimi

 

 

 

 

Balansdan silinənə qədər

 
 

 


daimi

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

5 il

 

 

 

 

daimi

 

 

 

 

 

 

10 il

3 il

10 il

 

10 il

 

 

3 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

daimi

10 il

10 il

 

5 il

EYK

 

 

 

 

 

 

daimi

 

3 il

olanadək

daimi

 

 

 

daimi

 

 

 

daimi

 

 

 

 

 

 

daimi

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

5 il

 

 

 

 

daimi

 

 

 

 

 

 

10 il

3 il

10 il

 

10 il

 

 

3 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

10 il

10 il

10 il

 

 

________

 

 

 

 

 

 

10 il

 

3 il

 

10 il

 

 

 

_______

 

 

 

daimi

 

 

 

 

 

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

5 il

 

 

 

 

____

 

 

 

 

 

 

5 il

3 il

10 il

 

10 il

 

 

3 il

 

 

 

5 il

 

o cümlə

dən filiallardan daxil olan

 

 

 

 

________

 

 

 

 

 

 

tikinti qurtardıqdan sonra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət

 arxivinə

 təhvil

verilmir

 

 

 

o cümlədən filiallardan

 

 

 

 

 

 

İcarə

müddəti

qurtaranadək

XII. Hüquqi məsələlər

216

 

217

218

 

 

219

MəhKəmə işləri üzrə yazışmalar və məhKəmə işlərinin qovluqları

Hüquqi məsələlər üzrə yazışma

Normativ aktların və daxili

qaydaların layihələri üzrə hüquqşünasın rəyi

Əmək hüququna aid məsələlər üzrə hüquqşünasın rəyi

5 il

 

5 il

5 il

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

5 il

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

5 il

 

 

5 il

 

 

XIII. İnzibati təsərrüfat məsələləri

220

 

 

221

 

 

222

 

 

 

223

 

 

224

 

225

 

 

 

 

 

226

Binaların  qışa hazırlanması və daşqına qarşı tədbirlər haqqında yazışma

Bankın idarə aparatının saxlanması xərclərinin illik  smetası

Möhür və ştamp nümunələrinin

təsdiqi barədə yazışma və  onların

hazırlanması və məhv edilməsinə

dair sənədlər

Mənzil məsələləri barədə banklarla və digər təşkilatlarla yazışma

 

Anbara daxil olmuş mal və materialların qəbul aktları

Anbar binalarının təşkili və avadanlıqla təchizi barədə yazışma, mal və materialların anbara gətirilmə planları, qəbul axrı və onların hərəkəti və qalığı haqqında məlumatlar

Mənzil sahəsinin verilməsi və

paylaşdırılması barədə yazışma

5 il

 

 

10 il

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

 

 

 

5 il

 

5 il

 

 

10 il

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

 

 

 

5 il

 

5 il

 

 

10 il

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

3 il

 

3 il

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təftiş

qurtarmaq

şərtilə

 

 

 

Mənzil sahəsi verildikdən sonra

XIV. Mülki müdafiə məsələləri

227

 

 

 

228

 

 

 

229

 

 

230

 

 

231

 

232

 

 

 

 

 

233

Mülki müdafiə obyektlərinin planları

 

 

Yuxarı təşkilatlar, dövlət orqanları, mülki-müdafiə qərargahı və tabe idarələrlə MM məsələləri barədə yazışma

Dövlət orqanlarının MM üzrə

göstərişləri və bu məsələlər barədə onlarla yazışma

 Mülki-müdafiə tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi barədə banklarla yazışma

Cari il üçün MM planının layihələri barədə materiallar

Bankların mülki-müdafiə   üzrə

məlumat və hesabatları:

a) mülki-müdafiə haqqında illik

məlumat;

b) il ərzində operativ hazırlıq barədə hesabat.

Kimyəvi. tibbi və rabitə vasitələri

barədə bankların hesabat sifarişləri

1 il

 

 

 

3 il

 

 

 

daimi

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

 

1 il

 

3 il

 

3 il

 

1 il

 

 

 

3 il

 

 

 

daimi

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

 

1 il

 

3 il

 

3 il

 

1 il

 

 

 

3 il

 

 

 

______

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

 

1 il

 

3 il

 

3 il

 

MM üzrə yeni plan təsdiq edildikdən sonra

XV. Əmanət üzrə sənədlər

234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

 

 

236

 

 

 

237

238

239

 

 

 

240

 

 

241

 

 

 

242

 

 

243

 

 

 

244

 

 

245

 

 

246

 

 

247

 

 

248

 

 

 

 

 

 

249

 

 

250

 

 

 

 

 

 

251

 

 

 

 

252

 

 

 

 

 

 

253

254

 

 

 

255

50,  51/36, 52   nömrəli orderlər əmanət qoyuluşu üzrə

 f. №2 əmanət kitabçasının 1-li orderi, əmanətçinin f. №  36 ilə imza nümunələr uzunmüddətli etibarnamələr əmanət kitabçasının və çek kitabçasının itməsi barədə ərizələr

 

 

F. 51, 52 orderləri, əmanətin bəraət

edilməsi  143  № li ərizələr,  çeklər

dolmuş əmanət kitabçaları

Əmanətlərin qalıqları barədə çıxarışlar f. 19

- illik

-il ərzində       

Bəraət kötükləri f.  10      

F-31 qəbzlərin surəti 

Bağlanmış cari hesablar üzrə forma 1 şəxsi hesablar dəyişdirilmiş və ləğv edilmiş haqq-hesab kitabçası

Qəbz f. 31 əhalidən yığılmış vergi və tədiyə ödənişlərinin pulunun Dövlət Bankına köçürülməsi

Əhalidən ödəmələrin ticarət və

məişət təşkilatlarından satış pul-larının qəbul edilməsinə dair

müqavilələr

İdarə və fərdi şəxslər ilə lotoreya,

istiqraz vərəqələrinin satışı  barədə

yazışma

Uduşa düşmüş istiqraz vərəqələrinin və lotereya biletlərinin nəzarət cədvəlləri (f. 92)

F. 98-99, f. 37 ərizələr, böyük uduşa

düşmüş qiymətli kağızların ekspertə göndərilməsi üçün qəbul

Tirajdan əvvəl depozitə möhürlənmiş istiqraz vərəqələri aktı (f.93)

Uduş cədvəlinə əsasən yoxlanılmış depozit istiqraz vərəqələri aktı (f.94)

F. 95, f.  95a, f 95b cədvəli ləğv

edilmiş lotereya biletləri kuponlar

uduş və tirajlarına dair yazışmalar

Sertifikatların qorunması və ödənilməsi üçün sertifikat sənədləri:

a)31 nömrəli forma qəbzlərinin

surəti; 

b)sertifikat zərfləri və çeklər;

q) f.31 itirilmiş qəbzlərin surəti

Analitik və sintetik balans hesabları üzrə cədvəllər

 

Mühasibat yazışmalarına əsas olan

kassa mədaxil məxaric və memorial

orderləri və onları əvəz edən bütün

əlavələri ilə birlikdə əhalidən ödənişlərin qəbuluna dair 2 № -li

cədvəllər

 

Balans və balansdankənar hesablar

üzrə jurnallarkitablar. kartoçkalar, mühasibat cədvəlləri əməliyyat gündəliyi. F. 24 həmçinin sintetik uçot jurnalı

Gündəliklər və gündəliklərə əlavələr (f.24. f. 24a):

a)əmanətlər üzrə

b)Kommunal xidmət

v) və sair əməliyyatlar

q) Kassa aparatlarının nəzarət

lentləri f.17

Əməliyyat gündəlikləri (f. 25a)

Əmanət və cari hesablar üzrə

sənədlərdə olmuş səhvlərə dair tərtib olunmuş f. 30. f. 30 a arayışları

Avizo-debet və avizo-kredit hesab

N°97(f. 40vəf.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 il

3 il

5 il

___

___

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

____

 

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

____

 

 

3 il

 

 

 

 

____

 

____

____

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

____

____

____

____

 

____

____

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 il

3 il

5 il

___

___

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

_____

 

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

_____

 

 

3 il

 

 

 

 

____

 

____

____

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

____

____

____

____

 

____

____

 

 

 

5 il

 

25 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

25 il

3 il

5 il

1 il

3 il

 

 

 

3 il

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

3 il

 

 

 

3 il

 

 

1 il

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

 

 

10 il

 

1 il

daimi

 

5 il

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

10 il

2 il

5 il

2 il

 

3 il

51il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təftiş

qurtarmaq

şərti ilə

XYl. Kargüzarlıq və arxiv

256

 

 

 

257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

 

 

259

 

260

 

 

261

 

 

262

 

263

 

 

264

 

265

 

266

267

268

 

 

269

 

 

 

270

Departament. idarə və şöbələrin

sənədlərinin təsdiq edilmiş ümumi

nomenklaturası

 

Təhvil verilən sənədlərin siyahı-ları:

a) daimi saxlanan;

 

 

 

 

 

 

c)    müvəqqəti saxlanan.

 

Sənədlərin  məhv edilmək  üçün

ayrılması barədə təsdiq  edilmiş

aktlar

Mərkəzi Ekspert Komissiyası iclaslarının  protokolları Kargüzarlığın   təşkilinin  yoxlanılması barədə arxiv orqanının arayışı

Qeydiyyat     jurnalları          uçot

kİtabları.    qeydiyyat     nəzarət

kartoçkaları

Arxiv və kargüzarlıq işi barədə arxiv orqanları  ilə yazışma

Məlumat üçün çoxaldılmış sənədlərin surətləri (əmrlər. protokollar və s.)

Sənədlərin dövlət mühafizəsinə

təhvil-qəbulu barədə yazışma

İşlərin dövlət arxivinə təhvil-qəbul

aktları

Arxiv fondlarının siyahısı

Ləğv olunmuş arxiv fondlarının işi Sənədlərin arxivdən verilməsinə dair tələbnamələr, ərizələr  sifarişlər

Arxiv arayışlarının surətlərinin,

sənədlərdən çıxarışların verilməsi

barədə ərizələr sorğular, onların verilməsinə aid yazışma

Sənədlərin arxivdən verilməsinin

uçot kitabları, jurnalları

 

daimi