“Təsdiq edirəm”

Azərbaycan Respublikasının

Ədliyyə Nazirliyi

Qeydiyyat N 3104

“09” dekabr 2004-cü il

 

Nazir_____________ F.Məmmədov

“Təsdiq edirəm”

Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Əmr N 28

“24” noyabr 2004-cü il

 

Rəis____________ A.Paşayev

 

İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin  saxlanma  müddətləri göstərilməklə nümunəvi

SİYAHISI

 

I. Ümumi müddəalar

1.1. “İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahı”sı (bundan sonra siyahı) “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, həmin Qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli, 168 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2000-ci il 6 mart tarixli, 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır.

1.2. Siyahıya icra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan eyni tipli sənədlər, həmçinin onların idarəçilik, elmi-texniki və istehsalat fəaliyyəti nəticəsində yaranan digər sənədlər daxil edilmişdir.

Təşkilatların spesifik funksiyalarını əks etdirən (müəyyən idarə sistemlərinə xas olan) sənədlər müvafiq idarə sistemi üzrə siyahılarda nəzərdə tutulur.

1.3. Sənədlərin tərkibi və saxlanma müddətləri onların bilavasitə öyrənilməsi, Azərbaycan Respublikası dövlət arxiv xidməti mütəxəssislərinin, istehsal və sosial-mədəni sahə mütəxəssislərinin tövsiyyələri, həmçinin elmi-tədqiqat, layihə, konstruktor,  texnoloji,  patent işlərinin, avtomatlaşdırılmış sistemlərin, müxtəlif idarə sistemləri üzrə sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə siyahıları və eləcə də sənədləşdirmə prosesini tənzimləyən müasir normativ sənədlər nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir.

1.4. Siyahı eyni tipli sənədlərin saxlanma müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onların saxlanması və məhv edilməsində əsas normativ sənəd kimi idarələrin ümumi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1.5. Siyahı Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondu sənədlərinin mühafizəsi, təşkili və tərkibinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir. Siyahıdan həmçinin işlərin formalaşdırılması, iş nomenklaturalarının tərtibi, sənədlərin təsnifat sxeminin, ayrı-ayrı idarəçilik sahələri üzrə siyahılarının hazırlanmasında, eləcə də arxiv orqanlarının ekspert-yoxlama komissiyalarının (EYK) və idarələrin ekspert xidmətlərinin işinin təşkilində istifadə edilə bilər.

II. Siyahının strukturu və onun tətbiq edilməsi qaydaları

2.1. Siyahı funksional - sahə prinsipi üzrə qurulmuş, idarələrin ümumi idarəçilik sistemindəki səviyyəsindən və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, əsas fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirən bölmələrdən ibarətdir. Bölmələr daxilində daha yığcam məsələlər üzrə yarımbölmələr vardır.

2.2. Siyahı iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəyə idarələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlər, ikinci hissəyə isə elmi-texniki  və istehsalat fəaliyyətində yaranan sənədlər daxildir. Hər bir hissənin  bölmələrinin və yarımbölmələrinin öz nömrələri vardır

2.2.1. Siyahının birinci hissəsi 11 bölmədən ibarətdir:

1-ci bölməyə idarəçiliyin sərəncamverici, təşkilati, nəzarət və hüquqi funksiyalarını əks etdirən sənədlər daxildir;

2-4-cü bölmələrə təşkilatların proqnozlaşdırma, planlaşdırma, qiymətqoyma, maliyyələşdirmə, kredit, vergi, gömrük, sığorta, uçot və hesabat fəaliyyətini ardıcıllıqla əks etdirən sənədlər daxildir;

5-ci bölməyə əmək ehtiyatlarının toplanması və istifadəsi, əməyin təşkili, əmək məhsuldarlığı, əmək intizamı, əməyin normalaşdırılması, tarif, əmək haqqı, əməyin mühafizəsi üzrə sənədlər daxildir;

6-cı bölməyə kadrların işə qəbulu, bölüşdürülməsi, yerdəyişməsi və uçotu, hazırlanması, ixtisasının artırılması, attestasiyaların keçirilməsi, həmçinin təltif, fəxri ad və alimlik dərəcələrinin verilməsi üzrə sənədlər daxildir;

7-ci bölməyə əmək kollektivlərinin sosial-mədəni inkişafını, onların sığortasını, tibbi və sanatoriya-kurort xidmətlərini, mənzil-məişət məsələlərini, uşaq müəssisələrinin, mədəniyyət evlərinin və saraylarının, klubların, kitabxanaların işini, həmçinin bədən  tərbiyəsi-idman işinin təşkili məsələlərini əks etdirən sənədlər daxildir;

8-ci bölməyə təşkilatın elmi-məlumat fəaliyyəti və idarə ədəbiyyatının nəşri haqqında sənədlər daxildir;

9-cu bölmə xarici ölkələrlə iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin təşkili haqqında sənədlərdən ibarətdir;

10-cu bölmə maddi-texniki  təchizat və qiymətli əmlak və materialların mühafizəsinin təşkili haqqında sənədlərdən ibarətdir;

11-ci bölməyə təşkilatın inzibati və təsərrüfat xidməti, xidməti binaların istismarı, nəqliyyat xidməti, idarə rabitəsinin təşkili, idarənin mühafizəsi, həmçinin mülki müdafiənin təşkili üzrə sənədlər daxildir;

İdarələrin planlaşdırma və hesabat sənədləri ümumiləşdirilmiş halda Siyahının 2-ci və 4-cü bölmələrində, məzmunu yaxud saxlanma müddətləri ilə fərqlənənləri isə digər bölmələrdə verilmişdir. Xarici ölkələrlə iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə bəzi sənədlər Siyahının I hissəsinin 1, 6, 8, 10-cu bölmələrində və II hissənin 3-cü bölməsində verilmişdir.

2.2.2. Siyahının ikinci hissəsi 7 bölmədən ibarətdir:

1-ci bölməyə təşkilatlarda elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması və məmulatların sınaqdan çıxarılması zamanı yaranan sənədlər daxil edilmişdir;

2-ci bölmə kəşflər, səmərələşdirmələr və patent işləri sahəsində yaranan sənədlərdən ibarətdir;

3-cü bölməyə obyektlərin planlaşdırılması, layihəsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri üzrə sənədlər daxildir;

Həmin bölmədə (yarımbölmə 3.4. “Əsaslı tikinti obyektlərinin layihələşdirilməsi)” sənədlərin saxlanma müddətləri layihələşdirmənin mərhələlərinə müvafiq olaraq və elmi-texniki sənədlərin fərdi, nümunəvi və eksperimental  xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir.

4-cü bölməyə istehsalat fəaliyyətinin təşkilinin əsas məsələlərini, yeni texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsini, istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasını, məmulatların seriyalı və kütləvi istehsalı üzrə konstruktor işlərini, istehsalın texnologiyasını və texnoloji təchizatını, enerji və yanacaq təminatını, avadanlığın istismarı və təmirini əks etdirən sənədlər daxil edilmişdir;

5-ci bölməyə məhsulun keyfiyyəti, texniki nəzarət, standartlaşdırma, məhsulun dövlət qəbulu haqqındakı sənədlər daxildir;

6-cı bölmə ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət və onun mühafizəsi üzrə tədbirlər haqqında sənədlərdən ibarətdir;

Ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri həmçinin həmin Siyahının 3-cü bölməsinə daxil edilmiş layihə sənədlərində də öz əksini tapmışdır.

7-ci bölmə avtomatlaşdırılmış sistemlərin layihələşdirilməsi və işlədilməsi zamanı yaranan sənədlərdən ibarətdir.

2.3. Siyahının bölmələrində bəndlər məsələlərin və sənəd növlərinin əhəmiyyəti və məntiqi ardıcıllığı üzrə yerləşdirilmişdir. Siyahıda bəndlərə vahid ardıcıl nömrə verilmişdir (1-ci sütun). Siyahının bəndləri  sənədlərin konkret adından yox (2-ci sütun), hər bir sənəd növünün ümumiləşdirilmiş adından ibarətdir. Bir məsələ üzrə eyni saxlanma müddətli müxtəlif sənəd növləri bir bənddə birləşdirilərkən “sənədlər” termini işlədilmiş, mötərizədə isə bəndə daxil edilmiş bütün sənəd növlərinin adları göstərilmişdir.

2.4. Siyahıda sənədlərin saxlanma müddətləri idarələrin iki qrupu üzrə verilmişdir.

2.4.1. Birinci qrupa fəaliyyətləri nəticəsində siyasi, iqtisadi, elmi, sosial-mədəni yaxud tarixi əhəmiyyətli, dövlət arxivlərinə qəbul edilməli sənədlər yaradan idarələr daxil edilmişdir. Həmin idarələrin sənədlərinin saxlanma müddətləri Siyahının 3-cü sütununda verilmişdir.

2.4.2. İkinci qrupa bilavasitə sənədləri dövlət arxivlərinə qəbul edilməyən köməkçi və xidmət idarələri daxildir. Bu qrupun sənədlərinin saxlanma müddətləri Siyahının 4-cü sütununda verilmişdir. Lakin həmin idarələrin yuxarı təşkilatlara göndərilən qiymətli məlumat-analitik və hesabat sənədləri dövlət mühafizəsinə yuxarı idarələrin fondlarının tərkibində qəbul edilə bilər.

2.5. Sənədlərin saxlanma müddətini təyin etmək üçün Siyahıda müvafiq bəndi tapıb, işi vərəq-vərəq nəzərdən keçirmək lazımdır; işlərin ancaq siyahıdakı  yaxud üstündəki sərlövhələri üzrə saxlamaq yaxud məhv etmək üçün ayrılmasına icazə verilmir.

2.6. Sənədlərin dövlət mühafizəsinə bir qayda olaraq əsilləri qəbul edilir, surətləri isə əsilləri olmadıqda qəbul edilir.

2.7. Milli arxiv fondunun tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Siyahı dövlət arxivlərinə dublet sənədlərin daxil olmasını maksimum məhdudlaşdırır.

Normativ sənədlər (nizamnamələr, əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar və s.) dövlət mühafizəsinə rəhbər orqanın fondunun tərkibində qəbul olunur.

Plan sənədləri sənədin müəllifi olan təşkilatın fondunun tərkibində qəbul edilir.

Xüsusilə qiymətli sənədlərin saxlanmasının təmin olunması və geniş istifadə edilməsi məqsədilə onların müxtəlif dövlət arxivlərinə surətlərinin qəbul edilməsinə yol verilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları, icra hakimiyyəti orqanları kollegiyalarının qərarları konkret idarələrin fəaliyyətinə aid olarsa onların artırılmış nüsxələri həmin idarələrin fondlarının tərkibində qəbul edilir.

2.8. Elmi-texniki sənədlərin dəyərinin ekspertizası zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, onların əsillərinin saxlanma yeri layihəni işləyib hazırlayan təşkilatlar yaxud sifarişçi təşkilatlar ola bilərlər.

Əsaslı tikinti obyektinin layihəsi üzrə (magistral əhəmiyyətli dəmir və şosse yollarının tikintisi üzrə layihələr istisna olmaqla) elmi-texniki sənədlərin tam komplekti (əsilləri və surətləri) bir qayda olaraq baş layihə təşkilatında cəmləşdirilir. Dəmir və şosse yolarının layihəsinin elmi-texniki sənədlərinin tam komplekti yollar idarəsində saxlanılır.

Subpodratçı təşkilatların müqavilə əsasında hazırladığı layihələrin ayrı-ayrı hissələrinin elmi-texniki sənədlərinin əsilləri gələcəkdə tam komplektləşmiş halda dövlət arxivlərinə vermək üçün onların razılığı ilə baş layhəçiyə verilir.

Dövlət mühafizəsinə patent sənədlərinin bir qayda olaraq əsilləri qəbul olunur.

Məlumatları ənənəvi daşıyıcılarda təkrar olunmayan tarixi əhəmiyyətli, maşınla oxunan elmi-texniki sənədlər dövlət mühafizəsinə qəbul edilir.

2.9. Elmi-texniki sənədlərin Siyahıda daimi saxlanma müddəti onu göstərir ki, layihələrin, elmi problemlərin siyahısına daxil edilmiş elmi - texniki sənədlər seçilib dövlət mühafizəsinə qəbul edilir.

2.10. Siyahıda konkret sənəd növlərinin qarşısında qoyulmuş “EYK” onu bildirir ki, belə sənədlərin bir hissəsi elmi-tarixi əhəmiyyətə malikdir və müəyyən edilmiş qaydada dövlət arxivinə verilir.

2.11. Sənədlərin saxlanma müddəti onların kargüzarlıqda başa çatdığı ildən sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır. Məsələn, kargüzarlıqda 2000-ci ildə başa çatmış işlərin saxlanma müddəti 2001-ci il yanvarın 1-dən hesablanır.

Elmi-texniki sənədlərin saxlanma müddəti mövzunun, layihənin işlənib hazırlanması başa çatdığı ildən sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır.

Saxlanma müddəti 75 il - “Y” EYK göstərilmiş sənədlərin saxlanma müddəti işin kargüzarlıqda başa çatdığı anda şəxsin yaşı nəzərə alınmaqla hesablanır və “Y” hərfi ilə işarə edir. Məsələn, hər hansı bir idarənin işçisinin şəxsi işi kargüzarlıqda onun 28 yaşı olarkən qurtarmışdırsa həmin iş 47 il saxlanmalıdır (75-28=47).

“Lazım olanadək” qeydi onu bildirir ki, sənədlər məhdud əməli əhəmiyyətə malikdir. Onların saxlanma müddətini idarələr özləri  müəyyən edirlər.

2.12. Həmin Siyahının müvafiq bölmələrinə daxil edilməmiş, lakin hər hansı idarə siyahısı üzrə “daimi” yaxud “EYK” qeydi olan sənədlər araşdırılır və onun konkret nəticələrindən asılı olaraq dövlət mühafizəsinə qəbul edilir, yaxud əməli əhəmiyyətini itirdikdən sonra məhv edilir. “EYK” (EK) qeydi olan sənədlərin qəbulu yaxud məhv edilməsi haqqında qərarı dövlət arxivlərinin EYK-ı qəbul edirlər.

2.13. Həmin Siyahı ilə müəyyən edilmiş saxlanma müddətlərinin azaldılması qadağandır. Saxlanma müddətlərinin artırılmasına o halda icazə verilir ki, bu  müvafiq sistemin işinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlmiş olsun.

Saxlanma müddətlərinin qarşısında qoyulmuş “EYK” qeydinin idarə siyahılarından çıxarılmasına o halda icazə verilir ki, həmin siyahının müvafiq  bəndlərində ümumiləşdirilmiş sənəd növləri və onların saxlanma müddətləri konkretləşdirilmiş olsun.

2.14. İdarələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin mikrofilmə çəkilməsi (sonra orijinalları məhv edilməklə) qüvvədə olan dövlət standartlarına müvafiq olaraq həyata keçirilir. Elmi-tarixi əhəmiyyətə malik, dövlət mühafizəsinə verilməli olan sənədlərin hətta mikrofilmə çəkildiyi hallarda da orijinallarının (əsillərinin) məhv edilməsinə icazə verilmir.

2.15. Siyahıda istifadə edilmiş “qeyd” sütununda sənədlərin saxlanma müddətləri şərh edilir və dəqiqləşdirilir. “Dövlət mühafizəsinə verilmir. Təşkilatlarda saxlanılır” qeydi bir qayda olaraq arayış xarakterli sənədlərin mühafizə yerini dəqiqləşdirir. Başqa qeydlərdə isə saxlanma müddətləri 3-cü və 4-cü sütunlarda göstərilənlərdən fərqlənən konkret sənəd növlərinin əlamətini bildirir. Məsələn, “Təftişin başa çatması şərti ilə”, “Mübahisələr, fikir ayrılığı yarandıqda”, “İstintaq və məhkəmə işləri meydana çıxdıqda - həlledici qərarlar çıxarılana qədər saxlanılır” qeydləri mühasibat sənədlərinin saxlanma müddətlərini dəqiqləşdirir. “Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra”, “Təsdiq edildikdən sonra”, “Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra”, “Məmulat istehsaldan çıxarılandan sonra”, “İstismara buraxılandan sonra” və s. qeydləri 3-cü və 4-cü sütunlarda göstərilmiş müddətlərin müvafiq anlardan sonra hesablandığını göstərir. Qeydlərdə bəzi sənədlərin saxlanma müddətləri onların ümumi kompleksdə məzmunu, müəllifliyi, yaranma vaxtı və yeri nəzərə alınmaqla göstərilmişdir. Məsələn, kredit əməliyyatları üzrə yazışma idarələrdə 3 il saxlanılır, qeyddə isə xarici ticarət idarələri ilə yazışma üçün saxlanma müddəti 5 il müəyyən edilmişdir.

III. Sənədlərin saxlamaq və məhv edilmək üçün ayrılması işinin təşkili və onun rəsmiləşdirilməsi.

3.1. Sənədlərin saxlanma müddətlərini müəyyən etmək yaxud məhv edilmək üçün ayırmaq işini həyata keçirmək məqsədilə idarələrdə daimi fəaliyyət göstərən ekspert komissiyaları yaradılır. Onların tərkibinə idarənin rəhbər işçilərindən birinin sədrliyi ilə əsas struktur bölmələrin ixtisaslı mütəxəssisləri, həmçinin müvafiq dövlət arxivlərinin nümayəndələri daxil edilir.

3.2. Ekspert komissiyaları öz işində “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu, həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş normaiv-hüquqi sənədləri, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsini, “Azərbaycan Respublikasının  icra hakimiyyəti orqanlarında və idarələrində kargüzarlığın təşkili üzrə nümunəvi Təlimat”ın əsas müddəalarını, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin təlimat və göstərişlərini, bu Siyahını,  idarə sistemi üzrə yuxarı orqanların normativ sənədlərini və sərəncamlarını əldə rəhbər tuturlar.

Ekspert komissiyaları arxiv və kargüzarlıq xidmətilə yanaşı sənədlərin saxlanmaq və məhv edilmək üçün seçilməsi qaydalarını müəyyən edir, onların dəyərinin ekspertizasını təşkil edir və ona nəzarəti həyata keçirir. Bu işdə dövlət arxivlərinə verilməli olan sənədlərə xüsusi diqqət yetirilir.

3.3. Sənədlərin daimi mühafizə və məhv etmək üçün seçilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan hissədə SSRİ Baş Arxiv İdarəsinin 1983-cü il 12 dekabr tarixli 352 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Dövlət arxivlərinin əsas iş qaydaları”na, SSRİ Baş Arxiv İdarəsinin 1985-ci il 28 avqust tarixli 263 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “İdarə arxivlərinin əsas iş qaydaları”na, SSRİ Baş Arxiv İdarəsinin 1985-ci il 7 mart tarixli 80 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Dövlət arxivlərində elmi-texniki sənədlərlə əsas iş qaydaları”na və SSRİ Baş Arxiv İdarəsinin 1988-ci il 12 oktyabr tarixli 71 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “İdarə və müəssisələrdə elmi-texniki sənədlərlə əsas iş qaydaları”na müvafiq olaraq aparılır.

Siyahıda saxlanma müddəti “daimi” göstərilmiş sənədlər “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda müəyyən edilmiş müddətlərdən sonra müvafiq dövlət arxivlərinə təhvil verilməlidir. Sənədlərin idarələrdə saxlanmasının son müddətləri “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

- respublika dövlət hakimiyyət orqanlarının sənədləri üçün - 15 il;

- rayon və şəhər hakimiyyət orqanlarının sənədləri üçün - 5 il;

- yerli özünüidarəetmə orqanlarının sənədləri üçün - 5 il;

- elmi-texniki sənədlər üçün - 15 ildən artıq olmamaq şərtilə praktiki əhəmiyyətini saxladığı müddətə;

- kino, foto, fono sənədlər və videoyazılar üçün - 3 il;

- vətəndaşlıq vəziyyəti aktları, notariat fəaliyyəti, məhkəmə işləri və şəxsi heyət üzrə sənədlər üçün - 75 il;

3.4. Dövlət mühafizəsinə verilmək üçün seçilmiş idarəçilik və elmi-texniki sənədlərin idarələrdə mühafizə müddəti başa çatdıqdan sonra onlar müvafiq elmi-məlumat aparatı ilə birlikdə dövlət arxivlərinə verilir.

3.5. Elmi-texniki sənədlərin dəyərinin ekspertizası iki mərhələdə aparılır.

Birinci mərhələdə tədqiqatların və məmulatların sənaye istehsalının layihələri və texnoloji  proseslər, planlaşdırma və əsaslı tikinti obyektləri üzrə dövlət mühafizəsinə verilməli olan elmi-texniki sənədlər seçilir. Bu iş “Elmi-texniki sənədləri dövlət mühafizəsinə verilməli olan layihələrin, problemlərin siyahısı”nın tərtibi ilə başa çatır.

İkinci mərhələdə dövlət mühafizəsinə qəbul edilməli olan elmi-texniki sənədlər kompleksinin ekspertizası aparılır. Bu iş dövlət arxivlərinə verilməli olan elmi-texniki sənədlərin saxlanma vahidlərinin siyahısının tərtibi ilə tamamlanır.

3.6. Ekspert komissiyasının daimi və uzun müddətə saxlanmaq üçün ayırdığı sənədlər müəyyən olunmuş tələblərə müvafiq qaydada təsvir edilməlidir.

3.7. Daimi saxlanmalı olan sənədlərin siyahısı dörd nüsxədə tərtib edilir, ekspert komissiyasının iclasında müzakirə olunur, onun üzvləri tərəfindən imzalanır və müvafiq dövlət arxivinin ekspert-yoxlama komissiyasının təsdiqinə göndərilir. Arxiv orqanının ekspert-yoxlama komissiyasının təsdiq etdiyi siyahının ikinci nüsxəsi idarəyə qaytarılır, birinci nüsxəsi isə (elmi-texniki sənədlər üçün üç nüsxə) nəzarət sənədi kimi dövlət arxivinə verilir. Sənədlərin dövlət mühafizəsinə qəbulu həmin siyahı üzrə aparılır. Şəxsi heyətə aid uzun müddət saxlanmalı olan sənədlərin siyahısı müvafiq arxiv təşkilatının EYK ilə razılaşdırılır və idarənin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.

3.8. Siyahılar arxiv orqanı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra həmin siyahıların əhatə etdiyi dövr üzrə müvəqqəti saxlanma müddətli sənədləri məhv etmək üçün idarələrə icazə verilir.

Arxiv təşkilatı daimi saxlanan sənədlərin siyahılarını təsdiq edərkən “EYK” işarəsi olan, eləcə də bu Siyahıda saxlanma müddəti göstərilməyən sənədlərin məhv edilməsi barədə qərar çıxarmayıbsa, həmin dövr üzrə qalan sənədlərin məhv edilməsi arxiv orqanı ilə razılaşdırılmalıdır.

Sənədlərin məhv edilməsi idarə rəhbərinin təsdiq etdiyi aktla (idarəçilik sənədlərinə bir nüsxədən, elmi-texniki sənədlərə iki nüsxədən ibarət) rəsmiləşdirilir. Elmi-texniki sənədlərə aid akt dövlət arxivinin EYK ilə razılaşdırılır.

3.9. Arxiv orqanları sənədlərin daimi saxlanmaq üçün seçilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır və lazım gəldikdə məhv edilmək yaxud müvəqqəti saxlanmaq üçün ayrılmış sənədləri daimi saxlanma müddətli sənədlərin siyahısına daxil etməyi tələb etmək hüququna malikdir.

3.10. Məhv edilmək üçün ayrılmış və akta daxil edilmiş sənədlər təkrar xammal tədarükü məntəqələrinə verilir yaxud məhv edilir. Bu sənədlərdən təsərrüfat tələbatları üçün istifadə edilməsi qadağandır. Sənədlərin məhv edilmək üçün verilməsi təhvil-qəbul qəbzi ilə, məhv edildikdə isə aktla rəsmiləşdirilir.

3.11. Daimi saxlanma müddətli sənədlərin siyahıları arxiv orqanı tərəfindən təsdiq edilməyincə əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlərin məhv olunması qadağandır.

3.12. “İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı”nın düzgün tətbiq edilməsi üzərində nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və onun sisteminə daxil olan təşkilatlar həyata keçirirlər.

3.13. Adı çəkilən sənədin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq SSRİ Baş Arxiv İdarəsi tərəfindən 15 avqust 1988-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Dövlət komitələrinin, nazirliklərin və digər idarə, təşkilat və müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə Siyahı”sı Azərbaycan Respublikası ərazisində öz qüvvəsini  itirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I HİSSƏ

İDARƏÇİLİK  FƏALİYYƏTİ  NƏTİCƏSİNDƏ  YARANAN

SƏNƏDLƏR

 

Sənədlərin növü

Sənədlərin saxlanma

müddəti

Qeyd

 

Sənədləri dövlət arxivlərinə verilən idarə,  müəssisə və təşkilatlarda

 

Sənədləri dövlət arxivlərinə verilməyən idarə, müəssisə və təşkilatlarda

 

  1. İDARƏÇİLİK SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ

1.1  Sərəncamverici fəaliyyət

 

 

1

2

3

4

1. Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentin Fərmanları və sərəncamları

 

3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin və onların daimi  deputat komissiyalarının qərarları:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və sərəncamları:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclas protokolları; onlara aid sənədlər (bildirişlər, arayışlar, icmallar və s.)

 

6. İcra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamları, iclas protokolları əlavələri ilə birlikdə:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

7. Azərbaycan Respublikası həmkarlar ittifaqları konfederasiyasının, respublika sahə həmkarlar ittifaqları komitələrinin qərarları:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

8. Azərbaycan Respublikası həmkarlar ittifaqları konfederasiyasının, respublika sahə komitələrinin nazirlik və idarələrlə birgə qərarları:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

9. İctimai təşkilatların və ittifaqların (yaradıcı, elmi-texniki, elmi, idman və başqa) respublika və yerli orqanlarının qərarları, sərəncamları:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

10. Qanunların, fərmanların, qərarların layihələri; ali dövlət hakimiyyəti orqanlarına verilmiş təşəbbüs təklifləri; onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (bildirişlər, rəylər, arayışlar):

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

11. Qərar layihələrinə rəylər:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

12. Ali qanunvericilik, ali dövlət hakimiyyəti orqanlarının tapşırıqları; tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə sənədlər (icmallar, məruzələr, hesabatlar, arayışlar)

 

13. Azərbaycan Respublikası nazirlik və idarələrinin kollegiya iclaslarının stenoqramları, qərarları, protokolları; onlara aid sənədlər (arayışlar, məruzələr, bildirişlər və s.):

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

14. Nazirlərin, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin yanında əsas fəaliyyət üzrə keçirilən müşavirələrin stenoqramları, protokolları; onlara aid sənədlər (arayışlar, məruzələr, bildirişlər)

 

15. Beynəlxalq, respublika, idarə və idarələrarası forumların, sammitlərin, qurultayların, konqreslərin, müşavirələrin, seminarların sənədləri (qərarlar, tövsiyyələr, protokollar, stenoqramlar):

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

16. Forumların, sammitlərin, qurultayların, konqreslərin, simpoziumların, konfransların, müşavirələrin, seminarların qərarlarının yerinə yetirilməsi haqqında sənədlər (arayışlar, hesabatlar, məruzələr, icmallar)

 

17. Təşkilatın fəallar yığıncağının qərarları, protokolları, stenoqramları

 

18. Ümumi iclasların protokolları:

 

19. Təşkilatların daimi fəaliyyət göstərən elmi, ekspert, metodiki, məşvərət və başqa komitələrinin, şuralarının, bölmələrinin qərarları, sərəncamları, protokolları, stenoqramları:

a) iclasların keçirilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

20. Nazirliklərin, idarələrin və başqa təşkilatların əmrləri, sərəncamları:

a) əsas fəaliyyət üzrə

 

b) işə qəbul, yerdəyişmə, mükafatlandırma,        həvəsləndirmə, işdən azad etmə, fəhlə və qulluqçuların uzun müddət ezam edilməsi haqqında;

v) məzuniyyətlərin verilməsi, növbətçilərin təyin edilməsi, cərimələr, fəhlə və qulluqçuların ezam edilməsi haqqında

c) inzibati-təsərrüfat məsələləri barədə

 

21. Nazirliklərin, idarələrin və başqa təşkilatların əmrlərinin layihələri

 

22. Qaydalar, əsasnamələr, təlimatlar, metodiki göstərişlər və tövsiyyələr:

a) işlənib hazırlandığı və təsdiq edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

23. Qaydaların, təlimatların, əsasnamələrin, metodiki göstərişlərin və tövsiyyələrin layihələri, onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (rəylər, təkliflər, arayışlar, bildirişlər)

 

Daimi

Dövlət

mühafizəsinə verilmir. Təşkilatlarda saxlanılır

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

Daimi

 

75 il EYK

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

 

 

 

 

Daimi

Yenis ilə əvəz edilənədək

 

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dövlət mühafizəsinə verilmir. Təşkilatlarda saxlanılır

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

Daimi Lazım olanadək

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

10 il

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 il

Lazım olanadək

 

 

 

 

Lazım

olanadək

75 il

 

 

 

 

 

3il

 

 

 

 

5 il

 

 

1 il

 

 

 

 

 

-

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Müxtəlif dövlət arxivlərinə daxil olduqda mühafizə üçün həmin təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar, sərən-camlar saxlanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Müxtəlif dövlət arxivlərinə daxil olduqda mühafizə üçün həmin təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar saxlnılır

 

 

 

 

1.Müxtəlif dövlət arxivlərinə daxil olduqda mühafizə üçün həmin təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar, sərənsamlar saxlanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Müxtəlif dövlət arxivlərinə daxil olduqda mühafizə üçün həmin təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar saxlanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Müxtəlif dövlət arxivlərinə daxil olduqda mühafizə üçün həmin təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar, protokollar saxlanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. N ə z a r ə t

 

 

 

24. Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin fərman və sərəncamlarının, icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarının yerinə yetirilməsinin yoxlanması haqqında sənədlər (məruzələr, arayışlar, xülasələr, aktlar):

a) yoxlanma yerində və yoxlayan təşkilatlarda

 

 

b) başqa təşkilatlarda

 

25. İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarələrin, başqa təşkilatların kollegiya iclasları qərarlarının, əmrlərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanması haqqında sənədlər (proqramlar, məruzələr, bildirişlər, arayışlar, rəylər, hesabatlar):

a) yoxlanma yerində və yoxlayan təşkilatlarda

b) başqa təşkilatlarda

 

26. İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarələrin və başqa təşkilatların kollegiya iclasları qərarlarının, əmrlərinin, sərəncamlarının yerinə yetirilməsinin yuxarı orqanlar tərəfindən yoxlanılması haqqında yazışma

 

27. İdarə, müəssisə və təşkilatların respublikanın yuxarı orqanları tərəfindən təftişinə dair sənədlər (məruzələr, bildirişlər, arayışlar, aktlar, vaxtaşırı mühasibat təftişləri üzrə sənədlər istisna olmaqla):

a) yoxlamanın aparıldığı yerdə və yoxlayan təşkilatlarda

b) başqa təşkilatlarda

 

28. Təftişlərin, yoxlamaların keçirilməsi və onların nəticələri haqqında hakimiyyət, maliyyə, vergi və idarədaxili nəzarət orqanları ilə yazışma

 

29. Aparılmış təftişlərin, yoxlamaların və həmin məsələlər üzrə çıxarılmış qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət üzrə uçot jurnalı

 

30. Yoxlamaların, dövrü mətbuatda tənqidi çıxışların nəticələri üzrə təkliflərin yerinə yetirilməsi barədə sənədlər (bildirişlər, arayışlar, yazışmalar)

 

31. Vətəndaşların təklifləri, ərizələri, şikayətləri:

a) idarə, müəssisə və təşkilatın işinin əsaslı surətdə dəyişdirilməsi yaxud ciddi çatışmazlıqlar və sui istifadələrin aradan qaldırılması haqqında

b) şəxsi və ikinci dərəcəli məsələlər haqqında

 

32. Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinin icmalı

 

33. Vətəndaşların təklifləri, ərizələrinə və şikayətlərinə baxılması işinin vəziyyəti haqqında sənədlər (analitik arayışlar, bildirişlər, təhlillər):

a)tərtib edilmə yerində

b)başqa təşkilatlarda

 

34. Vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin yoxlanılması barədə yazışmalar

 

35. Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması barədə operativ (təcili) arayışlar və məlumatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

5 il

 

 

5il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

5 il EYK

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 il

5 il

 

5 il

 

 

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 il

 

5 il

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

 

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

 

5 il il

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5 il

 

5 il

 

 

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dövlət arxivinə yoxlayan təşklatın sənədlərinin tərkibində qəbul edir

 

 

1. Dövlət arxivinə yoxlayan təşkilatın sənədlərinin tərkibində qəbul edilir

1. 3. İdarəçiliyin təşkilatı əsasları

36. İdarə, müəssisə, təşkilatların (o cümlədən ictimai) nümunəvi nizamnamələri və əsasnamələri:

a) tərtib və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

3 il1

 

 

 

 

 

 

-

 

3 il1

 

 

 

 

 

 

1.Yenisi ilə əvəz ediləndən sonra

37. İdarə, müəssisə, təşkilatların struktur bölmələri haqqında əsasnamələr

 

Daimi

 

3 il1

 

1.Yenisi ilə əvəz ediləndən sonra

 

38. Əsasnamələrin, nizamnamələrin layihələri; onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (arayışlar, bildirişlər, təkliflər, rəylər)

 

 

3 il1 EYK

 

 

3 il1

 

 

1.Təsdiq ediləndən sonra

 

39. İdarəçilik sisteminin mərkəzi və yerli orqanlarının təşkilati-inzibati quruluşu, idarəçiliyin təşkilinin sxemi və ona aid izahatlar:

a) tərtib və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

40. İdarəçilik sisteminin mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti  orqanlarının təşkilati-inzibati quruluş sxeminin layihələri və onların hazırlanmasına aid sənədlər

 

 

 

 

3 il1

 

 

 

 

3 il

 

 

 

1.Təsdiq ediləndən sonra

 

41. İdarəçilik sistemi üzrə təşkilatların siyahıları (şəbəkəsi):

a) təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

Daimi

3 il1

 

 

 

 

-

3 il1

 

 

 

1.Yenisi ilə əvəz ediləndən sonra

 

42. İdarəçilik sistemi üzrə təşkilatların şəbəkəsi haqqında yazışma

 

 

 

3 il

 

 

 

3 il

 

 

43. İcra hakimiyyəti orqanlarının və idarələrin kollegiya iclaslarında müzakirə edilmiş məsələlərin siyahısı

 

 

 

Daimi

 

 

 

-

 

 

44. Kollegial orqanların iş planları

 

3 il

 

-

 

 

45. Beynəlxalq və respublika sorğu kitabçaları üçün hazırlanmış  təşkilatların funksiyaları və strukturu haqqında məlumatlar

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

3 il

 

 

46. Təşkilatların tarixinə dair sənədlər (idarəçilik sisteminin fəaliyyətinin tarixi və tematik icmalları, tarixi arayışlar, qəzet, jurnal məqalələri və qeydləri)

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

47. Mərkəzi və yerli icra orqanları sisteminin əsas fəaliyyəti üzrə hökumət orqanlarına və yuxarı təşkilatlara təqdim edilən sənədlər (məruzələr, bildirişlər, arayışlar, icmallar)

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

-

 

48. Struktur bölmələrin əsas fəaliyyəti haqqında təşkilatın rəhbərliyinə təqdim edilən məruzələr, bildirişlər

5 il EYK

5 il

 

 

49. Ştat cədvəlləri:

a) tərtib edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

Daimi

3 il1

 

 

3 il

3 il

 

 

50. Ştat cədvəllərinin layihələri; onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (arayışlar, rəylər, nəticələr)

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

51. Ştatların təsdiq edilməsi və dəyişilməsi haqqında yazışmalar

 

 

 

3 il

 

 

 

3 il

 

 

52. Vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri haqqında nümunəvi əsasnamələr, vəzifə təlimatları:

a) təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

Daimi

3 il1

 

 

 

 

 

 

3 il

3 il

 

 

 

1.Yenisi ilə əvəz ediləndən sonra

 

53. Vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri haqqında əsasnamələr və təlimatlar

 

 

Yenisi ilə əvəz ediləndən sonra

 

 

Yenisi ilə əvəz ediləndən sonra

 

 

54. Vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri haqqında əsasnamələrin və təlimatların işlənib hazırlanması haqqında yazışma; layihələr

 

 

 

 

 

3 il1

 

 

 

 

 

3 il1

 

 

 

 

 

1.Təsdiq ediləndən sonra

 

55. İdarələrin strukturu, ştatı, yaradılması, ləğv edilməsi barədə yuxarı orqanlarla yazışmalar

 

 

 

 

5 il EYK

 

 

 

 

5 il

 

 

56. İdarələrin yaradılması, yenidən təşkili, ləğv edilməsi, adının dəyişdirilməsi, bir sistemdən başqasına verilməsi, bir yerdən başqa yerə köçürülməsi, mülkiyyət formasının dəyişilməsi (özəlləşdirilməsi) haqqında sənədlər (hesabatlar, arayışlar, bildirişlər, rəylər və s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

57. Təhvil-qəbul aktları; onlara əlavələr (inventarlaşdırma sənədləri istisna olmaqla):

a) idarə rəhbərləri dəyişildikdə

b) məsul icraçılar dəyişildikdə

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

5 il1

 

 

 

 

 

 

3 il1

5 il

 

 

 

 

1.Rəhbər dəyişiləndən sonra

58. İdarələr arasında istehsalat, elmi, mədəni və başqa əlaqələrin yaradılması haqqında sənədlər (müqavilələr, razılaşmalar, planlar, hesabatlar, aktlar, arayışlar, tövsiyyələr)

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

10 il

 

 

59. Ezamiyyələr haqqında sənədlər (proqramlar, plan-tapşırıqlar, texniki tapşırıqlar, məruzələr, arayışlar, hesabatlar):

a) ölkə daxili

          b) xarici

 

 

 

 

 

 

 

3 il1

10 il EYK

 

 

 

 

 

 

 

3 il

5 il

 

 

 

 

1. Mühüm xalq təsərrüfatı və elmi məsələlər üzrə daimi

 

60. Ölkədaxili və xarici ölkələrə ezamiyyələr haqqında yazışma

 

 

3 il

 

 

3 il

 

 

61. Müsabiqələrin və baxışların (yaradıcı, elmi, icra, səmərələşdirmə və ixtiralar üzrə) keçirilməsi haqqında sənədlər (şərtlər,  əsasnamələr, proqramlar, arayışlar, bildirişlər, hesabatlar, rəylər):

a) keçirildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 il

Lazım olanadək

 

 

62. Qurultayların, konqreslərin, simpoziumların, konfransların, müşavirələrin, seminarların keçirilməsi haqqında sənədlər (gündəliklər, yazışma, bildirişlər)

 

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

 

3 il

 

 

63. Peşə bayramlarının, şənliklərin keçirilməsinin, mükafatların verilməsinin təşkili haqqında sənədlər (məruzələr, stenoqramlar, məruzələrin tezisləri, təbriklər):

a) keçirildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

3 il1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

64. Kollektivlərin və ayrı-ayrı şəxslərin yubileyləri ilə əlaqədar təbriklər, məktublar, teleqramlar

 

1 il1

 

1 il

1. Görkəmli dövlət, siyasi, ictimai xadimlərə, ədəbiyyat, İncəsənət, mədəniyyət, elm, texnika xadimlərinə və istehsalat qabaqcıllarına aid olanlar daimi

 

65. Fotoşəkillərdən ibarət tematik albomlar

 

Daimi

10 il

 

66. Təhsil müəssisələri, internat və başqa uşaq müəssisələrinin üzərində hamilik haqqında sənədlər (öhdəliklər, müqavilələr, bildirişlər, arayışlar, planlar, hesabatlar)

 

Daimi

5 il

 

1. 4. İdarəçiliyin  hüquqi  təminatı

67. Hüquqi məsələlər üzrə yazışma

 

5 il

5 il

 

68. Müqavilələrin, sazişlərin bağlanması haqqında formalar

 

3 il

3 il

 

69. Qanunvericilik aktları və başqa normativ sənədlər (əmrlər, təlimatlar, qaydalar) üzrə kodlaşdırılmış kartotekalar və göstəricilər

 

Təşkilat ləğv edilənədək

Təşkilat ləğv edilənədək

 

70. Əmək qanunvericiliyinə və əmək hüququna riayət edilməsi məsələləri üzrə rəylər

 

5 il EYK

5 il

 

71. Əmək qanunvericiliyinin və əmək hüququnun izahı və tətbiq edilməsi haqqında yazışma

 

3 il

3 il

 

72. Mənzil qanunvericiliyi və mənzil məsələləri üzrə konfliktlərin həlli barədə ərizələr, rəylər və s.

 

5 il

5 il

 

73. İqtisad məhkəməsi üzrə işlər (iddia ərizələri, etibarnamələr, tələblər, aktlar, arayışlar, iclas protokolları) və onların qeydiyyat kartotekaları, kitabları

 

3 il1

3 il1

1.Qərar qəbul ediləndən sonra

74. Mal göndərilməsi, podrat və xidmətlərdən narazılıqlar haqqında yazışma

 

3 il1

3 il1

1.İxrac və idxal üzrə - 10 il

75. Tələblərin və iddiaların uçot jurnalları

 

3 il

3 il

 

76. Cinayət və mülki işlər üzrə hüquq - mühafizə orqanlarına təqdim edilən sənədlərin (iddia ərizələri, aktlar, arayışlar, bildirişlər, xasiyyətnamələr) surətləri; qərarların, hökmlərin, xüsusi qərardadların surətləri

 

3 il1

3 il1

 

77. Məhkəmə orqanlarının, iqtisad məhkəmələrinin hökmlərinin, qərarlarının yerinə yetirilməsi haqqında yazışma

 

5 il1

5 il1

 

78. İnzibati cəzalar haqqında işlər üzrə rəylər, qərarlar və onlara aid yazışma

 

3 il

3 il

 

79. Əmək mübahisələri üzrə yazışma

 

3 il1

3 il1

1.Qərar qəbul ediləndən sonra

80. İxtiralar üzrə mübahisə işləri

 

10 il EYK

10 il

 

81. Təşkilatlara hüquqi kömək göstərilməsi üzrə müqavilələr

 

3 il1

3 il1

1.Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra

82. Hüquqi məsləhətlərin qeydiyyat kitabları

 

3 il

3 il

 

1. 5. İdarəçilik fəaliyyətinin sənədləşdirilməsinin və sənədlərin idarələrdə saxlanılmasının təşkili

83. İşlərin nümunəvi və təxmini nomenklaturaları:

a) təsdiq edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

Daimi

Lazım

olanadək

 

 

Lazım

 olanadək

Lazım

 olanadək

 

84. İdarə, müəssisə və təşkilatların razılaşdırılmış iş nomenklaturaları

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

85. İdarəçilik fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi vəziyyətinin yoxlanılması haqqında sənədlər (aktlar, bildirişlər, arayışlar)

 

1 il1

1 il1

1.Növbəti yoxlamadan

 sonra

86. Sənədlərin icrasının kartotekaları, jurnalları, siyahıları, cədvəlləri, arayışları, nəzarət  kitabları, vərəqələri, məlumatları

 

3 il

3 il

 

87. Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinin qeydiyyat kartotekaları, jurnalları

5 il

5 il

 

88. Təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən vətəndaşların qəbulunun qeydiyyat kitabları, jurnalları, kartoçkaları

 

3 il

3 il

 

89. Əmrlərin, göstərişlərin, sərəncamların, əsasnamələrin göndərilmə siyahıları

 

1 il

1 il

 

90. Qərarlara, əmrlərə, göstərişlərə, qaydalara, təlimatlara, əsasnamələrə aid göstəricilər, kartoçkalar

 

Daimi

Lazım olanadək

 

91. Qeydiyyat kartoçkaları (jurnalları):

a) əmrlərin, göstərişlərin, sərəncamların, qaydaların, təlimatların, əsasnamələrin, nizamnamələrin

b) daxil olan və göndərilən sənədlərin

c) teleqram, telefonoqramların, faks, elektron, poçt və s.

 

 

Daimi1

 

 

 

 

 

3 il

 

1 il

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

3 il

 

1 il

 

1.İdarə, müəssisə, təşkilatlarda saxlanır. Elmi məlumat aparatı kimi istifadə etmək mümkündürsə dövlət arxivinə verilir

 

92. Göndərilmiş korespondensiyaların siyahıları, reyestirləri

 

1 il

1 il

 

93. Uçot jurnalları (kitabları), cədvəlləri:

a) ciddi hesabatlı blanklar

b) ayrı-ayrı vərəqələrin, çertyojların, xüsusi blaknotların, fotoneqativlərin, fotosurətlərin, maqnit lentlərin, kinolentlərin

c)  çap edilmiş sənədlərin

 

 

3 il

 

Lazım

olanadək

 

 

 

 

3 il

 

 

3 il

 

Lazım

 olanadək

 

 

 

 

3 il

 

 

94. Arxiv işinin metodiki və təşkilatı məsələləri barədə yazışma

 

3 il

 

3 il

 

95. Fond işləri (fondlara tarixi arayışlar, sənədlərin mövcudluğu və vəziyyətinin yoxlanılması aktları, sənədlərin dövlət arxivinə təhvil-qəbul aktları, sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması aktları, sənədlərin sayının çatışmamazlığı yaxud bərpası mümkün olmayan dərəcədə zədələnməsi aktları, fondların xülasəsi)

 

Təşkilatlarda mühafizə edilir

Lazım olanadək

1.Təşkilatlar ləğv ediləndə dövlət arxivinə verilir

96. Fondların siyahıları,

vərəqələri, kartoçkaları

Daimi

-

 

 

97. İşlərin  siyahıları:

a) daimi saxlanılan (təsdiq edilmiş)

b) müvəqqəti saxlanılan

 

 

Daimi1

 

3 il2

 

 

-

 

3 il

1.Təsdiq edilməyənlər-lazım olanadək

 2. İşlər məhv ediləndən sonra

 

98. Sənədlərin dövlət arxivinə təhvil-qəbulu barədə yazışma

 

3 il

 

3 il

 

 

99. Sənədlərin vəziyyətinin və saxlanma şəraitinin arxiv təşkilatları tərəfindən yoxlanılmasının nəticələri haqqında aktlar, arayışlar

 

 

10 il

 

5 il

 

100. Arxivlərin işi haqqında təhriri məruzələr, arayışlar

 

5 il

5 il

 

101. Təşkilatın fəaliyyəti nəticəsində yaranan və saxlanılma müddətləri göstərilən sənədlərin siyahıları:

a) təsdiq edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

Daimi

Yenisi ilə əvəz edilənədək

-

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

102. Sənədlərin saxlanma müddətini göstərən siyahıların dəyişdirilməsi və tamamlanması haqqında nəticələr, rəylər, yazışmalar

 

3 il

3 il

 

103. Sənədlərin tərkibi və məzmunu haqqında tematik xülasələr, arayışlar, məlumatlar

 

Təşkilatlarda saxlanır

-

1. Təşkilatlar ləğv edildikdə dövlət arxivinə verilir

104. Sənədlərin arxivə daxil olması və arxivdən xaric olmasının uçot jurnalları (kitabları), kartoçkaları

 

Təşkilatlarda saxlanır

-

1. Dövlət arxivinə verilmir

105. Sənədlərin müvəqqəti istifadə üçün başqa təşkilatlara verilməsi aktları

 

3 il1

3 il1

1. Sənədlər arxivə qaytarılandan sonra

106. Tədqiqat məqsədilə arxivdən sənədlərin verilməsi barədə tələbnamələr, sifarişlər

 

25 il

25 il

 

107. Arxivdən sənədlərin verilməsinin uçot kitabları (jurnalları), kartoçkaları

 

3 il1

3 il1

1. Bütün sənədlər kitab (jurnal) üzrə arxivə qaytarılandan sonra

108. Arxiv arayışlarının, sənədlərdən, surətlərin, çıxarışların verilməsi üzrə yazışma. Verilən cavabların qeydiyyat jurnalları, kartoçkaları

 

3 il

3 il

 

109. İstilik və rütubəti ölçən cihazların göstəricilərinin qeydiyyat kitabları (jurnalları)

 

1 il

1 il

 

110. Qeyri-dövlət təşkilatlarının təsis müqavilələri, onlara əlavə və düzəlişlər, təsisçilərin iclas protokolları, təsisçilərin siyahıları

 

Daimi

-

 

111. Təşkilatların qeydiyyatı, ləğv olunması haqqında şəhadətnamələr, filialların, nümayəndəliklərin açılması üçün icazə, bildiriş

 

Daimi

-

 

112. Təşkilatın fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması haqqında sənədlər (lisenziyalar, kvoralar, protokollar, qərarlar, qeydiyyat kitabları və s.)

 

Daimi

-

 

113. Attestasiya, akkreditasiya, sertifikasiya üzrə sənədlər (sertifikasiyalar, şəhadətnamələr, attestatlar, təqdimatlar, protokollar, əsasnamələr, qeydiyyat kitabları və s.)

 

Daimi

-

 

114. Özəlləşdirmə haqqında sənədlər (qərarlar, protokollar, nizamnamələr, planlar, balanslar, aktlar, müqavilələr, kontraktlar, şəhadətnamələr və s.)

 

Daimi1

-

1. Təşkilatda sənədlərin əslləri olduqda onların surətləri lazım olanadək saxlanılır

115. Səhmdarların siyahısı

 

Daimi

-

 

116. Qiymətli kağız sahiblərinin siyahısı

 

Daimi

-

 

117. Səhmlərə (müəssisəyə, şirkətə, banka və s.) nəzarətçi şəxslərin siyahısı, dividend (qazanc) payı alan şəxslərin siyahısı

 

Daimi

-

 

118. Səhmlərin (səhmlər paketinin) təhvil-qəbulu haqqında sənədlər (sertifikatlar, səhmlərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr, aktlar)

 

Daimi

-

 

119. Səhmdarlar tərəfindən səhmlərin alqı-satqısı haqqında müqavilələr

 

5 il EYK

-

1. Müqavilənin müddəti başa çatdıqdan sonra

120. Səhmlərlə işin uçot jurnalları, kitabları və səhmdarların siyahısından çıxarışların verilməsi

 

Daimi

-

 

121. Pay mülkiyyəti, səhmlərin, qiymətli kağızların buraxılması və paylanması, səhmlərin nümunəsi, səhmlərin emissiya prospektləri haqqında əsasnamələr

 

Daimi

-

 

122. Səhmləşdirmə üzrə sənədləri (abunə vərəqləri, səhmlərin alınmasına sifarişlər, səhmdarların gəlirinin təsdiqi vərəqələri, kartoçkaları və s.)

 

Daimi

-

 

2. PROQNOZLAŞDIRMA, PLANLAŞDIRMA, QİYMƏT QOYMA

2. 1. Planlaşdırmanın təşkili və metodikası

123. Azərbaycan Respublikasının sosial iqtisadi inkişafı planlarının göstəricilər siyahısı və onların layihələri:

a) təsdiq edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

Daimi

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

124. Norma və normativlərin, titul siyahılarının və başqa plan sənədlərinin işlənib hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında yuxarı orqanların göstərişləri, təlimatları:

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -

-

 

2. 2. Proqnozlaşdırma

125. Azərbaycan Respublikasının və onun ayrı-ayrı bölgə və rayonlarının sosial-iqtisadi və elmi-texniki inkişafının uzunmüddətli proqnozu:

a) işlənib hazırlandığı yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

126. Məqsədli kompleks proqramların yerinə yetirilməsinin gedişi və əsas nəticələri haqqında sənədlər (məruzələr, hesabatlar, icmallar):

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

-

-

 

2. 3.  Cari   planlaşdırma

127. Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanları tərəfindən hazırlanmış illik sosial-iqtisadi inkişaf üzrə dövlət planlarının layihələri və onlara aid izahatlar:

a) işlənib hazırlanma yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım

olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

128. Nazirliklərin, idarələrin və başqa təşkilatların sosial və iqtisadi inkişafına aid illik planlar:

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım

 olanadək

 

 

 

 

 

5 il

Lazım

olanadək

 

129. Tabe təşkilatlarda illik və operativ planların işlənib hazırlanması və tərtib edilməsi üzrə əsas göstəricilər

 

5 il

5 il

 

130. İllik planların hesablanması və əsaslandırılması haqqında sənədlər (məlumatlar, cədvəllər, təhlillər)

 

5 il

5 il

 

131. Sosial və iqtisadi inkişafa aid illik planların tərtib edilməsi və razılaşdırılması barədə yuxarı orqanlarla yazışma

 

5 il

5 il

 

132. İdarə sisteminin müəssisələri və təşkilatları ilə, başqa təşkilatlarla illik və operativ planların işlənib hazırlanması və tərtib edilməsi barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

133. İqtisadi təcrübələrin aparılmasının gedişi haqqında sənədlər (məruzələr, hesabatlar, arayışlar):

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım

olanadək

 

 

 

 

 

5 il

Lazım

olanadək

 

134. Sənaye sahələri və müəssisələr üzrə istehsal gücünün ümumi cədvəlləri

 

Daimi

-

 

135. Birliklərin və müəssisələrin istehsal gücünün balansları:

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

Daimi

5 il

 

 

 

 

10 il

5 il

 

136. Sosial və iqtisadi inkişafa aid illik planların yerinə yetirilməsinin gedişi və nəticələri haqqında nazirliklərin, idarələrin məruzələri:

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım

olanadək

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

137. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, müəssisələrin, təşkilatların, texniki-iqtisadi göstəriciləri üzrə təhlillər, icmallar:

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

5 il

 

 

 

 

 

 

-

5 il

 

138. Nazirliklərin, idarələrin və başqa təşkilatların plan intizamını pozması haqqında yuxarı iqtisadi-maliyyə orqanlarının məruzələri:

a) tərtib edildiyi yerdə

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

Lazım

 olanadək

 

 

 

 

 

 

 

-

Lazım

 olanadək

 

3. MALİYYƏLƏŞDİRMƏ,  KREDİTLƏŞDİRMƏ,  VERGİ    GÖMRÜK.

1.  Maliyyələşdirmə

139. Maliyyələşdirmənin təşkili və metodikası barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

140. Maliyyə orqanlarının təşəbbüs və təklif xarakterli yazışmaları (məruzələr, məlumatlar, arayışlar, izahlı yazılar və digər sənədlər)

 

5 il EYK

5 il EYK

 

141. Maliyyə planları və onlara aid sənədlər (nəticələr, hesablamalar, arayışlar, çıxarışlar):

a) illik

b) rüblük və aylıq

 

 

 

 

 

Daimi

3 il1

 

 

 

 

 

Daimi

3 il1

 

 

142. Maliyyələşdirmə planlarında dəyişikliklər haqqında sənədlər (müqavilələr, hesablamalar, məlumatlar, arayışlar, əsaslandırmalar)

 

5 il

5 il

 

143. Fəaliyyət sahələri üzrə maliyyələşdirmənin limitləri (limit arayışları)

 

Daimi

10 il

 

144. Mədaxil və məxaric balanslarının, icrası haqqında hesabat məlumatlarının təhlilləri

 

Lazım

olanadək

Lazım

 olanadək

 

145. Maliyyə planlaşdırmaları, mədaxil və məxaric balanslarının icrası barədə maliyyə orqanları ilə yazışma

 

5 il

5 il

 

146. Maliyyə orqanları tərəfindən aparılan təftiş, təhlil və yoxlamalar üzrə sənədlər (aktlar, məruzələr, protokollar, izahatlar, arayışlar və onlara aid sənədlər)

 

10 il EYK

10 il EYK

 

147. Kassanın (xəzinənin) qəfil yoxlama aktları

 

5 il

5 il

 

148. Xarici valyutalara sifarişlər

 

5 il

5 il

 

149. Valyuta planları

 

Daimi

5 il

 

150. Valyuta planlarının layihələri: onlara aid sənədlər (hesablamalar, cədvəllər, arayışlar)

 

5 il

-

 

151. Valyuta planlarının, ödəmələrin və valyuta mədaxillərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatlar:

a) illik ümumi

         b) illik

         v) rüblük

          q) aylıq

 

 

 

 

 

Daimi

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

 

 

-

10 il

-

-

 

1.İllik olmadıqda daimi

 

152. Xarici ezamiyyətlər üzrə xarici valyutaların xərclənməsi haqqında hesabatlar

 

10 il

5 il

2. İllik və rüblük olmadıqda - daimi

153. Xarici dövlətlərlə xarici valyuta hesablaşmaları haqqında arayışlar:

          a) illik

           b) rüblük

            v) aylıq

 

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

 

10 il

3 il

1 il

 

154. Kapital qoyuluşları, material balansları üzrə planlar:

            a) illik

b) rüblük

            v) aylıq

 

 

 

 

Daimi1

3 il2

1 il4

 

 

 

 

10 il

3 il3

1 il5

1. Başqa təşkilatlarda - lazım  olanadək

2. İllik olmadıqda - daimi

3. İllik olmadıqda-10 il

4. İllik və rüblük olmadıqda-daimi

5. İllik və rüblük olmadıqda-10 il

 

155. Kapital qoyuluşları, material balansları planlarına aid sənədlər (arayışlar, rəylər, hesablamalar):

a) illik

b) rüblük, aylıq

 

 

 

 

 

5 il

1 il

 

 

 

 

 

5 il

1 il

 

 

156. Nazirliklərin, idarələrin və başqa təşkilatların büdcə, xüsusi və digər vəsaitlər üzrə smetaları və hesablamaları:

a) illik

b) rüblük

 

 

 

 

 

 

 

Daimi1

3 il2

 

 

 

 

 

 

 

 

10 il

3 il3

1. Başqa təşkilatlarda - lazım  olanadək

2. İllik olmadıqda - daimi

3. İllik olmadıqda - 10 il

157. İnzibati-təsərrüfat və idarəçilik xərclərinin smetaları:

a) illik

b) rüblük

 

 

 

 

5 il

3 il

 

 

 

5 il

3 il

 

158. Fondların yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi planları

 

5 il

5 il

 

159. Fondların uçotu, əmək haqqı məsrəfləri üzrə məlumatlar, əmək haqqından tutulmalar, sosial sığortaya ayırmalar, məzuniyyətlərin ödənilməsi, son haqq-hesab ların verilməsi və digər bu kimi işləri özündə əks etdirən sənədlər

 

5 il1

5 il1

1. Müvafiq yoxlamalardan sonra

160. Maliyyə-iqtisadi və konyuktura icmalları:

a) tərtib edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

Daimi

Lazım

olanadək

 

 

-

Lazım

 olanadək

 

 

161. Bütün fəaliyyət sahələrinin maliyyələşdirilməsi haqqında sənədlər (məxaric cədvəlləri, büdcə tapşırıqları, bank çıxarışları)

 

 

5 il

 

5 il

 

162. Təsdiq edilmiş maliyyə planları üzrə tabe təşkilatlara vəsaitin bölüşdürülməsi, nizamlanması və buraxılışı barədə  yazışmalar

 

3 il

3 il

 

163. Smetadanxaric və məqsədli maliyyələşdirmələr barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

164. Müəssisələrin fondlarının yaradılması və onların xərclənməsi haqqında sənədlər (arayışlar, nəticələr, hesablamalar)

 

5 il EYK

5 il

 

165. İdarə, müəssisə və təşkilatların təsdiq edilmiş nizamnamə fondları haqqında təhriri məruzələr, arayışlar

 

Daimi

10 il

 

166. İqtisadi normativlər (dövriyyə vəsaitlərinin normativləri; gəlirin bölüşdürülməsi normativləri və s.) və onlara aid hesablamalar

 

Daimi

3 il

 

167. İqtisadi normativlər barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

168. Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə hesabatlar, protokollar, aktlar, haqq-hesab cədvəlləri və yazışma

 

10 il

10 il

 

169. Dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması və təsərrüfat təşkilatlarına verilməsi haqqında sənədlər (təhlillər, arayışlar, hesablamalar)

 

5 il

5 il

 

170. Dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması, yığılması, bölüşdürülməsi və dövriyyə vəsaitləri haqqında hesablamalar barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

171. Əlavə kapital qoyuluşu ayrılması və onların bölüşdürülməsi haqqında sənədlər (nəticələr, arayışlar, hesabatlar)

 

Daimi

10 il

 

172. Valyuta ödəmələri və onların istifadəsi barədə yazışma

 

5 il1

5 il

1. Xarici ticarət təşkilatları ilə yazışmalar-10 il

173. Gəlir planlarının, büdcəyə ödəmələrin yerinə yetirilməsi, özünün dövriyyə vəsaitlərinin vəziyyəti haqqında hesabatlar (analitik cədvəllər)

3 il

3 il

 

174. Qeyri-istehsal xərcləri haqqında operativ hesabatlar (aylıq)

 

1 il

1 il

 

175. Cari maliyyələşdirmə və kreditləşdirmə barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

176. Banklarda cari hesablaşma və hesabların açılması və hesablar üzrə pul haqq-hesab əməliyyatlarının aparılmasına səlahiyyətlərin rəsmiləşdirilməsi haqqında sənədlər (əsasnamələr, kartoçkalar, yazışma)

 

3 il

3 il

 

177. Cari büdcə əməliyyatları haqqında maliyyə orqanları ilə yazışma; cari və hesablaşma hesablarının vəziyyəti və bağlanması haqqında yazışma

 

3 il

3 il

 

178. Ödənməmiş hesablar və bankların hesabları ödəməkdən imtina etməsi barədə banklarla yazışma

 

3 il

3 il

 

179. İdarə aparatının təkmilləşdirilməsi, idarə aparatının ixtisar edilməsi üzrə müəyyən edilmiş tapşırığın bölüşdürülməsi, son hədd maliyyələşdirmənin və onlarda dəyişikliklərin təsdiq olunması haqqında sənədlər (planlar, əsaslandırmalar, arayışlar, hesablamalar)

 

10 il EYK

10 il

 

180. Büdcə tapşırıqları haqqında sənədlər (məlumatlar, arayışlar, hesablamalar)

 

10 il

10 il

 

181. İnzibati-təsərrüfat xərclərinin azaldılması və idarə aparatının saxlanılmasının xərcləri barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

182. Ştat-smeta intizamına riayət edilməsinin yoxlanılması haqqında aktlar, təhriri  məruzələr

 

5 il

5 il

 

183. Maliyyə intizamının pozulması haqqında yazışma

 

5 il

5 il

 

184. Təhvil verilmiş məhsula görə qarşılıqlı hesablaşma və yenidən hesablama barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

185. Təcili maliyyə məlumatları və onlar üzrə iddialar

 

1 il

1 il

 

186. İmzaların dəyişdirilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

3. 2. Kreditləşdirmə

187. Kredit məsələləri üzrə təhriri məruzələr, arayışlar

 

5 il EYK

-

 

188. Kredit planları və onlara aid hesablamalar:

a) illik ümumi

         b) illik

          v) rüblük

          q) aylıq

 

 

 

5 il1

5 il

3 il

1 il

 

 

-

5 il

3 il

1 il

1.Milli bankda və onun orqanlarında - daimi

189. Banka təqdim edilən və onlardan alınan kredit əməliyyatları haqqında sənədlər (öhdəliklər, arayışlar, xəbərdarlıqlar)

 

1 il

1 il

 

190. Kredit əməliyyatları barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

191. Maliyyələşdirmənin bütün növləri üzrə açılmış kreditlərin ümumi cədvəlləri

 

3 il

-

 

192. Kassa mədaxil cədvəlləri və kreditlər haqqında xəbərdarlıqlar

 

3 il

3 il

 

193. Təşkilatların kreditlər üzrə maliyyələşdirilməsi haqqında məlumatlar:

            a) illik

b) rüblük

            v) aylıq

 

 

 

 

5 il

3 il

1 il

 

 

 

 

 

5 il

3 il

1 il

 

194. Kredit qalıqları üzrə aylıq məlumatlar

 

1 il

1 il

 

195. Borcların verilməsi və qaytarılması barədə yazışma

 

3 il1

3 il1

1. Borc ödəniləndən sonra

196. Kassa mədaxil-məxaric cədvəlləri və orderlər:

a) aylıq

b) gündəlik

 

 

 

1 il

Lazım

 olanadək

 

 

 

1 il

Lazım

 olanadək

 

3. 3. Vergi

197. Vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə müddətləri barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

198. Vergi bəyannamələrinin, deklarasiyaları və onlara izahat qeydləri

 

5 il

5 il

 

199.Vergi bəyannamələrinin, deklarasiyaların təsdiqi və dəqiqləşdirilməsi üzrə yazışma

 

5 il

5 il

 

200. Malların (işlərin, xidmətlərin) ixracını və idxalını təsdiqləyən gömrük bəyannamələri, invoyslar (ödəniş üçün təqdim olunan hesab), nəqliyyat sənədləri və s.

 

5 il

5 il

 

201. İdxal və ixrac əməliyyatları üzrə yazışma

 

5 il

5 il

 

202. Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsinin müəyyən edilməsi aktları, cədvəlləri

 

Daimi

5 il

 

203. Təftiş və sənədli yoxlamaların qeydiyyatı kitabı

 

5 il

5 il

 

204. Dövlət, muxtar respublika, yerli vergi və yığımları haqqında sənədlər (hesablaşmalar, arayışlar, cədvəllər və s.)

 

5 il

5 il

 

205. Vergi ödəmələri və onlar üzrə borclar haqqında hesabatlar və məlumatlar

 

5 il

5 il

 

206. Vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması barədə aktlar və bu aktlara aid sənədlər (arayışlar, məlumatlar, təhriri məruzələr)

 

5 il1

5 il2

1. Sənədli təftişin tam başa çatması şərti ilə. Mübahisələr, fikir ayrılıqları, istintaq və məhkəmə işləri olduqda - son qərar çıxarılanadək saxlanılır

207. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə qərarlar və onların qeydiyyat kitabı

 

5 il

5 il

 

208. Qiymət və tariflərə nəzarət işi, qiymətli metalların və daş-qaşın, strateji məhsulların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə materiallar, arayışlar, məlumatlar və s.

 

5 il1

5 il1

1. Növbəti yenidən qiymətləndirmədən sonra

209. Müəssisələrin valyuta vəsaitləri haqqında məlumat

 

5 il

5 il

 

210. Vergilər üzrə güzəştlərə dair sənədlər

 

5 il

5 il

 

3.4.  Gömrük

211. Gömrük qaydalarının pozulması haqqında qərarlar və onların qeydiyyat kitabı

 

10 il

10 il

 

212. Xarici dövlətlərdən (beynəlxalq təşkilatlardan) və səfirliklərdən daxil olan sənədlərin qeydiyyat kitabı

 

5 il

5 il

 

213. Sərnişinlərin əl yükü və baqajlarına gömrük nəzarəti texnoloji sxeminin tətbiqi barədə  yazışma

 

3 il

3 il

 

214. Gömrük nəzarətində saxlanılan mal və materiallar haqqında operativ məlumatlar

Lazım

olanadək

Lazım

olanadək

 

214. Gömrük nəzarətində saxlanılan mal və materiallar haqqında operativ məlumatlar

 

Lazım

olanadək

Lazım

olanadək

 

215. Sərhəd buraxılış məntəqələrinin gömrük nəzarəti zonalarının çertyojları və bununla bağlı sənədlər

 

Lazım

 olanadək

Lazım

 olanadək

 

216. Gömrük tarifləri üzrə beynəlxalq sazişlər, müqavilələr

 

3 il1

3 il1

1. Müddəti qurtardıqdan sonra

217. Rüsumsuz ticarət obyektlərinin mağazasının təsis edilməsi barədə daxil olan ərizələr və onların qeydiyyat kitabları

5 il EYK

-

 

218. Təkrar ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə daxil olan sənədlər və icazə blankları

 

5 il EYK

-

 

219. Təkrar ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinə verilən icazə vərəqələrinin qeydiyyat kitabı

 

5 il EYK

-

 

220. Rüsumsuz ticarət obyektlərinin sənədləri

 

5 il EYK

-

 

221. Sərbəst anbar təsis edilməsi üçün verilən lisenziyalar

 

5 il EYK

-

 

222. Müvəqqəti saxlanc anbarının təsis edilməsi üçün verilən lisenziyalar və onların qeydiyyat kitabları

 

5 il EYK

-

 

223. Gömrük brokeri kimi fəaliyyət göstərmək üçün verilən lisenziyalar və onların qeydiyyat kitabları

 

5 il EYK

-

 

224. Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması işlərinin qeydiyyat kitabları

 

10 il

-

 

225. Gömrük qaydalarının pozulmasına aid təhqiqat materialları

 

5 il EYK

-

 

226. Qaçaqmalçılığın və gömrük qaydalarının pozulması ilə mübarizə haqqında hesabatlar

 

Lazım

olanadək

-

 

227. İtlərin alınması aktları

 

Lazım

olanadək

-

 

228. İtlərin pasportu və digər sənədlər

 

Lazım

olanadək

-

 

229. İtlərin axtarış xidmətinə hazırlığı haqqında aktlar

 

3 il

-

 

230. Gömrük orqanları və təşkilatlarının yoxlanılması haqqında hesabatlar və aktlar

 

Daimi

-

 

231. Gömrükxanalarda toplanmış vergi və rüsumlar haqqında məlumatlar

 

3  il EYK

3 il

 

232. Gömrükxanalarda məsuliyyətli saxlancda olan malların ümumi dəyəri haqqında məlumatlar

 

3  il EYK

3 il

 

233. Gömrükxanalarda artıq yanacağa görə toplanmış rüsumlar haqqında məlumatlar

 

3 il

3 il

 

234. Aksiz  markalarının mədaxili haqqında sənədlər

 

3 il

3 il

 

235. Aksizlı mallar haqqında gömrükxanaların hesabatları

3 il

3 il

 

236. Gömrükxanalarda toplanmış yol vergiləri haqqında məlumatlar

3 il

3 il

 

4.  UÇOT    HESABAT

4. 1. Operativ    statistik  uçot,  hesabat

237. Birdəfəlik yoxlamaların və siyahıya almaların sənədləri:

a) ilkin (anketlər, blanklar, sorğu vərəqələri)

b) yekun (hesabatlar, cədvəllər, məcmuələr)

 

 

 

3 il1

 

 

Daimi

 

 

3 il1

 

3 il

1. Növbəti siyahıyaalmadan sonra. Statistika orqanlarında - daimi (maşın daşıyıcılarında)

238. İqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrinin vəziyyəti haqqında illik statistik məlumatlar, bülletenlər, cədvəllər:

a) işlənib hazırlanma yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

Daimi

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

-

 

Lazım olanadək

 

239. Planların yerinə yetirilməsi haqqında təşkilatların hesabatları, hesabatların təhlili;

a) illik ümumi və daha böyük dövrlər üzrə

 

b) yarımillik

v) rüblük

q) aylıq

 

 

 

 

Daimi

 

5 il1

3 il3

1 il5

 

 

 

 

10 il

 

 

5 il2

3 il4

1 il6

1.İllik olmadıqda - daimi

2.İllik olmadıqda - 10 il

3.İllik, yarımillik olmadıqda - daimi

4.İllik, yarımillik olmadıqda - 10 il

5. İllik, yarımillik, rüblük olmadıqda - daimi

6. İllik, yarımillik olmadıqda - 10 il

 

240. Təşkilatın bütün fəaliyyət sahələri üzrə statistik hesabatlar və cədvəllər:

a) illik ümumi və daha böyük dövr üzrə

b) yarımillik

v) rüblük

q) aylıq

 

 

 

 

Daimi

 

5 il1

3 il2

1 il

 

 

 

 

10 il

 

5 il

3 il

1 il

1.İllik olmadıqda - daimi

2.Yarımillik olmadıqda daimi

3. İllik, yarımillik, rüblük olmadıqda - daimi

241. Təşkilatın yardımçı fəaliyyət sahələri üzrə statistik hesabatlar və cədvəllər; struktur bölmələrin hesabatları

 

5 il

5 il

 

242. Təşkilatın ümumi hesabatlarının (statistikadan başqa) tərtibi haqqında sənədlər (cədvəllər, hesablamalar, arayışlar)1

 

3 il

3 il

1. Statistika orqanlarında saxlanma müddəti onların öz siyahıları ilə müəyyən edilir

243. Təşkilatın ümumi hesabatlarının (statistikadan başqa) tərtibi haqqında sənədlər (cədvəllər, hesablamalar, arayışlar)1

 

Daimi

3 il1

10 il

3 il2

1. İllik olmadıqda - daimi

2. İllik olmadıqda - 10 il

244. Operativ və statistik uçot və hesabatlar üzrə yardımçı kitablar, hesabat formalarının uçot kitabları

 

1 il

1 il

 

245. Uçot və hesabatların təşkili və təkmilləşdirilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

246. Dövlət statistika orqanları ilə statistik hesabatların tərtibi, təqdim edilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

4. 2.  Mühasibat  uçotu  və hesabat

247. Təşkilatların mühasibat hesabatları və balansları, onlara aid izahatlar:

a) illik ümumi

b) illik

v) rüblük

 

 

 

 

 

Daimi

Daimi

3 il1

 

 

 

 

-

10 il

3 il2

1.İllik olmadıqda daimi

2.İllik olmadıqda - 10 il

248. Maliyyələşdirmə üzrə hesabatlar:

a) illik ümumi

b) illik

v) rüblük

q) aylıq

 

 

Daimi

Daimi

3 il1

1 il3

 

 

-

10 il

3 il2

1 il4

1.İllik-olmadıqda - daimi

2.İllik olmadıqda -10 il

3.İllik və rüblük olmadıqda - daimi

4.İllik və rüblük olmadıqda-10 il

 

249. Təhvil-qəbul, bölüşdürmə, ləğvetmə balansları və onlara aid əlavələr, izahatlar

 

Daimi

10 il

 

250. Hesabatların müzakirə və təsdiq edilməsi üzrə komissiya iclaslarının protokolları:

a) illik

b) rüblük

 

 

 

 

 

Daimi

3 il1

 

 

 

 

10 il

3 il2

1.İllik olmadıqda - daimi

2.İllik olmadıqda - 10 il

251. İllik hesabatların və balansların işlənib hazırlanması üzrə analitik cədvəllər

 

Daimi

5 il

 

252. Balansların və hesabatların təsdiq edilməsi və dəqiqləşdirilməsi barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

253. Mühasibat və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi müddətləri barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

254. Mühasibat qeydiyyatı üçün əsas olan, təsərrüfat əməliyyatının aparılmasını qeydə alan ilkin sənədlər və onlara aid əlavələr (kassa, bank sənədləri, bank xəbərdarlığı və köçürmə tələbnamələri, bank çıxarışları, iş naryadları, cədvəllər, əmlak və materialların qəbulu, təhvil verilməsi və hesabdan silinməsi aktları, qiymətli əmtəə-materialların uçotu üzrə qəbz və qaimələr, avans hesabatları və başqaları)

 

5 il1

5 il1

1. Sənədli təftişin tam başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı,  istintaq və məhkəmə işləri zamanı- son qərar qəbul edilənədək saxlanır

255. Şəxsi hesablar:

a) fəhlə və qulluqçularınkı

b) pensiya və dövlətdən vəsait alanlarınkı

 

 

75 il "Y" EYK

 

5 il1

 

75 il "Y" EYK

 

5 il1

1. Vəsait və pensiya verilməsi dayandırıldıqdan sonra; birdəfəlik vəsaitlər üzrə 1 il

256. Hesablama-ödəniş cədvəlləri

 

3 il1

3 il1

1. Şəxsi hesablar olmadıqda-75 il

257. Əsas vəsaitlərin inventar kartoçkaları və uçotu kitabları

 

10 il1

10 il1

1. Əsas vəsaitlər ləğv ediləndən (silindikdən) sonra

258. Pul məbləğlərinin və qiymətli əmtəə materialların alınmasına etibarnamələr (o cümlədən ləğv edilmiş etibarnamələr)

 

3 il

3 il

 

259. Zəmanət  məktubları

 

3 il

3 il

 

260. Uçot reqistrləri (baş kitab, jurnal-orderlər, qruplaşdırma sənədləri, memorial köməkçi və nəzarət kitabları, kassa kitabı, kassa orderlərinin, ödəniş tapşırıqlarının və digər sənədlərin qeydiyyat kitabları)

 

5 il1

5 il1

1.Sənədli təftişin tam başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı son qərar qəbul edilənədək saxlanır

261. Köməkçi və nəzarət kitabları, jurnalları, kartotekaları, kassa kitabları, dövriyyə cədvəlləri

3 il1

3 il1

1. Sənədli təftişin başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı - son qərar qəbul edilənədək saxlanır

 

262. Deponentə qoyulmuş əmək haqqının uçotu kitabları, icra vərəqələrinin qeydiyyat jurnalları

3 il

3 il

1. Sənədli təftişin tam başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı son qərar qəbul edilənədək saxlanır

 

263. Hesabların, kassa orderlərinin, etibarnamələrin, ödəmə tapşırıqlarının və s. qeydiyyat jurnalları, kitabları

 

3 il

3 il

 

264. Qiymətli metalların, almazların və onlardan məmulatların daxil olması, işlədilməsi və qalıqlar haqqında hesabatlar, məlumatlar

 

3 il

3 il

 

265. Kreditlərin xərclənməsi haqqında məlumatlar:

            a) illik

            b) rüblük

 

 

 

 

5 il

3 il

 

 

 

5 il

3 il

 

266. Əmək haqqı fondları, limitləri və onların bölüşdürülməsi üzərində nəzarət, əmək haqqının artıq xərclənməsi və borclar, əmək haqqından,  sosial  sığortadan tutulmalar, məzuniyyət və işdən azad olma üzrə vəsaitlərin ödənilməsi haqqında məlumatlar

 

3 il

3 il

 

267. İnventarlaşdırma haqqında sənədlər (inventarlaşdırma komissiyası iclaslarının protokolları, inventar siyahıları, aktlar, üzləşmə cədvəlləri)

 

3 il1

3 il1

1. Sənədli təftişin tam başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı - son qərar qəbul edilənədək saxlanır

268. Vəsaitlərin, pensiyaların, iş qabiliyyətini itirmə vərəqələrinin dövlət sosial sığortası hesabına ödənilməsi haqqında sənədlər (hesabatların surətləri, protokollardan çıxarışlar, rəylər)

 

Lazım

 olanadək1

Lazım

olanadək1

1. 3  ildən az olmayaraq

269. İcra  vərəqələri

Lazım

olanadək1

Lazım

olanadək1

1. 3  ildən az olmayaraq

270. Kreditə alınmış mallar üçün tapşırıq-öhdəliklər, tapşırıq öhdəliklərin rəsmiləşdirilməsi üzrə yazışma

 

Lazım

 olanadək1

Lazım

 olanadək1

1. 3  ildən az olmayaraq

271. Tədris məzuniyyətlərinin ödənilməsi, vergilər üzrə güzəştlər alınması və s. üçün mühasibata təqdim edilən arayışlar

 

3 il

3 il

 

272. Debitor borcları, çatışmamazlıqlar, artıq xərclər, israfçılıq üzrə sənədlər (arayışlar, aktlar, öhdəliklər, yazışma)

5 il1

5 il1

1. Sənədli təftişin başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı son qərar qəbul edilənədək saxlanır

 

273. Əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsi haqqında sənədlər (protokollar, aktlar, hesabatlar)

 

Daimi

10 il

 

274. Yenidən qiymətləndirmənin və əsas vəsaitlərin aşınmasının müəyyən edilməsi aktları, cədvəlləri

 

Daimi

10 il

 

275. Binaların, tikililərin pasportları

 

Daimi

Daimi

 

276. Binaların və tikililərin pasportlaşdırılması barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

277. Sənədli təftişin və nəzarət-təftiş işinin aparılması haqqında sənədlər (planlar, hesabatlar, yazışma)

 

3 il

3 il

 

278. Təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin sənədli təftişinin aktları, onlara aid sənədlər (arayışlar, məlumatlar, təhriri məruzələr)

5 il1

5 il1

1. Sənədli təftişin başa çatması şərtilə. Mübahisələr, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı-son qərar qəbul edilənədək saxlanır

 

279. Audit yoxlamaların keçirilməsi üzrə təlimatlar, təkliflər, göstərişlər

 

Lazım

 olanadək

-

 

280. Audit xidməti göstərilməsinin forma və metodları haqqında normativ-hüquqi sənədlər

 

Daimi

-

 

281. Auditor palatasının fəaliyyəti haqqında hesabat

3 il1

-

1. İllik - daimi

282. Müstəqil auditorların və auditor təşkilatlarının hesabatları

 

3 il

-

 

283. Audit yoxlama və təftişlər üzrə sənədlər (audit rəyləri, aktları və s.)

 

5 il

5 il

 

284. Müstəqil auditlərin və audit təşkilatların şəxsi işləri (lisenziyaların surətləri, qeydiyyat haqqında şəhadətnamənin surəti, şəxsi vərəqə və s.)

 

75 il "Y"

-

 

285. Müstəqil auditlərin və audit təşkilatların qeydiyyat kitabı

 

Daimi1

-

1. Dövlət mühafizəsinə verilmir

286. Müstəqil audit və audit təşkilatlar tərəfindən iddialara baxılması üzrə sənədlər (audit rəyləri, aktları və s.)

 

5 il EYK

5 il

 

287. Audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə kadr hazırlığı üzrə beynəlxalq təşkilatlarla və xarici ölkələrlə yazışma

 

5 il EYK

-

 

5. ƏMƏK  EHTİYATLARINDAN  İSTİFADƏ  EDİLMƏSİNİN  TƏŞKİLİ

5. 1. Əmək  ehtiyatlarının toplanması    istifadə  edilməsi

288. İşçi qüvvəsinə olan tələbatın və onun təmin edilməsi mənbələrinin aşkar edilməsi üzrə hesablamalar

 

5 il

5 il

 

289. Əmək ehtiyatlarının vəziyyəti, işçi qüvvəsinin axını və ona tələbat haqqında sənədlər (icmallar, hesabatlar, arayışlar)

 

10 il

5 il

 

290. Əmək ehtiyatlarının mövcudluğunun, hərəkətinin, komplektləşdirilməsinin, istifadə edilməsinin uçotu üzrə sənədlər (arayışlar, hesabatlar, cədvəllər)

 

5 il EYK

5 il

 

291. Əmək ehtiyatlarının komplektləşdirilməsi və istifadəsi, işçi qüvvəsinin axını barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

292. İşçi qüvvəsinin mütəşəkkil toplanmasına sifarişlər və naryadlar

 

3 il

3 il

 

293. İşçi qüvvəsinin mövcudluğu və hərəkətinin uçotu üzrə cədvəllər

3 il

3 il

 

294. Vətəndaşların işə düzəlməsi barədə göndərişlər

 

-

1 il

 

295. Fəhlə və qulluqçuların başqa idarə, müəssisə, təşkilatlara keçirilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

296. Fəhlə və qulluqçuların başqa idarə, müəssisə, təşkilatlara keçirilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

5. 2. Əməyin  təşkili,  əmək  məhsuldarlığı,  əmək  intizamı

297. Əmək prosesləri sxeminin (ardıcıllığının) işlənib hazırlanması planları

 

5 il

-

 

298. Əmək proseslərinin təkmilləşdirilməsi, iş vaxtı itgisinin aradan qaldırılması haqqında sənədlər (hesabatlar, arayışlar, təhriri məruzələr, iqtisadi səmərəliliyin hesablanması, iş yerində əməyin təşkili sxemi, əmək proseslərinin iş sxemləri, ixtisas əmsalı)

 

Daimi

10 il

 

299. İdarə aparatı strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında sənədlər (normativ say, aparatın nümunəvi strukturu, analitik cədvəlləri, hesablamalar, məruzələr, arayışlar)

 

Daimi

10 il

 

300. Əməyin mexanikləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında sənədlər (mexanikləşdirmənin səviyyəsinin hesablanma forması, texniki tələblər, hesablamalar, hesablamaların metodikası, əməyin mexanikləşdirilməsinin və avtomatlaşdırılmasının kompleks layihələri)

10 il EYK

5 il

 

301. İş sahələri üzrə ixtisasların siyahıları:

a) hazırlanma və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

302. Peşəyə yararlığın diaqnostikası haqqında sənədlər:

a) hazırlanma və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

303. Əlavə peşələri əvəz edən işçilərin uçot jurnalları, vərəqələri

 

3 il

3 il

 

304. İstehsal proseslərinin və iş vaxtının cədvəlləri (növbəlilik, fasiləsiz istehsal və başqaları)

 

3 il1

3 il1

1.Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra

305. Əmək məhsuldarlığının təhlili və proqnozlaşdırılması haqqında sənədlər (hesablamalar, tövsiyyələr, əsaslandırmalar, nəticələr)

 

5 il EYK

5 il

 

306. İstehsal ehtiyatlarından istifadə edilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

307. Nümunəvi kollektiv müqavilələr:

a) tərtib edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

Daimi

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

-

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

308. Kollektiv  müqavilələr

 

Daimi

10 il

 

309. Kollektiv müqavilələrin bağlanmasının gedişi, onların yerinə yetirilməsinin nəticələri barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

310. Kollektiv müqavilələrin şərtlərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanması barədə sənədlər (aktlar, protokollar, təhriri məruzələr, arayışlar)

 

Daimi

5 il

 

311. Kollektiv müqavilələrin qeydiyyat kitabları

 

3 il

3 il

 

312. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin işçilərinin qısaldılmış iş gününə, yaxud qısaldılmış iş həftəsinə keçirilməsi barədə sənədlər (hesabatlar, arayışlar, məlumatlar)

 

Daimi

10 il

 

313. İşə davamiyyətin  uçot jurnalları

 

1 il

1 il

 

314. Fəhlə və qulluqçuların işə çıxmasının uçot cədvəlləri

 

3 il

3 il

 

315. Əmək intizamı haqqında sənədlər (məlumatlar, təhriri məruzələr, yazışma)

 

3 il

3 il

 

316. Əmək intizamını pozmuş şəxslərin uçot kitabları,  cədvəlləri

 

1 il

1 il

 

317. Əmək intizamını pozmuş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında sənədlər (xasiyyətnamələr, aktlar, təhriri məruzələr, arayışlar, yazışma)

3 il

3 il

 

5. 3. Texniki normalaşdırma, qiymətləndirmə,

qiymətlər (tariflər) əmək haqqı

318. Texniki normalaşdırmanın vəziyyəti barədə yazışma

 

3 il EYK

3 il

 

319. Nümunəvi əmək normativləri:

a) işlənib hazırlanma və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

320. İstehsal norması və qiymətləri:

a) işlənib hazırlanma və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

321. Müvəqqəti istehsal normaları və qiymətləri

 

3 il1

3 il1

1.Yenisi ilə əvəz edilənədək

322. Müvəqqəti istehsal normaları və qiymətləri

 

3 il1

3 il1

1.Yenisi ilə əvəz edilənədək

323. Texniki normaların işlənib hazırlanması barədə yazışma

 

1 il

1 il

 

324. Tarif-ixtisas göstəriciləri, tarif dərəcələri:

a) işlənib hazırlanma və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

325. Tarif-ixtisas göstəricilərinin, tarif dərəcələrinin hazırlanması haqqında sənədlər (arayışlar, təkliflər, təhriri məruzələr)

 

3 il1

3 il1

1. Təsdiq ediləndən sonra

326. Sənayenin əsas sahələri üzrə əməyin təhlili və onun peşə-ixtisas tələbatının işlənib hazırlanması barədə arayışlar, hesablamalar

 

Daimi

-

 

327. Tarifləşdirmə  cədvəlləri (siyahıları)

 

25 il1

-

1.Yaradıcı peşələr üzrə - daimi

328. İstehsal normalarının və qiymətlərin, tarif və maaş dərəcələrinin müəyyən edilməsi haqqında sənədlər (hesablamalar, aktlar, arayışlar, hesabatlar, layihələr, rəylər, tövsiyyələr)

 

5 il EYK

-

 

329. Qüvvədə olan istehsal normalarının yerinə yetirilməsi haqqında sənədlər

 

10 il

5 il

 

330. Əməyin normalaşdırılması qaydalarına, əmək haqqı qanunvericililiyinə riayət edilməsinə nəzarət haqqında sənədlər (arayışlar, təhriri məruzələr, aktlar)

 

5 il EYK

5 il

 

331. Xronometraj işlərinin planları, onun təşkili və aparılması barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

332. Qüvvədə olan əmək haqqı sisteminin, maddi və mənəvi stimullaşdırmanın və onların tətbiq edilməsi üzərində nəzarətin vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi haqqında sənədlər (təhriri məruzələr, arayışlar, layihələr, təkliflər, məlumatlar)

 

10 il EYK

5 il

 

333. Əmək məhsuldarlığının və orta əmək haqqının artma tempi haqqında sənədlər (cədvəllər, təhlillər, məlumatlar)

 

5 il EYK

5 il

 

334. Təsdiq edilmiş əmək haqqı fondları

 

Daimi

10 il

 

335. Əmək haqqı həddinin qaydaya salınması və müəyyən edilməsi, mükafatların hesablanması barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

336. İdarə, müəssisə, təşkilatın və onların istehsal bölmələrinin əmək haqqı qruplarına aid edilməsi haqqında sənədlər (hesablamalar, arayışlar, cədvəllər, yazışma)

 

5 il EYK

5 il

 

337. Müəssisələrin kateqoriyalar və əmək haqqı qrupları üzrə siyahıları

 

Daimi

-

 

338. Fəhlə peşələrinin dərəcələr və əmək haqqı sistemləri üzrə siyahıları

 

3 il

3 il

 

339. Müqavilə üzrə əmək haqqı sisteminin yaradılması barədə hesablamalar, cədvəllər

 

5 il EYK

5 il

 

340. Mükafat sistemi və mükafatlandırmanın müəyyən edilməsi üzrə hesablamalar

 

3 il

3 il

 

341. Mükafatlandırma haqqında sənədlər (arayışlar, siyahılar, yazışma)

 

5 il

5 il

 

342. Maddi həvəsləndirmə fondlarının yaradılması və istifadə edilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

343. Uzun müddət xidmətə görə mükafatlandırma üzrə komissiyanın iclas protokolları

 

5 il

5 il

 

344. Müxtəlif əmək haqqı sistemlərinin tətbiq edilməsi, vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi, tarif cədvəllərinin tətbiq edilməsi, əmək haqqı fondlarının nizamlanması və xərclənməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

345. Bayram günlərində, istirahət günlərində və iş vaxtından sonra işə görə əmək haqqı barədə yazışma

 

1 il

1 il

 

5. 4. Əməyin   mühafizəsi

346. Təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası üzrə aktlar, göstərişlər

 

5 il EYK

5 il

 

347. Təhlükəsizlik texnikası və sənaye sanitariyası üzrə göstərişlərin yerinə yetirilməsi haqqında sənədlər (arayışlar, təhriri məruzələr, hesabatlar)

 

5 il EYK

5 il

 

348. Əmək şəraitinin və mühafizəsinin, sanitar-sağlamlıq tədbirlərinin yaxşılaşdırılmasının kompleks planlarının işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsinin gedişi haqqında yazışma

 

5 il

5 il

 

349. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhlükəsizlik texnikasının və istehsalat sanitariyasının vəziyyəti haqqında sənədlər (təhriri məruzələr, arayışlar, məlumatlar)

 

Daimi

Daimi

 

350. İstehsalatda qadınların və yeniyetmələrin əmək şəraitinin vəziyyəti haqqında sənədlər (təhriri məruzələr, arayışlar, məruzələr, hesabatlar, aktlar)

 

5 il EYK

5 il

 

351. Qadın və yeniyetmələrin əməyindən istifadə edilməsinə icazə verilməyən istehsalın, peşələrin və vəzifələrin siyahıları:

a) tərtib və təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

352. İstehsalatda qadın və yeniyetmələrin əməyindən istifadə edilməsi barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

353. Təhlükəsizlik texnikası vasitələrinin vəziyyəti və öyrənilməsi barədə yazışma

 

5 il

5 il

 

354. Təbii fəlakət hallarına qarşı tədbirlər barədə yazışma

 

3 il EYK

3 il

 

355. Qəza (fəlakət) hallarında ehtiyat avadanlıqların və materialların norması:

a) tərtib və təsdiq  edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

Daimi

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

-

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

356. Qəzaların səbəblərinin təhqiqi üzrə sənədlər (aktlar, qəzalar barədə hesabatlar, qəza vərəqələri, ekspertlərin, komissiyaların protokolları)

 

10 il1

10 il1

1. Böyük maddi ziyanlar və insan təlafatı ilə nəticələnənlər - daimi

357. Peşə zəhərlənmələri və xəstəliklərinin təhqiqat aktları

 

10 il EYK

5 il

 

358. Müəssisələrdə qəza hallarının analitik icmalları

 

Daimi

-

 

359. Təhlükəsizlik texnikası üzrə təhsilin təşkili barədə yazışma, o cümlədən proqramlar, attestasiya protokolları

3 il

3 il

 

360. Müəssisə və təşkilatların ayrı-ayrı sahələrində işin təhlükəli olması barədə xəbərdarlığın qeydiyyat kitabları

 

10 il

10 il

 

361. Təhlükəsizlik texnikası üzrə profilaktika işlərinin, təlimatların keçirilməsinin uçot jurnalları (kitabları)

 

10 il

10 il

 

362. Bədbəxt hadisələr nəticəsində zərər çəkmiş adamlar haqqında tibb məntəqəsinin xəbərdarlığı

 

3 il

3 il

 

363. Qəzalar və bədbəxt hadisələr haqqında yazışma

 

5 il

5 il

 

364. Qəzaların uçot kitabları

 

Daimi

10 il

 

365. Bədbəxt hadisələrin təhqiqatı üzrə sənədlər (aktlar, nəticələr, protokollar):

a) hadisə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

45 il EYK

5 il

 

 

 

 

45 il

5 il

 

366. Bədbəxt hadisələrin qeydiyyat kitabları (jurnalları)

 

Daimi

75 il

 

367. Xüsusi geyimlərin və ayaqqabıların, qoruyucu qurğuların, xüsusi ərzağın normaları:

a) tərtib edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

 

Daimi

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

 

 

-

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

368. Xüsusi geyimlərin və ayaqqabıların, qoruyucu qurğuların, xüsusi ərzaq normalarının işlənib hazırlanması, fəhlə və qulluqçuların onlarla təmin edilməsi haqqında sənədlər (aktlar, təhriri məruzələr, rəylər, yazışmalar)

 

3 il

3 il

 

369. İstehsalatın peşə zərərliyi, zədəalma və peşə xəstəliklərinin vəziyyəti haqqında təhriri məruzələr, arayışlar

 

10 il EYK

-

 

370. Peşə xəstəlikləri, istehsalat zədələnmələri və onların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

371. Zrərli əmək şəraiti ilə əlaqədar iş gününün ixtisar edilməsi haqqında sənədlər (aktlar, təhriri məruzələr, rəylər)

 

Daimi

10 il

 

372. Zrərli əmək şəraiti ilə əlaqədar iş gününün ixtisar edilməsi və əlavə məzuniyyət verilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

373. Müəssisələrin sanitar vəziyyəti haqqında sənədlər (aktlar, məruzələr, icmallar, məlumatlar)

 

10 il

10 il

 

374. Sanitar-gigiyena normalarının və qaydalarının pozulmasına görə cərimələr qoyulması və müəssisələrin bağlanması haqqında sanitar müfəttişliyinin qərarları

 

10 il EYK1

10 il

1. Səhiyyə təşkilatlarında-daimi

375. Sanitariya normalarının və qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin qeydiyyatı jurnalları

 

1 il

1 il

 

376. Profilaktik və profgigiyenik tədbirlərin keçirilməsi barədə yazışma

 

3 il

3 il

 

377. Fəhlə və qulluqçuların iş şəraitinin təhqiq edilməsinin aktları, anketləri

 

5 il EYK

5 il

 

378. Xammalın, qurğuların, qabların vəziyyətinə nəzarət üzrə laboratoriya jurnalları

 

3 il

3 il

 

379. Cihazların texniki vəziyyətinin gündəlik yoxlanılması jurnalları

 

1 il

1 il

 

380. Müəssisələrin bölmələrində (sexlərdə) sanitar-gigiyena normativlərinə riayət edilməsinə nəzarət üzrə laboratoriya jurnalları

3 il

3 il

 

6.  KADRLARLA  İŞ

6. 1.  Kadrların  qəbulu,  bölüşdürülməsi,  yerləşdirilməsi    uçotu

381. Kadrların qəbulu, bölüşdürülməsi, yerinin dəyişdirilməsi, uçotu haqqında yuxarı təşkilatlarla yazışmalar

 

3 il

3 il

 

382. İdarə, müəssisə, təşkilatların fəhlə kadrlarına, mühəndis-texniki işçilərinə, xidmətçilərə, gənc mütəxəssislərə tələbatı haqqında sənədlər (sifarişlər, məlumatlar, yazışmalar)

 

5  il

5  il

 

383. Kadrlarla işin vəziyyətinin yoxlanılması haqqında sənədlər (məruzələr, icmallar, məlumatlar, arayışlar)

 

Daimi

5  il

 

384. İdarə aparatı işçilərinin tərkibi haqqında arayışlar

 

3 il

3 il

 

385. Şəxsi heyət üzrə əmrlərə aid sənədlər (kadrların uçot vərəqələri, təqdimatlar, təhriri məruzələr)

 

3 il

3 il

 

386. Şəxsi heyət üzrə əmrlərin kartoçkaları, göstəriciləri

 

75 il

75 il

 

387. Fəhlə və qulluqçuların işə qəbulu, yerinin dəyişdirilməsi, işdən azad edilməsi barədə qeydlər (şəxsi heyət üzrə əmrləri əvəz edənlər)

 

75 il EYK

75 il

 

388. Kadrların qəbulu, bölüşdürülməsi, yerinin dəyişdirilməsi, uçotu barədə yazışmalar

 

3 il

3 il

 

389. Nazirliklər, idarələr və başqa təşkilatlar üzrə nomenklatur vəzifələrin siyahısı:

a) təsdiq edilmə yerində

b) başqa təşkilatlarda

 

 

 

 

Daimi

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

 

 

-

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

 

390. Şəxsi işlər (ərizələr, anketlər, tərcümeyi-hal-

lar, işə qəbul, yerdəyişmə, ezamiyyələr, işdən azad etmə, təşəkkür elan edilməsi barədə əmrlərin surətləri və çıxarışlar, şəxsi sənədlərin surətləri, xasiyyətnamələr, kadların uçotu üzrə vərəqələri) 1:

a) ali dövlət hakimiyyəti və idarəçiliyi orqanları üzvlərinin, respublika əhəmiyyətli təşkilatların rəhbərlərinin, müharibə iştirakçılarının, alimlik dərəcəsi olan şəxslərin

b) yaradıcı təşkilatların üzvlərinin

c) fəhlə və qulluqçuların, mühəndis-texniki işçilərin, alimlik dərəcəsi və rütbəsi olmayan elmi işçilərin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

75 il

 

75 il "Y" EYK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

75 il "Y"

1.Yaşayış yerindən arayışlar, tibbi arayışlar və başqa ikinci dərəcəli arayışlar işdən azad ediləndən sonra - 3 il

391. Təhsilini başa vurmuş, yaxud yuxarı kurslardan xaric edilmiş aspirantların, tələbələrin, şagirdlərin şəxsi işləri (ərizələr, tərcümeyi-hallar, anketlər, xasiyyətnamələr, daxil olma, qurtarma, keçirilmə, xaric edilmə, təşəkkür və tənbeh elan edilməsi barədə əmrlərin surətləri, şagirdlərin şəxsi təhsil vərəqələri, diplomların, attestatların, şəhadətnamələrin surətləri, akademik məzuniyyətlərin verilməsi haqqında arayışlar):

a) aspirantların, tələbələrin, texniki peşə məktəbləri şagirdlərinin

b) ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 il "Y"1

 

 

 

3 il 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 il "Y"1

 

 

 

3 il 2

1. 1-3 kurslardan xaric edilmiş tələbələrinki 15 il EYK. Əgər əyani təhsildən əvvəl işləmiş, yaxud orduda xidmət etmişdirsə - 25 il "Y"1-ci kursdan xaric edilənlərinki-5 il

2.Qurtardıqdan yaxud xaric edildikdən sonra

392. Əvəzçilik üzrə işləyənlərin şəxsi işləri (şəxslərin uçotu, qəbulu, yerdəyişməsi və azad edilməsi kartoçkaları):

a) pensiya qanunvericiliyinə əsasən əvəzçiliyin pensiyanın miqdarına təsiri olan işçilərin

b) əsas iş yerində tam vəzifə maaşı alan işçilərin

 

 

 

 

 

 

 

75 il "Y"1

 

 

 

 

5 il 2

 

 

 

 

 

 

75 il1

 

 

 

 

5 il2

1. Əsas heyət üzrə əmrlər üçün əsas olan sənədlər (anketlər, diplomun  surətləri, ərizələr, arayışlar, razılıqlar) - 3 il

393. Xaricə ezam edilmiş mütəxəssislərin göndəriş işləri (anketlər, xasiyyətnamələr, tərcümeyi-hallar, arayışlar, şəxsi sənədlərin surətləri, ezam edilmə barədə əmrlərin surətləri):

a)  xaricə gedənlərin

b) xaricə getməyənlərin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 il

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 il

5 il

 

394. Şəxsi işləri olmayan işçilərin (əməkdaşların) xasiyyətnamələri

 

5 il

5 il

 

395. Fəhlələrin, qulluqçuların, mühəndis-texniki işçilərin şəxsi kartoçkaları (o cümlədən müvəqqəti işləyən əməkdaşların)

 

75 il "Y" EYK

75 il "Y"

 

396. Şəxsi işlərə daxil olmayan sənədlər (kadrların uçot vərəqələri, arayışların surətləri, qeyd vərəqələri)

 

3 il

3 il

 

397. İşə qəbul edilməmiş şəxslərin sənədləri (kadrların uçot vərəqəsi, anketlər, tərcümeyi-hallar, ərizələr)