Azərbaycan Respublikası Ədliyyə

Nazirliyi tərəfindən “08” iyul 1998-ci

il tarixdə qeydiyyata alınmışdır.                

                                                                       

Qeydiyyat № 116                                        

 

________________S.Həsənova                

Azərbaycan Respublikası Əmək və

Əhalinin Sosial Müdafiəsi

Nazirliyi kollegiyasının “15” iyun

1998-ci il tarixli 13-9 nömrəli

qərarı  ilə təsdiq edilmişdir.

 

________________prof. Ə.Nağıyev

 

 

 

 

 

 

 

Tikinti, quraşdırma və təmir-tikinti bölməsinə daxil

olan qulluqçu vəzifələrin əlifba sırası ilə adları və

dərəcələr diapazonu

 

QULLUQÇU VƏZİFƏLƏRİNİN

VAHİD TARİF-İXTİSAS

SORĞU KİTABÇASI

 

HİSSƏ-3

 

 

Bölmə: tikinti, quraşdırma və təmir-tikinti işləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı – 1998

 

 


Tikinti, quraşdırma və təmir-tikinti bölməsinə

daxil olan qulluqçu vəzifələrin əlifba sırası ilə

adları və dərəcələr diapazonu

 

Sıra

№-si

Vəzifələrin adları

Dərəcələr diapazonu

Səhifə

1

2

3

4

1. Rəhbərlər

1.            Baş mütəxəssislər:

13-17

7

               Baş qaynaqçı

13-16

7

         Baş dispetçer

13-16

8

               Baş energetik

13-16

9

         Baş iqtisadçı

13-16

11

               Baş geodezist

13-16

13

               Baş markşeyder

13-16

14

               Baş mexanik

13-16

15

               Baş mühəndis

16-17

18

                Baş texnoloq

13-16

20

                Baş hidrogeoloq

13-16

21

2              İnşaat laboratoriyasının rəisi

12-13

24

3              İş icraçısı

8-9

26

4              Böyük iş icraçısı (sahə rəisi)

10-11

29

5              Layihə-smeta bürosunun (qrupunun) rəisi

13-14

33

6              Sahə rəisləri:

7-12

35

                İnşaat maşın və mexanizmlərinin əsaslı

                köçürülmə sahəsinin rəisi

17-12

35

                İstehsalat-texnoloji komplektləşdirmə

                idarəsinin (İTKİ) istehsalat-komplektləşdirmə

                sahəsinin rəisi

 

7-12

 

37

                Yükvurma-yükboşaltma işləri sahəsinin rəisi

7-12

39

                Kranaltı yolların qurulması və istismarı                  

                sahəsinin rəisi

7-12

40

                Plan-xəbardaredici təmir sahəsinin rəisi

7-12

42

7              Tikilməkdə olan müəssisələrin müdriyyəti:

 

46

                Direktor

16-17

46

                Baş mühəndis

15-16

47

8              Tikinti-quraşdırma işləri üzrə usta

6-10

50

                Trestin (və ya ona bərabər tutulan təşkilatın)

9              rəhbəri, tikinti idarəsinin (və ya ona bərabər)

                tutulan təşkilatın) rəisi

 

16-17

 

54

10            Şöbə rəisi:

 

57

Əsas şöbələr:

                Əməyin və əmək haqqının təşkili şöbəsinin

                rəisi

11-14

57

                Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası

                şöbəsinin rəisi

11-14

59

                Əsaslı tikinti şöbəsinin rəisi

11-14

62

                İstehsalatın hazırlığı şöbəsinin rəisi

11-14

63

                İstehsalat şöbəsinin rəisi

11-14

65

                Konstruktor şöbəsinin rəisi

11-14

67

                Smeta-müqavilə şöbəsinin rəisi

11-14

68

                Tikintinin mexanikləşdirmə trestinin maşın

                və mexanizmlərinin istismar və təmir şöbəsinin 

                rəisi

 

11-14

 

69

                Tikinti şirkət,konsern,birlik (və ya onlara

                bərabər tutulan müəssisələrin) aparatında

                məlumat (informasiya) və xarici əlaqələr     

                şöbəsinin rəisi

 

11-14

 

71

Köməkçi şöbələr:               

               Evtikmə kombinatlarının (və ya onlara bərabər

               tutulan müəssisələrin) komplektləşdirmə

               şöbəsinin rəisi

 

10-13

 

74

               Evtikmə kombinatlarının (və ya onlara bərabər

               tutulan müəssisələrin) nəqliyyat şöbəsinin rəisi

10-13

76

                 İstehsalat-texnoloji komplektləşdirmə

                 idarəsinin (İTKİ) operativ-istehsalat şöbəsinin

                 rəisi

 

10-13

 

78

                  İstehsalat-texnoloji komplektləşdirmə

                 idarəsinin (İTKİ) daşınma və realizasiya

                 şöbəsinin rəisi

 

10-13

 

 

80

                 İstehsalat-texnoloji komplektləşdirmə

                 idarəsinin (İTKİ) komplektləşdirmə şöbəsinin

                 rəisi

 

10-13

 

82

                 Yardımçı istehsalatlar şöbəsinin rəisi

10-13

84

                 Yardımçı kənd təsərrüfatı şöbəsinin rəisi

10-13

85

                 Sosial inkişaf şöbəsinin rəisi

10-13

87

                 Tikinti-quraşdırma  işlərinin keyfiyyətinə

                 nəzarət şöbəsinin rəisi

10-13

89

                 Tikinti təşkilatlarının avadanlıq şöbəsinin rəisi

10-13

91

          II. Mütəxəssislər       

1               Geodezist

6-11

94

2               Layihə-smeta bürosunun (qrupunun)

                 mühəndisi

6-11

97

3               Mexaniklər:

6-11

100

                 İnşaat maşın və mexanizmlərinin əsaslı

                 köçürülmə sahəsinin mexaniki

6-11

100

                 Kranaltı yollarının qurulması və istismarı

                 sahəsinin mexaniki

6-11

102

                 Plan-xəbərdaredici təmir sahəsinin mexaniki

6-11

103

                 Tikinti sahəsinin mexaniki

6-11

106

4               Memar

6-13

109

5               Müqavilə və iddia üzrə iqtisadçı

6-11

112

6               Mühəndis-energetik

6-11

115

7               Texniklər

4-8

118

                 İstehsalatın hazırlığı üzrə texnik

4-8

118

                 Texnik-geodezist

4-8

119

 

 

 

                                                                                         AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK

VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ

                                            NAZİRLİYİ

                                              15 iyun 1998-ci il

                                13-9 №-li

                                                              Kollegiya Qərarı ilə təsdiq

                                   edilmişdir.

 

 

GİRİŞ

 

1. Tikinti sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələri üzrə Vahid Tarif İxtisas Sorğu Kitabçası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 aprel 1995-ci il tarixli 93 saylı "Fəhlə peşələri və qulluqçu vəzifələri üzrə ümumrespublika Təsnifatının və fəhlə peşələri və qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif İxtisas Sorğu Kitabçalarının işlənib hazırlanması haqqında" qərarının icrası ilə əlaqədar. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsi Nazirliyinin hazırladığı proqram və tövsiyyələrə əsasən hazırlanmışdır.

2. Tarif İxtisas Sorğu Kitabçası Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət formasından asılı olmayaraq tikinti sahəsinə aid olan rəhbərlər və mütəxəssislərin düzgün seçilməsi və yerləşdirilməsi, işgüzarlığının artırılması, onların arasında əmək bölgüsünün təşkil edilməsində, vəzifə borclarının, əməyin ödənilmə dərəcələrinə ixtisas tələblərinin müəyyənləşdirilməsində, əmək kitabçalarının düzgün doldurulmasında, sahənin struktur bölmələri haqqında əsasnamələrin hazırlanmasında, rəhbərlərin və mütəxəssislərin attestasiyasının keçirilməsində istifadə edilən yeganə normativ sənəddir.

3. Bu kitabçaya Tikinti sahəsinə xas olan spesifik qulluqçu, vəzifələri daxil edilmişdir. Digər qulluqçu vəzifələri üzrə tarif-ixtisas xüsusiyyətləri Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasının "bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələri" bölməsində öz əksinin tapmışdır.

4. Tikinti sahəsinə aid olan qulluqçu (məsələn: memar, geodezist, mexanik və sairə bu kimi) vəzifələri üçün ali təhsil normativ tələb sayılır. Bu vəzifələrin aşağı dərəcələri üzrə tələblərində orta-ixtisas təhsilin olmasına yol verilir.

5. Rəhbərlərin əməyinin ödənilmə dərəcələri tikinti təşkilatların növünə (idarə, trest, şirkət və s.) əsasən müəyyənləşdirilir.

6. Kitabçada tikinti sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələri üzrə əməyin ödənilməsinə qoyulan ixtisas tələbləri bəzi hallarda 2 dərəcə üzrə müəyyənləşdirilir ki, bu da işçilərin vəzifə borcunun mürəkkəbliyindən, cavabdehlik səviyyəsindən və müxtəlifliyindən irəli gəlir, Belə hallarda rəhbərlərin və mütəxəssislərin attestasiyası zamanı real işçilərin vəzifə borclarının mürəkkəbliyinin, cavabdehlik səviyyəsinin, müxtəlifliyinin nəzərə alınmasına, konkret olaraq bu və ya digər dərəcənin müəyyən edilməsinə imkan yaradır.

7. Ödəniş dərəcələrinə qoyulan ixtisas tələblərinə əsasən xüsusi hazırlığı və ya iş stajı olmayan, ancaq vəzifə borcunu keyfiyyətlə yerinə yetirən və praktiki təcrübəsi olan işçilər attestasiyası komissiyasının təklifi ilə müstəsna hallarda xüsusi hazırlığı və iş stajı olan işçilər kimi hər hansı bir vəzifəyə təyin edilə bilərlər.

 

TARİF-İXTİSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

I RƏHBƏRLƏR

 

I BAŞ MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

BAŞ QAYNAQÇI

 

Vəzifə borcu. Qaynaq işlərinin icrasına texniki rəhbərliyi həyata keçirir. Qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması zamanı, əmək sürfinin azaldılmasını təmin edən, qaynağın mütərəqqi metodlarının işlənməsini və istehsalata tətbiqini təşkil edir. Tikinti obyektlərinin qaynaq işləri hissəsinin texniki sənədlərini və razılaşdırır. Yeni qaynaq avadanlığının tətbiqi, əməyin elmi təşkili, texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, zay olmanın aradan qaldırılması və işlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə işləri aparır. Qaynaq və qaynaq rejiminin texnologiyasına, materal sərfinin normalarına, avadanlıqların istismarının texniki qaydalarına, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirir. Qaynaq işlərinin lazımi material və sənədlərlə təmin olunmasına nəzarət edir. Qaynaqş avadanlığının pasportlaşdırılmasını və uçotunu təşkil edir. Əməyin məhsuldarlığının, ehtiyatlardan istifadə etməklə, artırılması ilə əlaqədar işlərin yerinə yetirilməsini təşkil edir. Qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi metodlarının və texnologiyasının təkmilləşdirilməsi üzrə tədqiqat və eksperimental işlərə rəhbərlik edir. Trestin istehsal bazasının yenidənqurulması  və onun texniki cəhətdən silahlandırılması, texnoloji proseslərin kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üsullarının tətbiqi üzrə təkliflərin hazırlanmasında, avadanlıqların plan-xəbərdaredici və əsaslı təmir qrafiklərinin işlənməsində iştirak edir. Qaynaqçılara olan tələbatı müəyyən edir və onların hazırlığını və attestasiyasını, qəbul edilmiş qaydada, təşkil edir. Elmi-texniki nailiyyətlərin, qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə mütərqqi təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə işi təşkil edir. Qaynaq işlərinin təkmilləşdirilməsi üçün elmi-tədqiqat və layihə-texnoloji təşkilatları ilə əlaqələr yaradır. Tikinti təşkilatlarının bölmələrində qaynaqçıların işinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarını, əmrlərini, istehsalın texnoloji hazırlığı və qaynaq işləri texnologiyasının, habelə icrasının təşkili üzrə metodiki sənədləri və qüvvədə olan normativ-hüquqi aktları; qaynaq avadanlığının istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, kostruktiv xüsusiyyətlərini və iş rejimini, onun istismar qaydalarını; qaynağın metod və üsullarını, texniki sənədlərin işlənməsi və tərtibi üzrə əsasnamələri, təlimatları və digər aidiyyatlı normativ-hüquqi aktları; qaynaq zamanı istifadə olunan materiallara qoyulan tələbləri: onların sərfi normasını; qaynaq avadanlığının təmirinin təşkilini; qaynaq işləri üzrə standartları və texniki şərtləri, tikinti norma və qaydalarını; qaynaq zədələrinin növlərini və onların aradan çıxarılması üsullarını; qaynaq işlərinin təşkili və texnologiyası sahəsində qabaqcıl milli (yerli) və beynəlxalq təcrübəni; iqtisadiyyatın və istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında ixtisas üzrə rəhbər və mühəndis-texniki vəzifələrində 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

      BAŞ DİSPETÇER

 

Vəzifə borcu. Tikinti təşkilatının bölmələrinin ritmik işinin təmin olunmasına, yardımçı istehsalatın vaxtında və eyni miqdarda məhsul buraxılmasına, işin, istehsal proqramına və təqvim qrafiklərinə müvafiq, yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş istehsal proseslərinin tənzimlənməsini həyata keçirir, istehsal proseslərinin gedişinin xəbərdarlığı və pozuntuların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər görür və pozuntuların ləğv olunması üçün təşkilatın lazımi xidmətini cəlb edir. Bölmələrin və subpodrat təşkilatların işini istiqamətləndirir. Tikilən obyektlərin materiallarla, konstruksiyalarla (hissələrlə) inşaat maşın və mexanizmlərlə, nəqliyyatla və yükləmə-boşaltma vasitələri ilə təmin olunmasına nəzarət edir. İstehsalın gedişinə əməli nəzarət üçün lazım olan plan sənədlərinin vaxtında alınmasını təmin edir. İstehsalın əməli idarəolunması sahəsində qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni öyrənir, istehsal planlaşdırılmasının, dispetçerləşdirilməsinin və əməli uçotunun təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin işlənməsində və realizasiyasında, istehsalın gedişinə, istehsalın əməli idarəolunmasına texniki vasitələrin tətbiqi ilə əlaqədar nəzarətdə iştirak edir. Əməli iclaslarda iştirak edir. Tikinti təşkilatının bölmələrinin dispetçer xidmətinə rəhbərliyi həyata keçirir, onlar tərəfindən dispetçer jurnalının və digər texniki sənədlərin aparılmasına nəzarət edir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarının əmrlərini, tikinti istehsalının əməli idarəedilməsinə, tikintidəistehsal planlaşdırılmasının təşkilinə dair metodiki, normativ və digər sənədləri, tikintinin dispetçerləşdirilmə və kompyuterləşdirmə sistemini, tikinti təşkilatlarının, həmçinin subpodrat və xidməti təşkilatların strukturunu, ixtisaslaşdırılmasını, istehsalat əlaqələrini və onların inkişaf perspektivlərini; tikinti təşkilatında istehsal anbarlarının, nəqliyyat və yükləmə-boşaltma işlərinin təşkilini; tikinti istehsalının əməli idarəolunmasına dair qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; əməyin, istehsalın və idarəetmənin iqtisadiyyatının, texnologiyasının və təşkilinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki və ya mühəndis-iqtisadi təhsil və müəssisənin profilinə uyğun dispetçer və ya digər rəhbər və mühəndis-texnik vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ ENERGETİK

 

Vəzifə borcu. Tikinti təşkilatının tikinti obyektlərinin, yardımçı və xidmət təsərrüfatlarının enerji təchizatını təmin edir. Energetika avadanlıqlarının texniki cəhətdən düzgün istismarını və təmirini, enerjinin qənaətlə sərfinə nəzarəti təşkil edir. Enerji sexlərinin və təsərrüfatının, kommunikasiyaların təmiri qrafiklərinin, istehsal və istehsalat bölmələri tərəfindən elektrik enerjisinə, yanacağa, buxara, qaza, suya, sıxılmış havaya tələbatını, yanacaq və enerjinin bütün növlərinin sərfi normalarını, həmçinin avadanlıqların, materialların, enerji təsərrüfatının istismarı üçün lazım olan ehtiyat hissələrinin əldə edilməsi üçün sifarişlərin və hesablamaların tərtibini planlaşdırır. Enerji ehtiyatlarının sərfi normasının aşağı salınması, enerji qurğularının daha davamlı və təhlükəsiz işinə, həmçinin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə imkan yaradan yeni texnikanın tətbiqi üzrə tədbirlərin işlənməsini təmin edir. Trestin istehsalat bazalarının perspektiv inkişaf planlarının və əməyin mühafizəsi şəraitinin yaxşılaşdırılmasının kompleks planlarının işlənməsində iştirak edir. Yenilərinin layihələndirilməsinə və mövcud enerji obyektlərinin yenidənqurulmasına texniki tapşırığı tərtib edir. Elektirik qurğularının, qazan və təzyiq altında işləyən qabların, nəzarət-ölçü, elektrik və metiliktexnikası cihazlarının təhlükəsiz istismarına, yeraltı qurğuların və kommunikasiyaların qorunması üzrə işlərin aparılmasına nəzarəti təmin edir. Uçot, nəzarət, müdafiə və avtomatlaşdırma cihazlarının təmirini və yoxlanılmasını, həmçinin təzyiq altında işləyən qazan və qabların vaxtında Dövlətenerjinəzarət müfəttişliyinə təqdim olunmasını təşkil edir. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunmasına nəzarət edir. Digər xidmətlərlə birgə əməyin təhlükəsizliyi üzrə standartlarının tətbiqində iştirak edir. Elektrik avadanlıqlarının, həmçinin elektrik enerjisinin və yanacağın uçotu və sərfinin təhlilini, enerji təsərrüfatının işlərinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin, qəzalar, onların səbəblərinin və azalıb çoxalmasının inventar uçotunu təşkil edir. Enerji qurğularının qış şəraitində işləməsi üzrə hazırlıq tədbirlərini işləyir və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Profilaktik təmirlərin, texniki yolamanı və təzyiq altında işləyən buxarlı suqızdırıcı qabların, aparatların, istisu və buxar kəmərlərinin hazırlıq planlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Enerji təsərrüfatı sahələrindən əməyin elmi təşkilini, iş yerlərinin attestasiya və səmərələşdirilməsinin, təmir və istismarın yeni mütərəqqi metodlarının tətbiqini təmin edir. Enerji avadanlıqlarının təkmilləşdirilməsinə dair səmərələşdirici təkliflər və ixtiralar üzrə rəylər verir və qəbul edilmiş təkliflərin tətbiqini təşkil edir. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin tədqiqində, işçilərin əməyin mühafizəsi üzrə biliyini yoxlayan komissiyanın işində iştirak edir. Tikinti təşkilatlarının və onun bölmələrinin enerji təsərrüfatının işçilərinə rəhbərlik edir. Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarını, əmrlərini, tikinti istehsalının enerji xidməti üzrə metodiki, normativ və digər aidiyyatı sənədləri; enerji təsərrüfatının təşkilini, onun texniki istismarının qaydalırını və təmir aparılmasının texnologiyasını; plan-xəbərdaredici Vahid təmir sistemini və avadanlığın səmərəli istismarını; enerji avadanlıqlarının istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətini və iş rejimini (enerji istifadə edən qurğuların) onların istismar qaydalarını; yanacaq-enerji ehtiyatlarının sərfi normasının işlənməsi qaydalarını; iqtisadiyyatın, istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

İxtisas tələbləri. Ali texniki və tikinti təşkilatlarında ixtisas üzrə rəhbər və mühəndis-texniki vəzifələrdə 5 ildən az olmyaraq iş stajı.

 

BAŞ İQTİSADÇI

Vəzifə borcu. Daha az material, əmək və maliyyə vəsaitlərinin sərfi zamanı yüksək nəticələr əldə edilməsinə, əmək məhsuldarlığının artması tempinin, istehsalın rentabelliyinin yüksəldilməsinin və tikintinin maya dəyərinin aşağı salınmasının sürətləndirilməsinə, əmək məhsuldarlığının və əmək haqqının uyğun artması templərinə yönəldilmiş və tam təsərrüfat hesabını və özünümaliyyələşdirməni təmin edən təşkilatı-iqtisadi fəaliyyətinin təşkilini və təkmilləşdirilməsini həyata keçirir. Sifarişçilərlə titul siyahısının baxılmasını, razılaşdırılmasını, podrat və subpodrat müqavilələrinin bağlanmasını təmin edir. Tikinti təşkilatının bölmələrinin istehsalın inkişaf planlarının, tərtibi, işlənməsi və tikinti maliyyə planlarının və təsərrüfatdaxili ehtiyatların aşkar edilməsi və istifadəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair fəaliyyətinin metodiki rəhbərliyini və istiqamətləndirilməsini yerinə yetirir. Nəzarət reqlamentlərinə uyğun olaraq perspektiv iqtisadi və inkişaf planlarını işləyir. Material və əmək normativlərinin, iqtisadi həvəsləndirmə fəndlərinin yaradılması üzrə işləri aparır. İstehsalın təşkilinin təkmilləşdirilməsi üzrə işdə iştirak edir. Əmək məhsuldarlığının və tikinti istehsalının səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təşkilatın təsərrüfat sərbəstliyini və iqtisadi məsuliyyətinin möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş təkliflər hazırlayır. Texniki-iqtisadi planlaşdırma, plan-hesablama qiymətlərinin işlənməsi, səmərələşdirici təkliflərin, ixtiraların iqtisadi səmərəliliyinin hesablanması üzrə metodiki sənədlərin, yeni texnikanın və əməyin elmi təşkilinin öyrənilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanmasını təşkil edir. Metodiki rəhbərliyi, təsərrüfatdaxili fəaliyyət mühitinin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi üzrə işlərin təşkilini həyata keçirir. Tikinti təşkilatlarının maliyyə fəaliyyətinin təşkilini nəzarətini təmin edir. Plan və uçot sənədlərinin səmərəli işlənməsinin, həmçinin təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırma, uçot və təhlili sahəsində mexanizasiya üsullarının tətbiqini təşkil edir. Plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin gedişinə, tikinti təşkilatlarının və onun bölmələrinin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks iqtisadi təhlilinin aparılmasına nəzarəti təmin edir. İqtisadi məsələlər üzrə tədqiqatların aparılmasını təşkil edir. İqtisadiyyat üzrə müşavirələrin, konfransların hazırlanmasını və aparılmasını təmin edir. Kadrların iqtisadi təhsilini təmin edir. Kollektiv və fərdi müqavilələrin işlənməsi və onun tədbirlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir. Kadrların iqtisadi təhsilini təmin edir. Kollektiv və fərdi müqavilələrin işlənməsi və onun tədbirlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir. İqtisadi işləri yerinə yetirən bölmələrə rəhbərlik edir İstehsala dair iqtisadi cəhətdən daha məqsədəuyğun məsələləri rəhbərlik tərəfindən tətbiqi imkan yaradır.

Bilməlidir: tikintinin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini; müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarını, əmrlərini, tikinti təşkilatlarında iqtisadi işlərin təşkili üzrə metodiki, normativ və digər aidiyyatı sənədləri; təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini; iqtisadiyyatı, istehsalın, əməyin və idarəetmənin texnologiyasının və təşkilinin əsaslarını; idarəetmənin iqtisadi metodlarını; yeni texnika və texnologiyanın, səmərələşdirici təkliflərin və ixtiraların tətbiqi üzrə tədbirləri; tikinti təşkilatlarının plan işinin və maliyyə fəaliyyətinin təşkilinin forma və metodlarını; mülki və əmək qanunvericiliyinin əsasların; tikintinin iqtisadiyyatı sahəsində elmin nailiyyətlərini və qabaqcıl və beynəlxalq təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

İxtisas tələbləri. Ali iqtisadi və ya mühəndis-iqtisadi təhsil və müəssisənin profilinə uyğun rəhbər və iqtisadi vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ GEODEZİST

Vəzifə borcu. Bina və qurğuların layihələrə uyğun dəqiq nişanlanmasını, bölünmə əməliyyatlarının görülməsini və inşa olunmasını təmin etmək məqsədilə, vaxtlı-vaxtında kompleks geodeziya işlərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir. Səmərəli metodların, ölçü və nəzarətedici vasitələrin istifadə edilməsinə, çöl və kameral işlərin icra olunma vaxtının müəyyənləşdirilməsinə, geodeziya təminatına aid normativ sənədlərin tətbiq və onların tələblərinə riayət edilməsinə aid geodeziya təminatı üzrə işlərə texniki və metodiki rəhbərdik edir. Geodeziya işlərinin (çöl jurnallarının aparılması, çıxartmalar, zəruri köçürmələr, o cümlədən açıq xəndəklərdəki yeraltı kommunikasiyaların, geodeziya icra sənədlərinin işlənib hazırlanması və saxlanması) yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Ən məsuliyyətli və mürəkkəb geodeziya işlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir, Geodeziya ölçü və nəzarətedici vasitələrinin uçotunu aparır, onlara olan tələbatı müəyyənləşdirir, vaxtlı-vaxtında onların təmirinin və müvafiq idarələr tərəfindən yoxlanılmasını təşkil edir.

Bina və qurğuların imza inşa prosesində xətti istehsalat heyət tərəfindən layihələrdəki həndəsi parametrlərin dəqiqliyini təmin etmək işinə seçmə üsulla nəzarət edir. Tikinti norma və qaydalarında (Tİ v.ə Q) və layihə sənədlərində  həndəsi parametrlərə qoyulan tələblərn pozulması haqqında ümumi jurnalda qeydlər aparır və bu barədə idarə rəhbərlərini xəbərdar edir. Geodeziya işlərinə aid yeni metod və vasitələri istehsaltada tətbiq edir. Geodeziya bölgü əsaslarının sifarişindən qəbul edilməsində iştirak edir. Tikinti təşkilatlarının bölmələrində geodeziya təminatı işlərini təşkil edir və əlaqələndirir. Geodeziya işlərinin icra layihələrini araşdırır və razılaşdırma üçün hazırlayır. İllik və perspektiv təkmilləşdirilmiş metodlarla aparılmasına və yeni texnikanın tətbiq olunmasına aid işlər görür. Lazımi hesabatın tərtib edilməsini təmin edir. Geodeziya xidmətinin ixtisasnın artmasını, geodeziya işlərinin icra olunma metodlarının öyrənilməsini və istehsalat təlimatlarının keçirilməsini təşkil edir.

Bilməlidir: Geodeziya işlərinin icrası üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri; geodeziya alətlərini və onların istismar olunma qaydalarını; geodeziya işlərinin icrasının təşkil olunmasını və texnologiyasını; iqtisadiyyatın, tikinti istehsalatının təşkilinin və texnologiyasını, əmək və idarəetmənin əsaslarını; tikinti və geodeziya işlərində yol verilə bilən artıq-əksikliyi; geodeziya işlərinin icra olunma sahəsində qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; geodeziya işlərinin icrasında əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və tikinti və ya layihə təşkilatlarında mühəndis-texniki və rəhbər vəzifələrində ixtisas üzrə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ MARKŞEYDER

Vəzifə borcu. Markşeyder işlərinin icrasına, yeraltı və açıq dağ-mədən süxurlarında, filiz mədənləri və tikinti meydançalarında plana alma (çəkiliş) və ölçülmə işlərinə rəhbərlik edir. Yeraltı markşeyder çəklişlərinin istiqamətləndirilməsində, yüksəklik nöqtələrinin köçürülməsində, qazmaların dəqiq (məsul) görüşməsinin layihələndirilməsində, dağ-mədən qazmalarının qarşılıqlı quyularla ("zaboy") aparılmasında, qaldırıcı komplektlərin həndəsi sxemlərinin və şaxta divar və gövdə keçiricilərin, şaquliliyinin yoxlanmasında iştirak edir. Dağ-mədən qazmalarının verilmiş (düzgün) istiqamətdə aparılmasını təmin edir.

Dağ-mədən keçid işlərinin aparılmasına, faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının səmərəli istifadə olunmasına, ehtiyatların istifadə olunmasının düzgün uçotunun təşkilinə, yerinə yetirilən dağ-mədən işlərinin həcminə və eləcədə istehsal prosesində yol verilən itkilərə nəzarət edir. Podratçı təşkilatlar tərəfindən görülən markşeyder işlərinin qəbulunu təmin edir. Qurğuların dağ-mədən qazma işlərinin zərəli təsirindən mühafizə olunması, qorunma məqsədilə aparılan dağ-mədən qazmaları üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasına, işçi planlarının, sxemlərin kəsiklərinin (profillərinin) hesabat və digər texniki sənədlərinin tərtib olunmasına rəhbərlik edir. Müəssisələrin tikinti və yenidənqurma layihələrinin baxılmasında iştirak edir. Markşeyder işləri üzrə tədqiqatların aparılmasını markşeyder ölçülmələrinin yeni mütərəqqi metodlarının tətbiq edilməsini təşkil edir. Əsas ıə mübadilə ediləcək markşeyder sənədlərinin vaxtlı-vaxtında tərtib olunmasını və artırılmasını təmin edir.

Şöbənin (xidmətin) işçilərinə rəhbərlik edir, markşeyder işlərinin aparılması ilə əlaqədar bölmələrin fəaliyyətini əlaqələndirir.

Bilməlidir: markşeyder xidmətinin fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri; markşeyder avadanlığının texniki istismar qaydalarını; yer səthinin qalxıb-düşməsinə, qorunan obyektlərin vəziyyətinə aid müşahidə metodlarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; markşeyder işlərinin icra olunmasına. aid mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; dağ-mədən işlərinin təhlükəsiz aparılması qaydlarını markşeyder işlərinin icra olunmasında əmək mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, istehsalat sanitariyasının və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və müəssisənin profilinə uyğun rəhbər və mühəndis-texniki vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq, iş stajı.

 

BAŞ MEXANİK

 

Vəzifə borcu. İnşaat maşınlarının, avtonəqliyyatın və avadanlıqların tikinti meydançalarında və təşkilatın təsərrüfatında texniki cəhətdən düzgün istismarını və fasiləsiz işini təmin edir, həmçinin onların təhlükəsiz istismarını və istifadə növbəsinin artırılmasını təmin edir və nəzarətdə saxlayır. Baxışların, sınaqların və inşaat maşınlarının və avadanlıqlarının mövcud normativ-texniki sənədlərə müvafiq əməli (profilaktik) təmirinin işləmə planlarını təşkil edir, bu planları təsdiq edir və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Maşınların işini idarə edən müasir üsulların, texniki xidmətin və təmirin mütərəqqi metodlarının tətbiqini təşkil edir. Əmək sərfinin, maşınların istismar və təmirinin dəyərinin azaldılması üzrə tədbirləri həyata keçirir. Plan-xəbərdaredici təmirinin aparılmasını planlaşdırır və təşkil edir. İnşaat maşınlarının, avadanlıqların, cihazların sınaqdan keçməsinə nəzarət edir. Təşkilatın tikinti obyektləri və müəssisələrinin inşaat maşınlarına, avadanlıqlara, ehtiyat hissələrinə, sürtkü-yanacaq materiallarına cari və perspektiv tələbatını müəyyən edir və onların alınması üçün sifarişləri tərtib edir. Yeni maşınların və avadanlıqların qəbulunu təşkil edir, lazım olan hallarda reklamasiya aktlarını tərtib edir. Trest və idarələrdə, onlara məxsus inşaat maşınlarının, təşkilatın obyektlərində istifadəsinin plan və qrafiklərinin mexanikləşdirilməsini razılaşdırır. Digər xidmətlərlə birlikdə əməyin təhlükəsizliyi standartlarının tətbiqində iştirak edir, İnşaat maşınlarının və avadanlıqların pasportlaşdırılmasına, miqdarını, uçotunu, vəziyyətini və işini, ehtiyat hissələrinin, sürtgü-yanacaq materiallarının sərfini təşkil edir. Tikinti maliyyə planlarının işlənməsində, əməyin mühafizəsi şəraitinin yaxşılaşdırılmasına aid kompleks planının müvafiq bölmələrinin, yeni texnikanın tətbiqi və mexanizasiyası və avtonəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadəsi üzrə tədbirlərin; icra olunan işin və tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsinin texnoloji sxemlərin layihələrinin, təşkilatın istehsal müəssisələrinin yenidən qurulması və tikintisi üzrə texnoloji proseslərin mexanikləşdirilməsinə və təmir bazasının inkişafına aid olan tapşırıqların işlənməsində iştirak edir, inşaat maşınlarının istismarı zamanı sürtkü-yanacaq materiallarının qənaətli sərfi üzrə tədbirlərin, tikinti quraşdırma işlərinin kompleks mexanikləşdirilməsinin səviyyəsinin, maşınların material və enerji ehtiyatların istifadə normasının yüksəldilməsi üzrə tapşırıqların həyata keçirilməsini təmin edir. Tətbiq və yeni texnikanın öyrənilməsi üzrə eksperimaertal, sazlama və digər işlərlə, avadanlıqların sınağında, yeni və təmirdən çıxmış avadanlıqların qəbulunda iştirak edir. Sıradan çıxmış inşaat maşınların və avadanlıqların təşkilatın balansından silinməsi üçün sənədləri tərtib edir. İnşaat maşınlarının, avadanlıqların, istehsal sahələrinin də təmir-istismar bazalarının qış şəraitində işə hazırlığı üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir. Qəbul edilmiş qaydada Dövlətdağmədəntexnkinəzarət ilə birlikdə yükqaldıran maşınların və avadanlıqların plandankənar dayanmalarının xəbərdarlığı, düyün və detalların xidmət müddətinin uzaldılması, avadanlıqların saxlanmasının yaxşılaşdırılması üzrə-tədbirləri işləyir və həyata keçirir. Maşınların istismarı ilə əlaqədar qəza səbəblərini öyrənir, onların xəbərdarlığı üçün tədbirlər işləyir və tətbiq edir. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhlilini və uçotunu təmin edir, maşın və mexanizmlərin işi ilə əlaqədar istehsalatdakı bədbəxt hadisələrin əməyin mühafizəsi, işçilərin biliyinin yoxlanılması üzrə komissiyanın işində iştirak edir. Səmərələşdirici təkliflərin tətbiqini təşkil edir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Təşkilatın tikinti bölmələrinin, müəssisələrinin və təmir-istismar bazalarının mexaniklərinin işinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qəraralarını, sərəncamlarını, əmrlərini, tikinti istehsalının mexanikləşdirilməsi məsələləri üzrə metodiki, normativ və digər rəhbəredici sənədləri; texniki xarakteristikaları; inşaat maşınlarının, mexaniklərinin və avadanlıqların konstruktiv xüsusiyyətini, iş rejimini, onların texniki istismar qaydalarını; təmirin təşkili və aparılması üzrə normativ-texniki sənədləri; mexaniki-təmir işlərinin təşkili və texnologiyası; zədələrin siyahısının, inşaat maşınlarının və mexanizmlərinin istismarı üzrə pasportların və digər sənədlərin tərtibi qaydalarını; iqtisadiyyatın və istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; inşaat maşınlarının təmir və istismarını, material ehtiyatlarının qənaətli istifadəsi sahəsində elm və texnikanın nailiyyətləri, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi; təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında ixtisas üzrə rəhbər və mühəndis-texniki vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ MÜHƏNDİS

Vəzifə borcları. Tikinti təşkilatının fəaliyyətinə texniki rəhbərliyi həyata keçirir. Tikinti istehsalının sənədləşdirilməsinin və ixtisaslaşdırılmasının inkişaf perspektivlərini və texniki siyasətini, əmək məhsuldarlığının artmasının yüksək tempini, istehsalın mühəndis hazırlığı səviyyəsinin daim artmasını, xərclərin ixtisarını, tikintinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını və istehsal fondlarının səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi ilə onun texnologiyasının və təşkilinin təkmilləşdirilməsini müəyyən edir, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə bütün işlərə rəhbərlik edir. Texnoloji intizama riayət olunmasına, tikinti norma və qaydalarının yerinə yetirilməsinə, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına nəzarəti həyata keçirir. İstehsalın mühəndis hazırlığını, inşaat texnikasının istismarını, təmir və modernləşdirilməsini təmin edir, Tikinti istehsalının təşkilinik. Təkmilləşdirilməsini, tam təsərrüfat hesabı və özünümaliyyələşdirmənin prinsiplərinin geniş tətbiqini təmin edir.

Təşkilatın perspektiv inkişaf planlarının yenidən qurulmasının və modernləşdirilməsinin işləmələrinə, təbii ehtiyatların qənaətlə istfadəsi və daha əlverişli və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması əv tikinti-istehsal mədəniyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərə başçılıq edir. Layihə-smeta sənədlərinin vaxtında hazırlanmasını təmin edir. İşlərin istehsal layihələrinin işləmələrini və icrasını, tikinti istehsalının texniki səviyyəsinin artırılması üzrə tədbirləri, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi planlarını, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktiv işlərinin texniki-təşkilat tədbirlərini, tikintinin təşkili layihəsində (POS-TTL) nəzərlə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsini təşkil edir. Elmi-tədqiqat və layihə təşkilatları və ali təhsil məktəbləri ilə eyni texnika və texnologiyanın işlənməsinə aid müqavilə bağlayır, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Tikinti istehsalının, əməyin və idarəetmənin elmi əsasda təşkilinin təkmilləşdirilməsi, hesablama texnikasının tətbiqi, idarəetmə işlərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üzrə tədbirlər görür. Texniki məlumat və təbliğat, səmərələşdirici və ixtira, öyrənmə ümumiləşdirmə, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübənin yayılması sahəsində işi təşkil edir, istehsalın perspektiv məsələlərinin həllinə aid işçilərin yaradıcı təşəbbüsünü inkişaf etdirir və istiqamətləndirir. Kadrların hazırlığını və ixtisas artırmasını təmin edir. Əməyin mühafizəsi üzrə bölmələrin mühəndis-texniki işçiləri ilə ilkin təlimatın aparılmasına və işçilərin öyrədilməsinə nəzarət edir, bölmələrin işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə norma və qaydalarının bölməsinə nəzarəti həyata keçirir. Bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak edir. İstehsalatda əməyin təhlükəsizlik standartlarının hazırlanması və tətbiqi üzrə, həmçinin iş yerlərinin və texnoloji proseslərin attestasiyası üzrə işlərə başçılıq edir.

Tenderlərin keçirilməsində və üstün inkişaf etmiş ərazilərdə obyektlərinin inşasının təşkilində iştirak edir. Tikinti təşkilatının texniki xidmətlərinə rəhbərlik edir. Tikinti təşkilat və rəhbərinik 1-ci müavini hesab olunur.

Bilməlidir: xalq təsərrüfatlarının və əsaslı tikintinin əsasi iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini; tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarınıq sərəncamlarını, əmrlərini, digər rəhbəredici və normativ sənədləri, sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini; bina və qurğuları konstruktiv və planlı həllinin işlənməsi məsələlərini; iqtisadiyyatı və istehsalın; əməyin və idarəetmənin təşkilini; podrat müqavilələrinin bağlanma və icra qaydalarını; təşkilatın istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin planlarının işlənməsi və təsdiqi qaydalarını; tikinti norma və qaydalarının, dövlət standart və texniki şərtlərinin tələblərini, tikinti istehsalının texnologiyası və təşkili sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; mülki və əmək qanunçuluğunun əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında rəhbər və mühəndis-texniki vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ TEXNOLOQ

 Vəzifə borcu. İstehsal işlərinin qabaqcıl texnologiyasının tətbiqini təmin edir. Tikinti elm və texnikasının nailiyyətlərindən istifadə etməklə, istehsal işinin təhlükəsizlik sənaye və iqtisadi metodlarının tətbiqini nəzərə almaqla istehsalat işinin şəbəkə qrafikinin layihələrinin işlənməsi-nə rəhbərlik edir. İstehsal işi layihələrinin işlənməsini və yerinə yetirilməsini, tikintinin təşkili layihələrinin və layihə təşkilatları, həmçinin xüsusi işləri yerinə yetirən subpodrat təşkilatları tərəfindən işlənmiş təqvim qrafiklərinin razılaşdırılmasını və icrasını təşkil edir. Tikinti quraşdırma işlərinin istehsalının tərtibi və qrafiklərinin razılaşdırılması, tikinti materiallarının, detal və konstruksiyaların, inşaat maşınlarının və texnoloji avadanlıqların gətirilməsi qrafiki işləri üzrə qrafiki istiqamətləndirir. Tikintinin illik planının yerinə yetirilməsi tədbirlərinin, o cümlədən qış şəraitində işin aparılmasının texniki təşkilat işləmələrini təşkil edir. Yeni texnikanın, ehtiyatları qoruyan qabaqcıl texnologiyanın; mütərəqqi materialların, detal və konstruksiyaların, tikinti proseslərinin kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, zayolmanın xəbərdarlığı və aradan qaldırılması, istehsalın əmək sərfinin aşağı salınması yetirilməsinə nəzarət edir. Təşkilatın istehsal bazasının perspektiv inkişafının işlənməsini təşkil edir.     

Tikintinin avtomatlaşdırılmış sistemlə idarəolunmasının işlənməsində və tətbiqində iştirak edir. Texnoloji intizama riayət olunmasına və tikintinn keyfiyyətiniin yüksəlməsi üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. İstehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi üzrə iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsinə və mübadiləsinə rəhbərlik edir. Elm və texnikanın nailiyyətlərinin, mütərəqqi texnologiya, layihələndirmənin tətbiqi və texnoloji sistemlərin ətraf mühitin mühafizəsi üsullarının, layihə gücünün öyrənilməsinin tətbiqini təmin edir. İş yerlərinin və texnoloji proseslərin attestasiyası üzrə komissiyanın işində iştirak edir.

Tikintinin texnologiyasının yaxşılaşdrılmasına yönəldilmiş səmərələşdirici təkliflərin tətbiqinə nəzarəti həyata keçirir. İstehsalın texnoloji hazırlıq xidmətinə və bölmələrinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarını, əmrlərini, tikinti istehsalının texnologiyası üzrə metodiki, normativ və digər rəhbəredici sənədləri; tikinti istehsalının təşkil olunmuş texnoloji hazırlıq sistemini; təşkilatın texniki inkişafının perspektivlərini; tikinti-quraşdırma işlərinin və yardımçı istehsalın texnologiyasını; tikinti istehsalının texnoloji hazırlığının təşkilini avadanlıqların istehsal gücünü, konstruktiv xüsusiyyətlərini və iş rejimini, onun istismar qaydalarını; tikinti norma və qaydalarının, dövlət standartlarının və texniki şərtlərin tələblərini; xammala, materiala qoyulan texniki tələbləri; texniki sənədlərin işlənməsinə və tərtib olunmasına dair əsasnamələri; təlimatları və digər rəhbəredici sənədləri; yeni texnika və texnologiyanın, əməyin elmi təşkilinin, səmərələşdirici təkliflərin və ixtiraların tətbiqinin iqtisadi səmərliliyinin müəyyən edilməsi metodlarını; tikintinin istehsal texnologiyasının sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini və qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; iqtisadiyyatın və istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsəslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında rəhbər və texnoloq vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ HİDROGEOLOQ

Vəzifə borcu. Bina və qurğuların yerləşdirilməsidə və tikilməsində hidrogeoloji işlərin vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətli icrasını təşkil edir. İnşa ediləcək sahənin hidrogeologiyasının kompleks öyrənilməsini təmin edir. İcra olunan tikinti-quraşdırma işlərinin layihə sənədlərinə və texniki şərtlərə (su səviyyəsinin endirilməsi və suyun axıdılması ilə bağlı tikinti işləri, inyeksiya və sementləşmə işləri, drenaj tədbirləri, yeraltı suların müvəqqəti üvə daimi su təchizatında istifadə edilməsi üçün suyığıcı (sugötürən) qurğular və s.) uyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə layihə təşkilatları tərəfindən keçirilən müəllif nəzarətində iştirak edir. Su səviyyəsinin endirilməsi və suyun axıdılması (suçəkən) sistemlərinin, müvəqqəti su təchizatının suyığıcı qurğularının istismarına nəzarət edir. Qurğuların, yamacların özüllərinin, tikilən açıq və yeraltı mədən yerlərinin (şaxtaların) qəbulunda iştirak edir. Əlverişsiz hidrogeoloji şəraitində (yeraltı suların tikinti mədənlərində yol açmaq ehtimalı, axar qumlar, suyun səviyyəsinin enməsi ilə əlaqədar çökmə-uçulma halları və s.) yerləşən tikinti sahəsində işlərin təhlükəsiz icra olunması üzrə tədbirlərin görülməsinə nəzarəti təmin edir.

Suyun özünə yol açması (torpaq sahəsinə, özüllərə və s.) ilə əlaqəli qərarların nəticələrini ləğv etməsi üzrə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak edir.

Müşahidə və tədqiqatların metodikasını işləyib hazırlayır, icra olunan hidrogeoloji işlərin təşkilini təkmilləşdirir. Tikinti-quraşdırma işləri prosesində yeraltı suların çirklənmədən qorunmasına, inşa vaxtı istifadə edilən və qurğuların istismarında istifadə edilə bilən rejimli hidrogeoloji şəbəkənin saxlanmasına aid ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tələblərinə riayət olunmasına nəzarət edir. Hidrogeoloji icra sənədlərinin uçotunun və saxlanılmasının qaydalara müvafiq aparılmasına nəzarət edilir. Hidrogeoloji işlər üzrə illik və perspektiv qapşırıqların işlənib hazırlanmasına rəhbərlik edir, onların həyata keçirmə metodlarının təkmilləşdirilməsinə və yeni texnikanın tətbiqinə aid işlər görür. Lazımi hesabatın tərtib olunmasını təmin edir, onların həyata keçirmə metodlarının təkmilləşdirilməsinə və yeni texnikanın tətbiqinə aid işlər görür. Lazımi hesabatın tərtib olunmasını təmin edir. Bölmələrin işçilərinin fəaliyyətini əlaqələndirir. Tikinti-quraşdırma işlərinə hidrogeoloji rəhbərlik edir.

Bilməlidir: bina və qurğuların yerləşdirilməsində və inşasında aparılan hidrogeoloji işlərə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarının sərəncamlarını, əmrlərini, digər rəhbəredici, metodiki və normativ sənədləri; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin əməyin və idarəetmənin əsaslarını; hidrogeoloji işlərin aparılmasına aid elmin nailiyyətlərini, bu sahədə qabaqcıl təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; hidrogeoloji işlərin yerinə yetirilməsində əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İxtisas tələbləri. Ali texniki təhsil və hidrogeoloq ixtisası üzrə tikinti və ya layihə təşkilatlarında rəhbər və hidrogeoloq vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

BAŞ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ÖDƏNİŞ

DƏRƏCƏLƏRİNƏ OLAN İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

13-14-cü dərəcələr: Tikinti trest, birlik və onlara bərabər tutulan təşkilatlarda baş mütəxəssisin vəzifəsini yerinə yetirdikdə (baş mühəndis istisna olmaqla);

15-16-cı dərəcələr: Tikinti, konsern, şirkət, baş idarə və onlara bərabər tutulan təşkilatlarda baş mütəxəssisin vəzifəsini yerinə yetirdikdə (baş mühəndis istisna olmaqla);

16-cı dərəcə: Tikinti idarəsi və onlara bərabər tutulan təşkilatlarda baş mühəndisin vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

17-ci dərəcə: Tikinti trest, birlik və onlara bərabər tutulan təşkilatlarda baş mühəndisin vəzifəsini yerinə yetirdikdə.

Qeyd: Tikinti konsern, şirkət, baş idarələrin baş mütəxəssislərinin ödəniş dərəcələri trestin müvafiq mütəxəssislərinin ödəniş dərəcələrinə nisbətən bir dərəcə artırılmışdır. Eyni qayda ilə baş mühəndisin ödəniş dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün trestin baş mühəndisinin ödəniş dərəcəsini bir dərəcə artırmaq lazımdır.

 

2. İNŞAAT LABORATORİYASININ RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti quraşdırma işlərinin və tikintiyə daxil olan material, konstruksiya və məmulatların keyfiyyətinə nəzarət təmin edir. Tikintinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, qış vaxtı tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması, yazda, donun açıldığı dövründə tikiləcək obyektlərin hazırlanması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması və tətbiqində iştirak edir.

Trestin yardımçı müəssisələri üçün beton, tikinti məhlulu, mastika, boyaq maddələri və digər materialların hazırlanması üzrə respeturanın tərtib edilməsini təmin edir.

Yardımçı müəssisələrin istehsal etdiyi tikinti material, konstruksiya və detalların keyfiyyətinə nəzarəti təşkil edir.

Kənar, mal göndərən təşkilatlardan daxil olan material konstruksiya və detalların keyfiyyətinin standart və texniki şərtlərə uyğun olmasına nəzarət edir.

Tikinti material və məlumatların laboratoriya analizlərinin və sınaqların keçirilməsinə rəhbərlik edir.

Bilavasitə obyektlərdə tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətinə, icra olunan işlər üzrə jurnalının aparılmasına, material, konstruksiya və məlumatların nəql edilməsi, boşaltma və saxlanmasına nəzarəti təmin edir.

Qış vaxtı betonlama aparıldıqda, beton konstruksiyalarının saxlanılması üçün temperatur rejiminə nəzarəti təşkil edir.

Tikinti təşkilatı və onun bölmələrində işlçilərlə məşğələlər aparır. Tikinti laboratoriyasının lazımi avadanlıqla təchiz olunması, laboratoriya işlərinin təcrübəsində, elm və texnika üzrə milli və beynəlxalq nailiyyətlərin tətbiqi üçün ölçü götürür.

Tikintinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələlərinə aid, elmi-tədqiqat təşkilatları ilə əlaqə yaradır.

Laboratoriya avadanlıqlarının və laboratoriya əməkdaşlarının iş yerlərinin vəziyyətinə nəzarət edir və mövcud çatışmazlıqların ləğvi üçün ölçü götürür. Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: Tikintidə işlərin keyfiyyətinin idarəolunmasına aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; tikinti material, konstruksiya və məlumatlarının hazırlanma texnologiyasını və onların keyfiyyətinə qoyulan tələbləri; laboratoriyanın avadanlıqlarını və onların istismar qaydasını; tikinti materialı və hazır məhsula qoyulan texnki tələbləri, standart və texnoloji şərtləri; tədqiqatların təşkilini və keçirilmə metodlarını; tikinti istehalatının təşkilinin əsaslarını və texnologiyasını; tikintinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə aid mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi. təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında mühəndis-texniki vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

12-ci dərəcə: Tikinti trest və birliklərində inşaat laboratoriya rəisinin vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

13-cü dərəcə: Tikinti, konsern, şirkət, baş idarələrində inşaat laboratoriya rəisinin vəzifəsinin yerinə yetirdikdə.

 

3. İŞ İCRAÇISI

Vəzifə borcu. Sahənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Obyektlərin müəyyən edilmiş vaxtda istismara verilməsi üzrə tapşırıqların, eləcədə tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işlərinin bütün kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə yerinə yetirilməsini təmin edir[1].

Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasını layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texnik şərtlərə, texnoloji xəritələr, əmək proseslərinin xəritələrinə və digər normativ sənədlərə uyğun təşkil edir.

Sahədə tikinti-quraşdırma işlərinin texnoloji ardıcıllıqla aparılmasını təmin edir.  

İşlərin kompleks mexanikləşdirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni texnika və əməyin elmi təşkilinin tətbiqi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün ehtiyatlardan istifadə edilməsi, tikinti-quraşdırma və buraxılmış-sazlama işlərinin dəyərinin azaldılması, materiallardan və əmək haqqı fondlarından qənaətlə istifadə edilməsi üzrə tədbirləri yerinə yetirir. Əməyin qabaqcıl üsul və metodlarının yayılması üzrə iş aparır,

Tikinti obyektləri üçün texniki sənədin alınmasını və saxlanmasını təmin edir.

İnşaat maşınlarına: nəqliyyat, mexanizasiya vasitələrinə, materiallara, detallara, alətlərə, əşyalara sifarişlər tərtib edir və onların səmərəli istifadəsini qəmin edir.

İşlərin istehsalat layihəsinə uyğun işlərin yerinə yetirilməsini təmin edir. İşlərin icrası üzrə jurnal və yerinə yetirilmiş işlərin uçotu üzrə sənədləri hazırlayır. Üstü örtülü işlərə aid aktları tərtib edir və texniki icra sənədlərini hazırlayır.

İnşası başa çatmış obyektlərin, eləcə də tikililərin obyektlər üzrə ayrı-ayrı hazır mərhələ iş komplekslərinin sifarişçiyə təhvil verilməsində iştirak edir.

Subpodrat (xüsusiləşdirilmiş) təşkilatları işə cəlb etmək üçün, obyektlərin təhvil alınmasında iştirak edir. Mühafizə olunan zonalarda işlərin istehsalına icazə verən buraxılışları tərtib edir. Tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işlərinin həcmini, əmək məhsuldarlığı və əmək haqqın fondu ustalara, icrası nəzərdə tutulan, tapşırıqları müəyyən edir və onların icrasına nəzarət edir. İş yerlərinin attestasiyasını aparan komissiyanın işində iştirak edir.

Fəhlələri, işin təhlükəsizlik yerinə yetirilməsi metodları ilə tanış edir, bilavasitə iş yerlərində onları təlimatlandırır və bu barədə fəhlələrin təlimat keçməsi üzrə xüsusi jurnalda qeydlər aparır. Texnoloji ləvazimatların (taxta-şalban, ayaqaltılar, qoruyucu qurğular, bünövrə çalaları və xəndək divarlarının bərkitmələri, dayaq konduktor və digər qurğular) tikinti maşınları, enerji qurğuları, nəqliyyat vasitələri və işçilərin qoruyucu vasitələrinin təyinatına uyğun istifadə edilməsini təmin edir.

Ağır yüklərin daşınmasında normalara riayət edilməsini, iş yerlərinin təhlükəsizlik nişanları, xəbərdaredici yazılar və plakatlarla təmin olunmasına nəzarət edir.

İş yerlərinə, sanitar-məişət otaqlarına, sahənin ərazisinə kənar adamların daxil olmasına icazə vermir. İş yerlərində, keçid və magistrala çıxan ;yollarda təmizliyə və qayda-qanuna riayət edilməsinə, kranaltı yolların düzgün saxlanılmasına və istismar edilməsinə nəzarət edir,

Obyektyanı anbar təsərrüfatında qiymətli materialların qorunmasın təşkil edir. Hər gün işə başlamazdan əvvəl, təhlükəsizlik texnikasının vəziyyətini yoxlayır və aşkar olunmuş nöqsanların aradan götürülməsi üçün tədbirlər görür, müntəzəm olaraq fəhlələrlə təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası qaydalarının pozulmasının araşdırmaları haqqında söhbətlər aparır.

Fəhlələrin əmək mühafizəsi təlimatlarına əməl etməsinə nəzarət edir. Fərqlənən işçiləri mükafatlandırmaq, istehsalat və əmək intizamını pozanlara qarşı isə intizam töhmətlərinin verilməsi haqqında təkliflərlə təqdim edir. Səmərələşdiricilərə lazımi kömək göstərir. Kollektivdə tərbiyəvi iş aparır. Fəhlələrin ixtisas artmasını təşkil edir.

Bilməlidir: tikinti sahəsinin və ya obyektiv istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; tikinti istehsalatının təşkili və texnologiyasını; tikilən obyektlərik layihə-smeta sənədlərini; tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işlərinin icrasına və qəbuluna aid norma və qaydaları, texniki şərtləri; sahə və briqadaya aid təsərrüfat hesabının üsullarını; icra olunan işlər üzrə vahid norma və qiymətləri, əmək haqqının ödənilməsinə aid əsasnamələri; iqtisadiyyatın, eləcə də istehsalatın, əməyin, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; podrat təşkilatlarının sifarişçi və subpodrat təşkilatlarla qarşılıqlı münasbətlərinin nizamlama qaydalarını; tikinti təşkilatının istehsalat-texnoloji komplektləşdirmə və dispetçerləşdirmə sistemini; tikinti istehsalının təşkilimə aid elmin nailiyyətlərini və mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

4. BÖYÜK İŞ İCRAÇISI (SAHƏ RƏİSİ)

Vəzifə borcu. Sahənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Obyektlərin vaxtlı-vaxtında istismara verilməsini, tikinti istehsalatının ritmik gedişini, tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama iş tapşırıqlarının bütün kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə yerinə yetirilməsini. maddi-texniki və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasını, əmək haqqın və əmək məhsuldarlığı artımlarının arasındakı düzgün nisbətən riayət edilməsini təmin edir. Tikinti-quraşdırma işlərinin kompleks mexanikləşdirilməsi, əməyin elmi təşkili və yeni texnikanın tətbiqi, tikinti-quraşdırma və barxılış-sazlama işlərinin əmək-tutumunun və maya dəyərinin aşağı salınması, əməyin mütərəqqi üsul və metodlarının ümumiləşdirilməsi və yayılması üzrə iş aparır,

Sahənin istehsalat fəaliyyəti haqqında planlaşdırma, uçot və hesabatın tərtibini təşkil edir.

Tikinti sahəsinin (meydançasının) planının formalaşması üçük işlər toplusunun tərkibini hazırlayır.

Sahədə dispetçer rabitəsini, istehsalat tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, eləcə də material, konstruksiya detalların daxil olması haqqında gündəlik operativ məlumatların toplanmasını, rəhbərliyə və müvafiq xidmətlərə çatdırılmasını təşkil edir.

İnşaat maşınlarına, nəqliyyat, mexanizasiya vasitələrinə, materiallara, konstruksiyalara, detallara, alətlərə, əşyalara sifarişləri tərtib edir və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

İş icraçılarına rəhbərlik edir, onlara, icra üçün tapşırıqları müəyyən edir, onların fəaliyyətini əlaqələndirir və nəzarət edir. Müqavilə əsasında sahənin obyektlərində işləyən subpodrat təşkilatların, xüsusi işlərin istehsalı üçün, yardımçı bina, enerji təchizat, yerli tikinti materiallarla və s. ilə təmin edir, onların fəaliyyətini əlaqələndirir və onlardan icra olunan işləri qəbul edir.

Başa çatmış ayrı-ayrı mərhələ və iş komplekslərini sifarişçiyə təhvil verir. Obyektlərin istismara verilməsində iştirak edir. Əmək haqqı fondunun istifadə olunmasına nəzarət edir, icra olunmuş işlərin naryadlarını razılaşdırır. Mexanizasiya, nəqliyyat, materiallara və digər məqsədlərə sərf edilmiş xərclərə nəzarəti təşkil edir. Sahə işçilərinin seçilməsi, yerləşdirilməsi və onlardan məqsədəuyğun istifadə edilməsi işini yerinə yetirir. Briqadaların say və peşə-ixtisas tərkibinin komplektləşdirilməsi üzrə işdə iştirak edir. Sahədə iş yerlərinin attestasiyası üzrə komissiyanın işini təşkil edir. Texnoloji ləvazimat, mühafizəedici vasitələrin və sanitar-məişət binaların, eləcə də tikinti maşın və mexanizmlərinin, enerji qurğularının, nəqliyyat vasitələrinin təyinatına uyğun istifadə edilməsini təşkil edir.

Sahə anbarı və alətlər təsərrüfatını təşkil edir. Fəhlələrin vaxtlı-vaxtında ixtisaslarını artırmaq və eləcə də əməyin təhlükəsiz metodlarına aid biliklərini yoxlamaq üçün müvafiq istehsalat və tədris ocaqlarına göndərir.

Təhlükəsizlik texnikası üzrə nəzarətedici orqanların göstərişlərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir. Aidiyyatı orqanlara istehsalat zədələnmələri barədə vaxtlı-vaxtında məlumat verir, müəyyən olunmuş qaydada onları təhqiq edir. İtsehsalat zədələnmələrinə yol verməmək məqsədilə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir, onların vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Sahədə müntəzəm olaraq xüsusi baxış keçirir, fəhlələrin əmək şəraitini yoxlayır və aşgar edilən çatışmazlıqların ləğvi üçün tədbirlər görür.

Mühəndis-texniki işçilər, briqadirlər və əməyin mühafizəsi üzrə ictimai müvəkkillər ilə təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası qaydalarının pozulması nəticəsində yaranmış halların araşdırmaları haqqında iş aparır, mühəndis-texniki işçiləri və fəhlələri vaxtlı-vaxtında əməyin təhlükəsizliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş əmr və sərənacmlarının məzmunu ilə tanış edir. Əməyin mühafizəsi üzrə, əyani təbliyat vasitələri ilə təmin edir. Fəhlələrin istehsalat və əmək intizamına riayət etməsinə nəzarət edir.

Təşkilatın rəhbərliyinə, fərqlənən işçiləri mükafatlandırmaq, istehsalat və əmək-intizamını pozanlara isə - intizam töhmətlərinin verilməsi haqqında təkliflər təqdim edir. Həmkarlar İttifaqı ilə birlikdə kollektivdə tərbiyəvi iş aparır.

Bilməlidir: Tikinti, sahəsinin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri, tikinti istehsalatının təşkili və texnologiyasını; tikinti norma və. qaydalarını, vahid norma və qiymətləri, tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işlərinin istehsalına və qəbuluna aid texniki şərtləri; briqada və sahələrə aid təsərrüfat hesabının üsullarını; mütəxəssis və fəhlələrin əmək haqqının ödənilməsinə aid əsasnamələri; maddi həvəsləndirici formaları; texniki-iqtisadi və istehsalat planlaşdırmasının qayda və üsullarını; iqtisadiyyat və istehsalatın, əməyin, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; elmin nailiyyətlərini, tikinti istehsalının təşkilinə aid mütərəqqi təcrübələri; podrat təşkilatların sifarişçi və subpodrat təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərinin nizamlama qaydalarını; trestin istehsalat-texnoloji komplektləşmə və dispetçerləşdirilmə sistemini; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında mühəndis-texniki vəzifələrdə 3 ildən az olmayaraq iş stajı və ya orta ixtisas (texniki) təhsili və tikinti təşkilatlarında 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

(böyük iş icraçısı da daxil olmaqla)

İş icraçısının ödəniş dərəcələri bütün sahələr üçün ümum olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasında (VTİSK-1) "iş icraçısının" ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri əsasında və ya müəssisənin qruplara düzgün aid edilməsi mümkün olmadığı hallarda, aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir;     

8-9-cu dərəcələr: tikinti idarəsində iş icraçısının vəzifəsini yerinə yetirərkən;

10-11-ci dərəcələr: tikinti idarəsində böyük iş icraçısının (sahə rəisi) vəzifəsini yerinə yetirərkən.

 

LAYİHƏ-SMETA BÜROSUNUN (QRUPUNUN) RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tərkibinə daxil olduğu idarənin istehsalat bazasının və eləcə də sifarişçi ilə razılaşdırılmış texniki cəhətdən mürəkkəb olmayan obyektlərin inşa olunması üçün layihə smeta sənədlərinin işlənib hazırlanmasına rəhbərlik edir.

Layihələndirmə üzrə layihə təşkilatlarına verilən tapşırıqların (sifarişlərin) hazırlanması və təqdim olunmasında iştirak edir. Torpaq sahələrinin ayrılması, lazımsız tikililərin sökülməsi, geodeziya xidmətinin dayaq məntəqələrinin, bina və qurğuların baş xətlərinin, qırmızı xətlərin təhkim etməsi (bərkidilməsi) hazırlanmış tikinti meydançalarını öz idarəsinə, tikilməsi nəzərdə tutulan obyektləri üçün verilməsi işlərinin təşkilində və rəsmiləşdirilməsində iştirak edir.

Layihə təşkilatları tərəfindən işlənib hazırlanmış layihə-smeta sənədlərinin komplektləşdirilmiş olmasının və keyfiyyətinin yoxlanmasını, eləcə də qəbulunu təşkil edir.

İdarənin özünün tikintiləri üçün, podrat təşkilatlarını layihə-smeta sənədləri ilə təmin edir.

Bu obyektlərin maliyyələşdirilməsinin təminatına, texnoloji avadanlığın hazırlanması və vaxtlı-vaxtında çatdırılmasına nəzarət edir.

İdarənin özünün tikinti obyektlərinə texniki nəzarət edir və başa çatmış tikinti-quraşdırma ilərinin qəbulunda iştirak edir. İdarənin özünün tikinti obyektlərinin, Dövlət komissiyası tərəfindən istismara qəbul olunması ilə əlaqədar, hazırlıq və qəbul işlərinin təşkilində iştirak edir.

Kollektiv müqavilənin və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Büronun (qrupun) işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: tikinti obyektlərinin layihələndirmə məsələlərinə aid tikinti istehsalatının texnologiyasını; iqtisadiyyatın və eləcə də istehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; tikinti obyektlərinin layihələndirilməsi sahəsinə aid elmi nailiyyətləri və mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsini, təhlükəsizlik texnikasının, istehsalat sanitariyasının və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

Ali texniki təhsil və tikinti, layihə təşkilatlarında mühəndis-texniki, layihəçi vəzifələrində 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

13-cü dərəcə: tikinti trest və birliklərində layihə-smeta büro

14-cü dərəcə: tikinti konsern, şirkət, baş idarələrində layihə-smeta bürosunun (qrupunun) rəisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə.

 

6. SAHƏ RƏİSLƏRİ

İNŞAAT MAŞIN VƏ MEXANİZMLƏRİNİN

ƏSASLI KÖÇÜRÜLMƏ SAHƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Sahənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. İnşaat maşın və mexanizmlərinin quraşdırılması və sökülməsi daxil olmaqla, köçürülmə üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsini təmin edir.

Tikinti obyektlərində inşaat maşın və mexanizmlərinin köçürülməsinə aid qrafiklərin tərtib edilməsində iştirak edir.

Bütün plan tapşırıqlarının və tikinti-iqtisadi göstəricilərin ahəngli yerinə yetirilməsini təmin edir.              

Əsaslı köçürülmə üzrə plan tapşırıqlarını işləyib hazırlanması və icraçıların (iş icraçısılar, mexaniklər, ustalar) nəzərinə çatdırılmasını təşkil edir və onların müəyyən edilmiş həcmdə, müddətdə və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini tələb edir.

Onların lazımi materiallar və işçi qüvvəsi ilə təmin edilməsini təşkil edir.

Fəhlə və mütəxəssislərdən maksimum istifadə etmək məqsədi ilə, sahədə normalaşdırma və əmək haqqının ödənilməsinin mütərəqqi formalarını tətbiq edir. Müasir texniki vasitələrindən istifadə etməklə icra olunan işlərə mütərəqqi enerjiqənaətedən texnologiyasının tətbiq edilməsinə imkan yaradır.                      

Təhlükəsiz istismar qaydaları, texniki xidmət və sahədə istifadə edilən texnoloji avadanlıq, dəzgah, mexanikləşdirilmiş alətlər, aparatura və digər texniki vasitələrin təhlükəsiz istismar xidmət və profilaktik təmirinə aid qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Təzə və əsaslı təmir olunmuş inşaat yol maşını və digər texniki vasitələrin sürüb yoxlanmasını və sınaqdan keçirilməsini təşkil edir.

Dövlətdağmədəntexnikinəzarətin nəzarətində olan yüksək yükqaldıran maşın və digər istifadə edilən avadanlıqların təhlükəsiz istismarını təmin edir. Ehtiyat hissələri yanacaq-sürtkü və digər təmir istismar materiallarının qənaətlə işlədilməsinə nəzarət edir. İstehsalatın dövr edən yığma hissələrə, ehtiyat hissələrinə, alətlərə, yanacaq-sürtkü və digər materiallara olan ehtiyacını müəyyən edir.

Uçot və hesabatın, qüvvədə olan təlimatlarda və statistik hesabat formalarına uyğun aparılmasını təşkil edir,

Sahədə olan texniki vasitələrin və digər qiymətli malların, materialların qorunması təmin edir.

Səmərələşdirmə və ixtiraçılıq işləri üzrə rəhbərliyi yerinə yetirir, ixtira və səmərələşdirici təkliflərin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə lazımi köməklik göstərir.

Müntəzəm olaraq təhlükəsizlik texnikasının qayda və normalarına riayət edilməsi üzrə iş aparır, bədbəxt hadisələrin araşdırılmasını və uçotunu təşkil edir, onların qarşısını almaq üçün tədbirlər işləyib hazırlayır, sahə işçilərinin təhlükəsizlik texnikasının qaydalarına aid biliklərinin vaxtaşırı yoxlanmasında iştirak edir.

Xüsusi geyim və mühafizəedici vasitələrin vaxtlı-vaxtında alınması və istifadəsinə nəzarət edir.

Bilməlidir: maşın və mexanizmlərin əsas köçürülmə sahəsinin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri, iqtisadiyyatın və əməyin, idarəetməyinin təşkilini; əsaslı köçürülmə üzrə planlaşdırmanın əsaslarını, təsərrüfat hesabının üsullarını, normalaşdırmanı və əmək haqqının ödənilmə sistemlərini; texniki sənədlərin, uçot və hesabatın növlərini və formalarını, onların tərtib etmə qaydalarını; inşaat maşın və mexanizmlərinin əsaslı köçürülməsinə aid mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariya və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

İSTEHSALAT-TEXNOLOJİ KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ İDARƏSİNİN (İTKİ) İSTEHSALAT-KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ SAHƏSİNİN RƏİSİ

 

Vəzifə borcu. Sahədə istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir, material, məmulat, yarımfabrikatların koplektləşdirmə, konteynerləşdirmə və paketləşdirilməsini təmin edir.

Qeyri-tipləşdirilmiş və ya qeyri-seriyalı konstruksiya və məmulatların hazırlanmasını təşkil edir.

Bilavasitə obyektin işçi zonasına, mərkəzləşdirilmiş qaydada, komplektləşdirilmiş konstruksiya, məmulat, yarımfabrikat və materialların çatdırılmasını icra edir.

Məmulat, material, avadanlığın sahəyə vaxtlı-vaxtında daxil olması, eləcə də onların müəyyən edilmiş vaxtda, lazımi sayda və müvafiq keyfiyyətdə obyektlərə çatdırılmasının operativ uçotunu və nəzarətini təşkil edir.

Ümumi istifadə olunan stansiyalardan, vaqonların İTKİ-nin dəmiryol xəttiyanı anbarlarına verilməsi və qaytarılmasına, eləcə də vaqonların istifadəsinə aid xərclərin ödənilməsinə nəzarət edir. Material ehtiyatlarının vaxtlı-vaxtında boşaldılmasını, avtonəqliyyata yüklənməsini, eləcə də daxil olan material və məmulatların çeşidlərə ayrılmasını təşkil edir.

Mal-nəqliyyat qayimələrini rəsmiləşdirir. Tədarük, yarımfabrikat, material, məmulatların komplekt şəklində, nəzərdə tutulmuş həcmlərdə çatdırılmasının gedişi haqqında sutka, həftə (ongünlük) ərzində olan məlumatları yığır və onları hazır şəklə salır.

Sahəyə daxil olan və oradan göndərilən məmulat, material, avadanlıq, düyün və tədarüklərin uçotunu təşkil edir.

Konteynerlərin, sahənin balansında olan avadanlıqların istismar və təmirini, avtonəqliyyat və yükləmə-boşaltma maşın və mexanizmlərindən səmərəli istifadə olunmasın təşkil edir.

Sənayedən daxil olan və tikintidə istifadə edilən material və məmulatların hazırlıq dərəcəsinin yüksəldilməsinə kömək göstərir.

İstehsalat-kompektləşdirmə sahəsinə daxil olan yükün həcminin, növünün və qorunmasının nəzarətini və material ehtiyatlarının qəbulunu təşkil edir.

Material ehtiyatlarının daxil və xaric olunmasına (hərəkətinə) nəzarət edir.

Anbar təsərrüfatının səmərəli təşkili, maddi-texniki ehtiyatların səmərəli yerləşdirilmə və saxlanmasını təmin edir.

Sahə üçün işçilərin seçilməsi, onların yerləşdirilməsi və məqsədə uyğun imtifadəsini təmin edir.

Sahənin istehsalat fəaliyyətinin planlaşdırılmasını, uçotunu və bu haqda hesabatın tərtib olunmasını təşkil edir.

Materialların və əmək, haqqı fondunun qənaətlə istifadə olunmasına aid tədbirlər işləyib hazırlayır.

Sahənin kollektivi tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Sahədə baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak edir.

Səmərələşdiricilərə kömək edir, mütərəqqi təcrübələrin sahədə yayılmasına şərait yaradır.

Bilməlidir: Sahənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; tikintinin maddi texniki təminatının və komplektləşdirilmənin təşkili və planlaşdırılmasını; operativ uçot və statistik hesabat sənədlərinin tərtib etmə qaydasını; yük qaldıran maşın və mexanizmlərinin, texnoloji avadanlıqların texniki xarakteristikalarını və istismar qaydalarını; iqtisadiyyatın, eləcə də əməyin, istehsalatın və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

     

YÜKVURMA-YÜKBOŞALTMA

İŞLƏRİ SAHƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Rəhbərliyi və sahənin işinin operativ planlaşdırmasını yerinə yetirir.

Yüklərin yüklənmə və boşaldılması üzrə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini, istehsalat meydançalarının və yükvurma-yükboşaltma vasitələrinin səmərəli istifadəsini təmin edir.

Məhsulun boşaldılma yerinə qədər olan keçid yollarının və eləcə də daxil olan məhsulların yığılması üçün meydançaların saz vəziyyətdə saxlanmasını təmin edir.

Materialların qəbulu üzrə təlimatın tələblərinə müvafiq, daxil olan məhsulların boşaldılmasını, fasiləsiz qəbulunu, eləcə də yarımfabrikat, tədarük, material və digər məhsulların yüklənməsini təmin edir.

Məsul şəxslər tərəfindən, məhsulların qəbulu və yolasalınması üzrə sənədlərinin düzgün tərtib olunmasını təmin edir.

Anbardarlar, takelajçılar, yükdaşıyan fəhlələr (ekspeditorlar) və tabeliliyində olan digər heyyətin işinə rəhbərlik edir.

İstehsalat-komplektləşdirmə bazasına daxil olan yüklərin vəziyyətini, həcmini və növünü yoxlayır.

Sahənin anbarından materialların bir dəfə buraxılması və eləcə də material və məmulatların tikinti obyektlərinə çatdırılması üçün mal-nəqliyyat qaimələrinin tərtib olunmasında iştirak edir. Anbar təsərrüfatının səmərəli təşkilini, material-texniki ehtiyatların yerləşdirilməsi və saxlanmasını, eləcə də yüklərin müəyyən edilmiş müddətdə yola salınmasını təşkil etmək məqsədi ilə, avtonəqliyyatın istifadəsi üçün vaxtlı-vaxtında sifarişlərin verilməsini təmin edir.

Yük qaldıran maşın və mexanizmlərinin təmiri üçün sifarişlər tərtib edir.

Yükvurma-yükboşaltma işlərinin texniki inkişafının və avadanlıqların modernləşdirilməsinin planlaşdırılmasında, avadanlıqların vaxtından tez korlanma hallarının və qəzaların səbəblərinin araşdırılmasında iştirak edir, onların yol verilməməsinə aid tədbirlərin işləyib-hazırlanmasını təmin edir.

Daxil olan və göndərilən material və məmulatların hesabatının tərtib edilməsində iştirak edir: 

Lazımi statistik hesabatı hazırlayır və İTKİ-yə təhvil verir. Sahədə yerləşən, magistrala çıxan yolların, yükqaldıran maşın və mexanizmlərinin vaxtlı-vaxtında təmirini təşkil edir.     

Sahədə mütərəqqi iş təcrübələrinin tətbiqini təşkil edir.

Mexanikləşdirməyə, nəqliyyata; habelə digər məqsədlərə sərf olunan xərclərə nəzarət edir.

Sahə işçilərinin istehsalat və əmək intizamına, əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət etməsinə nəzarət edir.

Səmərələşdiricilərə kömək göstərir.

Bilməlidir. sahənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədlərini, yükvurma-yükboşaltma işlərinin təşkili və planlaşdırılmasını; operativ uçot və statistik hesabat sənədlərinin tərtib etmək qaydasını; yük qaldıran maşın və mexanizmlərinin istismar və təmir qaydalarını; iqtisadiyyatın və əməyin, istehsalatın, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını: əmək haqqının ödənilməsinə aid əsasnaməni; maddi-həvəsləndirici formaları; yükvurma-yükboşaltma avadanlıqlarına texniki xidmət göstərmək üzrə mütərəqqi təcrübələrİ; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası; istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

                 

KRANALTI YOLLARIN QURULMASI VƏ

İSTİSMARI SAHƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Kranaltı rels yollarının qurulması və istismarı üzrə, yüksək keyfiyyəti təmin etmək şərti ilə, tapşırığın icrasını təşkil edir.

Kranaltı yolların qurulmasına və istismarına texniki nəzarəti yerinə yetirir.

Nəqliyyat, ləvazimat, material və alətlərə sifarişlərin tərtib edilməsini

Yerinə yetirilmiş işlər üzrə aktların, habelə material və maddi qənimətlərin sərf edilməsinin hesabatlarının tərtib olunmasını təşkil edir.

Hər bir iş icraçısı, mexanik, ustaya plan tapşırıqlarını müəyyən edir və onların lazımi işçi kadrlarla təmin olunmasını təşkil edir.

Rels yollarının və qüllələ kranların qurulması üçün, istifadə olunan maşınların təhlükəsiz istismar və təmirini təmin edir. Qülləli kranlarda, rels yollarının keyfiyyətsizliyinə görə baş verə bilən qəzanın qarşısını almaq üçün tədbirlər işləyib hazırlayır. Rels yollarının qurulması üzrə ən yaxın briqadaların təcrübəsini ümumiləşdirir və yayır.

Planxəbərdaredici təmir üzrə qrafiklərin işlənib hazırlanmasında, habelə tələb olunan material və ehtiyat hissələrinə sifarişlərin tərtib edilməsində iştirak edir.

Sahədə əməyin elmi təşkilini, əmək haqqının ödənilməsi üzrə mütərəqqi üsulları, işçi və mütəxəssislərdən maksimum istifadə etmək məqsədi ilə normalaşdırılmış tapşırıqları tətbiq edir.

Kranaltı yolların istismar və qurulması üzrə icra olunan işlərin təşkilini təkmilləşdirir.

Müasir texniki təchizetmə vasitələrindən istifadə etməklə, icra olunan işlərə mütərəqqi, enerjiyə qənaət edən texnologiyaların tətbiq edilməsinə imkan yaradır.

Sahədə istifadə edilən texnoloji avadanlıq, dəzgahlar, mexanikləşdirilmiş alət, aparatura və digər texniki vasitələrin təhlükəsiz istismar, texniki xidmət və profilaktik təmiri üzrə qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Sahədə olan texniki vasitələrin və digər qiymətli mal-materiallarının qorunmasını təmin edir.

Qüvvədə olan təlimatlara və statistik hesabat formalarına uyğun uçot və hesabatın aparılmasını təşkil edir.

Səmərələşdirmə və ixtiraçılıq işlərinə rəhbərlik edir və bununla əlaqədar təkliflərin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə lazımi köməklik göstərir. Təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması, habelə əməyin mühafizəsinin qayda və normalarına riayət edilməsi üzrə müntəzəm iş aparır. Bədbəxt hadisələrin araşdırılmasını və uçotunu təşkil edir, onların qarşısını almaq üçün tədbirlər işləyib hazırlayır, sahənin işçilərinin yükqaldıran maşın və mexanizmlərinin təhlükəsiz istismarını və qülləli kranların rels yollarının saz vəziyyətdə saxlanma qaydalarına aid biliklərinin vaxtaşırı yoxlanmasında iştirak edir.

Bilməlidir: sahənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətini müəyyən edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədlərini; kranaltı yolların qurulma və yükqaldıran maşın və mexanizmlərinin istismar qaydalarını; iqtisadiyyatın, habelə istehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək haqqının ödənilməsinə üzrə əsasnamələri, maddi-həvəsləndirici formaları; avadanlıqların texniki xidməti və təmiri üzrə mütərəqqi təcrübələri; sahənin işinin planlaşdırma prinsiplərini; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

PLAN-XƏBƏRDAREDİCİ TƏMİR SAHƏSİNİN

RƏİSİ

 Maşınqayırma zavodlarının texniki, istismar, və təmir sənədlərinə, qüvvədə olan dövlət standartlarına, tikinti norma və qaydalarına, inşaat maşınlarının texniki xidməti və təmirinin təşkili üzrə tövsiyyələrə uyğun, inşaat texnikasının plan-xəbərdaredici təmir sisteminin, habelə inşaat texnikasının istismar prosesində dayanmalarının qısa müddətdə aradan qaldırma sisteminin fəaliyyət göstərməsini təşkil və təmin edir.

İşlərin həcmi, maya dəyəri, yeni texnika və əməyin elmi təşkilinin tətbiqi üzrə tapşırıqları, habelə işlərin yerinə yetirilməsinə aid təsdiq olunmuş plan və qrafiklərə uyğun, material yanacaq və enerjinin istifadəsi üzrə plan göstərcilərini mühəndis-texniki heyyətin nəzərinə çatdırır. Mexanikləşdirmə idarəsinin aparatına, material-texniki və enerji ehtiyatları, nəqliyyat, texnoloji avadanlıq, mexanizmlər, ehtiyat hissələri, xüsusi geyim, fərdi mühafizəedici vasitələri və s. almaq üçün, vaxtlı-vaxtında sifarişlərin təqdim olunmasını təmin edir.

Təmin edir: plan tapşırıqlarının müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirilməsini, habelə müəyyən edilmiş texnoloji proseslərə riayət olunmasını; iş yerlərinin attestasiyasının və səmərələşdirilməsinin keçirilməsini; əməktutumlu proseslərin və əllə görülən işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsini; istehsalat sahələrindən və avadanlıqlardan, dəzgah, ləvazimat və alətlərdən səmərəli istifadə olunmasını; istehsalatın vaxtlı-vaxtında hazırlanmasının və sahənin ahəngli işləməsini; inşaat maşınlarının və onların yığma hissələrinin, təmir üçün zavodlara verilməsi və geri alınmasını; çətin tapılan və tez korlanan detal və yığma hissələrinin ehtiyatlarının mövcudluğuna, habelə onların bərpa və təmir olunmasına nəzarəti; inşaat texnikasının təmir xərclərinin azaldılmasını; sahənin uçot və hesabat sənədlərinin aparılmasını.

Sahədə əməyin təşkilini, normalaşdırılmasının, ödənilməsinin və həvəsləndirməsinin mütərrəqqi üsullarını tətbiq edir.

İnşaat maşın və avadanlıqlarını hazırlayan zavodlara, onların keyfiyyəti üzrə reklamasiyalar təqdim edir, hər hansı bir maşın üzrə alınan rədd cavablarının, texniki istismara sərf olunan xərclərin uçotunun aparılmasını, habelə keyfiyyətin idarəolunmasının kompleks sisteminin tətbiqini, istehsalatın pasportlaşdırılmasını təşkil edir. Maşınların və onların işçi avadanlıqlarının, yığma hissələrin və detalların iş şəraitini öyrənir və mexanikləşdirmə idarəsinin aparatına, onların etibarlılığının artırılması üzrəü təkliflər göndərir. Kadrların seçilməsi, briqada və manqaların tərkiblərinin lazımi say və peşələr üzrə təşkil olunması işində iştirak edir.

Əmək kollektivində qarşılıqlı kömək və tələbkarlıq şəraiti yaradır, tabeçiliyində olan heyətdə plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə və əməyin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə aid məsuliyyət hissini artırır.

Onların peşəkar ustalıqlarının artmasında iştirak edir, habelə ixtisaslarının artmasını və ikinci etibarlı peşənin əldə edilməsini təşkil edir.

Təsərrüfat hesabının tətbiqini təşkil edir.

İstehsal olunan məhsulun ölçü vahidinə sərf olunan əmək haqqı fondunun azaldılmasını təmin edir,

Sahə üzrə əməkhaqqı və mükafatların miqdarını yoxlayır və razılaşdırır.

Briqada və ayrı-ayrı işçilərin əmək iştirakının əmsallarının müəyyən edilməsində iştirak edir.

Ayrı-ayrı işçilərin mükafatlandırılması üçün təkliflər hazırlayır. Əlverişli əmək şəraitinin yaradılmasını, istehsalat mədəniyyətinin yüksəldilməsinin, iş vaxtından səmərəli istifadə olunmasını, işçilərin əmək və istehsalat intizamına riayət etməsini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyasının qaydalarının Yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlərin keçirilməsini və onlara riayət olunmasına nəzarəti təmin edir. Sahədə texniki vasitələrin, qiymətli malların və digər dəyərli materialların qorunmasını təmin edir.

Sahənin işçilərinin, əmək mühafizəsi üzrə norma və qaydalarına aid, biliklərinin vaxtaşırı yoxlanmalarında iştirak edir, xüsusi keyim və mühafizəedici vasitələrin vaxtlı-vaxtında alınması və istifadəsinə nəzarət edir.

Sahədə baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak edir.

Səmərələşdirmə və ixtiraçılıq üzrə işlərə rəhbərliyi yerinə yetirir.

İxtira və səmərələşdirici təkliflərin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə lazımi köməklik edir.

Sahədə mütərəqqi təcrübələrin yayılmasına şərait yaradır.

Kollektiv və fərdi müqavilələrin işlənib hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Bilməlidir: sahənin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən. rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədlərini; sahədə plan-xəbərdaredici təmir və təmir xidmətinin təşkili və texnologiyasını; sahənik balansında olan inşaat-yol maşınlarının, mexanizmlərin və onların sistemlərinin quruluşunu, texniki istismar xarakteristikalarını, konstruktiv əlamətlərini; təmir işlərinin planlaşdırma qayda və üsullarını; avadanlıqların təmiri, quraşdırılması və sınaqdan keçməsi üzrə texniki şərtləri; iqtisadiyyatın, habelə istehsalatın, əməyin, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; planlaşdırmanın əsaslarını, təsərrüfat hesabının, normalaşdırmanın üsullarını, əmək haqqı sistemlərini və maddi həvəsləndirmənin formalarını; inşaat maşın və mexanizmlərinin texniki xidməti və təmiri üzrə mütərəqqi təcrübələri; texniki sənədlərin, uçot və hesabatın növ və formalarını, onların tərtibat qaydalarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

SAHƏ RƏİSLƏRİNİN ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİN

İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

7-ci dərəcə: İş stajına tələblər qoyulmadan orta ixtisas (texniki) təhsili;

8-ci dərəcə: İş stajına tələblər qoyulmadan ali texniki təhsil;

9-cu dərəcə: Ali texniki təhsil və tikinti təşkilatlarında mühəndis-texniki vəzifələrdə 1 ildən az olmayaraq iş stajı və ya orta ixtisas (texniki) təhsili və tikinti təşkilatlarında mühəndis-texniki vəzifələrdə 3 ildən az olma-yaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: Ali texniki təhsil və 9-cu dərəcəli sahə rəisi vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: Ali texniki təhsil və 10-cu dərəcəli sahə rəisi vəzifəsində 1 ildən az olmayaraq iş stajı;

12-ci dərəcə: Ali texniki təhsil və 11-ci dərəcəli sahə rəisi vəzifəsində 1 ildən az olmayaraq iş stajı.

7. TİKİLMƏKDƏ OLAN MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜDİRİYYƏTİ:

DİREKTOR

Vəzifə borcu: İnvestisiya proseslərinin, digər sahələrdə birlikdə tikinti kompleksinin, təhsil, səhiyyə, mənzil, kommunal, mədəni-məişət təyinatlı sahələrin bazasının istehsal gücünün işə sapınmasına dair tapşırıqları yeri nə yetirir.

Mütərəqqi texnologiyanın, avadanlıqların, materialların və konstruksiyaların, istehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin qabaqcıl metodlarının geniş tətbiqi əsasında tikinti təşkilatlarının layihə-smeta sənədləri ilə təmin olunmasını təşkil edir.

Kapital (əsaslı) qoyuluşunun səmərəliliyinin yüksəldilməsində və investisiya dövriyyəsinin azaldılmasında iştirak edir. Mövcud ümumdövlət təchizat və təminat sistemini nəzərə almaqla, obyektlərin tikintisinin texnoloji, elektrotexniki, enerjetik avadanlıqlar və aparatlarla təmin olunmasını təşkil edir. Təsdiq olunmuş layihə-smeta sənədlərinə müvafiq obyektlərin tikintisinin gedişinə və yerinə yetirilən işlərin keyfiyyətinə nəzarəti və texniki nəzarəti həyata keçirir. Podrat təşkilatların menecer üsulu və ya tenderlərin keçirilməsi yolu ilə tikintiyə cəlb olunmasını təşkil edir. Perspektiv və illik əsaslı tikinti planlarının işlənməsində iştirak edir, onların qəbul olunmuş qaydada razılaşdırılmasını təmin edir. Tikintilərin titul siyahılarının qəbul olunmuş qaydada işlənməsində iştirak edir. Gələcək işlərin tikintisi üçük layihə-smeta axtarış işlərinin planlarının formalaşdırılmasını həyata keçirir. Qanunauyğun şəkildə əmlak və vəsaitlərə rəhbərlik edir, müqavilələr bağlayır, tikintinin maliyyələşdirilməsi üzrə banklarda hesabların açılmasına və bağlanmasına başçılıq edir. İşçiləri işə qəbul edir, onları işdən azad edir və onların cəzalandırılması və ya mükafatlandırılması üçün müəyyən tədbirlər görür. Məhkəmələrdə, dövlət və ya arbitraj orqanlarında işlərin araşdırılmasında iştirak edir, Müxtəlif tikililərin, anbarların, digər əmlakların icarəyə verilməsinə və götürülməsinə, qanunla qəbul edilmiş qaydada və həddə əmlakın və material sərvətlərinin realizasiyasına başçılıq edir.

Bilməlidir: tikintinin iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini; investisiya qanunlarını; tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini, digər rəhbəredici və normativ sənədləri, sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişaf perspektivlərini; tikinti istehsalının texnologiyasını, podrat müqavilələrin bağlanması və icrası qaydalarını; təşkilatın istehsal-təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin planlarının işlənməsi və təsdiqi qaydalarını; istehsalatın, əməyin, idarəetmənin təşkilini və iqtisadiyyatını, tikinti istehsalının texnologiyasını, təşkilini və idarəetmə sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğına qarşı mühafizə, istehsalat sanitariyasının norma və qaydalarını.

 

BAŞ MÜHƏNDİS

Vəzifə borcu. Tikinti prosesində meydana çıxan məsələlərin vaxtında həll olunmasında iştirak edir. Planda göstərilən müddətdə obyektlərin istismara verilməsinin təminində iştirak edir. Layihələndirmə üçün layihə təşkilatlarından alınan ilkin göstərişlərin dolğunluğunu və keyfiyyətini təmin etməklə, layihə-smeta sənədlərinin işlənməsi üçün ilkin göstəriciləri verir. Müvafiq layihə-axtarış, konstruktor və lazım olan hallarda elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün müqavilələr bağlayır. Layihə təşkilatları ilə razılaşdırılmış layihə-smeta sənədlərinin işlənməsi və təhvil verilməsi qrafikinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir, Layihə-smeta sənədlərinin razılaşdırılmasında və təsdiqində, həmçinin ekspertizanın və podratçı təşkilatların iradlarının əsasında, dəyişikliklərin ona əlavə edilməsinin, qəbul olunmuş qaydada təşkilində iştirak edir. Əsaslı tikinti üzrə podrat müqavilənin, qəbul edilmiş müddətdə, tərtib olunmasında layihə təşkilatlarının iştirakı ilə podratçı təşkilatla mövcud normativ sənədlərə müvafiq tikinti obyektləri üçün müqavilə qiymətlərinin müəyyən edilməsini və razılaşdırılmasını həyata keçirir. Bank idarələrində layihə-axtarış işlərinin və tikinti obyektlərinin kapital qoyuluşuna ayrılmış həcm həddində maliyyələşdirilməni, həmçinin bank tərəfindən bu məqsədlər üçün lazım olan bütün sənədlərin təqdim olunmasını təmin edir. Avadanlıqlara və materiallara, qəbul edilmiş qaydada, sifarişlərik vaxtında təqdim olunmasını, alınmasını və buraxılış komplekslərində, obyektlərdə onların bölünməsini material və avadanlıqların hazırlanmasına və tədarükünə müqavilələrik bağlanmasını və onların realizasiyasına nəzarəti həyata keçirir.

Tikinti üçün torpaq sahələrinin məsələlərinə dair qəbul edilmiş qaydada vəsadət qaldırır, lazım olduqda isə onların mövcud tikililərdən azad olunması haqqında konkret tədbirlər hazırlayır. Başa çatmış obyektlərik lazımi sənədlərinin hazırlanıb, komissiyaya təqdim olunmasında iştirak edir, həmçinin komissiyasının işində iştirak edir, Komissiyanın işinin başa çatmasından sonra obyektin istismarçı təşkilata təhvil verlməsinə başçılıq edir.

Bilməlidir. tikintinin və onun sahələrinin iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini; tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və aidiyyatlı təşkilatların əsasnamələrini, sərəncamlarını, əmrlərini və digər normativ hüquqi aktlarını; sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişaf perspektivlərini; tikinti istehsalının texnologiyasını; podrat müqavilələrin bağlanması və icrası qaydalarını; təşkilatın istehsal-təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin planlarının işlənməsi və təsdiqi qaydalarını; istehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilini və iqtisadiyyatını; tikinti istehsalının texnologiyasını, təşkilini və idarəetmə sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini; mütərəqqi təcrübələri; qanunvericiliyin əsaslarını; əməyin elmi təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğına qarşı mühafizə və istehsalat sanitariyasının norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

Ali texniki və ya iqtisadi təhsil və tikinti təşkilatlarında rəhbər və mühəndis-texniki vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

16-17-ci dərəcə: tikilməkdə olan müəssisələrin müdiriyyətinin direktoru vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

15-16-cı dərəcə: tikilməkdə olan müəssisələrin müdiriyyətinin baş mühəndisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə.

 

8. TİKİNTİ VƏ QURAŞDIRMA İŞLƏRİ ÜZRƏ USTA

Vəzifə borcu.

İş cizgilərinə, işlərin istehsalat layihəsinə, istehsalat tapşırığına və normativ sənədlərinə uyğun, ustaya həvalə olunduğu sahədə tikinti-quraşdırma işləri üzrə tapşırıqların icrasını təmin edir.

İcra olunan işlərin texnoloji ardıcıllıqla aparılmasına və onların lazımi kefiyyətinin təmin edilməsinə nəzarət edir. Ehtiyac olduqda bölgü işlərini, texnoloji əməliyyatların gedişində geodeziya nəzarətini və tikinti-quraşdırma işlərinin həcminin ölçülməsini yerinə yetirir.

Material, konsruksiya və məmulatların qəbulunu, onların yığılmasını, qeydiyyat və hesabatını təşkil edir.

Sahədə tikinti maşınlarının mexanizmlərinin, nəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadə olunmasını, materialların qənaətlə işlədilməsini təmin edir

Sahədə briqadaları, habelə onların tərkibinə daxil olmayan manqa və ayrı-ayrı fəhlələri yerləşdirir, onlara istehsalat tapşırığı verir fəhlələrlə istehsalat təlimatı keçir.

İş görmək üçün, onların qiymət və vaxt normalarını göstərməklə, naryad verir, yerinə yetirilmiş işləri qəbul edir, həmin işlərə əmək haqqı naryadı doldurur, iş vaxtının; fəhlələrin hasilat normasının, boşdayanmalarının uçot sənədlərini tərtib edir.

İstehsalat tapşırıqlarının və daxil olan tikinti materiallarının, konstruksiyaların, məmulatların gündəlik operativ hesabatını təşkil edir. Əməyin elmi təşkilini tətbiq edir, qüvvədə olan hasilat normalarının fəhlələr tərəfindən mənimsənilməsinə və yerinə yetirilməsinə şərait yaradır.

Fəhlələrə dərəcələrin verilməsinə, briqadaların say və peşə ixtisas tərkibinin komplektləşdirilməsinə aid təkliflər verir.

Briqada və fəhlələrin alətlər, cihazlar, kiçik mexanikləşdirmə vasitələri, nəqliyyat, xüsusi geyim, qoruyucu vasitələr ilə təmin olunmasına nəzarət

İş yerlərinin atestasiyasını aparan komissiyanın tərkibinə daxil olur, işində iştirak edir.

Fəhlələri işin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi metodları ilə tanış edir, bilavasitə iş yerlərində onları təlimatlandırır və bu barədə fəhlələrin təlimat keçməsi üzrə xüsusi jurnalda qeydlər aparır.

Texnoloji ləvazimatların (avadanlıqların) (taxta-şalban, ayaqaltılar, qoruyucu qurğular, bünövrə çalaları və xəndək divarlarının bərkitmələri, dayaq-konduktor və digər quryular) tiinti maşınları, enerji qurğuları, nəqliyyat vasitələrinin və işçilərin, qoruyucu vasitələrinin təyinatına uyğun istifadə edilməsini təmin edir.[2]

Ağır yüklərin daşınmasında, normalara riayət edilməsini, iş yerlərinin təhlükəsizlik nişanları, xebərdaredici yazılar və plakatlarla təmin olunmasına nəzarət edir.

İş yerlərinə, sanitar-məişət otaqlarına, sahənin ərazisinə kənar adamların daxil olmasına icazə vermir.

İş yerlərində, keçid öz magistrala çıxan yollarda təmizliyə və qayda-qanuna riayət edilməsini, kranaltı yolların düzgün saxlanılmasını və istismar edilməsini təmin edir,

Hər gün işə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik texnikasının vəziyyətini yoxlayır və aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası qaydalarının pozulmasının araşdırmaları haqqında fəhlələrlə müntəzəm söhbətlər aparır.

Fəhlələrin əmək mühafizəsi üzrə təlimatlara, istehsalat və əmək intizamına əməl etməsinə nəzarət edir.

Sahənin təsərrüfat fəaliyyətini təhlil edir, nəzərdə tutulmuş fondların xərclənməsinə nəzarət edir.

Əməyin qabaqcıl metod və üsullarının tətbiqinə şərait yaradır.

Kollektiv müqavilənin və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Fəhlələrin ixtisasının artmasına və peşəkarlığının yüksəldilməsinə şərait yaradır.

Kollektivdə tərbiyəvi iş aparır, fərqlənək fəhlələrin müvafiq fondlardan (o cümlədən ustanın fondundan) müəyyən olunmuş qaydada mükafatlandırılmasını təşkil edir.

Bilməlidir. tikinti sahəsinin fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri; tikinti istehsalatının təşkili və texnologiyasını; tikilməkdə olan obyektlərin smeta-layihə sənədlərni; tikinti-quraşdırma işlərinin icrasına və qəbuluna aid olan tikinti norma və qaydalarını, texniki şərtləri; briqada və sahələrin təsərrüfat hesabının metodlarını; iqtisadiyyatın, habelə əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını, sahədə görüləsi işlərin planlaşdırma prinsiplərini; vahid norma və qiymətləri; fəhlələrin əmək haqqının ödənilməsinə aid növbədə olan əsasnamələri; istifadə olunan tikinti maşınlarının, mexanikləşdirilmiş alətlərin, cihazların texniki xarakteristikalarını; tikinti istehsalatının və əməyin elmi təşkilinə aid mütərəqqi təcrübələri; qanunvericiliyin əsaslarını; əməyik mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, istehsalat sanitariyasının və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

6-cı dərəcə: iş stajına tələblər qoyulmadan orta ixtisas (texniki) təhsili.

İxtisas təhsilinin olmadığı haqda, tikinti təşkilatında 5 ildən az olmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: iş stajına tələblər qoyulmadan ali texniki təhsil və ya orta ixtisas (texniki) təhsili və tikinti təşkilatlarında 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

8-ci dərəcə: ali texniki təhsil və 7-ci dərəcəli usta vəzifəsində 2 ildən az

9-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 8-ci dərəcəli usta vəzifəsində 1 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 9-cu dərəcəli usta vəzifəsində 1 ildən az olmayaraq iş stajı;

 

9. TRESTİN (VƏ YA ONA BƏRABƏR TUTULAN TƏŞKİLATIN) RƏHBƏRİ, TİKİNTİ İDARƏSİNİN (VƏ YA ONA BƏRABƏR TUTULAN TƏŞKİLATIN) RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti təşkilatlarının və ya onların bölmələrinin bütün fəaliyyətlərinə, dövlət müəssisələri (birlikləri) haqqında qanuna əsasən, rəhbərlik edir.

İstehsalat bölmələrinin və xidməti təsərrüfatın işini və qarşılıqlı səmərəsini təşkil edir, onların fəaliyyətini tikinti istehsalının təkmilləşdirilməsinə və yüksək inkişaf tempinin əldə edilməsinə, onun dünya səviyyəsi-nə uyğun olmasına, əmək məhsuldarlığının hərtərəfli yüksəldilməsinə, istehsalın səmərəliliyinə və təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdirilməsinə, işin keyfiyyətinə, qabaqcıl texnika və texnologiyanın geniş tətbiqinə, əməyin, istehsalın və idarəetmənin elmi təşkilinə yönəldir.

Qəbul, edilmiş kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə əsasən, təşkilat tərəfindən, əsaslı tikinti üzrə tapşırıqların, habelə dövlət büdcəsi, Sifarişçi və banklar qarşısında bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin edir.

Tam təsərrüfat hesabı və özünü maliyyələşdirmə və istehsalat daxili təsərrüfat hesabının inkişafı əsasında təşkilatın yüksək rentabellik səviyyəsinin əldə edilməsi ilə, istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətini təşkil, edir, yenilərinin tikintisinə, müəssisələrin buraxılış komplekslərinin və, obyektlərin tikintisi üçün, sifarişçilərlə razılaşdırılmış müqavilə qiymətinə əsasən, mövcud müəssisə və obyektlərin genişləndirilməsi, yenidən qurulması və texniki cəhətdən yenidən qurulması üçün müqavilələrin bağlanmasını təmin edir, yeni icra hakimiyyətlərinin istehsalat gücünün və uzunmüddətli proqrama müvafiq, maddi-texniki bazanın inkişafı üzrə təkliflərini nəzərə almaqla, tədbirləri həyata keçirir.

Elmi əsaslandırılmış planlaşdırmanın metodlarının, material, maliyyə və əmək xərcləri normativlərini öyrənir,

Elmi əsaslandırılmış planlaşdırmanı, maddi, maliyyə və əmək xərcləri normativlərinin, qabaqcıl təcrübənin maksimum istifadəsi, həmçinin istehsalatdaxili ehtiyatların axtarılması əsasında yüksək texniki-iqtisadi göstəricilər əldə edir

Əməyin təhlükəsizliyinin təminetmə, əməyin mühafizəsinin idarəolunması sistemlərinin bütün xidmətlər və tabeçilikdə olan təşkilatlar tərəfindən tətbiq edilməsi işinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir.

Təşkilatın ixtisaslı kadrlarla təmini üzrə işçilərin biliyinin və təcrübəsinin daha yaxşı istifadəsi, onların əməyinin təhlükəsiz və əlverişli iş şəraitinin yaradılması üzrə tədbirlər görür. Kollektivin sosial inkişafı üzrə tədbirlərini həyata keçirir. Kollektiv və fərdi müqavilələrin bağlanması və yerinə yetirilməsini, əmək şəraitinin mühafizəsinin yaxşılaşdırılmasını, kompleks planlarının və sanitar-sağlamlıq tədbirlərinin icrasını təmin edir, kadrların əməyə şüurlu və düzgün münasibət ruhunda tərbiyələndirilməsi, dövlət mənafeyinə ciddi riayət olunması, əmək və istehsal intizamının möhkəmləndirilməsi üzrə iş aparır, fəhlə və qulluqçuların yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına imkan yaradır. Sosial-hüquq prinsiplərinin düzgün tətbiqini, rəhbərliyin iqtisadi və mənəvi stimul məsələlərinin müzakirəsində və həllində təkbaşınaçılığın və kollektivçiliyin uyğunlaşmasını, həmçinin hər bir işçinin, ona həvalə edilmiş işə görə və kollektivin işinin yekununa görə məsuliyyətinin gücləndirilməsini təmin edir. Yaşayış problemlərinin həlli, məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin olan tələbatın ödənilməsi, qidalanma, ticarət-məişət xidmətinin istehsalatda, həmdə məişətdə təşkili məsələləri, tabeçilikdə olan yataqxanalarda lazımi yaşayış şəraitinin yaradılması, yaşayış fondunun əsaslı təmiri və istismarı üzrə tədbirləri həyata keçirir, Təşkilatın fəaliyyətində dövlət qanunvericiliyinə, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, müqavilə intizamının və təsərrüfat hesabının möhkəmləndirilməsi uçun hüquqi vasitələrdən fəal surətdə istifadəyə riayət olunmasını təmin edir.

Ardıcıl olaraq dövlət qərarlarını həyata keçirir.           

Bilməlidir. tikinti və tikinti sahələrinin iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini; tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və aidiyyatlı təşkilatların əsasnamələrini, sərəncamlarını, əmrlərini, normativ və digər rəhbəredici sənədləri; sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişaf perspektivlərini; tikinti istehsalının texnologiyasını; podrat müqavilələrin bağlanma və icra qaydalarını; təşkilatın istehsal-təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin planlarının işlənmə və təsdiq qaydalarını; istehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilini və iqtisadiyyatını; tikinti istehsalının texnologiyasını, təşkilini və idarəetmə sahəsində. elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; qanunvericiliyin əsaslarını, əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

Ali texniki və ya iqtisadi təhsil və tikinti təşkilatlarında rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş satjı.

16-cı dərəcə: tikinti idarə (və ya ona bərabər tutulan təşkilat) rəisinin vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

17-ci dərəcə: trest (və ya ona bərabər tutulan təşkilat) rəhbərinin vəzifəsini yerinə yetirdikdə.

 

10. ŞÖBƏ RƏİSİ

ƏSAS ŞÖBƏLƏR

Əməyin və əmək haqqının təşkili şöbəsinin rəisi

Vəzifə borcu. Əməyin təşkilinin, normalaşdırılmasının və ödənilməsinin, həmçinin onun maddi və mənəvi stimullaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi üzrə işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir. Əməyin ödənilməsinin, maddi və mənəvi mükafatlandırmanın mövcud forma və sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, onların tam təsərrüfat prinsipinə uyğun olması üzrə təklifləri işləyir və tətbiqinin səmərəliliyini təhlil edir. İş vaxtının istifadə olunmasını öyrənir və onun itkisinin səbəblərini üzə çıxarır. Əməyin elmi təşkilinin tətbiqi, təsərrüfat hesabının inkişafı, tikinti-quraşdırma işlərində əmək sərfinin azaldılması və iş vaxtının növbədaxili itkisinin aradan qaldırılması üzrə təkliflər işləyir. Əmək proseslərinin təşkilinin və əmək şəraitinin öyrənilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi ehtiyatlarının aşkar edilməsi üzrə işlərin aparılmasına, həmçinin əmək bölgüsü və onun kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi, iş vaxtının istifadəsi, ağır fiziki əməyin tətbiqinin azaldılması, iş yerlərinin attestasiyası və səmərələşdirilməsi, əməyin metod və qaydaları, əlverişli əmək şəraitinin yaradılması və ƏET-nin digər istiqamətləri üzrə tədbirlərin işlənməsinə rəhbərlik edir.

Əməyin ödənilməsinin və təşkilinin kollektiv formalarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi və tətbiqi üzrə həmçinin əmək proseslərinin xəritələrinin və qulluqçularını əməyin təşkilinin eyni tipli layihələrinin tətbiqi üzrə təkliflər hazırlayır, əmək məhsuldarlığının artması üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsinin təhlilinin aparılmasında, əməyə və əmək haqqı fondunun xərclənməsinin düzgünlüyünə nəzarətin aparılması üzrə planların işlənməsində iştirak edir. İdərəetmənin strukturunun təşkilinin təkmilləşdirilməsi, qulluqçuların əməyinin təşkili və mexanikləşdirilməsi, struktur bölmələri və işçilərin vəzifə təlimatları haqqında əsasnamələrin, vəzifə maaşlarının və qəbul edilmiş əmək haqqı fondlarının sxemlərinə müvafiq, ştat cədvəlləri üzrə işi aparır. Əlverişli say, peşə və ixtisas tərkibli briqada və dəstələrin komplektləşdirilməsi üzrə tədbirlər iləyir. Təsdiq olunmuş norma və qiymətlərin tətbiqinin düzgünlüyünə, naryadların vaxtında və düzgün tərtibinə və verilməsinə nəzarəti təşkil edir, Vaxtamuzd fəhlələrin əməyinin normalaşdırılma sahəsinin genişləndirilməsinə imkan yaradır. Əmək sərfi və əmək haqqı kalkulyasiyalarının, tikinti-quraşdırma ilərinə, həmçinin yardımçı istehsalatda və xidməti təsərrüfatda işləri, yerli norma və qiymətlərin işlənməsini təşkil edir,

Fəhlələrə peşə və itxtisas dərəcələrinik düzgün verilməsinə nəzarət edir. Qabaqcıl təcrübə məktəbinin aparılmasını təşkil edir. Bölmələrdə əmək qanunvericiliyinə, əməyin təşkili və əmək haqqı məsələlərinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarına, sərəncamlarına və digər normativ aktlarına riayət olunmasına nəzarət edir. Fəhlələrin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə, o cümlədən təhlükəsiz iş yerlərinin təşkili. onların attestasiyası, qəbul edilmiş qaydada təbii-iqlim və təşkilati-istehsalat şəraitindən asılı olaraq. əməyin və istirahətin səmərəli rejiminin müəyyən edilməsi üzrə tədbirlərin tətbiqini təşkil edir.

Kadrlar şöbəsi ilə birgə əməyin təhlükəsizliyi məsələsinin nəzərə alınması ilə peşə öyrənilməsini təşkil edir. Həmkarlar təşkilatı ilə birgə kollektiv müqaviləni hazırlayır və onun yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin edir. Qabaqcıl kollektiv və işçilərin mükafatlandırılması üzrə təklifləri və işçilərin yaradıcı fəallığının inkişafı, qabaqcıl istehsalat-təcrübəsinin yayılması üzrə tədbirləri işləyir. Kadrlar şöbəsinin və fəhlələrin istehsalat-texniki tədris planlarının işlənməsi və onların ixtisasının artırılması üzrə işdə iştirak edir. İdarənin istehsal bölmələrini əmək üzrə normativ materiallar və ədəbiyyatla təmin edir, Metodiki rəhbərliyi həyata keçirir və bölmələrin fəaliyyətini istiqamətləndirir, əməyin və əmək haqqının təşkili məsələlərinin həllində metodiki köməyi göstərir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamlarını, qərarlarını və əmrlərini, əməyin və əməkhaqqının, tikinti istehsalatının idarə olunması üzrə metodiki, normativ və digər rəhbəredici sənədləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin iqtisadiyyatını; tikinti istehsalının iqtisadiyyatını və təşkilini; əmək və əmək haqqı, əməyin elmi təşkili, normaların yenidən baxılmasına dair təqvim planları, iqtisadi həvəsləndirmə fondunun istifadə smetası üzrə illik və perspektiv planların işlənməsi qaydalarını; əmək haqqı üzrə forma və sistemlərin səmərəli tətbiqinin, maddi və mənəvi stimullaşdırmanın təşkilini; əməyin normallaşdırılmasının metodlarını; mükafatlandırma haqqında əsasnaməni; işlərin ixtisas xüsusiyyətlərini, fəhlələrin peşələrini və qulluqçuların vəzifələrini, iş və fəhlələrin tarifikasiyasını, qulluqçulara vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsini; əmək haqlarına əlavələrin, üstəlik və əmsalların tətbiqini, mükafatların hesablanması qaydalarını, əmək və əmək haqqı üzrə göstəricilərin uçto və təhlilini, bölmələr və işçilər üçün vəzifə təlimatları üzrə əsasnamələrin işlənməsi və təsdiqi qaydalarını; texniki normallaşdırmanın əsaslarını; iş vaxtının, əməyin qabaqcıl üsul və metodlarının öyrənilməsi metodlarını: əməyin normallaşdırılmasını və keyfiyyət normalarının vəziyyətinin təhlilini; əməyin ödənilməsi, istehsalatın təşkili və idarə olunması üzrə qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti təşkilatında təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin yaradılmasına, bu sahədə tədbirlərin keçirilməsinə, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyasının mövcud qanunvericiliklərinə, təliamtlarına, norma və qaydalarına riayət olunmasına, əmək şəraiti üzrə işçilərə, qəbul edilmiş güzəştlərin və müavinətlərin verilməsinə nəzarəti həyata keçirir. Tikinti meydançalarında və iş yerlərində əmək şəraitinin öyrənilməsinin, qoruyucu qurğuların texniki vəziyyətinin yoxlanmasını təşkil edir. Daha mükəmməl çəpərləyici texnikanın və digər mühafizə vasitələrinin konstruksiyalarının tikinti meydançasında nəqliyyatın və piyadaların təhlükəsiz hərəkət marşrutunun işlənməsində və tətbiqində laboratoriyanın iştirakını təmin edir. Tikinti təşkilatlarında əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmas üzrə illik və perspektiv planların işlənməsində iştirak edir. Tikinti təşkilatlarının işçiləri ilə təhlükəsizlik texnikası üzrə ilkin təlimatın aparılmasını təmin edir, bölmələr üzrə təhlükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi dair tədbirlərin xərclər smetasının tərtibinə, xüsusi keyimə, ayaqqabıya və digər fərdi qoruyucu vasitələrinə (eynək, başlıq və s.) xüsusi qidalanmaya, qoruyucu və müdafiə qurğularına sifarişlərin düzgün tərtib olunmasına nəzarət edir. Əməyin mühafizəsinə ayrılmış vəsaitin xərclənməsinə nəzarəti həyata keçirir. Bölmələrə, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə qüvvədən düşmüş təlimat və yaddaş kitabçalarının yenidən baxılmasında və yenilərinin işlənməsində, həmçinin işçiləri təhlükəsiz metodla işləməyi öyrədən proqramın tərtibi üzrə metodiki kömək göstərir.

İstehsalat zədələrinin, peşə xəstəliklərinin təftişində və təhlilində, onların qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin işlənməsində, həmçinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, işçilərin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair kollektiv müqavilənin bölmələrinin tərtibində iştirak edir. Struktur bölmələrin, əməyin təhlükəsizliyi məsələləri üzrə, fəaliyyətini istiqamətləndirir. Fərli və kollektiv mühafizə vasitələrinin, texnoloji və quraşdırıcı ləvazimatların tətbiqinə və vəziyyətinə, istehsalat sahələrinin təhlükəsizlik plakatları və işarələri ilə işçilərin təlimat və tədris üzrə proqramlarla təmin olunmasına nəzarət edir. İşlərin icrası üzrə texnoloji xəritələrin, əməyin təhlükəsizliyi layihələrinin dolğunluğuna və kefiyyətinə nəzarət edir. Əməyin mühafizəsi üzrə kabinetin işini və əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası üzrə tədbirlərin müsahibə, sərgilərin, fotovitrinlərin, stendlərin qurulması, qaydaların, təlimatların, yaddaşların yayılması, kinofilmlərin nümayişi və i.a yollarla təbliğatını təşkil edir. Hər il işçilərin, əməyin təhlükəsiz üsul və qaydaları üzrə biliklərinin vaxtında yoxlanılmasına nəzarət edir. Həmkarlar təşkilatı tərəfindən yaradılmış, mühəndis-texniki işçilərin əməyin mühafizəsinin norma və qaydaları haqqında biliklərinin yoxlanması üzrə, komissiyalarda iştirak edir. Tikintidə tələbələrin, texniki-peşə məktəblərinin müdavimlərinin təcrübə keçməsi və təhlükəsizlik texnikasına riayət olunmasının təmin edilməsinə nəzarət edir. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələləri üzrə tibb müəssisələri, elmi-tədqiqat institutları və digər təşkilatlarla əlaqə yaradır və onların tövsiyyələrinin tətbiqinə dair tədbirlər görür. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir və tikinti təşkilatının müvafiq xidmət bölmələrinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarını, əmrlərini və əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası üzrə metodiki normativ və digər rəhbəredici sənədləri; yerlərində əməyin mühafizəsi şəraitinin öyrənilməsi metodlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası üzrə işin təşkilini; əməyin təhlükəsizliyinin standartlar sistemini; işin ağırlığı ilə əlaqədar yüngül işə keçirilmiş qadınların, yeniyetmələrin, fəhlələrin, əməyinin istifadəsinin məhdudlaşdırılmasından irəli gələn, işçilərə qoyulan psixofizioloji tələbləri inşaat maşınlarının, mexanizmlərin, avadanlıqların təhlükəsiz istismarının qaydalarını; tikinti istehsalının texnologiyasının əsaslarını; istehsalatın, əməyin, idarəetmənin iqtisadiyyatının və təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik təhlükəsizlik texnikası sahəsində mütərəqqi təcrübəni; əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təbliğat və məlumat forma və metodlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatın tərtibi və müddəti qaydalarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını.

 

ƏSASLI TİKİNTİ ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Öz idarəsinin əsaslı tikinti üzrə tapşırıqları yerinə yetirilməsini, əsas fondların və istehsalat işçilərinin istifadəyə qəbul olunmasını, öz idarəsinin kapital qoyuluşunun səmərəli istifadə edilməsini və effektivliyinin artırılmasını təmin edir. Öz idarəsi üçün tikilən obyektlərin planlaşdırmasını və maliyyələşdirilməsini təşkil edir.

Yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin həcminin, dəyərinin və keyfiyyətinin layihə-smeta sənədlərinə, texniki şərtlərə uyğun olunmasına nəzarət edir.

Öz idarəsinin əsaslı tikinti və layihə-axtarış işləri üzrə illik və perspektiv planlarını işləyib hazırlayır.

Öz idarəsinin obyektləri üçün titul siyahılarını tərtib və müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edir.

Öz idarəsinin, tikintisi nəzərdə tutulan, obyektləri üçün layihə-smeta sənədlərini tərtib etmək məqsədi ilə layihə təşkilatları ilə müqavilə bağlayır.

Layihə-smeta sənədlərinin ekspertizasını keçirir və onları təsdiq edir.

Tikinti-quraşdırma işlərin yerinə yetirilməsi üçün podratçı tikinti-quraşdırma təşkilatları ilə müqavilələr bağlayır.

Öz idarəsi üçün inşa edilən obyektlərin material-texniki təminatını təşkil edir.

Obyektlərin tikintisinə texniki nəzarət, layihələrin müəllifləri və nəzarət edən təşkilatların nümayəndələri tərəfindən iş jurnalında qeyd olunan bütün göstəriş və tövsiyyələrin vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Öz idarəsi üçün tikilən obyektləri maliyyələşdirilmək məqsədi ilə lazımi sənədləri hazırlayır və müvafiq təşkilatlara təqdim edir.

Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərini podratçı təşkilatlardan qəbul edir və müvafiq sənədləri tərtib edir.

Plan-iqtisadiyyat şöbəsi və mühasibatlıqla birlikdə öz idarəsi üçün tikilən obyektlər üzrə operativ statistik hesabatı hazırlayır. Səmərələşdirici təkliflərin tətbiq olunmasına yardım göstərir. Şöbənin işçilərinin məqsədəuyğun istifadə edilməsini təmin edir. Tenderlərin təşkili və keçirilməsi üçün müvafiq sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Üstün inkişaf etmiş ərazilərdə tikinti obyektlərinin inşa olunmasına aid təkliflər verir. Kollektiv müqavilələrin və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir. əsaslı tikintiyə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam və əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri; əsaslı tikinti üzrə planların hazırlanma və təsdiq olunma qaydalarını; tikinti istehsalatının texnologiyasını; kapital qoyuluşların maliyyələşdirilmə qaydalarını; tikinti norma və qaydalarını; əsaslı tikintiyə aid layihə-smeta və digər texniki sənədlərin işləyib hazırlama, uçotun aparılması və hesabatların tərtib olunması qaydalarını; təsərrüfat müqavilələrinin bağlanma və yerinə yetirilmə qaydalarını; tikinti sahəsi üzrə mütərəqqi təcrübələri və elmi-texniki nailiyyətləri; tikinti istehsalatının iqtisadiyyatını, təşkilini və planlaşdırmasını, əməyin və idarəetmənin təşkilini; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

İSTEHSALATIN HAZIRLIĞI ŞÖBƏSİNİN

RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti istehsalatının mühəndis hazırlığı sistemində layihə texnoloji sənədlərin işlənib hazırlanmasını təmin edir. Material-texniki və əmək ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə, istehsalat işlərinin tonlu təqvim qrafiklərini, işlərin istehsalat layihələrinin və texnoloji xəritələrin işlənib hazırlanmasını təşkil edir.

Layihə-texnoloji sənədlərinin işlənib hazırlanmasında, tikinti bölmələrinə metodiki gömək göstərir.

İşlərin istehsalat layihələrinin yerinə yetirilməsinə diqqət yetirir və lazım gələrsə onları təshih edir.

Müvəqqəti bina və qurğuların, texnoloji ləvazimatların, inventarların və alətlərin işçi cizgilərinin (çertyojlarının) işlənib hazırlanmasını təmin edir.

Tikintinin təşkili layihələrinin baxılması və razılaşdırılmasında iştirak edir.

İşlərin istehsalat layihələrinin qəbulunda iştirak edir.

Tikinti meydançalarının, işə başlamaq üçün, hazır olmasına nəzarət edir.

Obyektlərdə payız-qış şəraitində iş görmək üçün müvafiq tədbirlərin hazırlanmasında iştirak edir.

Subpodrat təşkilatların işləyib hazırladıqları işlərin istehsalat layihələrinə baxır və onları razılaşdırma üçün hazırlayır.

Tikintinin texnologiyasının təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş səmərələşdirici təkliflər üzrə layihə işləmələrinin və iş cizgilərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir.

Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: trestin fəaliyyətini müəyyən edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; tikinti istehsalatının mühəndis-hazırlığı sistemini; layihə sənədlərinin və işlərin istehsalat layihələrinin

işlənib hazırlanma və razılaşma qaydasını; tikinti konstruksiyalarının hesablama metodlarını; iqtisadiyyatın və istehsalatın, əməyin, idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; tikinti istehsalatının texnologiyasını; tikinti istehsalatının mühəndis hazırlığı üzrə mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

İSTEHSALAT ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. İstehsalın gedişinin əməli tənzimlənməsini, onun təşkilini və texnologiyasının təkmilləşdirilməsini və bunun əsasında tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinin əldə edilməsini təmin edir. İşin istehsal təqvim planının işlənməsini və onun yerinə yetirilməsi-nə nəzarəti təşkil edir. Aylıq planlarını və həftə-gün qrafiklərini razılaşdırır. Tikinti bölmələri və subpodrat təşkilatları arasında işin yerinə yetirilmə müddəti üzrə əlaqəni təmin edir. Müəssisənin istehsal fəaliyyətinə və onlar tərəfindən inşaat konstruksiyalarının və məmulatlarının buraxılış qrafikinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir. Təcili müşavirələr üçün sənədlərin hazırlanmasını təşkil edir və onlarda iştirak edir. Obyektin tikintinin, təsdiq olunmuş qrafikinə uyğun olaraq, onların tədarükünün növbəliliyini müəyyən edir. Texnoloji avadanlıqların tədarük siyahısı və sifarişçi ilə razılaşdırılmasında iştirak edir. Əməli istehsalat planlaşdırılmasının təcili təkmilləşdirilməsi və dispetçer xidmətinin təşkili və mexanikləşdirilməsi vasitələrinin tətbiqi üzrə tədbirlərin işlənməsini və tətbiqini təmin edir. Təsərrüfat hesablı briqadanın illik planlarının işlənməsində iştirak edir və tam təsərrüfat hesabının və özünü maliyyələşdirmənin tətbiqi gedişində meydana çıxan istehsalat məsələlərini həll edir. Bölmələrdə işin qəbul və təhvil aktlarının, görülən işlərin üstünün açılması üzrə aktlarının, iş jurnallarının və di-gər icraçı istehsalat sənədlərinin tərtibinə, həmçinin obyektlərin istismara verilməsinə hazırlığa nəzarəti həyata keçirir, Tikinti materiallarının, qəbul edilmiş normativlərə müvafiq sərfinə nəzarət edir. Mütərəqqi texnoloji və təşkilati qərarların, həmçinin tikintinin və onun səmərəliliyinin texniki səviyyəsinin, istehsal proseslərimin təhlükəsizliyinin yüksəldilməsini, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasını təmin edən müsbət təcrübələrin tətbiqini təşkil edir. Plan-istehsalat işlərinin, əməyin mühafizəsi üzrə qərarlarına riayət olunmasına nəzarət edir: Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasının kompleks planlarının tərtibində və onun realizasiyasında iştirak edir. Əməli planlaşdırmanın, istehsalın cari uçotunun təkmilləşdirilməsii və dispetçer xidmətinin mexanikləşdirilməsi, məlumat verilmənin texniki vasitələrinin və dispetçer idarəetməsinin tətbiqi üzrə tədbirlərin işlənməsini təşkil edir.

Kollektiv və fərdi müqavilənin işlənməsində və onların tədbirlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir, böl-mələrin istehsalat xidmətinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarını, əmrlərini. istehsalat planlaşdırması və tikinti istehsalının əməli idarəolunması üzrə metodiki, normativ və digər rəhbəredici sənədləri; təşkilatın inkişaf perspektivlərini; təşkilatın istehsal gücünü və onun istehsalat bazasını; tikintidə istehsal planlaşdırılmasının əməli təşkilini; tikinti norma və qaydalarını, dövlət standartlarının və texniki şərtlərin tələblərini; istehsal gedişinin uçotunun əməli təşkilini; subpodrat, yardımçı və xidməti təşkilatların bölmələrin strukturunu, ixtisaslaşmasını, istehsal əlaqələrini; istehsalın, əməyin və idarəetmənin texnologiyasını, təşkilini və iqtisadi əsaslarını; tikinti-quraşdırma işlərinin işlərinin istehsal proqramının və təqvim qrafiklərinin işlənməsi qaydalarını; tikinti istehsalının təşkili sahəsində elmin naiiliyyətlərini və qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi. təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

KONSTRUKTOR ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Eyni tipli seriyalı yaşayış evlərinin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi, istehsalat bazasının genişləndirilməsi, müvəqqəti bina və qurğuların tikintisi ilə əlaqədar olam layihə və konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir. Eyni tipli layihələrdə olmayan ayrı-ayrı layihə həllərinin işlənməsinə, daha mütərəqqi konstruksiyaların, texnoloji proseslərin proseslərin, həcmi bölgü (plan) məsələlərinin tətbiqi ilə əlaqədar eyni tipli layihələrdə dəyişikliklərin olunmasını təşkil edir. Təkmilləşdirilmiş konstruksiya və yeni tipli binaların istehsalına keçməyə hazırlıq üzrə layihə təkliflərinin işlənməsini həyata keçirir. Formalar, ləvazimatlar, mexanizmlər, qurğular və digər qeyri-standart növ avadanlıqlar üzrə layihə, konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir. Səmərələşdirici təkliflərin baxılmasında və işçi cizgilərinin işlənməsi zamanı səmərələşdiricələrə köməyin göstərilməsində iştirak edir. Yeni texnika, texnologiya və yeni konstruksiyaların planlarının və tətbiqinin işlənməsində, layihə təşkilatları tərəfindən kombinatlar üçün işlənən layihələrin baxılmasında və təsdiq olunmasında iştirak edir. Layihə həllərinin dəqiqləşdirilməsi və dəyişdirilməsi məsələləri, texnologiya və tədarükçü-zavodda materialların, inşaat konstruksiyalarının və mexanizmlərin olması ilə əlaqədar meydana çıxan konstruktiv dəyişikliklərin razılaşdırılması məsələləri üzrə layihə təşkilatları ilə əlaqəni yaradır.

Layihə-konstruktor sənədlərinin surətçıxarmasını, çoxaldılmasın, komplektləşdirilməsini, uçotunu, saxlanmasını və verilməsini təşkil edir. DBK zavodlarının konstruktor şöbələrinə texniki və metodiki rəhbərliyi, onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Kollektiv və fərdi müqavilələrin işlənməsində və onların tədbirlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını, sərəncamlarını, əmrlərini, istehsalat konstruktor hazırlığı üzrə metodiki, normativ və digər rəhbəredici sənədləri; daxili və xarici məmulat nümunələrinin texniki xüsusiyyətlərini və iqtisadi göstəricilərini; cizgilərin və digər texniki sənədlərin işlənməsinə və tərtibinə dair standartları, metodikaları və təlimatları; işlənən konstruksiyalara qoyulan texniki tələbləri; layihələndirmənin avtomatlaşdırılması üsullarını; konstruksiyalandırma zamanı texniki hesablamaların aparılması metodlarını; layihə və konstruksiyalaşdırş zamanı əməyin elmi təşkilinin əsas tələblərini; texniki estetikanın və bədii konstruksiyalaşdırmanın əsaslarını; avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin əsaslarını; oxşar məhsulun konstruksiyalaşdırmasının qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəsini; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyik mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

 

SMETA-MÜQAVİLƏ ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Sifarişçi, subpodrat və digər təşkilatlarda əsaslı tikinti üzrə podrat müqavilələrin bağlanması üçün hazırlıq və rəsmiləşdirmə işlərinə rəhbərlik edir.

Bağlanmış müqavilələrə uyğun, tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə aid siarişçi və subpodrat təşkilatlarla aparılan .hesabatların düzgünlüyünə nəzarəti təşkil edir.

Sifarişçinin təqdim etdiyi smeta sənədlərinin materiallarının dəyərinin kalkulyasiyasını, nəqliyyat sxemlərinin və digər sənədlərinin yoxlama və razılaşdırma üzrə işlərinə rəhbərlik edir. Digər şöbələrin iştirakı ilə, tikinti material və konstruksiyaları, nəqliyyat, kommunal və başqa xidmətlər üzrə işlərə plan-hesablama qiymətlərinin tərtib olunma, habelə tikinti təşkilatlarının müəssisələrində hazırlanmış məmulatların buraxılış qiymətlərinin müəyyənləşdirmə işlərini təşkil edir.

İqtisadiyyatın təhlili laboratoriyası ilə birlikdə, yeni texnika və texnologiyanın, əməyin elmi təşkilinin, səmərələşdirici təklif və ixtiraların iqtisadi efektliyinin hesablanmasında iştirak edir.

Sifarişçi, subpodrat və ya mal göndərən təşkilatlar tərəfindən müqavilə öhdəlikləri pozulduğu hallarda, peni və cərimələrin tutulmasına aid iddia işini təşkil edir

Öz idarəsi üçün inşa edilən obyektlərin maliyyələşdirilməsinin rəsmiləşdiirilməsində iştirak edir.

Tikinti təşkilatının fəaliyyəti haqqında plan şöbəsi və mühasibatlığın təqdim etdiyi hesabatın hazırlanmasında iştirak edir. Qiymətlərin dəyişilməsi ilə əlaqədar smeta sənədlərində müvafiq dəyişiklər edir.

Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinik yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: trestiin fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; podrat müqavilələrin bağlama qaydalarını; smeta işini; tikintilərin maliyyələşdirmə qaydalarını; tikintidə qiymətqoymanı; tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını; iqtisadiyyatın və istehsalatın və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarının.

 

TİKİNTİNİN MEXANİKLƏŞDİRMƏ TRESTİNİN

MAŞIN VƏ MEXANİZMLƏRİNİN İSTİSMAR VƏ

TƏMİR ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Mexanikləşdirmə trestinin istehsalat proqramının hazırlanmasında iştirak edir və onun icrasını təşkil edir. Mexanikləşdirilmiş işlərin görülməsi üçün obyektlərin vaxtlı-vaxtında hazırlanmasına, normativ və texniki sənədlərin, habelə inşaat maşınlarının istismarında işlərin istehsalat layihələrinin tələblərinə riayət olunmasın nəzarət edir.

Maşınların daşınması və onların yanacaq-sürtkü materialları ilə təmin olunmasını təşkil edir.

Radio-dispetçer rabitəsinin iişinə rəhbərlik edir.

Maşınlar parkının strukturunun təkmilləşdiirilməsi, maşınların iş növbələrinin sayının artırılması, istehsalat işində mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi üzrə, təkliflər işləyib hazırlayır. Texnikanın qış şəraitində işləməsi üçün hazırlıq tədbirləri görür.

İnşaat texnikasının sınaq, təmir və müayinə etmə planlarının hazırlanmasında iştirak edir və onları razılaşdırır.

Texniki uçot v hesabat sənədlərinin aparılmasını təşkil edir. Maşın və mexanizmlərin texniki sazlığına nəzarəti təmin edir. Əvəz olunan işçi avadanlığın istehsalat edilməsinə aid təkliflər hazırlayır.

Maşın, avadanlıq və ayrı-ayrı düyünlərin iş şəraitini öyrənir, maşın və əvəz olunan işçi avadanlığın texniki-istismar xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş təkliflər hazırlayır.

Təmir xidmətinin işini (baş mexanikin xidməti olmadıqda) təşkil edir.

İstismar və təmir xidmətlərində əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi üzrə iş aparır.

Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, yanğın əleyhinə mühafizəyə qoyulan tələblərə riayət olunmasına nəzarət edir.     :

Baş verən cəzaların səbəblərinin öyrənilməsində iştirak edir, maşın və mexanizmlərin istismar və təmiirində təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin yaradılması üzrə tədbirlər işləyib hazırlayır və onları tətbiq edir.

Maşın və mexanizmlərin istismar və təmirinin yaxşılaşdırılmasına aid sərələşdirici təkliflərin baxılmasında iştirak edir. Maşın və mexanizmlərin istismar və təmiri üzrə şöbə və bölmələrin işçilərinə rəhbərlik edir.

Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Bilməlidir: şöbənin istehsalat və təsərrüfat fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarıkın qərar, sərəncam, əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; maşın və mexanizmlərin plan-xəbərdaredici təmirinin və səmərəli istismarının vahid sistemini; maşın və mexanizmlərin texniki xarakteristikalarını, konstruktiv xüsusiyyətlərini və istismar əlamətlərini; maşın və mexanizmlərin istismarı üzrə standartları, texniki şərtləri və təlimatları; iqtisadiyyatını və istehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; dövlət yol polisinin qaydalarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

TİKİNTİ, ŞİRKƏT, KONSERN, BİRLİK (VƏ YA

ONLARA BƏRABƏR TUTULAN MÜƏSSİSƏLƏRİN)

APARATINDA MƏLUMAT (İNFORMASİYA) VƏ

XARİCİ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Müəssisənin bölmələrinin və ayrı-ayrı mütəxəssislərini ölkəmizin və xaricin elmi, texniki, iqtisadi nailiyyətlərinə və qabaqcıl istehsalat təcrübəsinə aid məlumatlarla təmin olunmasını təşkil edir.

Müəssisənin xüsusiyyətini və inkişaf perspektivini nəzərə almaqla, məlumat işləri üzrə tədbirlər layihəsinin işlənib hazırlanmasına, habelə sorğu-məlumat fondunun yaradılmasına rəhbərlik edir. Fondun müntəzəm olaraq artmasını təmin edir.

Texiiki və təşkilati məsələlərin həllinə, habelə istehsalat proseslərinin, əməyin təşkili və istehsalatın idarə olunmasının təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin hazırlanması ilə əlaqədar sahə üzrə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məlumatları təhlil edir, rəhbərliyin və müvafiq şöbələrin

Elm və texnikanın nailiyyətlərinə aid məlumatların mübadiləsini, məlumat materiallarının toplanmasını, sistemləşdirilməsini, öyrənilməsini və ümumiləşdirilməsini, istehsalatın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivi haqqında referat, xülasə və mövzular icmalının tərtibini, habelə müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrini ölkəmizin və xaricin oxşar müəssisələri ilə müqayisə edilməsini, kənar təşkilatların sorğusuna əsasən öz müəssisəsinin qabaqcıl təcrübəsi barədə məlumatın hazırlanmasını təşkil edir.

Müəssisənin bölmələri tərəfindən məlumat materiallarından imtisadə olunmasını təşkil edir.

Müəssisədə texniki nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən istifadə olunması üçün müvafiq təkliflər işləyib hazırlayır.

Xarici ədəbiyyat, kataloq və elmi-texniki sənədlərin tərcüməsini təşkil edir.                       

Xarici ölkələrdəki tikinti şirkət, konsern, firma və digər müvafiq müəssisələr haqqında lazımi məlumat toplayır, mümkün əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir və bu barədə rəhbərliyə təkliflər verir.

Müəssisələrdə birbaşa və uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələrinin yaradılması işində iştirak edir.

Xarici ölkələrdəki müəssisələrlə istehsalat, təchizat, mütəxəssis və fəhlə qüvvəsinin mübadiləsinə aid saziş, müqavilə, niyyət protokollarının tərtibində və bağlanmasında iştirak edir.

Ölkəmizdə və xaricdə tikinti sahəsi üzrə elan edilmiş tenderlərin şərtləri haqqında ətraflı məlumatları toplayıb rəhbərliyə təqdim edir.

Müəssisənin ayrı-ayrı mütəxəssislərinin iş təcrübəsini (ixtisaslarını) artırmaq məqsədi ilə xarici müəssisələrə ezam olunması barədə müvafiq təkliflər verir.

İdarənin qarşısında qoyulan tapşırıqların vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməsini təmin edir.

Şöbənik işçilərinə rəhbərlik edir,

Bilməlidir: elmi-texniki məlumatların təşkilinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və aidiyyatlı təşkilatların qərar, sərəncam, əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ-hüquqi aktları; elmi və texniki istehsalat məlumatlarının komplektləşdirmə, saxlanma, axtarma və verilmə sistemini müəyyənləşdirən qayda, təlimat, əsasnamə və digər normativ sənədləri; sahənin və müəssisənin inkişaf perspektivlərini; tikinti sahəsi üzrə ölkəmizin və xaricin elm və texnikasının vəziyyətini və perspektivlərini; müəssisənin istehsalat və təşkilat strukturunu; müəssisənin əsas texnoloji proseslərini; iqtisadiyyatın və əməyin elmi təşkilini; istehsalatın və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənik-norma və qaydalarını.

 

ƏSAS ŞÖBƏNİN RƏİSİ, ÖDƏNİŞ

DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

Ali ixtisas təhsili və ixtisas üzrə mütəxəssis və rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı.

2-ci dərəcə: tikinti idarəsində əsas şöbələrin rəisi vəzifəsini verinə yetirdikdə;

12-13-cü dərəcələr: tikinti trest və birliyində əsas şöbələrin rəisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

14-cü dərəcə: tikinti konsern, şİrkət, baş idarəsində əsas şöbələrin rəisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə.

 

KÖMƏKÇİ ŞÖBƏLƏR

EV TİKMƏ KOMBİNATLARININ (VƏ YA ONLARA

BƏRABƏR TUTULAN MÜƏSSİSƏLƏRİN)

KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Kombinatın istehsalat fəaliyyəti üçün lazımi material ehtiyatları (resursları ilə (material, yarımfabrikat, konstruksiya, komplektləşdirici məmulat, alət, ehtiyat hissələri) təmin olunmasını təşkil edir.

Material ehtiyatlarının alınması üçün toplanmış tələbnamələrinin (sifarişlərinin) tərtib olunmasını təmin edir, layihə-texniki sənədlərinə və tikintilərin illik planlarına uyğun olaraq kombinatın ehtiyatlara olan tələbatını əsaslandırmaq üçün hesablamalar aparır.

Müvafiq fondların alınması, kombinatı məhsul istehsal edən zavodlara və təchizat təşkilatlarına təhkim edilməsi üçün, komplektləşdirmə üzrə lazımi sənədlər toplusunu işləyib hazırlayır, aidiyyatı təşkilatlara təqdim edir.

Mal göndərən təşkilatlar və materialların növləri üzrə ayrılmış fondların və limitlərin vaxtlı-vaxtında realizasiyasını təmin edir.

Avadanlıq, komplektləşdirici məmulatlar və tikinti materialları ilə təchiz olunmaq üçün mal göndərən təşkilatlarla müqavilələr bağlayır və onların icra olunmasına nəzarət edir. Anbar təsərrüfatını təşkil edir, məmulatların və materilların lazımi qaydada qəbulunu və buraxılmasını, onların keyfiyyət və kəmiyyətcə qorunmasına zəmin yaradan qaydada saxlanmasını təmin edir.

Vaqonların və avtomobil nəqliyyatının vaxtında boşaldılmasını, vaqonlar üzrə borcların ödənilməsini, gələn məmulatların və materialların çeşidlərə ayrılmasını, yük-nəqliyyat sənədlərinin tərtib edilməsini təmin edir.

Anbarda yükvurma-yükboşaltma işlərinin təşkilini və əməyin elmi təşkilini mexanikləşdirmənin, əllə görülən işlərin azaldılmasının tətbiq edilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin realizasiyasını təşkil edir.

Obyektlərin material-texniki ehtiyatlarla istehsalat-texnoloji komplektləşdirilməsini, texnoloji axın (arasıkəsilməyən) qrafikinə uyğun ehtiyatları anbardan tiklən obyektlərin iş zonasına (yerinə) çatdırır.

Kombinat üzzrə ay və həftə-gün mühəndis-komplektləşdirilmə tonlu qrafiklərinin icrasını və komplektləşdirilmə prosesinin operativ nizamlanmasını təşkil edir.

Qeyri-seriyalı və qeyri-tipləşdirilmiş detalların, düyünlərin, məmulatların vaxtında hazırlanmasını təmin edir.

Kombinatın bütün bölmələrində materialların məsrəf normalarına riayət edilməsinə, onların düzgün saxlanmasına və istifadə edilməsinə nəzarət edir.

Kollektiv müqavilənin və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: komplektləşdirilməyə aid müvafiq-icra hakimiyyəti ortalarının qərar, sərəncam, əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri; komplektləşdirilmənin planlaşdırılmasına, xammalın, materialların və digər material resurslarının, istehsalat ehtiyatlarının normativlərinin hazırlanmasının metod və qaydalarını; komplektləşdirilmənin və anbar təsərrüfatının təşkilini; materialların alınması üçün tələbnamələrin tərtibetmə, mal göndərən təşkilatlarla müqavilələrin bağlanılması və onların icrasına nəzarət, kombinatın bölmələrinə buraxılan materiallar üzrə limitlərin müəyyənləşdirməsi qaydalarını; məhsulun keyfiyyətinin material-texniki təminatı üzrə standartları və texniki şərtləri; topdan satış qiymətlərinin preyskurantlarını, işlənən materilların nomenklaturasını; istehsalatın təşkilinin və texnologiyasının, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; komplektləşdirilmə və anbar təsərrüfatı üzrə əməliyyatların uçotunun təşkili və komplektləşdirilmə planının yerinə yetirilməsi barədə hesabatın tərtib etmə qaydalarını; komplektləşdirilməyə aid mütərəqqi, təcrübələri;  

əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əmək mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, istehsalat sanitariyasının və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

EVTİKMƏ KOMBİNATLARININ (VƏ YA ONLARA

BƏRABƏR TUTULAN MÜƏSSİSƏLƏRİN) NƏQLİYYAT

ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Obyektlərə tikinti materialları, konstruksiya və detalların vaxtlı-vaxtında və komplektləşmiş çatdırılması, nəqliyyat vasitələrindən səmərəli istifadə edilməsi, əmək məhsuldarlığının artırılması, maya dəyərinin azaldılması, daşınmanın rentabelliyinin artmasını təmin edir.

Yükləmə-boşaltma və nəqliyyat işlərinin təşkilini, bu işlərin mexanikləşdirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsini və yükləmə-boşaltma vaxtı nəqliyyat vasitələrinin boşdayanmasının azaldılmasını yerinə yetirir.

Yükdaşınma həmçinin, nəqliyyat vasitələrinə kəmiyyət və nomenklatura üzrə tələbatı və bu tələbatın özünün və kənardan cəlb edilən nəqliyyatın hesabına təminatını müəyyən edir. Müəyyən edilmiş göstəricilərin əsasında yükdaşınma və avtonəqliyyat işlərinə aid illik və rüblük tapşırıqların hazırlanmasında iştirak edir.

Nəqliyyat vasitələrinin paylaşdırılmasına və onlardan istifadə edilməsinə operativ nəzarəti yerinə yetirir.

Material-texniki ehtiyatlara (ehtiyat hissələri, yanacaq sürtgü və digər materiallar) üzrə hesablamalar aparılır onlar üzrə sifarişlərin tərtib edilmə-sində iştirak edir və istifadə olunmasına nəzarət edir.

Plan xəbərdaredici təmir qrafiklərinin tərtib edilməsi və yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

Avtonəqliyyatın texniki xidmət və təmirinin planlaşdırmasını və təşkilini, nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri üzrə sifarişlərin tərtibini, habelə əsaslı təmir üzrə limitlərin realizasiyasında nəzarəti yerinə yetirir.

Yüksək istehsalat intizamına riayət edilməsini təmin edir. Əməyin mühafizəsi və nəqliyyatın təhlükəsizlik hərəkətinin təminatı üzrə işləri təşkil edir.

Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə nəzarət edir. Baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələrinin səbəblərini təhlil edir, onların qarşısının alınması üçün, tədbirlər işləyib hazırlayır və həyata keçirir.

İşlərin daşınması üçün tabe təşkilatları müvafiq nəqliyyatla təmin edir.

Nəqliyyat vasitələrinin işinin, habelə onların mövcud sayının, daxil olmasının və yerdəyişməsinin operativ uçotunun aparılmasını təmin edir.

Əməyin elmi təşkilini, yükləmə-boşaltma və nəqliyyat işlərinə tətbiq olunması üzrə iş aparır.

Kollektiv və fərdi müqavilələrin işlənib hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: nəqliyyatın işinin təşkili üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri, avtonəqliyyatın işinin təşkilini; və onun istismar qaydalarını; avtonəqliyyata və lazımi material-texniki ehtiyatlara olan tələbatın müəyyənetmə qaydalarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

İSTEHSALAT-TEXNOLOJİ KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ

İDARƏSİNİN (İTKİ) OPERATİV-İSTEHSALAT

ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilmə qrafikinə uyğun obyektlərin, yığma goıstruksiyalarının, düyün detallarının, məmulatların, yarımfabrikatların və materialların texnoloji komplektləri ilə təmin olunmasına rəhbərlik edir.

Qeyri-tipləşdirilmiş və qeyri-seriyalı konstruksiya, məmulat, düyün, yarımfabrikatların hazırlanması, habelə materialların texnoloji hazırlığının yüksəldilməsi üzrə istehsalın təşkilində iştirak edir.

Texnoloji komplektlərin daxil olmasının gedişinin və hazır məhsul ehtiyatlarının hərəkətinin operativ uçot və nəzarətini təşkil edir,

Texnoloji komplektlərin daxil olmasının operativ nizamlanmasını, İTKİ-nin istehsalat müəssisələri tərəfindən məhsulların istehsalını təmin

Komplektləşdirmə, konteynerləşdirmə, nəqliyyat daşınmaları, yükləmə-boşaltma işləri üzrə İTKİ-nin bölmələrinin fəaliyyətini əlaqələndirir.

Məhsulun hazırlanması məntəqələrində və tikinti meydançalarında İTKİ-nin dispetçer xidmətinə operativ rəhbərlik edir. İTKİ-nin istehsalat bölmələri tərəfindən istehsal olunan məhsulun həcminin, konstruksiya, məmulat, material, düyünlər və tədarüklər ilə komplekt şəkildə təchiz olunma işi üzrə qrafiklərin yerinə yetirilməsinin operativ uçotunu təmin edir, sutka, həftə (on gün), ay ərzində görülən işlər haqqında məlumat hazırlayır və müvafiq xidmətlərə çatdırır.

Obyektlərin tikinti materialları və alətlərinə material-texniki təchizatı üzrə illik və rüblüg planlarının hazırlanmasına rəhbərlik edir və onların icrasını təşkil edir.

Subpodrat təşkilatlarına və tikinti sənayesinin müəssisələrinə lazımi fondları verir.

Komplektləşdirmə üzrə unifikasiya edilmiş normativ-texnoloji sənədləri istehsalatın hazırlığı şöbəsindən qəbul edir və komplektləşdirmə-texnoloji xəritələrin İTKİ-nin komplektləşdirmə şöbəsinə verir.

İTKİ-də yeni texnikanın tətbiq olunması, səmərələşdirmə və standartlaşdırma üzrə işləri təşkil edir.

İTKİ-də yeni texnikanın tətbiq olunması, səmərələşdirmə və standartlaşdırma üzrə işləri təşkil edir.

İTKİ-nin öz gücü ilə təmir işlərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir, İTKİ-nin yardımçı istehsalatında və anbar bazasında tikinti materiallarının düzggün silinməsinə nəzarət edir.

İTKİ-də material ehtiyatlarının qənaət edilməsi, xammal, material və yanacaq-enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması üzrə işlərinə rəhbərlik edir.

Xammal, material və yanacaq-enerji ehtiyatlarının sərf olunması üzrə lazımi statistik hesabatların tərtib olunmasını təmin edir.

Kollektiv müqavilənin və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: maddi-texniki təchizat və komplektləşdirilməyə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini, digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki və normativ sənədləri; maddi-texniki təminatın komplektləşdirmənin perspektiv və cari planlarının hazırlanmasının metod və qaydalarını: maddi-texniki təchizatın və anbar təsərrüfatının təşkil olunmasını; texniki-istehsalat sənədlərinin tərtibetmə qaydalarını; operativ uçotun təşkilinin və hesabatın tərtibetmə qaydalarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; komplektləşdirməyə və maddi-texniki təchizata aid mütərəqqi təcrübələri;

əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əmək mühafizəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, istehsalat sanitariyasının və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

İSTEHSALAT-TEXNOLOJİ KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ

İDARƏSİNİN (İTKİ) DAŞINMA VƏ REALİZASİYA

ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti obyektlərində materialların çatdırılması üzrə təsdiq olunmuş nomenklaturaya əsasən material-texniki ehtiyatların realizasiyası işini yerinə yetirir. Mal göndərən təşkilatlar tərəfindən müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə və daxili material və məlumatların keyfiyyətinə nəzarəti təmin edir.

Müqavilə öhdəlikləri pozulduqda, mal göndərən təşkilatlara qarşı iddia sənədlərini hazırlayır.

Material və məlumatların mal alan təşkilatların nəqliyyatı ilə daşınması üçün, müşayətedici və mal-nəqliyyat sənədlərini nəzarət uçotunun mərkəzi məntəqəsinə vaxtlı-vaxtında çatdırılmasını təşkil edir.

Mal göndərən təşkilatların anbarlarından mərkəzləşdirilmiş qaydada alınan material və məlumatların həcminin genişləndirilməsinə köməklik göstərir.

Material ehtiyatlarının hərəkətinin, xüsusilə quraşdırma işlərində bilavasitə istifadə olunan materialların daxil olmasının operativ uçotunu təşkil edir.

Material-texniki ehtiyatlarının realizasiyasının gedişi haqda hesabatın tərtib edilməsini təşkil edir.

Material, məlumatların kəmiyyət və keyfiyyət üzrə qəbul olunması şərtlərinin yerinə yetirilməsinə, onların yükləmə, boşaldılma, yığılma və saxlanmasının düzgünlüyünə aid anbar təsərrüfatının fəaliyyətinə nəzarət edir.

Tikinti obyektlərinə, təsdiq edilmiş normalara uyğun, materialların buraxılmasına, seçmə üsulla nəzarət edir. Normadan artıq və satılmayan material və məlumatları aşkar edir, onların müəyyən edilmiş qaydada realizasiyası üçün müvafiq sənədləri hazırlayır.

Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: İTKİ-nin və şöbənin fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; maddi-texniki təminat üzrə texniki sənədləri; maddi-texniki təminatın, cari-və perspektiv planlarının istehsalat ehtiyatlarının normativlərinin tərtib olunma qaydalarını; standartları, texniki şərtləri, topdan satış qiymətlərin preyskurantlarını, istifadə edilən materialların nomenklaturasını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

İSTEHSALAT-TEXNOLOJİ KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ

(İTKİ) KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. İşlərin istehsalat layihəsinə, komplektləşdirmələrinə, limitlə alınan mallar xəritələrinə və komplektləşdirmənin texnoloji xəritələrinə uyğun olaraq tikinti obyektlərinin lazımi material-texniki ehtiyatlarla komplektləşdirilməsinə aid tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin edir.

Komplektləşdirmə qrafiklərini (tapşırıqlarını) işləyib hazırlayır. İllik tikinti tapşırıqlarına, layihə və texnoloji sənədlərə uyğun olaraq, material ehtityatları üçün toplu sifarişlərinin tərtib olunmasının təmin edir. Ayrılmış fond və limitlərin tədarükçülər və materialların növləri üzrə vaxtlı-vaxtında realizasiyasını təmin edir. Texnoloji qrafikə uyğun mərkəzləşdirilmiş qaydada, avtonəqliyyatla komplektləşdirici məlumat və materialların əsas (bazis) anbarından obyektin işçi zonasına çatdırılmasını təşkil edir.

Anbar təsərrüfatını təşkil edir, məlumat və materialların lazımi səviyyədə qəbul və buraxılışını, onların kəmiyyət və keyfiyyətcə lazımi səviyyədə saxlanması üçün qorunmasını təşkil edir. Mühəndis-komplektləşdirmə işləri üzrə aylıq-toplu və həftə-sutka, qrafiklərinin faktiki yerinə yerinə yetirilməsi haqda məlumatları ümumiləşdirir və təhlil edir.

Komplektləşdirmə prosesini operativ qaydada nizamlayır. Komplektləşdirmə qrafiklərinin (tapşırıqlarının) icrasını aylıq hesabatını tərtib edir, Əşyaların siyahıya alınmasında (inventarlaşmasında) iştirak edir, Trestin bütün bölmələrində materialların məsrəf normalarına riayət olunmasına, onların düzgün saxlanması və istifadəsinə nəzarət edir. Kollektiv müqaviləinin hazırlanmasında və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir,   

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: komplektləşdirmə üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; material ehtiyatları ilə obyektlərin komplektləşdirmə qrafiklərini; və əsas anbardan inşa edilən obeyktlərin işçi zonasına məlumat və materialların göstərilməsinin texnoloji qrafikini; komplektləşdirmə və anbar təsərrüfatı üzrə əməliyyatların uçotunun təşkilini və komplektləşdirmə tapşırıqlarının icrası haqda hesabatın tərtib olunma qaydasını; iqtisadiyyatın və istehsalatın təşkilinin əməyin, idarəetmənin əsaslarını; iqtissadiyyatın və komplektləşdirmənin planlaşdırılmasının əsaslarını; komplektləşdirmə sahəsində mütərəqqi-təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

YARDIMÇI İSTEHSALATLAR  ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

 

Vəzifə borcu. Öz sənaye bazasının təşkili və inkişafını, sənaye müəssisələrinin məhsulunun, plana və müqavilə öhdəliklərinə uyğun olaraq, vaxtlı-vaxtında lazımi həcmdə və yüksək keyfiyyətlə istehsalının, texniki iqtisadi göstəriciləri ilə ölkəmizin və xaricin yüksək texnki nailiyyətlərinə uyğun, yeni məhsulun istehsalının mənisəməsinin (öyrənməsini) təmin edir. Yardımçı istehsalat müəssisələrinin işini əlaqələndirir Yeni müəssisələrin tikilməsi, mövcudlarının isə yenidən qurulması, modernləşdirilməsi üçün kapital qoyuluşuna olan tələbatı müəyyənləşdirir.

Öz istehsalatının inkişafı üzrə təklifləri işləyib hazırlayır. Yardımçı istehsalat müəssisələrinin tikilməsi və yenidən qurulması üzrə layihə sənədlərinə rəy hazırlayır.

Müəssisələr və tikinti-quraşdırma təşkilatları arasında təsərrüfat-hesablı qarşılıqlı münasibətlər sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlayır.

İşlərin illik və rüblük planlarının, yardımçı istehsalat muəssisələrinin sənaye maliyyə planlarının hazırlanmasında, yeni texnika və texniki-təşkilat tədbirlərinin tətbiqi üzrə plan layihələrinin baxılmasında, avadanlıq, alət və texnoloji ləvazimatın hazırlanması üzrə sifarişlərin yerləşdirilməsində iştirak edir.

Sənaye müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətini təhlil edir. Müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi üzrə operativ planlarının işlənib hazırlanması, onlara, tikinti konstruksiya, detal, qeyri-tipləşdirilmiş avadanlıqların və s. hazırlanması üçün, texniki sənədlərin vaxtlı-vaxtında verilməsi müəssisələrin rüblük və illik iş planlarının yerinə yetirilməsinə buraxılan məhsulun keyfiyyətinə, müəssisələrin material-texniki təminatı üzrə planlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Müəssisələrin material, yarımfabrikat və ehtiyat hissələrinə olan tələbatının müəyyənləşdirilməsində iştirak edir. Kollektiv və fərdi müqavilələrin yerinə yetirilməsində iştirak edir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: istehsalat planlaşdırılması istehsalatın operativ idarə olunması üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; müəssisələrin ixtisaslaşmasını və onların arasında olan istehsalat əlaqələrini; istehsal olunan məhsulun nomenklaturasını; görülən işlərin (xidmətlərin) növlərini; istehsalatın texnologiyasının əsaslarını; istehsalat proqramlarının və istehsal olunan məhsulların təqvimi qrafiklərinin işlənib hazırlanma qaydasını; müəssisələrdə anbar təsərrüfatının, nəqliyyat və yükləmə-bolşatma işlərinin təşkilini; istehsalatın gedişinin operativ uçotu və nizamlanması üzrə mexanikləşdirmə vasitələrini və təşkilatı texnikanı; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əmək qanunveriçiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlukəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

YARDIMÇI KƏND TƏSƏRRÜFATI ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

      Vəzifə borcu. Yardımçı kənd təsərrüfatının təşkilatı-təsərrüfatının fəaliyyətinə rəhbərlik edir.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və təhvili üzrə plan tapşırıqlarının hazırlanmasında iştirak edir və onların yerinə yetirilməsini təmin

Əmək ehtiyatları, torpaq sahələri, bina, qurğu, istehsalatın texniki və digər vasitələrinin səmərəli istifadəsini təmin edir. Əməyin elmi təşkilinin, istehsalatın mütərəqqi texnologiyasının, qabaqcıl üsulların kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində, yüksək məhsuldarlı kənd təsərrüfat bitki növlərinin və cins heyvanlarının yetişdirilməsini, elmi əsaslandırılmış gübrə vermə sisteminin tətbiqini təşkil edir.

Məhsul istehsalında əmək, material və pul vəsaitinin qənaət olunmasına nail olur.

Yardlımçı təsərrüfatın istehsalat fəaliyyəti üzrə, planlaşdırma, uçot və müəyyən edilmiş hesabatın tərtibini təşkil edir.   

Əmək və istehsalat intizamına işçilər tərəfindən əməl olunmasına nəzarət edir.

Əmək mühafizəsinin norma və qaydalarının yerinə yetirilməsini təmin edir. Kadrların hazırlanmasının və ixtisasların artmasının təşkilində iştirak edir.

Fəhlələrə mənzil-məişət xidmətlərinin göstərilməsini təşkil edir.

Kollektiv müqavilənin və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: yardımçı kənd təssərrüfatının istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakmiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; kənd təsərrüfatı istehsalatının texnologiyasını; kənd təsərrüfatın idarəolunmasına aid mütərəqqi təcrübələri; əmək haqqının ödənilməsinin və normallaşdırmasının sistemlərini; maddi-həvəsləndirmə sistemini; torpaq və əmək qanunvericiliyini; əməyi mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariya  və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

SOSİAL İNKİŞAF ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. İstehsalat kollektivi, üzvələrinin fiziki və mənəvi inkişafını təkmilləşdirmək üçün, kompleks sosial-iqtisadi tədbirləri etməklə, sosial tədbirlərin maddi bazasının inkişafını və ondan daha yaxşı istifadə olunmasını təmin edir.

İstehsalat kollektivində əlverişli psixoloji mikroiqlimin yaranması, sosial inkişaf üzrə, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və yayılması, işçilərin yaradıcılıq fəallığının yüksəldilməsi və kadr axınının qarşısının alınmasında iştirak edir.

Kollektivin sosial inkişafının problemlərinə aid sosal-iqtisadi tədqiqatların aparılmasını təşkil edir.

Sosial-iqtisadi məlumatların toplanması və hazır şəklə salınmasına aid metodikaları işləyib hazırlayır və realizə edir.

Kollektivin sosial inkişafı üzrə kompleks planlarının təşkilində iştirak edir və onların hazırlanmasına metodiki rəhbərlik edir.

Maddi və mənəvi həvəsləndirmənin formalarının, kadrların seçilmə, yerləşdirmə və tərbiyəetmə sistemlərinin təkmilləşdirməsində iştirak edir.

Vaxtaşırı müxtəlif qrup işçilərin arasında anketləşdirmənin keçirilməsini təşkil edir.

Anketləşdirmənin nəticələrinin təhlilini keçirir və sosial məsələlər üzrə tədbirlər hazırlayır.

Kollektivin sosial pasportunun göstəricilərini işləyib hazırlayır.

Kollektivdə sosioloji və psixoloji bilikləri təbliğ edir, bölmə rəhbərlərini, kadr xidməti işçilərini təlimatlandırır. Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsi, habelə nəticələrinin yekunlaşdırılmasında iştirak edir.

Əmək kollektivlərinin sosial inkişafı üzrə, tədbirlərinin sosial və iqtisadi səmərəliliyinin təhlilini keçirir. Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir. əmək kollektivlərinin sosial inkişafı üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; əməyin sosiologiyasını; sosioloji tədqiqatların keçirilmə üsullarını; əmək psixologiyasını, müəhndis və sosial psixologiyasının əsaslarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkili, əmək və idarəetmənin əsaslarını; əmək haqqının forma və sistemlərini; əmək kollektivinin sosial inkişafının planlaşdırılmasının qayda və metodlarını; sosioloqların müəssisə və təşkilatlarda əldə etdiyi mütərəqqi iş təcrübələrini; tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 TİKİNTİ-QURAŞDIRMA İŞLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətinin idarə sistemi üzrə perspektiv, illik və cari kompleks planlarını hazırlayır. Texniki inkişaf, eklm və texnikanın nailiyyətlərini tikinti təşkilatlarında tətbiq olunmasına aid planların işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Mövcud nəzarət metodlarını və onların praktiki fəaliyyətdə istifadə edilməsini təkmilləşdirir və yenilərini hazırlayır. Tikinti-quraşdırma işlərinin istehsalında və inşaat konstruksiya və tədarüklərim hazırlanma prosesində meydana çıxam qüsurların (defektləri) səbəblərini müntəzəm olaraq öyrənir. Qüsurların aradan qaldırılmasına sərf olunan itkiləri təhlil edir və onların ləğvi üçün tədbirlər görür.

Tikinti-quraşdırma işlərinin istehsal prosesində material, konstruksiya üçün, məlumatların keyfiyyətini yoxlamaq və sınaqdan keçirmək üçün, müasir metod, yeni alət və avadanlıqların tətbiqini təşkil edir, İşin keyfiyyəti, habelə yeni material və texnologiyanın istifədəsi üzrə normativ sənədlərin öyrənilməsi üçün tenxniki təlim mühazirj, məruzə və seminarların keçirilməsini təşkil edir. Yerli şəraitə uyğun olaraq, sənaye məhsullarının və tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətini qiymətləndirir, aşkarlığı təmin edir və istehsal vahidləri tərəfindən, işin keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsində, əldə olunan nəticələrə görə onların maddi marağını təşkil edir. İcra olunan tikinti-quraşdırma və xüsusi işlərin layihə sənədlərinə və tikinti üzrə normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmasına, İTKİ-də sənaye müəssisələrində konstruksiya, detal və məmulatların hazırlanmasına, seçmə üsulla nəzarət edir, İTKİ-də və sənaye müəssisələrində hazırlanan tikinti material, konstruksiya və məlumatların keyfiyyətinin idarəetməsinə metodiki rəhbərliyi aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirir: material, konstruksiya və avadanlıqların qəbulu və saxlanması, reklamasiya işləri, idarənin özünün istehsalatının texnoloji prosesi, standartların tətbiqi, məhsulun keyfiyyətinə nəzarət (giriş, əməliyyat, qəbul) və məhsulun keyfiyyətinə attestasiyası. İnşaat laboratoriyasının işinə metodiki rəhbərliyi və nəzarəti yerinə yetirir.

Məhsulun keyfiyyətinin idarəetmə məsələləri üzrə (DS, TL və Q, TŞ, təlimat sorğu kitabçaları və s.) bölmələri normativ və sorğu ədəbiyyatı ilə təmin edir. Sənaye müəssisələrinin məhsulu və tikinti-quraşdırma işlərini keyfiyyət məsələlərini texniki-iqtisadi şurada baxılması üçün müzakirəyə hazırlayır. Tikinti-quraşdırma işlərinin və obyektə daxil olan material ehtiyatlarının keyfiyyətsizliyi haqqında təşkilatın rəhbərliyinə məlumat verir. İstehsalat bölmələrinin lazımi ölçü cihazları və laboratoriya avadanlıqları ilə komplektləşdirilməsinin, habelə mövcud vasitələrin uçotunu aparır. Şöbənin fəaliyyəti haqqında hesabatları hazırlayır və onları müvafiq təşkilatlara təqdim edir, Tikinti təşkilatının fəaliyyəti haqqında hesabatın tərtibatında, kollektiv müqavilənin hazırlanmasına və onun şərtlərinin icrasında iştirak edir. Şöbənin əməkdaşlarına rəhbərlik edir.

Bilməlidir: tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətlə idarəolunması üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyəti üzrə idarələrarası nəzarət sistemini, onların keyfiyyətinin yüksəldilməsinin planlaşdırma metodlarını; texniki nəzarətin sistem, metod və vasitələrini; tikinti istehsalatatının texnologiyasının; sahə üzrə və tikinti təşkilatlarında qüvvədə olan standart və texniki şərtləri; tikinti məhsullarının keyfiyyətinin attestasiya qaydalarını; xammal, yarımfabrikat, komplektləşidirici "məlumat, hazır tikinti məhsulunun keyfiyyəti üzrə reklamasiyanın təqdim olunma və baxılma qaydasını; icra olunan tikinti-quraşdırma işləri və tikinti məhsullarının qəbul və sınaqlarının aparılma qaydalarını; uçotun təşkili, tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətinə aid hesabatın hazırlanma müddəti və qaydasını; tikinti-quraşdırma işlərində yüksək keyfiyyət göstəricisinə nail olmaq üçün qabaqcıl təcrübələri və onların tətbiqi ilə əlaqədar nəzarətin təşkilini; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

TİKİNTİ TƏŞKİLATININ AVADANLIQ ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ

Vəzifə borcu. Bütün istehsalat və yardımçı bölmələrdə fəaliyyət göstərək quraşdırılmış avadanlıqların fasiləsiz işləməsini təmin edir və vahid plan-xəbərdaredici təmir sisteminə uyğun olaraq, onların vəziyyətinə nəzarət edir. Təmirdən çıxmış və yeni alınmış avadanlıqların qəbulu üzrə akdların tərtibat və rəsmiləşdirilməsini yerinə yetirir. Avadanlıqların qəzaya uğramasının və sınmasının araşdırılmasında və bu barədə aktların tərtib edilməsində iştirak edir.

Avadanlıqların qəza vəziyyətinə düşməsi və sınması-üzrə təhlil aparır və nəzarət edir, onların nəticələrinin aradan götürmək üçün təkliflər işləyib hazırlayır.

Avadanlıqlara olan tələbatı əsaslandırmaq və onların alınması  üçün sifarişləri tərtib etmək məqsədləri ilə, müvafiq hesablama materiallarını hazırlayır.

Daxil olan avadanlıqların bölmələr üzrə paylanmasında iştirak edir.

 Artıq və istifadə olmayan avadanlıq, mexanizm və aqreqatları aşkar edir.

 İstifadəsiz qalan avadanlıqları təşkilatın daxilində yenidən payşdırılmasını və ya kənar təşkilatlara realizasiya olunmasını təmin edir.

Avadanlıqların inventarlaşdırılmasında və onların təşkilatım balansından silinməsində iştirak edir.

Mal göndərən təşkilatlardan daxil olan avadanlıqların yükləmə, gətirilmə və boşaldılmasını təşkil  edir.

Avadanlıqlar üzrə hesabatın vaxtlı-vaxtında və  keyfiyyətli tərtibatını tərtibatını təmin edir.  

Kollektiv və fərdi müqavilələrin hazırlanmasında və onların şərtlərinin yerinə yetirilməsində iştirak edir.

Şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: avadanlıqlara xidmət göstərilməsi və onların təmirinin təşkil olunması üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodik, normativ sənədləri; tikinti istehsalatatının texnologiyasının əsaslarını; təmir xidmətinin təşkilini; avadanlıqların işləməsinin və təmir işlərinin icrasının planlaşdırılmasının metod və qaydalarını; texnoloji avadanlıqların plan-xəbərdaredici təmir və səmərəli istismarının vahid sistemini; avadanlıqların istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, konsruktiv xüsusiyyətini, iş  rejimi və təyinatını, onun istismar qaydalarını: avadanlıqların istismar, təmir və moderinləşdirilməsinə əməyin elmi təşkilinə qoyulan tələbləri; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin  və idarəetmənin əsaslarını əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalar.

 

KÖMƏKÇİ  ŞÖBƏNİN  RƏİSİ, MÜDÜRÜ

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ  İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ

 

Ali təhsil, tikinti təşkilatlarında mütəxəssis vəzifələrində 5 ildlən az olmayaraq iş stajı,

10-cu dərəcə: tikinti idarəsində köməkçi şöbələrin rəisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

11-12-ci dərəcələr: tikinti, trest və birliyində köməkçi şöbələrin rəisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə;

13-cü dərəcə; tikinti, konsern, şirkət, baş idarəsində köməkçi şöbələrinin rəisi vəzifəsini yerinə yetirdikdə.

 

II. MÜTƏXƏSSİSLƏR

1. GEODEZİST

 

Vəzifə borcu. Bina və qurğuların, layihələrə uyğun dəqiq nişanlanmaşını, bölünmə əməliyyatlarının görülməsini və inşa olunmasını təmin etmək məqsədi ilə, kompleks geodeziya işlərini yerinə yetirir. Geodeziya bölgü əsaslarını sifarişçidən qəbul edir və bina, qurğuların inşa prosesində bölgü işlərini yerinə yetirir (meydancadaxili xətti qurğuların, magistral qurğular istisna-olmaqla, müvəqqəti bina və qurğuların bölgüsü, quraşdırma üfüqlərində daxili bölgü şəbəkəsinin yaradılması, oxlararası bölgü) layihə tələblərinə aid bütün pozuntular haqqında bölmənin baş mühəndisin və tikinti təşkilatlarının baş geozedistinə məlumat verir.

Tikinti-quraşdırma işləri prosesində, işlərin istehsal layihələrində nəzərdə tutulmuş hallarda, bina və qurğuların, konstruksiya və elementlərinin hərəkətinə və deformasiyalarına nəzarət edir.

Layihə sənədlərinin, həndəsi parametrlərin dəqiqliyinə aid tələblərinin pozulması nəticəsinə bina və qurğuların qəzaya (avariyaya) uğramaq təhlükəsi haqqınla işlərin ümumi jurnalında qeydlər aparmaqla, təcili tikinti idarə rəhbərliyi xəbərdar edir,

Başa çatmış tikinti obyektlərinin təhvil verilməsində istifadə edilən lazımi icra sənədlərini tərtib etməklə, vaxtlı-vaxtında icra çəkilişlərini, o cümlədən açıq xəndəklərdə yeraltı kommunikasiyaların çəkilişlərini keçirir,

Xətti istehsalat heyəti tərəfindən həndəsi parametrləri dəqiqliyinə riayət olunmasına seçmə üsulla nəzarət edir.

Geodeziya cihaz, xətti ölçü vasitələrinin vəziyyəti, onların düzgün saxlanma və istismarına nəzarət edir.

Başa çatmış tikinti obyektlərinin sifarişçiyə təhvil verilməsində iştirak edir. Tikinti meydançasında qəbul edilmiş geodeziya nişanlarının qorunması üçün müşahidə aparır. Bölgü işlərini yalnız işlərin istehsalat layihəsi və "işlərin istehsalı üçün" icazə olduqda yerinə yetirir.

Bilməlidir. geodeziya işlərinin yerinə yetirilməsinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; geodeziya cihazlarını və onların texniki istismar qaydalarını; geodeziya işlərinin icrasına aid əsasnamələri, təlimatları, normativ-metodiki sənədlərin tələblərini, iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını; geodeziya işlərinin istehsalı üzrə mütərəqqitəcürbələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

6-cı dərəcə: orta ixtisas (texniki) təhsil və texnik-geodezist vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə iş stajına tələb qoyulmadan ali texniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali texniki təhsil və 3 ildən az olmayaraq geodezist vəzifəsində iş stajı;

9-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 8-ci dərəcəli geodezist vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 9-cu dərəcəli geodezist vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: ali texniki təhsil və 10-cu dərəcəli geodezist vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı.

LAYİHƏ-SMETA BÜROSUNUN (QRUPUNUN) MÜHƏNDİSİ

Vəzifə borcu. İnşa olunan obyektlər üzrə komplektləşdirilmiş layihə-smeta sənədlərinin olmasını və onların, təyinatına əsasən, tikinti-quraşdırma işlərinin icrası üçün verilməsini təmin edir.

Obyektlərin layihələndiriolməsi üçün, layihə təşkilatları ilə birlikdə titul siyahılarını işləyib hazırlayır.

Obyektlərin layihələndirilməsi üçün ilkin məlumatları hazırlayır, layihələndirmə ünün tapşırıqlar tərtib edir və onları lahiyə təşkilatlarına göndərir. Cari layihələndirmə üçün əmək üzrə limitlərin paylaşdırılmasını hazırlayır. Lahiyə təşkilatlarından lahiyə sənədlərini qəbul edir və onlarla birlikdə, podrat tikinti təşkilatlarının iştirakı və bu sənədləri müzakirə edir, lahiyə təşkilatlarının tərtib etdiyi smeta sənədlərinin düzgünlüyünü, qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğunluğunu yoxlayır.

Yeni normativ qiymət, preyskurant, kataloqlar, vahid qifmətlər toplusu və s. qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar, vaxtlı-vaxtında layihə-smeta sənədlərində lazımi dəyişikliklər edir. Layihə-smeta sənədlərini lahiyə təşkilatları ilə razılaşdırmaya hazırlayır. Layihə-smeta sənədləri üzrə, podratçı təşkilatlardan rəylərin alınmasını təmin edir, ekspertiza və podratçının iradları üzrə onun axıra qədər işləməsinə nəzarət edir və təsdiq olunması üçün hazırlayır. Təsdiq edildikdlən sonra, layihə-smeta sənədlərini tikinti təşkilatlarının müvafiq şöbələrinə göndərir. Tikintisi başa çatmış obyektlərin layihələndirilməsinə çəkilən xərclərin silinməsi üçün mühasibatlığa lazımi sənədləri təqdim edir. Layihə-axtarış işləri üzrə tapşırıqların icrası haqqında hər ay hesabat tərtib edir. Layihə-smeta sənədləri üzrə lazımi arayışlar hazırlayır. Onların arxivdə saxlanmasını təmin edir. Müəyən edilmiş forma üzrə hesabatları tərtib edir.

Bilməlidir: tikintidə layihə-smeta işlərinin təşkili üzrə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərin və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanmasının təşkilini, onların razılaşdırma və təsdiq etmə qaydalarını; smeta, smeta-maliyyə hesablamaları və kalkulyasiyaların tərtib olunması üzrə metodiki və vahid qiymətlərin toplu və kataloqlarının, inşaat materialları, konstruksiya, məmulat, avadanlıqların quraşdırılması üzrə, qiymətlər cədvəllərinin preyskurant topluları və avadanlıqların, materialların tipləşdirilimiş dəstlərinin tərtib və istifadə olunma qaydalarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

6-cı dərəcə: orta ixtisas (texniki) təhsil və texnik vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq və ya orta ixtisas təhsilli mütəxəssisi başqa vəzifələrdə əəz etdikdə, 1 ildən az olmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qoyulmadan ali texniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali texniki təhsil və 3 ildən az olmayaraq mühəndis vəzifəsində iş stajı;

9-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 8-ci dərəcəli. mühəndis vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 9-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

11 -ci dərəcə: ali texniki təhsil və 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

3. MEXANİKLƏR:

İNŞAAT MAŞIN VƏ MEXANİZMLƏRİNİN ƏSASLI KÖÇÜRÜLMƏ SAHƏSİNİN MEXANİKİ

Vəzifə borcu. İnşaat maşın və mexanizmlərinin köçürülməsi üzrə saə rəisinin müəyyən etdiyi tapşırıqların icrasını, layihə sənədlərinə, Tİ və Q-a, texniki şərtlərə riayət etməklə, təmin və nəzarət edir. Texnikanın əsaslı köçürülməsi üzrə nəqliyyat sxeminin və hərəkət marşrutlarının işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Maşın və mexanizmlərin köçürülməsi üzrə işlərin həcmindən və müddətindən asılı olaraq, ustalar ilə birlikdə briqada və manqaları tərtib edir, icra olunmuş işləri qəbul edir. Perspektiv planların, habelə quraşdırma işlərinin yaxşılaşdırılması və inşaat maşın mexanizmlərinin köçürmə müddətinin azaldılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir.

Nəqliyyat vasitələrinə texnikanın yüklənmə və bərkidilmə sxemlərini işləyib hazırlayır və onların müvafiq səviyyələrdə razılaşdırır. İnşaat maşın və mexanizmlərinin köçürülməsində, habelə sahədə yerləşən qaldırıcı qurğu, cihaz; elektrik avadanlığı, qazqaynaq və elektrik qaynaq aparatları, təzyiq altında işləyən qabların istismar və təmirində təhlükəsizlik texnikasının qaydalarına əməl edilməsini və onların saz olması və müntəzəm olaraq yoxlanmasını təmin edir.

Nəql edilmə prosesində texnikanın hərəkət etmə qaydası və onun qorunmasına nəzarətin yerinə yetirilməsi haqqınla, texnikanı müşayət edən şəxsləri təlimatlandırır. İnşaat maşın və mexanizmlərinin texniki vəziyyətinə nəzarət edir. İnşaat maşın və mexanizmlərinə xidmət göstərən fəhlələri təhlükəsiz iş üsul və metodları ilə təlimatlandırır və öyrədir. İş yerlərini, əməyin mühafizəsi üzrə, xəbərdaredici yazı, plakat və təlimatlarla təmin edir. Baş vermiş qəza və bədbəxt hadisələrin səbəblərinin araşdırılmasında və onların qarşısının alınası üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Səmərələşdirmə və ixtiranın inkişafına köməgəlik göstərir. İnşaat maşın və mexanizmlərinin daşınmasının təşkilinə aid mütərəqqi təcrübələri öyrənir. Uçot və müəyyən edilmiş hesabatın aparılmasını təşkil edir. Maşın və mexanizmlərin əsaslı köçürülmə dövründə, onların texniki cəhətdən saz vəziyyətdə qəbulunu və verilməsini təşkil edir.

Texnoloji nəqliyyat və quraşdırma ləvazimatının texniki cəhətdən düzgün istismarını təmin edir. İnşaat maşın və mexanizmlərinin əsaslı köçürülməsini icra edən, ona tabe olan sahə fəhlələrinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir. sahənin istehsalat-təsərrüfat və texniki fəaliyyətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; sahədə quraşdırma, təmir xidmətinin təşkilini; köçürülən maşın və mexanizmlərin texniki xarakteristikalarını; onların konstruktiv xüsusiyyətlərini, daşınmanın təşkilini, normaları, dövlət standartlarını, sahədə işin təşkilini; tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

KRANALTI YOLLARIN QURULMASI VƏ İSTİSMARI SAHƏSİNİN MEXANİKİ

Vəzifə borcu. Kranaltı (rels) yollarının qurulması və istismarı üzrə işlərin vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə icrasını təmin edir. Ona təhkim edilmiş, ixtisaslaşdırılmış briqadalardan ibarət kollektivə rəhbərlik edir, obyektdə işlərin istehsal prosesində onların yerdəyişməsinə nəzarət edir. Kranaltı yolların qurulması üzrə sahə rəisinin müəyyən etdiyi tapşırıqların icrasını, layihələrə, tikinti norma və qaydalarına və texniki şərtlərə riayət etməklə təşkil edir. Tikinti obyektlərində inşaat maşın və mexanizmlərinin quraşdırılması üzrə qrafiklərin tərtib edilməsində iştirak edir. Sahədə istifadə edilən inşaat maşın və mexanizmlərinin əsaslı təmiri üzrə qrafik tərtib edir və əsaslı təmirdən sonra onları qəbul edir. İcra sənədlərinin, yerinə yetirilmiş iş həcmlərinin, inşaat, maşın və mexanizmlərinin işləmə vaxtının uçotunu aparır, habelə sahə mexanizmlərindən istifadə edilməsinə gündəlik nəzarət edir. Sahə üçün verilən naryad üzrə maşın və mexanizm hazırlayan zavodlardan daxil olan yeni texnikanı qəbul və komplektləşdirir. Plan-xəbərdaredici və sifarişli təmirlərin istehsalına aid qrafiklərə uyğun mexanizmlərin tikinti obyektindən çıxarılmasını təmin edir. "Texniki baxış" və "texniki xidmət" qrafiklərinə daxil olan bütün sahə avadanlıqlarının təmirinin icrası üçün işə başlamazdan ən azı 10-15 gün əvvəl cədvəllərin tərtib edilməsində iştirak edir. Səmərələşdirmə və ixtiralar üzrə işdə iştirak edir, təkliflərin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsində lazımi köməklik göstərir. Təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması, əməyin mühafizəsi üzrə qayda və normalara riayət edilməsi üçün müntəzəm iş aparır.

Baş vermiş bədbəxt hadisələrin araşdırılması, uçotu və onlara yol verməmək məqsədilə  təbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir, vaxtaşırı işçilərin yükqaldıran sahə və mexanizmləri təhlükəsiz istismar qaydaları üzrə biliklərinin yoxlanılmasını təşkil edir.

Kranaltı yolların qurulmasını və istimarını yerinə yetirən sahə işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: sahənin fəaliyyətini müəyyənləşdirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar. sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; yükqaldıran maşın və mexanizmlərinin texniki xarakteristikalarını, konstruktiv xüsusiyyətlərini, təyinatını, iş rejimlərini və istismar qaydalarını, maşın və mexanizm avadanlıqlarının təmir, quraşdırma. nizamlama və sazlama işlərinin təşkilini və texnologiyasını, tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

 PLAN-XƏBƏRDAREDİCİ TƏCİLİ SAHƏSİNİN MEXANİKİ

        Vəzifə borcu. Bütün növlərdən olan avadanlıqların və kommunikasiyaların, ventilyasiya və yanğın əleyhinə qurğuların qəzasız və etibarlı işini təmin edir. Avadanlığın düzgün istismarını, onun vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətli təmirini və modernləşdirilməsini təmin edir. Vaxtaşırı avadanlıqlar üzrə baxışların keçirilməsini təşkil edir, onlara texniki xidmət göstərmək və təmirlər üzrə qrafiklər tərtib edir, avadanlıqların texniki sənədlərini aparır.

Avadanlıqların ayrı-ayrı düyün və detalların vaxtında tez dağılmasının səbəbini aşkar etmək və aradan qaldırmaq məqsədilə onların iş şəraitini öyrənir. Maşınların, avadanlıqların və onların düyülərinin təmiri, habelə düyün və detalların bərpası üzrə mütərəqqi metodların, avadanlıqların boş dayanmalarının azaldılması və işləmə müddətinin artması, təmir işlərinə çəkilən xərclərin azaldılmasına və keyfiyyətin yüksəldilməsinə aid tədbirləri işləyib hazırlayır və tətbiq edir.

Avadanlığın işləməsi, istismar və təmirinə çəkilən xərclər, onun boş dayanma davamiyyətinin səbəbləri, habelə xidmət göstərmə, təmiri və modernləşməsi üzrə yerinə yetirilən işlərin uçotunu aparır. Ona təhkim olunmuş sahədə yerləşən maşın, mexanizmqaldırıcı qurğu, elektrik avadanlıqları, qaz və elektrik qaynaq aparatları, təzyiq altında işləyən qabların quraşdırma, sökülmə və istismar və təmirində təhlükəsizlik texnikasının qaydalarının yerinə yetirilməsini, habelə onların işçi vəziyyətdə olmasının yoxlanılmasını təmin edir. Sahənin hesabında olan maşın, mexanizm, avadanlıq, digər qurğuların sınaqdan keçirilməsini təşkil edir. Təhlükəsiz iş metod və üsulları haqqında fəhlələri təlimatlandırır və öyrədir. Əmək mühafizəsi üzrə iş yerlərini xəbardaredici yazı, plakat və təlimatlarla təmin edir. Baş verən qəza və bədbəxt hadisələrin səbəblərinin araşdırılmasında da onların qarşısını almaq üçün tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir

Təmir üçün buraxılan vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət edir. Təmir üçün lazımi material, ehtiyat hissələri, detal və alətləri almaq məqsədi ilə sifarişlər tərtib edir və onların işlənilməsi üzrə uçot və hesabat sənədlərinin aparılmasını təmin edir. Avadanlığın detal və düyünlərinin hazırlanma və bərpası üçün, habelə dəyişdirilməsi tələb olunan avadanlıqların alınması üçün sifarişləri tərtib edir. Avadanlıqların təmir və modernləşdirilməsinə aid səmərələşdirici təklif və ixtiralara baxır, onlar üzrə rəylər verir, qəbul olunmuş təkliflərin tədbiq olunmasını təmin edir. Avadanlıqları təmir edən və onların iş qabiliyyətini təmin edən sahə işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir. avadanlıqların, inşaat maşın və mexanizmlərinin təşkili üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; plan-xəbərdaredici təmirin vahid sistemini; sahə qurğularının və avadanlıq sistemlərinin texniki xarakteristikalarını; konstruktiv xüsusiyyətlərini, təyinatını və iş rejimini, onun istehsalat və texniki istismar, habelə texniki istismar vəziyyətinə və normal fəaliyyətinə nəzarət etmənin qaydalarını; planlaşdırma metodlarını, texniki xidmət göstərmə və təmirlərin təşkilini, habelə təmir işlərinin texnologiyasını; avadanlığı quraşdırma, nizamlama və sazlama metodlarını; defekt (qüsur) cədvəllərinin və digər texniki sənədlərin hazırlanma qaydasını; avadanlıqların təmirə vermə və onların təmirdən sonra geri almaq qaydalarını; iqtisadiyyatın, istehsalın təşkilinin və əmək haqının ödənilməsinin əsaslarını; təmirin təşkili və texnologiyası üzrə mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

KİNTİ SASİNİN MEXANİKİ

Vəzifə borcu. İnşaat maşın və mexanizmlərinin istismar prosesində istifadəsinə, texniki vəziyyətinə və onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət edir. Sahəyə məxsus inşaat maşın və mexanizmlərinin təmiri və texniki xidməti üzrə işə rəhbərlik edir. Bu maşın və mexanizmlərə vaxtaşırı baxış və sınaq keçirilməsini təşkil edir. Onların texniki xidmət və sınaq keçirilməsini təşkil edir. Onların texiki xidmət və təmirləinin planlaşdırılmasında iştirak edir. İnşaat maşınlarının işiin uçotunu təşkil edir və onların istifadəsi üzrə hesabat sənədlərii tərtib edir.

Maşın və mexanizmləri təmirə verir. Təmirin vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Yeni maşınları qəbul edir və onları texiki müayinədən keçirir. İstismar etmə müddətinə və digər səbəblərəörə, sıradan çıxmış maşın və mexanizmlərin silinməsi üçün lazımi sənədləri hazırlayır. Qış şəraitində işləmək üçün inşaat maşın və mexanizmlərinin hazırlığı üzrə tədbirlər görür. Sahədə olan inşaat maşınlarının pasportlaşdırılması və uoçtunu (mövcud, daxil olan, yerdəyişən) aparır. Özü hərəkət etməyən və ya aşağı sürətdə hərəkət edən maşın və mexanizmlərin quraşdırma, sökülmə, nəql edilməsi üzrə işə rəhbərlik edir.

Baş podrat ümumtikinti təşkilatlarında tikinti obyektləri üçün metal konstruksiyalarının quraşdırılması, meal məmulatlaının hazırlanması və obyektlərin elektrik, istilik və su təchizatı üzrə işlərinə rəhbərlik edir. Sahədə olan inşaat maşın, mexanizmlər, qaldırıcı qurğu, cihazlar, elektrik avadanlığı, qazqaynaq aparatları, təzyiq altında işləyən qabların, quraşdırma, sökülmə, istismar və təmiri zamanı təhlükəsizlik texnikasıın qaydalarının yerinə yetirilməsini, habelə oların saz olması və müntəzəm yoxlanmasını təmir edir. Texniki ləvazimatın saz olmasına nəzarət edir, Sahəyə məxsus maşın və mexanizmləri, avadanlıqlar, asma nənnilərin və digər qurğuların sınaqdan keçirilməsini təşkil edir. Kiçik mexanizasiya vasitələri, mexanikləşdirilmiş və əl ilə görülən işərdə istifadə olunan alətlərin, tikinti ləvazimatının düzgün istismarını təmin edir; səyyar alət-paylayıcı stansiya (SPAS) və alət-paypayıcı anbarlarını (APA) alət və avadanlıqlarla komplektləşdirir, onların istismar, təmir və uçotunu təşkil edir. İnşaat maşın və mexanizmlərinə xidmət edən sahə fəhlələrini təhüksəizlik iş metod və üsulları üzrə təlimatlandırır və öyrədir.

İş yerlərini əməyin mühafizəsi üzrə xəbərdaredici yazı, plakat və təlimatlarla təmin edir.

Baş vermiş qəza və bədbəxt hadisələrin səbəblərinin araşdırılmasında və onların qarşısının alınması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir.

Əl və mexanikləşdirilmiş alət və kiçik mexanikləşdirmə vasitələri materiallar, ehiyat hissələri, yığma hissələr, komplektləşdirici məmulatların alınması üçün sifaişləri tərtib edir, onların isifadəsinə nəzarət edir və onların işlədilməsi üzrə uçt və hesabat sənədlərini aparır. Tikiti meydançasında v təmir-quraşdırma emalatxanalarında fəhlə-mexanizatorlara rəhbərlik edir.

Bilməlidir: maşın və mexanizmlərinin təmiri və xidmət göstərilməsinin təşkili üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; inşaat maşın və mexanizmlərinin üzrə texniki xarakteristikasını; konstruktiv xüsusiyyətlərini. təyinatını və iş rejimini, onların texniki istismar qaydalarını; təmir işlərinin Texnologiya və təşkilini: avadanlığı quraşdırma. nizamlama və sazlama metodlarını; tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını; iqtisadiyyatın, istehsalın təşkilinin əməyin, idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

 ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

6-cı dərəcə: orta ixtisas (texniki) təhsil, texnik vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq və ya orta ixtisas təhsilli mütəxəssisi başqa vəzifələrdə əvəz etdikdə, 1 ildən az olmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qoyulmadan ali texniki təhsil; -

8-ci dərəcə: ali texniki təhsil və 3 ildən az olmayaraq mexanik vəzifəsində iş stajı;

9-cu dərəcə; ali texniki təhsil və 8-ci dərəcəli mexanik vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 9-cu dərəcəli mexanik vəzifəsində 2 il-dən az olmayaraq iş stajı;

11 -ci dərəcə: ali texniki təhsil və 10-cu dərəcəli mexanik vəzifəsində 2 il-dən az olmayaraq iş stajı.

 

4 MEMAR

Vəzifə borcu. Müxtəlif obyektər üçün kompleks layihələrinin memarlıq hissəsinin (bölməsinin) işlənib hazırlanmasına rəhbərlik edir.

Layihələndirmə layihə təkliflərinin və şəhər, məssisə, bina və qurğuların baş planlarının işlənib hazırlanmasında, müvafiq orqanlarla, nəərdə tutulmuş layihə həlli və tikintinin yerinə yetirmə şərtlərinin razılaşdırılmasında bilavasitə iştirak edir. Layihə işlərinin müəyyən edilmiş vaxtda icrasını, keyfiyyət və qənaət etmənin yüksəldilməsini, habelə qəbul edilmiş layihə həllinin, layihələndirmə və tikinti üzrə qüvvədə lan normativ materialla uyğun olmasını təmin edir. Lazımi texniki-iqtisadi əsaslandırma və tikini-quraşdırma işlərinin həcmi üzrə hesablamanın tərtib edilməsinə, tikintinin smeta dəyərinin, lazımi tərkibdə və sayda avadanlıq məmulat və materialların müəyyən edilməsinə rəhbərlik edir. Layihə - axtarış işlərinin aparılması üzrə sifarişçi və subpodrat təşkilatlarla müqavilə bağlamaq üçün materiallar hazırlayır. Subpodrat təşkilatlara texniki tapşırıqlar işləyib hazırlayır və tapşırılmış işin icrası üçün, onları lazımi məlumatlarla təmin edir. daha məqsədəuyğun qənaətli layihə həllinin axtarışı üzrə tədqiqat işinin aparılması və onun eksperimental yoxlanmasında iştrak edir. Mütərəqqi konstruktiv həllin aşkar edilməsi üçün, müxtəlif variantlar işləyib hazırlayır Layihənin digər hissələri ilə memarlıq hissəsinin uzlaşdırmasını, lazımi texniki sənədlərin komplektliyini, layihələndirmənin bütün mərhələlərində layihə materiallarının həcminin azaldılmasını təmin edir. Layihələrin müvafiq icra hakimiyyəti və ekspertiza orqanlarında baxılmasında, razılaşdırılmasında və müdafiəsində iştirak edir.

Layihələndirilən obyektlərin tikintisində müəllif nəzarətini yerinə yetirir, tikintidə istifadə edilən inşaat materialları, konstruksiya, məmulatların təsdiq olunmuş layihə, standart və texniki şərtlərə uyğun olmasına nəzarət edir.

Layihələndirmə və tikinti üçün ormativ materiaların işlənib hazırlanmasında iştirak edir.

İcra edilmiş işlərin elmi-texniki hesabatlarının bölmələrini tərtib edir. Layihələndirmə və tikintidə mövcud olan mütərəqqi təcrübələri öyrənir. Layihələndirmə və tikintiyə aid olan səmərələşdirici təklif və ixtialara, habelə normativ sənədlərinin layihələrinə aid fikir söyləyir və rəy verir.

Layihənin memarlıq hissəsinin (bölməsinin) işlənib hazırlanmasında iştirak edən memar və texniklərin işini lanlaşdıır və əlaqələndirir.

Bilməlidir: layihə və tikinti işlərinik icrasına, tikintinin inkişaf istiqamətinə aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; rayon planlaşdırma sxemlərini və şəhərlərin baş planlarını; layihələndirmənin üsullarını; layihə işlərinin təşkili və planlaşdırmasını; işlənib hazırlanan layihələrə qoyulan texniki tələbləri; ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tələbləri; müxtəlif təyinatlı obyektlərin layihələndirilməsində əməyin elmi təşkilinin tələblərini; tikinti norma və qaydalarını; layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanması və tərtibi üzrə standartları, texniki şərtləri və digər rəhbəredici sənədləri; layihənin işlənib hazılanmasına aid texniki-iqtisadi hesablamaların və əsaslandırmanın metodlarını; analoji obyektlərin layihələndirilmə və işasında mütərəqqi təcrübələri; layihələndirmənin və tikintinin texniki vasitələrini; standartlaşdırmaın əsaslarını; layihələndirməni əsaslarını; ixtira və kəşflər üzrə sifarişlərin tərtib etmə qaydasın; iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarə-etmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyini mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

6-cı dərəcə: orta ixtisas (texniki) təhsil 3 ildən az olmayaraq texnik vəzifəsində iş stajı;

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qoyulmadan ali texniki təhsil;

8-9-cu dərəcələr: ali ixtisas təhsili və memar vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 8-9-cu dərəcəli memar vəzifəsində 3 il- dən az olmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: ali texniki təhsil və 10-cu dərəcəli memar vəzifəsində 3 il-dən az olmayaraq iş stajı.

12-13-cü dərəcə (aparıcı memar); ali texniki təhsil və 11-ci dərəcəli memar vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

5. MÜQAVİLƏ VƏ İDDİA İŞLƏRİ ÜZRƏ İQTİSADÇI

Vəzifə borcu. Sifarişçi və subpodrat təşkilatlarla bağlanılan podrat müqavilələrini hazırlayır, obyektlərin işası üzrə smeta sənədlərini yoxlayır, təhvil aktlarını tərtib etməklə, yerinə yetirilmiş işlərin dəyərini hesablayır və uçotunu aparır. Tikintidaxili titul siyahılarının baxılması və yoxlanılmasında iştirak edir və podrat müqavilələrini hazırlayır. Sifarişçidən alınmış smeta sənədlərinin yoxlanmasını və onun keyfiyyətinə aid iradların hazırlanmasını yerinə yetirir. Subpodrat təşkilatların nümayəndələri ilə birlikdə, layihə təşkilatı və sifarişçi ilə smetaları, mateialların dəyər kalkulyasiyalarını, nəqliyyat sxemlərini və s. razılaşdırır. İşlərin mərhələlər üzrə icra olunmasına aid cədvəlləri tərtib edir. Limitləri qoyulmuş xərcləri əlavə etməklə, yerinə yetirilmiş işlərin dəyərəni hesablayır. İcra olunmuş və sifarişçinin ödədiyi tikinti-quraşdırma işlərinin uçotunu aparır. İcra olunmuş işlərin, nəzarət məqsədi ilə ölçülməsində iştirak edir. Plan şöbəsi ilə birlikdə tikinti material və konstruksiyalara, nəqliyyat, kommunal və digər xidmətlərə plan-hesablama qiymətlərinin; habelə tikinti təşkilatlarının yardımçı müəssisələrinin məhsullarına buraxılış qiymətlərinin işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Vahid qiymətlər və üstəlik xərclərin normalarına, nəzərdə tutulmayan məsrəflər zrə, məxaric smetalarını tərtib edir və onları lazım gəldikdə sifarişçi ilə razılaşdırır. Yeni texnika və texnologiya, əməyin elmi təşkili, səmərələşdirici təklif və ixtiraların tətbiqinin iqtisadi effektliyini hesablayır.

Arbitrajda baxılmaq üçün, idia sənədlərinin hazılanmasında iştirak edir. Təsərrüfat hesablı biqadalar üçün işlərin, materialların və mexanikləşdirmə üzrə xərclərin hesablanma dəyərini müəyyən edir.

Bilməlidir: tikintidə smeta işi üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; əsaslı tikintinin perspektiv və cari planlarının ilənib hazırlanma qaydasını; idarətmənin əsaslarını; tikintinin təşkilini, iqtisadiyyatın və texnologiyasınını əsaslarını; podrat müqavilələrin bağlanma qaydalarını; smetaların tərkibini, məzmununu, işənib hazırlanma və razılaşdırılma qaydasını; tikintinin maliyyələşdirmə qaydalarını; tikintidə qiymətqoyma məsələəri üzrə normativ sənədləri; plan-uçot sənədlərini; operativ və statistik uçot və hesabatın təşkilini; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyini mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

6-cı dərəcə: orta ixtisas (iqtisadi) təhsili və texnik vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq iş stajı və  ya orta ixtisas təhsilli mütəxəssisləri əvəz edən başqa vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qoyulmadan ali iqtisadi və  ya  mühəndis-iqtisadi təhsil;

8-9-cu dərəcələr: ali iqtisadi və ya mühəndis-iqtisadi təhsil, iqtisadçı vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-11-ci dərəcə (aparıcı iqtisadçı): ali iqtisadi və ya mühəndis-iqtisadi təhsil və 9-cu dərəcəli iqtisadçı vəzifəsində 2-3 ildən az olmayaraq iş stajı.

 

6. MÜHƏNDİS-ENERGEİK

Vəzifə borcu. obyektlərinin yardımçı istehsalat və xidmət göstərən təsərrüfalarıın fasiləsiz enerji təchizatını təmin edir. Enerji avadanlığının istismar və təmirini, habelə enerjinin qənaətlə işlədilməsinə nəzarəti təşkil edir. Enerji təsərrüfat və sexlərinin işlərinin planlaşdırır, enerji avadanlığının təmir qrafiklərini, elektroenerji, yanacaq, buxar, qaz, su, sıxılmış havanın istehsalı və istifadəsi üzrə planlrı, yanacaq və enerjinin ütün nöflərinin normalarını işləyib hazırlayır, habelə enerji təsərrüfatlarıın istismarı üçün lazım olan sifarişləri və hesablamaları tərtib edir. Təşklatın istehsalat bazasının perspektiv inkişaf planının işləib hazırlanmasında iştirak edir. "Yeni layihələndirilən, habelə işləyən enerji obyektlərinin yenidən qurulması üçün texniki tapşırıqları tərtib edir.

Nəzarətedici ölçü, elektrotexniki və istiliktexniki cihazlara nəzarət edir. Təzyiq atında işləyən qəzan və qabların vaxtlı-vaxtında Dövlət enerji müfəttişliyinə təqdim edilməsini təşkil edir. Əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir, Tikinti təşkilatında enerji avadanlıqlarının mövcudluğunun və hərəkəcinin inventar uçotunu, habelə elektrik enerjisi və yanacağın sərf olunmasının, enerji təsərrüfaı işinin texniki-iqtisadi gösəricilərinin ucotunu və təhlilini aparır. Enerji avadaqlıqlarının qəzaları uğramasının səbəblərinin araşdırılmasında iştirak edir və onların aradan aldırılma və yol verilməməsi üçün tədbirlər işləyib hazırlayır. Enerji qurğularını, qış şəaitində işləmək üçün, hazırlamaq məqsədi ilə tədbirlər işləyib hazırlayır və onların icrasına nəzarət edir. Enerji təsərüfatıın sahələrində əməyin elmi təşkilinin, istismar və təmirdə yeni mütərəqqi üsulların tətbiqini təmin edir. İş yerlərinin attestasiyası üzrə komissiyanın işində iştirak edir. Avadanlığın təkmilləşdirilməsinə aid, səmərələşdirici təkliflər və ixtiralar üzrə rəylər verir və qəbul edilmiş təkliflərin tətbiq edilməsini təşkil edir. Təhlükəsiz iş üsulları üzrə fəhlələrə istehsalat təlimatları keçir və onların mühafizəedici vasitə və qurğularla təmin olunmasını yoxlayır.

Bilməlidir: enerji avadanlıq və kommuniksiyaların istismarı üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərini və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri; enerji təsərrüfatının təşkilini, enerji avadanlığının texniki xarakteristikasını, konstruktiv üsusiyyətlərini, təyinatını, iş rejimini, onun texniki istismar qaydalarıı və təmirlərin aprarılma texnologiyasını; istehsalata enerji xidmət göstərmək sahəsində elmin nailiyyətərini və mütərəqqi təcrübələri, iqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin və idarəetmənin əsaslarını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyini mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

6-cı dərəcə; orta ixtisas (texniki) təhsil, texnik vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq və ya orta ixtisas təhsilli mütəxəssisi başqa vəzifələrdə əvəz etdikdə 1 ildən az olmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qoyulmadan ali texniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali texniki və 3 ildən az olmayaraq mühəndis-energetik vəzifəsində iş stajı;

9-cu dərəcə: ali texniki təhsil və 8-ci dərəcəli mühəndis-energetik vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq iş stajı;

10-11 -ci dərəcə (aparıcı mühəndis-energetik); ali texniki təhsil və 2-3 ildən az olmayaraq 9-cu dərəcəli mühəndis-energetik vəzifəsində iş stajı.

 

7. TEXNİKLƏR İSTEHSALATIN HAZIRLIĞI ÜZRƏ TEXNİK

Vəzifə borcu. Tikinti istehsalatının mühəndis hazırlığı ilə təmin olunmasında iştirak edir. Layihə-smeta sənədlərini alır və onların qeydiyyat jurnalını aparır. Onun komplektləşdirilməsini habelə lazımi razılaşdırma və təsdiqlərinin mövcudluğunu yoxlayır. Lahiyə-smeta sənədlərinin saxlanmasını, uçotunu, habelə subpodrat təşkilatlarına verilməsini təmin edir. Tikinti meydançalarında layihə-smeta sənədərinin saxlanmasına və icra sənədlərinin aparılmasına nəzarət edir. Rekvizitləri göstərməklə, işlərin aparılması jurnallarını hazırlayır və tikinti sahəsinə təhvil verir. Obyektlərin istismara verilməsi üçün sənədləri hazırlayır.

İşlərin icra layihələrinin işlənib hazırlanması, müvəqqəti bina və qurğuların qeyri-standartlaşdırılmış avadanlıq, qurğu və əşyaların layihələndirilməsi, obyektərin istismara verilməsi, inşaat maşınlarının işi və fəhlələrin hərəkətinin toplu qrafiklərinin tərtib edilməsində iştirak edir. Natural və dəyər ölçüsünə iş həcmlərinin cədvəllərini, tikinti material, detal və konstruksiyalarına tələbnamə və məmulatların hazırlanmasına aid sifarişləri tərtib edir. Sifarişləri tikinti təşkilatlarının yardımçı müəssisələrində yrəşdirir və onların icrasına nəzarət edir. Təsərrüfat hesablı briqadalar üçün, komplektəşmə cədvələrini və limitlə alınan malar üzrə xəritələri tərtib edir, Materialların faktiki sərf edilməsini normativlə müqayisə edir.

Bilməlidir: tikinti istehsalatının mühəndis hazırlığı sistemini; tikinti istehsalatıın texnologiya və təşkilini; layihə-smeta sənədlərinin tərkibini, tərtibatına qoyulan tələbləri və onların təhvil vermə qaydalarını; işlərin icra layihələrinin işlənib hazırlanma qaydasını tikinti təşkilatlarının yardımçı muəssisələrində buraxılan məmulatların nomenklaturasıı; istifadə olunan inşaat materialları; məmulat və konstruksiyaların nomenklaturasını; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyini mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

TEXNİK-GEODEZİST

Vəzifə borcu. İnşa olunan tikinti obyektlərinin layihələrə uyğun olmasını təmin edən, geodeziya işlərini yerinə yetirir, Sifarişçidən tikinti obyektlərinin geodeziya bölgü əsasını, o cümlədən bina vqurğuların baş oxlarının, mühəndis kommunikasiya trassalarının qəbulunda iştirak edir: İnşa prosesində bölgü işlərini, başa çatmış mərhələlərin icraçı çəkilişlərini yerinə yetirir.

Xətti istehsalat heyəti tərəfindən, həndəsi parametrlərin dəqiqliyini təmin etmək işinə, seçmə üsulla aparılan nəzarətdə iştirak edir, bilavasitə rəhbərinə, aşkar pozuntular haqqında məlumat verir. Geodeziya ölçülərinə aid jurnalı aparır. Tikinti mydançasında olan geodeiya nişanlarının qorunması,  inşa prosesində onların vəziyyətinin dəyişilməsinə nəzarət edir, zədələnmiş nişanların təmirini məhv edilmişlərin isə yeniləri ilə əvəz edilməsini təmin edir. Başa çatmış tikinti obyektlərinin təhvil verilməsində istifadə edilən icraçı geodeziya sənədlərinin hazırlanmasında iştirak edir.

Bilməlidir: geodeziya alətərini və onların texniki istismar qaydalarını; geodeziya işlərinin istehsalı üzrə əsasnamə, təlimat, habelə normativ-metodiki sənədlərin tələb və təvsiyyələrini; tikinti istehsalının texologiysının əsaslarını; gerdeziya işlərinin istehsalı üzrə mütərəqqi təcrübələri; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; eodeiya işlərinin icrasında əməyini mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

 

 TEXNİKLƏRİN ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİNƏ İXTİSAS TƏLƏBLƏRİ:

4-cü dərəcə: iş stajına tələb qoyulmadan, orta ixtisas təhsili;

5-6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsili və 2 ildən az olmayaraq texnik və ya ota ixtisas təhsilli mütəxəssisi əvəz edəcək başqa vəzifələrdə iş stajı;

7-8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili və 5 ildən az olmayaraq müvafiq olaraq 6-cı-7-ci dərəcələrdə texnik vəzifəsində iş stajı.

 

 

 * iş icrasının vəzifə borcu tikinti sahəsinin tam strukturu üçün müəyyən edilib: "böyük

   iş icraçısı - iş icraçısı  usta"

        İş icrasının sahəsi bilavasitə tikinti idarəsinin rəhbərliyinə tabe olan hallarda,

        iş icrasının vəzifə borclarına böyük iş icraçısının funksiyaları daxil olur5 iş

          icraçısının tabeliyində usta olmayan hallarında, onun vəzifə borclarına ustanın

  funksiyaları əlavə olunur.

 

*  Ustanın vəzifə borcu tikinti sahəsinin tam, strukturu üçün müəyyən edilib: “böyük iş

    icraçısı - iş icraçısı - usta.”  Ustanın bilavasitə tikinti sahəsinin rəhbərinə tabe

    olduğu hallarda, onun vəzifə borclarına iş icraçısının funksiyaları əlavə olunur.