Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz bayraqları haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz bayraqları və vımpelləri haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələri dyş gəmilərinin, kməki gəmilərinin və vəzifəli şəxslərinin Hərbi-Dəniz bayraqlarının və vımpellərinin təsviri və şəkilləri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şәhәri, 4 noyabr 1997-ci il

391-IQ

"Azərbaycan Respublikasının

Hərbi-Dəniz bayraqları

haqqında" Qanuna

1 NMRƏLİ ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz bayraqları haqqında

ƏSASNAMƏ

Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağı

 

1. Dyş gəmiləri, eləcə də hərbi qulluqularla komplektləşdirilmiş dyş gəmiləri birləşmələrinin tərkibinə daxil olan kməki gəmilər Hərbi-Dəniz Bayrağı daşıyırlar.

2. Hərbi-Dəniz Qvvələrinin gəmisində qaldırılmış Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağı gəminin Dyş Bayrağıdır. O, altında zdy gəmilərin dvlət mənsubiyyətini və toxunulmazlığını, onların dəniz hdudlarında Azərbaycan Respublikasının dvlət mənafeyini qorumağa hazır olduqlarını gstərir.

3. Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağı əsgəri şərəf, şcaət və şhrət rəmzidir. O, gəminin hər bir hərbi qulluqusuna Vətənə sədaqətlə xidmət etmək, z qanmı və canmı belə əsirgəmədən onu mərdlik və bacarıqla mdafiə etmək, dşməndən qorumaq borcunu xatırlatmaq ndr.

4. Hərbi-Dəniz Bayrağı gəmi hərəkətdə ikən qafeldə, dayanacaqda isə - arxa flaqştokda qaldırılır.

Azərbaycan Respublikası HDQ kməki

gəmilərinin bayraqları

5. Gəmilərin, sahil qoşunları və dəniz piyadası hissələrinin dyş və gndəlik tələbatlarını təmin etmək n nəzərdə tutulmuş HDQ-nin dəniz və reyd təchizat gəmilərinə, axtarış-xilasetmə, hidroqrafiya gəmilərinə və katerlərinə Azərbaycan Respublikası HDQ yardımı gəmilərinin bayraqları verilir.

Hərbi gəmilərin vımpeli

6. Hərbi gəmilərin (katerlərin) vımpeli onu gstərir ki, hərbi gəmi kompaniyanın heyətindədir və komandanlığın hər hansı tapşırığını yerinə yetirməyə hazırdır.

7. Hərbi gəmilərin vımpeli Hərbi-Dəniz Bayrağı verilmiş gəmilərin qrot-stenqasında (bir dəstək olanda - front stenqasında) qaldırılır.

Vəzifəli şəxslərin bayraqları və breyd - vımpelləri

8. Hərbi-dəniz Qvvələrinin vəzifəli şəxslərinə və Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin Ali komandanlığına vəzifəli şəxslərin bayraqları və breyd-vımpelləri verilir. Vəzifəli şəxslərin bayraqları və breyd-vımpelləri bu şəxslərin olduqları gəmilərdə qaldırılır və endirilir.

"Azərbaycan Respublikasının

Hərbi-dəniz bayraqları

haqqında" Qanuna

2 NMRƏLİ ƏLAVƏ

Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz bayraqlarının

TƏSVİRİ

Arxa bayraqları və vımpellər

 

1. Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağı (şək. 1) - bayrağın aşağı kənarı boyunca iki mavi dalğavari zolağı olan ağ dzbucaqlı qumaşdır.

Bayrağın ağ qumaşında yerləşdirilib: sol yarısında qırmızı aypara və ondan sağda səkkizguşəli ulduz; sağ yarısında - lvbər kanatı dolanmış mavi rəngli lvbər (holl tipli). Lvbərin yuxarı və aşağı nqtələri aypara ilə eyni xətdə yerləşib.

Bayrağın lləri: bayrağın eninin uzununa nisbəti - 1:1,5-dir, mavi zolaqların eni: ensiz 1/25-dir, enli - 3/25- dir; zolaqlar arasındakı məsafə ensiz zolağın eninə bərabərdir, ayparanın yuxarı nqtəsindən bayrağın yuxarı kənarına qədər, eləcə də ayparanın aşağı nqtəsindən bayrağın mavi zolağına qədər məsafə bayrağın eninin 1/5-nə bərabərdir; ulduzun təsvir olunmuş sahəsinin diametri bayrağın eninin 1/5-i, həkk olunmuşun isə 1/10-i təşkil edir.

2. Azərbaycan Respublikası Hərbi-Dəniz Qvvələrinin kməki gəmilərinin bayraqları (şək.2) - krjesində Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağının təsviri olan gy qumaşdır.

Bayrağın eninin uzununa nisbəti - 1:1,5-dir. Krjedə yerləşdirilmiş Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağının ls - btn qumaşın 1/4-dir.

3. Hərbi gəmilərin vımpeli (şək.3) - rəng qammasına grə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağına uyğun olan iki şa ilə qurtaran uzun ensiz -rəngli zolağı olan kiildilmiş ll Azərbaycan Respublikası Hərbi-Dəniz Bayrağıdır.

Vımpelin uzunluğunun bayrağın eninə nisbəti - 30:1-dir (katerlərdə 12:1-dir); şaların kəsiyinin uzunluğu vımpelin uzunluğunun 1/7, şaların yayılması - bayrağın eninin 1/2-nə bərabərdir.

Vəzifəli şəxslərin bayraqları və breyd - vımpelləri

4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvəteri Ali Baş Komandanının Bayrağı (şək. 4) - Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağı rəngində fqi zolaqlı və aşağı kənan boyunca uzanan iki mavi dalğavari zolaqlı ağ qumaşdır. Bayrağın ortasında Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gerbinin təsviri yerləşdirilib.

Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti - 1:1,5-dir. Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağındakı rəngdə zolaqların eni - bayrağın eninin - 1/10-dir. Azərbaycan Respublikasının Dvlət Gerbinin ən iri diametri bayrağın eninin 1/2-dir; onun aşağı nqtələri ensiz mavi zolağın yuxan kənarından bayrağın eninin 1/5-i qədər məsafədədir.

5. Azərbaycan Respublikası mdafiə nazirinin Bayrağı (şək. 5) - Azərbaycan Respublikasının enli fqi mavi zolaqlı Hərbi-Dəniz Bayrağıdır. Lvbər ağ fonda yerləşir; və aşağısında rəng qammasına grə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağına uyğun gələn rəngli lent yerləşən qızılı rəngli dəfnə ələngi ilə haşiyələnmişdir.

Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:1,5-dir; enli fqi mavi zolağın eni - bayrağın eninin 1/5-dir; bayrağın yuxarı kənarından enli zolağa qədər məsafə bayrağın eninin 1/4 -dir; dəfnə ələnginin ən byk diametri bayrağın eninin 1/2-dir. ələngin eni bayrağın eninin 1/20-dir; dəfnə ələnginin aşağı nqtələri ensiz mavi zolağın yuxarı kənarından bayrağın eninin 1/5-1 qədər məsafədədir.

6. Azərbaycan Respublikası Hərbi-Dəniz Qvvələri komandanının Bayrağı (şək. 6) - Azərbaycan Respublikasının iki fqi mavi zolaqlı Hərbi-Dəniz Bayrağıdır. Lvbər ağ fonda yerləşir və aşağısında rəng qammasına grə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağına uyğun gələn rəngli lent yerləşdirilmiş qızılı rəngli dəfnə ələngi ilə haşiyələnmişdir.

Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti -1:1,5-dir; mavi zolaqların eni - bayrağının eninin 7/100-dir; zolaqlar arasında məsafə - bayrağın eninin 1/10-dir; bayrağın yuxan kənarından yuxarıdakı zolağa qədər məsafə - bayrağın eninin 1/4-dir; dəfnə ələnginin ən iri diametri - bayrağın eninin 1/2-dir; ələngin eni -bayrağın eninin 1/20-dir; dəfnə ələnginin aşağı nqtələri ensiz mavi zolağın yuxarı kənarından bayrağın eninin 1/5-i qədər məsafədədir.

21377

7. Azərbaycan Respublikası Hərbi-Dəniz Qvvələri qərargahı rəisinin Bayrağı (şək.7) - Azərbaycan Respublikasının bir fqi mavi zolaqlı Hərbi-Dəniz Bayrağıdır. Lvbər ağ fonda yerləşir və aşağısında rəng qammasına grə Azər-baycan Respublikasının Dvlət Bayrağına uyğun gələn rəngli lent yerləşdirilmiş qızılı rəngli dəfnə ələngi ilə haşiyələnmişdir.

Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti - 1:1,5-dir; mavi zolağın eni bayrağın eninin 7/100-dir; bayrağın yuxarı kənarından yuxarıdakı zolağa qədər məsafə -bayrağın eninin 7/20-dir; dəfnə ələnginin ən iri diametri - bayrağın eninin 1/2-dir; ələngin eni - bayrağın eninin 1/20-dir; dəfnə ələnginin aşağı nqtələri en-siz mavi zolağın yuxarı kənarından bayrağın eninin 1/5-i qədər məsafədədir.

8. Gəmilər birləşməsi komandirinin Bayrağı (şək.8) - aşağısında rəng qammasına grə Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağına uyğun gələn -rəngli lent yerləşdirilmiş qızılı rəngli dəfnə ələngi ilə haşiyələnmiş lvbərli Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağıdır.

Bayrağın eninin onun uzunluğuna nisbəti - 1:1,5-dir; dəfnə ələnginin ən iri diametri - bayrağın eninin 1/2-dir; ələngin eni - bayrağın eninin 1/20-dir; dəfnə ələnginin aşağı nqtələri ensiz mavi zolağın yuxarı kənarından bayrağın eninin 1/5-i qədər məsafədədir.

9. Gəmilər birləşməsi komandirinin breyd-vımpeli (şək.9) - şalı Azərbaycan Respublikasının Dvlət Bayrağına uyğun gələn rəngli dzbucaqlı qumaş-h kiildilmiş ll Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağıdır.

Breyd-vımpelin uzunluğunun bayrağın eninə nisbəti - 5:1-dir. Şaların kəsiyinin uzunluğu bayrağın uzunluğuna bərabərdir. Şaların yayılması bayrağın eninin 1/2-nə bərabərdir.

10. Gəmilər divizyonu komandirinin breyd-vımpeli (şək. 10) - şaları gy rəngli dzbucaqlı qumaşlı kiildilmiş ldə Azərbaycan Respublikasının Hər-bi-Dəniz Bayrağıdır.

Breyd-vımpelin uzunluğunun bayrağın eninə nisbəti - 5:1-dir. Şaların kəsiyinin uzunluğu bayrağın uzunluğuna bərabərdir. Şaların yayılması bayrağın eninin 1/2-nə bərabərdir.

11. Reyd byynn breyd-vımpeli (şək. 11) - ağ rəngli dzbucaqlı qumaşlı kiildilmiş ldə Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Dəniz Bayrağıdır.

Breyd-vımpelin uzunluğunun bayrağın eninə nisbəti 5:l-dir. Şaların kəsiyi-nin uzunluğu bayrağın uzunluğuna bərabərdir. Şaların yayılması bayrağın eninin 1/2-nə bərabərdir.