AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
02.05.1997
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
38
ADI
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
210.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər haqqında

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Qanunun qüvvəyə minməsi və “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Qanunun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1996-cı il tarixli 438 nömrəli sərəncamına əsasən Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nümunəsi və verilmə qaydası təsdiq edilsin (Əlavə 1).

2. Azərbaycan Respublikası ərazisində tətbiq olunan müəllif müqavilələrinin nümunəsi təsdiq edilsin (Əlavə 1).

3. Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərindən istifadənin bəzi növlərinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarları və hesablanması qaydaları təsdiq edilsin (Əlavə 3-8).

4. Televiziya və radio verilişlərinin, televiziya filmlərinin və digər televiziya və radio əsərlərinin yaradıcılarına ödənilən müəllif qonorarlarının və sair ödənilən haqların miqdarı və verilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (9 nömrəli əlavə). [1]

5. Dövlət sifarişi ilə istehsal edilən kinofilmlərin yaradıcılarına ödənilən müəllif qonorarlarının və sair ödənilən haqların miqdarı və verilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (10 nömrəli əlavə). [2]

6. Müəyyən edilsin ki, müəllif qonorarının bu qərarın 3-cü bəndində müəyyən edilmiş miqdarları 3 yanvar 1997-ci il tarixdən tətbiq olunur. [3]

7. Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının qorunması üçün əlaqəli hüquq obyektlərindən istifadəyə görə minimum miqdarlar haqqında müvafiq təklif hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 2 may 1997-ci il

№ 38

 

 


Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Gerb

Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaiyan

 

Əsərin qeydiyyatı haqqında

ŞƏHADƏTNAMƏ [4]

№_____

BAKI

Əsərin adı __________________________________________________________________

Obyektiv forması _____________________________________________________________

Növü ________________________________________________________________________

Açıqlanması __________________________________________________________________

Qeydiyyat nömrəsi ____________________________________________________________

Qeydiyyat tarixi ______________________________________________________________

Müstəsna müəlliflik hüquqlarının sahib(lər)i _____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sifariş № ___________________________________________________________________

Şöbə rəisi ___________________________________________________________________

Bu Şəhadətnamə müəlliflik prezumpsiyası kimi çıxış etmir. Mübahisə yaranan hallarda, digər sübutlar olmadıqda, qeydiyyat haqqında şəhadətnamə məhkəmə tərəfindən müəlliflik prezumpsiyası kimi tanınır (“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 8, hissə 5). [5]

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 8 oktyabr 1996-cı il tarixli sərəncamı ilə verilən səlahiyyətlər əsasında Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Müstəsna müəlliflik hüquqları sahib(lər)inin soyadı, adı, atasının adı _______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Əsərini _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

qeydiyyatdan keçirmiş və bu Şəhadətnaməni vermişdir.

Sədr ___________________

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 1

 

Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin verilmə qaydası

 

1. Müstəsna müəlliflik hüquqlarının sahibləri müəlliflik hüququnun qüvvədə olduğu müddətdə əsərlərini Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyində qeydiyyatdan keçirə bilərlər. [6]

2. Təyinatından, dəyərindən və məzmunundan, habelə ifadə edilmə formasından və üsulundan asılı olmayaraq yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi olan həm açıqlanmış, həm də açıqlanmamış, obyektiv formada olan bütün əsərlər qeydiyyatdan keçirilə bilər.

3. Qeydiyyat üçün təqdim olunan əsər hər hansı bir maddi daşıyıcıda olmalı və mövcud qanunvericilikdə müəllif hüququnun obyekti olan əsərlər üçün müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir.

4. Əsərin qeydiyyata alınması üçün ona müvafiq ekspert rəyinin verilməsi zərurəti yarandıqda əsərlər rəyə göndərilir. [7]

5. Şərikli əsərin qeydiyyata alınması üçün şərik müəlliflərdən hər biri, aralarındakı müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmazsa, müstəqil qaydada qeydiyyat üçün müraciət edə bilər.

6. Əsərini qeydiyyatdan keçirən hüquq sahibinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi nümunəvi forma üzrə şəhadətnamə verilir. [8]

7. Şərikli əsər qeydiyyatdan keçirilərkən şərik müəlliflərdən hər biri qeydiyyat haqqında şəhadətnamə ala bilər.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 2

 

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi Müəllif müqaviləsi [9]

Öz fəaliyyətini mövcud qanunvericilik və _______________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(nizamnamə, əsasnamə, şəhadətnamə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi)

 

əsasında həyata keçirən _______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(idarə, müəssisə, təşkilatın adı)

 

bundan sonra “İstifadəçi” adlanacaq, onun şəxsində ______________________________

 

_____________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalayan şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

bir tərəfdən və müəllif(lər) və ya müəlliflik hüquqlarının digər sahibləri, bundan sonra “Müəllif” adlanacaq, onun şəxsində ______________________________

 

_____________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalayan şəxsin soyadı, adı və ünvanı)

digər tərəfdən aşağıdakılar haqqında müqavilə bağladılar:

1. Əsas anlayışlar

1.1. “Müəllif” — əsərin yaradıcısı, fiziki şəxs.

1.2. “Əsər” — təyinatından, dəyərindən və məzmunundan, habelə ifadə edilmə formasından və üsulundan asılı olmayaraq obyektiv formada mövcud olan və müəlliflik hüququnun obyekti sayılan yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi.

2. Müqavilənin predmeti

2.1. Müəllif bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulan şərtlər daxilində öz əsər(lər)indən _____________________________________________________________________________

(əsər(lər)in adı)

istifadə üçün ________________________________________________________________

(istifadə üsulunun adı)

İstifadəçiyə _________________________________________________ lisenziya verir.

(müstəsna, yaxud qeyri-müstəsna)

2.2. Hüquq(lar)ın verildiyi müddət və ərazi _____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.3. İstifadəçi bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulan şərtlər daxilində və müvafiq üsullarla əsər(lər)dən istifadə etməyi öhdəsinə götürür.

İstifadəçinin sifarişi ilə yaradılan əsərlərə görə əlavə haqq ödənilir və Müəllif və İstifadəçi arasında müqavilə qaydasında rəsmiləşdirilir (bax: Müəllif müqaviləsinə Əlavə (sifarişlə yaradılan əsərlər üçün).

3. Maliyyə şərtləri və ödəniş qaydaları

3.1. İstifadəçi bu müqavilə ilə verilən lisenziyaya uyğun olaraq əsər(lər)dən istifadəyə görə __________________________________________________________________________________________________________________________ qonorar ödəməyi öhdəsinə götürür.

3.2. Ödəniş qaydası ___________________________________________________________

3.3. Ödəniş müddəti __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(müəllif müqaviləsi üzrə müəllif qonorarı əsərdən müvafiq üsulla istifadəyə görə alınan gəlirdən faizlə, əgər əsərin xarakteri və ya istifadə xüsusiyyətləri ilə bağlı gəliri müəyyən etmək mümkün deyilsə, onda müqavilədə konkret məbləğ göstərilməklə və ya başqa şəkildə müəyyən edilir.)

4. Tərəflərin mühüm hesab etdiyi şərtlər

Müəllif və İstifadəçi aşağıdakı mühüm şərtləri qeyd etmək qərarına gəlirlər:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Digər şərtlər

5.1. İstifadəçi müəllifin soyadı, adı, atasının adı və adları dəqiq müəyyən edilmiş əsər(lər)indən istifadə etməyi öhdəsinə götürür.

5.2. Əsərlərin kütləvi ifasına, o cümlədən radio və televiziyada, mexaniki, maqnit və s. yazılma ilə surətçıxarmaya, reprosurətçıxarmaya və başqa istifadə üsullarına görə müəllif qonorarının yığılması qanunvericiliyə görə müəllif(lər)in qanuni mənafelərini təmsil edən əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) yerinə yetirir. [10]

5.3. Müəllif qonorarının ödəyicisi olan bütün istifadəçi təşkilatlar müəllif(lər)dən və ya onların hüquqi varislərindən, yaxud müəlliflərin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatdan icazə (lisenziya) almalıdırlar. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Agentlik yerinə yetirir. [11]

5.4. Bu Müqavilə əsər(lər)dən burada nəzərdə tutulmayan istifadə üsullarına aid edilmir.

5.5. Bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmayan, lakin onun predmetinə aid olan şərtlər mövcud qanunvericiliklə nizamlanır.

5.6. Bu Müqaviləyə edilən əlavə və dəyişikliklər o halda qüvvədə sayılır ki, onlar yazılı şəkildə tərtib edilir və tərəflərin imza və möhürləri ilə təsdiqlənir.

5.7. Müəllif müqaviləsində əsərdən istifadənin üsulları haqqında şərt olmadıqda (müəllif müqaviləsi üzrə verilən konkret hüquqlar), müqavilə onu bağlayan tərəflərin istəklərinin əldə edilməsi üçün vacib hesab etdikləri istifadə üsuluna görə bağlanmış hesab oluna bilər.

5.8. Müəllif müqaviləsində istifadənin müddəti haqqında şərt olmadıqda həmin müqavilə bağlandığı tarixdən beş il keçəndən sonra müəllif tərəfindən pozula bilər, həm də istifadəçi müqavilənin pozulması haqqında altı ay əvvəldən yazılı xəbərdar edilməlidir.

5.9. Müəllif müqaviləsində ərazi haqqında şərt olmadıqda, müqavilə üzrə nəzərdə tutulan hərəkətlər Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə məhdudlaşdırılır.

5.10. Müəllif müqaviləsi üzrə verilən hüquqlar, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, qeyri-müstəsna hüquqlar olur.

5.11. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti dayandırıldıqda onun ödənişlər üzrə müddəaları İstifadəçi müqavilədən doğan bütün ödənişləri yerinə yetirənədək qüvvədə qalır.

5.12. Tərəflərdən birinin təşkilati-hüquqi formasında, fəaliyyətinin xarakterində dəyişikliklər olarsa və ya tərəflərdən biri fəaliyyətini dayandırarsa, o, vaxtında bu barədə digərini yazılı surətdə xəbərdar etməlidir.

5.13. Müəllif və İstifadəçi arasında bu Müqavilədə nəzərdə tutulan məsələlərlə bağlı mübahisələr mövcud qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll edilir.

6. Sənədləşmə

6.1. Müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət və müəlliflik hüquqlarının pozulmasının qarşısının alınması üçün müqavilə Agentlikdə qeydiyyatdan keçirilməlidir.

6.2. Bu Müqavilə 2 nüsxədə imzalanır və tərəflərin hər birində bir nüsxə olmaqla saxlanılır.

Tərəflərin ünvanı və bank rekvizitləri:

Müəllif _____________________________________________________________________

Ünvanı ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________

İstifadəçi __________________________________________________________________

Ünvanı ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________

H/Hesabı ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Müəllif

__________________________

İstifadəçi

_______________________

 

(imza)

 

(imza)

 

“____” ______________________199____ il

 

Müəllif müqaviləsinə
ƏLAVƏ
(sifarişlə yaradılan əsərlər üçün)

Sifariş müqaviləsi

Öz fəaliyyətini mövcud qanunvericilik və ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(nizamnamə, əsasnamə, şəhadətnamə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi)

 

əsasında həyata keçirən _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(idarə, müəssisə, təşkilatın adı)

 

bundan sonra “İstifadəçi” (Sifarişçi) adlanacaq, onun şəxsində ______________

_____________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalayan şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

bir tərəfdən və müəllif(lər) və ya müəlliflik hüquqlarının digər sahibləri, bundan sonra “Müəllif” adlanacaq, onun şəxsində ______________________________

_____________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalayan şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

digər tərəfdən aşağıdakılar haqqında müqavilə bağladılar:

1. Müqavilənin predmeti

1.1. Müəllif(lər) bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulan şərtlər daxilində əsəri yaratmağı və istifadə üçün İstifadəçiyə (Sifarişçiyə) təqdim etməyi öhdəsinə götürür.

1.2. İstifadəçi (Sifarişçi) əsəri istifadə üçün qəbul edəndən sonra müəllif(lər)ə ___________________________________________ manat miqdarında müəllif qonorarı ödəməyi öhdəsinə götürür.

2. Ödəniş qaydaları

2.1. Ödəniş qaydası ___________________________________________________________

2.2. Ödəniş müddəti __________________________________________________________

3. Tərəflərin mühüm hesab etdiyi şərtlər

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tərəflərin ünvanı və bank rekvizitləri:

Müəllif _____________________________________________________________________

Ünvanı ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

H/Hesabı ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________

İstifadəçi (Sifarişçi) ___________________________________________________________

Ünvanı ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

H/Hesabı ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________

 

Müəllif

___________________

İstifadəçi (Sifarişçi)

___________________

 

(imza)

 

(imza)

 

“____” ______________________199____ il

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 3

 

Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Əsərlərin növləri

Bir əsərin, yaxud proqramın kütləvi ifasına görə biletlərin satışından əldə edilən ümumi pul yığımından faizlə

çoxpərdəli əsərlər

birpərdəli əsərlər

I.

Orijinal dram əsərləri

1.

Pyeslər

Nəsrlə:

15

7

onlardan:

pyesin müəllifinə

9

3

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

Nəzmlə:

16

8

onlardan:

pyesin müəllifinə

10

4

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

2.

Uşaqlar üçün pyes

Nəsrlə:

15

7

onlardan:

pyesin müəllifinə

9

3

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

Nəzmlə:

16

8

onlardan:

pyesin müəllifinə

10

4

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

3.

Kuklalar vasitəsi ilə ifa edilən pyeslər

Nəsrlə:

16

8

onlardan:

pyesin müəllifinə

8

3

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

5

3

Nəzmlə:

17

9

onlardan:

pyesin müəllifinə

9

4

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

5

3

II.

Səhnələşdirmələr

4.

Müəlliflik hüququ ilə qorunmayan əsərlərin səhnələşdirilməsi:

12

7

onlardan:

səhnələşdirmənin müəllifinə

4

2

ədəbi əsərin tərcüməçisinə (ədəbi əsərin tərcüməçisinin müəlliflik hüququ ilə qorunduğu hallarda)

2

1

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

5.

Müəlliflik hüququ ilə qorunan əsərlərin səhnələşdirilməsi:

15

8,5

onlardan:

ədəbi əsərin müəllifinə

3

1,5

səhnələşdirmənin müəllifinə

4

2

ədəbi əsərin tərcüməçisinə (ədəbi əsərin tərcüməçisinin müəlliflik hüququ ilə qorunduğu hallarda)

2

1

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

III.

Tərcümə olunmuş dram əsərləri

6.

Müəlliflik hüququ ilə qorunmayan pyeslərin tərcüməsi

Nəsrlə:

10,5

6

onlardan:

tərcüməçiyə

4,5

2

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

Nəzmlə:

11

6,5

onlardan:

tərcüməçiyə

5

2,5

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

7.

Müəlliflük hüququ ilə qorunan pyeslərin tərcüməsi

Nəsrlə:

15

8

onlardan:

pyesin müəllifinə

4,5

2

tərcüməçiyə

4,5

2

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

Nəzmlə:

16

9

onlardan:

pyesin müəllifinə

5

2,5

tərcüməçiyə

5

2,5

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

8.

Müəlliflik hüququ ilə qorunan səhnələşdirmələrin tərcüməsi:

16

9

səhnələşdirmənin müəllifinə

3

1,5

səhnələşdirmənin tərcüməçisinə

3

1,5

ədəbi əsərin müəllifinə

2

1

ədəbi tərcümənin müəllifinə (səhnələşdirilmiş ədəbi əsərin tərcüməsinin müəlliflik hüququ ilə qorunduğu hallarda)

2

1

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

9.

Opera

19

10,5

onlardan:

bəstəkara

8

4

libretto müəllifinə

4

2

xoreoqrafa

1

0,5

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

10.

Librettosu tərcümə olunmuş opera:

19

10,5

onlardan:

bəstəkara

8

4

libretto müəllifinə

2

1

libretto tərcüməçisinə

2

1

xoreoqrafa

1

0,5

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

11.

Balet:

18

9,5

onlardan:

bəstəkara

8

4

libretto müəllifinə

2

1

xoreoqrafa

5

2,5

quruluşçu rəssama

3

2

12.

Operetta, musiqili komediya, müzikl:

19

10,5

onlardan:

bəstəkara

8

4

libretto müəllifinə

2

1

xoreoqrafa

1

0,5

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

13.

Mətni tərcümə olunmuş operetta, musiqili komediya, müzikl:

19

10,5

onlardan:

bəstəkara

5

2

libretto müəllifinə

2,5

1

libretto tərcüməçisinə

2,5

1

xoreoqrafa

1

0,5

quruluşçu rejissora

3

2

quruluşçu rəssama

3

2

14.

Dram əsərlərini müşayət edən musiqi

1 (musiqi ilə müşayiət olunan hər pərdəyə görə)

Qeyd:

1. Quruluşçu rəssam dram, musiqili, musiqili-dram, uşaq və gənclər üçün tamaşalarda dekorasiya və geyimlərin müəllifidir.

2. İstifadə olunan əsərin tərcüməsi müəlliflik hüququ ilə qorunan aralıq tərcümədən (orijinaldan edilməyən tərcümə) edilmişdirsə, aralıq tərcümənin müəllifinə çoxpərdəli əsərlər üçün 1 faiz, birpərdəli əsərlər üçün 0,5 faiz miqdarında əlavə qonorar hesablanır.

IV.

Konsert, estrada, sirk və rəqs proqramları

15.

Simfonik, vokal-simfonik, kamera və xalq çalğı alətləri üçün əsərlərdən ibarət konsert

8 (bütün proqrama görə)

16.

15-ci bənddə göstərilənlərdən başqa digər konsertlər, o cümlədən estrada konserti, teatrlaşdırılmış konsertlər, yeni il, yolka və Novruz bayramı şənlikləri, ballar, şoular, festivallar, varyete proqramları və s.

5 (bütün proqrama görə)

17

Sirk proqramı

1 (bütün proqrama görə)

18

Sirk proqramında bir müstəqil şöbədən az olmamaqla pantomim, feyeriya, baletin ifasına görə

1 (3 saylı əlavənin 17-ci bəndində nəzərdə tutulan miqdardan asılı olmayaraq)

19

Sirk proqramında bir müstəqil şöbədən az olmayan süjetli attraksionun kütləvi ifasına görə

1 (3 saylı əlavənin 17-ci bəndində nəzərdə tutulan miqdardan asılı olmayaraq)

20.

Sirk proqramında xüsusi olaraq pantomim, feyeriya, balet və süjetli attraksionu müşayiət etmək üçün yazılmış bir müstəqil şöbədən az olmayan orijinal musiqinin ifasına görə

0,5 (3 saylı əlavənin 17, 18, 19-cu bəndlərində nəzərdə tutulan miqdarlardan asılı olmayaraq hər şöbə üçün)

21.

Musiqili əsərlərin istər artist-ifaçıların, istərsə də mexaniki yazma şəklində rəqs meydançalarında və diskotekalarda ifasına görə

3 (bütün proqrama görə)

22.

Kütləvi tamaşa yerlərində ifa olunan sirk tamaşalarına görə

2 (bütün proqrama görə)

23.

Kütləvi tamaşa yerlərində ifa olunan estrada və teatrlaşdırılmış konsert proqramına görə

3 (bütün proqrama görə)

24.

Kütləvi tamaşa yerlərində idman yarışlarını və nümunəvi çıxışları müşayiət etmək üçün ifa olunan musiqiyə görə

1 (bütün proqrama görə)

25.

Ümumi süjet xətli estrada tamaşası, o cümlədən teatrlaşdırılmış yeni il yolka və Novruz bayramı şənlikləri

5 (bütün proqrama görə)

26.

Kütləvi tamaşa yerlərində ifa olunan ümumi süjet xətli estrada tamaşası

3 (bütün proqrama görə)

27.

Xoreoqrafiya konserti

6 (bütün proqrama görə)

28.

Qarışıq vokal-xoreoqrafiya konserti

6 (bütün proqrama görə)

29.

Əsərlərin radio və televiziya vasitəsi ilə efirlə kütləvi bildirişinə görə [12]

1 (ümumi gəlirin məbləğindən)

30.

Əsərlərin kabel televiziyası vasitəsi ilə kütləvi bildirişinə görə

3 (ümumi gəlirin məbləğindən)

 

Qeyd:

1. Əsərin ümumi süjet xətli estrada tamaşası növünə aid edilməsi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxildir. [13]

2. Stadionlar, idman sarayları, ippodromlar, 3000-dən artıq oturma yeri olan açıq və bağlı meydançalar kütləvi tamaşa yeri sayılır. Tamaşaçılar üçün müəyyən sayda oturma yeri olmayan meydançalar (parklar və s.) o vaxt kütləvi tamaşa yerinə bərabər tutulur ki, həmin tamaşa, yaxud proqram üçün 3000-dən artıq giriş bileti satılsın.

3. Əsərlərin 21-ci bənddə nəzərdə tutulan ifası pulsuz girişdə həyata keçirilirsə, onda müəllif qonorarı ifaçılara çatacaq əmək haqqından 5 faiz miqdarında olmaqla hesablanır.

31.

Mətnli, yaxud mətnsiz musiqili əsərlərin tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün klublarda, barlarda, gecə barlarında, kafelərdə, restoranlarda, kazinolarda və digər ictimai yerlərdə (istər artist-ifaçıların ifasında, istərsə də mexaniki yazma şəklində) kütləvi ifasına görə (toy mərasimləri və konsert tədbirləri istisna olmaqla)

Bir hesabat ayı üçün Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri üzrə 60 manat, digər şəhər və rayonlar üzrə 50 manat [14]

32.

Mətnli, yaxud mətnsiz musiqili əsərlərin tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq şadlıq evlərində, kafelərdə və restoranlarda (toy mərasimlərində) kütləvi ifasına görə

toy mərasiminin keçirildiyi hər gün üçün Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri üzrə 25 manat, digər şəhər və rayonlar üzrə 20 manat [15]

Qeyd:

Musiqili əsərlərdən istifadəyə görə (mətnli və ya mətnsiz) giriş haqqı götürülməyən digər yerlərdə müəllif qonorarı hesablanarkən 31-ci bəndlə müəyyən edilən tarif dərəcəsi tətbiq edilir.

31-ci və 32-ci hissələrdə nəzərdə tutulan qonorar şadlıq evlərinin, kafelərin, restoranların, barların və digər obyektlərin mülkiyyətçiləri tərəfindən ödənilir. Həmin obyektlərin icarəyə verildiyi hallarda icarə müqaviləsində qonorarın kim tərəfindən ödənilməsi göstərilməlidir. Qonorarın məbləği əldə olunan gəlirdən faizlə yox, mütləq rəqəmlərlə göstərilməlidir. [16]

V.

Audiovizual əsərlərin tamaşaçılar üçün ödənişli giriş olan yerlərdə nümayiş etdirilməsi, efir və kabel televiziyası ilə yayımlanması (ötürülməsi) [17]

33.

Bədii, elmi, elmi-populyar, fantastik və sənədli filmlərə və tamaşalara görə

9

onlardan:

ssenari müəllifinə

3

quruluşçu rejissora

3

Quruluşçu operatora [18]

1

quruluşçu rəssama

1

bəstəkara

1

34.

Musiqili filmlərə görə

9

onlardan:

ssenari müəllifinə

2

quruluşçu rejissora

2

Quruluşçu operatora [19]

1

quruluşçu rəssama

1

bəstəkara

3

35.

Film-balet, operetta, musiqili komediya, müziklə görə

9

onlardan:

ssenari müəllifinə

1

quruluşçu rejissora

2

Quruluşçu operatora [20]

1

bəstəkara

2

xoreoqrafa

2

quruluşçu rəssama

1

36.

Mətnli və ya mətnsiz musiqili əsərlərdən audiovizual əsərlərin (kino-tele-videofilmlərin) nümayişi zamanı istifadəyə görə

2 (bütün proqrama görə)

37.

Audiovizual əsərlərin efir yayımı televiziyası ilə (o cümlədən, retranslyasiya üsulu ilə) yayımlanmasına görə

0,5 faizlə (istifadəçinin hesabat ayı üçün nəzərdə tutulan ümumi büdcəsindən reklamdan, sponsordan və digər mənbələrdən daxil olmalarla)

38.

Audiovizual əsərlərin kabel televiziyası ilə (o cümlədən, retranslyasiya üsulu ilə) yayımlanmasına görə [21]

0,5 faizlə (istifadəçinin hesabat ayı üçün nəzərdə tutulan ümumi büdcəsindən reklamdan, sponsordan və digər mənbələrdən daxil olmalarla)

Qeyd:

1. Videotekalar, videosalonlar, videozallar və videofilmləri nümayiş etdirən digər fiziki və hüquqi şəxslər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəllif qonorarı ödəyirlər.

2. Müəllif qonorarının ödəyiciləri videofilmləri müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçirməli, hər bir əsərdən istifadəyə görə əldə edilən gəlirin dəqiq uçotunu aparmalıdırlar. Müəllif qonorarı ödəməklə yanaşı, ödəyicilər əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilata və (və ya) müəlliflərin, digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə (bundan sonra - Agentlik) hesabat dövründə nümayiş etdirilən filmlərin siyahısını (ayrı-ayrılıqda hər birindən istifadəyə görə əldə edilən gəlirin miqdarını göstərməklə), habelə Azərbaycan müəlliflərinin ilk dəfə nümayiş etdirilən filmlərinin pasportlarının surətini təqdim etməlidirlər. [22]

3. Videokassetlərdə yazılmış konsert, sirk və rəqs proqramlarının, dram və musiqili-dram tamaşalarının nümayiş etdirilməsinə görə müəllif qonorarı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarı ilə həmin əsərlərin kütləvi ifasına görə müəyyən olunmuş tarif dərəcələrinə uyğun qaydada hesablanır.

 

VI. Audiovizual əsərlərin efir yayımı televiziyası və kabel televiziyası ilə (o cümlədən, retranslyasiya üsulu ilə) yayımlanmasına görə alınan qonorarın yaradıcı heyət arasında bölünməsi [23]

1. Bədii filmlərə görə ümumi:

17

 

onlardan:

 

 

ssenari müəllifinə

6

 

quruluşçu rejissora

6

 

quruluşçu operatora

2

 

quruluşçu rəssama

2

 

bəstəkara

1

2. Musiqili filmlərə görə ümumi:

18

onlardan:

 

ssenari müəllifinə

6

 

quruluşçu rejissora

6

 

quruluşçu operatora

2

 

quruluşçu rəssama

2

 

bəstəkara

2

3. Cizgi filmlərinə görə ümumi:

17

 

onlardan:

 

 

ssenari müəllifinə

4

 

quruluşçu rejissora

6

 

quruluşçu operatora

2

 

quruluşçu rəssama

4

 

bəstəkara

1

4. Sənədli və elmi-kütləvi filmlərə görə ümumi:

16

 

onlardan:

 

 

ssenari müəllifinə

4

 

quruluşçu rejissora

6

 

quruluşçu operatora

4

 

quruluşçu rəssamа

1

 

bəstəkara

1

 

Qeydlər:

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində audiovizual əsərlərin efir və kabel (o cümlədən, retranslyasiya yolu ilə) televiziyası ilə yayımlanmasını, müxtəlif daşıyıcılarda tirajlanmasını və yayılmasını (satış və kirayəyə verməklə), həmçinin kütləvi nümayişini həyata keçirən tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi və fiziki şəxslər müəllif qonorarı ödəyirlər.

2. Audiovizual əsərlərdən istifadəyə görə müəlliflərə çatacaq qonorarın yığılması və bölüşdürülməsi audiovizual əsər müəlliflərinin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentlik tərəfindən həyata keçirilir.

3. Müəllif qonorarının ödəyiciləri istifadəsinə icazə aldığı audiovizual əsərlərin qeydiyyatını, hesabat dövründə hər bir əsərdən istifadəyə görə əldə edilən gəlirin uçotunu aparmalıdırlar. Ödəyicilər müəllif qonorarı ödəməklə yanaşı, audiovizual əsərlərin müəlliflərinin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilata və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentliyə hesabat dövründə istifadə etdikləri əsərlərin siyahısını (müəlliflərin adı və hər əsərdən istifadəyə görə əldə edilən gəlirin miqdarı ayrı-ayrılıqda göstərilməklə) təqdim etməlidirlər. [24]

4. Audiovizual əsər müəlliflərinin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat hər bir əsərin istifadəsinə görə aldığı qonorarı VI bölmədə göstərilən nisbətdə bölməyi və müəlliflərə (hüquqi varislərə) çatdırmağı təmin edir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 4

 

Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarının dərəcələrindən istifadə və müəllif qonorarının hesablanması və ödənilməsi qaydaları

 

1. Əsərlərin və proqramların kütləvi ifasına, kütləvi nümayişinə və radio-televiziya verilişləri vasitəsi ilə efir ifasına görə Azərbaycan dövlətinin ərazisində həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olan tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi və fiziki şəxslər müəllif qonorarı ödəyirlər.

Müəllif qonorarının bu qərarla müəyyən edilmiş miqdarları minimum məbləğ sayılır və istifadəçi ilə müəllif və ya onun hüquqi varisi, yaxud əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat arasında bağlanılmış müqavilədə başqa məbləğ müəyyən edilmədikdə və qonorarın miqdarı tərəflərin mübahisəsinə səbəb olmadıqda tətbiq edilir.

Müəllif (hüquq sahibi) və ya onun hüquqi varisi, yaxud əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat və istifadəçi arasında əsərlərdən və əlaqəli hüquqların obyektlərindən istifadəyə dair bağlanılan müqavilədə qonorarın miqdarı bu qərarla müəyyən edilmiş minimum miqdarlardan az olmamaqla, sərbəst qiymətlərlə müəyyən edilə bilər.

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) hüquq sahiblərinin mənafelərinə və iradələrinə uyğun olaraq, əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarəçiliyini təşkil edir, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan zəruri hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsini həyata keçirir, belə hallarda əsərlərdən istifadəyə görə qonorarı bu qərarla müəyyən edilmiş minimum miqdarlara uyğun qaydada yığır və hüquq sahiblərinə çatdırır. [25]

2. Müəlliflik hüququ ilə qorunan və qorunmayan əsərlərdən ibarət olan konsert, şou və s. proqramların (o cümlədən dram əsərlərini müşayiət edən musiqinin) kütləvi ifasına görə müəllif qonorarı 3 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş tarif dərəcələrinə uyğun qaydada tam həcmdə hesablanır.

3. Dövlət varidatı elan edilən əsərlərə görə müəllif qonorarı 3 saylı Əlavədə göstərilən tarif dərəcələrinə uyğun qaydada tam miqdarda hesablanır. Hesablanmış məbləğ Agentliyin hesabına köçürülür və müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə istifadə olunur. [26]

4. Müəlliflik hüququ ilə qorunmayan, habelə müəlliflik hüququ dövlət tərəfindən alınan əsərlərə görə hesablanmış qonorar məbləği mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə köçürülür.

5. Əgər opera, balet və operettanın musiqisi müəlliflik hüququ ilə qorunursa, libretto isə qorunmursa, yaxud əksinə, müəllif qonorarı yalnız müəlliflik hüququ ilə qorunan əsərə görə (musiqi və ya libretto) hesablanır.

6. Müəllif qonorarı hesablanarkən müəlliflik hüququ ilə qorunmayan əsərlərin siyahısına aşağıdakılar daxil edilir:

6.1. “folklor nümunələri” (ənənəvi mədəni nümunələr); [27]

6.2. Vəfat etmiş müəlliflərin əsərləri:

a) vərəsələri olmadıqda;

b) qanunla müəyyən olunmuş qorunma müddəti keçdikdə;

6.3. Müəlliflik hüququnu qoruyan beynəlxalq müqavilə və razılaşmalarda iştirak etməyən ölkələrin vətəndaşlarının əsərləri.

7. Konsert, estrada və sirk proqramlarına görə musiqili əsərlərin artistlərin ifasında və ya mexaniki yazma şəklində səsləndirilməsindən asılı olmayaraq müəllif qonorarı hesablanır.

8. İki pərdədən az olmayan dram və musiqili-dram əsərləri çoxpərdəli sayılır. Pərdələrə bölünmə əlaməti olmayan əsərlərin çoxpərdəli hesab edilməsi müvafiq ekspert rəyi əsasında müəyyən edilir.

9. Səhnədə səsləndirilən mətnin yarıdan çoxu nəzmlə (heca, əruz və ya sərbəst şerlə) yazılmışdırsa, əsər nəzmlə yazılmış sayılır.

10. Pərdələrin sayı və nəzmlə mətnin həcmi əsərin ifasına icazə verilmiş xüsusi nüsxə əsasında müəyyən olunur.

11. Əgər tamaşanın proqramına bir neçə birpərdəli və ya birpərdəli və çoxpərdəli əsər daxil edilərsə, müəllif qonorarı hər bir əsər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən olunmuş tarif dərəcələrinə uyğun hesablanır.

Əgər tamaşanın proqramına bir neçə çoxpərdəli əsərdən birpərdədən az olmayaraq müstəqil şöbələr daxil edilərsə, bütöv proqrama görə müəllif qonorarı müvafiq çoxpərdəli əsərlər üçün müəyyən olunmuş həcmdə hesablanır.

12. Konsert proqramında ifa olunan bütöv şöbədən ibarət birpərdəli dram əsərinə görə müəllif qonorarı müvafiq əsərlər üçün müəyyən olunmuş miqdarda ayrıca hesablanır, konsertə görə isə müvafiq konsert proqramı üçün nəzərdə tutulan miqdarın yarısı həcmində müəllif qonorarı hesablanır.

Konsert proqramında ifa olunan çoxpərdəli əsərə görə müəllif qonorarı müvafiq əsərlər üçün müəyyən olunmuş miqdarda hesablanır, bundan başqa konsertə görə müvafiq konsert proqramı üçün nəzərdə tutulan miqdarın üçdə biri həcmində müəllif qonorarı hesablanır.

13. Uşaqlar üçün pyeslərə görə müəyyən edilmiş müəllif qonorarının tarif dərəcələri həm uşaq teatrlarında, həm də başqa teatrlarda ifa olunmuş pyeslərə münasibətdə eyni qaydada tətbiq edilir.

14. Bu Qərara 3 nömrəli Əlavənin 1—13-cü bəndləri ilə nəzərdə tutulan müəllif qonorarının tarif dərəcələri əsərin konsert kimi ifa olunduğu hallarda da tətbiq edilir.

15. Dekorasiyaların və geyimlərin müəllifləri ayrı-ayrı adamlar olduğu hallarda quruluşçu rəssam üçün hesablanmış məbləğin üçdə bir hissəsi geyimlərin müəllifinə, üçdə iki hissəsi dekorasiyaların müəllifinə ödənilir. Bununla birlikdə həmin məbləğin onların razılığı ilə başqa şəkildə bölünməsi istisna edilmir.

16. Dram əsərlərində musiqidən istifadəyə görə müəllif qonorarı musiqinin artistlərin ifasında, yaxud elektron və mexniki yazılma şəklində səsləndirilməsindən asılı olmayaraq hər pərdəyə görə ayrıca hesablanır. Əgər tamaşanın ayrı-ayrı pərdələri musiqisiz göstərilirsə, yaxud müəlliflik hüququ ilə qorunmayan musiqi ilə müşayiət olunursa, həmin pərdələrə görə müəlliflik qonorarı hesablanır.

17. Əgər opera, balet və ya operettanın librettosu müəlliflik hüququ ilə qorunan başqa bir ədəbi əsərin əsasında yazılmışdırsa, libretto üçün hesablanmış müəllif qonorarının 40 faizi həmin əsərin müəllifinə ödənilir.

18. Konsert proqramında estrada əsərləri ilə yanaşı, heç olmasa bir böyük simfonik və ya vokal-simfonik əsər (simfoniya, oratoriya, kantata, simfonik poema, üvertura və ya böyük formalı kamera əsərləri: trio, kvartet, kvintet, sonata) və ya xalq çalğı alətləri üçün çoxhissəli əsərlər ifa olunursa, belə proqrama görə müəllif qonorarı, bu 3 nömrəli Əlavənin 15-ci bəndinə uyğun qaydada hesablanır. Yığma konsert proqramı kiçik formalı simfonik, vokal-simfonik və kamera əsərlərindən, xalq çalğı alətləri üçün əsərlərdən və digər (ədəbi, estrada və b.) əsərlərdən təşkil edilərsə, belə proqrama görə müəllif qonorarı 3 nömrəli Əlavənin 16-cı bəndinə uyğun qaydada hesablanır.

Bu bəndlə müəyyən edilmiş qaydalar xeyriyyə məqsədi ilə təşkil edilmiş konsert proqramına da tətbiq edilir.

19. Yeni ilə yolka və Novruz bayramı şənliklərinin proqramına dram və ya musiqili-dram əsəri daxil edilərsə, belə əsərə görə müəllif qonorarı 4 nömrəli Əlavənin 11-ci bəndində qeyd edilən qaydalara əməl etməklə 3 nömrəli Əlavəli dram və musiqili-dram əsərləri üçün müəyyən olunmuş həcmdə hesablanır.

Əgər yeni il yolka və Novruz bayramı şənliklərinə satılan biletlərin qiymətinə hədiyyələrin dəyəri də daxil edilirsə, müəllif qonorarı hesablanarkən ümumi pul yığımından hədiyyələrin qiyməti çıxılır.

20. Sirk proqramı sirkdə ifa olunursa və ya ancaq sirk nömrələrindən tərtib edilirsə, belə proqrama görə müəllif qonorarı 3 nömrəli Əlavənin 17-ci bəndinə uyğun qaydada hesablanır. Yığma proqramın tərkibində sirk çıxışlarının olduğu qalan bütün hallarda 3 nömrəli Əlavənin 18-ci bəndi tətbiq edilir.

21. Kukla-marianet tamaşalarının (ədəbi mətni olmayan) və orijinal janr artistlərinin (gözbağlayıcıların, psixoloq-eksperimentçilər və s.) çıxışlarını müşayiət edən musiqiyə görə müəllif qonorarı bütöv tamaşaya və ya konsertə görə yığılan ümumi pul məbləğinin 0,5 faizi həcmində hesablanır.

Orijinal janr ustalarının (gözbağlayıcılar, psixoloq-eksperimentçilər) ədəbi mətnlə müşayiət olunan çıxışlarına görə ədəbi mətnin müəllifinə ümumi pul yığımının 0,5 faizi həcmində müəllif qonorarı hesablanır.

22. Mahnı və rəqslərdən ibarət qarışıq konsertlər estrada konsertlərinə bərabər tutulur.

23. Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən və konsert, şou, festival, müsabiqə, tamaşa və s. mədəni-kütləvi tədbirləri təşkil edən mülkiyyət formasından və tabeçiliyindən asılı olmayaraq bütün fiziki və hüquqi şəxslər, həmçinin açıqlanmış ədəbiyyat və incəsənət əsərlərini radio və televiziya verilişləri vasitəsi ilə təkrarlayan (surətini çıxaran) təşkilatlar əsərlərin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarının ödəyiciləri sayılırlar.

24. Əsərlərin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarı aşağıdakılar istisna olmaqla, tamaşaçılar (dinləyicilər) üçün giriş istər pullu, istərsə də pulsuz olan bütün hallarda hesablanır:

a) tamaşaçılar (dinləyicilər) üçün pulsuz giriş zamanı əsərlərin kütləvi ifası muzeylərdə, lektoriyalarda, kitabxanalarda və təhsil ocaqlarında həyata keçirilərsə;

b) əsərin kütləvi ifası tamaşaçılar (dinləyicilər) üçün pulsuz həyata keçirilirsə və ifaçı, yaxud ifaçılar kollektivi üçün hər hansı bir pul ödənişi nəzərdə tutulmursa.

25. Əsərlərin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 may 1997-ci il tarixli 38 nömrəli qərarına 3 nömrəli Əlavədə təsdiq edilmiş qaydada hesablanır:

a) ümumi pul yığımının miqdarından — biletlərin satışından əldə olunan gəlirin ödəyicinin kassasına daxil olduğu hallarda;

b) təminatlı ödənişin miqdarından — artistlərin çıxışına görə təminatlı ödəniş haqqında ödəyici ilə sifarişçi arasında müqavilə bağlandığı hallarda. Müqaviləyə görə təminatlı ödəniş məbləği ümumi pul yığımının məbləğinə bərabər tutulur;

v) ifaçılar üçün hesablanmış ödənişin (əmək haqqının) miqdarından — ödəyicinin tamaşaçılardan giriş haqqı götürmədiyi və müqavilə üzrə təminatlı ödəniş verilməyən hallarda.

Qeyd:

Sifarişçi (səhnənin sahibi) ilə müqaviləyə əsasən tamaşa və ya konsert üçün təminatlı ödəniş haqqı hesablayarkən təşkilatlar (onların adından kollektiv çıxış edir) çıxışın bilavasitə dəyəri və onunla əlaqədar digər xərclərdən başqa, müəllif qonorarını da nəzərdə tutmalıdırlar.

26. Konsert təşkilatları sisteminə daxil olmayan bütün professional teatrlar, müstəqil özəl teatr və ifaçı kollektivlər, habelə daimi sirklər, öz repertuarlarına daxil olan tamaşa və konsertlərin həm öz daimi, həm də başqa təşkilatlara məxsus səhnələrdə kütləvi ifasına görə müəllif qonorarını mərkəzləşdirilmiş qaydada, öz bazalarının məskunlaşdığı yerdə ödəyirlər. Səyyar və kukla teatrlar, ifaçı kollektivlər yerli filarmoniyalar və konsert-estrada şöbələri ilə müqaviləyə əsasən çıxış etdikləri hallarda onların müəllif qonorarını tədbiri təşkil edin filarmoniya və konsert-estrada şöbələri ödəyirlər.

27. Filarmoniyalar və konsert-estrada şöbələri özünün solist, kollektiv və briqadaları, səyyar və kukla teatrları, səyyar sirkləri, həmçinin digər təşkilatlara aid olan, lakin filarmoniya və ya konsert-estrada şöbələri ilə müqaviləyə əsasən çıxış edən konsert və sirk qrupları, solistlər, briqada və ansambllar tərəfindən əsərlərin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarını mərkəzləşdirilmiş qaydada yerləşdiyi yerdə ödəyirlər.

Əgər filarmoniyanın (konsert-estrada şöbəsinin) kollektivi və ya briqadası digər filarmoniya (konsert-estrada şöbəsi) ilə müqaviləyə əsasən çıxış edirsə, müəllif qonorarının ödəyicisi o konsert təşkilatı hesab olunur ki, bağlanmış müqaviləyə əsasən həmin çıxışın təşkilatçısı sayılır.

28. Klublar, mədəniyyət evləri və sarayları, zabitlər evləri, parklar, bağlar və s. onlara məxsus səhnədə özünün professional ifaçı kollektivləri, hərbi hissələrin ifaçı kollektivləri və əmək sazişinə görə dəvət olunan ifaçı kollektivləri tərəfindən əsərlərin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarı ödəyirlər.

Əgər klubda, mədəniyyət evi və ya sarayda və s. əsərlərin kütləvi ifası öz ifaçı kollektivləri və ya dəvət olunmuş professional ifaçı kollektivləri (teatrlar, özfəaliyyət ifaçı kollektivləri, daimi sirklər, həmçinin filarmoniya və konsert-estrada şöbələrinin briqadalarından başqa) tərəfindən həyata keçirilsə, müəllif qonorarı bilet satışından əldə olunan məbləğ kassasına daxil olan klub, mədəniyyət evi və sarayı tərəfindən ödənilir. Tamaşaçılar üçün pulsuz giriş zamanı müəllif qonorarını ifaçı kollektivin mənsub olduğu təşkilat müqaviləyə əsasən səhnə sahibindən aldığı təminatlı ödənişdən ödəyir.

29. Sirk kollektivlərinin filarmoniya və konsert-estrada şöbələri ilə müqavilədənkənar həyata keçirdiyi kütləvi çıxışlarına görə müəllif qonorarı kollektivin daxil olduğu təşkilat tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada ödənilir. Səyyar sirklər, filarmoniya və ya konsert-estrada şöbəsi ilə müqavilə üzrə çıxışlar istisna olmaqla, müəllif qonorarını müstəqil şəkildə çıxış etdiyi yerdə ödəyirlər.

30. Kütləvi səhnələrdə həyata keçirilən teatrlaşdırılmış estrada, sirk nümayişləri və konsertlərə görə müəllif qonorarı biletlərin satışından əldə olunan ümumi gəlirin kassasına daxil olduğu təşkilat tərəfindən ödənilir.

31. Giriş üçün ayrıca haqq yığılmayan səhnədə (tamaşadan qabaq və sonra və ya antraktlarda teatrın foyesi, kinoteatrların foyesi, kafe, restoranlar, parklarda, bağ və stadionlarda açıq meydançalar və s.) əsərlərin kütləvi ifasına görə müəllif qonorarı ya ifaçıların qazancının miqdarından (əgər bu qazanc ifaçılara bilavasitə meydançanın rəhbərliyi tərəfindən verilirsə), ya da meydança rəhbərliyi ilə ifaçıları təqdim edən təşkilat arasında bağlanmış müqavilə məbləğindən hesablanır. Belə halda müəllif qonorarını ifaçı kollektivi təqdim etmiş təşkilat ödəyir.

32. Əsərlərin kütləvi ifasına, o cümlədən radio və televiziyada, mexaniki, maqnit və s. yazılma üsulu ilə surətçıxarmaya, reprosurətçıxarmaya və başqa istifadə üsullarına görə müəllif qonorarının yığılması qanunvericiliyə görə müəllif(lər)in qanuni mənafelərini təmsil edən əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Agentlik yerinə yetirir.

33. Müəllif qonorarının ödəyicisi olan bütün istifadəçi təşkilatlar müəllif(lər)dən və ya onların varislərindən, yaxud müəlliflərin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasla idarə edən təşkilatdan icazə (lisenziya) almalıdırlar. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Agentlik yerinə yetirir. [28]

34. Müəllif qonorarının bütün ödəyiciləri ifa olunan əsərlərin dəqiq qeydiyyatını aparmalı və müəlliflərin və əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatın və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentliyin nümayəndəsinə faktiki ifa olunmuş əsərlərin adı, onların müəlliflərinin adı, soyadı və atasının adı (o cümlədən musiqinin, mətn və tərcümənin müəllifləri) haqqında, həmçinin yığılan pulun məbləği (pullu girişdə), müqavilə üzrə təminatlı ödənişin məbləği (pulsuz giriş), rəqs meydançalarında musiqinin ifası zamanı isə ifaçılara çatacaq əmək haqqının miqdarı barədə məlumat verməlidirlər. [29]

35. Hesabat ayı başa çatandan sonra ödəyici 10 gün müddətində əsərlərdən istifadəyə görə müəllif qonorarının miqdarını özündə əks etdirən hesab vərəqlərini və ifa proqramını tələb olunan qaydada 3 nüsxədə tərtib edib, imza və möhürlə təsdiqləyəndən sonra onun 1 nüsxəsini özündə saxlamalı, iki nüsxəsini isə müəlliflərin və əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatın və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentliyin nümayəndəsinə təqdim etməlidir. Hesab vərəqələrinin və ifa proqramının düzgün tərtib edilməməsinə və ya vaxtında təhvil verilməməsinə görə ödəyici təşkilatın rəhbərliyi mövcud qanunvericiliyə uyğun surətdə məsuliyyət daşıyır. [30]

Konsert və digər yığma proqramda ifa olunan əsərlər və onların müəllifləri haqqında məlumatlar ifa proqramında təqdim olunursa, həmin sənəd ifa olunan proqrama görə məsul şəxs tərəfindən imzalanır, ödəyicinin möhürü ilə təsdiqlənir və hesab vərəqələri ilə birlikdə müəlliflərin və əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatın və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentliyin nümayəndəsinə verilir. [31]

36. Agentliyin əsərlərdən istifadəyə görə ödəyici təşkilatlardan yığdığı qonorarın müəlliflərə çatan hissəsi istisna olmaqla, qalan məbləğ bütövlükdə dövlət büdcəsinə köçürülür.

37. Ödəyici hesablanmış müəllif qonorarını iki ay müddətində Agentliyin hesabına köçürməzsə, məsələ məhkəmə orqanları vasitəsilə həll edilir. [32]

38. Ödəyici əsərlərdən istifadəyə görə müəllif qonorarının hesablanması ilə əlaqədar bütün sənədləri yoxlamaq üçün müəlliflərin və əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatın və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentliyin (onun şöbəsinin) səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim etməlidir. [33]

39. Mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün təşkilatçı ilə səhnə sahibi arasında bağlanmış icarə müqaviləsində müəllif qonorarının kimin ödəyəcəyi mütləq göstərilməlidir. Belə tədbirlərin təşkilatçısı mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq əsərlərdən müvafiq istifadəyə icazə (lisenziya) almaq barədə əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatla və (və ya) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını yerinə yetirən Agentlik ilə müqavilə bağlamalıdır. [34]

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 5

 

Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin qrammofon vallarında, maqnitofon lentlərində, lazer disklərində, yığcam kassetlərdə və s. yazılmasına, həmçinin yazılmış nüsxələrin və audiovizual əsərlərin (videofilmlərin) kirayə verilməsinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

№№

Əsərdən istifadənin növü

Müəllif qonorarının miqdarı (faizlə)

1.

Əsərlərin sənaye üsulu ilə elektron və mexaniki yazılma şəklində surətinin çıxarılmasına (artırılmasına) görə

8; — buraxılmış hər daşıyıcının (nüsxənin) topdansatış qiymətindən (bir daşıyıcıda yazılmış əsərlərin sayından asılı olmayaraq)

2.

Əsərlərin surətini fərdi sifariş əsasında elektron və mexaniki yazılma şəklində hazırlanmasına görə

8; — hər nüsxənin hazırlanmasına görə alınan gəlirdən

3.

Səsyazılmaların nüsxələrinin kirayəyə verilməsinə görə

8; — nüsxələrin kirayəyə verilməsindən alınan gəlirdən

4.

Audiovizual əsərlərin (videofilmlərin) kirayəyə verilməsinə görə

5; — hər nüsxənin kirayəyə verilməsindən alınan gəlirdən

 

Qeyd:

Əsərlərin elektron və mexaniki üsulla yazılması onların elektron və mexaniki qurğuların köməyi ilə səsləndirilməsinə imkan verən hər hansı bir formada (qramvallarda, maqnitofon lentlərində, lazer disklərində, yığcam kassetlərdə, videokassetlərdə və s.) qeydə alınmasıdır.

Topdansatış qiyməti bu Qərarda istehsalçının səsyazmanın hər nüsxəsi üçün müəyyən etdiyi qiymət hesab edilir. Gəlir sifarişçidən alınan məbləğdir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 6

 

Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin qrammofon vallarında, maqnitofon lentlərində, lazer disklərində, yığcam kasetlərdə və s. yazılmasına və yazılmış nüsxələrin, həmçinin audiovizual əsərlərin (videofilmlərin) kirayə verilməsinə görə müəllif qonorarının hesablanması Qaydaları

 

1. Müəllif qonorarının 5 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş tarif dərəcələri minimum miqdar sayılır və o zaman tətbiq edilir ki, istifadəçi və müəllif və ya onun hüquqi varisi, yaxud əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat arasında başqa qiymət müəyyən edilməyib və qonorarın miqdarı tərəflərin mübahisəsinə səbəb olmur. Həmin qonorarın yığılması qanunvericiliyə görə müəllif(lər)in qanuni mənafelərini təmsil edən əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) yerinə yetirir. [35]

2. Əhali arasında yaymaq məqsədi ilə əsərləri elektron və mexaniki üsulla səsli daşıyıcılarda yazan, fərdi sifariş əsasında nüsxələrini hazırlayan, yazılmış nüsxələri və audiovizual əsərləri (videofilmləri) kirayəyə verən hüquqi və fiziki şəxslər (tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq) müəllif qonorarının ödəyiciləri sayılırlar.

Ödəyici müəllif qonorarını satışa buraxılan nüsxələrlə eyni vaxtda hər nüsxənin topdansatış qiymətindən ödəyir.

3. Müəllif qonorarının ödəyicisi olan bütün istifadəçilər müəllif(lər)dən və ya onların hüquqi varislərindən, yaxud müəlliflərin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatlardan icazə (lisenziya) almalıdırlar. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Agentlik yerinə yetirir. [36]

4. Müəllif qonorarının ödəyiciləri istifadə olunan əsərlərin dəqiq uçotunu aparmalı və müəllif qonorarı ilə bağlı bütün sənədləri yoxlamaq üçün əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatın, həmçinin Agentliyin nümayəndəsinə təqdim etməlidir. [37]

Verilən məlumatların düzgün və tam olmasına görə məsuliyyət ödəyicinin üzərinə düşür.

Qeyd:

Əgər sənaye üsulu ilə buraxılan əsli daşıyıcılarda müəlliflik hüququ ilə qorunan əsərlərlə yanaşı, qorunmayan əsərlər də yazılmışdırsa, müəllif qonorarı hesablanarkən səslənmə müddətinə uyğun şəkildə müəlliflik hüququ ilə qorunmayan əsərlərə görə müəllif qonorarı ümumi məbləğdən çıxılır.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 7

 

Təsviri-sənət əsərlərinin surətinin çıxarılmasına və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərindən sənayedə istifadə olunmasına görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Əsərlərin növləri

Müəllif qonorarının faizlə miqdarı (hər nüsxənin topdansatış qiymətindən)

1.

Heykəltəraşlıq əsərləri:

50 nüsxəyə qədər

5

51-dən 200 nüsxəyə qədər

3

200 nüsxədən yuxarı

2

2.

Sənaye məhsullarında (suvenirlər, qalanteriya məhsulları, toxuculuq və tikiş məhsulları və s.) təsviri sənət əsərlərindən, o cümlədən fotodan istifadəyə görə

0,5

3.

Dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri:

a) məişət təyinatlı dekorativ tətbiqi-sənət əsərləri (serviz, güldan, boşqab, fincan, çıraq, qab-qacaq, kaşı, paltarasan, güzgü və s.)

4

b) xırda və sadə dekorativ-tətbiqi və suvenir məmulatlar, xırda qalantereya əşyaları (o cümlədən döş nişanları, medallar, plaketlər, breloklar və s.)

4

v) dekorativ-tətbiqi xarakter daşıyan məişət təyinatlı məmulatlar (futlyarlar, dekorativ kosmetika üçün flakonlar və s.)

1

q) toxuculuq malları (süfrələr, örtüklər, dəsmallar və s.)

7

ğ) parçalar

2 (bir poqonmetrin topdansatış qiymətindən)

d) trikotaj, toxunma məmulatları, geyim, krujeva (tor), naxışlı tikmə, ayaqqabı

5

j) mebel

1

z) oyuncaqlar

1

e) bəzək, o cümlədən zərgərlik məmulatları:

- ucuz materiallardan

1

- qiymətli materiallardan

0,05

ə) divar kağızı (oboy), klyonka və s.

1 (bir poqonmetrin topdansatış qiymətindən)

i) xalçaçılıq məhsulları:

- maşınla toxunan

1

- əllə toxunan

4

ı) toxuculuq qalanteriyası

7

Dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərinə aid edilməsi üçün əsaslı xüsusiyyətləri olduqda.

 

Qeyd:

Xırda plastik və miniatür heykəltaraşlıq əsərləri çoxaldılarkən heykəltaraşlıq əsərlərinə görə müəyyən edilmiş tarif dərəcələri tətbiq edilir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

Əlavə 8

 

Təsviri-sənət əsərlərinin surətinin çıxarılmasına və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərindən sənayedə istifadə olunmasına görə müəllif qonorarının hesablanması qaydaları

 

1. Təsviri-sənət əsərlərinin surətinin çıxarılmasına və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərindən sənayedə istifadə olunmasına görə müəllif qonorarı həmin əsərlərin yaradılmasına görə ödənilən qonorardan asılı olmayaraq ayrıca hesablanır.

2. Təsviri-sənət əsərlərini əhali arasında yaymaq məqsədi ilə surətini çıxartmaqla çoxaldan və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərindən sənayedə istifadə edən fiziki və hüquqi şəxslər (tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq) müəllif qonorarının ödəyiciləri sayılırlar.

3. Müəllif qonorarının 7 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş tarif dərəcələri minimum miqdar sayılır və o zaman tətbiq edilir ki, istifadəçi və müəllif və ya onun hüquqi varisi, yaxud əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat arasında başqa qiymət müəyyən edilməyib və qonorarın miqdarı tərəflərin mübahisəsinə səbəb olmur. Həmin qonorarın yığılması qanunvericiliyə görə müəllif(lər)in qanuni mənafelərini təmsil edən əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) yerinə yetirir. [38]

4. Müəllif qonorarının ödəyicisi olan bütün istifadəçilər müəllif(lər)dən və ya onların hüquqi varislərindən, yaxud müəlliflərin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatdan icazə (lisenziya) almalıdırlar. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasını Agentlik yerinə yetirir. [39]

5. Müəllif qonorarının ödəyiciləri istifadə olunan əsərlərin dəqiq uçotunu aparmalı və müəllif qonorarı ilə bağlı bütün sənədləri yoxlamaq üçün əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi üzrə təşkilatın, həmçinin Agentliyin nümayəndəsinə təqdim etməlidir. [40]

6. Əsər müəllifinin, qiymətli metallar və qiymətli daşlar istisna olmaqla, tiraj nüsxələrindən bir ədədini maya dəyərini ödəməklə almaq ixtiyarı vardır. [41]

Əgər məlumat nümunələri metrlə ölçülən materialdandırsa (parça, klyonka və s.) müəllifin sərgidə nümayiş etdirmək üçün onun şərtlərinə uyğun olan ölçüdə mal almaq (dəyərini ödəməklə) hüququ vardır.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1997-ci il 2 may tarixli 38 nömrəli qərarına

9 nömrəli əlavə

 

Televiziya və radio verilişlərinin, televiziya filmlərinin və digər televiziya və radio əsərlərinin yaradıcılarına ödənilən müəllif qonorarlarının və sair ödənilən haqların miqdarı və verilməsi Qaydaları

1. Bədii televiziya filmlərinin və pyeslərin ədəbi ssenarilərinə görə müəllif qonorarı

Qonorarın miqdarı hər bir konkret halda əsərin bədii-ideya səviyyəsindən, mövzunun aktuallığından, yaradıcılıq işinin orijinallığından və mürəkkəbliyindən, materialların axtarışı və öyrənilməsi çətinliyindən, müəllifin peşəkarlıq səviyyəsindən və filmin həcmindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Bu halda çəkilişə hazırlanan filmin həcmi sifariş edilən və ya əldə olunan hazır ssenari əsasında müəyyən edilir.

1.1. Tammetrajlı bədii filmlərin və pyeslərin sifariş edilən ədəbi ssenariləri üçün müəllif qonorarının minimum miqdarı

Tammetrajlı bədii filmlərin və bədii pyeslərin sifariş edilən ədəbi ssenariləri üçün müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

 

Orijinal ssenarilər

Dərc olunmuş əsərlərin motivləri əsasında yazılan ssenarilər

Bədii filmin ssenarisi təsdiq edildikdə

560.0

400.0

Bədii film istehsala buraxıldıqda

400.0

280.0

Hazır bədii film qəbul edildikdə:

 

 

Yüksək ödəmə qrupu üzrə

880.0

720.0

Birinci ödəmə qrupu üzrə

600.0

400.0

Bədii pyesin orijinal ssenarisi təsdiq edildikdə

320.0

-

Bədii pyesin orijinal ssenarisi istehsala buraxıldıqda

240.0

-

1.2. Qısametrajlı bədii (multiplikasiya) filmlərin orijinal ssenarilərinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Qısametrajlı bədii (multiplikasiya) filmlərin orijinal ssenarilərinə görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

 

1—2 hissəli filmlər

3—4 hissəli filmlər

5 və daha çox hissəli filmlər

Ssenari təsdiq edildikdə

120.0

240.0

360.0

Film istehsala buraxıldıqda

60.0

160.0

240.0

Film birinci ödəmə qrupu üzrə qəbul edildikdə

120.0

240.0

360.0

1.3. Dərc olunmuş əsərlərin motivləri üzrə qısametrajlı bədii (miltiplikasiya) filmlərinin ssenarilərinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Dərc olunmuş əsərlərin motivləri üzrə qısametrajlı bədii (multiplikasiya) filmlərinin ssenarilərinə görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

 

1—2 hissəli filmlər

3—4 hissəli filmlər

5 və daha çox hissəli filmlər

Ssenari təsdiq edildikdə

90.0

130.0

180.0

Film istehsala buraxıldıqda

45.0

72.0

90.0

Film birinci ödəmə qrupu üzrə qəbul edildikdə

90.0

130.0

180.0

1.4. Mikrometrajlı filmlər, verilişlər və videokliplər üçün sifariş edilən ssenarilərə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Mikrometrajlı filmlər, verilişlər və videokliplər üçün sifariş edilən ssenarilərə görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

 

5 dəqiqəyə qədər

10 dəqiqəyə qədər

Ssenari təsdiq edildikdə

40.0

80.0

Sifarişçi tərəfindən film qəbul edildikdə

72.0

140.0

1.5. Tammetrajlı sənədli filmlər üçün sifariş edilən ssenarilərə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Tammetrajlı sənədli filmlər üçün sifariş edilən ssenarilərə görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

Ssenari təsdiq edildikdə

240.0

Film istehsala buraxıldıqda

160.0

Hazır film qəbul edildikdə:

 

yüksək ödəmə qrupu üzrə

240.0

birinci ödəmə qrupu üzrə

160.0

1.6. Qısametrajlı filmlər üçün sifariş edilən ssenari-montaj planlarına görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Qısametrajlı filmlər üçün sifariş edilən ssenari-montaj planlarına görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

1 hissəli filmlər üçün

40.0

2 hissəli filmlər üçün

60.0

3 hissəli filmlər üçün

80.0

4 hissəli filmlər üçün

100.0

1.7. Tammetrajlı filmlər üçün sifariş edilən ssenari-montaj planlarına görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Tammetrajlı filmlər üçün sifariş edilən ssenari-montaj planlarına görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

5 və daha çox hissəli film üçün, cəmi

320.0

o cümlədən:

 

ssenari-montaj planı təsdiq edildikdə

60%

film istehsala buraxılıqda

40%

1.8. Bədii film istisna olmaqla digər filmlərin (xronikal-sənədli, elmi-populyar, tədris və s.) orijinal ssenarilərinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Bədii film istisna olmaqla digər filmlərin (xronikal-sənədli, elmi-populyar, tədris və s.) orijinal ssenarilərinə görə müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

1 hissəli filmlər üçün

80.0

2 hissəli filmlər üçün

160.0

3 hissəli filmlər üçün

240.0

4 hissəli filmlər üçün

280.0

5 və daha çox hissəli

360.0

1.9. Bədii televiziya filmlərinin və pyeslərin ədəbi ssenarilərinə görə müəllif qonorarlarının müəyyənləşdirilməsi və ödənilməsi ilə bağlı digər şərtlər

1.9.1. Məzmunu çəkilmiş (və ya çəkilən) hadisənin materialı əsasında müəyyənləşdirilən filmlərin ssenarisi üçün müəllif qonorarı orijinal ssenarinin 5-% miqdarında müəyyən edilir.

1.9.2. Ssenari tərcümə edilərkən hər hissə üçün müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğdə müəyyənləşdirilir:

a) bədii mətnlər üçün

80.0 min manat

b) digər mətnlər üçün

35.0 min manat

 

1.9.3. 15 dəqiqə həcmində ssenari üçün müəllif qonorarı 1—2 hissəlik müvafiq növdən olan film üçün nəzərdə tutulmuş həddə ödənilir.

1.9.4. Diktor mətni müəllif tərəfindən hazırlanır.

1.9.5. Ssenari müəllifinə yaradıcılıq ezamiyyəti lazım olarsa, bu ezamiyyət ssenari yazılması üçün onunla müəllif müqaviləsi bağlandıqdan sonra verilir. Ezamiyyə xərcləri müəllif qonorarına daxil edilmir və müəlliflə razılaşdırılaraq müqavilədə müəyyənləşdirilir.

1.9.6. Müəllif müqaviləsi əsasında filmi istehsal edən təşkilat tərəfindən müəllifə qonorarın 35 faizi həcmində avans ödənilir.

Müəllif müqaviləsinin şərtlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsinə görə filmin direktoru məsuliyyət daşıyır.

1.9.7. İstehsal prosesində filmin həcmi dəyişdirilərsə, müəllif qonorarının məbləği müəllif müqaviləsində olduğu kimi saxlanılır və müqavilədə göstərilmiş həcmdə ödənilir.

1.9.8. Müəllif qonorarı filmi istehsal edən təşkilatla bağlanmış müqavilə əsasında film bir plyonkada təhvil verildikdən sonra efirə buraxılmazdan əvvəl də alına bilər.

1.9.9. Ssenari qəbul edildikdən sonra hər hansı bir səbəbdən film istehsala buraxılmazsa, dəymiş maddi ziyana görə ssenari qəbul etmiş və müəlliflə müqavilə bağlamış şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Qeyd. Dövlət müəssisələrində müəllif qonorarlarının ödənilməsinə minimum miqdarın 5 (beş) dəfəyə qədər dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait dairəsində artırılmasına icazə verilir.

 

2. Televiziya filmlərinin və digər televiziya əsərlərinin musiqisinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

2.1. Televiziya filmlərinə və digər televiziya əsərlərinə musiqi yazan bəstəkara orijinal musiqi üçün müəllif qonorarı aşağıdakı məbləğlərdə müəyyənləşdirilir:

(min manatla)

bədii (multiplikasiya) film (səslənmə müddətinin hər dəqiqəsi üçün)

10.0

musiqili bədii film (səslənmə müddətinin hər dəqiqəsi üçün)

8.0

digər filmlər (səslənmə müddətinin hər dəqiqəsi üçün)

7.0

Başqa bəstəkarların əsərlərindən istifadə etdikdə (musiqi tərtibatının hər dəqiqəsi üçün)

4.0.

 

2.2. Bəstəkarla musiqinin yazılması üçün müəllif müqaviləsi filmin direktoru tərəfindən quruluşçu rejissorun razılığı ilə sifariş təqdim edildikdən sonra bağlanılır.

2.3. Çoxseriyalı film boyu seriyalarda eyni musiqi kompozisiyası səsləndirilirsə, müəllif müqaviləsi əsasında bəstəkara ancaq bir seriya üçün müəllif qonorarı ödənilir.

Çoxseriyalı filmin seriyalarına yeni orijinal musiqi tərtibatı verilirsə, müəllif müqaviləsi əsasında bəstəkara hər seriyada səsləndirilən musiqinin hər dəqiqəsi üçün ayrıca qonorar ödənilir.

2.4. Bəstəkarla bağlanmış müəllif müqaviləsinin şərtlərinin düzgün tərtib olunmasına görə filmin direktoru məsuliyyət daşıyır.

2.5. Bəstəkarın yaratdığı musiqi əsəri filmin rejissor həllinə uyğun gəlmədikdə və rejissor başqa bir bəstəkara musiqi sifariş verməli olduqda, musiqi əsərini hazırlamış bəstəkara ümumi məbləğin 50 faizinə qədər qonorar ödənilə bilər.

Qeyd. Dövlət müəssisələrində müəllif qonorarlarının ödənilməsində minimum miqdarın 5 (beş) dəfəyə qədər dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait dairəsində artırılmasına icazə verilir.

 

3. Televiziya filmlərinin və digər televiziya əsərlərinin istehsalına məsləhətçilərin cəlb edilməsi və onlara ödənilən haqq

3.1. Televiziya filmlərinin və digər televiziya əsərlərinin istehsalına məsləhətçilər hər bir sahə üzrə mütəxəssis məsləhətinə ehtiyac olduqda filmi istehsal edən təşkilat tərəfindən dəvət edilirlər.

3.2. Məsləhətçi ilə filmi istehsal edən təşkilatın rəhbəri arasında göstərilən xidmət barədə mülki-hüquqi müqavilə bağlanılır.

3.3. Məsləhət üçün ödənilən haqqın miqdarı məsləhətin mürəkkəbliyindən və mütəxəssisin ixtisas dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

a) ssenarinin yazılışı prosesində:

Bədii filmlər

 

Digər filmlər

 

1—3 hissəli filmlər

400.0

1—3 hissəli filmlər

300.0

4 və daha çox hissəli filmlər

600.0

4 və daha çox hissəli filmlər

400.0

b) rejissor ssenarisinin yazılışı və filmin qoyuluşu prosesində:

Bədii filmlər

 

Digər filmlər

 

1—3 hissəli filmlər

600.0

1—3 hissəli filmlər

400.0

4 və daha çox hissəli filmlər

1000.0

4 və daha çox hissəli filmlər

700.0

c) filmin istehsalı vaxtı birdəfəlik məsləhətlər üçün 200.0 min manata qədər haqq ödənilir.

4. Televiziya filmlərinin və digər televiziya və radio əsərlərinin quruluş haqqı

Quruluş haqqı televiziya filmlərinin və digər televiziya və radio əsərlərinin quruluşuna görə yaradıcı heyətə vəzifə maaşından əlavə ödənilən müəllif qonorarıdır. Quruluş haqqı yaradılan əsərin (verilişin) quruluşunda iştirak edən yaradıcı heyətə istehsalçı təşkilat tərəfindən müəllif müqaviləsi əsasında müəyyən edilmiş əmək funksiyalarının və iş həcmi normasının yerinə yetirildiyi halda ödənilir.

4.1. Tammetrajlı bədii fimlərin quruluş haqqı

4.1.1. Tammetrajlı bədii filmlər üçün quruluş haqqı təsdiq edilmiş ödəniş qrupları üzrə aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

Ali qrup

I qrup

II qrup

III qrup

Quruluşçu rejissor

3500.0

2840.0

2100.0

900.0

Kinorejissor

1540.0

1420.0

1060.0

460.0

Baş quruluşçu kinooperator

2500.0

2100.0

1420.0

1060.0

Kinooperator

1420.0

1060.0

700.0

460.0

Quraşdırılmış çəkilişlər üzrə kinooperator

900.0

700.0

460.0

320.0

Quraşdırılmış çəkilişlər rəssamı

560.0

360.0

300.0

200.0

Dekorlar üzrə quruluşçu rəssam

960.0

900.0

700.0

320.0

Geyim üzrə quruluşçu rəssam

460.0

360.0

300.0

300.0

Səs operatoru

460.0

440.0

320.0

260.0

Redaktor

460.0

460.0

Direktor

860.0

520.0

320.0

320.0

 

4.1.2. Əsas yaradıcı-istehsalat heyətinin quruluş haqlarının azaldılması hesabına filmin istehsalında iştirak edən digər şəxslərə haqq ödənilməsinə icazə verilir.

4.1.3. Qısametrajlı filmlərin quruluş haqqı tammetrajlı film üçün müəyyən edilmiş quruluş haqqının səkkizə bölünməsi və nəticənin qısametrajlı filmdəki hissələrin sayına vurulması yolu ilə müəyyən edilir.

4.2. Mikrometrajlı bədii reklam filmlərinin, verilişlərin və videokliplərin quruluş haqqı

Mikrometrajlı bədii reklam filmlərinin, verilişlərin və videokliplərin quruluş haqqı aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

5 dəqiqəlik

10 dəqiqəlik

Quruluşçu rejissor

170.0

280.0

Kinooperator

100.0

170.0

Rəssam

70.0

150.0

Səs operatoru

40.0

100.0

İnzibatçı

40.0

100.0

4.3. Tammetrajlı televiziya film-konsertlərinin quruluş haqqı

Tammetrajlı televiziya film-konsertlərinin quruluş haqqı aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

I qrup

II qrup

III qrup

Quruluşçu rejissor

720.0

520.0

350.0

Kinooperator

500.0

300.0

240.0

Rəssam

280.0

240.0

170.0

Səs operatoru

300.0

280.0

200.0

Direktor

200.0

170.0

130.0

4.4. Bədii multiplikasiya filmlərinin quruluş haqqı

4.4.1. Bədii multiplikasiya filmlərinin quruluş haqqı aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

a) rəsmi multiplikasiya filmi

(min manatla)

Quruluşçu heyət

Filmin həcmi, hissə ilə

I qrup

II qrup

III qrup

Kinorejissor

1

460,0

440,0

400,0

Quruluşçu rejissor

2

500,0

400,0

340,0

3

600,0

460,0

320,0

4

780,0

650,0

350,0

5 və yuxarı

960,0

720,0

400,0

Kinooperator

1

330,0

300,0

260,0

Quruluşçu kinooperator

2

360,0

340,0

300,0

3

400,0

360,0

330,0

4

440,0

400,0

360,0

5 və yuxarı

460,0

440,0

400,0

Rəssam

1

240,0

200,0

160,0

2

340,0

300,0

260,0

3

400,0

360,0

330,0

4

440,0

400,0

360,0

5 və yuxarı

600,0

560,0

520,0

Səs operatoru

1

180,0

100,0

80,0

2

200,0

160,0

140,0

3

240,0

200,0

160,0

4

260,0

240,0

200,0

5 və yuxarı

300,0

260,0

240,0

Direktor

1

180,0

140,0

100,0

2

200,0

180,0

140,0

3

240,0

200,0

180,0

4

260,0

240,0

200,0

5 və yuxarı

300,0

260,0

240,0

b) kukla multiplikasiya filmi

(min manatla)

 

Hissə üzrə cəmi

I qrup

II qrup

III qrup

Quruluşçu rejissor

1

440,0

400,0

360,0

2

460,0

440,0

400,0

3

500,0

460,0

440,0

4

520,0

500,0

460,0

5 və yuxarı

860,0

660,0

360,0

Kinooperator

1

340,0

300,0

260,0

Quruluşçu kinooperator

2

360,0

340,0

300,0

3

400,0

360,0

340,0

4

440,0

400,0

360,0

5 və yuxarı

460,0

440,0

400,0

Rəssam

1

160,0

140,0

100,0

2

200,0

180,0

140,0

3

240,0

200,0

180,0

4

260,0

240,0

200,0

5 və yuxarı

300,0

260,0

240,0

Səs operatoru

1

140,0

100,0

80,0

2

160,0

140,0

100,0

3

200,0

180,0

140,0

4

240,0

200,0

180,0

5 və yuxarı

260,0

240,0

200,0

Direktor

1

160,0

140,0

100,0

2

200,0

180,0

140,0

3

240,0

200,0

180,0

4

260,0

240,0

200,0

5 və yuxarı

300,0

260,0

240,0

c) mikrometrajlı multiplikasiya filmi

(min manatla)

Çəkiliş üslubu

 

Rəsmli

Kukla ilə

 

I qrup

II qrup

III qrup

I qrup

II qrup

III qrup

Həcmi 50 metrə qədər olan

Rejissor

340,0

300,0

260,0

340,0

300,0

260,0

Operator

300,0

260,0

240,0

300,0

260,0

240,0

Rəssam

260,0

240,0

200,0

260,0

240,0

200,0

Səs operatoru

240,0

200,0

180,0

240,0

200,0

180,0

Həcmi 100 metrə qədər olan

Rejissor

600,0

520,0

500,0

600,0

520,0

500,0

Operator

520,0

500,0

460,0

560,0

480,0

460,0

Rəssam

500,0

460,0

440,0

460,0

440,0

400,0

Səs operatoru

300,0

260,0

240,0

300,0

260,0

240,0

Həcmi 150 metrə qədər olan

Rejissor

720,0

680,0

660,0

720,0

700,0

660,0

Operator

600,0

560,0

520,0

620,0

560,0

520,0

Rəssam

520,0

500,0

460,0

500,0

460,0

440,0

Səs operatoru

340,0

300,0

260,0

340,0

300,0

260,0

4.5. Xronikal-sənədli filmlərin quruluş haqqı

4.5.1. Tammetrajlı xronikal-sənədli filmlərin quruluş haqqı təsdiq edilmiş ödəniş qrupuna və filmin istehsal prosesinin mürəkkəbliyinə uyğun olaraq aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

Mürəkkəblik dərəcəsi

I qrup

II qrup

III qrup

Rejissor

1

1800,0

1500,0

700,0

2

1500,0

1060,0

520,0

Operator

1

1500,0

1060,0

520,0

2

1060,0

700,0

380,0

Səs operatoru

1

860,0

460,0

300,0

2

500,0

360,0

260,0

Mühəndis-texniki personal

1

860,0

460,0

300,0

Direktor

1

700,0

460,0

300,0

Mühəndis-texniki personal

2

760,0

400,0

270,0

4.6. Qısametrajlı filmlərin quruluş haqqı

4.6.1. Qısametrajlı filmlərin quruluş haqqı aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

1 hissəli

2 hissəli

3 hissəli

I qrup

II qrup

III qrup

I qrup

II qrup

III qrup

I qrup

II qrup

III qrup

Rejissor

900,0

700,0

360,0

1060,0

1060,0

700,0

1420,0

1260,0

1060,0

Operator

700,0

520,0

260,0

1060,0

900,0

520,0

1260,0

1060,0

900,0

Səs operatoru

300,0

200,0

120,0

460,0

380,0

260,0

900,0

700,0

460,0

Direktor

300,0

200,0

120,0

460,0

380,0

260,0

820,0

640,0

560,0

4.7. Kino-video plyonkasında çəkilmiş telefilmlərin və teletamaşaların quruluş haqqı

4.7.1. Kino-video plyonkasında çəkilmiş orijinal-mürəkkəb telefilmlərin və teletamaşaların quruluş haqqı onların müddətindən asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

1 saata qədər

2 saata qədər

Quruluşçu rejissor

700,0

900,0

Teleoperator

360,0

740,0

Quruluşçu rəssam

140,0

360,0

Səs operatoru (səs rejissoru)

140,0

200,0

Rejissor assistenti

175,0

200,0

Mühəndis-texniki personal

140,0

360,0

İnzibatçı

80,0

200,0

4.7.1.1. Orijinal teletamaşa üçün redaktora müəllif qonorarının 20 faizi həcmində haqq verilir.

4.7.2. Televiziya verilişlərinin quruluş haqqı onların müddətindən asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərə qədər müəyyənləşdirilərək ödənilir:

(min manatla)

Quruluşçu heyət

Həcmi 45 dəqiqəyədək olan veriliş üçün

Həcmi 20 dəqiqəyədək olan veriliş üçün

Rejissor

360,0

180,0

Operator

250,0

220,0

Səs rejissoru (səs operatoru)

140,0

110,0

Rejissor assistenti

110,0

90,0

Aparıcı

240,0

120,0

Redaktor

150,0

90,0

Rəssam

220,0