×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
03.03.1992
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
122
ADI
Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödənişlərin tətbiqi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
240.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Təbii ehtiyatlara görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tətbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında

Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödənişlərin tətbiqi haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Respublikanın təbii ehtiyatlarından səmərəli və kompleks istifadəni stimullaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə 1992-ci il martın 1-dən Azərbaycan Respublikasında ödəniş tətbiq edilsin. [2]

2. “Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödənişlərin tətbiqi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur). [3]

3. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödəniş normativləri təsdiq edilsin (əlavə 3-6). [4]

4. Müəyyən edilsin ki, təbii ehtiyatlardan istifadəyə görə ödəmələrin tətbiqi ilə bağlı yarana biləcək mənfi sosial nəticələrin qarşısını almaq məqsədilə aşağıdakılar ödəmələrdən azad olunurlar: [5]

- kommunal təsərrüfat təşkilatları - dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən yaşayış məntəqələrinin və sosial, mədəni, məişət obyektlərini təmin etmək üçün yerüstü və yeraltı su mənbələrindən su götürərkən;

- aqrar-sənaye kompleksi obyektləri - suvarma üçün yerüstü təbii mənbələrindən su götürərkən.

5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi əlaqədar təşkilatların iştirakı ilə bitki, balıq ehtiyatlarından və dikər ehtiyatlardan istifadəyə görə ödəmələr normativlərinin hazırlanmasını 1992-ci ilin sonunadək təmin etsinlər.

6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsi ödəmə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar alınmış nəticələri 1992-ci il ərzində təhlil etsin və zərurət yarandıqda, ödəmə və tarif sistemini təkmilləşdirməyə dair təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsi ilə razılaşdıraraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

 

Baş Nazir     H.Həsənov

İşlər müdirinin müavini     İ.Hacıyev

 

Bakı şəhəri, 3 mart 1992-ci il

    № 122

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1992-ci il 3 mart tarixli 122 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödənişlərin tətbiqi Qaydaları [6]

 

1. Bu Qaydalar ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır. [7]

2. Bu Qaydalar təbiətdən istifadənin ödənişli olmasının, ətraf mühitə zərərli maddələr atılması (axıdılması, yerləşdirilməsi) üçün iqtisadi tənzimləmə üsullarının əsas prinsiplərini müəyyən edir. [8]

3. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və Xəzər dənizi akvatoriyasının ona bitişik sahəsində hüquqi şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslər (xarici istifadəçilər də daxil olmaqla), dövlət, qeyri-dövlət təşkilatları, daimi və müvəqqəti, ilkin və təkrar istifadəçilərə şamil olunur. [9]

4. Ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına (axıdılmasına, yerləşdirilməsinə) görə ödəniş normativlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tətbiq edir. [10]

5. Təbiətdən istifadəçilər üçün müvafiq müddətə çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə atılmasının (axıdılmasının) və tullantılarının yerləşdirilməsinin yol verilən həcmləri Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən qoyulan limitlərlə müəyyənləşdirilir. [11]

6. Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödənişlərə aşağıdakılar daxildir: [12]

- çirkləndirici maddələrin müəyyən olunmuş limitlər (normativlər) çərçivəsində atılmasına (axıdılmasına) görə ödənişlər;

- çirkləndirici maddələrin müəyyən olunmuş limitlərdən (normativlərdən) artıq atılmasına (axıdılmasına) görə ödənişlər. [13]

Bu Qaydanın 5-ci hissəsinə uyğun müəyyən edilmiş limitdən (normativdən) çox çirkləndirici maddələrin atılmasına (axıdılmasına) görə ödənişlər 5 qat artıq məbləğdə tətbiq edilir. [14]

7. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödəniş ərazilərin ekoloji vəziyyəti və ekoloji əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. [15]

8. Təbiətdən istifadəçilərin təqsiri üzündən baş verən qəza halları zamanı atmosferə, su obyektlərinə və relyefə atılan (axıdılan, yerləşdirilən) zərərli maddələrə görə, istehsalat və məişət tullantılarının icazə verilməmiş ərazilərdə yerləşdirilməsi üçün ödənişlər 10 qat artıq məbləğdə tətbiq edilir. Çirkləndirici maddələrin miqdarı pozuntu baş verəndən ləğv olunan vaxtadək ölçü cihazları vasitəsilə müəyyənləşdirilir, yaxud təsdiq olunmuş metodikalar əsasında hesablama yolu ilə müəyyən edilir. [16]

9. Bu Qaydaların 6-cı və 8-ci hissələrində göstərilən ödənişlərin tətbiqi təbiətdən istifadəçiləri aşağıdakılardan azad etmir: [17]

- təbii resursların (ehtiyatların) məqsədli (kompleks) istifadədən çıxmasına və ya onların keyfiyyətinin həmin istifadəçilərin fəaliyyəti nəticəsində pisləşdiyinə görə kompensasiya ödənişlərindən; [18]

- təbii çirklənmədən və digər zərərli təsirlərdən mühafizə tələblərinə riayət edilməsinin, təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə, istehsalatda ekoloji təhlükəsizlik qaydalarının, sanitar-gigiyena normalarının, müəssisələrdə işçilərin, əhalinin və istehsal edilən məhsul istehlakçısının sağlamlığını qorumaq tələblərinin pozulmasına görə dəyən zərəri ödəməkdən və həmin pozuntulara görə cərimələrdən. [19]

Bu ödəmə, vergi və tənbehlərin hesablanması və tətbiqi qaydası respublika qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. [20]

10. Təbii ehtiyatlardan istifadə hüququna görə ödəmə dərəcələri onların respublika üzrə hesablanmış orta norması və konkret təbii ehtiyatların kadastr qiymətləri əsasında Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilir.

Kadastr qiymətləri olmadıqda həmin ödəmə dərəcələri təbii sərvətlərin keyfiyyətində, təbii məhsuldarlığında, yerləşməsində və istifadə şəraitində fərqlərin orta səviyyəsi nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

Təbii ehtiyatlardan istifadə hüququna görə ödəmələr vergi, icra haqqı şəklində və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş başqa formalarda alına bilər.

11. Çirkləndirici maddələrin atılmasına görə ödəniş çirkləndirmə nəticəsində ətraf mühitə vurulan ziyanın kompensasiyasıdır və təbiətdən istifadəçilərin sərəncamında qalan qazancdan (gəlirdən) ödənilir. [21]

Təbii istifadəçilərin qazancı (gəliri) olmadıqda, habelə onlar zərərlə işlədikdə, təbii mühitin çirkləndirilməsinə görə ödəmələr təbiət istifadəçilərinin sərəncamında olan və üzərinə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən tənbeh yönəldilə bilən bütün vəsait hesabına verir. [22]

12. Təbii ehtiyatlardan istifadəyə görə ödəmələr aşağıdakı büdcə və fondlara daxil olur:

- yerli su mənbələrindən, yerli tikinti materiallardan istifadəyə görə ödəmələr - yerli büdcələrə; [23]

- yuxarıda qeyd olunmamış su mənbələrindən və meşə ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmələr - respublika büdcəsinə;

- mineral ehtiyatlardan istifadəyə görə ödəmələr - respublika büdcəsinə;

- meşə ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmələr - «Meşələrin qorunub saxlanılması və təkrar istehsalı» Respublika Fonduna. [24]

13. Təbii ehtiyatlardan istifadə hüququna görə alınan vəsaitdən ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafı üçün istifadə edilir.

14. Hüquqi və fiziki şəxslər gəlirin bir hissəsini dönərli valyuta aldıqda, təbii ehtiyatlara və ətraf mühitə atılan tullantılara görə ödənişlərin müvafiq hissəsi onlardan valyutada tutulur.

15. Ayrı-ayrı təbiət istifadəçilərinin iqtisadi imkanları nəzərə alınaraq, ətraf mühitə çirkli maddələrin atılmasına (axıdılmasına, yerləşdirilməsinə) görə ödənişlər müvəqqəti olaraq güzəştli qaydada müəyyən oluna bilər.

Həmin qayda təbiət istifadəçilərinin çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə normadan yuxarı atılmasına (tullanmasına, yerləşdirilməsinə) görə ödəniş ödənilməsindən azad olunmasını, ödəmə miqdarının qismən azaldılmasını əhatə edir. Güzəştləri yerli xalq deputatları Soveti Dövləti Mühafizə Komitəsi orqanlarının razılığı ilə, təbiət istifadəçiləri təbiəti mühafizə tələblərinə riayət etdikdə verirlər. [25]

16. Təbiət istifadəçiləri yerli nəzarət orqanları ilə razılaşdırılmış təbiəti mühafizə tədbirlərini həyata keçirdikdə təbii mühitin məqbul səviyyədə çox çirklənməsinə görə ödəmə çirkləndirici maddələrin normativ üzrə tullanması (atılması, tullantıların yerləşdirilməsi) üçün tarif əsasında müəyyənləşdirilir.

17. Təbii mühitə atılan (axıdılan, yerləşdirilən) normaya uyğun və normadan yuxarı çirkləndirici maddələrə görə ödəmələr təbiəti mühafizə ehtiyat fonduna yönəldilir və ondan fond haqqında əsasnaməyə uyğun surətdə istifadə edilir. [26]

Təbiətdən istifadəçilər vəsaiti atılan çirkləndirici maddələrin gözlənilən və ya faktik kütləsi nəzərə alınmaqla hər ayın 10-dan gec olmayaraq ödəyirlər. [27]

Ödəmə vəsaitlərini vaxtında keçirməyənlərdən hər gecikdirilən gün üçün ödənişin 0,1 faizi miqdarında qədər cərimə tutulur.

Təbiətdən istifadəçilər ödənişləri 2 ay ardıcıl olaraq ödəmədikdə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məhkəməyə müraciət edir. [28]

18. Çirkabları kommunal kanalizasiya sistemləri vasitəsi ilə axıdan müəssisə və təşkilatlardan alınan ödəmələr su kəməri-kanalizasiya təsərrüfatı müəssisələrinin hesabına keçirilir və şəhərə su verilməsi işlərində istifadə olunan texnika və texnologiyanın təkmilləşməsinə sərf olunur.

19. Çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə atılmasına (axıdılmasına, yerləşdirilməsinə və s.) görə ödənişlər təbiətdən istifadəçilərin ətraf mühitin qorunması ilə bağlı tədbirləri yerinə yetirməkdən, təbii resurslardan (ehtiyatlardan) səmərəli istifadə etməkdən və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyə riayət etməkdən azad etmir. [29]

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1992-ci il 3 mart tarixli 122 nömrəli qərarına

1 nömrəli əlavə [30]

 

Yerüstü su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə

NORMATİVLƏRİ [31]

 

Suyun keyfiyyət dərəcəsi

Yerüstü su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə normativi, qəp/kub. m

Kür çayı

I

34,3

II

33,5

III

31,7

IV

29,3

V

26,5

VI

21,7

Respublikanın başqa çayları

I

26,3

II

25,7

III

24,4

IV

22,6

V

20,5

VI

16,9

Qeyd: Hər su obyekti və ya onun sahələri üçün suyun keyfiyyəti kateqoriyası «Azərhidroment» komitəsinin təsnifatına əsasən müəyyən olunur.

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1992-ci il 3 mart tarixli 122 nömrəli qərarına

2 nömrəli əlavə

 

Yeraltı su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə

NORMATİVLƏRİ

 

Regionlar

Yeraltı su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə normativi, qəp/kub. m

Naxçıvan Muxtar Respublikası

26,4

Qalan rayonlar

71,5

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2022-ci il 17 avqust tarixli 308 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli əlavə [32]

 

Su obyektlərinə çirkləndirici maddələrin axıdılmasına görə ödəniş

NORMATİVLƏRİ

 

Sıra

№-si

Çirkləndirici maddənin adı

Çirkləndirici maddəyə görə ödəniş normativi (manat/ton)

Xəzər dənizinə, göllərə və kollektorlara axıdılan çirkləndirici maddələrə görə

çaylara və yeraltı su obyektlərinə axıdılan çirkləndirici maddələrə görə

1

2

3

4

1.

Akril turşusu

712,8

768,0

2.

Alüminium (Al3+)

53,46

57,6

3.

Ammonium ionu (NH4+)

6,62

7,14

4.

Ammonyak (azota görə)

42,75

46,08

5.

Anilin

21 384,0

23 040,0

6.

Arsen

42,75

46,08

7.

Asetaldehid (etanal)

8,55

9,21

8.

Aseton

42,75

46,08

9.

Asılı maddələr

4,43

4,76

10.

Barium

2,88

3,09

11.

Benz(a)piren

427 800,0

460 800,0

12.

Benzin

21,39

23,04

13.

Benzol

4,26

4,59

14.

Berillium

7 128,0

7 680,0

15.

Bismut (III valentli)

4,26

4,59

16.

Bismut (V valentli)

21,39

23,04

17.

Bor turşusu

21,39

23,04

18.

Brom

10,68

11,52

19.

Butanol

71,28

76,80

20.

Butilakrilat

213,84

230,40

21.

Butilen

10,68

11,52

22.

Civə

132 900,0

304 000,0

23.

Dəmir

21,39

23,04

24.

Etilendiamin

10,68

11,52

25.

Fenol

3 327,33

3 584,0

26.

Flüoridlər

427,80

460,80

27.

Formaldehid

213,84

230,40

28.

Formalin

8,55

9,21

29.

Fosfatlar (Na, K, Ca)

42,78

46,08

30.

Fosfor (üçxlorlu), maddəyə görə

21,39

23,04

31.

Fosfor (beşxlorlu), maddəyə görə

21,39

23,04

32.

Furfurol

213,84

230,4

33.

Heksametilendiamin

213,84

230,40

34.

Heksaxlorbenzol

42,78

46,08

35.

Heksaxlorbutan

213,84

230,40

36.

Heksaxlortsikloheksan

106,95

115,20

37.

Hidroxinon

10,68

11,52

38.

Hidrozin

213,84

228,9

39.

Xloroform

21 390,00

23 040,00

40.

2-Xlorfenil

305,55

329,13

41.

Xloridlər

0,14

0,16

42.

Xrom (Cr3+)

30,54

32,91

43.

Xrom (Cr6+)

106,95

115,2

44.

Xlor, sərbəst (aktiv xlor)

166 366,5

179 200

45.

İzobutilasetat

4,26

4,59

46.

İzopren

427,80

460,80

47.

Kadmium (Cd2+)

427,80

460,80

48.

Kalium (K+)

0,03

0,03

49.

Kalsium (Ca2+)

0,03

0,03

50.

Kaprolaktan

2,13

2,31

51.

Kerosin

213,84

230,40

52.

Kobalt (Co2+)

213,84

230,40

53.

Ksilol (isomer qarışığı)

42,78

46,08

54.

Manqan (Mn2+)

213,84

230,40

55.

Maqnezium (Mg2+)

0,03

0,03

56.

Metanol

21,39

23,04

57.

Metilmerkaptan

10 695,00

11 520,00

58.

Mis (Cu2+)

213,84

230,40

59.

Molibden

2 139,00

2 304,00

60.

Natrium (Na+)

0,03

0,03

61.

Neft və neft məhsulları

66,55

71,68

62.

Nikel (Ni2+)

213,84

230,40

63.

Nitrat-ion

0,06

0,06

64.

Nitrit- ion

26,73

28,80

65.

OBT5

1,12

1,16

66.

Piridin

213,84

230,40

67.

Polietilenamin

2 139,00

2 304,00

68.

Pestisidlər

21 390,00

23 040,00

69.

Qalay

19,08

20,55

70.

Qliserin

4,26

4,59

71.

Qurğuşun (Pb2+)

21,39

23,04

72.

Rodanid (kalium - rodanid)

14,25

15,36

73.

Rodanid (natrium - rodanid)

11,25

12,12

74.

Rubidium (Rb2+)

21,39

23,04

75.

Sianidlər

42,78

46,08

76.

Selen (Se6+)

2 139,00

2 304,00

77.

Silisium

0,21

0,24

78.

Sink (Zn2+)

213,84

230,40

79.

SSAM (sintetik səthi aktiv maddələr - detergentlər )

33,27

35,84

80.

Stirol

2,13

2,31

81.

Stronsium

5,34

5,76

82.

Sulfat — ion (sulfatlar)

0,14

0,16

83.

Sulfit — ion (sulfitlər)

1,14

1,23

84.

Stibium (sürmə)

42,78

46,08

85.

Toluol

4,26

4,59

86.

Volfram

2 673,75

2 880,00

87.

Vanadium

2 139,00

2 304,00

88.

Yağlar, piylər

5,97

6,63

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2022-ci il 17 avqust tarixli 308 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

4 nömrəli əlavə

 

Atmosfer havasına çirkləndirici maddələrin atılmasına görə ödəniş

NORMATİVLƏRİ

 

Sıra

№-si

Çirkləndirici maddənin adı

Çirkləndirici maddənin atmosferə atılmasına görə ödəniş normativi (manat/ton)

1

2

3

1.

Ağac (taxta) tozu

36,0

2.

Alüminium-oksid

64,35

3.

Ammonyak

19,8

4.

Arsen oksidləri

3 012,3

5.

Asetaldehid

79,2

6.

Aseton

4,2

7.

Azot oksidləri

78,45

8.

3,4 -benz(a)piren

133 456,0

9.

Benzin

1,65

10.

Benzol

9,6

11.

Bərk hissəciklər (ümumi toz)

41,4

11.1.

PM110

22,8

11.2.

PM2,5

10,8

12.

Butan-butilen

1,65

13.

Butilasetat

4,2

14.

Butilen

0,96

15.

Dimetilamin

271,5

16.

Etilasetat

4,2

17.

Etilbenzol

135,8

18.

Fenol

11 820,0

19.

Flüoridlər

1 868,4

20.

Formaldehid

496,0

21.

Furfurol

54,4

22.

Gips və əhəng istehsalı tozu

47,8

23.

Hidrogen flüorid

768,0

24.

Hidrogen xlorid

22,2

25.

Hidrogen sianid

537,05

26.

Hidrogen sulfid

104,4

27.

His

169,2

28.

İzopropilbenzol

225,5

29.

Karbohidrogenlər

4,95

30.

Karbon (II) oksid (dəm qazı)

1,98

31.

Katalizator tozu

111,3

32.

Kobalt və onun oksidi

3 298,2

33.

Ksilol

6,2

34.

Kükürd anhidridi

42,0

35.

Manqan və onun birləşmələri

13 482,9

36.

Metan

1,65

37.

Metil spirti

24,24

38.

Metil stirol

43,0

39.

Metilasetat

7,14

40.

Metilmerkaptan

5 509,8

41.

Na, Mg, K, Ca, Fe, Sr, Mo, W, Bi oksidləri

28,8

42.

Naftalin

156,9

43.

Nikel və oksidləri

10 438,2

44.

Nitrobenzol

96

45.

Ozon

673,5

46.

Qeyri-üzvi qurğuşun birləşmələri

3 476,10

47.

Qeyri-üzvi civə birləşmələri

3 476,10

48.

Sement tozu

1 717,6

49.

Silisium oksidləri

158,6

50.

Sink oksid

466,8

51.

Sirkə turşusu

35,1

52.

Slyuda tozu

2 673,0

53.

Stirol

156,6

54.

Sulfat turşusu

93,3

55.

Talk tozu

136,5

56.

Toluol

3,4

57.

Vanadium (V) oksid

4 670,7

58.

Xlor

343

59.

Xlorbenzol

8,6

60.

Xrom (VI valentli)

19 065,6

61.

Yağ turşusu

60,6

 

Qeyd. Bu cədvəldə göstərilməyən çirkləndirici maddələrin ödəniş normativləri onların təhlükəlilik sinfinə uyğun olaraq aşağıdakı qaydada müəyyən edilir.

 

 

Təhlükəlilik sinfi

Çirkləndirici maddələrin atmosferə atılmasına görə ödəniş normativi (manat/ton)

I

4 125

II

371,30

III

37,10

IV

4,10

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2022-ci il 17 avqust tarixli 308 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

5 nömrəli əlavə

 

Səyyar mənbələrdən atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələrə görə ödəniş

NORMATİVLƏRİ

 

Yanacaq növü

Yanacağın yanmasından əmələ gələn çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılmasına görə ödəniş normativi (manat/ton)

Dizel yanacağı

1,02

Etilləşmiş benzin

1,23

Etilləşməmiş benzin

0,75

 

Qeyd. İşlənmiş qazların zərərsizləşdirilməsi üçün neytrallaşdırıcılardan istifadə edildikdə, ödəniş normativləri üçün 0,75 əmsalından istifadə olunur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2022-ci il 17 avqust tarixli 308 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

6 nömrəli əlavə

 

Tullantıların yerləşdirilməsinə görə ödəniş

NORMATİVLƏRİ

 

Tullantıların təhlükəlilik xüsusiyyətləri üzrə kodları

Tullantıların toksiklik sinifləri

Tullantının yerləşdirilməsinə görə ödəniş normativi (manat/ton)

H1 - partlayıcı maddə və ya tullantılar

I

100

H 3 - yanğın təhlükəli maye tullantılar

II

80

H 4.1- yanğın təhlükəli bərk tullantılar

II

80

H 4.2 - öz-özünə alışa bilən maddə və ya tullantı

II

80

H 4.3 - su ilə təmasda olduqda yanğın təhlükəli qaz əmələ gətirən maddə və ya tullantı

II

80

H 5.1- oksidləşdirici maddələr

III

50

H 5.2 - üzvi peroksidlər

II

80

H 6.1- toksiki (zəhərli) maddələr və ya tullantılar

I

100

H 6.2 - yoluxdurucu maddələr və ya tullantılar

I

100

H 8 - korroziv maddələr və ya tullantılar

III

50

H 10 - su və ya hava ilə təmasda olduqda toksiki qazlar əmələ gətirən maddə və ya tullantı

I

100

H 11- uzunsürən və ya xroniki xəstəliklər yaradan toksiki maddə və ya tullantı

I

100

H 12 - ekotoksiki maddə və ya tullantı

IV

10

H 13 - kənarlaşdırıldıqdan sonra yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlərdən birinə malik material əmələ gətirə bilən maddələr

II

80

Təhlükəsiz tullantılar

 

5

 

Qeydlər:

1. Atmosferin, torpaqların və su mənbələrinin mühafizəsini təmin edən xüsusi quraşdırılmış yerlərdə (poliqonlarda) anbarlaşdırılan tullantılara görə ödənişlər tutulmur.

2. Tullantıların təhlükəlilik xüsusiyyətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) “Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında” Bazel Konvensiyasının 3-cü əlavəsinə əsasən göstərilmişdir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1992-ci il 3 mart tarixli 122 nömrəli qərarına

7 nömrəli əlavə [33]

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları [34]

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə: [35]

Ekoloji vəziyyət əmsalı, K1

Atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalı, K2

1. Bakı şəhərinin rayonları:

Xətai, Nizami, Nərimanov, Səbail, Nəsimi, Yasamal [36]

5

1

Xəzər, Pirallahı, Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Qaradağ

3

1

2. Sumqayıt şəhəri

5

1

3. Gəncə şəhəri

3

1

4. Mingəçevir şəhəri

3

1

5. Şirvan şəhəri [37]

4

1

6. Meşəlik və kurort zonasına aid rayonlar: Astara, Ağdərə, Balakən, Cəbrayıl, Daşkəsən, Zaqatala, Zəngilan, İsmayıllı, Gədəbəy, Kəlbəcər, Qaz, Qubadlı, Quba, Qusar, Qəbələ, Laçın, Lənkəran, Lerik, Masallı, Oğuz, Samux, Xaçmaz, Göygöl, Xocavənd, Xocalı, Şamaxı, Şuşa, Şəki, Yardımlı [38]

1

3

7. Qalan bütün rayonlar və şəhərlər [39]

1

1

8. Xəzər dənizinin akvatoriyası

1

3

 

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 

 

 


QƏRARA  EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       1 may 1993-cü il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2.       23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

3.       3 fevral 1995-ci il tarixli 23 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

4.       7 mart 2002-ci il tarixli 41 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №3, maddə 144)

5.       9 iyun 2008-ci il tarixli 132 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 584)

6.       10 iyun 2008-ci il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 586)

7.       15 oktyabr 2021-ci il tarixli 311 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 19 oktyabr 2021-ci il, № 225, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1180)

8.       17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 272)

9.       17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 [1] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə qərarın adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Təbii ehtiyatlara görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tətbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında

 

[2] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə 1-ci hissədə “Təbii ehtiyatlardan və obyektlərdən istifadəyə və çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına” sözləri “Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə” sözləri ilə və “ödəmə” sözü “ödəniş” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə 2-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Təbii ehtiyatlara görə ödəmələr, çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına görə ödənişlər alınmasının və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadənin əlavə olunan qaydaları təsdiq edilsin.

 

[4] 17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62) ilə 3-cü hissədə Su ehtiyatlarından istifadəyə və ətraf sözləri Ətraf sözü ilə və 1-7 rəqəmləri 3-7 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə 3-cü hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödəmələrin normativləri və ərazilərin ekoloji vəziyyəti və ekoloji əhəmiyyəti əmsalları təsdiq edilsin (əlavələr 3-7).

 

[5] 17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 272) ilə 4-cü hissə ləğv edilmişdir.

 

[6] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları

 

[7] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 1-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Bu Qaydalar «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktına, təbiəti mühafizə və təbii sərvətlərdən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində direktiv qərarlara uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır.

 

[8] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 2-ci hissəsində “pullu” sözü “ödənişli” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 3-cü hissəsində “tabeliyindən asılı olmayaraq bütün nazirliklər, birliklər, müəssisələr, dövlət, ictimai kooperativ və digər təşkilatlar, vətəndaşlar, xarici hüquqi və fiziki şəxslər, bütün müştərək müəssisələr tərəfindən tətbiq edilməlidir” sözləri “hüquqi şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslər (xarici istifadəçilər də daxil olmaqla), dövlət, qeyri-dövlət təşkilatları, daimi və müvəqqəti, ilkin və təkrar istifadəçilərə şamil olunur” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 4-cü hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4. Təbii ehtiyatlardan istifadəyə və ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına (axıdılmasına, yerləşdirilməsinə) görə ödəmələr təbiətdən istifadə edənlərdən təbii ehtiyatların istifadəsinə razılıq verən müvafiq orqanlar tərəfindən alınır.

Müvafiq icazə olmadan təbii ehtiyatlar istifadə üçün cəlb edildikdə və ya təbii mühitə təsir göstərildikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə reqlamentləşdirilən iqtisadi tənbehlər tətbiq edilir.

 

[11] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 5-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. Konkret təbiət istifadəçiləri üçün müvafiq müddətə təbii ehtiyatlardan istifadənin (onların çıxarılmasının), habelə çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə atılmasının (axıdılmasının) və tullantılarının yerləşdirilməsinin yol verilən (müvəqqəti razılaşdırılan) həcmləri respublikanın xüsusi səlahiyyətli orqanlarının qoyduğu təbiətdən istifadə limitləri ilə müəyyənləşdirilir.

 

[12] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 6-cı hissəsinin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Çirkləndirici maddələrin atılmasına (axıdılmasına) görə ödəmələrə daxildir:

 

[13] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 6-cı hissəsinin ikinci və üçüncü abzaslarında “ödəmələr” sözü “ödənişlər” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 6-cı hissəsinin dördüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Müəyyən olunmuş limitdən (normativdən) çox çirkləndirici maddələrin atılması (axıdılması) nəzərdə tutulduğundan beş qat artığına ödənilir.

 

[15] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 7-ci, 10-cu, 12-ci, 14-16-cı, 18-ci hissələri ləğv edilmişdir.

 

[16] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 8-ci hissəsinin birinci cümləsində “Təbiət istifadəçilərinin günahı” sözləri “Təbiətdən istifadəçilərin təqsiri” sözləri ilə, “sənaye” sözü “istehsalat” sözü ilə, “normativ ödəmələrə nisbətən on dəfə artıq tarif müəyyən edilir” sözləri “ödənişlər 10 qat artıq məbləğdə tətbiq edilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 9-cu hissəsinin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu Qaydaların 6 və 7-ci bəndlərindəki ödəmələrin tətbiqi müəssisələri (təşkilatları) və vətəndaşları aşağıdakılardan azad etmir;

 

[18] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 9-cu hissəsinin ikinci abzasında “ehtiyatların” sözü “resursların (ehtiyatların)” sözləri ilə, “müəssisələrin (təşkilatların) və vətəndaşların” sözləri “istifadəçilərin” sözü ilə və “ödəmələrindən” sözü “ödənişlərindən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 9-cu hissəsinin üçüncü abzasından “təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[20] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 9-cu hissəsinin dördüncü abzası ləğv edilmişdir.

 

[21] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 11-ci hissəsinin birinci abzasında “təbiət istifadəçilərinin” sözləri “təbiətdən istifadəçilərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 11-ci hissəsinin ikinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[23] 17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 272) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə göödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 12-ci bəndinin ikinci abzasından yerli su mənbələrindən, sözləri çıxarılmışdır və həmin bəndin üçüncü abzası ləğv edilmişdir.

 

[24] 3 fevral 1995-ci il tarixli 23 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 12-ci bəndinin üçüncü yarımbəndindən «və meşə ehtiyatlarından» sözləri çıxarılmışdır və həmin bənd yeni yarımbəndlə tamamlanmışdır.

 

[25] 7 mart 2002-ci il tarixli 41 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №3, maddə 144) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları"nın 15-ci bəndinin 2-ci abzasında “vergi" sözü “ödəniş" sözü ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasdan “və vergi müfəttişliklərinin" sözləri çıxarılmışdır.

 

[26] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 17-ci hissəsinin birinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[27] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 17-ci hissəsinin ikinci abzasında “Təbiət istifadəçiləri” sözləri “Təbiətdən istifadəçilər” sözləri ilə, “yerli təbiəti mühafizə orqanlarının müəyyən etdiyi vaxtda ilin hər rübündə hesaba keçirirlər” sözləri “hər ayın 10-dan gec olmayaraq ödəyirlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 17-ci hissəsinin dördüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Təbiət istifadəçiləri ödəmələri verməkdən boyun qaçırdıqda, təbiəti mühafizəyə nəzarət edən yerli orqanların ixtiyarı var ki, arbitraj məhkəməsi və ya xalq məhkəməsi vasitəsilə müvafiq məbləği və penyanı məcburi qaydada almağı tələb etsinlər.

 

[29] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə “Təbii ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”nın 19-cu hissəsində “ödəmələr təbiət istifadəçilərinin” sözləri “ödənişlər təbiətdən istifadəçilərin” sözləri ilə, “ehtiyatlardan” sözü “resurslardan (ehtiyatlardan)” sözləri ilə, “təbiəti mühafizə qanunvericiliyi aktlarına” sözləri “ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 272) ilə qərarın 1 və 2 nömrəli əlavələri ləğv edilmişdir.

 

[31] 1 may 1993-cü il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 3 mart tarixli 122 saylı «Təbii ehtiyatlara görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tətbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında» Qərarı ilə təsdiq edilmiş normativlər on dəfə artırılmışdır.

 

[32] 23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 4 №-li əlavədə 53-cü bənd «əhəng və gips tozu» əvəzinə «əhəng və gips istehsalatı tozu» kimi yazılmışdır.

23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 4 №-li əlavədə 58-ci bənd «sement tozu» əvəzinə «sement istehsalatı tozu» kimi yazılmışdır.

23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 4 №-li əlavədə 83-cü bənd «karbon oksidi» əvəzinə «karbon-2 oksidi (dəm qazı)» kimi yazılmışdır.

23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 4 №-li əlavədə 89-cu bənd əlavə edilmişdir.

23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 4 №-li əlavədə yeni qeyd əlavə edilmişdir.

17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə qərarın 3-6 nömrəli əlavələri yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1992-ci il 3 mart

tarixli 122 nömrəli qərarına

3 nömrəli əlavə

 

Təbii su obyektlərinə çirkab sularının axıdılmasına görə ödəmə

NORMATİVLƏRİ

 

Təbii su obyektinə çirkabların axıdılmasına görə ödəmələrin normativi bütün çirkləndirici komponentlərin miqdarı yol verilən qatılıq həddindən çox olmayan hala kimi durulaşdırmaq üçün lazım olan həmin təbii obyektdəki suyun miqdarı ilə müəyyən olunur. Həmin hesabdan:

 

Kür çayı üçün

16 qəp/kub.m.

Digər çaylar və Xəzər dənizi üçün

12 qəp/kub.m.

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1992-ci il 3 mart

tarixli 122 nömrəli qərarına

4 nömrəli əlavə

 

Atmosfer havasına çirkləndirici maddələrin atılmasına görə ödəmə

NORMATİVLƏRİ

 

Sıra

№-si

Çirkləndirici maddələrin adları

1 t çirkləndirici maddələrin atılmasına görə ödəmə normativi

1

2

3

1.

Azot 4-oksid

328,8

2.

Azot oksidi

268,3

3.

Akrilonitril

303,6

4.

Alminium oksidi

135

5.

Ammonyak

37,1

6.

Ammonyaklı selitra

27,2

7.

Malein anhidridi (buxar, aerozol)

332,6

8.

Kükürd anhidridi (kükürd 4-oksid)

132

9.

Sirkə anhidridi

192

10.

Fital anhidridi (buxar, aerozol)

235,2

11.

Aseton

17,8

12.

Asetaldehid (sirkə aldehidi)

332,8

13.

ZVK (zülallı- vitaminli konsentrat)-nın zülal tozu

7736,1

14.

Benzapiren-3,4

101.105

15.

Benzol

105,2

16.

Butadein-1,3

7,4

17.

Brom

166,3

18.

Benzil-xlorid

1487,2

19.

Vanadium 5-oksid

9800

20.

Vinil asetat

60,7

21.

Vinilxlorid

10516,3

22.

Hidrogen-bromid (HB)

277,1

23.

Hidrogen-florid (HF)

7838,4

24.

Hidrogen-xlorid (HCL)

124

25.

Hidrogen-sianid (HCN)

2256

26.

Dioksan

281,1

27.

Dimetilamin

1051,6

28.

Dimetilsulfid

117,6

29.

Dimetilformamid

135,8

30.

Dioktilftalat

1176

31.

Dixloretan

23,5

32.

İzopren

59

33.

İzobutilen

74,4

34.

Kaprolaktam

96

35.

Azot turşusu (nitrat turşusu)

226,3

36.

Silisium-oksid

665,6

37.

Kobalt

13840

38.

Ksilol (solvent)

23,5

39.

Ksilidin

1239,4

40.

Manqan və onun birləşmələri (manqan 4-oksidə hesabla)

5640

41.

Mis (mis oksidləri, misə görə hesabla)

8313,8

42.

Mis (sulfat və misin duzları)

10733,1

43.

Qeyri-üzvü arsenli birləşmələr

12648

44.

Metiletiketon

52,6

45.

Natrium hidroksidləri

5542,6

46.

Natrium karbonat

783,8

47.

Naftalin

607,2

48.

V-naftol

8586,5

49.

Nikel

43800

50.

Qalay-xlorid (qalaya görə hesabla)

1175,8

51.

Propilen-oksid

831,4

52.

Ağac tozu

157

53.

Əhəng və gips istehsalatı tozu

200

54.

Toz (kətan, pambıq), sulfanol tozu

235,2

55.

Tərkibində silisium 4-oksid olan qeyri-üzvi tozlar

235,2

56.

Şüşə liflərin tozu

480

57.

Şüşə plastiklərin tozu

480

58.

Sement istehsalatı tozu

360

59.

Civə birləşmələri (civəyə görə hesabla)

179200

60.

Civə

214663,5

61.

His

332

62.

Qurğuşun və onun birləşmələri, tetra-etil qurğuşundan başqa (qurğuşuna görə hesabla)

172000

63.

Hidrogen-sulfid

328,8

64.

Karbon-sulfid

1314,5

65.

Skibidar

8,6

66.

Butil spirti (butanol)

7,4

67.

Etil spirti

2,4

68.

Stirol

1487,2

69.

Tetrahidrofuran, epixoloqidrin

33,3

70.

Tetraxloretilen (perxoretilen)

96

71.

Toluon

1,36

72.

Dördxlorlukarbon

20

73.

Formaldehid

1920

74.

Furfurol

105,2

75.

Xlor

715,2

76.

Tsikloheksan

7

77.

Sink-oksid

1960

78.

Etil-xlorid

23,5

79.

Tsikloheksanon

117,6

80.

Etilbenzol

525,8

81.

Etilen oksidi

429,3

82.

Etilenqlikol

105,2

83.

Karbon-2 oksidi (dəm qazı)

8

84.

Sulfat turşusu

396

85.

Fenol

136

86.

Akril turşusu

277,1

87.

Pridin

235,2

88.

Dibutilftlat

1176

89.

Karbohidrogenlər

1,04

Qeyd: Gələcəkdə zərərli maddələr siyahısı genişləndirilib dəqiqləşdiriləcəkdir.

 

Qeyd: Əgər atmosferə atılan zərərli maddə cədvəldə göstərilməmişdirsə, onda belə maddə üçün cədvəldə verilən homoloji cəhətcə ən yaxın maddənin ödəmə normativi əsas götürülür. Bu məsələni yerli təbiəti mühafizə komitəsi ilə həll etmək lazımdır.

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1992-ci il 3 mart

tarixli 122 nömrəli qərarına

5 nömrəli əlavə

 

Atmosferə atılan çirkləndirici maddələrə görə ödəmə

NORMATİVLƏRİ

 

Yanacaq növü

Yanacağın yanmasından əmələ gələn çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılmasına görə ödəmələrin normativi (t/manat)

Dizel yanacağı

50,1

Benzil: etilləşmiş

61,7

Etilləşməmiş

37,4

Qeyd: işlənmiş qazların zərərsizləşdirilməsi üçün neytrallaşdırıcılardan istifadə etdikdə, ödəmə normativləri üçün 0,75 əmsalından istifadə olunur.

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1992-ci il 3 mart

tarixli 122 nömrəli qərarına

6 nömrəli əlavə

 

Sülb tullantıları yerləşdirilməsinə görə ödəmə

NORMATİVLƏRİ

 

Tullantı növləri

1 ton tullantının yerləşdirilməsi üçün ödəmə normativləri (manat)

I dərəcəli toksik tullantılar — fövqəladə təhlükəli

1500

II dərəcəli toksik tullantılar — yüksək təhlükəli

1000

III dərəcəli toksik tullantılar — orta təhlükəli

500

IV dərəcəli toksik tullantılar — az təhlükəli

250

Qeyri-toksik tullantılar

50

Qeyd: Atmosferi və su mənbələrinin mühafizəsini təmin edən xüsusi quraşdırılmış yerlərdə (poliqonlarda) anbarlaşdırılan tullantılara görə ödəmələr tutulmur.

 

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 

[33] 17 avqust 2022-ci il tarixli 308 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 19 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 20 avqust 2022-ci il, № 177, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 995) ilə qərarın 7 nömrəli əlavəsi ləğv edilmişdir.

 

[34] 23 noyabr 1993-cü il tarixli 566 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 7 №-li əlavə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Ərazilərin ekoloji vəziyyəti və ekoloji əhəmiyyəti

ƏMSALI

 

Rayonların və şəhərlərin adları

Ekoloji vəziyyət əmsalı

Bakı şəhəri (rayonları)

5

Nizami

5

Nərimanov

5

Səbayel

5

Xətai

5

Yasamal

5

Əzizbəyov

3

Binəqədi

3

Qaradağ

3

Sabunçu

3

Suraxanı

3

Sumqayıt şəhəri

5

Gəncə şəhəri

2

Mingəçevir şəhəri

2

Əli Bayramlı şəhəri

4

Respublikanın qalan rayonları

1

 

Kurort və meşə zonalarının yerləşdiyi rayonlar (Astara, Balakən, Cəlilabad, Zaqatala, Zəngilan, İsmayıllı, Qusar, Qax, Quba, Qəbələ, Lənkəran, Lerik, Masallı, Oğuz, Xaçmaz, Xanlar, Şuşa, Şəki, Yardımlı) üçün ərazilərin ekoloji əhəmiyyəti əmsalı 3 götürülür.

İşlər müdirinin müavini                                                                            İ.Hacıyev

 

15 oktyabr 2021-ci il tarixli 311 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 19 oktyabr 2021-ci il, № 225, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1180) ilə 7 nömrəli əlavə – “Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları”nın adında “Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında” sözləri “Azərbaycan Respublikasının ərazisində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 15 oktyabr 2021-ci il tarixli 311 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 19 oktyabr 2021-ci il, № 225, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1180) ilə 7 nömrəli əlavə – “Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları”nın cədvəlin “İqtisadi rayonlar” sütununda “İqtisadi rayonlar” sözləri “Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə:” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 15 oktyabr 2021-ci il tarixli 311 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 19 oktyabr 2021-ci il, № 225, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1180) ilə 7 nömrəli əlavə – “Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları”nın cədvəlin 1-ci bənddə “Səbayel” sözü “Səbail” sözü ilə, “Əzizbəyov” sözü “Xəzər, Pirallahı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 10 iyun 2008-ci il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 586) ilə «Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları»ndakı cədvəlin 5-ci bəndinin «İqtisadi rayonlar» sütununda «Əli-Bayramlı» sözləri «Şirvan» sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 9 iyun 2008-ci il tarixli 132 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 584) ilə «Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları» cədvəlinin 6-cı bəndinin «İqtisadi rayonlar» sütununda «Xanlar» sözü «Göygöl» sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 15 oktyabr 2021-ci il tarixli 311 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 19 oktyabr 2021-ci il, № 225, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1180) ilə 7 nömrəli əlavə – “Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında ekoloji vəziyyət və atmosfer havasının ekoloji əhəmiyyət əmsalları”nın cədvəlin 17-ci bəndə “rayonlar” sözündən sonra “və şəhərlər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status