×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.02.2009
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
767-IIIQ
ADI
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 25-02-2009, Nəşr nömrəsi: 44), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2009, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 58)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
25.02.2009
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
370.000.000
410.000.000
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanun cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmaların aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün hüquqi mexanizmin yaradılmasına, belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə maliyyə sistemindən istifadə olunması imkanlarını istisna edən şəraitin yaradılmasına, bu sahədə dövlətin və cəmiyyətin maraqlarının qorunmasına yönəlmişdir.

 

Fəsil 1.

 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

Maddə 1.

Əsas anlayışlar

 

1.0. Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

1.0.1. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlak - Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı pul vəsaitləri, daşınar və ya daşınmaz, maddi və ya qeyri-maddi əmlak, mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən hüquqi sənədlərdir;

1.0.2. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması - cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək və ya cinayət törətmiş şəxsin məsuliyyətdən yayınması üçün ona kömək etmək məqsədilə belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın konversiyası və ya köçürülməsi, yaxud həmin məqsədlərlə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərindən və ya digər əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirilməsi, yaxud cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, onlara sərəncam verilməsinin, onların yerdəyişməsinin, belə pul vəsaitləri və ya digər əmlaka olan hüquqların və ya onların kimə məxsus olmasının ört-basdır edilməsi və ya gizlədilməsidir; [2]

1.0.3. pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla bağlı mülki hüquqların əldə edilməsi, həyata keçirilməsi, dəyişdirilməsi və ya onlara xitam verilməsinə yönəlmiş əməllərdir;

1.0.4. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi - əldə olunma mənbəyindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 102, 214, 214-2, 214-3, 215, 219, 219-1, 219-2, 226, 227, 227-1, 270-1, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin, yaxud terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, təşkilatın) maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacağını bilərək pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın qəsdən toplanılması və ya verilməsidir; [3]

1.0.5. maliyyə monitorinqi orqanı – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum; [4]

1.0.6. monitorinq - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla aparılmış əməliyyatlar barədə monitorinq iştirakçıları, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər və ya nəzarət orqanları tərəfindən təqdim edilən, eləcə də mənbəyi məlum digər məlumatlar əsasında maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləridir;

1.0.7. monitorinq iştirakçıları - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirən, bu Qanunun 4-cü maddəsində nəzərdə tutulan şəxslərdir; [5]

1.0.8. monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirən qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər, lotereya təşkilatçıları və idman mərc oyunlarının operatorları, vəkillər, notariuslar, hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri, auditor xidmətləri göstərən şəxslərdir; [6]

1.0.9. nəzarət orqanları - monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən orqanlardır; [7]

1.0.10. daxili nəzarət sistemi - hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən həyata keçirilən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə bu Qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan kompleks daxili nəzarət tədbirləridir; [8]

1.0.11. müştəri - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatın həyata keçirilməsinə dair monitorinq iştirakçıları və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin hər hansı xidmətindən daimi və ya qeyri-müntəzəm istifadə edən fiziki və ya hüquqi şəxsdir; [9]

1.0.12. benefisiar mülkiyyətçi - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, o cümlədən xeyrinə əqdlərin həyata keçirildiyi hüquqi şəxsin əsl sahibi və ya müştəriyə nəzarəti həyata keçirən və (və ya) adından maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirildiyi fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxsdir; [10]

1.0.13. valyuta sərvətləri - nağd xarici valyuta, xarici valyutada qiymətli kağızlar, qiymətli daşlar, qiymətli metallar, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarıdır;

1.0.14. xarici dövlətlərin siyasi xadimləri - hər hansı xarici dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər (dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri), onların ailə üzvləri və yaxın qohumları;

1.0.15. aktivlər – əldə edilmə üsulundan asılı olmayaraq, istənilən növ maddi və qeyri-maddi əmlak nemətləri, daşınar və ya daşınmaz əmlak, poçt göndərişləri, bank kreditləri, akkreditivlər, yol çekləri, bank çekləri, istiqrazlar, veksellər, səhmlər və digər qiymətli kağızlar, habelə bu cür aktivlərə olan hüquqları təsdiq edən elektron və ya hər hansı digər formada tərtib olunan hüquqi sənədlər və ya aktlardır;

1.0.16. aktivlərin dondurulması – aktivlərin həcminin, məbləğinin, yerinin, xarakterinin, təyinatının və bu aktivlərə mülkiyyət və sahiblik hüquqlarının dəyişməsi ilə nəticələnən, aktivlərin konversiyasının, köçürülməsinin, onlara sərəncam verilməsinin və ya onlarla hər hansı formada maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirilməsinin qadağan edilməsidir;

1.0.17. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslər – terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barəsində sanksiyalar tətbiq edilməli olan və siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada təsdiq edilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərdir; [11]

1.0.18. işgüzar münasibətlər - monitorinq iştirakçılarının və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı öz müştəriləri ilə formalaşdırdıqları, tərəflərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinə əsaslanan, birdəfəlik xarakter daşımayan peşəkar münasibətlərdir; [12]

 

Maddə 2.

Qanunun tətbiq dairəsi

 

2.1. Bu Qanun cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əməllərin aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hüquqi şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların aparılmasına nəzarəti həyata keçirən orqanların münasibətlərini tənzimləyir.

2.2. Bu Qanun cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar olan və Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənarda həyata keçirilən fəaliyyətə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə müvafiq qaydada tətbiq olunur.

2.3. Ələt azad iqtisadi zonasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində münasibətlər “Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir. [13]

 

 

Fəsil 2.

 

CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASININ VƏ YA TERRORÇULUĞUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN QARŞISININ ALINMASI

 

Maddə 3.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlər

 

3.0. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:

3.0.1. monitorinq;

3.0.2. hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin hazırlanması və tətbiq edilməsi; [14]

3.0.3. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında müştərinin və ya digər şəxslərin məlumatlandırılmasının qadağan olunması;

3.0.4. Azərbaycan Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri ilə müəyyən edilmiş digər tədbirlər.

 

Maddə 4.

Monitorinq iştirakçıları

 

4.1. Monitorinq iştirakçıları aşağıdakılardır:

4.1.1. kredit təşkilatları;

4.1.2. sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri;

4.1.3. investisiya şirkətləri; [15]

4.1.4. lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər; [16]

4.1.5. pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr və digər təşkilatlar;

4.1.6. lombardlar;

4.1.7. investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri; [17]

4.0.8. qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər; [18]

4.1.9. öz fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait köçürən hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliyi və ya dini təşkilat; [19]

4.0.10. lotereya təşkilatçısı;

4.0.11. daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər. [20]

4.1.12. valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər. [21]

4.2. Cinayətkarlarla əlaqəli olan şəxslər monitorinq iştirakçılarında mühüm iştirak payına sahib və ya belə payın benefisiar mülkiyyətçisi ola, habelə monitorinq iştirakçılarında idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirə, o cümlədən idarə heyətində, müşahidə şurasında və ya audit komitəsində vəzifə tuta bilməzlər. [22]

 

Maddə 5.

Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər

 

5.1. Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qanunun 9-11-ci və 12-1-ci maddələrinin tələbləri aşağıdakı qaydada tətbiq olunur:

5.1.1. qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər, lotereya təşkilatçıları və idman mərc oyunlarının operatorları bu Qanunun 9.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məbləğdə nağd əməliyyatlar apardıqda;

5.1.2. daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə əməliyyatları həyata keçirdikdə;

5.1.3. notariuslar, vəkillər, hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri, auditor xidmətləri göstərən şəxslər aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirdikdə:

5.1.3.1. daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar;

5.1.3.2. müştərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

5.1.3.3. müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

5.1.3.4. hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanılmasının təşkil olunması, habelə hüquqi şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar. [23]

5.2. Maliyyə monitorinqi orqanına məlumat vermiş monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu barədə informasiyanı yaymamalıdırlar. [24]

5.3. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsinin müddəaları vəkil və ya peşə sirrini təşkil edən məlumatlara şamil edilmir.

5.4. Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu Qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzarət sistemini hazırlamalı və həyata keçirməlidirlər. [25]

 

 

Maddə 6.

Nəzarət orqanları

 

6.1. Nəzarət orqanlarına aşağıdakı orqanlar daxildir:

6.1.1. kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər, investisiya şirkətləri, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri, pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr, lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər üçün – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı; [26]

6.1.1-1. lombardlar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər üçün – maliyyə monitorinqi orqanı; [27]

6.1.1-2. lotereya təşkilatçıları və idman mərc oyunlarının operatorları üçün – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum); [28]

6.1.2. qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan brokerlər, aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirənlər, lotereya təşkilatçısı, investisiya fondları üçün - qiymətli kağızlar bazarına nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;

6.1.3. sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri, qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər üçün - müvafiq icra hakimiyyəti orqanı; [29]

6.1.4. poçt xidməti göstərən müəssisələr üçün - poçt xidməti göstərən müəssisələrə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;

6.1.5. öz fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait köçürən qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri və dini təşkilatlar üçün - müvafiq icra hakimiyyəti orqanları; [30]

6.1.6. notariuslar, hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən digər şəxslər üçün - müvafiq icra hakimiyyəti orqanı; [31]

6.1.7. vəkillər üçün - öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası;

6.1.8. auditor xidməti göstərən şəxslər üçün - öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası.

6.2. Monitorinq iştirakçılarının və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət edən orqan nəzərdə tutulmadığı halda, bu Qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən həyata keçirilir. [32]

6.3. Nəzarət orqanları monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməməsini aşkar edərsə, onlara qarşı inzibati və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirləri tətbiq etməli və bu barədə maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər. [33]

6.4. Lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərin pozulması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada onların lisenziyasının dayandırılması və ya ləğv edilməsinə, yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş digər tədbirlərin tətbiq olunmasına səbəb ola bilər.

6.5. Bu Qanunun 4.1.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş təşkilatlar tərəfindən bu Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. [34]

6.6. Nəzarət orqanları tərəfindən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri ildə bir dəfə qiymətləndirilir və nəzarət yoxlamaları müəyyən edilmiş risklərə uyğun olaraq aparılır. [35]

6.7. Nəzarət orqanları bu Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan məqsədlər üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təqdim edilmiş statistik məlumatlardan istifadə edir. [36]

 

Maddə 7.

Monitorinq olunmalı pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar

 

7.1. Siyahısı və ümumi məbləğinin minimal həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyən edilən pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair məlumatlar monitorinq iştirakçıları tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunur. [37]

7.2. Məbləğindən asılı olmayaraq aşağıdakı pul vəsaitləri və ya digər əmlak, onlarla əməliyyatlar və ya belə əməliyyatların aparılmasına cəhdlər barədə məlumatlar monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunur: [38]

7.2.1. pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar;

7.2.2. bu Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatlar;

7.2.3. xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatları; [39]

7.2.4. Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi.

7.2.5. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən bu şəxslərin adından və ya onların tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivləri və həmin aktivlərlə əməliyyatlar. [40]

7.3. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir və dərc olunur. Həmin siyahı və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərin siyahısı maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən birbaşa və ya müvafiq nəzarət orqanlarının vasitəsilə monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilir. [41]

7.3-1. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin siyahısı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən ölkədaxili siyahıdan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının aidiyyəti qətnamələrinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən beynəlxalq siyahıdan ibarətdir. Hər iki siyahı müəyyən edildikdən sonra maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən təsdiq olunur, dərhal onun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir, birbaşa və ya müvafiq nəzarət orqanları vasitəsilə monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilir.

7.3-2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının şəxsin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin siyahısına daxil edilməsi barədə qərarından Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət verilə bilər. [42]

7.4. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə davamlı olaraq riayət etməyən dövlətlərin fiziki və ya hüquqi şəxsləri ilə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara dair məhdudiyyətlər və ya xüsusi tələblər müəyyən edilə bilər. [43]

7.4-1. Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara, o cümlədən ilkin çıxış və ya təyinat məntəqəsinin həmin dövlətin (ərazinin) olduğu pul vəsaitlərinin istənilən şəxs tərəfindən qəbul olunması və köçürülməsi ilə bağlı əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirməli, bu cür əməliyyatların açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmadıqda onların təyinatını və mahiyyətini aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər. Tələb olunduğu təqdirdə, hesabat qanunla müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir. [44]

7.5. Monitorinq və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin bu Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərdə (ərazilərdə) fəaliyyət göstərən filialları və törəmə hüquqi şəxsləri yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə qadağan olunmursa, bu sahədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl etməlidir. Monitorinq və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin xarici filiallarına və törəmə hüquqi şəxslərinə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tələblərə əməl edilməsi onların yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə qadağan olunursa, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu barədə müvafiq nəzarət orqanlarına yazılı məlumat verməlidir. [45]

 

Maddə 8.

Valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılmasının monitorinqi

 

8.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılması zamanı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin izlərini aşkar etdikdə, cinayətin izlərinin qorunması və götürülməsi üçün tədbirlər görməli, əldə olunmuş sənədləri aidiyyəti üzrə cinayət təqibini həyata keçirən orqana göndərməli, habelə bu barədə məlumatı maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etməlidir. [46]

8.2. “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən valyuta sərvətləri barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təqdim olunan məlumatlar həmçinin maliyyə monitorinqi orqanına göndərilir.

8.3. Bu Qanunun 8.1-ci maddəsində göstərilən məlumatların tərtib olunma forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir.

 

Maddə 9.

Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri [47]

 

9.1. Monitorinq iştirakçılarına anonim hesabların, uydurma adlara hesabların və anonim əmanət hesablarının açılması, anonim depozit sertifikatlarının buraxılması qadağandır.

9.2. Monitorinq iştirakçıları aşağıdakı hallarda müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir: [48]

9.2.1. işgüzar münasibətlər yaradılmasından əvvəl;

9.2.2. on beş min manat məbləğində (bundan sonra - limit) və ya bundan artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl (bu hala həmçinin limit çərçivəsində həyata keçirilərək bir-biri ilə əlaqəsi olan və ümumi məbləği limitdən artıq olan bir neçə əməliyyat aiddir);

9.2.3. məbləğindən asılı olmayaraq, hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul köçürməsindən əvvəl;

9.2.4. pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar olduqda;

9.2.5. müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr olduqda. [49]

9.3. Əməliyyatın ümumi məbləği əməliyyatın icra olunmasından əvvəl məlum deyilsə, müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası əməliyyatın məbləğinin limitdən artıq olduğu müəyyənləşdiyi anda həyata keçirilir. [50]

9.4. Hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi onun nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti əsasında aparılır. Monitorinq iştirakçıları hüquqi şəxsin adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndədən notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnaməni tələb etməli və səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir. Monitorinq iştirakçılar hüquqi şəxsin nizamnaməsi və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənəd əsasında hüquqi şəxsin hüquqi ünvanım, təşkilati-hüquqi formasını, təsisçilərin adını, həmçinin hüquqi şəxsin hüquqi statusunu müəyyən etməlidirlər.

9.5. Fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd əsasında aparılır.

9.6. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə əsasında aparılır.

9.7. Eyniləşdirmə üçün təqdim olunan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, habelə müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamənin, nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən etibarnamənin, notariat qaydasında təsdiq olunmuş hüquqi şəxsin nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surətləri monitorinq iştirakçısında saxlanılmalıdır.

9.8. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 9.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri və benefisiar mülkiyyətçi barəsində əldə olunmuş eyniləşdirmə məlumatlarının verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir. Monitorinq iştirakçıları hüquqi şəxs olan müştərinin səhmdarlarının və hüquqi şəxsin rəhbərliyinin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Monitorinq iştirakçıları hüquqi şəxs olan müştəriyə nəzarəti həyata keçirən, hüquqi şəxsin əsl sahibi olan və ya son nəticədə hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxslərin müəyyən edilməsi üçün də tədbirlər görməlidir. [51]

9.9. Hüquqi şəxsin verifikasiyası üçün tətbiq edilən tədbirlər aşağıdakılardır:

9.9.1. hüquqi şəxsin təqdim etdiyi məlumatların hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatlarla üzləşdirilməsi;

9.9.2. hüquqi şəxsin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrindən, internet informasiya ehtiyatlarından və ya rəsmi nəşrlərdən məlumatların əldə olunması;

9.9.3. əldə olunan yeni məlumatların əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlan ilə üzləşdirilməsi.

9.10.       Fiziki şəxsin verifikasiyası üçün tətbiq edilən tədbirlər aşağıdakılardır:

9.10.1. doğum haqqında şəhadətnamə, pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya digər rəsmi sənəd əsasında doğum tarixinin təsdiqlənməsi;

9.10.2. mənzil-kommunal xidməti və ya qeyri-yaşayış sahələrindən istismar haqqı üçün mədaxil qəbzləri, yaxud mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, order, icarə və ya kirayə müqaviləsi əsasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatın təsdiqlənməsi.

9.11. Monitorinq iştirakçıları müştərinin onlarla işgüzar münasibətlərinin məqsədi və mahiyyəti barədə məlumatı müştəridən əldə etməlidir.

9.12. Monitorinq iştirakçıları müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi üzrə tədbirlər görməlidir. Monitorinq iştirakçıları tərəfindən məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi üzrə tətbiq olunan tədbirlər aşağıdakılardır:

9.12.1. həyata keçirilmiş əməliyyatın müştəri, onun sahibkarlıq fəaliyyəti və vəsaitlərinin mənbəyi barədə məlumatlara uyğun gəlməsinin təmin edilməsi məqsədilə həmin əməliyyatın təhlili;

9.12.2. yüksək riskli müştərilər və ya işgüzar münasibətlər barədə mövcud olan məlumatların tədqiq edilməsi yolu ilə müştərinin eyniləşdirilməsinə dair əldə olunmuş məlumatların və sənədlərin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi.

9.13. Bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, monitorinq iştirakçıları aşağıdakı yüksək riskli əməliyyatlara dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərini tətbiq etməlidir:

9.13.1. qeyri-rezident müştərilərlə əməliyyatlar;

9.13.2. pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların və ya digər əmlakın idarə olunması həvalə olunmuş hüquqi şəxslərlə əməliyyatlar;

9.13.3. nominal saxlayıcı olan və ya sənədli adsız səhmlər buraxmış hüquqi şəxslərlə əməliyyatlar;

9.13.4. xarici banklarla müxbir hesablan vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar;

9.13.5. bu Qanunun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməliyyatlar.

9.14. Monitorinq iştirakçıları tərəfindən tətbiq olunan əlavə eyniləşdirmə
tədbirləri aşağıdakılardır:

9.14.1. hesabların və işgüzar əlaqələrin yoxlanması və ya digər üsullarla əməliyyatın həyata keçirilməsi məqsədinin və əməliyyatın mahiyyətinin aydınlaşdırılması;

9.14.2. hüquqi şəxs olan müştərinin səhmdarlarının və onların iştirak paylarının öyrənilməsi;

9.14.3.    digər etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri, benefisiar mülkiyyətçi və əgər
mümkündürsə, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə daha
dəqiq məlumatların əldə edilməsi və üzləşdirilməsi.

9.15. Əməliyyatın tərəflərini bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada dəqiq eyniləşdirmək mümkün deyilsə və ya müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi barədə eyniləşdirmə məlumatlarının təqdim edilməsindən imtina edilirsə, habelə müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığı aşkarlandıqda, monitorinq iştirakçıları müvafiq əməliyyatı həyata keçirməməli, işgüzar münasibətləri yaratmamalı, hesab açmamalı və bu Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidir. İşgüzar münasibətlər yaradıldıqdan sonra müştəri və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası ilə bağlı tələblər yerinə yetirilə bilmirsə, müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr varsa, habelə müştərinin işgüzar münasibətlərinin mahiyyəti və məqsədi barədə məlumatlar əldə etmək mümkün deyildirsə, monitorinq iştirakçıları işgüzar münasibətlərə xitam verməli və bu Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər. [52]

9.16. Monitorinq iştirakçıları müştərilərinin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, işgüzar münasibətləri bu Qanunun qüvvəyə minməsinə qədər yaranmış və hal-hazırda davam edən müştərilərinin eyniləşdirilməsi və yerifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir.

9.17. Monitorinq iştirakçılarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb edilə bilər. [53]

9.18. Qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alğı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər və daşınmaz əmlakın alğı-satqısı üzrə vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər bu maddədə nəzərdə tutulmuş eyniləşdirmə tədbirlərini yalnız limitdən yuxan məbləğdə nağd şəkildə aparılan əməliyyatlar həyata keçirilərkən tətbiq etməlidirlər.

9.19. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 9.2.1 və 9.2.2-ci maddələrində göstərilən hallarda müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçiyə münasibətdə sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya qaydalarını tətbiq edə bilərlər. Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya qaydaları müştərinin, işgüzar münasibətlərin və ya maliyyə əməliyyatlarının törədə biləcəyi risklər üzrə aparılan dəyərləndirmə əsasında maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyən edilir. [54]

 

Maddə 9-1.

Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri

 

9-1.1. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan eyniləşdirilmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, daxili nəzarət sistemləri çərçivəsində müştərinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə dair tədbirlər görməlidir.

9-1.2. Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə işgüzar münasibətlər yalnız monitorinq iştirakçılarının rəhbərliyinin razılığı əsasında yaradıla bilər. Müştərinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğu işgüzar münasibətlərin yaradılmasından sonra məlum olursa, işgüzar münasibətlər monitorinq iştirakçılarının rəhbərliyinin razılığı əsasında davam etdirilə bilər. [55]

9-1.3.Monitorinq iştirakçıları xarici dövlətlərin siyasi xadimləri olan müştəriləri və ya benefisiar mülkiyyətçilərin pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə məlumatlar əldə etməlidir. [56]

9-1.4. Monitorinq iştirakçıları xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə davam edən işgüzar münasibətləri mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlamalı, eyniləşdirmə və verifikasiya sənədlərinin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi üçün tədbirlər görməlidirlər. [57]

 

Maddə 9-2.

Qeyri-adi əməliyyatlar

 

Monitorinq iştirakçıları bütün mürəkkəb, irihəcmli qeyri-adi, habelə açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatların təyinatını və mahiyyətini aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər. Zərurət yarandığı təqdirdə, hesabat qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir. [58]

 

Maddə 10.

Eyniləşdirmə və verifikasiya sənədlərinin və pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlərin saxlanması öhdəliyi [59]

 

10.1. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 9-cu maddəsində qeyd olunan
eyniləşdirmə sənədlərinin və pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlərin, habelə bu Qanunun 9-1-ci və 9-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməliyyatlara dair sənədlərin, qanunvericiliklə daha uzun müddət nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıda göstərilən müddət ərzində məlumat daşıyıcılarında və ya elektron formatda saxlanmasını təmin etməlidirlər:

10.1.1. müştərinin, benefisiar mülkiyyətçinin və ya səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası zamanı əldə olunmuş bütün məlumatlar və sənədlər, işgüzar yazışmalar və hesabın rəsmiləşdirilməsi üçün digər sənədlər - müştərinin hesabının bağlanılmasından və ya müştəri ilə hüquqi münasibətlərə xitam verildikdən sonra ən azı beş il;

10.1.2. məbləğ və valyuta növü də daxil olmaqla, hər hansı bir fərdi əməliyyatın yenidən bərpa edilməsinə imkan verəcək həcmdə, müştəri tərəfindən həyata keçirilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakla ölkədaxili və ya beynəlxalq əməliyyatlara dair məlumatlar və sənədlər - əməliyyat başa çatdıqdan sonra ən azı beş il;”; [60]

10.1.3. qeyri-adi əməliyyatların təyinatının və mahiyyətinin aydınlaşdırılması üçün aparılmış təhlilin nəticələri də daxil olmaqla, bu Qanunun 9-2-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməliyyatlara dair sənədlər və məlumatlar - müştəri ilə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdən sonra ən azı beş il. [61]

10.2. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan sənədlər müvafiq sorğu əsasında monitorinq iştirakçıları tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.

10.3. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsində göstərilən müddət, zərurət yarandığı təqdirdə, nəzarət orqanları və ya maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən hər bir xüsusi halda uzadıla bilər. [62]

 

Maddə 11.

Məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunması [63]

 

11.1. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 7-ci və 9.15-ci maddələrində, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər isə bu Qanunun 7.2-ci və 9.15-ci maddələrində göstərilən hallarda aşağıdakı məlumatları maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ona təqdim etməlidirlər: [64]

11.1.1. əməliyyatın növü;

11.1.2. əməliyyatın həyata keçirilmə tarixi;

11.1.3. həyata keçirilən əməliyyatın məbləği;

11.1.4. əməliyyatı həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi üçün monitorinq iştirakçıları tərəfindən bu Qanunun 9.4-9.6-cı maddələrinə əsasən alınmış zəruri məlumatlar;

11.1.5. benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumatlar; [65]

11.1.6. əməliyyatın mahiyyətini, məqsədini, o cümlədən xronologiyasını təsvir edən məlumatlar;

11.1.7. əməliyyatın şübhəli olmasını şərtləndirən əsaslar.

11.2. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatın icra olunması haqqında sifarişin (tapşırığın) alınmasından sonra 3 iş günü ərzində təqdim edilməlidir.

11.3. Bu Qanunun 7.2-ci və 9.15-ci maddələrində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl təqdim edilməlidir. Əməliyyatın icra olunmaması mümkün deyildirsə və ya əməliyyatın icra olunmamasının benefisiar mülkiyyətçinin müəyyənləşməsinə maneə yaradacağı məlumdursa, monitorinq iştirakçıları əməliyyatın icrasından dərhal sonra maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər. [66]

11.4. Monitorinq iştirakçıları pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat barədə bu Qanunun 7.2.1-7.2.4-cü və 9.15-ci maddələrində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatı maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etdiyi vaxtdan iki iş günü ərzində həmin əməliyyatı icra etməməlidirlər. Bu müddət ərzində əməliyyatın dayandırılması barədə maliyyə monitorinqi orqanının göstərişi daxil olmazsa, monitorinq iştirakçıları əməliyyatı icra edirlər. [67]

11.4-1. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin siyahısı maliyyə monitorinqi orqanının rəsmi internet səhifəsində yerləşdirildiyi vaxtdan bütün fiziki və ya hüquqi şəxslər, o cümlədən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər, habelə dövlət qurumları bu Qanunun 11-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aktivlərin təxirəsalınmadan və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərə xəbərdarlıq etmədən dondurulması üzrə tədbirlər görməli və bu barədə dərhal maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər. Maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verildiyi vaxtdan iki iş günü ərzində aktivlərin dondurulması barədə maliyyə monitorinqi orqanının qərarı daxil olmazsa aktivlərin dondurulması üzrə tədbirlər ləğv edilir. [68]

11.5. Bu Qanunun 11.1-ci maddəsində qeyd olunan məlumatlar vəziyyətin təxirəsalınmazlığı nəzərə alınaraq, şifahi şəkildə maliyyə monitorinqi orqanına verilə bilər. Həmin məlumatların dərhal yazılı şəkildə maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunması təmin edilməlidir.

11.6. Bu Qanunun tələblərinə əsasən maliyyə monitorinqi orqanına verilən məlumatlar məxfi saxlanılır. Monitorinq iştirakçılarından və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərdən göstərilən məlumatlar yalnız cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən cinayət təqibi ilə əlaqədar tələb edilə bilər. Bu halda göstərilən məlumatlar yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında verilir. [69]

11.7. Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında müştərinin və ya digər şəxslərin məlumatlandırılması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.

 

Maddə 11-1. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində aktivlərin dondurulması tədbirlərinin əhatə dairəsi [70]

 

11-1.1. Bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki və ya hüquqi şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə sərəncamında, sahibliyində və ya istifadəsində olan, yaxud həmin şəxsin mülkiyyətində, o cümlədən ümumi mülkiyyətində (birgə və ya paylı) olan, həmin şəxs tərəfindən idarə və ya nəzarət olunan aktivlər, habelə belə əmlak vasitəsi ilə əldə edilmiş digər aktivlər dondurulmalıdır.

11-1.2. Bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki və hüquqi şəxslərin aktivləri həmin aktivlərin hər hansı terrorçuluq və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqəli olub-olmamasından asılı olmayaraq dondurulmalıdır.

11-1.3. Bu Qanunun 19-1.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, aktivlər şəxsin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin siyahısında olduğu müddətdə dondurulmuş saxlanılmalı və şəxs siyahıdan çıxarıldıqdan dərhal sonra azad edilməlidir.

11-1.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fiziki və ya hüquqi şəxslər, yaxud dövlət qurumları tərəfindən istənilən aktivin bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki və hüquqi şəxslərin bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibliyinə, istifadəsinə və ya sərəncamına verilməsi, bu aktivlərdən həmin şəxslər tərəfindən hər hansı bir formada mənfəət əldə edilməsinə şərait yaradılması qadağandır. [71]

 

Maddə 12.

Monitorinq iştirakçılarının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sistemi [72]

 

12.1. Monitorinq iştirakçıları cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzarət sistemini hazırlamalı və həyata keçirməlidirlər. Bu sistem ən azı aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: [73]

12.1.1. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların hazırlanması;

12.1.1-1. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və bu risklərin idarə olunması və azaldılması üçün tədbirlərin görülməsi; [74]

12.1.2. müştərilərin, onların adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndələrin, benefisiar mülkiyyətçilərin, əməliyyatların eyniləşdirilməsinə və verifikasiyasına, müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə imkan verən daxili, mərkəzləşdirilmiş arxivin yaradılması; [75]

12.1.3. məlumatların sənədləşdirilməsi və məxfiliyin təmin edilməsinə dair qaydaların hazırlanması;

12.1.4. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsi;

12.1.5. monitorinq iştirakçılarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlanması meyarlarının müəyyən edilməsi; [76]

12.1.6. əməliyyatın həyata keçirilməsinin dayandırılması ilə əlaqədar meydana çıxa biləcək problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər; [77]

12.1.7. bu Qanunla tələb olunan qaydaların monitorinq iştirakçıları tərəfindən tətbiq olunmasının səmərəliliyini yoxlayan daxili audit mexanizmi; [78]

12.1.8. hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarında rəhbərlik, habelə struktur bölmələrinin rəhbərliyi səviyyəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, maliyyə monitorinqi orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul şəxsin təyin edilməsi; [79]

12.1.9. fəaliyyət xüsusiyyətindən asılı olaraq, işə qəbul və işçilərin yoxlanması mexanizmlərinin, habelə xarakteri şübhə doğuran hər hansı əməliyyatın aşkarlanması, qarşısının alınması və lazımi məlumatların bu Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunması üzrə digər mexanizm və qaydaların hazırlanması.

12.2. Monitorinq iştirakçılarının strukturu daxilində bu Qanunun 12.1.8-ci maddəsində qeyd olunmuş məsul şəxs yalnız hüquqi şəxsin rəhbərliyinə hesabat verməlidir. [80]

12.3. Monitorinq iştirakçıları daxili nəzarət sistemlərini maliyyə monitorinqi orqanının tələblərinə uyğun olaraq hazırlamalıdırlar. [81]

12.4. Daxili nəzarət sistemi çərçivəsində tətbiq olunan tədbirlərin növü və həddi monitorinq iştirakçılarının fəaliyyətinin xarakterinə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinə uyğun olmalıdır. [82]

 

 

Maddə 12-1.

Birbaşa əlaqə qurmadan texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə işgüzar münasibətlərin yaradılması

 

12-1.1. Monitorinq iştirakçıları cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində texnoloji vasitələrdən istifadə edilməsinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görməlidir.

12-1.2. Monitorinq iştirakçıları texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə bir-başa əlaqə qurmadan yaradılan işgüzar münasibətlərin və ya aparılan əməliyyatların tənzimlənməsinə dair daxili qayda və prosedurlara malik olmalıdır. Monitorinq iştirakçıları bu daxili qayda və prosedurları müştəri ilə işgüzar münasibətlərin yaradılmasında, habelə müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsində tətbiq etməlidir.

12-1.3. Bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan daxili qayda və prosedurlara monitorinq iştirakçılarının birbaşa əlaqədə olmadıqları müştərilərinin eyniləşdirilməsinə və verifikasiyasına dair tədbirlər daxil olmalıdır. [83]

 

Maddə 13.

Nəzarət orqanları tərəfindən məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi

 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə maliyyə monitorinqi orqanı məlumat əldə etmək üçün nəzarət orqanlarına sorğu ilə müraciət edə bilər. Bu zaman müvafiq məlumatlar maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunmalıdır.

 

Maddə 14.

Monitorinq olunmalı əməliyyat barədə məlumatın təqdim edilməsinə görə məsuliyyətdən azad olunma

 

Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər, onların əmək və ya digər mülki hüquqi müqavilələr əsasında işləyən əməkdaşları, habelə nəzarət orqanlarının əməkdaşları monitorinq olunmalı əməliyyatlar barədə məlumatları bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq vicdanla maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etdikdə, bank sirri və ya qanunla qorunan digər sirrin yayılmasına, eləcə də məlumatın yayılması nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə məsuliyyətə cəlb oluna bilməzlər. [84]

 

Maddə 15.

Əməliyyatın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsuliyyətdən azad olunma

 

Əgər monitorinq olunmalı əməliyyat həyata keçirilmişdirsə və həmin əməliyyatın icrasına sərəncam vermiş monitorinq iştirakçılarının səlahiyyətli şəxsləri və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər ilə müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi arasında cinayət törətmək üçün sövdələşmə mövcud deyildirsə, eləcə də monitorinq olunmalı əməliyyat haqqında məlumat bu Qanunun 11-ci maddəsinə müvafiq qaydada maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunmuşdursa, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər, habelə onların əməkdaşları məsuliyyətə cəlb oluna bilməzlər. [85]

 

Maddə 16.

Məlumatın verilməsindən imtina olunmasının qadağan edilməsi

 

16.1. Bank sirrinin və ya qanunla qorunan digər sirrin qorunması rejiminə əsaslanaraq bu Qanunun 9-2-ci və 11.1-ci maddələrində göstərilən məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına, 9-2-ci maddəsində göstərilən məlumatların isə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı nəzarət orqanlarına təqdim edilməsindən imtina oluna bilməz. [86]

16.2. Bu Qanunun tələbləri dövlət sirrini təşkil edən məlumatlara şamil edilmir.

 

Fəsil 3.

 

MALİYYƏ MONİTORİNQİ ORQANININ FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

Maddə 17.

Maliyyə monitorinqi orqanı

 

17.1. Maliyyə monitorinqi orqanının səlahiyyətlərini həyata keçirən qurumu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. [87]

17.2. Maliyyə monitorinqi orqanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir, monitorinq iştirakçıları, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər, nəzarət orqanları və bu Qanunun 8.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təqdim olunan məlumatları toplayır və təhlil edir. [88]

17.3. Maliyyə monitorinqi orqanı monitorinq olunmalı əməliyyat barədə mənbəyi məlum olan məlumat aldıqda, araşdırma məqsədi ilə müvafiq sorğu göndərməklə monitorinq iştirakçılarından, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərdən, nəzarət orqanlarından və bu Qanunun 8.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanından bu Qanunun 11.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatları əldə etmək, habelə öz səlahiyyətləri daxilində aparılan təhlil zamanı zərurət yarandığı halda onlardan və digər dövlət orqanlarından əlavə məlumat , həmçinin "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, əsaslandırılmış yazılı sorğular əsasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin məlumatlarını almaq hüququna malikdir. [89]

17.3-1. Maliyyə monitorinqi orqanı bu Qanunun 17.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün nəzarət orqanlarının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) informasiya resurslarından onlayn istifadə etməklə məlumat almaq hüququna malikdir. Maliyyə monitorinqi orqanının həmin informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini (alınan məlumatların dairəsini) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) müəyyən edir. [90]

17.4. Maliyyə monitorinqi orqanı təqdim olunmuş məlumatların məxfiliyini və yalnız bu Qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadəsini təmin etməli, habelə bu məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemini təşkil etməlidir.

17.5. Maliyyə monitorinqi orqanı aparılmış təhlil nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin əlamətlərini müəyyən etdikdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması ilə bağlı məlumatları prokurorluq orqanlarına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məlumatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməlidir. Maliyyə monitorinqi orqanı aparılmış təhlil nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatlarda digər cinayətlərin əlamətlərini müəyyən etdikdə, müvafiq məlumatları istintaq aidiyyəti üzrə cinayət təqibini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və ya prokurorluq orqanlarına göndərir. [91]

17.6. Maliyyə monitorinqi orqanı öz vəzifə səlahiyyətlərini icra edərkən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qanunun tələblərinə əməl edilməməsinə dair məlumat əldə edərsə, həmin məlumatı göstərilən şəxslərə qarşı inzibati və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərin tətbiq edilməsi üçün müvafiq nəzarət orqanına təqdim edə bilər.

17.7. Maliyyə monitorinqi orqanının səlahiyyətləri bu Qanunla və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən Nizamnamə ilə müəyyən edilir. [92]

17.8. Maliyyə monitorinqi orqanı bu Qanuna uyğun olaraq ona məlumat təqdim olunmalı olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların siyahısına və ümumi məbləğinin minimal həddinə, sadələşdirilmiş eyniləşdirilmə və verifikasiya qaydalarına, bu Qanunun 6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarına, məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi qaydalarına, daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanması tələblərinə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalar barədə statistik məlumatların təqdim olunma formasına dair normativ xarakterli aktlar qəbul edir. [93]

 

Maddə 17-1. Maliyyə monitorinqi orqanının işçilərinə dair tələblər

17-1.1. Maliyyə monitorinqi orqanının işçilərinə (o cümlədən rəhbərinə) dair tələblər aşağıdakılardır:

17-1.1.1. elmi, yaradıcılıq fəaliyyəti və maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinin, maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinin isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq;

17-1.1.2. maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinə, maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinin isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bildirmədən xarici ölkənin və ya beynəlxalq təşkilatın vəsaiti hesabına xarici ölkəyə səfər etməmək;

17-1.1.3. vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar dövlət sirri və qanunla mühafizə edilən digər sirr də daxil olmaqla, onlara məlum olmuş və xidməti fəaliyyətinə dair məlumatı həmişə, o cümlədən maliyyə monitorinqi orqanı ilə əmək münasibətlərinə xitam verildikdən sonra da saxlamaq və qanunla müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla bu məlumatı açıqlamamaq, habelə üçüncü şəxslərin xeyrinə istifadə etməmək;

17-1.1.4. vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən qərəzsiz olmaq, bu zaman irqinə, etnik mənsubiyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə görə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməmək.

17-1.2. Maliyyə monitorinqi orqanının işçiləri (o cümlədən rəhbəri) xidməti vəzifələrini həyata keçirərkən hər hansı hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində yaranmış zərər üçün məsuliyyət daşımırlar, bu şərtlə ki, həmin hərəkətin və ya hərəkətsizliyin qanunsuz və ya vicdansız olduğu sübut edilməsin. [94]

 

Maddə 18.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalar barədə statistik məlumatların toplanması

 

18.1. Statistik məlumatların mərkəzləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və prokurorluq orqanları öz səlahiyyətləri daxilində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalar barədə statistik məlumatları altı ayda bir dəfə maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etməlidirlər.

18.2. Bu Qanunun 18.1-ci maddəsində göstərilən məlumatların təqdim olunma forması müvafiq dövlət orqanları ilə razılaşdırılmaqla maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyən olunur.

18.3. Maliyyə monitorinqi orqanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində siyasətin müəyyənləşdirilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi, o cümlədən bu Qanunun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə bu Qanunun 18.1-ci maddəsinə əsasən təqdim edilmiş statistik məlumatlardan istifadə edir. [95]

 

Maddə 19.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə şübhə yaradan əməliyyatın icrasının dayandırılması

 

19.1. Maliyyə monitorinqi orqanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə şübhə yaradan əməliyyat haqqında ona təqdim edilmiş məlumatlar əsasında həmin əməliyyatın icrasının dayandırılması barədə iki iş günü ərzində əsaslandırılmış qərar qəbul edə bilər. Bu halda maliyyə monitorinqi orqanı dərhal həmin əməliyyatı icra edən monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə müvafiq göstəriş göndərir.

19.2. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair şübhə yaradan əməliyyatın icrası maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən 72 saatdan artıq olmayan müddətə dayandırıla bilər.

19.3. Maliyyə monitorinqi orqanı əməliyyatın icrasının dayandırılması barədə qərar qəbul etdikdə həmin qərarı və müvafiq sənədləri dərhal cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi sahəsində cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara göndərməlidir. Həmin orqanlar bu Qanunun 19.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan müddət ərzində əməliyyatın icrasının daha uzun müddətə dayandırılması üçün cinayət-prosessual qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görə bilərlər.

19.4. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair şübhə yaradan əməliyyatın icrasının dayandırılmasına dair müştəriyə məlumat verilməməlidir.

 

Maddə 19-1. Aktivlərin dondurulması [96]

 

19-1.1. Maliyyə monitorinqi orqanına bu Qanunun 11.4-1-ci maddəsinə əsasən təqdim edilmiş məlumatın terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxsə, habelə həmin şəxsin sahibliyində və ya nəzarətində olan hüquqi şəxsə, o cümlədən bu şəxsin adından və ya onun tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxsə aid olduğu müəyyən edilərsə maliyyə monitorinqi orqanı iki iş günü ərzində aktivlərin ilkin dondurulması haqqında qərar qəbul edir. Aktivlər maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən 30 gün müddətinə dondurulur. [97]

19-1.2. Aktivlərin ilkin dondurulması haqqında qərarın bir nüsxəsi icra edilməsi üçün aidiyyəti monitorinq iştirakçılarına, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə və ya dövlət qurumlarına, digər nüsxəsi isə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi və araşdırmanın aparılması üçün dərhal müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərilir. [98]

19-1.3. Bu Qanunun 19-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatın araşdırılması zamanı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün əsaslar müəyyən edilərsə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı aktivlərin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsinin qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə şübhə yaradan əməliyyatların icrasının dayandırılması və ya əmlak üzərinə həbs qoyulması üçün tədbirlər görür.

19-1.4. Bu Qanunun 19-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatda cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üçün əsaslar mövcud deyilsə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilkin yoxlama apararaq aşağıdakı halları müəyyən etdikdə, aktivlərin ilkin dondurulması haqqında maliyyə monitorinqi orqanının qərarında nəzərdə tutulmuş müddətin bitməsinə ən azı 15 gün qalmış, aktivlərin yerləşdiyi yer üzrə rayon (şəhər) məhkəməsinə fiziki və ya hüquqi şəxslərin aktivlərinin dondurulması barədə müraciət edir:

19-1.4.1. aktivləri dondurulması nəzərdə tutulan şəxs terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxs, habelə həmin şəxsin sahibliyində və ya nəzarətində olan hüquqi şəxs, o cümlədən bu şəxsin adından və ya onun tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxs olduqda;

19-1.4.2. aktivləri dondurulması nəzərdə tutulan şəxs terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin siyahısında olmasa da onun terrorçuluq, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, həmin əməllərin törədilməsinə kömək və ya həmin əməllərin törədilməsinə cəhd ilə əlaqədar olmasına dair kifayət qədər əsaslar müəyyən edildikdə, o cümlədən xarici dövlətin səlahiyyətli orqanlarından daxil olmuş bu barədə müraciətlər əsaslı hesab edildikdə.

19-1.5. Bu Qanunun 19-1.4.1-ci və ya 19-1.4.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar təsdiq edilərsə, məhkəmə aktivlərin ilkin dondurulması haqqında maliyyə monitorinqi orqanının qərarında nəzərdə tutulmuş müddət bitənədək aktivlərin dondurulması haqqında qərar qəbul edir.

19-1.6. Məhkəmənin aktivlərin dondurulması haqqında qərarı maliyyə monitorinqi orqanına və aktivləri dondurulmuş şəxsə göndərilir. Aktivləri dondurulmuş şəxs məhkəmənin aktivlərin dondurulması haqqında qərarından yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət verə bilər.

19-1.7. Maliyyə monitorinqi orqanı məhkəmə qərarı əsasında fiziki və ya hüquqi şəxsin aktivlərinin dondurulması barədə məlumatları dərhal rəsmi internet səhifəsində yerləşdirir, nəzarət orqanlarına, habelə birbaşa və ya müvafiq nəzarət orqanları vasitəsilə monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərir. Maliyyə monitorinqi orqanı aktivləri dondurulmuş şəxslərə onların aktivlərinin dondurulmasının əsasları və bununla əlaqədar tətbiq olunacaq tədbirlər, habelə aktivlərin dondurulmasının ləğv edilməsi proseduru barədə məlumatı müvafiq qərarı aldığı vaxtdan 1 gün müddətində yazılı qaydada verir.

19-1.8. Aktivlərin dondurulması haqqında məhkəmə qərarı əsasında fiziki və ya hüquqi şəxslərin aktivlərinin dondurulması üzrə tədbirlər həmin qərar ləğv edilənədək davam etdirilməlidir.

19-1.9. Fiziki və ya hüquqi şəxsin aktivlərinin dondurulması üçün əsaslar aradan qalxdıqda məhkəmə aktivləri dondurulmuş şəxsin və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti əsasında aktivlərin dondurulması tədbirlərinin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edir.

19-1.10. Aktivləri dondurulmuş fiziki və ya hüquqi şəxslərin zəruri və gözlənilməz xərclərə ehtiyaclarını ödəmək üçün dondurulmuş aktivlərdən istifadə etmək imkanının təmin edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

 

Maddə 20.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq

 

20.1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə müvafiq olaraq xarici dövlətlərin müvafiq səlahiyyətli orqanları ilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi, habelə həmin pul vəsaitləri və ya digər əmlakın əldə edilməsi üçün törədilən cinayətlər barədə məlumatların mübadiləsi, cinayət təqibi və məhkəmə qərarlarının icra olunması sahəsində əməkdaşlıq edirlər. [99]

20.2. Maliyyə monitorinqi orqanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə müvafiq qaydada bu Qanunun 20.1-ci maddəsində qeyd olunan məlumatlara dair xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanlarına sorğular verə, habelə onların müvafiq sorğusu və ya öz təşəbbüsü əsasında göstərilən məlumatları təqdim edə bilər.

20.3. Məlumat xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanına yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi və milli maraqlarına zərər vurmadığı halda, belə məlumatın verilməsi xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanına cinayət təqibini başlamağa və ya müvafiq sorğunu göndərməyə əsas yaratdıqda verilə bilər.

20.4. Məlumat xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanına o şərtlə verilir ki, həmin məlumatdan sorğuda göstərilməyən məqsədlər üçün istifadə olunmayacaqdır.

20.5. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar hüquqi yardım haqqında müvafiq sorğuların icrası, habelə bu sahədə xarici dövlətlərin məhkəmələrinin qərarlarının tanınması və icrası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirilir.

20.6. Bu Qanunun 20.5-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində müsadirə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlak Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq tam və ya qismən müvafiq məhkəmə qərarının çıxarıldığı dövlətə verilə bilər.

 

Maddə 20-1. [100]

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir, bu sahədə dövlət orqanlarının və qurumlarının fəaliyyətini əlaqələndirir və dövlət proqramlarının icrasına nəzarəti həyata keçirir.

 

Fəsil 4.

 

YEKUN MÜDDƏALAR

 

Maddə 21.

Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

 

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maddə 22.

Qanunun qüvvəyə minməsi

 

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 10 fevral 2009-cu il

№ 767-IIIQ

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178)

2.       5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)

3.       15 noyabr 2011-ci il tarixli 249-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 dekabr 2011-ci il, № 280, “Azərbaycan” qəzeti, 1 yanvar 2012-ci il, № 01, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1104)

4.       30 sentyabr 2013-cü il tarixli 755-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 noyabr 2013-cü il, № 263; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1274)

5.       17 dekabr 2013-cü il tarixli 851-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 4 fevral 2014-cü il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 81)

6.       30 sentyabr 2014-cü il tarixli 1039-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 07 noyabr 2014-cü il, № 243, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1159)

7.       28 oktyabr 2014-cü il tarixli 1087-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 20 noyabr 2014-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1361)

8.       20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294)

9.       4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413)

10.    7 aprel 2017-ci il tarixli 565-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 may 2017-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 696)

11.    14 aprel 2017-ci il tarixli 588-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 711)

12.    13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295)

13.    20 oktyabr 2017-ci il tarixli 806-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2017-ci il, № 248, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1959)

14.    12 iyul 2018-ci il tarixli 1185-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2018-ci il, № 161, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1407)

15.    12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1273-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1973)

16.    30 noyabr 2018-ci il tarixli 1365-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 dekabr 2018-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2233)

17.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1407-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 yanvar 2019-cu il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 24)

18.    30 may 2019-cu il tarixli 1599-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 29 iyun 2019-cu il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 6, maddə 1002)

19.    27 dekabr 2021-ci il tarixli 461-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1344)

20.    30 dekabr 2022-ci il tarixli 781-VIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 31 yanvar 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 1 fevral 2023-cü il, № 22, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2023-cü il, № 1, maddə 37)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 781-VIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 31 yanvar 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 1 fevral 2023-cü il, № 22, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2023-cü il, № 1, maddə 37) ilə ləğv edilmişdir.

 

[2] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 1.0.2-ci maddə yeni  redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlaka qanuni status vermək, onların əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədilə belə pul vəsaitləri və ya əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirilməsidir;

 

[3] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 1.0.4-ci maddə yeni  redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi - pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, birbaşa və ya dolayı yolla terrorçuluğun törədilməsinə qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın qəsdən həmin məqsədlə toplanmasıdır;

 

28 oktyabr 2014-cü il tarixli 1087-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 20 noyabr 2014-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1361) ilə 1.0.4-cü maddəsinə “ 214,” rəqəmlərindən sonra “214-2, 214- 3 ,” rəqəmləri, “219- 1 ,” rəqəmlərindən sonra “226, 227 ,” rəqəmləri əlavə edilsin, “və 282-ci” sözləri “, 282 və 283-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1273-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1973) ilə 1.0.4-cü maddədə “219-1, 226, 227, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin maliyyələşdirilməsi üçün, yaxud göstərilən cinayətlərin törədilməsi məqsədilə şəxsin və ya həmin məqsədlə yaradılan qrupun (dəstənin, təşkilatın) təmin edilməsi” sözləri “219-1, 219-2, 226, 227, 227-1, 270-1, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin şəxs və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən hazırlanmasının, təşkil olunmasının və ya törədilməsinin, yaxud terrorçunun və ya terrorçu qrupun (dəstənin, təşkilatın) maliyyələşdirilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 1.0.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.0.5. maliyyə monitorinqi orqanı - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət orqanıdır;

 

[5] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 1.0.7-ci maddədə “Qanunun 9-12-ci maddələrində” sözləri “Qanunda” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 1.0.8-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.0.8. monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirən vəkillər, notariuslar, hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər və ya auditor xidməti göstərən şəxslərdir;

27 dekabr 2021-ci il tarixli 461-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1344) ilə 1.0.8-ci və 5.1.1-ci maddələrdə “lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları” sözləri “lotereya təşkilatçıları və idman mərc oyunlarının operatorları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 1.0.9-cu maddədən “9-12-ci maddələrinin” sözləri çıxarılmışdır.

 

[8] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 1.0.10-cu maddədən “hüquqi şəxs olan” sözləri çıxarılmışdır.

 

[9] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 1.0.11-ci maddədə "hər hansı xidmətindən" sözlərindən sonra "daimi və ya qeyri-müntəzəm" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[10] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 1.0.12-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.0.12. benefisiar - pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, habelə xeyrinə əqdlərin həyata keçirildiyi hüquqi şəxsin əsl sahibi və ya müştəriyə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxsdir;

 

[11] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə 1.0.14-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir, yeni məzmunda 1.0.15-ci, 1.0.16-cı və 1.0.17-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[12] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 1.0.17-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir. və yeni məzmunda 1.0.18-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[13] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1407-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 yanvar 2019-cu il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 24) ilə yeni məzmunda 2.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[14] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 3.0.2-ci maddədən “hüquqi şəxs olan” sözləri çıxarılmışdır.

 

[15] 15 noyabr 2011-ci il tarixli 249-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 25 dekabr 2011-ci il, № 280, “Azərbaycan” qəzeti, 1 yanvar 2012-ci il, № 01, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1104) ilə 4.0.3-cü və 6.1.2-ci maddələrində “qiymətli kağızların idarə olunması üzrə peşəkar” sözləri “aktivlərin idarə edilməsi üzrə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 4.0.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.0.3. qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan brokerlər, aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirənlər;

 

[16] 4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 4.0.4-cü maddədə “kredit təşkilatları” sözləri “hüquqi şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 7 aprel 2017-ci il tarixli 565-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 may 2017-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 696) ilə 4.0.7-ci və 6.1.1-ci maddələrinə “fondları” sözündən sonra “və bu fondların idarəçiləri” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[18] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 4.0.8-ci maddədə "hüquqi" sözləri "fiziki və ya hüquqi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 4.0.8-ci, 4.0.10-cu və 4.0.11-ci maddələr ləğv edilmişdir.

 

[19] 17 dekabr 2013-cü il tarixli 851-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 4 fevral 2014-cü il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 81) ilə 4.0.9-cu maddəsində “qeyri-hökumət təşkilatı” sözlərindən sonra “, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliyi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 4.0.11-ci maddədə "hüquqi" sözləri "fiziki və ya hüquqi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 806-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2017-ci il, № 248, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1959) ilə yeni məzmunda 4.0.12-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[22] 12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1273-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1973) ilə 4.0-cı, 4.0.1 – 4.0.7-ci, 4.0.9-cu, 4.0.12-ci maddələr müvafiq olaraq 4.1-ci, 4.1.1 - 4.1.7-ci, 4.1.9-cu, 4.1.12-ci maddələr hesab edilmişdir və yeni məzmunda 4.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[23] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 5.1-ci maddədə "müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi, verifikasiyası, məlumatın sənədləşdirilməsi, saxlanılması və bu Qanunun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatların təqdim edilməsi ilə bağlı tələbinə" sözləri "9-11-ci və 12-1-ci maddələrinin tələblərinə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 5.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.1. Vəkillər, notariuslar, hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər və ya auditor xidməti göstərən şəxslər öz müştərilərinin aşağıdakı əməliyyatlarının aparılması zamanı bu Qanunun 9-11-ci və 12-1-ci maddələrinin tələblərinə riayət etməlidirlər:

5.1.1. daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar;

5.1.2. müştərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

5.1.3. müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

5.1.4. hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkil edilməsi, habelə hüquqi şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar.

 

[24] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 5.2-ci maddədə “vəkillər, notariuslar, hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər və ya auditor xidməti göstərən” sözləri “monitorinqdə iştirak edən digər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiya əlavə olunmuşdur.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 5.4-cü maddədə “Hüquqi şəxs olan monitorinqdə” sözləri “Monitorinqdə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 6.1.1-ci maddəsində Milli Bankı sözləri Mərkəzi Bankı sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 6.1.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.1.1. kredit təşkilatları, həmçinin lizinq xidmətləri göstərən kredit təşkilatları üçün - Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı;

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 6.1.1-ci maddədə “lotereya təşkilatçısı” sözləri “lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 oktyabr 2017-ci il tarixli 806-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2017-ci il, № 248, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1959) ilə 6.1.1-ci maddəyə “fiziki və ya hüquqi şəxslər” sözlərindən sonra “, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2018-ci il tarixli 1185-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2018-ci il, № 161, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1407) ilə 6.1.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.1.1. kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər, investisiya şirkətləri, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri, pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr, lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları, lombardlar və daşınmaz əmlakın alğı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər üçün – maliyyə monitorinqi orqanı;

27 dekabr 2021-ci il tarixli 461-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1344) ilə 6.1.1-ci maddədən “lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları,” sözləri çıxarılmışdır və həmin maddədə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 12 iyul 2018-ci il tarixli 1185-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2018-ci il, № 161, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1407) ilə 6.1.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[28] 27 dekabr 2021-ci il tarixli 461-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1344) ilə yeni məzmunda 6.1.1-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[29] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 6.1.3-cü maddədə "hüquqi" sözləri "fiziki və ya hüquqi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 6.1.3-cü maddədən “sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[30] 17 dekabr 2013-cü il tarixli 851-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 4 fevral 2014-cü il, № 23, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 81) ilə 6.1.5-ci maddəsində “qeyri-hökumət təşkilatları” sözlərindən sonra “, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[31] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 6.1.6-cı maddədə “və hüquqi xidmət” sözləri “, hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 6.1.2, 6.1.4 və 6.2-ci maddələr ləğv edilmişdir.

 

[33] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 6.3-cü maddədən “9 - 12-ci maddələrinin” sözləri çıxarılmışdır.

 

[34] 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə  yeni redaksiya əlavə olunmuşdur.

 

30 sentyabr 2014-cü il tarixli 1039-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 07 noyabr 2014-cü il, № 243, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1159) ilə 6.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.5. Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qanunun 9-12-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydaları müvafiq nəzarət orqanları tərəfindən müəyyən edilir.

 

30 may 2019-cu il tarixli 1599-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 29 iyun 2019-cu il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 6, maddə 1002) ilə 6.5-ci maddədə “4.0.9-cu” sözləri “4.1.9-cu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1273-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1973) ilə yeni məzmunda 6.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

 

[36] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1365-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 dekabr 2018-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2233) ilə yeni məzmunda 6.7-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[37] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə "(bundan sonra - limit) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı" sözləri "maliyyə monitorinqi orqanı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə "monitorinq olunur" sözləri "barədə məlumatlar monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunur" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə "bank hesablarından həyata keçirilən əməliyyatlar" sözləri "pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatları" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) yeni redaksiya əlavə olunmuşdur.

 

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə 7.2.5-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.2.5. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada siyahısı təsdiq edilmiş şəxslərlə əməliyyatlar.

 

[41] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 7.3-cü maddənin birinci cümləsində "maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir və dərc olunur" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 3-cü maddənin ikinci cümləsində "həmin siyahı" sözlərindən sonra "və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərin siyahısı" sözləri əlavə edilmişdir.

 

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə 7.3-cü maddədən “və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərin siyahısı” sözləri çıxarılmışdır.

 

[42] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə yeni məzmunda 7.3-1-ci və 7.3-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[43] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) yeni redaksiya əlavə olunmuşdur

 

[44] 12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1273-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1973) ilə yeni məzmunda 7.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[45] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) yeni redaksiya əlavə olunmuşdur

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə birinci və ikinci cümlələrdə “iştirakçılarının” sözündən sonra “və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin” sözləri əlavə edilmişdir və ikinci cümlədə “iştirakçıları” sözündən sonra “və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[46] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 8.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı aşağıdakı əməliyyatlar barədə məlumatları dərhal maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etməlidir:

8.1.1. bu Qanunun 7.2.2-ci maddəsində göstərilən şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılması;

8.1.2. ilkin çıxış məntəqəsi bu Qanunun 7.3-cü maddəsində göstərilən dövlət (ərazi) olan valyuta sərvətlərinin hər hansı şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ya Azərbaycan Respublikasından çıxarılması.

 

[47] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9-cu maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 9.

Müştərilərin və benefisiarların eyniləşdirilməsi

 

[48] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9.2-ci maddədə “benefisiarın eyniləşdirilməsi” sözləri “benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[49] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9.2.5-ci maddədə “benefisiarla” sözü “benefisiar mülkiyyətçi ilə” sözləri ilə, “olmadığı aşkarlandıqda” sözləri “olmadığına dair şübhələr olduqda” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9.3-cü maddədə “benefisiarın eyniləşdirilməsi” sözləri “benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9.8-ci maddənin birinci cümləsində və 9.14.3-cü maddədə “benefisiar” sözündən sonra “mülkiyyətçi” sözü əlavə edilmişdir.

 

[52] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə “benefisiar” sözü “benefisiar mülkiyyətçi” sözləri ilə, “benefisiarla” sözü “benefisiar mülkiyyətçi ilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir və ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[53] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9.17-ci maddədə “benefisiarın” sözü “benefisiar mülkiyyətçinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

9.1. Monitorinq iştirakçıları aşağıdakı hallarda müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi üçün tədbirlər görməlidir:

9.1.1. işgüzar münasibətlər yaradılmasından əvvəl;

9.1.2. limitdən artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl;

9.1.3. hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul köçürməsindən əvvəl.

9.2. Əməliyyatın ümumi məbləği əməliyyatın icra olunmasından əvvəl məlum deyilsə, müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi əməliyyatın məbləğinin limitdən artıq olduğu müəyyənləşdiyi anda həyata keçirilir.

9.3. Hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi onun nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti əsasında aparılır.

9.4. Fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd əsasında aparılır.

9.5. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə əsasında aparılır.

9.6. Müştərinin adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndələr onların səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədləri, habelə müştərinin fiziki və ya hüquqi şəxs olmasından asılı olaraq, bu Qanunun 9.3-9.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan sənədləri təqdim etməlidirlər.

9.7. Eyniləşdirmə üçün təqdim olunan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, habelə müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamənin, nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədin, hüquqi şəxsin nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surətləri monitorinq iştirakçısında saxlanılmalıdır.

9.8. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 9.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri və benefisiar barəsində əldə olunmuş eyniləşdirilmə məlumatlarının verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir.

9.9. Hüquqi şəxsin verifikasiyası üçün tətbiq edilən tədbirlər aşağıdakılardır:

9.9.1. hüquqi şəxsin təqdim etdiyi məlumatların hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatlarla üzləşdirilməsi;

9.9.2. hüquqi şəxsin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrindən, internet informasiya ehtiyatlarından və ya rəsmi nəşrlərdən məlumatların əldə olunması;

9.9.3. əldə olunan yeni məlumatların əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatları ilə üzləşdirilməsi.

9.10. Fiziki şəxsin verifikasiyası üçün tətbiq edilən tədbirlər aşağıdakılardır:

9.10.1. doğum haqqında şəhadətnamə, pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya digər rəsmi sənəd əsasında doğum tarixinin təsdiqlənməsi;

9.10.2. mənzil-kommunal xidməti və ya qeyri-yaşayış sahələrindən istismar haqqı üçün mədaxil qəbzləri, yaxud mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, order, icarə və ya kirayə müqaviləsi əsasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatın təsdiqlənməsi.

9.11. Monitorinq iştirakçıları müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi üzrə tədbirlər görməlidir.

9.12. Monitorinq iştirakçıları müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi üçün aşağıdakı hallarda əlavə eyniləşdirmə tədbirlərini tətbiq etməli və bu Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər:

9.12.1. bu Qanunun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda;

9.12.2. müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığı aşkarlandıqda;

9.12.3. müştərinin öz adından fəaliyyət göstərməməsi və ya üçüncü şəxsin adından çıxış etməsi barədə şübhə üçün kifayət qədər əsas yarandıqda.

9.13. Monitorinq iştirakçıları tərəfindən tətbiq olunan əlavə eyniləşdirmə tədbirləri aşağıdakılardır:

9.13.1. hesabların və işgüzar əlaqələrin yoxlanması və ya digər üsullarla əməliyyatın həyata keçirilməsi məqsədinin və əməliyyatın mahiyyətinin aydınlaşdırılması;

9.13.2. hüquqi şəxs olan müştərinin səhmdarlarının və onların iştirak paylarının öyrənilməsi;

9.13.3. digər etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri, benefisiar və əgər mümkündürsə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə daha dəqiq məlumatların əldə edilməsi və üzləşdirilməsi.

9.14. Əməliyyatın tərəflərini bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada dəqiq eyniləşdirmək mümkün deyilsə və ya müştəri və ya benefisiar barədə eyniləşdirmə məlumatlarının təqdim edilməsindən imtina edilirsə, monitorinq iştirakçıları müvafiq əməliyyatı həyata keçirməməlidirlər.

9.15. Monitorinq iştirakçılarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq müştərinin və benefisiarın eyniləşdirilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb edilə bilər.

9.16. Qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan hüquqi şəxslər və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidməti göstərən hüquqi şəxslər bu maddədə nəzərdə tutulmuş eyniləşdirmə tədbirlərini yalnız limitdən yuxarı məbləğdə nağd şəkildə aparılan əməliyyatlar həyata keçirilərkən tətbiq etməlidirlər.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9.19-cu maddədə “benefisiara” sözü “benefisiar mülkiyyətçiyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9-1.1-ci və 9-1.2-ci maddələrdə “benefisiarın” sözü “benefisiar mülkiyyətçinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[56] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiyada əlavə olunmuşdur.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9-1.3-cü maddədə “benefisiarların” sözü “benefisiar mülkiyyətçilərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9-1.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[58] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiyada əlavə olunmuşdur.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 9-2-ci maddənin ikinci cümləsinə “maliyyə monitorinqi orqanına” sözlərindən sonra “, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[59] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 10-cu maddənin adına “Eyniləşdirmə” sözündən sonra “və verifikasiya” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[60] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 10.1.1-ci və 10.1.2-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.1.1. müştərinin, benefisiarın və ya səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirmə sənədləri - müştərinin hesabının bağlanmasından və ya müştəri ilə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdən sonra ən azı beş il;

10.1.2. müştəri tərəfindən həyata keçirilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlər (hesabdan çıxarışlar, əməliyyatların aparılması üçün əsas və s.) və bu Qanunun 11-ci maddəsi üzrə hazırlanan məlumatlar - əməliyyat başa çatdıqdan sonra ən azı beş il.

 

[61] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 10.1.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[62] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

10.0. Monitorinq iştirakçıları bu Qanunun 9-cu maddəsində qeyd olunan eyniləşdirmə sənədlərinin və pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlərin qanunvericiliklə daha uzun müddət nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıda göstərilən müddət ərzində məlumat daşıyıcılarında və ya elektron formatda saxlanmasını təmin etməli və həmin sənədləri zərurət yarandığı təqdirdə maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etməlidirlər:

10.0.1. müştərinin, benefisiarın və ya səlahiyyətli nümayəndənin eyniləşdirmə sənədləri - müştərinin hesabının bağlanmasından və ya müştəri ilə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdən sonra ən azı beş il;

10.0.2. müştəri tərəfindən həyata keçirilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlər (hesabdan çıxarışlar, əməliyyatların aparılması üçün əsas və s.) və bu Qanunun 11-ci maddəsi üzrə hazırlanan məlumatlar - əməliyyat başa çatdıqdan sonra ən azı beş il.

 

[63] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddənin adında "Monitorinq iştirakçıları tərəfindən məlumatların" sözləri "Məlumatların" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[64] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 11.1-ci maddədə "9.12-ci maddələrində" sözləri "9.15-ci maddələrində, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər isə bu Qanunun 7.2-ci və 9.15-ci maddələrində" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[65] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 11.1.5-ci maddədə “benefisiar” sözü “benefisiar mülkiyyətçi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[66] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 11.3-cü maddədə "9.12-ci" sözü "9.15-ci" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 11.3-cü maddədə “benefisiarın” sözü “benefisiar mülkiyyətçinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 11.4-cü maddədə "9.12-ci" sözü "9.15-ci" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə 11.4-cü maddədə “7.2-ci” sözləri “7.2.1-7.2.4-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[68] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə yeni məzmunda 11.4-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

14 aprel 2017-ci il tarixli 588-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 711) ilə 11.4-1-ci maddədə “monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərin aktivlərinin həmin şəxslərə xəbərdarlıq etmədən təxirəsalınmadan” sözləri “bütün fiziki və ya hüquqi şəxslər, o cümlədən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər, habelə dövlət qurumları bu Qanunun 11-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aktivlərin təxirəsalınmadan və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərə xəbərdarlıq etmədən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 11.6-cı maddənin ikinci cümləsinə “Monitorinq iştirakçılarından” sözlərindən sonra “və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərdən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[70] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə yeni məzmunda 11-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[71] 14 aprel 2017-ci il tarixli 588-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 711) ilə 11-1.4-cü maddədə “hüquqi şəxslər” sözlərindən sonra “, yaxud dövlət qurumları” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[72] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə maddənin adından "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin" sözləri çıxarılmışdır.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 12-ci maddənin adında, 12.1-ci, 12.2-ci və 12.3-cü maddələrində “Hüquqi şəxs olan monitorinq” sözləri “Monitorinq” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[73] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.1-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər" sözləri çıxarılmışdır.

 

[74] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 12.1.1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[75] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.1.5-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin" sözləri çıxarılmışdır.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 12.1.2-ci maddədə “benefisiarların” sözü “benefisiar mülkiyyətçilərin” sözləri ilə, “benefisiarın” sözü isə “benefisiar mülkiyyətçinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[76] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) 12.1.2-ci maddədə "və verifikasiyasına" sözlərindən sonra ", müştərinin və benefisiarın xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[77] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 12.1.6-cı maddə ləğv edilmişdir.

 

[78] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.1.7-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər" sözləri çıxarılmışdır.

 

[79] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.1.8-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərdə" sözləri çıxarılmışdır.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 12.1.8-ci maddədən “hüquqi şəxs olan” sözləri çıxarılmışdır.

 

[80] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.2-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin" sözləri çıxarılmışdır.

 

[81] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.3-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər" sözləri çıxarılmışdır.

 

[82] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 12.4-ci maddədən "və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər" sözləri çıxarılmışdır.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 12.4-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

12.4. Rüblük dövriyyəsi əlli min manatdan az olan monitorinq iştirakçıları daxili nəzarət sisteminin hazırlanması tələbindən azaddırlar.

 

[83] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiya əlavə olunmuşdur.

 

[84] 5 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 mart 2010-cu il, № 64; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 14-cü maddədə "uyğun olaraq" sözlərindən sonra "vicdanla" sözü əlavə edilmişdir.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 14-cü maddədə “onların əməkdaşları” sözləri “onların əmək və ya digər mülki hüquqi müqavilələr əsasında işləyən əməkdaşları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[85] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 15-ci maddədə “benefisiar” sözü “benefisiar mülkiyyətçi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[86] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 16.1-ci maddədə “11.1-ci maddəsində göstərilən məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına” sözləri “9-2-ci və 11.1-ci maddələrində göstərilən məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına, 9-2-ci maddəsində göstərilən məlumatların isə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı nəzarət orqanlarına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[87] 4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 17.1-ci maddədə “dövlət orqanını” sözləri “qurumu” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[88] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1365-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 dekabr 2018-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2233) ilə 17.2-ci maddəyə “Maliyyə monitorinqi orqanı” sözlərindən sonra “cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[89] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 755-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 noyabr 2013-cü il, № 263; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1274) ilə 17.3-cü maddəsində "əlavə məlumat" sözlərindən sonra ", həmçinin "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, əsaslandırılmış yazılı sorğular əsasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin məlumatlarını" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[90] 12 iyul 2018-ci il tarixli 1185-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2018-ci il, № 161, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1407) ilə 17.3-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[91] 12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1273-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1973) ilə 17.5-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[92] 4 mart 2016-cı il tarixli 147-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 15 mart 2016-cı il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 413) ilə 17.7-ci maddədə “Əsasnamə” sözü “Nizamnamə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[93] 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə yeni redaksiya əlavə olunmuşdur.

 

30 sentyabr 2014-cü il tarixli 1039-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 07 noyabr 2014-cü il, № 243, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1159) ilə 17.8-ci maddədən “bu Qanunun 6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarına,” sözləri çıxarılmışdır.

 

13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 17.8-ci maddədə “limitinə, bu Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslərin siyahısına” sözləri “ümumi məbləğinin minimal həddinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[94] 12 iyul 2018-ci il tarixli 1185-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2018-ci il, № 161, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1407) ilə 17-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[95] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1365-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 dekabr 2018-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2233) ilə yeni məzmunda 18.3-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[96] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1401-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 noyabr 2015-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1294) ilə yeni məzmunda 19-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[97] 14 aprel 2017-ci il tarixli 588-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 711) ilə 19-1.1-ci maddədə “7.2.5-ci” sözləri “11.4-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[98] 14 aprel 2017-ci il tarixli 588-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 711) ilə 19-1.2-ci maddədə “dondurulması haqqında qərarın bir nüsxəsi icra edilməsi üçün həmin məlumatı verən monitorinq iştirakçılarına və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə, digər nüsxəsi isə müvafiq sənədlərlə birlikdə” sözləri “ilkin dondurulması haqqında qərarın bir nüsxəsi icra edilməsi üçün aidiyyəti monitorinq iştirakçılarına, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə və ya dövlət qurumlarına, digər nüsxəsi isə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi və araşdırmanın aparılması üçün” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[99] 13 iyun 2017-ci il tarixli 736-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1295) ilə 20.1-ci maddəyə “maliyyələşdirilməsi,” sözündən sonra “nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[100] 14 aprel 2017-ci il tarixli 588-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun 2017-ci il, № 118, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 711) ilə yeni məzmunda 20-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status