AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
09.01.1999
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1
ADI
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-1999, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 42)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
09.01.1999
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
260.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədi ilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 9 yanvar 1999-cu il
                  № 1

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin

1999-cu il 9 yanvar tarixli, 1 №-li qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədi ilə Dağ-mədən ayırması statusunun verilməsi

 

QAYDALARI [1]

1. Ümumİ müddəalar

1.1. Bu Qaydalar "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu və "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 aprel tarixli, 701 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası ərazisində faydalı qazıntıları çıxarmaq, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək hüququ verən xüsusi razılığa (lisenziyaya) və ya icazə müvafiq olaraq yer təki sahəsinə "Dağ-mədən ayırması" statusu verilməsini müəyyən edir.

Faydalı qazıntıların çıxarılması, eləcə də faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismar edilməsi məqsədi ilə hüquqi və fiziki şəxslərin (bundan sonra yer təki istifadəçilərinin) xüsusi razılığa və ya icazyə əsasən istifadəsinə verilən yer təkinin hüdudları - " Dağ-mədən ayırması" statusu adlanır (bundan sonra "Dağ-mədən ayırması") və akt şəklində Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi (qiymətli və əlvan (o cümlədən nəcib) metallara, qiymətli daş yataqlarına və təzahürlərinə münasibətdə yerin təki sahələrinin birbaşa danışıqlar yolu ilə istifadəyə verilməsi zamanı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin iştirakı ilə) tərəfindən verilir (1 nömrəli əlavə). [2]

1.2. Bu Qaydalara əsasən, Agentlik tərəfindən yer təki istifadəçilərinə faydalı qazıntı yataqlarının çıxarılmasına və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yer təki sahələrinə verilən "Dağ-mədən ayırması"nın ilkin hüdudları, yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılıq (lisenziya) və ya icazə verilərkən müәyyәnlәşdirilir. Faydalı qazıntıların çıxarılması və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan işlərin texniki layihəsi hazırlandıqdan, dövlət ekspertizasının müsbət rəyi alındıqdan, Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırıldıqdan sonra xüsusi razılığa və ya icazəyə əsasən "Dağ-mədən ayırması"nın hüdudlarını müəyyənləşdirən sənədlər (sahənin hüdudlarının koordinat cədvəli, planı və səciyyəvi kəsilişlər) xüsusi razılığa və ya icazəyə daxil edilir və onun ayrılmaz tərkib hissəsi sayılır. Yer təki istifadəçiləri eyni tipli və kiçik sahədə istismar olunacaq faydalı qazıntı yataqlarının (kərpic və örtük materialı istehsalı üçün gil, əhəngdaşı, qum, çınqıl və s.) işlənməsinə "Dağ-mədən ayırması" statusu aldıqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi layihəsi əvəzinə "Dağ işlərinin inkişaf planını" təqdim edə bilərlər. [3]

1.3. Yer təki istifadəçiləri verilən "dağ-mədən ayırması"ndan yalnız özləri istifadə edə bilərlər. "Dağ-mədən ayırması" sahibinin təsisçisi olduğu hüquqi şəxslərə, "Dağ-mədən ayırması"nın sahibi ilə birgə fəaliyyət, o cümlədən onunla əməkdaşlıq barədə bağlanmış müqaviləyə əsasən fəaliyyət göstərən başqa şəxslərə şamil edilmir.

1.4. "Dağ-mədən ayırması" faydalı qazıntılar çıxaran müəssisələrə, həmin müəssisələrin tikintisinə qədər, yenidən qurulmasına və genişləndirilməsinə isə "Daq-mədən ayırması"nın alınmasına ehtiyac olarsa həmin işlərə başlananadək rəsmiləşdirilməlidir.

1.5. Yer təki istifadəçilərinə "Dağ-mədən ayırması"nın verilməsi torpaq sahiblərinin razılığı alındıqdan sonra verilir.

1.6. Faydalı qazıntı çıxaran yer təki istifadəçiləri, işlənmiş dağ qazmalarında, yaxud yer təkinin bir hissəsində yeraltı qurğuların tikilməsi, istismarı və obyektlərin yerləşdirilməsi üçün, faydalı qazıntıların çıxarılmasına "Daq-mədən ayırması"nın olmasından asılı olmayaraq, göstərilən işlərə başlamazdan əvvəl bu qaydalara uyğun olaraq "Daq-mədən ayırması" almalıdırlar.

1.7. Ləğv, yaxud konservasiya olunmuş, ya da fəaliyyətdə olan faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların yerləşdirilməsinə "Dağ-mədən ayırması" obyektləri yaratmaq hüququ verən xüsusi razılığa (lisenziyaya) və ya icazyə müvafiq olaraq tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi verilir. [4]

1.8. "Daq-mədən ayırması" olmadan və yaxud onun hüdudlarından kənarda faydalı qazıntıların çıxarılması və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan qurğuların tikilməsi və ya istismarı Azərbaycan Respublikasının "Yerin təki haqqında" Qanunu ilə qadağan olunur.

1.9. Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların istifadə istiqamətləri dəyişdikdə "Dağ-mədən ayırması" bu Qaydalara uyğun olaraq yenidən alınmalıdır.

1.10. Yer təki istifadəçilərinin adı dəyişildikdə xüsusi razılıq və ya icazə yenidən tərtib edilir və xüsusi razılığa və ya icazəyə müvafiq olaraq yalnız "Dağ-mədən ayırması" statusu aktındakı və topoqrafik planın surətinin üstündəki adlar dəyişdirilir və yenidən qeydiyyatdan keçirilir.

2. Dağ-mədən ayırması layİhəsİnİn məzmunu

2.1. Yer təkinin istifadəyə verilməsi üçün "Dağ-mədən ayırması" layihəsi izahedici qeyddən və qrafik materiallardan ibarət olmalıdır.

Layihənin izahedici qeydində "Dağ-mədən ayırması"nın alınmasının məqsədi və onun zəruriliyinin əsaslandırılması göstərilməklə, aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

2.1.1. müəssisənin layihələndirilməsini həyata keçirən və "Dağ-mədən ayırması" layihəsini hazırlayan təşkilatın adı və ünvanı;

2.1.2. "Dağ-mədən ayırması"nın ərazisi haqqında ümumi məlumatlar (coğrafi yerləşməsi, kənd təsərrüfatı və meşə sahəsinin xüsusiyyətləri, sahənin tikilmə dərəcəsi, istifadə olunması və s.); [5]

2.1.3. yatağın qısa geoloji xüsusiyyәtlәri (layların, filiz cisimlərinin, damarlarının və başqalarının ölçüləri və yatım elementləri);

2.1.4. yatağın işlənməsinin dağ-geoloji və hidrogeoloji şəraiti, yanaşı "Dağ-mədən ayırmaları" haqqında ümumi məlumatlar;

2.1.5. yatağın öyrənilmə dərəcəsi, kəşf və təsdiq olunmuş və həmçinin əməli surətdə nəzərə alınmış əsas və onlarla birlikdə yatan ehtiyatların miqdarı, keyfiyyəti, kateqoriyaları, maddi tərkibi, eləcə də yataq açıq üsulla işlənərsə açılış işləri haqqında məlumat;

2.1.6. "Dağ-mədən ayırması" sərhədlərinin əsaslandırılması;

2.1.7. mineral xammalların çıxarılması və gələcəkdə onun təkrar emalı vaxtı kompleks istifadə olunması tədbirləri;

2.1.8. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntı ehtiyatlarını təsdiq edən orqanının Protokolundakı tədbirlər;

2.1.9. "Dağ-mədən ayırması"nın sərhədləri daxilində təqdim olunmuş dağ-qrafik materiallar (geoloji xəritələr, kəsilişlər, sənədlər və topoqrafik planların surətləri) qüvvədə olan qaydaların və metodik göstərişlərin tələblərinə uyğun olaraq təqdim olunan müddətə bütün göstəriciləri özündə əks etdirməlidir;

2.1.10. topoqrafik planın surətinin miqyası təsvir olunan sahənin ölçülərindən, faydalı qazıntının növündən və təyinatından asılı olaraq 1:5000 kiçik olmamalıdır. Geniş ərazi əhatə olunduqda isə planın surətinin 1:5000-dən 1:25000-dək verilməsinə icazə verilir.

Kömür və yaxud yanar şist yataqlarının işlənməsi üçün kəşfiyyatı başa çatmış bütün layların 1:5000 tərtib edilmiş topoqrafik planlarının üzərində "Dağ-mədən ayırması"nın layihə hüdudları qeyd olunmalıdır.

İki və daha çox laydan ibarət olan kömür və yaxud yanar şist yataqlarının işlənməsi üçün "Dağ-mədən ayırması"nın hüdudları, sürüşmə bucaqları nəzərə alınmaqla layların künc nöqtələrinin proyeksiyası əsasında topoqrafik plan üzərində təyin edilir.

3. "Dağ-mədən ayırması" statusunu almaq üçün tələb olunan əsas sənədlər

3.1. Yer təkinin istifadəyə verilən sahələrində faydalı qazıntıları çıxarmaq hüququ verən xüsusi razılığa və ya icazyə müvafiq olaraq "Dağ-mədən ayırması" almaq üçün Agentliyə ərizə. [6]

Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır:

3.1.1. torpaq sahibinin yerin təkindən istifadə məqsədilə müvafiq torpaq sahəsinin ayrılmasına razılığı;

3.1.2. faydalı qazıntıların çıxarılmasına Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi razılığın (lisenziyanın) və ya icazənin surəti; [7]

3.1.3. ehtiyatları təsdiq edən orqanın faydalı qazıntı yatağının ehtiyatının təsdiq olunması Protokolunun və proqnoz ehtiyatlarının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Məhəlli Ehtiyatlar Komissiyası tərəfindən balansa götürülməsi protokolunun surəti; [8]

3.1.4. "Dağ-mədən ayırması" xüsusi təyinatlı torpaq sahələri ilə həmsərhəd olduqda torpaq istifadəçilərinin razılığı.

3.2. Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarı, o cümlədən neft, qaz və digər maddə və materialların yeraltı saxlanma qurğularının, radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin və istehsalat tullantılarının basdırılmasına, çirkab suların axıdılmasına verilən xüsusi icazəyə müvafiq "Dağ-mədən ayırması" almaq üçün yuxarıda 3.1.1. və 3.1.4. bəndlərində təqdim olunan sənədlərə aşağıdakılar da əlavə olunmalıdır;

3.2.1. işlənmiş dağ qazmalarının konservasiya, yaxud ləğv olunması haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarının surəti;

3.2.2. "Dağ-mədən ayırması" layihəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sahənin geoloji quruluşunun, dağ-texniki və hidrogeoloji şəraitinin öyrənilməsi dərəcəsini əks etdirən rəyi; [9]

3.2.3. işlənmiş dağ qazmalarının, layihədə nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün istifadəyə yararlı olması haqqında ixtisaslaşdırılmış təşkilatların rəyi;

3.2.4. ixtisaslaşdırılmış təşkilatların zərərli maddələrin, istehsalat tullantılarının və çirkab suların zərərsizləşdirilməsinin və istifadə olunmasının texniki mümkünsüzlüyü, həmçinin zərərli maddələrin, istehsalat tullantılarının basdırılması və çirkab suların axıdılması nəzərdə tutulan ətraf süxurların və lay suları horizontları ilə bir araya sığması haqqında rəyi;

3.2.5. fəaliyyətdə olan, yaxud konservasiya olunmuş faydalı qazıntı çıxaran müəssisələrin işlənmiş dağ qazmalarının faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün digər yer təki istifadəçisinin sərəncamına verilməsinə, dağ qazmaları balansında olan yer təki istifadəçilərinin rəyi;

3.2.6. dövlət sanitariya nəzarəti orqanının rəyi; [10]

3.2.7. neftin, qazın, digər maddələr və materialların saxlanması, zərərli maddələrin və istehsalat tullantılarının basdırılması və çirkab suların axıdılması nəzərdə tutulmuş yeraltı qurğuların tikilməsinin "Dağ-mədən ayırması" layihəsinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, yaxud onun yerli orqanının rəyi əlavə olunur; [11]

3.2.8. "Dağ-mədən ayırması" layihəsi və onun əlavələri yer təki istifadəçisi tərəfindən, yaxud layihəni tərtib etməyə səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq edilir;

3.2.9. "Dağ-mədən ayırması" almaq üçün təqdim olunan ərizə və bu qaydalarda nəzərdə tutulan sənədlər Agentlik tərəfindən xüsusi kitabda qeydə alınmaqla qəbul edilir, baxılır, çatışmamazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda qeydə alındığı gündən başlayaraq 30 gündən gec olmayaraq "Dağ-mədən ayırması"nın verilməsi haqda qərar qəbul edilir; [12]

təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmamazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə yazılı məlumat verilir, onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 10 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir;

3.2.10. bu Qaydaların əlavələrinə uyğun olaraq (1 nömrəli əlavə) "Dağ-mədən ayırması"nın verilməsi "Dağ-mədən ayırması" aktı ilə, həmçinin topoqrafik planın surətinin yuxarı sağ küncündəki yazı ilə rəsmiləşdirilir. (2-3 nömrəli əlavə)

"Dağ-mədən ayırması"nı təsdiq edən akt iki nüsxədə tərtib olunur. Agentliyin möhürü ilə təsdiqlənir. Dağ-mədən ayırması statusunun verilməsinə görə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu tutulur. [13]

Verilmiş "Dağ-mədən ayırması"nın uçotunun aparılması bu qaydaların 4 və 5 nömrəli əlavələrində, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verilmiş yer təki sahələrinin qeydiyyata alınması isə 6 nömrəli əlavədəki forma üzrə kitablarda qeydə alınaraq, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün yer təki sahələrinin istifadə olunması haqqında məlumatların alınması, istifadənin analiz edilməsi və s. barədə məlumat (7 nömrəli əlavə) və uçot (8 nömrəli əlavə) kartoçkaları tərtib olunaraq Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində və Agentlikdə saxlanılır. [14]

3.3. "Dağ-mədən ayırması" verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir:

3.3.1. bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim olunmadıqda;

3.3.2. ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif olunmuş məlumatlar olduqda;

3.3.3. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda.

 

4. "Dağ-mədən ayırması"nİn müddətİ

4.1. "Dağ-mədən ayırması"nın müddəti yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılığın (lisenziyanın) və ya icazənin müddəti ilə tənzimlənir və xüsusi razılığın müddəti uzadıldıqda "Dağ-mədən ayırması"nın da müddəti ona müvafiq uzadılaraq sənədlərdə dəyişikliklər aparılır.

5. "Dağ-mədən ayırması"nın gerİ alınması və ləğv edİlməsİ

5.1. "Dağ-mədən ayırması"nın geri alınması və ləğv edilməsi "Yerin təki haqqında Qanun"un və bu Qaydaların tələblərinə müvafiq həyata keçirilir.

 


 

1 nömrəli əlavə

Dövlət Mİneral Xammal Ehtİyatlarından İstİfadə Agentlİyİ [15]

____________________________________________________________________________________

DAĞ-MƏDƏN AYIRMASI

AKTIN

Yer təki sahəsindən yeraltı (açıq) üsulla__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(yatağın, faydalı qazıntının, yeraltı boşluğun adı və verilmə məqsədi)

___________________________________________________________________________________ məqsədilə

____________________________________________________________________________________ verilən

(yer təki istifadəçisinin adı)

dağ-mədən ayırması __________________________________________________________________________

(ərazi vahidinin adı)

______________________________________________________________________ərazi vahidində yerləşir, [16]

əlavə olunan topoqrafik planın surətinin, həmçinin

____________________________________________________________________________________ üzərində

(geoloji xəritə və kəsilişlərin nömrələri)

___________________________________________________________künc nöqtələri ilə nömrələnmişdir.

(künc nöqtələrinin nömrəsi)

Dağ-mədən ayırması sahəsinin proyeksiyası yer səthinin planında _________________________________

____________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

hektar, yeraltı bölgüsünün sahəsi ____________________________________________________________m2,

(yazı ilə)

həcmi isə _________________________________________________________________________________ m3

(yazı ilə)

təşkil edir.

Yeraltı boşluqların istismarı ilə əlaqədar dağ-mədən ayırması _______________________________m aşağı

                                                                                    (aşağı və yuxarı sərhədlərin dərinliyi)

və yuxarı sərhədləri dərinliyində istifadəyə verilir.

Dağ-mədən ayırmasının müddəti:_______________________________________________________________

 

Bu akt______________ nüsxədə tərtib olunmuş və Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin reyestr kitabında "______"________ il tarixdə ___________ N ilə qeydə alınmışdır. [17]

 

M.Y.

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından

İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri  __________________

                                               (imza)                  

 


(Aktın arxası)

 

Yer təkİ İstİfadəçİlərİnİn vəzİfələrİ və məsulİyyətlərİ

Bu qaydaların tələblərinə riayət edilməsində məsuliyyət, faydalı qazıntı çıxaran müəssisənin (fiziki şəxsin), "Dağ-mədən ayırması" aktının vaxtında alınmasına və rəsmiləşdirilməsinə, faydalı qazıntı çıxaran müəssisənin rəhbərinin və yaxud cavabdeh fiziki şəxsin, faydalı qazıntı çıxaran müəssisənin tikilməsinin, yenidən qurulmasının və genişləndirilməsinin layihələndirilməsində layihəçinin və onun rəhbərlərinin üzərlərinə düşür.

Faydalı qazıntı çıxaran müəssisə rəhbərləri və vəzifəli şəxsləri həmçinin sahibkarlıq fəaliyyətini yerinə yetirən cavabdeh fiziki şəxslər "Dağ-mədən ayırması" statusunu təsdiq edən aktdan irəli gələn, yer təkinin istifadəçisi kimi vəzifə borclarını yerinə yetirmədiklərinə və "Yerin təki haqqında “Qanun"un tələblərini pozduqlarına görə məsuliyyət daşıyırlar.

Yerin təkindən özbaşına istifadə edən cavabdeh vəzifəli şəxslər və sahibkarlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar. [18]

Faydalı qazıntı çıxaran müəssisədə "Dağ-mədən ayırması"nı təsdiq edən aktın, "Dağ-mədən ayırması" sənədlərinin dolğun və düzgün olmasına, həmçinin "Dağ-mədən ayırması" hüdudları daxilində dağ işlərinin aparılmasında "Yer təki haqqında" Qanuna riayət olunmasına texniki nəzarəti Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirir.

Faydalı qazıntı çıxarmaq üçün verilmiş "Dağ-mədən ayırması"na görə müəssisələr və fiziki şəxslər borcludurlar:

yatağın işlənməsini faydalı qazıntı çıxaran müəssisənin təsdiq olunmuş layihəsinə, dağ işlərinin inkişaf planına, neft, yeraltı su, qaz yataqlarını isə texniki istismar qaydalarına uyğun yerinə yetirməyə;

yataqlardan əsas və onlarla birlikdə yatan faydalı qazıntıları və sənaye əhəmiyyəti kəsb edən qiymətli komponentləri çıxarmaq üçün daha səmərəli effektliliyə malik üsulları və işlənmə sistemləri tətbiq etməyə;

faydalı qazıntıların normadan artıq itirilməsinə və kasadlaşmasına, həmçinin yataq və lay sahələrinin seçmə yolla işlənməsinə yol verməməyə;

faydalı qazıntı yatağının kəşfiyyatardı və istismar kəşfiyyatının, digər geoloji işlərin, markşeyder işlərinin aparılmasını, həmçinin geoloji, markşeyder və texniki sənədlərdə baxılan işləri yerinə yetirməyə;

faydalı qazıntı ehtiyatlarının vəziyyətinin, hərəkətinin, itirilməsinin və kasadlaşmasının hesabatının aparılmasını həyata keçirməyə;

dağ işlərinin aparılması zamanı işlənən və onunla qonşuluqda yatan faydalı qazıntı yataqlarının korlanmasına yol verməməyə və Yerin təkində işlənməsi konservasiya olunmuş ehtiyatlarının mühafizəsini təmin etməyə;

əsas faydalı qazıntı ilə birlikdə çıxarılan, müvəqqəti istifadə olunmayan faydalı qazıntıların hesabatının aparılmasına və mühafizəsinə;

açılış süxurlarının və istehsalat tullantılarının düzgün yerləşdirilməsini təmin etməyə;

işçilərin həyat âvə sağlamlığını, Yerin təkinin, ətraf təbii mühitin və digər obyektlərin mühafizəsini, bina və qurğuların dağ işlərinin zərərli təsirindən mühafizəsini təmin etməyə;

qəzanın ləğv edilməsi planını işləyib təsdiq etməyə;

faydalı qazıntıların keyfiyyətini və yatağın sənaye əhəmiyyətini aşağı sala biləcək, yaxud onun işlənməsini mürəkkəbləşdirəcək sulaşmadan, su toplanmasından, yanğından, neftin və qazın başqa laylara (horizontlara) sızmasından, və digər amillərdən qorunmasını təmin etməyə;

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və faydalı qazıntının çıxarılmasına lisenziya və ya icazə verən orqanların icazəsi olmadan "Dağ-mədən ayırması" ərazisində binaların, qurğuların və digər obyektlərin tikilməsinə yol verməməyə; [19]

faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsində nadir geoloji və mineraloji törəmələrin, meteoritlərin, paleontoloji, arxeoloji və digər elm və mədəniyyət üçün maraqlı olan obyektlərin aşkar edildiyi hallarda işləri dayandırmağa və marağı olan dövlət orqanlarına məlumat verməyə;

Yerin təkinin və yatağın səmərəli və kompleks şəkildə istifadəsinə idarədaxili nəzarət həyata keçirməyə;

dağ işlərinin aparılması konservasiya edildikdə, yaxud həmişəlik dayandırıldıqda, faydalı qazıntı çıxaran müəssisənin, yaxud onun bir hissəsinin ləğv və konservasiya işlərini həyata keçirməyə;

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi nəticəsində pozulmuş torpaq sahələrinin təhlükəsiz, həmçinin gələcəkdə istifadə edilməsi üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsinə, Yerin təkinin istifadəçisi "Dağ-mədən ayırması" aldıqdan iki il müddətində işə başlamamışdırsa "Dağ-mədən ayırması" aktı öz qüvvәsini itirir və Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinə qaytarılır.

Müəssisənin (fiziki şəxsin) ona verilmiş "Dağ-mədən ayırması"nı digər müəssisəyə (fiziki şəxsə) verməsi qadağandır.

Müəssisə konservasiya, yaxud ləğv olunduqdan sonra, işlərin dayandırıldığı günədək Yerin təkinin istifadə olunmuş sahəsinin markşeyder sənədlərinin əsli tələb olunan bütün məlumatlarla doldurulmuş şəkildə 10 gün müddətinə tabeliyində olduğu idarəyə təqdim etməlidir. Markşeyder planlarının, geoloji xəritələrin və kəsilişlərin surətləri isə qonşu müəssisələr də daxil olmaqla həmin müddətdə marağı olan təşkilatlara-müəssisələrə verilməlidir.

Müəssisənin konservasiyası və ya ləğv olunması aktı təsdiq olunduqdan 30 gün müddətinə "Dağ-mədən ayırması" aktı, geoloji və markşeyder sənədlərinin surətlərini almış müəssisənin iltizamının surətilə birlikdə Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinə qaytarılır.

Göstərilən vəzifələri yerinə yetirmədikdə faydalı qazıntı çıxaran müəssisənin rəhbərləri və vəzifəli şəxsləri, fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar. [20]

 


 

2 nömrəli əlavə

Topoqrafik planın
surətinin üzərindəki
yazıların nümunəsi

 

Dövlət Mİneral Xammal Ehtİyatlarından İstİfadə Agentlİyİnİn________________ İl tarİxlİ__________ nömrəlİ Dağ-Mədən Ayırması Aktına Əsasən [21]

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ yerləşən

                                                                 (ərazi vahidinin adı) [22]
_____________________________________________________________________________________________

                                                      (yatağın və faydalı qazıntının adı)
istehsalı, çıxarılması üçün ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ verilib.

                                                (yer təki istifadəçisinin adı)

Ayrılmış yatağın bu planda qeyd edilmiş sərhədləri hüdudunda aşağıdakılar işlənməlidir:

 

Sıra
nömrəsi 

Layın, damarın, linzanın, horizontun və sairənin adı 

Sahə, ha 

Uzunluğu

Uzunluğu

uzanması üzrə (m)

yatımı üzrə (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dağ-mədən ayırması"nı təsdiq edən akt Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin reyestrində _________________________199______ il___№ ilə qeydə alınmışdır. [23]

 

M.Y.

 

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından

İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri __________________

                                                                                         (imza)                              

 

 

 

 


 

3 nömrəli əlavə

Topoqrafik planın
surətinin üzərindəki
yazıların nümunəsi

 

 

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin ___________________________________ il tarixli_____________ nömrəli [24]

 

dağ-mədən ayırması, yer təki sahəsindən________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dağ-mədən ayırması verilməsinin məqsədi)

_____________________________________________________________________ istifadə etmək üçün verilir.

_____________________________________________________________________________________________

(dağ-mədən ayırması verilən yer təki istifadəçisinin adı)

verilən dağ-mədən ayırması ____________________________________________________________________

                                                                         (dağ-mədən ayırmasının yerləşdiyi

_____________________________________________________________________________________________

                                                                                (ərazi vahidi və ünvan)

____________________________________________________________________ ərazi vahidində yerləşir. [25]

Planda verilmiş dağ-mədən ayırması sərhədləri daxilində __________________________________________

_________________________________________________________________ künc nöqtələrilə nömrələnmiş

                                   (künc nöqtələrinin nömrələri)

_____________________________________________________________________________________________

                              (dağ-mədən ayırmasının aşağı və yuxarı sərhədlərinin dərinliyi,

_____________________________________________________________________________________________

                    yeraltı boşluqların yer səthində proyeksiyalarının ayrı-ayrılıqda sahələri

_____________________________________________________________________________________________

                                                      göstərilməklə obyektləri sadalamalı)

istifadəyə aid edilir.

"Dağ-mədən ayırması" Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin reyestr kitabında "____"____________ il tarixdə ________ nömrə ilə qeydiyyata alınmışdır. [26]

 

M.Y.     

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından

İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri        __________________      

                                                                                             (imza)

 

 

 


4 nömrəli əlavə

Faydalı qazıntı yatağının İşlənməsİ üçün verİlmİş

"Dağ-mədən ayırması"nın uçota alınması (reyestr)

kİtabı

"Dağmədən
ayırması"-nın
reyestr nömrəsi

"Dağmədən ayırması"
aktının verildiyi
tarix və müddəti

Faydalı qazıntı yatağının (layların və
yatımların adı)

"Dağmədən ayırması"nın sahəsi, ha

"Dağ-
mədən
ayırması"
hüdud
larında
çıxarılmalı
olan
faydalı
qazıntıların adı

Faydalı
qazıntı
ehtiyatlarının tarixə
olan DEK-
nin (MEK) protokolunun
nömrəsi
və tarixi,
miqdarı
min m3,
min ton

"Dağ-
mədən
ayırması"nın
yerləşdiyi yer
(ərazi vahidi
[27]

"Dağmədən
ayırması" alan yer təki
istifadəçiləri
nin adı,
ünvanı

"Dağmədən ayırması" verilərkən
yer təki istifadəçilərinə
verilən sənədlərin
siyahısı

Müəssisənin ləğv və konservasiyası
"Dağmədən ayırması"nın
ölçülərinin dəyişməsi
səbəbi göstərilməklə onun
geri alınması haqqında qeydiyyat

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd. Kitab səhifələnməli, qaytanlanmalı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi tərəfindən möhürlənməlidir. [28]

 

5 nömrəli əlavə

Faydalı qazıntıların çıxarılması İlə əlaqədar

olmayan məqsədlər üçün yer təkİ sahələrİnə verİlmİş

"Dağ-mədən ayırması"nın uçot (reyestr)
KİTABI

 

Dağ-mədən ayırmasının reyestr nömrəsi

Dağ-mədən ayırmasının verildiyi tarix

Dağ-mədən ayırmasının yerləşdiyi yer (ərazi vahidi, yataq sahəsi və s.) [29]

Dağ-mədən ayırması alan yer təki istifadəçilərinin adı və ünvanı

Dağ-mədən ayırmasının verilməsi məqsədi

Dağ-mədən ayırmasının sahəsi və həcmi (min.m2 və min.m3)

Qeyd. (müəssisənin konservasiya, yaxud ləğv olunması haqda qeydiyyatı və dağ-mədən ayırması aktının geri alınması haqda səbəbləri göstərilməklə)

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd. Kitab səhifələnməli, qaytanlanmalı və möhürlənməlidir

 

 


6 nömrəli əlavə

 

Faydalı qazıntıların çıxarılması İlə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verİlmİş yer təkİ sahələrİnİn qeydİyyatı
KİTABİ

 

Qeydiyyat nömrəsi

Qeydiyyat tarixi

Yer təki sahəsi verilən müəssisənin adı və onun verilməsinin məqsədi

Yer təkindən istifadə müddəti

 

 

 

 

Qeyd. Kitab səhifələnməli, qaytanlanmalı və möhürlənməlidir.

 

7 nömrəli əlavə

Faydalı qazıntıların çıxarılması İlə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verİlmİş yer təkİ sahəsİ barədə
MƏLUMAT KARTOÇKASİ

 

Sıra
№-si

Verilən məlumatların adı

İlkin məlumatlar, yaxud baş vermiş dəyişikliklər və əlavələr

1

Verilən dağ-mədən ayırmasının yerləşdiyi ərazi vahidi [30]

 

2

Dağ-mədən ayırması alan yer təki istifadəçisi və onun ünvanı

 

3

Dağ-mədən ayırmasının yerləşdiyi yer

 

4

Dağ-mədən ayırması verilməsinin məqsədi

 

5

Dağ-mədən ayırmasının sahəsi və həcmi min. m2 və min.m3

 

6

Xidmət heyətinin, yeraltı qurğuya gəlməsinin dövrlüyü

 

7

Dağ-mədən ayırmasının verilmə tarixi və reyestr №-si

 

8

Yeraltı qurğunun konservasiya, yaxud ləğv olunma tarixi və səbəbi

 

9

Məlumat kartoçkasının doldurulma tarixi

 

 

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından

İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri                                                     _______________
                                                                                                                         
(imza)  [31]


8 nömrəli əlavə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

0

D

L

A

R

 

Faydalı qazıntıların çıxarılması İlə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verİlmİş yer təkİ sahəsİnİn uçot
KARTOÇKASI

Sıra
№-si

Uçot məlumatlarının adı

İlkin məlumatlar

Baş vermiş dəyişikliklər və əlavələr

1

Verilən dağ-mədən ayırmasının yerləşdiyi ərazi vahidi [32]

 

 

2

Dağ-mədən ayırması alan yer təki istifadəçisi və onun ünvanı

 

 

3

Dağ-mədən ayırmasının yerləşdiyi yer

 

 

4

Dağ-mədən ayırmasının sahəsi və həcmi min.m2 və min.m3

 

 

5

Yer təki sahəsinə verilmiş dağ-mədən ayırmasının məqsədi

 

 

6

Xidmət heyətinin, yeraltı qurğuya gəlməsinin dövrlüyü

 

 

7

Dağ-mədən ayırmasının verilmə tarixi və reyestr №-si

 

 

8

Yeraltı qurğunun konservasiyası və ləğvi barədə qeyd

 

 

9

Uçot kartoçkasının doldurulma (əlavələrin edilmə) tarixi

 

 

 

Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından

İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri                                                     _______________
                                                                                                                            (imza) [33]

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 oktyabr 2000-ci il tarixli 185 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 10, maddə 765)

2.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116)

3.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49)

4.       13 sentyabr 2006-cı il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822)

5.       13 dekabr 2007-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1336)

6.       28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092)

7.       13 sentyabr 2021-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 15 sentyabr 2021-ci il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 9, maddə 1061)

8.       30 oktyabr 2021-ci il tarixli 332 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1199)

9.       15 aprel 2022-ci il tarixli 161 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 19 aprel 2022-ci il, № 80)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 13 dekabr 2007-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1336) ilə «Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə «Dağ-mədən ayırması» statusunun verilməsi Qaydaları»nın 1.1-ci, 1.2-ci, 1.7-ci, 1.10-cu, 3.1-ci, 3.1.2-ci, 4.1-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında «xüsusi razılıq (lisenziya)» və «xüsusi razılıq» sözlərindən sonra ismin müvafiq hallarında «və ya icazə» sözləri əlavə edilmişdir.

 

[2] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.1-ci bəndində "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi (bundan sonra - Dövlətdağmədəntexnəzarət)" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.1-ci bəndin ikinci abzasında “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13 sentyabr 2021-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 15 sentyabr 2021-ci il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 9, maddə 1061) ilə “Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.1-ci bəndin ikinci abzasında “(bundan sonra – Agentlik)” sözləri “(qiymətli və əlvan (o cümlədən nəcib) metallara, qiymətli daş yataqlarına və təzahürlərinə münasibətdə yerin təki sahələrinin birbaşa danışıqlar yolu ilə istifadəyə verilməsi zamanı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin iştirakı ilə)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndində "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar, Dövlətdağmədəntexnəzarət və Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitələri" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndin 1-ci cümləsində "Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13 sentyabr 2006-cı il tarixli 207 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 822) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndində, 3.2.1-ci yarımbəndində və 1 nömrəli əlavəsinin - “Yer təki istifadəçilərinin vəzifələri və məsuliyyətləri” nin dördüncü və on yeddinci abzaslarında ismin müvafiq hallarında “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi”, “Dövlətdağmədəntexnəzarət orqanının”, “Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsi” və “Dövlətdağmədəntexnəzarət” sözləri ismin müvafiq hallarında “Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndin birinci cümləsində “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözləri “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir və ikinci cümləsində “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözləri “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir.

13 sentyabr 2021-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 15 sentyabr 2021-ci il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 9, maddə 1061) ilə “Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndin birinci cümləsində “Agentlik” sözü “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.7 -ci bəndində "Azərbaycan Respublikası Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.7-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[5] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral 2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 2.1.2. yarımbəndindən "və inzibati" sözləri çıxarılmışdır. 

 

[6] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1.7-ci yarımbəndində "Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsinin" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndində “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ünvanına” sözləri “Agentliyə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.1.2-ci yarımbəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.1.2-ci yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[8] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.1.3-cü yarımbəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[9] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.2-ci yarımbəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[10] 30 oktyabr 2021-ci il tarixli 332 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1199) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.6-cı yarımbəndində “sanitariya” sözü “dövlət sanitariya nəzarəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.7-ci yarımbəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinin" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[12] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.9-cu bəndində "Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.9-cu bəndin birinci abzasında “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözləri “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.10-cu bəndinin ikinci abzasında "Azərbaycan Respublikası Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsi" sözləri, eləcə də üçüncü abzasında "Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsində" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi(ndə)" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.10-cu yarımbəndin ikinci abzasında “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi rəhbərinin” sözləri “Agentliyin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

15 aprel 2022-ci il tarixli 161 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 19 aprel 2022-ci il, № 80) ilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.10-cu yarımbəndinin ikinci abzasına yeni məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

[14] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3.2.10-cu yarımbəndin üçüncü abzasına “Nazirliyində” sözündən sonra “və Agentlikdə” sözü əlavə edilmişdir.

 

[15] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1 nömrəli əlavə adında “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 1 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazinin adı" sözləri "ərazi vahidinin adı" sözləri ilə, "inzibati ərazisində" sözləri isə "ərazi vahidində" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[17] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1 nömrəli əlavə mətndə “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin” sözləri ilə, “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanının rəhbəri” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə, hər iki halda “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 oktyabr 2000-ci il tarixli 185 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 10, maddə 765) "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavədə "Qanunlarına uyğun olaraq cinayət, inzibati və yaxud digər məsuliyyətləri daşıyırlar" sözləri "qanunvericiliyinə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 13 dekabr 2007-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1336) ilə «Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə «Dağ-mədən ayırması» statusunun verilməsi Qaydaları»nın 1 nömrəli əlavəsinin - «Yer təki istifadəçilərinin vəzifələri və məsuliyyətləri» nin on yeddinci abzasında «lisenziya» sözündən sonra «və ya icazə» sözləri əlavə edilmişdir.

 

[20] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 oktyabr 2000-ci il tarixli 185 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 10, maddə 765) "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavədə "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "İnzibati hüquqpozmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi"nə uyğun olaraq cinayət, inzibati və digər məsuliyyətləri daşıyırlar" sözləri isə "Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın  2 nömrəli əlavənin adında “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİNİN” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 2 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazinin adı" sözləri "ərazi vahidinin adı" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[23] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 2 nömrəli əlavənin mətndə “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin” sözləri ilə, “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanının rəhbəri” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3 nömrəli əlavənin adında “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 3 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazi" sözləri "ərazi vahidi" sözləri ilə "inzibati ərazisində" sözləri isə "ərazi vahidində" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[26] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 3 nömrəli əlavənin mətndə “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin” sözləri ilə, “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanının rəhbəri” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 4 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazi" sözləri "ərazi vahidi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[28] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 4 nömrəli əlavəsinin qeyd hissəsində "Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsinin müvafiq müfəttişliyi" sözləri "Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanı" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 4 nömrəli əlavənin “Qeyd”ində “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanı” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 5 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazi" sözləri "ərazi vahidi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[30] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 7 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazisi" sözləri "yerləşdiyi ərazi vahidi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[31] 28 dekabr 2019-cu il tarixli 511 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2092) ilə “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nın 7 və 8 nömrəli əlavələrdə “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanının rəhbəri” sözləri “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral  2001-ci il tarixli 38 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 2, maddə 116) ilə "Yer təki sahəsində faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları"nın 7 nömrəli əlavəsində "inzibati ərazisi" sözləri "yerləşdiyi ərazi vahidi" sözləri ilə əvəz  edilmişdir. 

 

[33] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №1, maddə 49) ilə "Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydaları”nın 1, 2, 3, 7 və 8 nömrəli əlavələrində "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi (Dövlətdağmədəntexnəzarət)" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə, ismin müvafiq hallarında "Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi" sözləri ismin müvafiq hallarında "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə, "Azərbaycan Respublikası Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsinin sədri" sözləri "Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq orqanının rəhbəri" sözləri ilə, ismin müvafiq hallarında "Azərbaycan Respublikası Dövlətdağmədəntexnəzarət Komitəsi" sözləri ("Yer təki istifadəçilərinin vəzifələri və məsuliyyətləri"nin dördüncü abzası istisna olmaqla) ismin müvafiq hallarında "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status