AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
23.10.2003
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
973
ADI
Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-2003, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 578)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
23.10.2003
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
260.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. "Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydaları" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2. Bu fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il
№ 973

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 23 oktyabr tarixli 973 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi

QAYDALARI

 

1.1. Bu Qaydalar "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq hazırlanmışdır və faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və çıxarılmış faydalı qazıntı ehtiyatlarının, habelə çıxarılma prosesində sənaye əhəmiyyətini itirmiş, sonrakı geoloji öyrənilmə işləri və ya yataqların istismarı zamanı təsdiq olunmayan ehtiyatların faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında müvafiq dəyişiklik edilməklə, istismar işlərini aparan subyektin hesabından silinməsi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Kəşfiyyatı aparılmış faydalı qazıntı yataqlarının ehtiyatları Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyində (bundan sonra – Agentlik) dövlət ekspertizası aparıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyası tərəfindən təsdiq edilir. [1]

1.3. Kəşf olunmuş faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiqi onların faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında qeydiyyata alınmasına və uçotunun aparılmasına, eləcə də istismara cəlb edilməsinə əsas verir.

1.4. Faydalı qazıntı ehtiyatları istismar işlərini aparan subyektin hesabından onun təqdim etdiyi sənədlər əsasında Agentliyin qərarı ilə silinir. [2]

1.5. Faydalı qazıntıların çıxarılmasını həyata keçirən yer təki istifadəçisinin hesabında olan faydalı qazıntı ehtiyatlarına, faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiqi üzrə müvafiq komissiyalarda təsdiq olunmuş, eləcə də sonrakı geoloji kəşfiyyat işləri və yatağın istismarı prosesində əldə olunmuş və istismar işlərini aparan yer təki istifadəçisinin qərarı ilə əməli olaraq hesaba salınmış ehtiyatlar aiddir.

2. Faydalı qazıntı ehtİyatlarının təsdİqİ

2.1. Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyada faydalı qazıntıların ehtiyatları aşağıdakı hallarda təsdiq edilir:

yerin təkində faydalı qazıntı ehtiyatlarının kəşfiyyatı aparıldıqda;

ehtiyatların təsdiqindən sonrakı müddətdə aparılmış əlavə geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində əldə edilmiş ehtiyatlar yatağın geoloji-sənaye qiymətləndirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdikdə;

istismarda olan yataqların sənaye kateqoriyaları (A+B+C1) üzrə cəmi balans ehtiyatları onların işlənməsi və əlavə geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində əvvəllər təsdiq edilmiş ehtiyatlarla müqayisədə 50 faizdən çox artdıqda;

istismar prosesində texniki-iqtisadi cəhətdən ehtiyatlar özünü doğrultmadıqda və istismarı məqsədəuyğun sayılmadığından silinmiş və silinməsi nəzərdə tutulan balans ehtiyatlarının cəmi sənaye kateqoriyaları üzrə təsdiq edilmiş ehtiyatlarla müqayisədə 20 faizdən artıq olduqda;

yatağın ehtiyatları təsdiq edildikdən sonra mineral-xammala və istehsal olunan məmulata olan tələbat, dövlət və sahə standartları və yaxud texniki şərtlər, eləcə də mineral-xammalın kondisiya göstəricilərinə əhəmiyyətli təsir edən texnoloji sxem dəyişdikdə.

Yenidən təsdiq üçün Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyaya təqdim edilən ehtiyatların hesablanması, müvafiq qaydada təsdiq edilmiş yeni kondisiyalar və yaxud tətbiqi texniki-iqtisadi hesablamalarla təsdiqlənən və Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyada baxılan əvvəlki kondisiyalar əsasında aparılır.

2.2. Geoloji kəşfiyyat işlərinin nəticələrinə görə ehtiyatların hesablanması üzrə sənədlər yatağın kəşfiyyatını aparan müəssisə və təşkilatın elmi (istehsalat)-texniki şuralarında baxıldıqdan sonra Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyaya təqdim edilir.

İstismar işləri aparılan yataqlar üzrə ehtiyatların hesablanması üçün zəruri sənədlər Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyada baxılmaq üçün yataqda kəşfiyyat işlərini aparan və onun istismarını həyata keçirən təşkilatlar tərəfindən birgə təqdim edilir.

Ehtiyatların hesablanması üzrə sənədlərə baxılmaq üçün təqdim edilməsini planlaşdıran müəssisə və təşkilat hər il yanvar ayının 1-dək Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyaya ehtiyatları baxılacaq yataqların siyahısını təqdim edir.

2.3. Ehtiyatların hesablanması üzrə sənədlər Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyaya 2 nüsxədə təqdim edilir. Eyni zamanda 2 nüsxədə yatağın geoloji quruluşu, aparılmış geoloji kəşfiyyat işlərinin metodikası, həcmi, nəticələri və ehtiyatları barədə müəllif arayışı təqdim edilir. Müəllif arayışı Faydalı Qazıntı Etiyatları üzrə Komissiyanın təsdiq etdiyi formada tərtib edilir.

2.4. Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiya təqdim edilmiş sənədlərə onların qəbul edildiyi gündən bir ay müddətində, iri və mürəkkəb obyektlər üzrə isə iki aydan gec olmayaraq baxır.

2.5. Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyanın ehtiyatların təsdiqi haqqında qərarı bir ay müddətində sənədləri təqdim etmiş müəssisə və təşkilata, eləcə də Dövlət Geoloji İnformasiya Fonduna göndərilir. Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyada yatağın (sahənin) ehtiyatları təsdiq edilmədikdə, bütün sənədlər səbəblər göstərilməklə onu təqdim etmiş müəssisə və təşkilata qaytarılır.

3. Faydalı qazıntı ehtİyatlarının sİlİnməsİ

3.1. Faydalı qazıntıların hasilatını həyata keçirən müəssisə və təşkilatların, eləcə də fiziki şəxslərin hesabında olan əsas və yanaşı faydalı qazıntıların aşağıdakı ehtiyatları silinir:

a) yer təkindən çıxarılmış və sifarişçiyə göndərilmiş ehtiyatlar;

b) istismar prosesində itirilmiş, o cümlədən texnoloji və iqtisadi səbəblərdən istismarı mümkün olmadığından yer təkində qalmış, yer təkindən çıxarılmış və süxur anbarında toplanmış ehtiyatlar;

c) sənaye əhəmiyyətini itirmiş, o cümlədən yenidən müəyyən olunmuş kondisiyaya uyğun gəlməyən ehtiyatlar;

ç) hidrogeoloji, mühəndis-geoloji, dağ-texniki və digər təbii şəraitlərin kəskin mürəkkəbləşməsi nəticəsində texniki-iqtisadi səbəblərə görə istismarı məqsədəuyğun olmayan ehtiyatlar;

d) sonrakı geoloji kəşfiyyat işləri və faydalı qazıntı yatağının istismarı prosesində faydalı qazıntıların kəmiyyəti, keyfiyyəti və yatım şəraiti haqqında alınan yeni nəticələrlə təsdiq olunmayan ehtiyatlar;

e) müəyyən olunmuş qaydada faydalı qazıntı hasilatı üzrə digər müəssisəyə verilmiş ehtiyatlar.

3.2. Faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının bu Qaydaların 3.1-ci bəndinin a), b) və e) yarımbəndlərində göstərilən səbəblərə görə silinməsi çıxarılmış, xüsusi anbarlarda toplanmış və ayrıca hesabı aparılmalı olan faydalı qazıntı ehtiyatları istisna olmaqla, hesabdan tam çıxarılması ilə həyata keçirilir.

3.3. Balans ehtiyatlarının bu Qaydaların 3.1-ci bəndinin c), ç) və d) yarımbəndlərində göstərilən səbəblərə görə silinməsi, onların hesabdan tam silinməsi ilə, həm də əgər onların gələcəkdə balans ehtiyatlarına keçirilməsi mümkündürsə, balansdankənar ehtiyatlara keçirmək yolu ilə həyata keçirilə bilər.

3.4. Hasil olunmuş (yer təkindən çıxarılmış) balans və balansdankənar ehtiyatların silinməsi faydalı qazıntının çıxarılmasını həyata keçirən subyekt tərəfindən ildə bir dəfə təqdim etdikləri geoloji-markşeyder sənədlərinin hesabat göstəriciləri əsasında həyata keçirilir.

Yatağın işlənməsi və sonrakı geoloji kəşfiyyat işləri zamanı aşkar olunan hissədən çıxarılan faydalı qazıntı ehtiyatları həmin ehtiyat artımının müəyyən olunmuş qaydada təsdiqindən sonra silinir.

3.5. Faydalı qazıntıların hasilatı üzrə müəssisələrin tikintisində, yenidən qurulmasında və genişləndirilməsində bir qayda olaraq, faydalı qazıntıların balans və balansdankənar ehtiyatlarının silinməsinə və ya balans ehtiyatlarının balansdankənar ehtiyatlara keçirilməsinə yol verilmir.

Faydalı qazıntı hasilatı üzrə müəssisələrin tikintisi, yenidən qurulması və genişləndirilməsinin layihələşdirilməsi zamanı mineral xammalın hasilatı və emalı texnologiyasının, dövlət, sahə standartlarının və texniki şərtlərin dəyişməsi səbəbindən, əgər bu kondisiyanın dəyişilməsini tələb etmirsə, yatağın kəşfiyyatını və layihələşdirilməsini aparan təşkilatların müsbət rəyləri və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin razılığı olduqda, istisna hal kimi Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyanın qərarı ilə balans ehtiyatları silinə və ya balansdankənar ehtiyatlara keçirilə bilər. [3]

3.6. Statistik hesabatlarda nəzərdə tutulan silinmə ilə əlaqədar hər hansı dəyişiklik Agentliyin qərarından sonra həyata keçirilir.

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719)
  2. 23 aprel 2020-ci il tarixli 999 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 aprel 2020-ci il, № 78, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 416)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 23 aprel 2020-ci il tarixli 999 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 aprel 2020-ci il, № 78, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 416) ilə “Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.2. Kəşfiyyatı aparılmış faydalı qazıntı yataqlarının ehtiyatları Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyasında dövlət ekspertizası aparıldıqdan sonra həmin orqan tərəfindən təsdiq edilir.

 

[2] 23 aprel 2020-ci il tarixli 999 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 aprel 2020-ci il, № 78, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 416) ilə “Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydaları”nın 1.4-cü və 3.6-cı bəndlərdə “Faydalı Qazıntı Ehtiyatları üzrə Komissiyanın” sözləri ismin müvafiq hallarında “Agentliyin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydaları”nın 3.5-ci bəndinin ikinci abzasında “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status