AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
23.10.2003
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
975
ADI
Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-2003, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 580)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
260.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə

Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

"Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2. "Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları" (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

3. Bu fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il
№ 975

 


 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 23 oktyabr tarixli 975 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında

ƏSASNAMƏ

I. Ümumİ müddəalar

1.1. Bu Əsasnamə "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli və "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə" 1999-cu il 13 fevral tarixli 102 nömrəli fərmanlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydalarını və şərtlərini müəyyən edir.

1.2. Azərbaycan Respublikasının, habelə xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri yer təkinin istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar keçirilən müsabiqə və hərraclarda iştirak edə bilərlər.

1.3. Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərraclar "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun, eləcə də bu Əsasnamənin tələblərinə uyğun olaraq öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən keçirilir. [1]

II. Yer təkİ sahələrİnİn müsabİqə və hərraca çıxarılması üçün hazırlanması

2.1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Geoloji İnformasiya Fondunda olan materialların təhlili əsasında cari il və perspektiv üçün lisenziyalaşdırma və ya icazə obyektləri kimi maraq doğuran yer təki sahələrinin siyahısını hazırlayır. [2]

2.2. Lisenziyalaşdırılacaq və ya icazə veriləcək obyektlərin siyahısında aşağıdakılar göstərilir: obyektin adı, onun geoloji cəhətdən öyrənilmə dərəcəsi, qiymətləndirməni (təsdiqi) həyata keçirən orqan və tarix də daxil olmaqla, qiymətləndirilmiş ehtiyatlar barədə məlumatlar, müsabiqənin və hərracın nəzərdə tutulan keçirilmə müddəti, yerin təkindən istifadənin növü, müsabiqənin və ya hərracın növü (açıq və yaxud qapalı).

Yerin təki sahələri faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarı məqsədilə istifadəyə veriləcəyi halda, Dövlət Geoloji İnformasiya Fondu Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi əsasında mövcud qaydada həmin yer təki sahələri haqqında geoloji informasiyanı hazırlayır və ona təqdim edir. [3]

2.3. Siyahıya daxil edilən lisenziyalaşdırılacaq və ya icazə veriləcək bütün obyektlər üzrə torpaq sahələrinin ayrılmasına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada səlahiyyətli orqanların ilkin razılığı alınmalıdır. [4]

2.4. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tərtib edilən siyahı əvvəlcədən nümayəndələri müsabiqə (hərrac) ekspert komissiyasında iştirak edən nazirliklər, komitələr, müəssisələr və təşkilatlarla razılaşdırılır. [5]

III. Yer təkİnİn İstİfadəyə verİlməsİ üzrə keçİrİlən müsabİqə və hərracların növü

3.1. Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə keçirilən müsabiqə (hərrac) açıq və ya qapalı elan oluna bilər.

3.2. Açıq müsabiqə (hərrac) yer təki istifadəçilərinin sayı və kateqoriyası üzrə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan keçirilir.

3.3. Qapalı müsabiqə (hərrac) aşağıda göstərilən yer təki istifadəçiləri üçün keçirilir:

Azərbaycan Respublikasının müəssisələri;

konversiya proqramını həyata keçirən müdafiə müəssisələri;

radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yer təkinin istifadəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dövlət müəssisələri. [6]

IV. Müsabİqə və hərracların şərtlərİnİn hazırlanması

4.1. Müsabiqə və hərracların şərtləri onların keçirilməsinə qədər hazırlanır və sonradan dəyişdirilə bilməz.

4.2. Faydalı qazıntının növündən və onun istismarının dağ-texniki və ekoloji şəraitindən asılı olaraq aşağıdakılar müsabiqə və yaxud hərracın əsas şərtləri kimi müəyyən edilir:

faydalı qazıntı yatağının istismara cəlb olunma müddəti və lisenziyanın və ya icazənin qüvvədə olduğu müddətdə illər üzrə mineral xammalın hasilatının həcmi; [7]

əsas və əlavə faydalı qazıntıların və qiymətli komponentlərin aşkar edilmiş və qiymətləndirilmiş ehtiyatlarının hasilatının tam təmin edilməsi;

ətraf mühitin mühafizəsinə tələblər;

yerin təkindən istifadəyə görə birdəfəlik və mütəmadi ödənişlərin ilkin miqdarı;

istismar ediləcək yatağın yerləşdiyi rayonda yaşayan əhali üçün sosial tədbirlərin keçirilməsinə dair tələblər.

4.3. Lisenziyalaşdırılan və ya icazə verilən yer təki sahələrinin səciyyəvi cəhətləri nəzərə alınaraq keçirilən müsabiqələrin və hərracların şərtləri kimi geoloji kəşfiyyat işlərinin sürəti və intensivliyi, yerli işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi qaydası, təhlükəsiz əmək şəraitinə əsas tələblər və sair müəyyən edilə bilər. [8]

4.4. Əgər müsabiqəyə hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş əsasında istifadə ediləcək yer təki sahəsi çıxarılırsa, bu halda müsabiqənin şərtlərində həmin sazişin bağlanması üçün əsas göstəricilər və yaxud meyarlar öz əksini tapmalıdır.

4.5. Müsabiqənin (hərracın) şərtləri yerin təkindən istifadənin hər bir obyekti üzrə və yaxud eyni tipli obyektlər qrupu üzrə hazırlanır.

4.6. Yaxın yerləşən yataqlar qrupunun (sahələrin, blokların) birgə istismarı səmərəli olduqda belə qrup yataqlar (sahələr, bloklar) üçün müsabiqənin və hərracın vahid şərtləri hazırlanır.

4.7. Müsabiqə və hərracların keçirilmə müddəti göstərilməklə onun şərtləri yerin təkindən istifadənin növündən asılı olaraq Dövlətgeolkom və yaxud Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tərtib olunaraq təsdiq edilir. [9]

4.8. Yer təki sahələri faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarı məqsədilə istifadəyə verildiyi halda, müsabiqə və ya hərracın şərtləri qanunvericiliklə müəyyən edilir. [10]

V. Ekspert (müsabİqə, hərrac) komİssİyasının formalaşdırılması qaydası

5.1. Keçiriləcək müsabiqə və hərraclar üzrə obyektiv qərar qəbul edilməsi məqsədilə ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyası formalaşdırılır.

5.2. Ekspert (müsabiqə) komissiyasının vəzifəsi müsabiqə iştirakçılarının təqdim etdikləri materialların müsabiqə şərtlərinə uyğunluğunu qiymətləndirməkdən və müsabiqənin qalibini və yaxud qaliblərini müəyyən etməkdən ibarətdir.

5.3. Ekspert (hərrac) komissiyasının vəzifəsi bilavasitə hərracın keçirilməsindən, əgər hərracın keçirilməsi ixtisaslaşdırılmış təşkilata həvalə edilibsə, belə halda hərracın keçirilməsinin müəyyən edilmiş qaydasına riayət olunmasına nəzarətdən ibarətdir.

5.4. Ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin, yerli icra hakimiyyəti orqanının, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri daxil edilirlər. Lazım gəldikdə komissiyanın tərkibinə başqa təşkilatların yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri də daxil edilə bilər. [11]

5.5. Ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının tərkibi, onun sədri və yaxud həmsədri müsabiqə və ya hərrac keçirən orqanın qərarı ilə təyin olunur.

5.6. Yerin təkindən istifadə edən, yaxud bu istifadəyə iddiaçı olan təşkilatların nümayəndələri ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının tərkibinə daxil edilə bilməzlər.

5.7. Keçirilən hər müsabiqə üçün ayrıca ekspert komissiyası formalaşdırılır və müsabiqə başa çatdıqdan sonra o, öz fəaliyyətini dayandırır.

VI. Ekspert (müsabİqə, hərrac) komİssİyasının İş qaydası

6.1. Yerin təkindən istifadənin dövlət lisenziyalaşdırma və ya icazə vermə işinin təşkili, yerin təkindən istifadə hüququ almaq üçün keçiriləcək müsabiqə və hərraclarda iştirak etmək istəyən namizədlərin ərizələrinin qəbulu və qeydiyyatı, geoloji informasiya paketinin formalaşdırılması, reklam və digər fəaliyyət də daxil olmaqla qüvvədə olan qanunvericiliyə görə öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. [12]

Ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının fəaliyyəti müsabiqə və hərracların keçirilməsindən əldə edilən vəsaitin hesabına təmin edilir.

6.2. Ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının işi komissiya sədrinin və ya həmsədrin növbə ilə rəhbərlik etdiyi iclaslarda həyata keçirilir.

6.3. Komissiyanın iclası onun siyahı sayının yarısından çoxu iştirak etdikdə keçirilir və səlahiyyətli hesab olunur. Hər iclasın nəticəsi komissiyanın sədri və yaxud həmsədri tərəfindən imzalanan müvafiq protokolla rəsmiləşdirilir.

6.4. Keçirilmiş müsabiqənin (hərracın) nəticələri üzrə komissiyanın fəaliyyətinin yekun protokolu qəbul edilmiş qərarla razı olan bütün komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır.

Qərar, komissiya üzvlərinin siyahı sayının çoxu tərəfindən (50 faiz üstəgəl bir imza) imzalanarsa qəbul edilmiş hesab edilir.

Qəbul olunmuş qərarla razı olmayan komissiya üzvləri, öz mövqelərini yazılı şəkildə əsaslandırır və o, imzalanmış protokola əlavə olunur.

6.5. Ekspert komissiyası öz fəaliyyətində qüvvədə olan qanunvericiliyi, bu Əsasnaməni, müsabiqənin (hərracın) keçirilməsi şərtlərini, başqa normativ hüquqi aktları rəhbər tutur.

6.6. Komissiyanın sədri (və yaxud həmsədri) müsabiqənin (hərracın) keçirilməsində meydana çıxan mübahisəli məsələlərin həlli üçün və yaxud məsləhətçi kimi müsabiqə və ya hərracı keçirən orqan vasitəsilə yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri, o cümlədən xarici ölkələrin mütəxəssislərini cəlb edə bilər.

VII. Ekspert (müsabİqə, hərrac) komİssİyasının qərarının həyata keçİrİlməsİ qaydası

7.1. Ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş qərar müsabiqə keçirən orqan tərəfindən təsdiq edilir.

7.2. Əgər elan olunmuş müsabiqənin şərtlərinə iki və yaxud çox yerin təkindən istifadə hüququna namizədlərin təqdim etdikləri materiallar cavab verirsə, onda qalibin müəyyən edilməsi haqqında qərar əlavə şərtlər üzrə, müsabiqənin (hərracın) keçirilməsi barədə qərar verən və onun şərtlərini təsdiq edən orqan tərəfindən qəbul edilir. Belə əlavə şərt kimi həmin iddiaçılar arasında hərracın keçirilməsi ola bilər.

Materialları müsabiqənin şərtlərinə cavab verən yerin təkindən istifadə hüququna iddiaçılar yerin təkindən birgə istifadə etmək təklifini verə bilərlər. Onların təkliflərinə qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

7.3. Ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının təsdiq edilmiş qərarı yerin təkindən istifadəyə lisenziyanın və ya icazənin verilməsinə əsas sayılır. Müsabiqənin (hərracın) şərtləri lisenziyaya və ya icazəyə əlavə olunur. [13]

7.4. Keçirilmiş müsabiqə və hərracın sənədləri onların əsasında verilmiş lisenziyanın və ya icazənin surəti ilə birgə lisenziyanı və ya icazəni verən orqanda saxlanılır. [14]

7.5. Müsabiqə (hərrac) "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun, yerin təkindən istifadəyə lisenziya verilməsi Qaydalarının və bu Əsasnamənin tələblərinin pozulması ilə keçirildiyi halda, ekspert (müsabiqə, hərrac) komissiyasının qərarı müsabiqə və ya hərracı keçirən orqan tərəfindən etibarsız sayılır və müsabiqə (hərrac) baş tutmamış hesab olunur. [15]

7.6. Müsabiqə (hərrac) baş tutmamış hesab edildikdə yeni tərkibli ekspert komissiyası bir ay müddətində təkrar müsabiqə (hərrac) keçirir. Bu halda əvvəllər elan edilmiş müsabiqə (hərrac) şərtləri və onun iştirakçıların tərkibi dəyişdirilmir və müsabiqənin (hərracın) iştirakçılarından əlavə haqq alınmır.

VIII. Müsabİqə və hərracın keçİrİlmə mexanİzmİ

Yerin təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilmə mexanizmi "Tender haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa və "Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) özəlləşdirilməsi və səhmlər satışı üzrə pullu auksionların (hərracların) keçirilməsi haqqında" Əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keçirilir.

 


 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 23 oktyabr tarixli 975 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması

 

QAYDALARI

 

Bu Qaydalar "Yerin təki haqqında", "Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması qaydalarını müəyyən edir.

I. Radİoaktİv xammalın çıxarılması üçün yerİn təkİndən İstİfadə [16]

1.1. Radioaktiv xammalın çıxarılması üçün yerin təkindən istifadə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) və ya icazə əsasında həyata keçirilir. [17]

1.2. Radioaktiv xammalın çıxarılması üçün yer təkinin istifadəyə verilməsinə onların ehtiyatları təsdiq edildikdən, torpaq mülkiyyətçisinin yerin təkindən istifadə məqsədilə müvafiq torpaq sahəsinin ayrılmasına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qabağcadan razılığı alındıqdan və radioaktiv xammalın çıxarılması ilə əlaqədar aparılacaq işlərin layihələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq dövlət nəzarəti orqanlarının ekspertizasının müsbət rəyi olduqdan sonra yol verilir.

1.3. Radioaktiv xammalın çıxarılması üçün yer təki sahəsi istifadəçiyə dağ-mədən ayırması şəklində verilir. Dağ-mədən ayırması statusunun verilməsinə görə Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu tutulur. [18]

1.4. Radioaktiv xammalın çıxarılması, saxlanması, daşınması və uçotunun aparılması müvafiq normativ-hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun həyata keçirilir.

II. Radİoaktİv tullantıların və zərərlİ maddələrİn basdırılması üçün yer təkİnİn İstİfadə olunması

2.1. Tərkibində müəyyən edilmiş normadan artıq radioaktiv və toksik maddələr və birləşmələr olan məhlullar, məmulatlar, materiallar, bioloji obyektlər, çirkləndirmə mənbələrindən atılan (axıdılan) bərk, toz və maye halında tullantılar, eləcə də işlənmiş və istifadəsi mümkün olmayan ionlaşdırıcı şüa mənbələri radioaktiv tullantılara və zərərli maddələrə aid edilirlər.

2.2. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının basdırılması ilə bağlı fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirir. [19]

2.3. Radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması məqsədi ilə yer təki sahələrinin ayrılmasına həmin yer təki sahələrinin müvafiq xüsusiyyətləri haqqında geoloji informasiyanın Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən dövlət geoloji ekspertizası keçirildikdən və təsdiq edildikdən, eləcə də Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müsbət rəyləri alındıqdan sonra icazə verilir. [20]

2.4. Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisində, kurort, müalicə-sağlamlıq, meşə, turizm və rekreasiya zonalarında, yeraltı suların, təsərrüfat və içməli su tutarların, faydalı qazıntıların yerləşdiyi yerdə, eləcə də dağ-mədən işləri aparılan sahələrdə radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması üçün yer təki sahəsinin ayrılması qadağandır. [21]

2.5. Radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması məqsədilə yer təki sahələri istifadəyə dağ-mədən ayırması şəklində verilir. Dağ-mədən ayırması statusunun verilməsinə görə Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu tutulur. [22]

Dağ-mədən ayırmasının sahəsi tullantılar və zərərli maddələr basdırılacaq anbarın istismarı və konservasiyası müddətində tullantıların və zərərli maddələrin yerləşdiyi horizontda onların yayılması ehtimalının hesablanmış sərhədlərinə uyğun olmalıdır.

2.6. Dağ-mədən ayırmasının sərhədləri sanitariya-epidiomoloji və Ekoloji Nəzarət orqanlarının müsbət rəyi nəzərə alınmaqda Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. [23]

2.7. Radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə iki mərhələdə həyata keçirilir.

2.7.1. Birinci mərhələdə yerin təkindən istifadə layihəsi hazırlanır və onun müvafiq orqanlarla razılaşdırılması (Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yerli özünü idarəetmə orqanları) aparılır. Ehtiyac olduqda dağ-mədən ayırmasının və torpaq sahəsinin sərhədləri dəqiqləşdirilir. [24]

Layihədə neqativ geoloji proseslərin aktivləşməsinin mümkünlüyü nəzərə alınmaqla radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin yerləşdirilməsinin maksimum mümkün olan həddi reqlamentləşdirilir, tullantı anbarlarının sanitar-mühafizə zonasının təşkili, dağ-mədən ayırması daxilində və ona yanaşı ərazidə ümumi geoloji şərait və yeraltı suların monitorinqinin yaradılması və aparılması nəzərdə tutulur.

2.7.2. İkinci mərhələdə razılaşdırılmış layihənin gerçəkləşdirilməsi həyata keçirilir. Layihənin razılaşdırılmasına və təsdiqinə qədər, eləcə də radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin yayılmasını istisna edən tədbirlər aparılmadan radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması qadağandır.

2.8. Radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması üçün ayrılan yer təki sahələri dövlət uçotuna və qeydiyyatına alınır. Yer təki sahələrinin dövlət uçotu və qeydiyyatı mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vahid sistem və qayda üzrə aparılır.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.         6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590)

2.         20 iyun 2008-ci il tarixli 782 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 500)

3.         6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719)

4.         12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798)

5.         2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141,Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610)

6.         14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101)

7.         16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384)

8.         21 iyun 2017-ci il tarixli 1498 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 iyun 2017-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1114)

9.         7 may 2022-ci il tarixli 1675 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 may 2022-ci il, № 95)

10.      3 avqust 2022-ci il tarixli 1792 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 3 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 4 avqust 2022-ci il, № 163)

 

 FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 1.3-cü bənddə “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi (bundan sonra - Dövlətdağmədəntexnəzarət)” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 2.1-ci bəndində “lisenziyalaşdırma” sözündən sonra “və ya icazə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 2.2-ci bəndin ikinci abzasında “Dövlətdağmədəntexnəzarətin” sözü “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 2.2-ci bəndinin birinci abzasında və 2.3-cü bəndində “Lisenziyalaşdırılacaq” sözündən sonra “və ya icazə veriləcək” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 2.4-cü bəndinin “Dövlətdağmədəntexnəzarət” sözü “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 21 iyun 2017-ci il tarixli 1498 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 iyun 2017-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1114) ilə “Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 3.3-cü bəndinin dördüncü abzasından “radioaktiv tullantıların,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[7] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205) ilə 4.2-ci bəndinin ikinci abzasında “lisenziyanın” sözündən sonra “və ya icazənin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 4.3-cü bəndində “Lisenziyalaşdırılan” sözündən sonra “və ya icazə verilən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 4.7-ci bəndinin “Dövlətdağmədəntexnəzarət” sözü “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 4.8-ci bəndində “faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydaları ilə” sözləri “qanunvericiliklə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə “Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 5.4-cü bəndində “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin,” sözləri əlavə edilmişdir.

6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 5.4-cü bəndin ikinci abzasında “Dövlətdağmədəntexnəzarətin” sözü “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141,Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə "Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə"nin 5.4-cü bəndində "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin" sözləri "Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə “Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 5.4-cü bəndində “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) ilə 5.4-cü bənddən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

3 avqust 2022-ci il tarixli 1792 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 3 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 4 avqust 2022-ci il, № 163) ilə “Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 5.4-cü bəndindən “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[12] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 6.1-ci bəndində “lisenziyalaşdırma” sözündən sonra “və ya icazə vermə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin 6.1-ci bəndin ikinci abzasında “Dövlətdağmədəntexnəzarətin” sözü “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

[13] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 7.3-cü bəndində “lisenziyanın”“lisenziyaya” sözlərindən sonra müvafiq olaraq “və ya icazənin”“və ya icazəyə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[14] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 7.4-cü bəndində “lisenziyanın”“lisenziyanı” sözlərindən sonra müvafiq olaraq “və ya icazənin”“və ya icazəni” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[15] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 7.5-ci bəndindən “, yerin təkindən istifadəyə lisenziya verilməsi Qaydalarının” sözləri çıxarılmışdır.

 

[16] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 1.1-ci və 2.2-ci bəndlərində “xüsusi razılıq (lisenziya) ” sözlərindən sonra “və ya icazə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 1.1-ci bəndinin “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 7 may 2022-ci il tarixli 1675 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 may 2022-ci il, № 95) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 1.3-cü bəndinə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[19] 21 iyun 2017-ci il tarixli 1498 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 iyun 2017-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1114) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 2.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.2. Radioaktiv tullantıların və zərərli maddələrin basdırılması ilə əlaqədar işlər dövlətin inhisarında olmaqla Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) və ya icazə əsasında həyata keçirilir.

 

[20] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 2.3-cü bənddə “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 20 iyun 2008-ci il tarixli 782 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 500) ilə "Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları"nın 2.4-cü bəndində "meşə və rekreasiya" sözləri "meşə, turizm və rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 7 may 2022-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 may 2022-ci il, № 95) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 2.5-ci bəndinin birinci abzasına yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[23] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 2.6-cı bəndinin “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175) ilə “Radioaktiv xammalın çıxarılması və radioaktiv tullantıların, zərərli maddələrin basdırılması üçün yerin təkindən istifadə olunması Qaydaları”nın 2.7.1-ci bəndinin “Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status