AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankının qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.07.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
16/1
ADI
“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.11.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201207100161
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
25.07.2012
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ İDARƏ HEYƏTİNİN

 

QƏRARI

 

№ 16/1

 

Bakı şəhəri                                                                                              10 iyul 2012-ci il

 

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və 32.1-ci maddələrinə uyğun olaraq

 

Q Ə R A R A   A L I R:

 

1. “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydanın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin;

3. “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası” 01.11.2012-ci il tarixdən qüvvəyə minsin və həmin tarixdən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 10.05.2005-ci il tarixli qərarı ilə (11 nömrəli protokol) təsdiq olunmuş (30.05.2005-ci il tarixli 3154 nömrəli şəhadətnamə) “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası” və bu Qaydaya 27.05.2008-ci il tarixli (15.06.2008-ci il tarixli 3401 nömrəli şəhadətnamə) və 14.10.2008-ci il tarixli qərarlarla təsdiq olunmuş (23.10.2008-ci il tarixli 3412 nömrəli şəhadətnamə) dəyişikliklər ləğv edilsin;

4. Pul siyasəti departamentinə (X.Abdullayev, A.Ələsgərov) tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildikdən sonra bu Qaydanın kommersiya banklarına göndərilməsini və bununla bağlı banklar üçün xüsusi təqdimatın keçirilməsini təmin etsin.

 

Sədr                                                                                      Elman Rüstəmov

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 16/1

10 iyul 2012-ci il

 

Sədr

____________________

Elman Rüstəmov

 

Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması

 

Q A Y D A S I

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu və 32-ci maddələrinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filialları (bundan sonra - banklar) üçün məcburi ehtiyatlar normasını, məcburi ehtiyatların hesablanması və saxlanması qaydasını müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.2.1. məcburi ehtiyatlar – ölkədə pul kütləsinin və bank sisteminin likvidliyinin tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank) tərəfindən istifadə olunan pul siyasəti aləti;

1.2.2. məcburi ehtiyatların norması – bankın məcburi ehtiyatlarının hesablanmasında istifadə olunan və hesablama bazasının müəyyən hissəsini ifadə edən faiz göstəricisi;

1.2.3. hesablama bazası – bankın milli və xarici valyutada, qiymətli metallarda cəlb etdiyi və məcburi ehtiyatların hesablanmasında istifadə olunan depozitlər;

1.2.4. hesablama dövrü – məcburi ehtiyatların hesablandığı və hesablama bazasının aid olduğu günləri əhatə edən dövr;

1.2.5. saxlama dövrü – son hesablama dövrünün hesablama bazası əsasında hesablanmış məcburi ehtiyatların saxlandığı günləri əhatə edən dövr.

1.3. Məcburi ehtiyatların norması bütün depozitlər üzrə eyni səviyyədə, yaxud  depozitlərin növündən, müddətindən, valyutasından və ya hesablama bazasının həcmindən asılı olaraq fərqli müəyyənləşdirilir.

 

2. Məcburi ehtiyatların norması və hesablanması

 

2.1. Məcburi ehtiyatların norması depozitlərin faizi nisbətində müəyyən edilir.

2.2. Məcburi ehtiyatların norması aşağıdakı kimi differensiallaşdırılmaqla Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir: [1]

2.2.1. milli valyutada, həmçinin qiymətli metallarda cəlb edilmiş depozitlərin və hesablama bazasının bütün həcmləri üzrə;

2.2.2. xarici valyutada cəlb edilmiş depozitlərin və hesablama bazasının bütün həcmləri üzrə;

2.2.3. qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər və beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə.

2.3. Məcburi ehtiyatların norması müəyyən edildikdə və ya artırıldıqda bu barədə normanın tətbiqi müddətindən ən azı bir ay əvvəl banklara rəsmi məlumat verilir.

2.4. Məcburi ehtiyatlar normasının ləğv edilməsi və ya azaldılması barədə qərar Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir və bu barədə banklara rəsmi məlumat verilir.

2.5. Məcburi ehtiyatlar bankın hesablama bazasının (Əlavə 1) hesablama dövrü üzrə orta günlük qalığı əsasında hesablanır.

2.6. Xarici valyuta və qiymətli metallar üzrə məcburi ehtiyatlar Mərkəzi Bankın hesablama dövrünün son iş gününə Mərkəzi Bankın manata qarşı müəyyən etdiyi rəsmi məzənnələri əsasında hesablanır.

2.7. Hesablama dövrü hər ayın ilk təqvim günü başlayır və son təqvim günü bitir.

2.8. Bank yenidən təşkil olunduqda yenidən təşkilin formasına uyğun olaraq yenidən təşkil olunan bank (banklar) üçün məcburi ehtiyatlar həmin bankın (bankların) hesablama bazası əsasında yenidən hesablanır.

2.9. Bank hesablama dövründən sonrakı 5 (beş) iş günü ərzində məcburi ehtiyatlar üzrə hesabatı (Əlavə 2) Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.

2.10. Növbəti saxlama dövrünün məcburi ehtiyatları həmin hesabatla müəyyən edilir.

2.11. Bankın Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşən filiallarının balansında olan depozitlər hesablama bazasına daxil edilmir.

 

3. Məcburi ehtiyatların saxlanması

 

3.1. Məcburi ehtiyatlar bankın Mərkəzi Bankda olan müxbir hesabında saxlanılır.

3.2. Saxlama dövrü hesablama dövrü bitdikdən sonrakı ayın 15-ci təqvim günü başlayır və növbəti ayın 14-cü təqvim gününədək davam edir.

3.3. Müxbir hesabın saxlama dövrü üzrə orta günlük qalıq məbləği son hesablama dövrünü əhatə edən hesablama bazası əsasında hesablanmış məcburi ehtiyatlardan az olmamalıdır.

3.4. Saxlama dövrü ərzində qeyri-iş günləri üçün müxbir hesabların qalığı əvvəlki iş gününün qalığı məbləğində nəzərə alınır.

3.5. Bank məcburi ehtiyatları hesablama bazasına daxil olan milli valyutada və qiymətli metallarda depozitlər üzrə Mərkəzi Bankda olan manatla müxbir hesabında, xarici valyutada olan depozitlər üzrə isə Mərkəzi Bankda ABŞ dollarında olan müxbir hesabında saxlamalıdır. [2]

3.6. Saxlama dövründə hesablama bazası son hesablama dövrü üzrə hesablama bazasının orta günlük qalığının 50 (əlli) faizi qədər və daha çox azaldıqda, növbəti saxlama dövrü üçün hesablanmış məcburi ehtiyatlar bu saxlama dövrünə də şamil edilir.

3.7. Saxlama dövrü üzrə bankın müxbir hesabının orta günlük qalığı həmin saxlama dövrü üçün hesablanmış məcburi ehtiyatlardan 2000 (iki min) manat və ya ona ekvivalent məbləğdən az olduqda, növbəti saxlama dövründə bankın müxbir hesabının orta günlük qalığı həmin məbləğ qədər artıq saxlanmalıdır. Bir təqvim ilində belə halın təkrarlanmasına yol verilmir.

3.8. Hər bir bank məcburi ehtiyatların saxlanmasına məsul olan inzibatçı təyin etməli və həmin şəxs haqqında yazılı məlumatı (soyadı, adı, atasının adı, bankdakı vəzifəsi və əlaqə rekvizitləri) Mərkəzi Banka təqdim etməlidir. Məcburi ehtiyatların saxlanmasına məsul olan inzibatçı dəyişdikdə bank yeni inzibatçı barədə yuxarıda göstərilən yazılı məlumatı 3 (üç) iş günü ərzində Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.

3.9. Məcburi ehtiyatların saxlanması məqsədinin effektivliyini artırmaq üçün Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti saxlanılan məcburi ehtiyatlar üzrə faizlərin ödənilməsi barədə qərar qəbul etdikdə bu barədə bütün kredit təşkilatlarına rəsmi məlumat verilir. [3]

 


 

 

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanılması Qaydası”na

 

Əlavə № 1 [4]

 

 

 

 

 

Öhdəliklər

Balans

Hesabları

1

Qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər

35215, 35218, 35265, 35268, 35295, 35298, 35325, 35328,  35375, 35378, 35405, 35408, 35435,  35438, 35485, 35488,  35515, 35518, 35545, 35548,  35595, 35598, 35625, 35628, 35715, 35718, 35755, 35758, 35775, 35778,  35931, 35933, 35939

manatla

x / valyutada

35225, 35228, 35240, 35243, 35275, 35278, 35305, 35308,  35335, 35338, 35350, 35353, 35385, 35388, 35415, 35418, 35445, 35448, 35460, 35463, 35495, 35498, 35525, 35528,  35555, 35558, 35570, 35573, 35605, 35608, 35635, 35638, 35725, 35728, 35740, 35743, 35765, 35768, 35785, 35788, 35941, 35943, 35949

qiymətli metallarla

35235, 35238, 35250, 35253, 35285, 35288, 35315, 35318, 35345, 35348, 35360, 35363, 35395, 35398, 35425, 35428, 35455, 35458, 35470, 35473, 35505, 35508, 35535, 35538, 35565, 35568, 35580, 35583, 35615, 35618, 35645, 35648, 35951, 35953, 35959

2

Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36010, 36015, 36040, 36045, 36110, 36113, 36115, 36140, 36143, 36145, 36148, 36310, 36313, 36315, 36318, 36340, 36343, 36345, 36348, 36930, 36931, 36932, 36933

manatla

x / valyutada

36020, 36025, 36050, 36055, 36120, 36123, 36125, 36150, 36153, 36155, 36158, 36320, 36323, 36325, 36328, 36350, 36353, 36355, 36358, 36940, 36941, 36942, 36943

qiymətli metallarla

36030, 36035, 36060, 36065, 36130, 36133, 36135, 36138, 36160, 36163, 36165, 36168, 36330, 36333, 36335, 36338, 36360, 36363, 36365, 36368, 36950, 36951, 36952, 36953

3

Beynəlxalq Maliyyə institutları ilə hesablaşmalar

37042

manatla

x / valyutada

37053, 37054

qiymətli metallarla

37063, 37064

4

Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38010, 38020, 38030, 38040, 38050, 38060, 38070, 38080, 38090, 38310, 38320, 38330, 38340, 38350, 38360, 38363, 38370, 38373, 38380, 38383, 38390, 38393, 38610,38613,  38620, 38623, 38630, 38633, 38640, 38643, 38650, 38653, 38660, 38663, 38670, 38673, 38680, 38683, 38690, 38693, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38936, 38937, 38938, 38939

 

manatla                                                                      

x / valyutada

38110, 38120, 38130, 38140, 38150, 38160, 38170, 38180, 38190, 38410, 38413, 38420, 38423, 38430, 38433, 38440, 38443, 38450, 38453, 38460, 38463, 38470, 38473, 38480, 38483, 38490, 38493, 38710, 38713, 38720, 38723, 38730, 38733, 38740, 38743, 38750, 38753, 38760, 38763, 38770, 38773, 38780, 38783, 38790, 38793, 38941, 38942, 38943, 38944, 38945, 38946, 38947, 38948, 38949

qiymətli metallarla

38210, 38220, 38230, 38240, 38250, 38260, 38270, 38280, 38290, 38510, 35813, 38520, 35823, 38530, 35833, 38540, 35843, 38550, 35853, 38560, 35863, 38570, 35873, 38580, 35883, 38590, 35893, 38810, 38813, 38820, 38823, 38830, 38833, 38840, 38843, 38850, 38853, 38860, 38863, 38870, 38873, 38880, 38883, 38890, 38893, 38951, 38952, 38953, 38954, 38955, 38956, 38957, 38958, 38959

5

Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər

39010, 39040, 39070, 39100, 39103, 39130, 39133, 39160, 39163,  39190, 39220, 39250, 39930, 39931, 39939

 

manatla

x / valyutada

39020, 39050, 39080, 39110, 39113, 39140, 39143, 39170, 39200, 39230, 39260, 39940, 39941, 39949

qiymətli metallarla

39030, 39060, 39090, 39120, 39123, 39150, 39153, 39180, 39210, 39240, 39270, 39950, 39951, 39959

6

Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

40010, 40015, 40020, 40025, 40030, 40035, 40040, 40045, 40050, 40055, 40060, 40065, 40070, 40075, 40080, 40085, 40090, 40095, 40310, 40315, 40318, 40320, 40323, 40325, 40328, 40330, 40333, 40335, 40338, 40340, 40343, 40345, 40448, 40350, 40353, 40355, 40358, 40360, 40363, 40365, 40368, 40370, 40373, 40375, 40378, 40380, 40383, 40385, 40388, 40390, 40393, 40395, 40398, 40610, 40613, 40615, 40618, 40620, 40623, 40625, 40628, 40630, 40633, 40635, 40638, 40640, 40643, 40645, 40648, 40650, 40653, 40655, 40658, 40660, 40663, 40665, 40668, 40670, 40673, 40675, 40678, 40680, 40683, 40685, 40688, 40690, 40693, 40695, 40698, 40930, 40931, 40932, 40933, 40934, 40935, 40936, 40937, 40939

 

manatla 

x / valyutada

40110, 40115, 40120, 40125, 40130, 40135, 40140, 40145, 40150, 40155, 40160, 40165, 40170, 40175, 40180, 40185, 40190, 40195, 40410, 40415, 40420, 40423, 40425, 40428, 40430, 40433, 40435, 40438, 40440, 40443, 40445, 40448, 40450, 40453, 40455, 40458, 40460, 40463, 40465, 40468, 40470, 40473, 40475, 40478, 40480, 40483, 40485, 40488, 40490, 40493, 40495, 40498, 40710, 40713, 40715, 40718, 40720, 40723, 40725, 40728, 40730, 40733, 40735, 40738, 40740, 40743, 40745, 40748, 40750, 40753, 40755, 40758, 40760, 40763, 40765, 40768, 40770, 40773, 40775, 40778, 40780, 40783, 40785, 40788, 40790, 40793, 40795, 40798, 40940, 40941, 40942, 40943, 40944, 40945, 40946, 40947, 40949

qiymətli metallarla

40210, 40215, 40220, 40225, 40230, 40235, 40240, 40245, 40250, 40255, 40260, 40265, 40270, 40275, 40280, 40285, 40290, 40295, 40510, 40513, 40515, 40518, 40520, 40523, 40525, 40528, 40530, 40533, 40535, 40538, 40540, 40543, 40545, 40588, 40550, 40553, 40555, 40558, 40560, 40563, 40565, 40568, 40570, 40573, 40575, 40578, 40580, 40583, 40585, 40588, 40590, 40593, 40595, 40598, 40810, 40813,  40815, 40818, 40820, 40823, 40825, 40828, 40830, 40833, 40835, 40838, 40840, 40843, 40845, 40848, 40850, 40853, 40855, 40858, 40860, 40863, 40865, 40868, 40870, 40873, 40875, 40878, 40880, 40883, 40885, 40888, 40890, 40893, 40895, 40898, 40950, 40951, 40952, 40953, 40954, 40955, 40956, 40957, 40959

7

Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər

41010, 41015, 41040, 41045, 41110, 41113, 41115, 41118, 41210, 41213, 41215, 41218, 41930, 41931, 41932, 41933

manatla

x / valyutada

41020, 41025, 41050, 41055, 41120, 41123, 41125, 41128, 41220, 41223, 41225, 41228, 41940, 41941, 41942, 41943

qiymətli metallarla

41030, 41035, 41060, 41065, 41130, 41133, 41135, 41138, 41230, 41233, 41235, 41238, 41950, 41951, 41952, 41953

8

Buraxılmış borc qiymətli kağızları

42010, 42013, 42030, 42033, 42050, 42053, 42070, 42073, 42110, 42113

manatla

x / valyutada

42020, 42023, 42040, 42043, 42060, 42063, 42080, 42083, 42120, 42123

9

Digər öhdəliklər

45011, 45012, 45079, 45270

manatla

x / valyutada

45021, 45022, 45089, 45280

qiymətli metallarla

45290

 


 

           “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”na

           Əlavə № 2

 

Bankın adı:

Hesabat       tarixi:

                                                                                                                                               

Cədvəl 1

                                                                                                 

(manat)

Öhdəliklər

Balans hesabları

Balans hesabları üzrə qalıqlar

Yekun

1-ci gün

2-ci gün

...

Ayın sonuncu təqvim günü

1. Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36010

0

0

0

0

0

36015

0

0

0

0

0

36040

0

0

0

0

0

36045

0

0

0

0

0

36110

0

0

0

0

0

36113

0

0

0

0

0

36115

0

0

0

0

0

36140

0

0

0

0

0

36143

0

0

0

0

0

36145

0

0

0

0

0

36148

0

0

0

0

0

36310

0

0

0

0

0

36313

0

0

0

0

0

36315

0

0

0

0

0

36318

0

0

0

0

0

36340

0

0

0

0

0

36343

0

0

0

0

0

36345

0

0

0

0

0

36348

0

0

0

0

0

36930

0

0

0

0

0

36931

0

0

0

0

0

36932

0

0

0

0

0

36933

0

0

0

0

0

 manatla, cəmi

0

0

0

0

0

2. Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36020

0

0

0

0

0

36025

0

0

0

0

0

36050

0

0

0

0

0

36055

0

0

0

0

0

36120

0

0

0

0

0

36123

0

0

0

0

0

36125

0

0

0

0

0

36150

0

0

0

0

0

36153

0

0

0

0

0

36155

0

0

0

0

0

36158

0

0

0

0

0

36320

0

0

0

0

0

36323

0

0

0

0

0

36325

0

0

0

0

0

36328

0

0

0

0

0

36350

0

0

0

0

0

36353

0

0

0

0

0

36355

0

0

0

0

0

36358

0

0

0

0

0

36940

0

0

0

0

0

36941

0

0

0

0

0

36942

0

0

0

0

0

36943

0

0

0

0

0

 x / valyutada, cəmi

0

0

0

0

0

3. Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36030

0

0

0

0

0

36035

0

0

0

0

0

36060

0

0

0

0

0

36065

0

0

0

0

0

36130

0

0

0

0

0

36133

0

0

0

0

0

36135

0

0

0

0

0

36138

0

0

0

0

0

36160

0

0

0

0

0

36163

0

0

0

0

0

36165

0

0

0

0

0

36168

0

0

0

0

0

36330

0

0

0

0

0

36333

0

0

0

0

0

36335

0

0

0

0

0

36338

0

0

0

0

0

36360

0

0

0

0

0

36363

0

0

0

0

0

36365

0

0

0

0

0

36368

0

0

0

0

0

36950

0

0

0

0

0

36951

0

0

0

0

0

36952

0

0

0

0

0

36953

0

0

0

0

0

qiymətli metallarla, cəmi

0

0

0

0

0

4. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38010

0

0

0

0

0

38020

0

0

0

0

0

38030

0

0

0

0

0

38040

0

0

0

0

0

38050

0

0

0

0

0

38060

0

0

0

0

0

38070

0

0

0

0

0

38080

0

0

0

0

0

38090

0

0

0

0

0

38310

0

0

0

0

0

38320

0

0

0

0

0

38330

0

0

0

0

0

38340

0

0

0

0

0

38350

0

0

0

0

0

38360

0

0

0

0

0

38363

0

0

0

0

0

38370

0

0

0

0

0

38373

0

0

0

0

0

38380

0

0

0

0

0

38383

0

0

0

0

0

38390

0

0

0

0

0

38393

0

0

0

0

0

38610

0

0

0

0

0

38613

0

0

0

0

0

38620

0

0

0

0

0

38623

0

0

0

0

0

38630

0

0

0

0

0

38633

0

0

0

0

0

38640

0

0

0

0

0

38643

0

0

0

0

0

38650

0

0

0

0

0

38653

0

0

0

0

0

38660

0

0

0

0

0

38663

0

0

0

0

0

38670

0

0

0

0

0

38673

0

0

0

0

0

38680

0

0

0

0

0

38683

0

0

0

0

0

38690

0

0

0

0

0

38693

0

0

0

0

0

38931

0

0

0

0

0

38932

0

0

0

0

0

38933

0

0

0

0

0

38934

0

0

0

0

0

38935

0

0

0

0

0

38936

0

0

0

0

0

38937

0

0

0

0

0

38938

0

0

0

0

0

38939

0

0

0

0

0

manatla, cəmi

0

0

0

0

0

5. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38110

0

0

0

0

0

38120

0

0

0

0

0

38130

0

0

0

0

0

38140

0

0

0

0

0

38150

0

0

0

0

0

38160

0

0

0

0

0

38170

0

0

0

0

0

38180

0

0

0

0

0

38190

0

0

0

0

0

38410

0

0

0

0

0

38413

0

0

0

0

0

38420

0

0

0

0

0

38423

0

0

0

0

0

38430

0

0

0

0

0

38433

0

0

0

0

0

38440

0

0

0

0

0

38443

0

0

0

0

0

38450

0

0

0

0

0

38453

0

0

0

0

0

38460

0

0

0

0

0

38463

0

0

0

0

0

38470

0

0

0

0

0

38473

0

0

0

0

0

38480

0

0

0

0

0

38483

0

0

0

0

0

38490

0

0

0

0

0

38493

0

0

0

0

0

38710

0

0

0

0

0

38713

0

0

0

0

0

38720

0

0

0

0

0

38723

0

0

0

0

0

38730

0

0

0

0

0

38733

0

0

0

0

0

38740

0

0

0

0

0

38743

0

0

0

0

0

38750

0

0

0

0

0

38753

0

0

0

0

0

38760

0

0

0

0

0

38763

0

0

0

0

0

38770

0

0

0

0

0

38773

0

0

0

0

0

38780

0

0

0

0

0

38783

0

0

0

0

0

38790

0

0

0

0

0

38793

0

0

0

0

0

38941

0

0

0

0

0

38942

0

0

0

0

0

38943

0

0

0

0

0

38944

0

0

0

0

0

38945

0

0

0

0

0

38946

0

0

0

0

0

38947

0

0

0

0

0

38948

0

0

0

0

0

38949

0

0

0

0

0

x / valyutada, cəmi

0

0

0

0

0

6. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38210

0

0

0

0

0

38220

0

0

0

0

0

38230

0

0

0

0

0

38240

0

0

0

0

0

38250

0

0

0

0

0

38260

0

0

0

0

0

38270

0

0

0

0

0

38280

0

0

0

0

0

38290

0

0

0

0

0

38510

0

0

0

0

0

38513

0

0

0

0

0

38520

0

0

0

0

0

38523

0

0

0

0

0

38530

0

0

0

0

0

38533

0

0

0

0

0

38540

0

0

0

0

0

38543

0

0

0

0

0

38550

0

0

0

0

0

38553

0

0

0

0

0

38560

0

0

0

0

0

38563

0

0

0

0

0

38570

0

0

0

0

0

38573

0

0

0

0

0

38580

0

0

0

0

0

38583

0

0

0

0

0

38590

0

0

0

0

0

38593

0

0

0

0

0

38810

0

0

0

0

0

38813

0

0

0

0

0

38820

0

0

0

0

0

38823

0

0

0

0

0

38830

0

0

0

0

0

38833

0

0

0

0

0

38840

0

0

0

0

0

38843

0

0

0

0

0

38850

0

0

0

0

0

38853

0

0

0

0

0

38860

0

0

0

0

0

38863

0

0

0

0

0

38870

0

0

0

0

0

38873

0

0

0

0

0

38880

0

0

0

0

0

38883

0

0

0

0

0

38890

0

0

0

0

0

38893

0

0

0

0

0

38951

0

0

0

0

0

38952

0

0

0

0

0

38953

0

0

0

0

0

38954

0

0

0

0

0

38955

0

0

0

0

0

38956

0

0

0

0

0

38957

0

0

0

0

0

38958

0

0

0

0

0

38959

0

0

0

0

0

qiymətli metallarla, cəmi

0

0

0

0

0

7. Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər

39010

0

0

0

0

0

39040

0

0

0

0

0

39070

0

0

0

0

0

39100

0

0

0

0

0

39103

0

0

0

0

0

39130

0

0

0

0

0

39133

0

0

0

0

0

39160

0

0

0

0

0

39163

0

0

0

0

0

39190

0

0

0

0

0

39220

0

0

0

0

0

39250

0

0