×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
12.02.2013
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
2
ADI
“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
20.02.2013
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.110.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201302120002
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
19.02.2013
“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

12.02.2013

Qeydiyyat nömrəsi

2

Adı

“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

20.02.2013

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.110.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201302120002

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

19.20.2013

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 mart tarixli 44 nömrəli Fərmanını və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməni əsas tutaraq Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Q Ə R A R A  A L I R:

1. “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydaları təsdiq edilsin (Əlavə olunur).  [1]

2. Hüquq şöbəsinə (K.Babayev) tapşırılsın ki, bu Qaydaların 3 gün müddətində   Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. Lisenziyalaşdırma və nəzarət şöbəsinə (F.Rəhimli) tapşırılsın ki, bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.

4. Ümumi şöbəyə (E.İsayev) tapşırılsın ki, QKDK-nın aparatının və QKDK-nın Naxçıvan  Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin bu Qərarla tanış olmalarını təmin etsin.

5. “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” QKDK sədrinin 19 oktyabr 2007-ci il tarixli 143 nömrəli və “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” 15 iyul 2008-ci il tarixli 101 nömrəli Əmrləri ləğv edilsin. 

6. Bu Qərarın icrasına nəzarət sədr müavinlərinə (C.Əliyev və İ.Muradov) həvalə edilsin.

 

Sədr

R.Aslanlı

 

 


 

 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar 2

 “12” “fevral” 2013-cü il

Sədr

_______________________

   R. Aslanlı

 

 

 

Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması

Qaydaları

 

 

1.                 Ümumi müddəalar

 

1.1.                Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə ”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2004-cü il tarixli 44 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 05 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

 

1.2.                Bu Qaydalar qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları (bundan sonra–peşəkar iştirakçılar) olan brokerlər, dilerlər, fond birjaları, depozitarlar, klirinq təşkilatları və qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması fəaliyyətini həyata keçirənlər (bundan sonra–reyestrsaxlayıcı) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə (bundan sonra – QKDK) təqdim edilən hesabatlara dair tələbləri, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması qaydalarını müəyyən edir.

 

1.3.                Aktivlərin idarəedilməsi fəaliyyətini həyata keçirənlər tərəfindən təqdim edilən hesabatlara dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması qaydaları investisiya fondları haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunur.

2.                 Broker və diler tərəfindən təqdim olunan hesabatlar[2]

 

2.1.               Broker öz fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq QKDK-ya rüblük və illik hesabatlar təqdim edir.

2.2.               Broker tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən rüblük hesabatın tərkibi mövcud qanunvericiliklə tələb olunan məlumatlardan əlavə olaraq aşağıdakılardan ibarətdir:

2.2.1.         müştəri hesablarına dair hesabat (Əlavə № 1);

2.2.2.         kapital adekvatlığına dair hesabat (Əlavə № 2);

2.2.3.         kredit riskinə dair hesabat (Əlavə № 3);

2.2.4.         bazar riskinə dair hesabat (Əlavə № 4);

2.2.5.         əməliyyat riskinə dair hesabat (Əlavə № 5);

2.2.6.         konsentrasiya riskinə dair hesabat (Əlavə № 6);

2.2.7.         rüblük maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat);

2.2.8.         peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi haqqında hesabat (Əlavə № 7);

2.2.9.          təşkilati struktur və mühüm iştirak payçıları haqqında məlumat:

2.2.9.1.  təşkilati strukturun sxemi;

2.2.9.2.  təşkilati və idarəetmə strukturunda baş vermiş dəyişikliklər;

2.2.9.3.  mühüm iştirak payına sahib (10% və daha artıq) şəxslər fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, hüquqi şəxs olduqda adı və təşkilati hüquqi forması, habelə malik olduqları pay barədə məlumat.

2.3.               Diler öz fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq QKDK-ya aylıq, rüblük və illik hesabatlar təqdim edir.

2.4.               Diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən aylıq hesabatın tərkibi mövcud aşağıdakılardan ibarətdir:

2.4.1.         müştəri hesablarına dair hesabat (Əlavə № 1);

2.4.2.         kapital adekvatlığına dair hesabat (Əlavə № 2);

2.4.3.         kredit riskinə dair hesabat (Əlavə № 3);

2.4.4.         bazar riskinə dair hesabat (Əlavə № 4);

2.4.5.         əməliyyat riskinə dair hesabat (Əlavə № 5);

2.4.6.         konsentrasiya riskinə dair hesabat (Əlavə № 6);

2.4.7.         hesablaşma və kontragent riskinə dair hesabat.

2.5.               Diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən rüblük hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

2.5.1.         maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat);

2.5.2.         peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi haqqında hesabat (Əlavə № 7);

2.5.3.         təşkilati struktur və mühüm iştirak payçıları haqqında məlumat:

2.5.3.1.  təşkilati strukturun sxemi;

2.5.3.2.  təşkilati və idarəetmə strukturunda baş vermiş dəyişikliklər;

2.5.3.3.  mühüm iştirak payına sahib (10% və daha artıq) şəxslər fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, hüquqi şəxs olduqda adı və təşkilati hüquqi forması, habelə malik olduqları pay barədə məlumat.

2.6.               Broker və diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən illik hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

2.6.1.         kənar auditdən keçmiş mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, uçot siyasəti və izahlı qeydlər;

2.6.2.         kənar auditorun rəyi;

2.7.               Broker və Diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən dövri hesabatlarla yanaşı, aşağıda qeyd edilən dəyişikliklərlə bağlı hesabatları baş verdiyi tarixdən 10 iş günü ərzində QKDK-ya təqdim edilməlidir:

2.7.1.         peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər barədə məlumat;

peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında məlumat.

 

3.                 Depozitar və reyestrsaxlayıcı tərəfindən təqdim olunan hesabatlar

 

3.1.                Depozitar və reyestrsaxlayıcı öz fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq QKDK-ya rüblük və illik hesabatlar təqdim edir.

3.2.                Depozitar və reyestrsaxlayıcı tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən rüblük hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

3.2.1.          rüblük maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat);

3.2.2.          peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat (Əlavə № 7);[3]

3.2.3.          xidmət göstərdiyi emitentlərin siyahısı və həmin siyahıda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat;

3.2.4.          sistemə çıxışı olan peşəkar iştirakçıların siyahısı;

3.2.5.          təşkilati və idarəetmə strukturunda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat.

3.3.                Depozitar və reyestrsaxlayıcı tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən illik hesabatın tərkibi mövcud qanunvericiliklə tələb olunan məlumatlardan əlavə olaraq aşağıdakılardan ibarətdir: [4]

3.3.1. kənar auditdən keçmiş mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat, uçot siyasəti və izahlı qeydlər;

3.3.2.     kənar auditorun rəyi;

3.3.3.     idarəetmə hesabatı.

3.4.                Bu Qaydaların 3.3.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş hesabat aşağıdakıları əhatə etməlidir: [5]

3.4.1.          təşkilatı strukturu və funksional bölgü haqqında məlumat;

3.4.2.          daxili nəzarət sistemləri haqqında məlumat;

3.4.3.          fəaliyyətin davamlılığının və fasiləsizliyinin təmin olunması, o cümlədən  əməliyyat risklərinin azaldılması məqsədi ilə tətbiq olunan mexanizmlər barədə məlumat;

3.4.4.          qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət ilə bağlı keçirilmiş və iştirak etdiyi təlimlər haqqında məlumat;

3.4.5.          peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər; [6]

3.4.6.          peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında məlumat.

3.5.        Depozitar və reyestrsaxlayıcı tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən dövri hesabatlarla yanaşı, aşağıda qeyd edilən dəyişikliklərlə bağlı məlumatları baş verdiyi tarixdən 10 iş günü ərzində QKDK-ya təqdim edilməlidir:

3.5.1.     peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər barədə;

3.5.2.     peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında.

 

 

4.                 Klirinq təşkilatı tərəfindən təqdim olunan hesabatlar

 

4.1.                Klirinq təşkilatı fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq QKDK-ya rüblük və illik hesabatlar təqdim edir.

4.2.                Klirinq təşkilatı tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən rüblük hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

4.2.1.          rüblük maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat);

4.2.2.          peşəkar iştirakçının likvid vəsaitləri haqqında hesabat (Əlavə № 1);  [7]

4.2.3.          peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat (Əlavə № 7). [8]

4.2.4.          sistemə çıxışı olan peşəkar iştirakçıların siyahısı və həmin siyahıda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat;

4.2.5.          zəmanət fondunun idarəolunması haqqında hesabat;

4.2.6.          təşkilati və idarəetmə strukturunda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat.

4.3.                Zəmanət fondunun idarəolunması haqqında hesabatda ən azı aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

4.3.1.          zəmanət fondunun hesabat dövrünün əvvəlinə qalığı;

4.3.2.          hesabat dövrü ərzində zəmanət fonduna hər bir daxilolmanın tarixi, həcmi, mənbəyi;

4.3.3.          hesabat dövrü ərzində zəmanət fondundan edilmiş hər bir ödənişin tarixi, həcmi, təyinatı;

4.3.4.          zəmanət fondu üzrə kreditor borclarının ümumi həcmi;

4.3.5.          zəmanət fondu üzrə debitor borclarının ümumi həcmi;

4.3.6.          zəmanət fondunun hesabat dövrünün sonuna qalığı.

4.4.                Klirinq təşkilatı tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən illik hesabatın tərkibi bu Qaydaların 3.3-cü bəndi ilə müəyyən edilir. [9]

4.5.                Klirinq təşkilatının idarəetmə hesabatın tərkibi bu Qaydaların 3.4-cü bəndi ilə müəyyən edilir.

4.6.                Klirinq təşkilatı tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən dövri hesabatlarla yanaşı, aşağıda qeyd edilən dəyişikliklərlə bağlı məlumatları baş verdiyi tarixdən 10 iş günü ərzində QKDK-ya təqdim edilməlidir: [10]

4.6.1.     peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər barədə;

4.6.2.     peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında.

 

5.                 Fond birjası tərəfindən təqdim olunan hesabatlar

 

5.1.                Fond birjası fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq QKDK-ya rüblük və illik hesabatlar təqdim edir.

5.2.                Fond birjası tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən rüblük hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

5.2.1.          rüblük maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat);

5.2.2.          peşəkar iştirakçının likvid vəsaitləri haqqında hesabat (Əlavə № 1);  [11]

5.2.3.          peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat (Əlavə № 7). [12]

5.2.4.          birja üzvlərinin siyahısı və həmin siyahıda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat;

5.2.5.          təşkilati və idarəetmə strukturunda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat.

5.3.                Fond birjası tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən illik hesabatın tərkibi bu Qaydaların 3.3-cü bəndi ilə müəyyən edilir. [13]

5.4.                Fond birjası tərəfindən təqdim olunan idarəetmə hesabatı aşağıdakıları əks etdirməlidir:

5.4.1.          fond birjasının təşkilati strukturu, idarəetmə orqanları, fond birjası tərəfindən yaradılmış komitələr və komissiyalar, habelə onları funksiyaları haqqında məlumat;

5.4.2.          daxili nəzarət sistemləri haqqında məlumat;

5.4.3.          listinqdə olan qiymətli kağızların növü, forması, dövlət qeydiyyat nömrəsi, həcmi, səhmdar kapitalına nisbəti (olduqda) və emitentinin adı;

5.4.4.          fəaliyyətin davamlılığının və fasiləsizliyinin təmin olunması, o cümlədən əməliyyat risklərinin azaldılması məqsədi ilə tətbiq olunan mexanizmlər və texniki vasitələr barədə məlumat;

5.4.5.          qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət ilə bağlı keçirilmiş və iştirak edilmiş təlimlər haqqında məlumat;

5.4.6.          peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər;

5.4.7.          peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında məlumat. [14]

5.5.        Fond birjası tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən dövri hesabatlarla yanaşı, aşağıda qeyd edilən dəyişikliklərlə bağlı məlumatları baş verdiyi tarixdən 10 iş günü ərzində QKDK-ya təqdim edilməlidir:

5.5.1.     peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər barədə;

5.5.2.     peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında.

 

6.                 Peşəkar iştirakçılar tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi və açıqlanması qaydaları

 

6.1.                İllik hesabat peşəkar iştirakçı tərəfindən hər başa çatmış təqvim ilinin nəticələri üzrə hazırlanmalı və növbəti ilin ilk 5 (beş) ayı ərzində QKDK-ya təqdim edilməlidir.

6.2.                Rüblük hesabatlar hər təqvim rübünün nəticələri üzrə hazırlanmalı və hesabat dövrünün başa çatmasından etibarən 20 (iyirmi) gündən gec olmayan müddətdə QKDK-ya təqdim ediməlidir.  Aylıq hesabatlar hər təqvim ayının nəticələri üzrə hazırlanmalı və hesabat dövrünün başa çatmasından etibarən 15 (on beş) gündən gec olmayan müddətdə QKDK-ya təqdim ediməlidir .[15]

6.3.                Peşəkar iştirakçı tərəfindən təqdim edilmiş illik hesabatlarda nöqsanlar aşkar edildikdə, hesabatların təqdim edildiyi tarixdən etibarən 20 (iyirmi) iş günü müddətində QKDK həmin nöqsanların aradan qaldırılmasını və bu hesabatların açıqlanmasının dayandırılmasını peşəkar iştirakçıdan yazılı surətdə tələb edir. [16]

6.4.                Bu Qaydaların 6.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində illik hesabatın açıqlanmasının dayandırılması QKDK tərəfindən tələb olunmadıqda peşəkar iştirakçı kənar auditdən keçmiş maliyyə hesabatlarını və kənar auditor rəyini QKDK-ya təqdim edildiyi tarixdən etibarən 30 gün ərzində kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanmasını təmin etməlidir.

6.5.                Hesabatların səhifələri nömrələnməli, tikilməli, peşəkar iştirakçının icra orqanının rəhbəri və baş mühasibi tərəfindən imzalanmalı və möhürü ilə təsdiq edilməlidir. Hesabatı imzalayan şəxslər hesabata daxil olan məlumatların tamlığı və dürüstlüyü üçün mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

7. Hesabatların tərtib edilməsi qaydaları[17]

 

7.1.               “Müştəri hesablarına dair hesabat” (Əlavə № 1) broker və diler tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

7.1.1.         “Müştəri hesablarının sayı” sətrində - “Qiymətli kağız hesablarının sayı” ilə “Digər maliyyə alətləri hesablarının sayı”nın cəmi qeyd edilir.

7.1.2.         “Müştəri hesablarında olan aktivlər” sətrində - “Qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri” ilə “Pul vəsaitləri”n cəmi qeyd edilir.

7.1.3.          “Qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri” - sətrində “Kotirovka olunan səhmlər”, “Digər qiymətli kağızlar” və “Törəmə qiymətli kağızları”nın cəmi qeyd edilir.

7.1.4.         “Pul vəsaitləri” sətrində - “Kassa”da olan və “Digər vəsaitlər”in cəmi qeyd edilir.

7.1.5.         “Kassa” sətrində - kassada saxlanılan pul vəsaitləri qeyd edilir.

7.1.6.         “Digər vəsaitlər” sətrində - yolda olan pul köçürmələri, bank hesablaşma hesabları, digər tələbli bank hesabları və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin cəmi qeyd olunur.

7.1.7.         “İdarəedilən müştəri aktivləri” sətrində - “Qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri” ilə “Pul vəsaitləri” qeyd edilir.

7.2.               “Kapital adekvatlığına dair hesabat” (Əlavə № 2) broker və diler tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

7.2.1.         “Məcmu kapital” sətrində - “Birinci və ikinci dərəcəli kapitalın cəmi” ilə “Birinci və ikinci dərəcəli kapitaldan tutulmalar”ın fərqi qeyd edilir.

7.2.2.         “Birinci dərəcəli kapital” sətrində - “ödənilmiş adi səhmlər”, “qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər”, “səhmlərin emissiyasından əldə edilmiş digər vəsaitlər”, “nizamnamə kapitalı (MMC-lər üçün ödənilmiş pay)”, “Kapital ehtiyatları” və “Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)”in cəmi qeyd edilir. Mərkəzi Bank ?

7.2.3.         “Ödənilmiş adi səhmlər” sətrində - peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını formalaşdıran ödənilmiş adi səhmlərin nominal dəyəri qeyd edilir.

7.2.4.         “Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər” sətrində - peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını formalaşdıran qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlərin nominal dəyəri qeyd edilir.

7.2.5.         “Səhmlərin emissiyasından əldə edilmiş digər vəsaitlər” sətrində - kumulyativ imtiyazlı səhmlər istisna olmaqla, adi və imtiyazlı səhmlərin emissiyasından əldə edilən əlavə məbləğ qeyd edilir.

7.2.6.         “Nizamnamə kapitalı (MMC-lər üçün ödənilmiş pay)” sətrində - məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olan peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını formalaşdıran ödənilmiş digər kapitalın nominal dəyərini daxil edilir.

7.2.7.         “Kapital ehtiyatları” sətrində - peşəkar iştirakçının səhmdarlarının və ya payçılarının məqsədli ödənişləri hesabına yaradılmış ehtiyatlarda (fondlarda) mövcud olan vəsaitlərin məbləği qeyd edilir.

7.2.8.         “Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)” sətrində - mühasibat balansında göstərilən və audit olunmuş illik maliyyə hesabatlarına əsaslanan əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti və ya zərəri qeyd edilir. Mənfəət müsbət, zərər isə mənfi işarə ilə qeyd olunur.

7.2.9.         “Birinci dərəcəli kapitaldan tutulmalar” sətrində - “Geri alınmış səhmlər (paylar)” , “Qeyri-maddi aktivlər” və “Cari ilin zərəri”nin cəmi qeyd edilir.

7.2.10.    “Geri alınmış səhmlər” sətrində - səhmdar cəmiyyət olan peşəkar iştirakçılar tərəfindən geri alınmış, lakin ləğv olunmamış “adi səhmlər” ilə “imtiyazlı səhmlər”in nominal dəyərinin cəmi, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üçün geri alınmış paylar qeyd edilir.

7.2.11.    “Qeyri-maddi aktivlər” sətrində - fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarın imtiyazı və hüququ əsasında dəyər yaradan (xüsusi razılıqlar, lisenziyalar, patentlər, ticarət nişanı, imtiyazlar və s.) dövriyyədənkənar aktivlərin (qeyri-maddi akivlərin) ümumi dəyəri qeyd edilir.

7.2.12.    “Cari ilin zərəri” sətrində - rüblük mənfəət və zərər haqqında hesabata əsaslanan zərərin məbləği müsbət işarə ilə qeyd edilir.

7.2.13.     “İkinci dərəcəli kapital” sətrində - “Yenidən qiymətləndirmədən irəli gələn”, “Xüsusi ehtiyatlar”, “Cari ilin mənfəəti” və “Subordinasiya borcları”nın cəmi qeyd edilir.

7.2.14.    “Yenidən qiymətləndirmədən irəli gələn” sətrində - əvəzetmə dəyəri metodu ilə qiymətləndirilən daşınmaz əmlakın və avadanlıqların yenidən tikili və təbii sərvətlər kimi uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan fərq qeyd edilir.

7.2.15.    “Xüsusi ehtiyatlar” sətrində - “uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərdən irəli gələn” və “uzunmüddətli maliyyə aktivlərindən irəli gələn”, vəsaitlərin cəmi qeyd edilir.

7.2.16.    “Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərdən irəli gələn” sətrində - torpaq, edilmiş investisiyaların qiymətləndirilməsi ədalətli dəyər prinsipi ilə aparıldıqda onların dəyərindəki artım nəticəsində mühasibat balansında baş vermiş dəyişikliklərin ümumi məbləği qeyd edilir.

7.2.17.    “Uzunmüddətli maliyyə alətlərindən irəli gələn” sətrində - maliyyə alətlərinə (səhmlər, paylar və uzunmüddətli korporativ istiqrazlar) edilmiş investisiyaların qiymətləndirilməsi bazar dəyər prinsipi ilə aparıldıqda onların dəyərindəki artım nəticəsində mühasibat balansında baş vermiş dəyişikliklərin ümumi məbləği qeyd edilir.

7.2.18.    “Cari ilin mənfəəti” - sətrində dövrü mənfəət və zərər haqqında hesabata əsaslanan mənfəətin məbləği qeyd edilir.

7.2.19.    “Subordinasiya borcları” - sətrində emissiya şərtlərinə görə ödəniş vaxtı çatdıqda ödənilən, girov ilə təmin edilməyən, sahibinin tələbi ilə geri alınmayan, son ödəniş müddəti başa çatana kimi bu öhdəlik üzrə ödəniş (faiz və ya əsas borc) baş tutmadığı təqdirdə təşkilatı müflis elan etmək və ya ləğv etmək hüququ verməyən, təşkilat ləğv edilərkən onların ödənilməsi kreditorların tələbi tam ödənildikdən sonra icra olunan öhdəliklərin məbləği qeyd edilir.

7.2.20.    “Birinci və ikinci dərəcəli kapitalın cəmi” sətrində -  “Birinci dərəcəli kapital” ilə “İkinci dərəcəli kapital”ın cəmindən “Birinci dərəcəli kapitaldan tutulmalar”ın fərqi qeyd edilir.

7.2.21.    “Birinci və ikinci dərəcəli kapitaldan tutulmalar” sətrində - “digər peşəkar iştirakçıların kapitalına xalis investisiyalar”,  “peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalına investisiyalar” və “digər hüquqi şəxslərin (peşəkar iştirakçılar, maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslər istisna olmaqla) kapitalına investisiyalar”ın cəmi qeyd edilir.

7.2.22.    “Digər peşəkar iştirakçıların kapitalına xalis investisiyalar” sətrində - hesabatı təqdim edən peşəkar iştirakçı (hesabatçı) tərəfindən digər peşəkar iştirakçıların nizamnamə kapitalında iştirak payı 10%-dən artıq olan investisiyaların məbləği qeyd edilir.

7.2.23.    “Peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalına xalis investisiyalar” sətrində - hesabatı təqdim edən peşəkar iştirakçı (hesabatçı) tərəfindən peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payı 10%-dən artıq olan investisiyaların məbləği  qeyd edilir.

7.2.24.    “Digər hüquqi şəxslərin kapitalına (peşəkar iştirakçılar, maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslər istisna olmaqla)” sətrində - hesabatı təqdim edən peşəkar iştirakçı (hesabatçı) tərəfindən peşəkar iştirakçılar, peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxsləri istisna olmaqla bütün digər hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payı 10%-dən artıq olan investisiyaların məbləği qeyd edilir.

7.2.25.    “Cəmi kapital tələbi” sətrində - “Kredit riski”, “Bazar riski”, “Əməliyyat riski”, “Hesablaşma və kontragent riski” və “Konsentrasiya riski” üzrə hesablanmış kapital tələbinin cəmi qeyd edilir.

7.2.26.    “Məcmu kapital – Cəmi kapital tələbi” sətrində - “Məcmu kapital” ilə “Cəmi kapital tələbi”nin fərqi qeyd edilir.

7.2.27.    “Maliyyə aktivləri (qalıq ödəniş müddəti 30 günədək)” sətrində - pul vəsaitləri, səhmlər, habelə qalıq ödəniş müddəti 30 günədək olan dövlət qiymətli kağızları, korporativ istiqrazlar və Mərkəzi Bankın notlarının nominal dəyəri qeyd edilir.

7.2.28.    “Öhdəliklər (qalıq ödəniş müddəti 30 günədək)” sətrində - 30 gün ərzində ödəniləcək bütün öhdəliklərin nominal dəyəri qeyd edilir.

7.2.29.    “I kateqoriya likvidlik əmsalı” sətrində - “Maliyyə aktivləri (qalıq ödəniş müddəti 30 günədək)”in “Öhdəliklər (qalıq ödəniş müddəti 30 günədək)” olan nisbəti qeyd edilir.

7.2.30.    “Maliyyə aktivləri (qalıq ödəniş müddəti 180 günədək)” sətrində - pul vəsaitləri, səhmlər, habelə qalıq ödəniş müddəti 180 günədək olan dövlət qiymətli kağızları, korporativ istiqrazlar və Mərkəzi Bankın notlarının nominal dəyəri qeyd edilir.

7.2.31.    “Öhdəliklər (qalıq ödəniş müddəti 180 günədək)” sətrində - 180 gün ərzində ödəniləcək bütün öhdəliklərin nominal dəyəri qeyd edilir.

7.2.32.    “II kateqoriya likvidlik əmsalı” sətrində - “Maliyyə aktivləri (qalıq ödəniş müddəti 180 günədək)”in “Öhdəliklər (qalıq ödəniş müddəti 180 günədək)” olan nisbəti qeyd edilir.

7.3.               “Peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat” (Əlavə № 7) peşəkar iştirakçı (broker, diler, depozitar və reyestrsaxlayıcı, klirinq təşkilatı və fond birjası) tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

7.3.1.         Peşəkar bazar iştirakçısının ştatında olan ixtisas şəhadətnaməsinə malik hər bir əməkdaşla bağlı aşağıdakı məlumatlar daxil edilir (bütün peşəkar iştirakçılar tərəfindən tərtib olunur):

7.3.1.1.  adı, soyadı, atasının adı;

7.3.1.2.  həyata keçirilən peşəkar fəaliyyətin növü;

7.3.1.3.  ixtisas şəhadətnaməsinin nömrəsi;

7.3.1.4.  əməkdaşın peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzrə iş stajı.

7.3.2.          Dövr sonuna müştərilərinin sayı və strukturu ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar (yalnız brokerlər tərəfindən tərtib olunur) daxil edilir:

7.3.2.1.             Fiziki şəxs olan müştərilərinin sayı rezident və qeyri-rezident müştərilərin sayının cəmini qeyd edir.

7.3.2.2.             Hüquqi şəxs olan müştərilərinin sayı yerli bank, yerli digər hüquqi şəxs, xarici bank, xarici digər hüquqi şəxs olaraq daxil edilir.

7.3.2.3.             Yerli bank əsas fəaliyyəti yeri Azərbaycan Respublikasında olan banklar olaraq daxil edilir.

7.3.2.4.             Yerli digər hüquqi şəxs əsas fəaliyyət yeri Azərbaycan Respublikasında olan digər hüquqi şəxslər olaraq daxil edilir.

7.3.2.5.             Xarici bank əsas fəaliyyət yeri Azərbaycan Respublikasından kənarda olan banklar olaraq daxil edilir.

Xarici digər hüquqi şəxs əsas fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasından kənarda göstərən digər hüquqi şəxslər olaraq daxil edilir.


 

“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə №1 [18]

 

/____ / /_________ /______-__ il tarixinə

                         (gün)         (ay)             (il)

 

Peşəkar iştirakçının likvid vəsaitləri haqqında hesabat

 

Peşəkar iştirakçının adı fondun adı

 

Ünvanı:

 

VÖEN

 

Fəaliyyəti

 

Lisenziya nömrəsi və tarixi

 

 

 

N

Kapital vəsaitləri

İzah

Məbləğ

1

Tutulmalardan sonrakı ilkin kapital

1.1-1.2

 

1.1.

Cəmi ilkin kapital

1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6-1.1.7

 

1.1.1.

Ödənilmiş adi səhmlər

 

 

1.1.2.

Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

 

 

1.1.3

Səhmlərin emissiyasından əldə edilmiş digər vəsaitlər

 

 

1.1.4.

Ödənilmiş digər kapital (MMC-lər üçün ödənilmiş kapital)

 

 

1.1.5.

Kapital ehtiyatları

 

 

1.1.6.

Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)

 

 

1.1.7.

Cari ilin zərəri

 

 

1.2

İlkin kapitaldan tutulmalar

1.2.1+1.2.2

 

1.2.1

Geri alınmış səhmlər

1.2.1.1+1.2.1.2

 

 

1.2.1.1

adi səhmlər

 

 

1.2.1.2

imtiyazlı səhmlər

 

 

1.2.2

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

2

İkinci dərəcəli kapital

2.1+2.2+2.3

 

2.1

Xüsusi ehtiyatlar

2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

 

2.1.1

uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərindən irəli gələn

 

 

2.1.2

uzunmüddətli maliyyə aktivlərindən irəli gələn

 

 

2.1.3

Yenidən qiymətləndirmədən irəli gələn

 

 

2.2

Cari ilin mənfəəti

 

 

2.3

Kapitalın digər vəsaitləri

 

 

3

Məcmu Kapital

1+2

 

4

Məcmu Kapitaldan tutulmalar

4.1+4.2

 

4.1

Digər peşəkar iştirakçıların kapitalına qarşılıqlı xalis investisiyalar (iştirak payı 10%dən artıq olduqda)

 

 

4.2

Peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalına qarşılıqlı xalis investisiyalar (iştirak payı 10%dən artıq olduqda)

 

 

4.3

Digər hüquqi şəxslərin kapitalına (peşəkar iştirakçılar, maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslər istisna olmaqla) qarşılıqlı xalis investisiyalar (iştirak payı 10%dən artıq olduqda)

 

 

5

Tutulmalardan sonrakı məcmu kapital

3-4

 

6

Qeyri likvid Aktivlər

6.1+6.2+6.3

 

6.1

Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri (torpaq və daşınmaz əmlak istisna olmaqla)

 

 

6.2

Birjada listinqə çıxmamış hüquqi şəxslərin kapitalına investisiyalar

 

 

6.3

İstehsalat alətləri (ləvazimatları) və təsərrüfat inventarları

 

 

7

Likvid vəsaitlər

5-6

 

 

Peşəkar iştirakçının rəhbəri

 

_____________________

_________________

(Soyadı, Adı, Atasının adı)

(imza)

Peşəkar iştirakçının baş mühasibi

_________________

_____________________

(imza)

(Soyadı, Adı, Atasının adı)

 

M.Y.

 


 

“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının

hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim

edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə №1[19]

 

___________________________   /____ / /_________ /_____-__ il tarixinə

                   (peşəkar iştirakçının)             (gün)         (ay)             (il)

 

Müştəri hesablarına dair hesabat

 

Müştəri hesablarının sayı (2+3)

1

Məbləğ

 

1. Qiymətli kağız hesablarının sayı

2

 

2. Digər maliyyə alətləri hesablarının sayı

3

 

Müştəri hesablarında olan aktivlər (5+9)

4

 

1. Qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri (6+7+8)

5

 

1.1. Kotirovka olunan səhmlər

6

 

1.2. Digər qiymətli kağızlar

7

 

1.3. Törəmə qiymətli kağızları

8

 

2. Pul vəsaitləri (10+11)

9

 

2.1. Kassa

10

 

2.2. Digər pul vəsaitləri

11

 

İdarəedilən müştəri aktivləri (13+16)

12

 

1. Qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri (14+15)

13

 

1.1. Qiymətli kağızlar

14

 

1.2. Törəmə qiymətli kağızları

15

 

2. Pul vəsaitləri

16

 

 

 

 


 

“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının

hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim

edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə №2

 

___________________________   /____ / /_________ /_____-__ il tarixinə

                   (peşəkar iştirakçının)              (gün)         (ay)             (il)

 

Kapital adekvatlığına dair hesabat

 

I hissə. Məcmu kapital

Məbləğ

Məcmu kapital (22-23)

1

 

Birinci dərəcəli kapital (3+4+5+6+7+8)

2

 

1.   Ödənilmiş adi səhmlər

3

 

2.   Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

4

 

3.   Səhmlərin emissiyasından əldə edilmiş digər vəsaitlər

5

 

4.   Nizamnamə kapitalı (MMC-lər üçün ödənilmiş pay)

6

 

5.   Kapital ehtiyatları

7

 

6.   Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)

8

 

Birinci dərəcəli kapitaldan tutulmalar (10+13-14)

9

 

1.   Geri alınmış səhmlər (paylar) (11+12)

10

 

1.1. adi səhmlər (paylar)

11

 

1.2. imtiyazli səhmlər

12

 

2.   Qeydi-maddi aktivlər

13

 

3.   Cari ilin zərəri

14

 

İkinci dərəcəli kapital (16+17+20+21)

15

 

1.   Yenidən qiymətləndirmədən irəli gələn ehtiyatlar

16

 

2.   Xüsusi ehtiyatlar (18+19)

17

 

2.1. uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərindən irəli gələn

18

 

2.2. uzunmüddətli maliyyə aktivlərindən irəli gələn

19

 

3.   Cari ilin mənfəəti

20

 

4.   Subordinasiya borcları

21

 

Birinci və ikinci dərəcəli kapitalın cəmi (2-9+15)

22

 

Birinci və ikinci dərəcəli kapitaldan tutulmalar (24+25+26)

23

 

1.   Digər peşəkar iştirakçıların kapitalına xalis investisiyalar (iştirak payı 10%-dən artıq olduqda)

24

 

2.   Peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalına xalis investisiyalar (iştirak payı 10%-dən artıq olduqda)

25

 

3.   Digər hüquqi şəxslərin kapitalına (peşəkar iştirakçılar, maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslər istisna olmaqla) xalis investisiyalar (iştirak payı 10%-dən artıq olduqda).

26

 

II hissə. Cəmi kapital tələbi

Məbləğ

Cəmi kapital tələbi

27

 

1.   Kredit riski

28

 

2.   Bazar riski (30+33+34+35+36+37)

29

 

2.1.           Səhm qiymət riski (31+32)

30

 

2.1.1.    spesifik risklər

31

 

2.1.2.    ümumi risklər

32

 

2.2.           Spesifik borc aləti qiymət riski

33

 

2.3.           Ümumi faiz dərəcəsi riski

34

 

2.4.           Əmtəə qiymət riski

35

 

2.5.           Xarici valyuta riski

36

 

2.6.           Kollektiv investisiyalara dair qiymət riski

37

 

3.   Əməliyyat riski

38

 

4.   Hesablaşma və kontragentin kredit riski

39

 

5.   Konsentrasiya riski

40

 

III hissə. Kapital adekvatlığı

Məbləğ

Məcmu kapital – Cəmi kapital tələbi (1-27)

41

 

IV hissə. Likvidlik əmsalları

Məbləğ

1.   Maliyyə aktivləri (qalıq ödəniş müddəti 30 günədək)

42

 

2.   Öhdəliklər (qalıq ödəniş müddəti 30 günədək)

43

 

3.   I kateqoriya likvidlik əmsalı (42/43)

44

 

4.   Maliyyə aktivləri (qalıq ödəniş müddəti 180 günədək)

45

 

5.   Öhdəliklər (qalıq ödəniş müddəti 180 günədək)

46

 

6.   II kateqoriya likvidlik əmsalı (45/46)

47

 

 

 

 

 


“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə № 3

 

___________________________   /____ / /_________ /_____-__ il tarixinə

                                                                  (peşəkar iştirakçının)             (gün)          (ay)              (il)

 

Kredit riskinə dair hesabat

 

Maliyyə riskinə məruz qalma/

Kontragent sinifi

Kontragentin ölkəsi

Riskin qalıq ödəniş müddəti

Maliyyə riskinə məruz qalmanın / kontragentin / emitentin kənar kredit qiymətləndirilməsi

Kənar kredit qiymətləndirməsi aparan və reytinq verən təşkilat

Risk çəkisi

Mərkəzi hökumətin kənar kredit qiymətləndirilməsi

Kənar kredit qiymətləndirməsi aparan və reytinq verən təşkilat

Risk çəkisi

Kredit riski üzrə kapital tələbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının

hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim

edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə № 4

 

___________________________   /____ / /_________ /_____-__ il tarixinə

                     (peşəkar iştirakçının)            (gün)         (ay)             (il)

 

Bazar riski: Xarici valyuta riskinə dair hesabat

 

Sıra sayı

Maliyyə riskinə məruz qalma

Mövqe (uzun/qısa)

Ədalətli dəyər (xarici valyutada)

Valyuta

Valyuta məzənnəsi

AZN ilə ədalətli dəyər

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xüsusi valyutalarda xalis mövqe

Sıra sayı

Valyuta

Xalis mövqe (uzun/qısa)

Xalis mövqe üzrə ədalətli dəyər (xarici valyutada)

AZN-də xalis mövqe üzrə ədalətli dəyər

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi xalis mövqe

 

 

 

 

 

 


 

“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının

hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim

edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə № 5

 

___________________________   /____ / /_________ /_____-__ il tarixinə

                  (peşəkar iştirakçının)              (gün)          (ay)              (il)

 

Əməliyyat riskinə dair hesabat

 

Mənfəət və zərər maddələri

____ il

____ il

____ il

1.       

Əsas əməliyyat gəliri

 

 

 

2.       

Satışın maya dəyəri (-)

 

 

 

3.       

Ümumi mənfəət (=)

 

 

 

4.       

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

 

5.       

Kommersiya xərcləri (-)      

 

 

 

6.       

Sair əməliyyat xərcləri (-)

 

 

 

7.       

Maliyyə mənfəəti

 

 

 

8.       

Maliyyə zərəri (-)

 

 

 

Ümumi gəlir (3+4-5-6+7-8)

 

 

 

Əməliyyat riski üzrə kapital tələbi

 

 

 

 

 


“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə № 6

 

 

___________________________   /____ / /_________ /_____-__ il tarixinə

                                                                 (peşəkar iştirakçının)            (gün)         (ay)               (il)

 

Konsentrasiya riskinə dair hesabat

 

Maliyyə riksinə

məruz qalma

Dəyəri

Kredit riski kateqoriyası

Qrup riski

Konsentrasiya risk

limitindən artıq olan hissə

Kapital tələbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

“Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydalarına Əlavə №7[20]

 

/______ / /__________ /______ - ______ il tarixinə

                                                                                  (gün)            (ay)                    (il)

 

Peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat

 

Peşəkar iştirakçının adı

 

Ünvanı

 

VÖEN

 

Fəaliyyəti

 

Lisenziya nömrəsi və tarixi

 

 

 

 

 

 

 

I hissə

 

İxtisas şəhadətnaməsinə malik əməkdaşları haqqında məlumat

Adı Soyadı Atasının adı

Həyata keçirilən peşəkar fəaliyyətin növü

İxtisas şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əməkdaşın peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzrə iş stajı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

II hissə

 

Dövr sonuna müştərilərinin sayı və strukturu

 

Fiziki şəxs olan müştərilərinin sayı
o cümlədən:

 

Rezident;

 

Qeyri-rezident.

 

Hüquqi şəxs olan müştərilərinin sayı
o cümlədən:

 

Yerli Banklar;

 

Yerli digər hüquqi şəxslər;

 

Xarici Banklar;

 

Digər xarici hüquqi şəxslər.

 

 

III hissə

 

Dövr sonuna müştərilərinin aktivlərinin həcmi

Vəsaitin növü

Fiziki şəxslərin malik olduğu vəsaitlərin ümumi həcmi

Hüquqi şəxslərin malik olduğu vəsaitlərin ümumi həcmi

 

Rezident

Qeyri-rezident

Yerli Banklar

Yerli digər hüquqi şəxslər

Xarici Banklar

Digər xarici hüquqi şəxslər

Nağd pul

 

 

 

 

 

 

Qiymətli kağızlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peşəkar iştirakçının rəhbəri

 

 

 

 

 

_____________________

 

_________________

 

 

(Soyadı, Adı, Atasının adı)

 

(imza)

 

 

Peşəkar iştirakçının baş mühasibi

 

 

 

 

 

_____________________

 

_________________

 

 

(Soyadı, Adı, Atasının adı)

 

(imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Y

 

 

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il)

2.       03 fevral 2016-cı il tarixli 17-q nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201602030017, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 fevral 2016-cı il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 03 fevral 2016-cı il tarixli 17-q nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201602030017, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 fevral 2016-cı il) ilə 1-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[2] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

  1. Broker və diler tərəfindən təqdim olunan hesabatlar

 

2.2.             Broker və diler öz fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq QKDK-ya rüblük və illik hesabatlar təqdim edir.

2.3.                   Broker və diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən rüblük hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

2.3.1.          rüblük maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat);

2.3.2.          peşəkar iştirakçının likvid vəsaitləri haqqında hesabat (Əlavə № 1); 

2.3.3.          peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat (Əlavə № 2).

2.3.4.          təşkilati və idarəetmə strukturunda baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumat.

2.4.                   Broker və diler tərəfindən QKDK-ya təqdim edilən illik hesabatın tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

2.4.1.          kənar auditdən keçmiş mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat uçot siyasəti və izahlı qeydlər;

2.4.2.          kənar auditorun rəyi;

2.4.3.          idarəetmə hesabatı.

2.5.                   Broker və diler tərəfindən təqdim olunan idarəetmə hesabatı aşağıdakıları əks etdirməlidir:

2.5.1.          qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət ilə bağlı keçirilmiş və iştirak etdiyi təlimlər haqqında məlumat;

2.5.2.          peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilmiş texniki təminat vəsaitləri, elektron proqramlar və sistemlər, habelə onlarda edilmiş dəyişikliklər barədə məlumat;

2.5.3.          peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş daxili qayda və prosedurlar, habelə onlara edilmiş dəyişikliklər haqqında məlumat.

 

[3] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 3.2.2-ci yarımbənddə Əlavə № 2” sözləri  Əlavə № 7 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 3.3-cü bənddə “bu Qaydaların 2.3-cü bəndi ilə müəyyən edilir.” sözlərimövcud qanunvericiliklə tələb olunan məlumatlardan əlavə olaraq aşağıdakılardan ibarətdir:” sözləri ilə əvəz edilmişdiryeni məzmunda 3.3.1-ci, 3.3.2-ci və 3.3.3-cü yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[5] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 3.4-cü bənddə Depozitar və reyestrsaxlayıcı tərəfindən təqdim olunan idarəetmə hesabatı sözləri Bu Qaydaların 3.3.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş hesabat sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 3.4.5-ci və 3.4.6-cı yarımbəndlər ləğv edilmişdiryeni məzmunda 3.5-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 4.2.2-ci yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[8] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 4.2.3-cü yarımbəndƏlavə №2 sözləri Əlavə №7 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 4.4-cü bənddə “2.3-cü sözləri 3.3-cü  sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”na yeni məzmunda 4.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

[11] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 5.2.2-ci yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[12] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 5.2.3-cü yarımbənddə Əlavə №2 sözləri Əlavə №7 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 5.3-cü bənddə “2.3-cü  sözləri 3.3-cü  sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 5.4.6-cı və 5.4.7-ci yarımbəndlər ləğv edilmişdiryeni məzmunda 5.5-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[15] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 6.2-ci bənddə 10 (on) iş günündən sözləri 20 (iyirmi) gündən sözləri ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[16] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 6.3-cü bənddə 15 rəqəmi 20 (iyirmi)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın 7-ci bölməsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7. Hesabatların tərtib edilməsi qaydaları

 

7.6.             “Peşəkar iştirakçının likvid vəsaitləri haqqında hesabat” (Əlavə № 1) peşəkar iştirakçı tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

7.6.1.          “Tutulmalardan sonrakı ilkin kapital” sətrində - “cəmi ilkin kapital” ilə “ilkin kapitaldan tutulmalar”ın fərqi qeyd edilir.

7.6.2.          “Cəmi ilkin kapital” sətrində - “ödənilmiş adi səhmlər”, “qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər”, “səhmlərin emissiyasından əldə edilmiş digər vəsaitlər”, “ödənilmiş digər kapital (MMC-lər üçün ödənilmiş kapital)”, “Kapital ehtiyatları”, “Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)”in cəmi ilə  “Cari ilin zərəri”nin fərqi qeyd edilir.

7.6.3.          “Ödənilmiş adi səhmlər” sətrində - peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını formalaşdıran ödənilmiş adi səhmlərin nominal dəyəri qeyd edilir.

7.6.4.          “Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər” sətrində - peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını formalaşdıran qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlərin nominal dəyəri qeyd edilir.

7.6.5.          “Səhmlərin emissiyasından əldə edilmiş digər vəsaitlər” sətrində - kumulyativ imtiyazlı səhmlər istisna olmaqla, adi və imtiyazlı səhmlərin emissiyasından əldə edilən əlavə məbləğ qeyd edilir.

7.6.6.          “Ödənilmiş digər kapital (MMC-lər üçün ödənilmiş kapital)” sətrində - məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olan peşəkar iştirakçınin nizamnamə kapitalını formalaşdıran ödənilmiş digər kapitalın nominal dəyərini daxil edilir.

7.6.7.          “Kapital ehtiyatları” sətrində - peşəkar iştirakçının səhmdarlarının və ya payçılarının məqsədli ödənişləri hesabına yaradılmış ehtiyatlarda (fondlarda) mövcud olan vəsaitlərin məbləği qeyd edilir.

7.6.8.          “Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)” sətrində - mühasibat balansında göstərilən və audit olunmuş illik maliyyə hesabatlarına əsaslanan əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti və ya zərəri qeyd edilir. Mənfəət müsbət, zərər isə mənfi işarə ilə qeyd olunur.

7.6.9.          “Cari ilin zərəri” sətrində - rüblük mənfəət və zərər haqqında hesabata əsaslanan zərərin məbləği müsbət işarə ilə qeyd edilir.

7.6.10.     “İlkin kapitaldan tutulmalar” sətrində - “geri alınmış səhmlər” ilə “qeyri-maddi aktivlər”in cəmi qeyd edilir.

7.6.11.     “Geri alınmış səhmlər” sətrində - səhmdar cəmiyyət olan peşəkar iştirakçılar tərəfindən geri alınmış, lakin ləğv olunmamış “adi səhmlər” ilə “imtiyazlı səhmlər”in nominal dəyərinin cəmi qeyd edilir.

7.6.12.     “Qeyri-maddi aktivlər” sətrində -  fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarın imtiyazı və hüququ əsasında dəyər yaradan (xüsusi razılıqlar, lisenziyalar, patentlər, ticarət nişanı, imtiyazlar və s.) dövriyyədənkənar aktivlərin (qeyri-maddi akivlərin) ümumi dəyəri qeyd edilir.

7.6.13.     “İkinci dərəcəli kapital” sətrində - “xüsusi ehtiyatlar”, “cari ilin mənfəəti” və “kapitalın digər vəsaitləri”nin cəmi qeyd edilir.

7.6.14.     “Xüsusi ehtiyatlar” sətrində -  “uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərdən irəli gələn”, “uzunmüddətli maliyyə aktivlərindən irəli gələn”, “qiymətləndirmə metodundakı dəyişikliklərdən irəli gələn” və “inflyasiyadan irəli gələn” vəsaitlərin cəmini əhatə edir.

7.6.15.     “Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərdən irəli gələn” sətrində - torpaq, edilmiş investisiyaların qiymətləndirilməsi ədalətli dəyər prinsipi ilə aparıldıqda onların dəyərindəki artış nəticəsində mühasibat balansında baş vermiş dəyişikliklərin ümumi məbləği qeyd edilir.

7.6.16.     “Uzunmüddətli maliyyə alətlərindən irəli gələn” sətrində - maliyyə alətlərinə (səhmlər, paylar və uzunmüddətli korporativ istiqrazlar) edilmiş investisiyaların qiymətləndirilməsi ədalətli dəyər prinsipi ilə aparıldıqda onların dəyərindəki artış nəticəsində mühasibat balansında baş vermiş dəyişikliklərin ümumi məbləği qeyd edilir.

7.6.17.     “Yenidən qiymətləndirmədən irəli gələn” sətrində -  əvəzetmə dəyəri metodu ilə qiymətləndirilən daşınmaz əmlakın və avadanlıqların yenidən tikili və təbii sərvətlər kimi uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə

7.6.18.     qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan fərq qeyd edilir.

7.6.19.      “Cari ilin mənfəəti”  - sətrində rüblük mənfəət və zərər haqqında hesabata əsaslanan mənfəətin məbləği qeyd edilir.

7.6.20.     “Kapitalın digər vəsaitləri”  - kapitalın tərkib hissəsi olan, lakin birinci dərəcəli kapitala, “xüsusi ehtiyatlara” və “cari ilin mənfəəti”nə daxil olmayan vəsaitlər qeyd edilir.

7.6.21.     “Məcmu Kapital” sətrində -  “tutulmalardan sonrakı ilkin kapital” ilə “ikinci dərəcəli kapitalın”ın cəmi  qeyd edilir.

7.6.22.     “Məcmu Kapitaldan tutulmalar” sətrində -  “digər peşəkar iştirakçıların kapitalına qarşılıqlı xalis investisiyalar” ilə “peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalına investisiyalar”ın cəmi  qeyd edilir.

7.6.23.     “Digər peşəkar iştirakçıların kapitalına qarşılıqlı xalis investisiyalar” sətrində - hesabatı təqdim edən peşəkar iştirakçı (hesabatçı) tərəfindən digər peşəkar iştirakçıların nizamnamə kapitalında iştirak payı 10%dən artıq olan investisiyalarla, hesabatçının nizamnamə kapitalına həmin peşəkar iştirakçılardan cəlb edilmiş investisiyaların fərqinə bərabər olan qarşılıqlı xalis investisiyaların cəmi qeyd edilir.

7.6.24.     “Peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalına qarşılıqlı xalis investisiyalar” sətrində - hesabatı təqdim edən peşəkar iştirakçı (hesabatçı) tərəfindən peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutlarının və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payı 10%dən artıq olan investisiyalarla, hesabatçının nizamnamə kapitalına həmin təşkilatlardan cəlb edilmiş investisiyaların fərqinə bərabər olan qarşılıqlı xalis investisiyaların cəmi qeyd edilir.

7.6.25.     “Digər hüquqi şəxslərin kapitalına (peşəkar iştirakçılar, maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxslər istisna olmaqla)” sətrində - hesabatı təqdim edən peşəkar iştirakçı (hesabatçı) tərəfindən peşəkar iştirakçılar, peşəkar iştirakçı olmayan digər maliyyə institutları və birjada listinqə çıxmış hüquqi şəxsləri istisna olmaqla bütün digər hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payı 10%dən artıq olan investisiyalarla, hesabatçının nizamnamə kapitalına həmin təşkilatlardan cəlb edilmiş investisiyaların fərqinə bərabər olan qarşılıqlı xalis investisiyaların cəmi qeyd edilir.

7.6.26.     “Tutulmalardan sonrakı məcmu kapital” sətrində - “məcmu kapital” ilə “Məcmu kapitaldan tutulmalar”ın fərqi qeyd edilir.

7.6.27.     “Qeyri likvid aktivlər” sətrində - “uzunmüddətli maddi aktivlər (torpaq və daşınmaz əmlak istisna olmaqla)”, “birjada listinqə çıxmamış hüquqi şəxslərin kapitalına investisiyalar” ilə “inventar”ın cəmi qeyd edilir.

7.6.28.     “Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri (torpaq və daşınmaz əmlak istisna olmaqla)” sətrində - peşəkar iştirakçının mühasibat balansında göstərilən, girova qoyulmaqla kreditin cəlb edilməsi mümkün olmayan uzunmüddətli qeyri-maliyyə xarakterli, maddi  aktivlərin (İstehsalat alətləri (ləvazimatları) və təsərrüfat inventarları istisna olmaqla) xalis dəyəri qeyd edilir.

7.6.29.     “Birjada listinqə çıxmamış hüquqi şəxslərin kapitalına investisiyalar” sətrində - peşəkar iştirakçı tərəfindən birjada listinqə çıxmamış hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına investisiyalarının ümumi dəyəri qeyd edilir.

7.6.30.     “İstehsalat alətləri (ləvazimatları) və təsərrüfat inventarları” sətrində - iş vaxtı istehsalat əməliyyatlarının asan yerinə yetirilməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulan istehsalat predmetləri, əməyin mühafizəsi üçün uyğunlaşdırılmış xüsusi avadanlıqlar, texniki təyinatlı predmetlər və  istehsal təyinatlı ləvazimatlar, dəftərxana və təsərrüfat inventarlarının ümumi qiyməti qeyd edilir.

7.6.31.      “Likvid vəsaitlər” sətrində - “Məcmu Kapitaldan tutulmalar” ilə “Qeyri likvid Aktivlər”in fərqi qeyd edilir.

7.7.                   “Peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat” (Əlavə № 2) peşəkar iştirakçı tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

7.7.1.          Peşəkar iştirakçının ştatında olan ixtisas şəhadətnaməsinə malik hər bir əməkdaşla bağlı aşağıdakı məlumatlar daxil edilir (bütün peşəkar iştirakçılar tərəfindən tərtib olunur):

7.7.1.1.   adı, soyadı, atasının adı;

7.7.1.2.   həyata keçirilən peşəkar fəaliyyətin növü;

7.7.1.3.   ixtisas şəhadətnaməsinin nömrəsi;

7.7.1.4.   əməkdaşın peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzrə iş stajı.

7.7.2.           Dövr sonuna müştərilərinin sayı və strukturu ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar (yalnız brokerlər tərəfindən tərtib olunur) daxil edilir:

7.7.2.1.   “fiziki şəxs olan müştərilərinin sayı, o cümlədən” sətrinə rezident və qeyri-rezident müştərilərin sayının cəmini qeyd edir;

7.7.2.2.   “rezident” sətrinə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan müştərilərin sayı qeyd edilir;

7.7.2.3.   “qeyri-rezident” sətrinə xarici ölkə vətəndaşı olan müştərilərin sayı qeyd edilir;

7.7.2.4.   “Hüquqi şəxs olan müştərilərinin sayı” sətrinə hüquqi şəxs olan müştərilərinin sayının cəmi qeyd edilir;

7.7.2.5.   “yerli hüquqi şəxslər” sətrinə Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxs olan müştərilərinin ümumi sayı qeyd edilir;

7.7.2.6.   “xarici hüquqi şəxslər” sətrində Azərbaycan Respublikasından kənarda qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxs olan müştərilərinin ümumi sayı qeyd edilir.

7.7.3.          Dövr sonuna müştərilərinin aktivlərinin həcmi ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar (yalnız brokerlər tərəfindən tərtib olunur) daxil edilir:

7.7.3.1.   “Pul vəsaitləri” sətrində müştərilərinin dövr sonuna brokerdə olan pul vəsaitlərinin ümumi həcmi “rezident”, “qeyri-rezident”, “yerli hüquqi şəxslər” və “xarici hüquqi şəxslər” üzrə qeyd olunur;

“Qiymətli kağızlar” sətrində müştərilərinin dövr sonuna brokerin nominal saxlamasında olan qiymətli kağızlarının ümumi dəyərinin həcmi “rezident”, “qeyri-rezident”, “yerli hüquqi şəxslər” və “xarici hüquqi şəxslər” üzrə qeyd olunur.

 

[18] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın Əlavə №1 ləğv edilmişdir.

 

[19] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”na yeni məzmunda Əlavə №1, Əlavə №2, Əlavə №3, Əlavə №4, Əlavə №5 və Əlavə №6 əlavə edilmişdir.

 

[20] 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 8 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201409230008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 08 oktyabr 2014-cü il) ilə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları”nın Əlavə №2 Əlavə №7 hesab edilmişdir və Bu Əlavədə nəzərdə tutulan hesabatın 3-cü hissəsi ləğv edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status