×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
23.09.2014
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-19
ADI
“Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
02.10.2014
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.160.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201409230019
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.10.2014
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

№ Q-19

 

Bakı şəhəri                                                                                     “ 23 ” sentyabr 2014-cü il

 

Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında

 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2005-ci il tarixli 192 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndini və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 7.7-ci, 7.11-ci, 8.48-ci və 8.53-cü bəndlərini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası [1]

 

QƏRARA ALIR:

 

1.Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 19 sentyabr 2002-ci il tarixli İ-153 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 30 sentyabr 2002-ci il tarixdə (şəhadətnamə №2919) dövlət qeydiyyatına alınmış “Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasına dair Təlimat ləğv edilsin.

3. Nazirliyin aparatının Uçot siyasəti şöbəsinə və Hüquq şöbəsinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsinlər.

4. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

Samir Şərifov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-19 nömrəli 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair

 

QAYDALAR

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun hazırlanmışdır və bütün növ təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi məsələlərini tənzimləyir.

1.2. Bu Qaydalar mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edən hüquqi şəxslərə (bundan sonra təşkilatlara) şamil edilir. “Mühasibat uçotu haqqında” Qanuna əsasən illik maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi zamanı digər mühasibat uçotu subyektləri də bu Qaydalardan istifadə etmək hüququna malikdir. [2]

 

2. Əsas anlayışlar və açıqlamalar

 

2.1. Təmir məsrəfləri əsaslı təmir məsrəflərindən və cari təmir məsrəflərindən ibarətdir.

2.2. Əsaslı təmir məsrəfləri - əsas fondların istismar müddətinin uzadılması və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə smeta sənədləri əsasında hesabat ili ərzində bir dəfədən çox olmamaq şərti ilə yerinə yetirilən işlər üzrə onların tam və ya əhəmiyyətli dərəcədə bərpasına, o cümlədən tam aşınmış (köhnəlmiş), sıradan çıxmış əsas fondların struktur komponentlərinin bütün hissələrinin sökülməsinə və dəyişdirilməsinə çəkilmiş məsrəflərdir. [3]

2.3. Əsaslı təmir məsrəfləri əsas fondlar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflərə aid edilir. Həmin məsrəflər “Əmlakın (qiymətlilərin) uçot kartı”nda (Forma № 1Q) hər bir obyekt üzrə ayrı-ayrılıqda aparılır. [4]

2.4. Əsas fondlar – təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətində əmək vasitəsi kimi istifadə müddəti bir ildən artıq olan, istismar zamanı öz formasını dəyişməyən, lakin köhnəlməyə məruz qalan, təşkilat tərəfindən malların istehsalı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi və ya onun idarə olunması məqsədləri üçün əldə edilmiş, habelə təsərrüfat üsulu ilə yaradılmış aktivlərdir. Əsas fondlar torpaq, tikili və avadanlıqlar, torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması (torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər), investisiya mülkiyyəti (daşınmaz əmlaka investisiyalar), investisiya mülkiyyəti ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması (daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər), bioloji aktivlər, bioloji aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər, sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri və digər uzunmüddətli aktivlərdən ibarətdir. [5]

2.5. Balans dəyəri – aktivin ilkin dəyərindən yığılmış amortizasiya məbləği və qiymətdəndüşmə zərərləri çıxıldıqdan sonra maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda (mühasibat balansında) onun tanınan dəyəridir.

2.6. Cari təmir məsrəfləri – əsas fondların hər bir kateqoriyasının texniki və iqtisadi göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində saxlanılması üçün (onun ayrı-ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi, bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir. [6]

2.7. İstismar xərcləri - əsas fondların nəzərdə tutulmuş istifadə müddəti ərzində onlara göstərilən gündəlik xidmət xərcləridir. [7]

2.8. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalar həddindən artıq cari təmir məsrəfləri əsas fondlar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflərə aid edilir. Həmin məsrəflər “Əmlakın (qiymətlilərin) uçot kartı”nda (Forma № 1Q) hər bir obyekt üzrə ayrı-ayrılıqda aparılır. [8]

2.9. Amortizasiya olunmayan əsas fondların cari təmirinə çəkilmiş məsrəflər əsas fondlar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflərə aid edilir.

2.10. Hesabat ili ərzində qəbul aktlarına əsasən təmir işləri aparılan əsas fondların təmir işləri başa çatdıqdan və mühasibat uçotu subyekti rəhbərinin icazəsi ilə istismara verildikdən sonra “Əmlakın (qiymətlilərin) uçot kartı”nda (Forma № 1Q) yığılmış kapitallaşdırılmış məsrəflər əsas fondların balans dəyərinə əlavə edilir.

2.11. Mühasibat uçotu subyektlərində təmir işləri podrat və ya təsərrüfat üsulları ilə aparılır.

2.12. Podrat üsulu ilə aparılan təmir işləri — sifarişçi (mühasibat uçotu subyekti) ilə razılaşdırılmış qiymətlər əsasında podratçılar (hüquqi və ya fiziki şəxslər) tərəfindən müvafiq sənədlərlə (müqavilə, smeta, görülmüş işlər üzrə qəbul-təhvil aktı və digər uçot sənədləri) rəsmiləşdirilən yerinə yetirilmiş təmir işləridir.

2.13. Təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən təmir işləri — mühasibat uçotu subyektinin öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi (bölməsi), xüsusiləşdirilmiş briqada (dəstə), habelə mövsümi xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün müvafiq briqada (dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir.

2.14. Podrat üsulu ilə təmir işləri podratçılarla razılaşdırılmış qiymətlə, təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə faktiki maya dəyəri ilə uçota alınır.

 

3. Əsas fondların cari təmir məsrəfləri və istismar xərcləri [9]

 

3.1. Təşkilatlar tərəfindən maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi məqsədi ilə əsas fondlar üzrə cari təmir məsrəfləri və istismar xərcləri çəkildiyi hesabat dövründə xərc kimi tanınır. [10]

3.2. Cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna balans dəyərinin aşağıdakı həddi ilə məhdudlaşdırılır: [11]

3.2.1. tikililər (binalar, qurğular, ötürücü qurğular və onların struktur komponentləri) - 2%;

3.2.2. maşın və avadanlıqlar - 5%;

3.2.3. nəqliyyat vasitələri - 5%;

3.2.4. dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə nəqliyyat vasitələri – aylıq yürüş həddinə uyğun olaraq yanacaq sərfinin baza xətt normalarına əsasən hesablanmış yanacaq xərcinin 30 faizi məbləğində;

3.2.5. sair torpaq, tikili və avadanlıqlar - 3%;

3.2.6. daşınmaz əmlaka investisiyalar - 2 %;

3.2.7. amortizasiya hesablanmayan əsas fondlar - 0%.

3.3. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətini həyata keçirən orqanlarda cari təmir məsrəfləri üzrə müəyyən olunmuş müvafiq hallarla bağlı bu Qaydaların 3.2-ci bəndində göstərilmiş məhdudiyyətlər nəzərə alınmır və həmin məsrəflər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərarları ilə tənzimlənir.

 

4. İllik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara dair təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi [12]

 

4.1. İllik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda podrat üsulu ilə yerinə yetirilmiş əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [13]

4.1.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [14]

4.1.2. əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [15]

4.1.3. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıq” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir. [16]

4.2. İllik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [17]

4.2.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Digər ehtiyatlar”, “Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası”, “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası”, “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [18]

4.2.2. əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [19]

4.2.3. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıq” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir. [20]

4.3. İllik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda podrat üsulu ilə yerinə yetirilmiş cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [21]

4.3.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstifadə olunmuş məsrəflər”, “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [22]

4.3.2. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Malsatan podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [23]

4.3.3. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstifadə olunmuş məsrəflər”, “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditindən “Hazır məhsul”, “Birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Sair mənbələr hesabına xərclər” hesablarının müvafiq subhesablarının debetinə silinir; [24]

4.3.4. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda, bu fərqin hər bir kateqoriyaya aid əsas fondlar üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilməsi zamanı “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [25]

4.3.5. müəyyən edilən həddən artıq cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıq” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

4.3.6. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən az olduqda, bu fərq əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə növbəti hesabat dövründə cari təmir məsrəflərinə aid olunan məbləğə əlavə edilir.

4.4. İllik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [26]

4.4.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri ilə əlaqədar cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstifadə olunmuş məsrəflər”, “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Digər ehtiyatlar”, “Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası”, “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [27]

4.4.2. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [28]

4.4.3. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstifadə olunmuş məsrəflər”, “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditindən “Hazır məhsul”, “Birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Sair mənbələr hesabına xərclər” hesablarının müvafiq subhesablarının debetinə silinir; [29]

4.4.4. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda, bu fərqin hər bir kateqoriyaya aid əsas fondlar üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilməsi zamanı “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [30]

4.4.5. müəyyən edilən həddən artıq cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıq” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

4.4.6. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən az olduqda, bu fərq əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə növbəti hesabat dövründə cari təmir məsrəflərinə aid olunan məbləğə əlavə edilir.

4.5. İcarəyə götürülmüş əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə təmir məsrəflərinin məbləğlərinin mühasibat uçotunda əks olunması aşağıdakı qaydada aparılır: [31]

4.5.1. əsas fondların icarəyə götürülməsi müddətləri, şərtləri, habelə onların təmiri ilə əlaqədar məsrəflər üzrə məbləğlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verənlə icarəçi arasında bağlanılan müqavilədə razılaşdırılır. Bağlanmış müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq əsas fondlar uçota alınır. [32]

4.5.2. bir ildən artıq müddətdə icarəyə götürülən, gələcəkdə alınma hüququ olan, yaxud alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçən obyektlər əsas fondlara aid edilməklə, icarəçi tərəfindən uçota alınır. [33]

4.5.3. bir ildən az müddətə icarəyə götürülən, alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçməyən obyektlər, onun əsas fondlarına aid edilmədiyi üçün uçota alınmır; [34]

4.5.4. icarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas fondlar üzrə əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği bu Qaydaların 4.1-ci və 4.2-cü bəndlərinə uyğun olaraq əsas fondların balans dəyərinin artırılmasına yönəldilir;

4.5.5. icarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas fondlar üzrə cari təmir məsrəflərinin məbləği bu Qaydaların 3.1-ci, 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərinə uyğun olaraq xərcə aid edilir. [35]

4.6. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar icarəçi tərəfindən təmir olunduqda, bununla əlaqədar məsrəfləri təsdiqləyən lazımi sənədlər icarəyə verənə təqdim edilir.

4.7. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin məbləği icarəyə verən tərəfindən ödənilir və ya icarə haqqının azaldılması yolu ilə icarəçinin öz vəsaitləri hesabına aparılır. Təmir işləri üzrə məbləğlərin ödənişi icarə haqqının azaldılması yolu ilə aparılmaqla uçota alındıqda aşağıdakı mühasibat yazılışları verilir: [36]

4.7.1. icarəçi tərəfindən aparılmış ödənişlərə görə “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə, eyni zamanda “İcarə ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışları verilir.

4.8. Əsas fondların hər bir kateqoriyasının ilin sonuna balans dəyəri sıfıra bərabər olduqda, təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müvafiq kateqoriyaya aid əsas fondların balans dəyərinə aid edilir və bu Qaydanın 4.1-ci, 4.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunda əks etdirilir. [37]

4.9. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin məbləği icarə haqqı ilə əvəzləşdirilmədikdə, yaxud icarəyə verən tərəfindən əvəzi ödənilmədikdə, həmin təmir işlərinin məbləği icarəçi tərəfindən kapitallaşdırılaraq təmir edilən əsas fondun aid olduğu kateqoriyaya görə müəyyən edilmiş amortizasiya dərəcəsi ilə amortizasiya olunmaqla uçotda əks etdirilir. [38]

 

5. İllik maliyyə hesabatlarını Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara dair təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi [39]

 

5.1. İllik maliyyə hesabatlarını Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda podrat üsulu ilə yerinə yetirilmiş əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [40]

5.1.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [41]

5.1.2. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləğlərinin ödənilməsi zamanı “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [42]

5.1.3. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir. [43]

5.2. İllik maliyyə hesabatlarını Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [44]

5.2.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri ilə əlaqədar əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri”, “Torpaq tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri”, “Material ehtiyatları”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [45]

5.2.2. əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [46]

5.2.3. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir. [47]

5.3. İllik maliyyə hesabatlarını Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda podrat üsulu ilə yerinə yetirilmiş cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [48]

5.3.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri ilə əlaqədar cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri”, “Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər”, “Gələcək hesabat dövrünün xərcləri”, “Kommersiya xərcləri”, “İnzibati xərclər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [49]

5.3.2. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [50]

5.3.3. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri”, “Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditindən “Hazır məhsul”, “Satışın maya dəyəri üzrə xərclər” hesablarının müvafiq subhesablarının debetinə silinir; [51]

5.3.4. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda, bu fərqin hər bir kateqoriyaya aid əsas fondlar üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilməsi zamanı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağllı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “İstehsalat məsrəfləri” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [52]

5.3.5. müəyyən edilən həddən artıq cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

5.3.6. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən az olduqda, bu fərq əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə növbəti hesabat dövründə cari təmir məsrəflərinə aid olunan məbləğə əlavə edilir.

5.4. İllik maliyyə hesabatlarını Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatlarda təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [53]

5.4.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri ilə əlaqədar cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri”, “Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər”, “Gələcək hesabat dövrünün xərcləri”, “Kommersiya xərcləri”, “İnzibati xərclər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri”, “Torpaq tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri”, “Material ehtiyatları”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [54]

5.4.2. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [55]

5.4.3. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri”, “Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditindən “Hazır məhsul”, “Satışın maya dəyəri üzrə xərclər” hesablarının müvafiq subhesablarının debetinə silinir; [56]

5.4.4. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda, bu fərqin hər bir kateqoriyaya aid əsas fondlar üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilməsi zamanı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “İstehsalat məsrəfləri” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [57]

5.4.5. müəyyən edilən həddən artıq cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

5.4.6. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən az olduqda, bu fərq əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə növbəti hesabat dövründə cari təmir məsrəflərinə aid olunan məbləğə əlavə edilir.

5.5. İcarəyə götürülmüş əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə təmir məsrəflərinin məbləğlərinin mühasibat uçotunda əks olunması aşağıdakı qaydada aparılır: [58]

5.5.1. əsas fondların icarəyə götürülməsi müddətləri, şərtləri, habelə onların təmiri ilə əlaqədar məsrəflər üzrə məbləğlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verənlə icarəçi arasında bağlanılan müqavilədə razılaşdırılır. Bağlanmış müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq əsas fondlar uçota alınır; [59]

5.5.2. bir ildən artıq müddətdə icarəyə götürülən, gələcəkdə alınma hüququ olan, yaxud alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçən obyektlər əsas fondlara aid edilməklə, icarəçi tərəfindən uçota alınır; [60]

5.5.3. bir ildən az müddətə icarəyə götürülən, alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçməyən obyektlər, onun əsas fondlarına aid edilmədiyi üçün uçota alınmır; [61]

5.5.4. icarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas fondlar üzrə əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği bu Qaydaların 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq həmin əsas fondların balans dəyərinin artırılmasına yönəldilir; [62]

5.5.5. icarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas fondlar üzrə cari təmir məsrəflərinin məbləği bu Qaydaların 3.1-ci, 5.3-cü və 5.4-cü bəndlərinə uyğun olaraq xərcə aid edilir. [63]

5.6. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar icarəçi tərəfindən təmir olunduqda, bununla əlaqədar məsrəfləri təsdiqləyən lazımi sənədlər icarəyə verənə təqdim edilir.

5.7. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin məbləği icarəyə verən tərəfindən ödənilir və ya icarə haqqının azaldılması yolu ilə icarəçinin öz vəsaitləri hesabına aparılır. Təmir işlərinin məbləğinin ödənişi icarə haqqının azaldılması yolu ilə aparılmaqla uçota alındıqda aşağıdakı mühasibat yazılışları verilir: [64]

5.7.1. icarəçi tərəfindən aparılmış ödənişlərə görə “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə, eyni zamanda “İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışları verilir.

5.8. Əsas fondların hər bir kateqoriyasının ilin sonuna balans dəyəri sıfıra bərabər olduqda, təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müvafiq kateqoriyaya aid əsas fondların balans dəyərinə aid edilir və bu Qaydanın 5.1-ci, 5.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunda əks etdirilir. [65]

5.9. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin məbləği icarə haqqı ilə əvəzləşdirilmədikdə, yaxud icarəyə verən tərəfindən əvəzi ödənilmədikdə, həmin təmir işlərinin məbləği bu Qaydaların 4.9-cu bəndində göstərilmiş qaydada uçotda əks etdirilir. [66]

 

6. Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında əsas fondlara dair təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi [67]

 

6.1. Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında podrat üsulu ilə yerinə yetirilmiş əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [68]

6.1.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [69]

6.1.2. əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [70]

6.1.3. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir. [71]

6.2. Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [72]

6.2.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri ilə əlaqədar əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Qeyri-maddi aktivlər – amortizasiya”, “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – amortizasiya”, “Material ehtiyatları”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “İşçi heyəti üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [73]

6.2.2. əsaslı təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [74]

6.2.3. əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir. [75]

6.3. Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında podrat üsulu ilə yerinə yetirilmiş cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [76]

6.3.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Bitməmiş istehsal” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [77]

6.3.2. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [78]

6.3.3. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “Bitməmiş istehsal” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Hazır məhsul”, “Qeyri-birja əməliyyatları ilə bağlı xərclər” və “Birja əməliyyatları ilə bağlı xərclər” maddələri üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının debetinə silinir; [79]

6.3.4. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda, bu fərqin hər bir kateqoriyaya aid əsas fondlar üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilməsi zamanı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağllı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Bitməmiş istehsal” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [80]

6.3.5. müəyyən edilən həddən artıq cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağllı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

6.3.6. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən az olduqda, bu fərq əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə növbəti hesabat dövründə cari təmir məsrəflərinə aid olunan məbləğə əlavə edilir.

6.4. Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır: [81]

6.4.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin uçotda əks etdirilməsi üçün “Bitməmiş istehsal” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [82]

6.4.2. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin ödənilməsi zamanı “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir; [83]

6.4.3. cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “Bitməmiş istehsal” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Hazır məhsul”, “Qeyri-birja əməliyyatları ilə bağlı xərclər” və “Birja əməliyyatları ilə bağlı xərclər” maddələri üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının debetinə silinir; [84]

6.4.4. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda, bu fərqin hər bir kateqoriyaya aid əsas fondlar üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilməsi zamanı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Bitməmiş istehsal” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir; [85]

6.4.5. müəyyən edilən həddən artıq cari təmir məsrəflərinin məbləği əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” hesabının müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

6.4.6. cari təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müəyyən edilmiş həddən az olduqda, bu fərq əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə növbəti hesabat dövründə cari təmir məsrəflərinə aid olunan məbləğə əlavə edilir.

6.5. İcarəyə götürülmüş əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə təmir məsrəflərinin məbləğlərinin mühasibat uçotunda əks olunması aşağıdakı qaydada aparılır: [86]

6.5.1. əsas fondların icarəyə götürülməsi müddətləri, şərtləri, habelə onların təmiri ilə əlaqədar məsrəflər üzrə məbləğlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verənlə icarəçi arasında bağlanılan müqavilədə razılaşdırılır. Bağlanmış müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq əsas fondlar uçota alınır; [87]

6.5.2. bir ildən artıq müddətdə icarəyə götürülən, gələcəkdə alınma hüququ olan, yaxud alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçən obyektlər əsas fondlara aid edilməklə, icarəçi tərəfindən uçota alınır; [88]

6.5.3. bir ildən az müddətə icarəyə götürülən, alınma hüququ olmayan, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə icarəçinin mülkiyyətinə keçməyən obyektlər, onun əsas fondlarına aid edilmədiyi üçün uçota alınmır; [89]

6.5.4. icarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas fondlar üzrə əsaslı təmir məsrəflərinin məbləği bu Qaydaların 6.1-ci və 6.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq əsas fondların balans dəyərinin artırılmasına yönəldilir;

6.5.5. icarəçi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə götürülmüş və uçota alınmış əsas fondlar üzrə cari təmir məsrəflərinin məbləği bu Qaydaların 3.1-ci, 6.3-cü və 6.4-cü bəndlərinə uyğun olaraq xərcə aid edilir. [90]

6.6. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar icarəçi tərəfindən təmir olunduqda, bununla əlaqədar məsrəfləri təsdiqləyən lazımi sənədlər icarəyə verənə təqdim edilir.

6.7. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin məbləği icarəyə verən tərəfindən ödənilir və ya icarə haqqının azaldılması yolu ilə icarəçinin öz vəsaitləri hesabına aparılır. Təmir işləri üzrə məbləğlərin ödənişi icarə haqqının azaldılması yolu ilə aparılmaqla uçota alındıqda aşağıdakı mühasibat yazılışları verilir: [91]

6.7.1. icarəçi tərəfindən aparılmış ödənişlərə görə “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə, eyni zamanda “İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları” hesabının debeti və “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə.

6.8. Əsas fondların hər bir kateqoriyasının ilin sonuna balans dəyəri sıfıra bərabər olduqda, təmir məsrəflərinin faktiki məbləği müvafiq kateqoriyaya aid əsas fondların balans dəyərinə aid edilir və bu Qaydanın 6.1-ci, 6.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunda əks etdirilir. [92]

6.9. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin məbləği icarə haqqı ilə əvəzləşdirilmədikdə, yaxud icarəyə verən tərəfindən əvəzi ödənilmədikdə, həmin təmir işlərinin məbləği bu Qaydaların 4.9-cu bəndində göstərilmiş qaydada uçotda əks etdirilir. [93]

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il)

2.       18 oktyabr 2018-ci il tarixli Q-09 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810180009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 oktyabr 2018-ci il)

3.       10 iyun 2022-ci il tarixli Q-14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202206100014, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 iyun 2022-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 18 oktyabr 2018-ci il tarixli Q-09 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810180009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 oktyabr 2018-ci il) ilə preambulada “2.1-ci” sözləri “2.3-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 18 oktyabr 2018-ci il tarixli Q-09 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810180009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 oktyabr 2018-ci il) ilə “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydaları”nın 1.2-ci bəndin birinci cümləsində “və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına” sözləri “, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 2.2-ci bəndində “uzadılması” sözündən sonra “və (və ya) istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 2.3-cü bəndinə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[5] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 2.4-cü bəndinə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[6] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 2.6-cı bəndində “saxlanılması, istismarı və vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısının alınması üçün (o cümlədən ayrı-ayrı hissələrinin dəyişdirilməsi, bərpası, rənglənməsi, yağlanması, sazlanması) hesabat ili ərzində onlara texniki baxışın keçirilməsi və texniki xidmətin göstərilməsi ilə bağlı olan məsrəflərdir” sözləri “texniki və iqtisadi göstəricilərinin müəyyən edilmiş hədd daxilində saxlanılması üçün (onun ayrı-ayrı tez sıradan çıxan (tezköhnələn) hissələrinin və detallarının dəyişdirilməsi, bərpası, rənglənməsi, sazlanması) həyata keçirilən təmir işləri üzrə məsrəflərdir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 2.7-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.7. Norma daxilində cari təmir məsrəfləri – qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalar həddində əsas fondlara hesablanmış məsrəflərdir.

 

[8] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 2.8-ci və 2.9-cu bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[9] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 3-cü hissənin adından “hər bir kateqoriyasına dair cari təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin müəyyən edilməsi” sözləri “cari təmir məsrəfləri və istismar xərcləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 3.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.1. Yerinə yetirilmiş təmir işlərinə dair təmir məsrəflərinin məbləğləri əsas fondların ayrı-ayrı kateqoriyaları üzrə hesablanmaqla uçota alınır və biri digərinə aid edilmir.

 

[11] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 3.2–ci və 3.3-cü bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[12] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4-cü hissənin adında əsas fondların hər bir kateqoriyasına” sözləri “əsas fondlara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

18 oktyabr 2018-ci il tarixli Q-09 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810180009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 oktyabr 2018-ci il) ilə “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”nın 4-cü hissənin adında, 4.1-ci, 4.2-ci, 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərdə “Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına” sözləri “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.1-ci bəndində “təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.1.1-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[15] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.1.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1.2. əsaslı təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabların”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[16] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.1.3-cü yarımbəndində “əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə sözləri çıxarılmışdır.

 

[17] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.2-ci bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.2.1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.2.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəflərinin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Digər ehtiyatlar”, “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

 

[19] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.2.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.2.2. əsaslı təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[20] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.2.3-cü yarımbəndində “əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[21] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.3-cü bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.3.1-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə, hesabının” sözü “, “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” hesablarının sözləri ilə əvəz edilmişdir, “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[23] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.3.2-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, Malsatan podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”,” sözləri çıxarılmışdır, ”hesabları”nın” sözü “hesabları” hesablarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.3.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.3.3. cari təmir məsrəflərinin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Sair mənbələr hesabına xərclər” maddələri üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

 

[25] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.3.4-cü , 4.3.5-ci və 4.3.6-cı yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[26] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.4-cü bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.4.1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.4.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə cari təmir məsrəflərinin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Digər ehtiyatlar”, “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

 

[28] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.4.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.4.2. cari təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”, “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”, “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabların”, “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[29] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.4.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.4.3. cari təmir məsrəflərinin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Qeyri - birja gəlirləri üzrə xərclər”, “Sair mənbələr hesabına xərclər” maddələri üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

 

[30] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.4.4-cü, 4.4.5-ci və 4.4.6-cı yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[31] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.5-ci bəndində “hər bir kateqoriyası üzrə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[32] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.5.1-ci yarımbəndində “üzrə məsrəflər” sözləri “ilə əlaqədar məsrəflər üzrə məbləğlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.5.2-ci yarımbəndində “bir ildən artıq müddətdə” və “yaxud alınma hüququ olmayan,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[34] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.5.3-cü yarımbəndində “bir ildən az müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[35] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.5.5-ci yarımbəndində “3.2-ci” sözləri 3.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.7-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.7. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən birbaşa ödənişlə və ya bu işlər icarəçinin öz vəsaitləri hesabına aparıldıqda, icarə haqqının azaldılması yolu ilə aşağıdakı kimi kompensasiya edilir:

4.7.1. təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən təmir işlərinin məsrəfləri birbaşa ödənildikdə, “Bankda olan hesablaşma hesabları”nın müvafiq subhesablarının debeti və “Qısamüddətli debitor borcları”nın hesabının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir:

4.7.2. təmir işlərinin dəyəri icarə haqqının azaldılması yolu ilə kompensasiya edilən zaman “Qısamüddətli debitor borcları” hesabının krediti “İcarə ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları” hesabının müvafiq subhesablarının debeti ilə müxabirələşir.

 

[37] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 4.8-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[38] 10 iyun 2022-ci il tarixli Q-14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202206100014, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 iyun 2022-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ına yeni məzmunda 4.9-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[39] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5-ci hissənin adında əsas fondların hər bir kateqoriyasına” sözləri “əsas fondlara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

18 oktyabr 2018-ci il tarixli Q-09 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810180009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 oktyabr 2018-ci il) ilə “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydaları”nın 5-ci hissənin adında, 5.1-ci, 5.2-ci, 5.3-cü və 5.4-cü bəndlərində “Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat uçotu Standartlarına” sözləri “Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.1-ci bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.1.1-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir,Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, sözləri çıxarılmışdır.

 

[42] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.1.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.1.2. əsaslı təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[43] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.1.3-cü yarımbəndində “əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə” sözləri çıxarılmışdır və “avadanlıqla” sözü avadanlıqlarla” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.2-ci bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.2.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.2.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəflərinin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

 

[46] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.2.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.2.2. əsaslı təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “ Digər tələbli bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[47] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.2.3-cü yarımbəndində “əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[48] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.3-cü bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[49] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.3.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.3.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə cari təmir məsrəflərinin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstehsalat məsrəfləri” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

 

[50] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.3.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.3.2. cari təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[51] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.3.3-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.3.3. cari təmir məsrəflərinin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstehsalat məsrəfləri” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Satışın maya dəyəri” maddəsi üzrə müəyyən edilmiş hesabın müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

 

[52] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.3.4-cü, 5.3.5-ci, 5.3.6-cı yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[53] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.4-cü bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.4.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.4.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə cari təmir məsrəflərinin uçotda əks etdirilməsi üçün “İstehsalat məsrəfləri” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

 

[55] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.4.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.4.2. cari təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, “Törəmə (asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bank hesablaşma hesabları”, “Digər tələbli bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[56] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.4.3-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.4.3. cari təmir məsrəflərinin hesabat dövrünün sonunda xərc kimi tanınması zamanı “İstehsalat məsrəfləri” hesabının müvafiq subhesablarının kreditindən “Satışın maya dəyəri” maddəsi üzrə müəyyən edilmiş hesabın müvafiq subhesablarının debetinə silinir;

 

[57] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.4.4-cü, 5.4.5-ci və 5.4.6-cı yarımbəndlər ləğv edilmişdir

 

[58] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.5-ci yarımbəndində “hər bir kateqoriyası üzrə” sözləri çıxarılmışdır

 

[59] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.5.1-ci yarımbəndində “üzrə məsrəflər” sözləri “ilə əlaqədar məsrəflər üzrə məbləğlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[60] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.5.2-ci yarımbəndində “bir ildən artıq müddətdəyaxud alınma hüququ olmayan,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[61] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.5.3-cü yarımbəndində “bir ildən az müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[62] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.5.4-cü yarımbəndində “uyğun olaraq” sözlərindən sonra “həmin” sözü əlavə edilmişdir.

 

[63] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.5.5-ci yarımbəndində “3.2-ci” sözləri “3.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[64] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.7-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.7. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən birbaşa ödənişlə və ya bu işlər icarəçinin öz vəsaitləri hesabına aparıldıqda, icarə haqqının azaldılması yolu ilə aşağıdakı kimi kompensasiya edilir:

5.7.1. təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən birbaşa ödənildikdə, icarəçinin “Bank hesablaşma hesabları”nın müvafiq subhesablarının debeti və “Qısamüddətli debitor borcları” maddəsi üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

5.7.2. təmir işlərinin dəyəri icarə haqqının azaldılması yolu ilə kompensasiya edilən zaman “Qısamüddətli debitor borcları” maddəsi üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının krediti “İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları” hesabının müvafiq subhesablarının debeti ilə müxabirələşir.

 

[65] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 5.8-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[66] 10 iyun 2022-ci il tarixli Q-14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202206100014, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 iyun 2022-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ına yeni məzmunda 5.9-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[67] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6-cı hissənin adında, 6.1-ci, 6.2-ci, 6.3-cü və 6.4-cü bəndlərdə “İllik maliyyə hesabatlarını Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən tərtib edən təşkilatlarda” sözləri “Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

18 oktyabr 2018-ci il tarixli Q-09 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810180009, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 oktyabr 2018-ci il) ilə “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6-cı hissənin adında, 6.1-ci, 6.2-ci, 6.3-cü və 6.4-cü bəndlərdə “İllik maliyyə hesabatlarını Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən tərtib edən təşkilatlarda” sözləri “Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[68] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.1-ci bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.1.1-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[70] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.1.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.1.2. əsaslı təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[71] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.1.3-cü yarımbəndində “əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə sözləri çıxarılmışdır, “avadanlıqla” sözü “avadanlıqlarla” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[72] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.2-ci bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[73] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.2.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.2.1. yerinə yetirilmiş təmir işləri üzrə əsaslı təmir məsrəflərinin uçotda əks etdirilməsi üçün “Torpaq, tikili və avadanlıqla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabının müvafiq subhesablarının debeti və “Material ehtiyatları”, “Hazır məhsul”, “Mallar”, “Digər ehtiyatlar”, “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyəti üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

 

[74] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.2.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.2.2. əsaslı təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, “Digər uzunmüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[75] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.2.3-cü yarımbəndində “əsas fondların hər bir kateqoriyası üzrə onların balans dəyərinin artırılmasına yönəldikdə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[76] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.3-cü bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[77] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.3.1-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[78] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.3.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.3.2. cari təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[79] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.3.3-cü yarımbəndində “təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir,kreditindən” sözündən sonra Hazır məhsul”,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[80] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.3.4-cü, 6.3.5-ci və 6.3.6-cı yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[81] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.4-cü bəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[82] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.4.1-ci yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir,Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”,” sözləri çıxarılmışdır, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”,” sözlərindən sonra Digər uzunmüddətli kreditor borcları”,” sözləri, “Digər qısamüddətli öhdəliklərsözlərindən sonra “, Digər uzunmüddətli öhdəliklər sözləri əlavə edilmişdir.

 

[83] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.4.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.4.2. cari təmir məsrəflərinin ödənilməsi zamanı “Malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, “İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları”, “Vergi öhdəlikləri”, “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”, “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, “Digər qısamüddətli öhdəliklər” hesablarının müvafiq subhesablarının debeti və “Kassa”, “Bankda olan hesablaşma hesabları”, “Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları”nın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir;

 

[84] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.4.3-cü yarımbəndində təmir məsrəflərinin” sözləri “təmir məsrəfləri üzrə məbləğlərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir,kreditindən” sözündən sonra Hazır məhsul”,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[85] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.4.4-cü, 6.4.5-ci və 6.4.6-cı yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[86] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.5-ci bəndində “hər bir kateqoriyası üzrə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[87] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.5.1-ci yarımbəndində “üzrə məsrəflər” sözləri “ilə əlaqədar məsrəflər üzrə məbləğlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[88] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.5.2-ci yarımbəndində “bir ildən artıq müddətdə” və “yaxud alınma hüququ olmayan,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[89] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.5.3-cü yarımbəndində “bir ildən az müddətə” sözləri çıxarılmışdır.

 

[90] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.5.5-ci yarımbəndində “3.2-ci” sözləri “3.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[91] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.7-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.7. İcarəyə götürülmüş və uçota alınmamış əsas fondlar üzrə təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən birbaşa ödənişlə və ya bu işlər icarəçinin öz vəsaitləri hesabına aparıldıqda, icarə haqqının azaldılması yolu ilə aşağıdakı kimi kompensasiya edilir:

6.7.1. təmir işlərinin dəyəri icarəyə verən tərəfindən birbaşa ödənildikdə, icarəçinin “Bankda olan hesablaşma hesabları”nın müvafiq subhesablarının debeti və “Qısamüddətli debitor borcları” maddəsi üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir;

6.7.2. təmir işlərinin dəyəri icarə haqqının azaldılması yolu ilə kompensasiya edilən zaman “Qısamüddətli debitor borcları” maddəsi üzrə müəyyən edilmiş hesabların müvafiq subhesablarının krediti “İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları” hesabının müvafiq subhesablarının debeti ilə müxabirələşir.

 

[92] 15 may 2018-ci il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201805150003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 may 2018-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın 6.8-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[93] 10 iyun 2022-ci il tarixli Q-14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202206100014, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 iyun 2022-ci il) ilə Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ına yeni məzmunda 6.9-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status