AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
20.10.1999
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
170
ADI
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-10-1999, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 604)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.07.1999
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
070.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

"Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habələ yeraltı işlərin siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar müvafiq qanuna əsasən 1999-cu il iyul ayının 1-dən qüvvəyə minir.

 


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 20 oktyabr 1999-cu il
№ 170

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1999-cu il 20 oktyabr tarixli 170 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin
SİYAHISI

I. METAL EMALI

Əritmə işləri

vaqrançı;

əl ilə vurub çıxarmada məşğul olan tökmələrin çıxardıcısı;

qazçı;

şixtanı vaqrankalara və sobalara əl ilə dolduran şixta töküçüsü;

metal töküçüsü;

tökmələri bişirən;

əl ilə torpaqdan qəlib hazırlayıcı;

kokilçi-yığıçı;

metallar və ərintilər üzrə tökücü;

təzyiq altında tökmə üçün maşınlarda töküçü;

mərkəzdənqaçma tökmə maşınlarında məşğul olan vakum, mərkəzdənqaçma-vakum və mərkəzdənqaçma tökmə üzrə tökücü;

körpülü kranın idarə edilməsi ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı);

epoksid qətranlardan olan modellər üzrə modelçi;

metalların qızdırılması ilə məşğul olan:

induksion qurğularda;

sobaların əl ilə doldurulması və sobaların işləməsinə nəzarət etməklə məşğul olan

metal qızdırıcı;

sumbatçı:

pnevmatik alətlərlə işləyən kəsici;

metallar və xəlitələr üzrə əridici;

qaynar tökmələrin konveyrlərdə asılması və tökmə sexlərinin tunellərində avadanlıqlara xidmət və onların təmiri ilə məşğul olan fəhlələr;

maşınla qəlibləmədə qəlibçi;

əl ilə qəlibləmədə qəlibçi;

qəliblərin yığıcısı;

ox, qəlib və qəlib materiallarının quruducusu;

termist;

tunel və zirzəmilərdən yanmış torpağın yığışdırılması ilə məşğul olan, tökmə sexlərində süpürgəçi;

istehsalat binalarının süpürcəçisi;

əl və maşınla qəlibləmə işləri ilə məşğul olan, örtüklü forma qəliblərin qəlibçisi;

əl və maşınla görülən işlərdə məşğul olan əridilən modeollərin qəlibçisi;

maşınla qəlibləmə üzrə qəlibçi;

əl ilə qəlibləmə üzrə qəlibçi;

metalların, tökmələrin, məmulatların və detalların təmizləyicisi.

Qaynaq işləri

işin əl ilə yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan qazla kəsici;

işin əl ilə yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan qaz qaynaqçısı;

bağlı tutumlarda (sisternlərdə, qazanlarda və s.), həmçinin hündürlüyü 10 m-dən yuxarı olan rabitə qurğularında (qüllələrdə və dirəklərdə) və hündürlüklərdə görülən işlərdə işləyən qaz qaynaqçısı;

işin əl ilə yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan elektrik-qaz qaynaqçısı;

əl ilə qaynaq üzrə elektrik qaynaqçısı;

bağlı tutumlarda (sisternlərdə, qazanlarda və s.),həmçinin hündürlüyü 10 m-dən yuxarı olan rabtə qurğularında (qüllələrdə və dirəklərdə) və hündürlükdə görülən işlərlə işləyən il ilə qaynaq üzrə elektrik qaynaqçısı;

Qazanxana,soyuq ştamplama, sıxma və məftilçəkmə işləri

işləri əl ilə görən sıxıcı;

pərçimçi;

qazançı;

pnevmatik alətlərlə işləyən yığıcı-pərçimçi;

əl ilə işləyən pnevmatik alətlə görülən işlərdə məşğul olan oymaçı;

iri seriyalı istehsalatda soyuq ştamplama ilə məşğul olan ştamplayıcı.

Dəmirçi-presləmə və termik işləri

isti işlərdə məşğul olan bandajçı;

pres və çəkiclərlə işləyən dəmirçi;

dəmirçi-ştamplayıcı;

diametri 10 mm-dən yuxarı olan məftillərdən yay hazırlanması üzrə isti işlərdə məşğul olan yayçı;

isti halda həlqələrin vərdənələnməsi ilə məşğul olan verdənələyici;

isti metalın emalı ilə məşğul olan ressorçu;

dövri və fasiləsiz fəaliyyətdə olan plazma və elektrik sobalarında metalın emalı ilə məşğul olan termist (avtomatlaşdırılmış proseslərdə məşğul olanlardan başqa).

Metalörtüyü və rəngləmə

qalvançı;

kesson-çənlərin daxilində kipləşdirmə ilə məşğul olan kipləşdirici;

nitrat boyalarla işləyən rəngsaz;

daimi olaraq isti üsulla qurğuşunlaşdırma ilə məzşğul olan qurğuşunlaşdırıcı;

bağlı tutumlarda emalın tozlandırılması ilə məşğul olan fəhlələr;

boya və lakların təmizləyici-yuyucusu;

aşındırıcı.

Metalların mexaniki emalı

sumbatlayıcı;

cilalayıcı;

dartıb nazikləşdirici;

metalların preslərdə və qayçılarla kəsilməsi üzrə kəsiçi;

cila (qabıq soyucu) dəzgahlarında işlə məşğul olan kəsici;

quru cilalama ilə məşğul olan cilalayıcı;

xırdalama maşınları ilə detalların və məmulatların təmizlənməsi ilə məşğul olan metalların, tökmələrin, məmulatların və detalların təmizləyicisi.

Cilingər və çilingər-quraşdırma işləri

pnevmatik alətin tətbiqi ilə məşğul olan pərçimləyici iş prosesində titrəməni işləyənin əlinə ötürən pnevmoalətlərlə iş görən dəlici-pnevmatçı;

aşağıdakı işlərdə məşğul olan:

a) isti-prokat, aşındırma, minalama, üzvü silisium laklardan istifadə etməklə izolyasiya, kabel istehsalında qurğuşunlama sexlərində və şöbələrində avadanlığın sazlanması;

b) selen və şoopirovka aparatlarında (avadanlıqlarında) isti təmirdə;

s) üzvi silisium lakların və tərkibində 40 faiz və daha artıq toluol, ksilol olan lakların hazırlanması, istifadəsi sexlərində və şöbələrində avadanlıqları sazlayıcı;

ç) qapalı yanacaq ambarlarında və istilik elektrik stansiyalarının neft təsərrüfatlarında avadanlıqların təmiri, eləcə də tunellərdə və istilik şəbəkələrinin teplofikasiya kameralarında avadanlıqların təmiri;

əlvan metalların və ərintilərin istehsalında vatercaket sobalara xidmət;

kokillərin isti vəziyyətdə sazlanması və təmiri;

ə) qurğuşunlu akkumulyatorlar istehsalında bilavasitə üyütmə, yaxma, formalaşdırma, tökmə, trubka-doldurma, qarışdırma və yığma sexlərində;

etilləşdirilmiş benzinlə işləyən və bokslarda yerləşdirilən motor sınağı stansiyalarında texnoloji avadanlığın təmiri üzrə çilingər-təmirçi.

Qurğuşunla işlər

qurğuşun məmulatların əridilməsi, tökülməsi, prokatı, dartıb nazikləşdirilməsi, ştamplanması, habelə kabellərin qurğuşunlaşdırılması və qurğuşun akkumulyatorların lehimlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr.

II. TİKİNTİ, QURAŞDIRMA VƏ TƏMİR-TİKİNTİ İŞLƏRİ

əl ilə işləyən əyici dəzgahlarda və qayçılarda, həmçinin karkasların əldə qurulması işində məşğul olan armaturçu;

əl işi ilə məşğul olan asfaltbetonçu, asfaltbetonçu-bişirici;

monolit konstruksiyalara və qurğulara betonun əl ilə düzülməsi, betonun, torpağın və qırmadaş-çinqıl əsasların əl ilə, əl vibratorları və pnevmatik alətlərlə sıxlaşdırılması ilə məşğul olan betonçu;

bitum bişirən;

hidromontyor;

əl ilə asfalt-beton döşəmələrin təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi;

keçidlərin qazılması ilə məşğul olan yerqazan;

əhəngsöndürən;

termik üsulla izolə edən izoliyaçı;

modullu tam silikat kərpiçlərin düzülməsi üzrə bənna; kessonçu-aparatçı, kessonçu-keçidqazan, kessonçu-çilingər, kessonçu-elektrik quraşdırıcısı;

turşuya davamlı qatları çəkən yapışqançı;

polad dam üzrə taxtapuşçu;

avtoqudron döşəyicinin maşinisti, avtoçuxurqazanın maşinisti;

qreyder-elevator maşinisti;

gücü 150 a.q. və daha artıq olan daxiliyanma mühərrikli elektrik stansiyasında işləyən səyyar elektrik stansiyasının maşinisti;

qır əridən səyyar qurğuların maşinisti, beton soran qurğuların maşinisti;

birçalovlu ekskavatorun maşinisti, rotorlu ekskavatorun (kanal və xəndək qazan) maşinisti;

səyyar asfaltbeton qarışdırıcının maşinisti;

asfaltbeton düzücünün maşinisti;

asfaltbeton örtüyü termik üsulla qızdıran maşınlara xidmətlə məşğul olan maşinist;

avtoqreyder maşinisti;

buldozer maşinisti;

skreper maşinisti;

daxiliyanma mühərriki ilə işləyən səyyar elektrik qaynaq aqreqat maşinisti;

metallaşdırıcı;

hündürlükdə rabitə-antena işləri üzrə məşğul olan quraşdırıcı;

hündürlükdə və hündürlüyə çıxmaqla işlərdə məşğul olan polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması üzrə quraşdırıcı;

kanalisaziya sisteminin təmiri ilə məşğul olan sanitar-texniki sistemlərin və avadanlığın quraşdırıcısı;

sobaların və qazanların odluqlarının isti təmiri ilə məşğul olan odadavamcı;

istilik elektrik stansiyalarının (İES) və su elektrik stansiyalarının (SES) tikintisində qazan qurğularının daxilinin hörülməsi ilə məşğul olan odadavamçı;

qurğuşun lehimləyicisi;

qumvuran;

bütün dülgərlik işləri ilə məşğul olan dülgər;

əl və pnevmatik alətlərdən istifadə etməklə beton, dəmir-beton və daş (kərpiç) konstruksiyalarda deşiklərin (şırımların, oyuqların) açılması ilə məşğul olan fəhlələr;

plitələrin sındırılması işlərində, binaların və qurğuların sökülməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

tikinti-quraşdırma pistoletlərdən istifadə etməklə konstruksiyaların və detalların bərkidilməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

ağac kötüklərinin çıxarılması ilə məşğul olan fəhlələr; pnevmaalətlərdən istifadə etməklə əl ilə dəmir-beton dayaqların baş hissələrinin kəsilməsi, beton və dəmir-beton konstruksiyaların sındırılması, betonların yuxarı hissələrinin kəsilməsi ilə məşğul olan fəhlələr, sənaye müəssisələrində dəmir-beton borularının düzüçüsü:

sənaye müəssisələrində kərpic boruların düzüçüsü.

III. TİKİNTİ MATERİALLARININ İSTEHSALI

Divar və yapışdırıcı materialların istehsalı

əhəngi sobalardan (həlqəvi, kameralı, saxtalı və yerüstü) əl ilə boşaldan;

yandırılmış məmulatların: kərpiçin, kirəmitin və keramit blokların həlqəvi, yerüstü, şaxtalı, kameralı sobalardan əl ilə çıxarılmasında məşğul olan çıxardıcı;

drenaj boruların və kərpiçlərin əl ilə çeşidlənməsi ilə məşğul olan divar və yapışdırıcı materialların nəzarətçisi;

gildən olan xam kərpiçin yandırılması üzrə həlqəvi sobalara xidmətlə məşğul olan divar və yapışdırıcı materialların yapışdırıcısı;

xam kərpicin, kirəmitin, keramit blokların həlqəvi, yerüstü və kameralı sobalara əl ilə qoyulması ilə məşğul olan sobaya qoyucu;

yeni hazırlanmış və qurudulmuş kərpicin çıxarılması və düzülməsi ilə məşğul olan divar və yapışdırıcı materialların istehsalında çıxardıcı-düzücü.

IV. MƏDƏN İŞLƏRİ

Açıq mədən işləri, işləyən və tikilən şaxtaların və mədənlərin üz səthi, zənginləşdirilmə, aqlomerasiya, briketləşdirilmə, mədən və əsaslı-mədən işləri üzrə ümumi peşələr

şpurların qazmaçısı;

partladıcı;

yararsız layların yükləyicisi;

yanğının qarşısının alınması və söndürülməsi üzrə mədən fəhləsi;

faydalı qazıntılardan süxur və kənar əşyaların təmizlənməsi ilə məşğul olan mədən fəhləsi;

bərkidici materialların şaxtaya daşınması ilə məşğul olan yeraltı mədən fəhləsi;

qazıntıların və süxurların yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükləyici;

bərkidici materialları şaxtaya daşıyıcı (yerüstü işlərdə);

yol-xətt fəhləsi;

xırdalayıcı;

dəmirçi-burdoldurcu;

bərkidici;

yükvuran maşının maşinisti;

qazma qurğusunun maşinisti;

şaxtaların səhtdən dibə qədər olan hissəsinin tam qazılması üzrə qurğunun maşinisti;

ekskavator maşinisti;

karxanalarda, kəsimlərdə, yararsız laylarda əl işi ilə məşğul olan yol montyoru;

vaqonetlərin əl ilə diyirləndirib gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan aşırıcı;

qazmaçı;

vaqonetlərin əl üsulu ilə itələyib qurğulara verilməsi ilə məşğul olan liftçi;

bunkerlərin təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici;

açıq mədən işlərində məşğul olan və avadanlıqların təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingəri (çilngər);

mədənçıxarmada avadanlığın, mexanizmlərin, su və hava magistrallarının təmiri və xidməti ilə məşğul olan növbətçi elektrik çilingəri (çilingər).

Zənginləşdirmə, aqlomerasiya və briketləşmənin ümumi peşələri

bunkerçi;

qəlbirçi (şadaracı);

xammal, qum, yanacaq, reaktivlər və əlvan metalların konsentrantları ilə əlaqədar işlə məşğul olan yükləyici;

gil-torpaq istehsalında isti kəsəklərin parçalanması üzrə doğrayıcı;

civə istehsalında xammalın və materialların yandırılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan yandırıcı;

qara, əlvan və nadir filizlərin tozunda iki faiz və daha artıq silisium 4-oksidi olan flüorit və kömürün parçalanması, xırdalanması, üyüdülməsi və xəlitə düzəldilməsi işlərində işlərin əl ilə yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan zənginləşdirmə, parçalama-çeşidləmə fabriklərinin, mədənlərin, şaxtaların və metallurgiya müəssisələrinin fəhlələri və ustaları;

qurğuşunun zənginləşdirilməsi sexlərində məşğul olan fəhlələr;

niobium (loparit) filizlərinin zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

süzgəcçi.

Metropolitenlərin, tunellərin və xüsusi təyinatlı yeraltı qurğuların tikintisi

mədən avadanlıqlarının quraşdırıcısı;

yerüstü işlərdə qazmaçı.

Filiz çıxarılması

filizi torpaq mədənlərinin mədən fəhləsi;

draqerçi;

baltataxan;

draqa maşinisti;

draqa motorçusu;

reaktiv qurğu maşinisti.

Filizlərin aqlomerasiyası

isti aqlomerat tökücüsü.

Ozokerit və dağ mumunun istehsalı

distillə aparatçısı;

ayırma aparatçısı;

xırdalayıcı;

briket pressinin maşinisti;

mayetökən maşının maşinisti;

V. GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT VƏ TOPOQRAFİYA-GEODEZİYA İŞLƏRİ

partladıcısı;

geodez nişanlarının quraşdırıcı;

səyyar şəraitdə növbətçi və avadanlığın təmir üzrə məşğul olan elektrik çilingəri (çilingər).

VI. QURĞULARIN QAZILMASI

neft və qaz quyularının istismarı və kəşfiyyat qazmalarının qazmaçısı;

buruqquraşdırıcı, buruqquraşdırıcı-qaynaqçı;

buruqquraşdırıcı - elektrik montyoru;

buruq qurucusunun maşinisti;

quyuların sementlənməsi üzrə maşinist, sementləyici

qurğunun motorçusu, sement-qum qarışdıran

qurğunun motorçusu;

boruların məngənə ilə sıxıcısı;

neft və qaz quyularının istismarı və kəşfiyyatı quyularının qazılması üzrə qazmaçı köməkçisi (birinci), neft və qaz quyularının istismarı və kəşfiyyatı quyularının qazılması üzrə qazmaçı koməkçisi (ikinci);

əl ilə məhlulun hazırlanması işi ilə məşğul olan qazma məhlulunun hazırlayıcısı;

bilavasitə mədəndə qazma avadanlığının təmiri ilə məşğul olan çilingər-təmirçi;

bilavasitə mədəndə məşğul olan mədənlərə xidmət üzrə çilingər;

buruq qıfıllarının quraşdırıcısı;

buruqlara xidmət üzrə elektromontyor.

VII. NEFT VƏ QAZ HASİLATI

dənizdə üzən qazma aqreqatının qazmaçısı, quyunun əsaslı təmir qazmaçısı;

qaldırıcı mexanizmin maşinisti, yuyucu aqreqatın maşinisti, parafinsizləşdirmə səyyar buxar qurğu maşinisti;

səyyar kompressor maşinisti;

layların hidravlik yarılması üzrə operator;

quyuların yeraltı təmiri üzrə operator;

qurğuların kimyəvi işlənməsi üzrə operator;

quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması üzrə operator;

dənizdə üzən qazma aqreqatı qazmaçının koməkçisi, quyunun əsaslı təmir qazmaçısının köməkçisi;

daima yeraltı neftçıxarma ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr;

estakadaların və dəniz qazma özüllərinin quraşdırılması və təmiri üzrə çilingər;

neft-mədən avadanlığının təmiri və texnoloji avadanlığın quraşdırılması və xidməti ilə məşğul olan təmirçi-çilingər;

texnoloji avadanlığa xidmət və onun təmiri ilə məşğul olan, elektrik avadanlığına xidmət və təmir üzrə elektromontyor.

VIII. QARA METALLURGİYA

Qara metallurgiyada ümumi peşələr

isti metalın damğalayıcısı;

metalla əridilmiş işlərdə məşğul olan çalovçu;

metallurgiya istehsalatında kran maşinisti;

isti metalın nəqledici-maşinisti;

boru və prokat istehsalının metodiki, kameralı sobolarında və quyularında işlə məşğul olan metal qızdırıcısı;

işdə pnevmatik alətlə məşğul olan metalın səthi emalçısı;

odla təmizləmə ilə məşğul olan metalın səthi qüsurlarının emalçısı;

əl ilə yükləmə və boşaltma ilə məşğul olan doldurma, odadavamlı materialların və termik qarışıqların hazırlayıcısı;

maye metalın əridilməsi və tökülməsi işləri ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr;

işin əl ilə yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan isti metalın kəsiçisi;

isti metalı yığışdıran;

metallurgiya istehsalatında tullantıları yığışdıran;

şıxtaçı;

şlakçı;

metalın qüsurlarının aradan qaldırılması işləri ilə məşğul olan cilalayıcı;

tədarüklərini, külçələrin, şprislərin və hazır məhsulun mexanikləşdirilməmiş ambarlarında məşğul olan metal qalaqlayıcı;

Domna istehsalatı

domna sobalarının bunkerçisi;

domna sobasının yuxarısında olan;

domna sobasının su kəməri işçisi;

domnaşlakının xırdalayıcısı;

domna sobasının kürəçisi;

tərəzi - vaqon maşinisti;

şixta ötürən maşinist;

skipçi;

Poladəritmə istehsalatı

doldurma maşınının maşinisti;

polad qəliblərin hidrotəmizləyici və yağlayıcı maşinisti;

yanacaqdoldurma maşınının maşinisti;

mikserçi;

blokların doldurucusu;

turşu əridicisi;

poladtökmə qanovların hazırlayıcısı;

ərntilərin tökülməsi üçün tərkiblərinhazırlayıcısı;

marten şobası poladəridəninin komplekçisi, elektrik şobası polpdəridmənin köməkçisi, dəmirin düzgün bərpası şobası poladəridəninin köməkçisi, konverter poladəridəninin köməkçisi, elektrik şlakın qurğusunun poladəridəninin köməkçisi;

poladtökən;

konvertor poladəridəni, marten şobasının poladəridəni, dəmirin düzgün bərpası şobasının poladəridəni, elektrikşlakı əridicisi qurğusunun poladəridəni, elektrik şobasının poladəridəni,

Prokat istehsalı

pek bişirən;

istis prokat maşının yaymaçısı;

təbəqəvuran;

isti prokat maşını yaymaçısının köməkçisi;

rels bərkidilməsi üçün presləyici-deşikaçan;

sortluq dəmir prokatı istehsalında məşğul olan çilingər-bələdçi;

stopaçı.

Boru istehsalı

kalibrləmə maşınının yaymaçısı, borunun isti prokatı maşınının yaymaçısı, boruların soba qaynaqlı maşınının yaymaçısı;

borunun soyuq prokatı yayıçısı, boruqəlibləmə maşınının yaymaçısı;

mexanikləşdirilməmiş maşında məşğul olan boru məftilçisi;

soyuq boruların vəbalonların əl ilə daşınması ilə məşğul olan yükləyici;

presdə boru kalibrçisi;

boruların çıxdaşları üzrə məşğul olan, pres və çəkiç dəmirçisi;

borunun isti prokatı maşınının yayımçısının köməkçisi, borunun soyuq prokatı maşınının yayımçısının köməkçisi;

soyuq boruların və balonların əl ilə kəsilməsi ilə məşğul olan boru və tədarük kəsiçisi.

Ferroərinti istehsalatı

ferroərinti sobalarının ocaqçısı;

vanadiyi beş oksidlinin əridilməsi ilə məşğul olan əridici;

feroərinti əridicisi;

fəhlələr, alüminiotermik üsulla metalxromun və xrom tərkibli ərintilərin alınmasıilə məşğul olan fəhlə;

açıq tipli qövslü sobalarda silisiumlu ərintilərin əridilməsi ilə məşğul olan fəhlələr.

Koks-kimya istehsalatı

barilyetçi;

qapıçı;

dozalaşdırıcı;

naftalinin xırdalanması və qablaşdırılması ilə məşğul olan xırdalayıcı;

lükçü;

benzolun istehsalı, onun hidrotəmizlənməsi və rektifikasiyası ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər;

koks batareyalarının xidməti ilə məşğul olan çilingər-təmirçi;

koks məhsullarının tutulması sexində fenol qurğularına xidmətlə məşğul olan skruberçi-nasosçu.

Odadavamlıların istehsalatı

xəlitə hazırlayan maşınların məkiklərinin əl ilə yükləmə və boşaldılması ilə məşğul olan, xəlitə hazırlayan maşınların məkikçisi;

sobalarda əl ilə doldurma və boşaltma ilə məşğul olan kürəçi;

köpüklü mayenin tökücüsü-hamarlayıcısı;

tunel vaqonlarında və sobalarında əl ilə görülən işlərdə sazlayıcı;

məmulatın və yarımfabrikatların çeşidləyicisi;

odadavamlı məmulatların qəlibləyicisi;

əl ilə məşğul olan şixtaçı-dozalaşdırıcı.

Metalların təkrar emalı

tullantıların və metalqırıntıların doğranması ilə məşğul olan qazkəsicisi.

IX. ƏLVAN METALLURGİYA

Əlvan metallurgiyanın ümumi peşələri

alüminium, silisium və siluminin istehsalında anodların dib hissələrinin təmiri ilə məşğul olan anod təmirçisi (yapışdırıcı);

qaynar aqqlomerantın (diyirlədici) boşaldalması və onun şixta (xammal) ambarlarında qəbulu ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı);

mis və nikelin elektroliz sexində məşğul olan kran maşinisti (krançı);

mis və nikelin əridilməsi işi ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı);

alüminium, silumin və silisium istehsalında katod oxu altında dərinləşdirmə qazması ilə məşğul olan vannaların təmirində quraşdırıcı;

odadavamçı;

əridici;

deşici;

bərk xəlitəli məmulatların bitişdiricisi;

əsas metallurgiya sexlərində metallurgiya avadanlığının təmiri və xidməti ilə məşğul olan təmirçi-çilingər;

elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektromontyor;

qalay istehsalı sobalarında məşğul olan şixtaçı.

Əlvan və nadir metalların istehsalı

Əlvan metallardan tozların hazırlanması

alüminium istehsalında anodçu;

aparatçı-hidrometallurq;

titan dodaqçığı vurub çıxardan;

metal boşaldan - tökən;

filizin xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı;

əritmə sexlərində məşğul olan şixta yükləyicisi;

katodçu;

konveyterçi;

kondensatorçu;

şixta hazırlama sexlərində məşğul olan dəyirman maşinisti;

sobaların və vannaların sökülməsi və quraşdırılması ilə məşğul olan reaksion aparatların quraşdırıcısı;

reaksion aparatlarının təmiri və bərpası ilə məşğul olan reaksion aparatların quraşdırıcısı;

civəpüskürdən;

nadir metalların və titanını distillə edilməsi və bərpasına baxan sobaçı;

nadirtorpaqlı metalların və titantərkiblilərin emalı üzrə sobaçı;

nikel tozunun bərpası üzrə sobaçı;

sink tozunun istehsalında sobaçı;

velssobalarında sobaçı;

sexlərdə (sahə və şöbələrdə) 4-xlorlu titanın (tetraxloridin) istehsalı ilə məşğul olan ustalar və fəhlələr;

sexlərdə lokarit konsentratının xlorlaşdırılması ilə məşğul olan usta və fəhlələr;

sexlərdə (sahə və şöbələrdə) tetroxloridin bərpası və metal titan istehsalında metalın ayrılması ilə məşğul olan ustalar və fəhlələr;

şöbələrdə (sahələrdə) titan xammalının (pasa) rektifikasiyası və xlorlaşdırılması ilə məşğul olan ustalar və fəhlələr;

flyuminq qurğusunda pasanın sublimasiya prosesi üsulu ilə (qalay istehsalında) emalı şöbəsində məşğul olan fəhlələr;

nikelin elektrolizi sexlərində məşğul olan fəhlələr və ustalar;

əritmə sexlərində və civə istehsalında qalığın təkrar emalı ilə məşğul olan fəhlələr;

zənginləşdirmə fabriklərinin reagent şöbələrində məşğul olan reagent məhlulçusu;

əritmə və saflaşdırma sexlərində şixtaların nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqliyyatçı;

şixtanın tərkibi və hazırlanması sexlərində məşğul olan şixtaçı;

vannaların əl ilə təmizlənməsi ilə məşğul olan elektrolit vannalarının şlamlayıcısı;

əridilmiş duzların elektrolizçisi.

Əlvan metalların təzyiqlə emalı

əlvan metalların və onların ərintilərinin yayılması ilə məşğul olan isti metalın yayıcısı;

əlvan metalların şaberçisi.

Allüminium elektroliz üsulu ilə istehsalı

elektroliz üsulu ilə allüminium istehsalında məşğul olan fəhlələr və ustalar.

Gil-torpaq istehsalatı

çətin keçilən yerlərdə hidravlik və pnevmatik yükləyici-boşaldıcının təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan yükləyici-boşaldıcı maşinist.

İkiqat superfosfatın istehsalı

qurutma üzrə aparatçı;

aktiv xammalın ayrılması ilə məşğul olan ayırma üzrə aparatçı;

neytrallaşdırma üzrə aparatçı;

absorbasiya üzrə aparatçı;

süzülmə üzrə aparatçı;

əhəng söndürülməsi üzrə aparatçı.

X. ELEKTRİK STANSİYALARININ AVADANLIQLARININ İSTİSMARI, ELEKTRİK STANSİYALARININ VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN AVADANLIQLARIN TƏMİRİ

qazanların üfürməsi və şlakdan təmizlənməsi ilə məşğul olan qazan avadanlığı üzrə maşinist-baxıcı; qazan və tozhazırlama sexlərinin avadanlıqlarının əl ilə təmiri üzrə cilingər;

isti qazanların təmiri ilə məşğul olan çilingər-təmirçi;

yanacaqötürücü avadanlığın təmiri üzrə çilingər;

qurğuşun oksidi tərkibli preparatla örtülmüş kabel keçidlərinin təmiri və qurğuşunlu kabel muftaları və örtüklərinin lehimlənməsi ilə məşğul olan kabel xətlərinin təmiri və quraşdırılması üzrə elektrik montyoru; yüksəkvoltlu elektrik ötürücü xətlərinin hündürlükdə təmiri ilə məşğul olan elektrik ötürücü hava xətlərinin təmiri üzrə elektrik montyoru.

XI. ABRAZİVLƏRİN İSTEHSALI

abraziv məmulatların qurğuşunla doldurulması ilə məşğul olan abraziv dairələrin tarazlaşdırıcı-doldurucusu;

abrazivlərin istehsalında müqavimət sobalarının isti sökülməsi ilə məşğul olan buldozer maşinisti;

abraziv materialların əridicisi;

silisium karbidinin əridicisi;

korund sexində məşğul olan sobanın dibinin təmizləyicisi;

silisium karbidi istehsalı sexində məşğul olan müqavimət sobalarının sökücüsü;.

XII. ELEKTROTEXNİKA SAHƏSİ

Elektrotexnika sahəsinin ümumi peşələri

civə distilləyicisi;

açıq çivə ilə məşğul olan civə düzləndiriciləri qəlibçisi.

Elektrik-kömür istehsalı

pek əridilməsi ilə məşğul olan fəhlələr.

Kabel istehsalı

isti üsulla qurğuşunun preslenməsi ilə məşğul olan qurğuşun və ya allüminium kabellərinin presləyicisi;

yalnız qurğuşun örtüklərin çıxarılması ilə məşğul olan kabel məmulatlarından örtüyü çıxardan. 

Qurğuşunlu akkumulyator istehsalı

qurğuşun ərintilərindən məmulatların tökücüsü;

quru kütlənin (qurğuşunlu akkumulyatorlar üçün) qarışdırıcısı;

qurğuşun ərintilərinin əridicisi;

formaya salınmış qurğuşun lövhələrin ştamplanması-bölünməsi ilə məşğul olan akkumulyator lövhələrinin kəsicisi.

Cərəyanın kimyəvi mənbələrinin hazırlanması

turşulu akkumulyatorların istehsalı ilə məşğul olan aktiv kütlənin hazırlayıcısı.

XIII. RADİOTEXNİKA VƏ ELEKTRON SAHƏSİ

Elektron texnikasının ümumi peşələri

sobalarda kristallizatorda maqnit ərintilərinin tökücüsü;

bilavasitə termobarokameraların daxilində olmaq şərtilə + 280 S və yuxarı, - 600 S və aşağı temperaturda elektron texnikası cihazlarının sınaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan detalların və cihazların sınaqçısı;

şooərintilərin və vismutun əridicisi.

XIV. UÇAN APARATLARIN İSTEHSALI VƏ TƏMİRİ

etilli benzinlə işləmiş motorların və aqreqatların təmiri ilə məşğul olan aviomühərriklərin və aqreqatların təmiri üzrə çilingər.

XV. GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ

vibrasiya stolunda, vibrasiya meydanında, kasset qurğularında və əl vibratorları ilə işlə məşğul olan dəmir-beton gəmilərin armaturçusu;

isti əymə ilə məşğul olan gəmi əyicisi;

gəmi qazançısı;

çənlərdə, ikinci dib sahəsində, isti yeşiklərdə və gəminin digər çətin keçilən sahələrində, rəng işləri ilə, habelə göstərilən sahələrində köhnə rəngin təmizlənməsi işi ilə məşğul olan rənqsaz, gəmi izolyasiyaçısı;

isti işlərdə məşğul olan gəmi məmulatlarının hazırlanması üzrə misqər;

gəminin bağlı bölmələrində işləyən gəmi dülgəri;

yanaşıdurma;

zavod və dövlət sınaqlarında təhvilvermə komandasının işçiləri;

əl pnevmatik alətləri ilə işləyən gəmi kəsicisi;

suüstü gəmilərin bölmələrdə, bloklarda və tərsanələrdə quraşdırılmasında öz işini daima elektrobirləşdirmə, qazla kəsmə və əl pnevmatik alətilə metalın emalı ilə əvəzləşdirməklə, eləcə də gəmilərin təmiri ilə məşğul olan gəmilərin metal korpuslarının yığıcısı;

təmir zamanı gəmilərin daxilində quraşdırma işləri ilə məşğul olan gəmi çilingəri-quraşdırıcısı;

gəmi təmirçisi-çilingər, gəmilərin daxilində işlə məşğul olan çilingər-gəmi təmirçisi;

bağlı otaqlarda və gəmilərin daxilində gəmi dizellərinin tənzimlənməsi və sınağı ilə məşğul olan qurğu və aparatların sınağı üzrə çilingər mexanik;

gəmi-takelajçı;

gəmi boruçəkənləri.

XVI. KİMYA İSTEHSALATI

Kimya istehsalatının ümumi peşələri

pekin əridilməsi və nəcibləşdirilməsi ilə məşğul olan əritmə aparatçısı;

kauçukun deşiklənməsi-buxarlanması ilə məşğul olan buxarlandırıcı;

aparatların və tutumların daxilində, quyularda, sənaye və çirkab kanalizasiyalarının kollektorlarında işləyən fəhlələr;

işləri xüsusi qurğular və inventar taxtabəndlər və başqa qurğular olmadan hündür nərdivanlarda və pilləkənlərdə yerinə yetirən fəhlələr;

benzol, ksilol, toluol, selen və selentərkibli maddələrin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr;

istehsalat binalarının flüor, hidrogen-flüorid və flüoridlər ayrılan işçi zonalarının istehsalat işçiləri;

Qeyri-üzvi maddələrin istehsalı

Kalsium-karbidin istehsalı

növbələrdə çalışan və sobalara xidmət və karbidin əl ilə xırdalanması ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Flüorit turşusunun istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Sianid turşusunun istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Fosgen istehsalı

növbələrdə çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Civə və civə birləşmələrinin istehsalı

növbələrdə çalışan və məsafədən idarəetmə istehsalatlarından başqa, texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Sarı fosforun istehsalı

növbələrdə çalışan və bilavasitə şaxtaların çatdaq sobalarına, bişirmə və aqlomerasiya sobalarına, xırda parçaların dənələşdirilməsi qurğularına xidmətlə, fosforun elektrosublimasiyası şöbələrində, fosfor tutumlarının doldurulmasında, fosforun anbar tutumlarına, fosfor şlamlarına, şlamın distilləsinə xidmətlə və yanar maye şlaklarının emalı ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Fosfor 3-xlorid və fosfor 5-sulfidin istehsalı

növbələrdə çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Qırmızı fosforun istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Xlorun civə üsulu ilə istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr

Maye xlorun və xlor 4-oksidin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr.

Xlorlu əhəngin və kalsium hidroxloridin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Allüminium xloridin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Xlorlu kükürdün və stibium 5-xloridin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Mis 2-xloridin, sink xloridin və qalay xloridin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, iütəxəssislər və fəhlələr.

Sianid duzları və birləşmələrinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

İşıqtərkibilərin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Altıvalentli xromun və natrium sulfidin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Silisium 4-oksidin (ağ dudanın) və aerosilin istehsalı

quru əmtəəlik malların qurudulması və qablaşdırılması mərhələlərində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Kükürdlü karbonun (karbon 4-sülfidin) istehsalı

retort və kondinsasiya bölmələrində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Flüor, hidrogen-flüorid və flüoridlərlə iş

rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr (hidrogen-florid turşusu və flüoridlər tətbiq etməklə görülən işlərdən başqa).

Arsenat və arsenit birləşmələrinin istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Silisium 4-xloridin istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr

Texniki yodun istehsalı

yodun sıxılmasında məşğul olan fəhlələr

Üzvi kimya məhsullarının istehsalı

Benzatron və onun xlorlu və bromlu törəmələrinin, vilontronun istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Anilinin, paranitroanilinin, anilin duzlarının və flyusların istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Benzidinin və onun analoqlarının istehsalı

göstərilən maddələrin əridilməsində və bilavasitə istehsalatda məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər, qulluqçular və fəhlələr.

Kardon 4-xloridin, qolovaksin, rematolun və sovolun istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Xlorpikrinin istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Tərkibində arsen olan katalizatorların istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Sıramın, tərkibində civə və arsen olan pestisidlərin istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Xlorprenin istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Xlorpren kauçuku və lateskinin istehsalı

polimerləşmə və məhsulun ayrılması ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr.

Etil mayesinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr. 

Benzolun, toluolun, ksilolun istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Polipropilen istehsalı

titan 3-xloridin və dietilamonium xloridin istehsalı ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr;

plastik kütlələrin dənəvərləşdirilməsi maşinisti.

Formalin istehsalı

iş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Karbamid qatanlarının istehsalı

karbamid anbarında kratserin idarə edilməsi ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı).

Metanolun istehsalı

kükürdün təmizlənməsi, təbii qazın reforminqi və metalonun sintezi ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Etilenin və propilenin istehsalı

iş növbələrində çalışan və benzolun, ksilolun (piroliz sexi, məhsul və xammal bazası) istifadəsi ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Benzolun xlorlu törəmələrinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Malein turşusu anhidridinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Ftal turşusu anhidridinin istehsalı

texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Alftanaftilaminin, difenilaminin, tiodifenilaminin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Mis trixlorfenolyatın istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Fosgenləşdirilmiş boyaq maddələrinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Ftalosianinli boyaq maddələrinin piqmentlərin və lakların, mis ftalosianinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Sianid duzlarının, bromun tətbiqi ilə boyaq maddələrin və yarımməhsullarının istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Disiandiamidin, izosianatların istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Monoxlorsirkə turşusunun, sirkə turşusu anhidridinin fosgen vasitəsi ilə istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Stirolun, metil və etilbenzolun, akroleinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Güclü təsirə, yüksək və orta zəhərli bitki mühafizə vasitələrinin istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Asetaldehidin civə üsulu ilə istehsalı

texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Lak-boya istehsalı Qurğuşun qletinin və sülükəninin, qurğuşun çətirlərinin, ağ boyaqların, qurğuşun yaşılının və yaşıl boyaların istehsalı

iş növbələrində və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.

Kimyəvi liflərin və sapların istehsalı

kükürdlü karbonun (karbon 4-sülfidin regenerasiyasında məşğul olan regenerasiya aparatçısı.

Sintetik qətranlar (fenol-formaldehid, eroksid poliefir və doymamış) əsasında şüşəplastikdən məmulatların istehsalı

sahəsi 1.5 kv.m. və daha çox olan iri qabaritli məmulatların kontaktlı qəlibləməklə məşğul olan aparatçılar.

Dərmanların, tibbi, bioloji preparatların və materialların istehsalı

Antibiotiklərin istehsalı

çərçivəsi 500 mm-dən artıq olan press-süzgəclərin əl ilə yığılması və sökülməsi ilə məşğul olan filtrasiya aparatçısı.

Morfi və tiryək-xammalın istehsalı

çərçivəsi 500 mm-dən artıq olan press-süzgəclərin əl ilə yığılması və sökülməsi ilə məşğul olan filtrasiya aparatçısı.

Androgenlərin istehsalı

tərkibində testosteron və onun törəmələri olan qarmonların sintez ilə məşğul olan aparatçı.

XVII. REZİN EMALI

Rezin qarışıqları və onların emalı ilə bağlı peşələrin siyahısı

rezin qarışdırıcısının maşinisti;

məhsulun qazanlara doldurulması və boşaldılması, daraqlı valların vulkanizasiyası ilə məşğul olan vulkanizator;

soyuq vulkanizasiya, radiolun və faktislərin hasilatı bölmələrində məşğul olan fəhlələr;

iriqabaritli rezin məhsulların və detalların istehsalında və təmirində, armaturlaşmış detalların (iri şinlərin, rezin yanacaq çənlərin, rezervuarların, nəqliyyat lentlərinin) vulkanizasiyasında məşğul olan rezin məhsullarının təmirçisi;

yayma dəzgahlarında (laboratoriya yayma dəzgahlardan başqa) məşğul olan rezin xəlitələrinin yaymaçısı;

Şinlərin istehsalı, bərpası və təmiri

vulkanizatorçu;

ağır yük daşıyan şinlərin yığılması ilə məşğul olan şinlərin quraşdırıcısı;

hamarlayıcı.

XVIII. NEFTİN, QAZIN, ŞİSTLƏRİN VƏ KÖMÜRÜN EMALI, SİNTETİK NEFT MƏHSULLARININ, NEFT YAĞLARININ VƏ SÜRTGÜ YAĞLARININ EMALI

 koks boşaldıcısı;

koks təmizləyicisi;

iş növbələrində çalışan və etilləşmiş benzinin texnoloji qurğularında məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr;

aromatik karbo-hidrogenlərin istehsalının növbələrində ekstraksiya sexlərində və şöbələrində məşğul olan fəhlələr;

eşmələrin kəsicisi;

tərkibində kükürd olan neft qazlarının təmizlənməsində arsenat məhlullarının hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr.

XIX. AĞAC TƏDARÜKÜ İŞLƏRİ

meşəqıran;

meşənin qırılması, ağacın budaqlanması və ətəklərinin kəsilməsi, odunun doğranması, kötük qətranının tədarükü və hazırlanması, eləcə də əl alətlərinin köməkliyi ilə oduncağın tədarükü ilə məşğul olan ağaçkəsən fəhlə;

ağacların və budaqların əməliyyatlararası və mövsümi ehtiyatların hazırlanması, ağacların, budaqların və dairəvi meşə materiallarının ağacdaşıyan nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsi və onların boşaldılması ilə məşğul olan və işi əl ilə yerinə yetirən meşə materialının yükləyicisi;

dairəvi meşə materialının yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

cokerçi;

hər cür dairəvi meşə materialının əl ilə qalaqlanması ilə məşğul olan ağac qalaqlayıcısı.

XX. MEBEL İSTEHSALI

işi əllə və yaxud mexanikləşdirilmiş alət ilə yerinə yetirən mebel hissələrinin üzləyicisi;

sipər elementlərin hazırlanması üzrə isti presslərdə işləyən oduncaq məmulatlarının presləyicisi;

mebelin bəzənməsi ilə məşğul olan oduncaq məmulatlarının naxışlayıcısı.

XXI. SEMENT İSTEHSALI

şlam hovuzlarının və toxmaqların təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr.

XXII. DAŞIN EMALI VƏ DAŞTÖKMƏ MƏMULATLARININ İSTEHSALI

daştökmə məmulatlarının tökücüsü;

daşyonan;

daşbişirən;

diabazlı çınqılın ovuntu vəziyyətinə xırdalanmasında məşğul olan dəyirman maşinisti;

daşın emalı üzrə cihazların sazlayıcısı;

daşın mişarlayıcısı;

daşın frezerçisi.

XXIII. DƏMİR-BETON, BETON MƏMULATLARI VƏ KONSTRUKSİYALARININ İSTEHSALI

dəmir-beton və beton məmulatlarının doğrayıcısı;

dəmrir-beton və beton məmulatlarının qəlibçisi.

XXIV. İSTİLİK KEÇİRMƏYƏN MATERİALLARIN İSTEHSALI

bitumçu;

vaqrançı.

XXV. YUMŞAQ DAM ÖRTÜYÜNÜN VƏ HİDROİZOLYASİYA MATERİALLARIN İSTEHSALI

bişirmə çənlərinin doldurucusu.

XXVI. ŞÜŞƏ VƏ ŞÜŞƏ MƏMULATLARININ İSTEHSALI

kvars üfürən fəhlə (diametri 100 mm və divarın qalınlığı 3 mm-ə qədər olan məmulatların istehsalında məşğul olanlardan başqa);

civədən istifadə etməklə görülən işlərdə məşğul olan güzgülərin boyaqçısı;

kvarsəridən fəhlə;

qurğuşunlu sülükədən istifadə etməklə əl ilə görülən işlərdə məşğul olan şixtələrin tərtibçisi;

xalmçı.

XXVII. TOXUCULUQ VƏ YÜNGÜL SƏNAYE

Toxuma malları istehsalının ümumi peşələri

kanalizasiya qanovlarının təmizlənməsində məşğul olan sanitar-texniki sistemlərin və avadanlıqların quraşdırıcısı;

valların mexanikləşdirilməmiş qaldırılması və çıxarılması ilə məşğul olan şlixtləmə avadanlığının operatoru.

Tullantıların əllə yüklənməsi ilə məşğul olan hazır məhsulun və tullantıların presləyicisi;

qara anilin istifadə edilən işlərdə məşğul olan fəhlələr; mexanikləşdirilməmiş üsul ilə naxışlama sahəsində üzərinə əriş sarınan valların, çillə dəzgahı vallarının, kiplərin, parça rulonlarının (kətan) daşınması ilə məşğul olan nəqliyyatçı.

Pambığın ilkin emalı

xammalın və liflərin presləyicisi.

Kəndir-cut istehsalı

cut kipinin bölünməsi ilə məşğul olan lif hazırlayıcısı.

Yün istehsalı

toxuculuq sexlərində mahud istehsalı ilə məşğul olan usta köməkçisi;

texniki mahudların yuyucusu.

Yun-keçə istehsalı

qalın keçələrin hazırlanması ilə məşğul olan keçəbasan; əl işlərində məşğul olan ayaqqabını qəlibə keçirən;

əl işlərində məşğul olan ayaqqabını qəlibdən çıxaran.

Dəri və dəri xammalının istehsalı

lətçi:

a) iri dərilərin əl ilə qəliblərə qaytanlanması ilə məşğul olan;

iri dəri xammalının lətləşdirilməsi və bölünməsi ilə məşğul olan;

iri və sərt dərilərin katoklarda yayılması ilə məşğul olan dəri yayıcısı;

iri dəri xammalının və yarımfabrikatların aşılayıcı, boyayıcı və yağ hopduran barabanlara doldurulması və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

dəri zavodlarının islatma-külləmə sexlərində iri dəri xammalının və yarımfabrikatların əldə daşınması, yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

dəri xammalının biçicisi;

iri dəri xammalının çeşidlənməsində məşğul olan məmulatların, yarımfabrikatların və materialların çeşidləyicisi.

qəliblərdə əllə iri dərilərin və dəri xammalının təmizlənməsi ilə məşğul olan məmulatların, yarımfabrikatların və materialların təmizləyicisi;

aşılanmaq üçün hazırlanmış iri dəri xammalı növlərinin üz tərəfindən maşınlarda təmizlənməsi ilə məşğul olan aşılanmaq üçün hazırlanmış dəri təmizləyicisi.

Dəri ayaqqabı istehsalı

ayaqqabının altı üçün detalların doğranması ilə məşğul olan detal doğrayıcısı;

"Anklepf" tipli maşınlarda məşğul olan detalların və məmulatların qəlibçisi;

Xəz istehsalı

xammalın yuyulması ilə məşğul olan yuyucu maşının maşinisti; lətçi;

sentrifuqalarda məşğul olan sıxıcı;

qara anilin tətbiq edilən işlərdə məşğul olan fəhlələr;

formalinlə işlənmiş qoyun dərisi xəzinin ütülənməsi ilə məşğul olan xəz dərilərini termonaxışlayıcısı.

XXVIII. YEYİNTİ SƏNAYESİ

Qida məhsulları istehsalının ümumi peşələri

əl ilə yüklənmə zamanı dövri fəaliyyət diffuzorlarına xidmət edən diffuziya aparatçısı;

hovuzlarda buzun tədarükü və onun qalaqlara yığılması ilə məşğul olan buz tədarükçüsü;

sümük kömür hazırlayan;

separatorların əl ilə sökülməsi ilə məşğul olan təmizləyici maşınların maşinisti;

büzmələmə-tara istehsalının tullantılarını taylara yığmaqla məşğul olan fəhlələr.

Ət məhsullarının istehslı

avtoklavların, açıq və buxarla, su və ya od ilə isidilən digər çənlərə xidmət və onların əl ilə doldurulması ilə məşğul olan yeyinti piyləri istehsalı aparatçısı;

texniki məhsulun istehsalı aparatçısı;

əməliyyatların şprisləmə üsulu ilə aparılması ilə məşğul olan bekonçu;

mal-qara kəsən;

iribuyunuzlu mal-qaranın, donuzların və atların dərilərinin emalı, taylanması və qalaqların çeşidlərə ayrılması ilə məşğul olan dəri duzlayıcısı;

bağırsaqların təmizlənməsi və yuyulması ilə məşğul olan kolbasa üçün təbii qişa hazırlayıcısı;

dəri lətləyicisi;

dərilərin emalçısı;

baytarlıq sanitar tulluntılarının emalçısı;

əti sümükdən ayıran;

texniki məhsulların, bişirilmiş yem və albuminin istehsalı ilə məşğul olan fəhlələr.

Yağ-piy istehsalı

südün mehtərələrdən boşaldılması ilə məşğul olan süd məhsullarını qəbul edən.

Balıq ovu və emalı

"Dəniz və çay nəqliyyatı" bölməsində adbaad verilmiş işlər və peşələr (vəzifələr) çıxılmaqla, qadınların əməyinin bütün işlərdə tətbiqinə verilən üzən dəniz xərcəngbalıq-konserv zavodları, balıq emalı və kit emalı bazaları, iri dondurucu balıq ovu və dəniz refrijirator gəmiləri istisna olmaqla, balıq ovu, kəşfiyyat və qəbul-nəqliyyat gəmilərində bütün iş növləri;

qəfəslərdə konservlərin avtoklava əl ilə yüklənməsində məşğul olan yeyinti məhsullarını yükləyib-boşaldan;

balıq emalçısı:

qırmızı balığın başının kəsilməsi;

balığın çənlərdən, iri yeşiklərdən, gəmilərdən, hovuzdan və başqa su tutumlarından, əl ilə tökülməsi-boşaldılması;

duzlama çənlərində balıqların əl ilə qatılaşdırılması ilə məşğul olan balıq emalçısı;

çəlləklərdə balıqların əl ilə preslənməsi (sıxılması) ilə məşğul olan ərzaq məhsullarının presləyici-sıxıcısı;

üzən vasitələrin qəbuledicisi;

balıq çənlərinin əl ilə haşiyələnməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

atma torların əl ilə dartılması;

artma torlarla, qurulmuş torlarla və kisəşəkilli torlarla buzaltı balıq tutumu ilə məşğul olan balıqçı.

Çörəkbişirmə istehsalatı

istehsalat laboratoriyalarının müəyyən etdiyi qaydada uyğun olaraq, unun əl ilə tökülməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

un üçün istifadədə olmuş yumşaq taranın əl ilə çırpılması və təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlə;

bərk və maye yanacaqla işlyəən istehsalat peçlərinə xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

xəmir yoğuran;

əl ilə hərəkət etdirilən 330 litrdən artıq həcmli diyirçəkli xəmir tabağı olan xəmir qarışdıran maşınlarda;

unun, yarımfabrikatın, hazır məhsulun nəqlində tutumu 600 litr olan tabağın hərəkət etdirilməsi ilə məşğul olan fəhlə;

hazır məhsulun əl ilə yerləşdirilməsi və daşınması ilə məşğul olan çörək-bulka məhsulunu yerləşdirən.

Tütün-maxorka və fermentasiya istehsalı

tütünün əl ilə qablaşdırılması zamanı onun aromatlaşdırılması prosesi ilə məşğul olan aromatlaşdırıcı;

fermentasiya kameralarını yüklənən-boşaldan;

əl ilə yükləməklə məşğul olan tütün doğrayan maşının maşinisti;

tütün taylarının daşınması ilə məşğul olan köməkçi fəhlə;

maxorka tozunun presləyicisi;

tütün gişinin presləyicisi;

tütünün qatar partiyalarının tərtibatçısı;

tütünün, maxorkanın, farmaturanın düzülməsi, taylara qablaşdırılması ilə məşğul olan düzücü-qablaşdırıcı.

Ətriyyat-kosmetika istehsalı

civə çöküntülü kosmetik kütlənin qablaşdırılması ilə məşğul olan kosmetik vasitələrin hazırlanması aparatçısı;

civə çöküntülü işlərlə məşğul olan kosmetik kütlə yayıcısı;

civə çöküntülü işlərlə məşğul olan kosmetik kütlə bişiricisi;

civə çöküntüsünün üyüdülməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

amidoxlor civənin üyüdülməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

Xörək duzunun hasilatı və istehsalı

çöldə duz hasilatı üzrə aqreqatların maşinisti;

hovuzlarda duz yükləyicisi (yükqalayan);

göldə yol fəhləsi, hovuzları hazırlayan.

Konserv istehsalı

əl lə tərəvəz çəlləklərinin yerlərini dəyişən, tərəvəzi duzlayan;

tüstü vermə kameralarında yerləşməklə meyvə və tərəvəzlərə kükürd qazı verməklə məşğul olan fəhlə;

qida xammalının qələvi və təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlə.

Yağların təmizlənməsi və hidrogeneziyası

konversiya və dəmirbuxar üsulu ilə hidrogenin alınması ilə məşğul olan hidrogençi.

Qənnadı istehsalatı

karamel kütləsinin soyuducu stollara daşınması və boşaldılması ilə məşğul olan karamelçi.

Makaron istehsalı

istehsalat labaratoriyalarının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq, unun əl ilə tökülməsi ilə məşğul olan fəhlələr.

Dəyirman-ding, müxtəlif yemlərdən hazırlanan yem qatışığı msüəssisələri, hibrid və müxtəlif sort qarğıdalı toxumu emalı üzrə zavodlar, elevatorlar, taxıl qəbulu müəssisələri (punktları) bazaları

 

xammalın əl ilə yüklənməsi-boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

bərk və maye yanacaqla işləyən müxtəlif tip taxıl quruducularına qulluq edən fəhlə;

aspirasiya borularının və qurğularının təmizlənməsi üzrə işləri yerinə yetirməklə, ventilyasiya və aspirasiya qurğularına xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

tara-qablaşdırıcı yüklərin yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

taxılın gəmilərdən, barjlardan, vaqonlardan boşaldılması və binalarda, vaqonlarda, gəmi anbarlarında stasionar üzmə və müxtəlif tipli hərəkətli pnevmatik yükləyici-boşaldıcı maşınların köməkliyi ilə onun sahil qəbul qurğularınadək daşınması ilə məşğul olan fəhlələr;

qarışıq yem istehsalında hazır məhsulun pres-qəliblərdən çıxarılması ilə məşğul olan fəhlələr;

un tullantılarını ələməklə onların kisə-taralara əl ilə doldurulması ilə məşğul olan fəhlələr;

qarğıdalı toxumunun dərmanlanması zamanı zəhrli kimyəvi preparatlarla məşğul olan fəhlələr;

anbarda, elevatorlarda müəssisələrdə və başqa obyektlərdə taxılın fumiqasiyası, deratizasiyası və dezinfeksiyası ilə məşğul olan fəhlələr;

anbarların daxilində taxılın anbarlara əl ilə boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

tərkibində antibiotiklər, fermentlər və mikroelementlər olan briketləşdirilmiş və xırdalanmış qarışıq yem istehsalında preslərə xidmət edən fəhlələr;

müxtəlif markalı döyücü doğrayıcılara xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

dərmanlanmış qarğıdalı toxumunun yüklənməsi, boşaldılması və taralaşdırılması ilə məşğul olan fəhlələr;

zəhərli kimyəvi preparatlar və dərmanlanmış qarğıdalı toxumu ambarlarında işin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

silosların, bunkerlərin və başqa tutumların təmizlənməsi ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr;

pnevmatik nəqliyyat qurğularına xidmət edən fəhlələr;

Qənd istehsalı

sümük kömürün regenerasiyası, əhəngin yandırılması, quru tozlu cecənin yüklənməsi ilə məşğul olan fəhlələr.

Kraxmal-patka istehsalı

sümük kömürün xırdalanması, regenerasiyası, kükürd qazının tətbiqi ilə ayrılmasında məşğul olan fəhlələr.

Maya istehsalı

mayanın açıq qablarda yetişdirilməsi, mayayetişdirmə aparatlarının, maya yığılan və maya axıdılan çənlərin əl ilə yuyulması ilə məşğul olan fəhlələr.

Alkoqollu və alkoqolsuz məhsulların istehsalı

çəllək qətranlama qurğularında çəlləklərin açıq üsulla qətranlanması ilə məşğuul olan fəhlələr;

karbon anhidridi alınması ilə məşğul olan fəhlələr.

Yağayırma istehsalatı

aparatçı-yağayıran.

XXIX. DƏMİRYOL NƏQLİYYATI VƏ METROPOLİTEN

Depoda paravoz ocaqçıları;

yük qatarlarının konduktorları;

lokomotiv maşinisti, lokomotiv maşinistinin köməkçisi, motor-vaqon elektrik qatarının maşinisti, motor-vaqon, elektrik qatarlarının maşinist köməkçisi, dizel qatarının maşinisti, dizel qatarı maşinistinin köməkçisi;

qumörtücü qurğunun maşinisti;

motovoz maşinisti, motovoz maşinistinin köməkçisi, enli dirsəkli dəmiryol xətlərində işləyən drezinlərin sürücüsü;

asbest hasilatı karxanalarında məşğul olan yol montyoru;

baqajın və əl yüklərinin daşınması ilə məşğul olan yükdaşıyın;

vaqonların baxıcısı;

vaqonların baxıcı təmirçisi;

boruların deşci-üfləyicisi;

açıq dəmiryol nəqliyyatı vasitələrində yüklərin müşaiyəti ilə məşğul olan yüklərin müşayiəti üzrə bələdçi;

paravozların qazanlarını yuyub təmizləyən;

asbest tullantılarının ballast karxanasında asbest tullantılarının yüklənməsində daimi işləyən fəhlələr;

dirəklərin və travesrlərin antiseptiklərə hopdurulması ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr;

oduncaqlara yağlı antiseptiklərin hopdurulmasının texnoloji prosesində məşğul olan fəhlələr;

vaqonların hərəkət surətini nizamlayan;

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin təmiri üzrə aşağıdakı işləri yerinə yetirən çilingər;

a) paravozlarda isti yuyulma zamanı qarnituraların təmiri;

tüstü və od qutularının;

elektrik hərəkət qatarının və elektrik ötürücülü teplovozların navalçalarının və aşağı hissəsinin üfürülməsi;

ç) neft və kimyəvi məhsulları daşıyan sisternlərdə boşaltma cihazların və qoruyucu klapanların sökülməsi, təmiri və yığılması;

boşaltma cihazlarının klapanlarının yoxlanılması və doldurulması;

qatarların tərtibçisi;

qum işləri ilə məşğul olan təchizatçı;

elektrikləşmiş dəmir yollarında yüksəklikdə olan işlərdə məşğul olan rabitə şəbəkəsinin elektrik montyoru.

XXX. AVTOMOBİL NƏQLİYYATI

turşulu və qələvilli akkumulyatorların doldurulması və təmiri ilə məşğul olan akkumulyatorçu;

oturacaq yerlərinin sayı 14-dən artıq olan avtobusda işləyən avtomobil sürücüsü (şəhərdaxili, zavoddaxili, şəhərətrafı-daxili, şəhərətrafı daşımalarla və yük avtomobillərinin təmirinə və texniki xidmətinə cəlbedilməmək şərti ilə bir növbə daxilində kənd yerlərində daşımalarla məşğul olanlardan başqa);

yükgötürmə qabiliyyəti 2,5 tondan artıq olan avtomobillərdə işləyən avtomobil sürücüsü (şəhərdaxili, zavoddaxili, şəhərətrafı daxili, şəhərətrafı daşımalarla və yük avtomobillərinin təmirinə və texniki xidmətinə cəlb edilməmək şərti ilə bir növbə daxlində kənd yerlərində daşımalarla məşğul olanlardan başqa);

etilləşdirilmiş benzin ilə işləyən maşın mühərrikinin detallarının yuyulmasını əl ilə yerinə yetirən yuyucu maşının maşinisti;

etilləşdirilmiş benzinlə işləyən mühərrikin sınağı ilə məşğul olan avtomobil təmiri üzrə çilingər;

avtotəsərrüfatlarda etilləşdirilmiş benzinlə işləyən karbratorlu mühərriklərinin yanacaq cihazlarının təmiri ilə məşğul olan yanacaq cihazı üzrə çilingər.

XXXI. DƏNİZ NƏQLİYYATI

sahil bosmanı, sahil matrosu (yerli və şəhərətrafı xətlərin sərnişin körpülərində işləyənlər istisna olmaqla);

tiyanlarda yandırılan yanacaq növlərindən asılı olmayaraq gəmi və yükqaldıran kranların tiyanlarına xidmətlə məşğul olan gəmi ocaqçısı və baş tiyançı maşinisti;

üzən kranlarda məşğul olan kran maşinisti (krançı), kranmeyster və onların köməkçiləri;

donanmanın bütün növ gəmilərinin maşın komanda heyəti, (mexanik, elektromexanik və başqaları) və maşın komandası (maşinistlər, motorçular, elektriklər, bütün oddan olan çilingərlə, tornaçılar və başqaları);

donanmanın bütün növ gəmilərinin, həmçinin üzən təmizləyici stansiyaların, dokların, taxıl, sement, kömür və başqa tozlandırıcı yülərin üzən boşaldıcılarının göyərtə komandası (bosman, şkiper, şkiper köməkçisi və bütün adlarda matroslar);

limanlarda və körpülərdə yükləmə-boşaltma işləri ilə məşğul olan kompleks briqadaların fəhlələri və yükdaşıyanları;

maşın və göyərtə heyətinin ilk vəzifəsi üzrə işi əvəzçiliklə yerinə yetirən bütün növ donanma heyətinin üzvləri;

XXXII. ÇAY NƏQLİYYATI

yükvuranlar, dokerlər-mexanizatorlar (10ci və 2-ci dərəcəli təhlükəyə aid olan maddələr istisna olunmaqla daima krançı, limandaxili nəqliyyat sürücüsü və fəhlələrdən işləyən doker-mexanizatorlardan daimi yüklərin emalında fasiləsiz hərəkətdə olan maşın və mexanizmlərə xidmət edən fəhlələrdən başqa);

bərk yanacaqla işləyən gəmilərdə məşğul olan gəmi ocaqçısı;

bütün adda sərnişin və yüksərnişinin gəmilərinin (yastıdibli itigedən və sualtı qanadlı gəmilər, həmçnin şəhərətrafı və şəhərdaxili xətlərdə işləyən gəmilər istisna olmaqla), qarışıq Qayda-dənizdə üzən gəmilərin, torpaqqazan və torpaqsoranların matrosları;

üzən krantlardaişləyən kran maşinisti (krançı);

bütün növ donanmanın maşın komanda heyəti (mexaniklər, elektrik montyorları və s.) və maşın komandası (maşinistlər, elektriklər və s.);

sükan qurğusu əl ilə hərəkətə gətirilən gəmilərdə məşğul olan sükançı.

XXXIII. MÜLKÜ AVİASİYANIN İSTİSMAR, TƏLİM-UÇUŞ MÜƏSSİSƏLƏRİ (TƏŞKİLATLARI VƏ UÇUŞ-SINAQ STANSİYALARI)

təyyarələrə (vertolyotlara) texniki xidmətlə məşğul olan mühəndis və texnik;

aeroportlarda baqajların və əl yüklərinin daşınması ilə məşğul olan yükdaşıyan;

uçan apartların etilli benzinlə doldurulması və eləcə də xüsusi maşınların etilli benzinlə doldurulması ilə məşğul olan benzindoldurma stansiyasının operatoru, qaz trubinli təyyarələrdə yanacaq banklarının təmizlənməsi və daxilində təmirlə məşğul olan fəhlələr;

aerodromlarda bitumun hazırlanmsı və uçuş-enmə zolaqlarının və dönmə yollarının təmiri və məşğul olan fəhlələr.

XXXIV. RABİTƏ

kabelçi-lehimləyici;

lift avadanlığı ilə təchiz olunmamış, hündürlüyü 10 m-dən yüksək qurğularda (qüllələrdə, dirəklərdə) radio avadanlığına və rabitə aparatlarına texniki-istismar xidməti ilə məşğul olan fəhlələr;

rabitənin kanalizasiyası qurğularının elektrik montyoru;

hava-rabitə xətlərinin təmiri üzrə işləri yüksəklikdə yerinə yetirən telefon rabitəsinin və radiolaşdırmanın xət qurğularının elektrik montyoru.

XXXV. POLİQRAFİYA İSTEHSALATI

Qurğuşun ərintilərinin tətbiqi ilə bağlı işlər

stereotiplərin, şriftlərin, yığma və ağardıcı materialların tökülməsi sahəsində məşğul olan poliqrafiya avadanlığının sazlayıcısı;

tökücü;

stereotiplərin tökmə əməliyyatlarında və işlənməsində məşğul olan fəhlələr;

stereotiperçi.

Dərin çapetmə sexləri

dərin çapetmə bölməsində çapetmə işləri ilə məşğul olan fəhlələr (hazır məhsulun qəbulu və qablaşdırılmsından başqa);

dərin çap qəliblərinin oymaqçısı;

XXXVI. MUSİQİ ALƏTLƏRİN İSTEHSALI

nəfəsli alətlər üçün detalların hazırlayıcısı;

pianino və royalın cilalama dairəsində çuqun çərçivələrin təmizlənməsi və qaşınması ilə məşğul olan fəhlələr.

XXXVII. KƏND TƏSƏRRÜFATI

pambıq xammalın aqreqatlara əl ilə yüklənməsi ilə məşğul olan xammal yükləyicisi;

zəhərli kimyəvi preparatlarla işlərdə tozlandırıcı və çiləyici avadanlıqlar quraşdırılmış traktorda işləyən kənd təsərrüfatı istehsalatının traktorçu-maşinisti;

tırtıllı və ağır traktorlarda çalışan kənd təsərrüfatı istehsalatının traktorçu-maşnisti;

traktorlarda, kombaynlarda və başqa özüyeriyən kənd təsərrüfatı maşınlarında işləyən kənd təsərrüfatı istehsalatının traktorçu maşinisti;

quyularda, peyin şirəsi quyularında və sisternlərdə, silos anbarlarında və senaj qüllələrində işləyən fəhlələr; drenaj borularının əl ilə düzülməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

heyvan cəmdəklərinin müsadirə olunmuş və patoloji materialların yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

iribuyunuzlu mal-qara, at cəmdəklərindən dərilərinin soyulması və cəmdəklərin doğranması ilə məşğul olan fəhlələr;

zəhərli kimyəvi preparatların daşınması, yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr;

pestitlərin, işçi formalarının daşınması, yüklənməsi, boşaldılması, anbarlara yığılması, hazırlanması və tətbiqi ilə toxumların, bitkilərini, kənd təüərrüfatı sahələrinin, binaların, tutumların, nəqliyyat vasitələrinin işlənməsi, eləcə də bu iş növlərində istifadə edilən maşın, mexanizm və avadanlıqların texniki xidməti, təmiri, təmizlənməsi və yuyulması ilə məşğul olan fəhlələr;

taxılın dərmanlanması ilə məşğul olan fəhlələr;

siklonların, ocaqların və toz kameralarının təmizlənməsində məşğul olan avadanlıq təmizləyicisi;

tütünün yığılması, daşınması və ilkin emalı ilə məşğul olan fəhlələr.

XXXVIII. XALQ TƏSƏRRÜFATININ BÜTÜN SAHƏLƏRİ ÜÇÜN ÜMUMİ OLAN FƏHLƏ PEŞƏLƏRİ

akkumulyatorçu:

antenaçı-dirkəçi;

bitum bişirən;

aerokirşə sürücüsü;

dalğıc;

zərərli iş şəraitli olan sexlərdə məşğul olan yükləyicinin sürücüsü;

qazçı;

qazdanxilasedici;

yükvuran;

desant-yanğınsöndürən, paraşutçu-yanğınsöndürən;

ultrasəs nəzarəti üzrə defektoskopçu;

açıq civənin əl ilə dozalaşdırılması ilə məşğul olan civə dozalaşdırıcısı;

əl ilə odundoğrayan;

əl işləri ilə məşğul olan yerqazan;

isti qazanların təmiri ilə məşğul olan qazançı;

qazantəmizləyən;

qurğuşunlu boyaqların əl ilə hazırlanmasında məşğul olan boyaqəzən;

tutumların içində, tərkibində qurğuşun, ətirli və xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər olan lak və boya materiallarının tətbiqi ilə rəngləmə ilə, həmçinin həmin lak və boya materiallarının tətbiqi ilə örtülü kameralarda irihəcmli məmulatların purverizatorlarla rənglənməsi ilə məşğul olan rəngsaz;

üzvi həlledicilər rənglərin və qurğuşun tərkibli rənglərin pnevmatik səpələnməsi ilə rəngləmə işlərində məşğul olan rəngsaz;

buldozer mşinisti;

zərərli iş şəraiti olan sexlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı);

dənizdə işlə məşğul olan kran maşinisti (krançı);

əl ilə boşaldılmada növbə ərzində bir maşinistə (ocaqçıya bərk mineral və torf yanacağının 2500 kq artıq sərf edilməsi ilə buxar və suqızdırma qazanlara xidmətlə məşğul olan qazan maşinisti (ocaqçı);

oduncaqdan alınmış taxta-şalbanın və alınan məmulatların hopdurucusu;

üzən kranların maşın komandasının işçiləri;

açıq halda metal civə ilə işlə məşğul olan işçilər (effektli havadəyişməsi təmin olunan iş yerində qurğu və yarımavtomatlarda məşğul olanlardan başqa0;

aşağıdakı işlərdə məşğul olan fəhlələr;

kükürdlü neftin, onun emalında alınan və neft qazı tərkibli məhsulların, tutumların (rezervuarların, sisternaların, barjaların və s.) təmizlənməsində;

bilavasitə yanğınların söndürülməsi ilə bağlı işlərdə;

etil mayesi ilə benzin qarışığının düzəldilməsində;

ç) gəmi və dəmiryol sisternlərində, maye yanacağın gəmi tankerində və neftdaşıyan gəmilərdə, kofferdamlarda, for və axterpiklərdə, zəncirvari yeşiklərdə, diblərarası və bortlararası və başqa çətin əlçatan yerlərdə təmizləmə, qaşıma və rəngləmə işlərində;

4 m-dən artıq hündürlüyü olan ağaclardan toxumların yığılmasında;

ciləvi düzləndiricilərin tənzimlənməsində;

ə) əlaqə şəbəkəsinin, həmçinin 10 m-dən artıq hündürlükdə işləyən elektrik ötürücüsü hava xəttlərinin quraşdırılması, təmiri və xidmətində;

gəm takelaj işlərinin yerinə yetirilməsi ilə üzən vasitələrə xidmətdə pekin üyüdülməsi ilə məşğul olan üyüdücü;

kanalizasiyaya şəbəkəsinin təmizlənməsi ilə məşğul olan qəza-bərpa işlərinin çilingəri;

körpü çilingəri;

avadanlıqların quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan akelajçı;

borulrın təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici;

bacaların və sobaların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici;

əl ilə elektrik qayanaqçısı, avtomatlaşdırılmış və yarım avtomatlaşdırılmış maşınlarda elektrik qaynaqçısı, qapalı qablarda (qazanlarda, rezervuarlarda və s.) yerinə yetirilən işlə məşğul olan qaz qaynaqçısı, qaz kəsicisi.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status