×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankın qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
22.01.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
05/7
ADI
“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
03.02.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201601220057
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
02.02.2016
“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

22.01.2016

Qeydiyyat nömrəsi

05/7

Adı

“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

03.02.2016

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.060.010

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201601220057

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

02.02.2016

 

 

Xarici sektorun statistikasının aparılması işinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən dünya praktikasında geniş istifadə olunan qapalı İTRS (Beynəlxalq Əməliyyatlar üzrə Hesabatlılıq Sistemi) sisteminin tətbiq edilməsi məqsədini və bu sahədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və 63-cü maddələrinə əsasən

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. “Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

 

Sədr                                                                                   Elman Rüstəmov

 


 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 05/7

 22 yanvar 2016-cı il

 

“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli 25/4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Təlimatın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli 25/4 nömrəli Qərarının adında, onun 1-ci hissəsində və Təlimatın adında “əməliyyatlarına” sözündən sonra “və neytral əməliyyatlara” sözləri əlavə edilsin;

2. 1.1-ci bənddə “əməliyyatlarına” sözündən sonra “və neytral əməliyyatlara” sözləri əlavə edilsin;

3. 1.2-ci bənd üzrə:

3.1. birinci cümlədə “əməliyyatlarına” sözündən sonra “və neytral əməliyyatlara”, “əməliyyatlarını” sözündən sonra isə “və neytral əməliyyatları” sözləri əlavə edilsin;

3.2. ikinci cümlədə “əməliyyatlarına” sözündən sonra “və neytral əməliyyatlara” sözləri əlavə edilsin;

4. 1.4-cü bəndin ikinci cümləsində “məqsədləri” sözündən sonra “, həmçinin neytral əməliyyatlar” sözləri əlavə edilsin;

5. 2.1-ci bənddə “əməliyyatların” sözü “əməliyyatları” sözü ilə əvəz edilsin, “əməliyyatları” sözündən sonra “və neytral əməliyyatlar” sözləri əlavə edilsin;

6. 2.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1-TB hesabat formasında maliyyə əməliyyatları Beynəlxalq Valyuta Fondunun tələblərinə uyğun tədiyə balansının göstəricilərinin standart komponentlərinin qrup və əməliyyat növləri üzrə təsnifatına (Əlavə №4) əsaslanmaqla kredit (daxilolmalar) və debet (ödənişlər) üzrə qeyd olunur.”;

7. 2.3.-cü bəndə aşağıdakı məzmunda cümlə əlavə edilsin:

“Bu zaman aktiv və öhdəliklərin müddəti bir il və ya ondan azdırsa qısamüddətli, bir ildən artıqdırsa uzunmüddətli kimi qeyd olunur.”;

8. aşağıdakı məzmunda 2.6-1-ci bənd əlavə edilsin:

“2.6-1. Rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin neytral əməliyyatları haqqında məlumat (Əlavə №3) 1-TB hesabat formasına əlavə olunur.”;

9. 2.9-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.9. Hesabat dövrü ərzində 20.000 (iyirmi min) ABŞ dolları məbləğindən aşağı və ya buna ekvivalent olan digər xarici valyutada eyni xarici ölkə ilə eyni əməliyyat növündə eyni valyutada aparılan əməliyyatlar bir sətirdə qeyd oluna bilər (məsələn, Azərbaycan Respublikasından ixrac olunmuş mallara görə Almaniya rezidentlərindən daxil olmuş ümumi məbləğ eyni qrupa alınaraq bir sətirdə yazılır).Bu halda 1-TB hesabat formasının 9-cu sütununda aparılmış əməliyyatların sayı qeyd olunur.

Hesabat dövrü ərzində 200.000 (iki yüz min) ABŞ dolları məbləğindən yuxarı və ya buna ekvivalent olan digər xarici valyutada aparılan əməliyyatlar 1-TB hesabat formasının 8-ci sütununda hüquqi şəxsin adı göstərilməklə və ya fiziki şəxs olduqda, adı göstərilmədən əməliyyatın fiziki şəxsə aid olması qeyd olunur.”;

10. 2.11-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.11. Aşağıdakı əməliyyatlar tədiyə balansı üçün neytral əməliyyatlar hesab olunaraq hesabata daxil edilmir və 1-TB hesabat formasına əlavədə (Əlavə №3) bu Təlimatın 2.1-ci bəndinə müvafiq qaydada qeyd olunaraq təqdim edilir:

2.11.1. eyni statistik vahidin qeyri-rezident banklardakı müxbir hesabları arasında əməliyyatlar;

2.11.2. müxtəlif statistik vahidlərin qeyri-rezident banklardakı müxbir hesabları arasında əməliyyatlar;

2.11.3. statistik vahidin qeyri-rezident banklardakı müxbir hesablarından nağd xarici valyutanın məxaric olunması və Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirilməsi və ya statistik vahid tərəfindən nağd xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və qeyri-rezident banklardakı müxbir hesablarına mədaxil edilməsi üzrə əməliyyatlar;

2.11.4. statistik vahiddə xidmət olunan rezidentin qeyri-rezident banklardakı hesablarına vəsaitin köçürülməsi və ya rezidentin qeyri-rezident banklardakı hesablarından statistik vahiddə xidmət olunan hesabına vəsaitin köçürülməsi üzrə əməliyyatlar;

2.11.5. statistik vahidlərin və digər rezidentlərin Azərbaycan Respublikasından kənara köçürülmüş və ya Azərbaycan Respublikasına daxil olmuş vəsaitlərinin hər hansı səbəbdən tam və ya qismən geri qaytarılması üzrə əməliyyatlar;

2.11.6. statistik vahidin özünün və ya xidmət göstərdiyi rezidentin həmin statistik vahidin qeyri-rezident banklardakı müxbir hesabları vasitəsilə aparılan konvertasiya (mübadilə) əməliyyatları;

2.11.7. tədiyə balansının tərtibi üçün nəzərdə tutulmayan digər əməliyyatlar (statistik vahidin özünün və ya xidmət göstərdiyi rezident və qeyri-rezident bankın müxbir hesabları vasitəsilə apardıqları “forex” və bu tip başqa əməliyyatları);

2.11.8. xidmət olunduğu statistik vahidin müxbir hesabı vasitəsilə qeyri-rezidentlər arasında aparılan əməliyyatlar.“;

11. aşağıdakı məzmunda 2.11-1-ci bənd əlavə edilsin:

“2.11-1. Neytral əməliyyatlar Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrinə əsasən əməliyyat növləri üzrə təsnifləşdirilir (Əlavə №5). Əməliyyatların təsnifləşdirilməsi zamanı neytral əməliyyatlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

2.11-1.1. 1-ci və 2-ci növ əməliyyatlar - bu Təlimatın 2.11.1- 2.11.2-ci və 2.11.4- 2.11.7-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulan əməliyyatlar üzrə;

2.11-1.2. 3-cü və 4-cü növ əməliyyatlar - bu Təlimatın 2.11.8-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan əməliyyatlar üzrə;

2.11-1.3. 5-ci və 6-cı növ əməliyyatlar - bu Təlimatın 2.11.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulan əməliyyatlar üzrə.“;

12. 2.12-ci bənddə “dövriyyəsi” sözündən sonra “(hesablararası əməliyyatlar, hesablararası düzəliş əməliyyatları, məzənnə fərqləri üzrə bütün müxabirləşmə məbləğləri istisna olmaqla)”sözləri əlavə olunsun;

13. 3.1-ci bənddə “əməliyyatlarına” sözündən sonra “və neytral əməliyyatlara ”sözləri əlavə edilsin;

14. Əlavə № 1 və Əlavə № 3 yeni redaksiyada verilsin, Əlavə № 4 və Əlavə №5 əlavə edilsin (əlavə olunur);

15. Əlavə № 2-nin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına və neytral əməliyyatlara dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”a Əlavə № 2”.

 

 

 


 


 

 


 

"Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə

əməliyyatlarına və neytral əməliyyatlara dair

hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"a

Əlavə №4

HESABAT FORMASININ (1-TB)

DOLDURULMASI ÜÇÜN BVF-nun TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN

TƏDİYƏ BALANSININ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN STANDART KOMPONENTLƏRİNİN

ƏMƏLİYYAT NÖVLƏRİ ÜZRƏ TƏSNİFATI

 

AZƏRBAYCAN

AZƏRBAYCAN

ƏMƏLİYYAT NÖVLƏRİNİN ADI

RESPUBLİKASINA

RESPUBLİKASINDAN

 

DAXİLOLMALAR

ÖDƏNİŞLƏR

 

(KREDİT)

(DEBET)

1

2

3

A QRUPU         XARİCİ TİCARƏT ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Malların ixracı üçün qeyri-rezidentlərdən köçürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər

2001

 

2. Malların ixracı üçün qeyri-rezidentlərdən köçürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər (elektron ticarət)  

3001

 

3. Malların ixracı üçün qeyri-rezidentlərdən nağd şəkildə daxil olan vəsaitlər

2003

 

4. Təkrar ixrac

2053

 

5. Xam neftin ixracına görə daxil olan vəsaitlər

2005

 

6. Neft emalı məhsullarının ixracına görə daxil olan vəsaitlər

2007

 

7. Təbii qazın ixracına görə daxil olan vəsaitlər

2009

 

8. Malların ixracına görə neft-qaz sektoru üzrə daxil olan vəsaitlər

2055

 

9. Malların idxalı üçün qeyri-rezidentlərə köçürülən vəsaitlər

 

2002

10. Malların idxalı üçün qeyri-rezidentlərə köçürülən vəsaitlər (elektron ticarət)

 

3002

11. Malların idxalı üçün qeyri-rezidentlərə nağd şəkildə ödənilən vəsaitlər

 

2004

12. Təkrar idxal

 

2054

13. Malların idxalına görə neft-qaz sektoru üzrə ödənilən vəsaitlər

 

2006

14. Qabaqcadan ödənişlər (köçürmə yolu ilə)

2011

2008

15. Qabaqcadan ödənişlər (nağd şəkildə)

2013

2010

16. Neft-qaz sektoru ilə bağlı qabaqcadan ödənişlər

2015

2012

17. Qabaqcadan ödənişlərin geri qaytarılması (köçürmə yolu ilə)

2017

2014

18. Qabaqcadan ödənişlərin geri qaytarılması  (nağd şəkildə)

2019

2016

19. Akkreditivlər

2021

2018

20. Neft-qaz sektoru ilə bağlı akkreditivlər

2023

2020

21. Akkreditivlərin geri qaytarılması

2025

2022

22. DSK göstəriciləri üzrə ixrac FOB

2027

 

23. DSK göstəriciləri üzrə idxal SİF

 

2024

24. Ehtiyat üçün olan qeyri-monetar qızıl

2029

2026

25. Digər qeyri-monetar qızıl

2031

2028

26. Humanitar mallar

2033

2030

27. Xarici hava nəqliyyatının Azərbaycanda yanacaqla təchizatı

2035

 

28. Xarici dəniz nəqliyyatının Azərbaycanda yanacaqla təchizatı

2037

 

29. Azərbaycanın hava nəqliyyatının  xaricdə yanacaqla təchizatı

 

2032

30. Azərbaycanın dəniz nəqliyyatının  xaricdə yanacaqla təchizatı

 

2034

31. Xam neftin ixracına düzəlişlər

2039

 

32. Təbii qazın ixracına düzəlişlər

2041

 

33. Neft emalı məhsullarının ixracına düzəlişlər

2043

 

34. Fiziki şəxslərin məkik idxalı

 

2036

35. FOB qiymətinə uyğunlaşma

 

2038

36. Xaricdə emal malları

2045

2040

37. Ölkədə emal malları

2047

2042

38. Təmir üçün mallar

2049

2044

39. Digər düzəlişlər

2051

2048

 

 

 

B QRUPU      BEYNƏLXALQ XİDMƏTLƏR ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Ölkə ərazisində malların emalı üçün göstərilən xidmətlər

2101

4102

2. Ölkə ərazisindən kənarda malların emalı üçün göstərilən xidmətlər

4101

2102

3. Texniki və təmir xidmətləri üçün daxilolmalar və ödənişlər

2103

2104

4. Dəniz nəqliyyatı üzrə sərnişin daşımaları

2105

2106

5. Dəniz nəqliyyatı üzrə yük daşımaları

2107

2108

6. Dəniz nəqliyyatı üzrə xam neftin daşımaları

2109

2110

7. Dəniz nəqliyyatı üzrə digər xidmətlər

2111

2112

8. Hava nəqliyyatı üzrə sərnişin daşımaları

2113

2114

9. Hava nəqliyyatı üzrə yük daşımaları

2115

2116

10. Hava nəqliyyatı üzrə digər xidmətlər

2117

2118

11. Dəmiryol nəqliyyatı üzrə sərnişin daşımaları

2119

2120

12. Dəmiryol nəqliyyatı üzrə yük daşımaları 

2121

2122

13. Dəmiryol nəqliyyatı üzrə xam neftin daşınması     

2123

2124

14. Dəmiryol nəqliyyatı üzrə digər xidmətlər     

2125

2126

15. Avtomobil nəqliyyatı üzrə sərnişin daşımaları

2127

2128

16. Avtomobil nəqliyyatı üzrə yük daşımaları 

2129

2130

17. Avtomobil nəqliyyatı üzrə digər xidmətlər     

2131

2132

18. Digər nəqliyyat üzrə sərnişin daşımaları

3127

3128

19. Digər nəqliyyat üzrə yük daşımaları 

3129

3130

20. Digər nəqliyyat üzrə digər xidmətlər     

3131

3132

21. Boru kəməri üzrə xam neftin daşınması 

2133

2134

22. Boru kəməri üzrə qazın daşınması 

2135

2136

23. İşgüzar səfərlər

2137

2138

24. Səhiyyə xidmətləri-şəxsi səfərlə bağlı

2139

2140

25. Təhsil xidmətləri-şəxsi səfərlə bağlı

2141

2142

26. Digər şəxsi səfərlər

2143

2144

27. Rabitə xidmətləri

2145

2146

28. Poçt və kuryer xidmətləri

2147

2148

29. Telekommunikasiya xidmətləri

2149

2150

30. Neft-qaz sektoru üzrə tikinti xidmətləri

2151

2152

31. Digər sektorlar üzrə tikinti xidmətləri

2153

2154

32. Həyatın sığortalanması və pensiya maliyyələşdirilməsi

2155

2156

33. Yükün sığortalanması

2157

2158

34. Digər birbaşa sığortalanma

2159

2160

35. Təkrar sığorta

2161

2162

36. Maliyyə xidmətləri (bank əməliyyatlarına və sair komisyon haqqına görə tədiyələr)

2163

2164

37. Dolayı yolla ölçülən maliyyə vasitəçiliyi xidmətləri (FİSİM)

4163

4164

38. Kompüter xidmətləri

2165

2166

39. İnformasiya xidmətləri

2167

2168

40. İnformasiya agentliyi xidmətləri

2169

2170

41. Digər informasiya təminatı xidmətləri

2171

2172

42. Ticarət xidmətləri

2177

2178

43. Digər ticarət yönümlü xidmətlər

2179

2180

44. Əməliyyat lizinqi (icarə) xidmətləri

2181

2182

45. Hüquq xidmətləri

2183

2184

46. Mühasibatlıq, audit, vergi məsləhət xidmətləri

2185

2186

47. Biznes və menecment, məsləhət və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə xidmətlər

2187

2188

48. Reklam, bazarın tədqiqi, ictimai rəy sorğusu xidmətləri

2189

2190

49. Tədqiqat və inkişaf xidmətləri

2191

2192

50. Arxitektur, mühəndis və digər texniki xidmətlər

2193

2194

51. Kənd təsərrüfatı, dağ-mədən və digər yerindəcə emal xidmətləri

2195

2196

52. Tullantıların emalı və təmizlənməsi

2197

2198

53. Audiovizual xidmətlər

3101

3102

54. Digər şəxsi, mədəni və əyləncə xidmətləri

3103

3104

55. Səhiyyə xidmətləri-sifarişlə

3105

3106

56. Təhsil xidmətləri-qiyabi təhsil və ya internetlə

3107

3108

57. Səfirlik və konsulluq xidmətləri

3109

3110

58. Hərbi hissə və agentlik xidmətləri

3111

3112

59. Digər hökumət xidmətləri

3113

3114

60. Neft-qaz sektoru üzrə digər işgüzar xidmətlər

3115

3116

61. Digər sektorlar üzrə digər işgüzar xidmətlər

3117

3118

62. Xidmətlər üzrə qabaqcadan ödənişlər və daxilolmalar

3119

3120

63. Xidmətlər üzrə qabaqcadan ödənişlərin  geri qaytarılması

3121

 

64. Xidmətlər üzrə qabaqcadan daxilolmaların geri qaytarılması

 

3122

65. Xidmətlər üzrə neft-qaz sektoruna aid qabaqcadan ödənişlər və daxilolmalar

3123

3124

66. Xidmətlər üzrə neft-qaz sektoruna aid qabaqcadan  ödənişlərin geri qaytarılması

3125

 

67. Xidmətlər üzrə neft-qaz sektoruna aid qabaqcadan daxilolmaların geri qaytarılması

 

3126

 

 

 

C QRUPU            GƏLİRLƏR ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Neft-qaz sektoru üzrə əmək haqqı ödənişləri

 

2202

2.Neft-qaz sektoru üzrə əmək haqqı daxilolmaları

2201

 

3. Digər sektorlar üzrə əmək haqqı ödənişləri

 

2204

4. Digər sektorlar üzrə əmək haqqı daxilolmaları

2203

 

5. Neft-qaz sektoru üzrə birbaşa investisiyalardan gəlir

2205

2206

6. Digər sektorlar üzrə birbaşa investisiyalardan gəlir

2207

2208

7. Digər sektorlar üzrə qiymətli kağızlar portfelindən gəlir

2209

2210

8. Mərkəzi Bank üzrə qiymətli kağızlar portfelindən gəlir

2211

2212

9. ARDNF üzrə qiymətli kağızlar portfelindən gəlir

2213

2214

10. Dividendlər və bölüşdürülmüş mənfəətdən gəlir

2215

2216

11. Yenidən investisiyalaşdırılmış gəlirlər

2217

2218

12. BVF üzrə hesablanmış faizlər

2219

2220

13. Mərkəzi Bank üzrə müxbir hesablardakı vəsaitə, depozitlərə hesablanmış faizlər

2221

2222

14. ARDNF üzrə  depozitlərə hesablanmış faizlər

2223

2224

15. Dövlət təminatlı kreditlərə hesablanmış faizlər

2225

2226

16. Digər layihələr üzrə kreditlərə hesablanmış faizlər

2227

2228

17. Neft-qaz sektoru üzrə kreditlərə hesablanmış faizlər

2229

2230

18. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri kreditlər üzrə hesablanmış faizlər

 

2232

19. Rezident bankların qeyri-rezidentlərə verdikləri kreditlər üzrə hesablanmış faizlər

2231

 

20. Özəl sektor üzrə kreditlərə hesablanmış faizlər

2233

2234

21. Royalti və lisenziya xidmətləri

4235

4236

22. Françayz və ona uyğun xidmətlər

4237

4238

23. İstehsaldan və idxaldan vergilər

4239

4240

24. Subsidiyalar

4241

4242

25. Mərkəzi Bank üzrə depozitlərə hesablanmış faizlər (qızıl)

4221

4222

26. ARDNF üzrə depozitlərə hesablanmış faizlər (qızıl)

4223

4224

 

 

 

      D QRUPU            CARİ TRANSFERTLƏR ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı

2301

2302

2. Xaricdən daxil olmuş təmənnasız humanitar maliyyə yardımları

2303

 

3. Xaricə köçürülmüş təmənnasız humanitar maliyyə yardımları

 

2304

4. Humanitar mallar

2305

2306

5. Hökumətlərarası qrantlar

2307

2308

6. BVF-nun subsidiya hesabından alınan  qrantlar

2309

 

7. Rezident fiziki şəxslərin hesablarından xaricə fiziki şəxslərin hesablarına köçürülən vəsait

 

2310

8. Rezident fiziki şəxslərin hesablarına xaricdən fiziki şəxslərin hesablarından daxil olan vəsait

2311

 

9. Rezident fiziki şəxslərin hesablarından xaricə hüquqi şəxslərin hesablarına köçürülən vəsait

 

2312

10. Rezident fiziki şəxslərin hesablarına xaricdən hüquqi şəxslərin hesablarından daxil olan vəsait

2313

 

11. Rezident fiziki şəxslərin hesablarından xaricə aparmaq üçün nağd şəkildə çıxarılan vəsait

 

2314

12. Rezident fiziki şəxslərin hesablarına xaricdən gətirdikləri nağd xarici valyutanın daxil olması

2315

 

13. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin hesablarından xaricə fiziki şəxslərin hesablarına köçürülən vəsait

 

2316

14. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin hesablarına xaricdən fiziki şəxslərin hesablarından daxil olan vəsait

2317

 

15. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin hesablarından xaricə hüquqi şəxslərin hesablarına köçürülən vəsait

 

2318

16. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin hesablarına xaricdən hüquqi şəxslərin hesablarından daxil olan vəsait

2319

 

17. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin hesablarına xaricdən gətirdikləri nağd xarici valyutanın daxil olması

2321

 

18. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin hesablarından xaricə aparmaq üçün nağd şəkildə çıxarılan vəsait

 

2320

19. Rezident fiziki şəxslərin plastik kartlar üzrə köçürmələri və daxilolmaları

2323

2322

20. Qeyri-rezident fiziki şəxslərin plastik kartlar üzrə köçürmələri və daxilolmaları

2325

2324

21. Digər transfertlər (cərimə, yığımlar və s.)

2327

2326

22. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən alınan və verilən qrantlar

2329

2328

 

 

 

  E QRUPU       KAPİTAL TRANSFERTLƏRİ   ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Kreditor  borclarının ləğv olunması (bağışlanılması)

2401

2402

2. Borcların ləğvi

2403

2404

3. Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması və satılması (torpaq, onun sərvətləri və sair)

2405

2406

 

 

 

   F QRUPU        BİRBAŞA İNVESTİSİYALAR  ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş səhmdar kapital qoyuluşu

 

2502

2. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş səhmdar kapital qoyuluşu (neft-qaz sektoru üzrə)

 

2504

3. Xarici iqtisadiyyata qoyulmuş səhmdar kapitalın geri qaytarılması

2501

 

4. Xarici iqtisadiyyata qoyulmuş səhmdar kapitalın geri qaytarılması (neft-qaz sektoru üzrə)

2503

 

5. Xarici iqtisadiyyata qoyulmuş səhmdar kapital üzrə gəlirlərin təkrarən investisiyası

 

2506

6. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş digər kapital qoyuluşu

 

2508

7. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş digər kapital qoyuluşu (neft-qaz sektoru üzrə)

 

2510

8. Xarici iqtisadiyyata qoyulmuş digər kapitalın geri qaytarılması

2505

 

9. Xarici iqtisadiyyata qoyulmuş digər kapitalın geri qaytarılması (neft-qaz sektoru üzrə)

2507

 

10. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlər

 

2512

11. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması

2509

 

12. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlər (neft-qaz sektoru üzrə)

 

2514

13. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması (neft-qaz sektoru üzrə)

2511

 

14. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlər

 

4512

15. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması

4509

 

16. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlər (neft-qaz sektoru üzrə)

 

4514

17. Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması (neft-qaz sektoru üzrə)

4511

 

18. Azərbaycan  iqtisadiyyatına xaricdən səhmdar kapital qoyuluşu

2513

 

19. Azərbaycan  iqtisadiyyatına xaricdən səhmdar kapital qoyuluşu (neft-qaz sektoru üzrə)

2515

 

20. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş səhmdar kapitalın geri qaytarılması

 

2516

21. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş səhmdar kapitalın geri qaytarılması (neft-qaz sektoru üzrə)

 

2518

22. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş səhmdar kapital üzrə gəlirlərin təkrarən investisiyası

2517

 

23. Azərbaycan  iqtisadiyyatına xaricdən digər kapital qoyuluşu

2519

 

24. Azərbaycan  iqtisadiyyatına xaricdən digər kapital qoyuluşu (neft-qaz sektoru üzrə)

2521

 

25. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş digər kapitalın geri qaytarılması

 

2520

26. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş digər kapitalın geri qaytarılması (neft-qaz sektoru üzrə)

 

2522

27. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlər

2523

 

28. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlər (neft-qaz sektoru)

2525

 

29. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması

 

2524

30. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması  (neft-qaz sektoru)

 

2526

31. Qeyri-rezidentlər tərəfindən özəlləşdiriləcək müəssisələrə səhmdar kapital qoyuluşu

2527

 

32. Qeyri-rezidentlər tərəfindən özəlləşdiriləcək müəssisələrə qoyulmuş səhmdar  kapitalın geri qaytarılması

 

2528

33. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlər

4523

 

34. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlər (neft-qaz sektoru)

4525

 

35. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması

 

4524

36. Azərbaycan iqtisadiyyatına xaricdən cəlb olunmuş firmalararası kreditlərin geri qaytarılması (neft-qaz sektoru)

 

4526

37. Qeyri-rezidentlər tərəfindən özəlləşdiriləcək müəssisələrə səhmdar kapital qoyuluşu

4527

 

38. Qeyri-rezidentlər tərəfindən özəlləşdiriləcək müəssisələrə qoyulmuş səhmdar  kapitalın geri qaytarılması

 

4528

 

 

 

     G QRUPU            QİYMƏTLİ  KAĞIZLAR  ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Pul tənzimləmə orqanlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricdən alınması

 

2602

2. Xaricdən alınmış pul tənzimləmə orqanlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin)  geri qaytarılması

2601

 

3. Dövlət orqanlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricdən alınması

 

2604

4. Xaricdən alınmış dövlət orqanlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) geri qaytarılması

2603

 

5. Qeyri-rezident bankların kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricdən alınması

 

2606

6. Xaricdən alınmış qeyri-rezident bankların kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) geri qaytarılması

2605

 

7. Qeyri-dövlət təşkilatlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricdən alınması

 

2608

8. Xaricdən alınmış qeyri-dövlət təşkilatlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) geri qaytarılması

2607

 

9. Mərkəzi Bank tərəfindən borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (uzunmüddətli)

 

3610

10. Pul tənzimləmə orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (uzunmüddətli)

 

2610

11. Mərkəzi Bank tərəfindən xaricdən alınmış borc  qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

3609

 

12. Xaricdən alınmış pul tənzimləmə orqanlarının borc  qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

2609

 

13. Mərkəzi Bank tərəfindən borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (qısamüddətli)

 

3612

14. Pul tənzimləmə orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (qısamüddətli)

 

2612

15. Mərkəzi Bank tərəfindən xaricdən alınmış borc  qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının)  geri qaytarılması (qısamüddətli)

3611

 

16. Xaricdən alınmış pul tənzimləmə orqanlarının borc  qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının)  geri qaytarılması (qısamüddətli)

2611

 

17. Dövlət orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının)  xaricdən alınması (uzunmüddətli)

 

2614

18. Xaricdən alınmış dövlət orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

2613

 

19. Dövlət orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (qısamüddətli)

 

2616

20. Xaricdən alınmış dövlət orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (qısamüddətli)

2615

 

21. Qeyri-rezident bankların borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (uzunmüddətli)

 

2618

22. Xaricdən alınmış qeyri-rezident bankların borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

2617

 

23. Qeyri-rezident bankların borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (qısamüddətli)

 

2620

24. Xaricdən alınmış qeyri-rezident bankların borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (qısamüddətli)

2619

 

25. Qeyri-dövlət təşkilatlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (uzunmüddətli)

 

2622

26. Xaricdən alınmış qeyri-dövlət təşkilatlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

2621

 

27. Qeyri-dövlət təşkilatlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricdən alınması (qısamüddətli)

 

2624

28. Xaricdən alınmış qeyri-dövlət təşkilatlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (qısamüddətli)

2623

 

29. Dövlət orqanlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricə satılması

2627

 

30. Xaricə satılmış dövlət orqanlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) geri qaytarılması

 

2628

31. Rezident bankların kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricə satılması

2629

 

32. Xaricə satılmış rezident bankların kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) geri qaytarılması

 

2630

33. Qeyri-dövlət təşkilatlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) xaricə satılması

2631

 

34. Xaricə satılmış qeyri-dövlət təşkilatlarının kapitalda iştiraka təminat verən qiymətli kağızlarının (səhmlərinin) geri qaytarılması

 

2632

35. Dövlət orqanlarının  borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricə satılması (uzunmüddətli)

2637

 

36. Xaricə satılmış dövlət orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

 

2638

37. Dövlət orqanlarının  borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricə satılması (qısamüddətli)

2639

 

38. Xaricə satılmış dövlət orqanlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (qısamüddətli)

 

2640

39. Rezident bankların  borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricə satılması (uzunmüddətli)

2641

 

40. Xaricə satılmış rezident bankların borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

 

2642

41. Rezident bankların  borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricə satılması (qısamüddətli)

2643

 

42. Xaricə satılmış rezident bankların borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (qısamüddətli)

 

2644

43. Qeyri-dövlət təşkilatlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricə satılması (uzunmüddətli)

2645

 

44. Xaricə satılmış qeyri-dövlət təşkilatlarının  borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (uzunmüddətli)

 

2646

45. Qeyri-dövlət təşkilatlarının borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) xaricə satılması (qısamüddətli)

2647

 

46. Xaricə satılmış qeyri-dövlət təşkilatlarının  borc qiymətli kağızlarının (bondlarının və notlarının) geri qaytarılması (qısamüddətli)

 

2648

 

 

 

H QRUPU            NEFT BONUSU  ÜZRƏ

 

 

1. Neft bonusu

2701

2702

 

 

 

   I QRUPU            DİGƏR İNVESTİSİYALAR ÜZRƏ

 

 

 

 

 

1. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

 

2802

2. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

2801

 

3. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

 

2804

4. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

2803

 

5. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

 

2806

6. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

2805

 

7. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

 

2808

8. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərə verdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

2807

 

9. Mərkəzi Bank tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilən uzunmüddətli kreditlər və ssudalar

 

2810

10. Mərkəzi Bank tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş  uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

2809

 

11. Mərkəzi Bank tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilən qısamüddətli kreditlər və ssudalar

 

2812

12. Mərkəzi Bank tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

2811

 

13. Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kredit və ssudalar

 

2814

14. Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

2813

 

15. Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kredit və ssudalar

 

2816

16. Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

2815

 

17. Rezident banklar tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kredit və ssudalar

 

2818

18. Rezident banklar tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

2817

 

19. Rezident banklar tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kredit və ssudalar

 

2820

20. Rezident banklar tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

2819

 

21. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudalar

 

4818

22. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları  tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

4817

 

23. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudalar

 

4820

24. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

4819

 

25. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudalar

 

2822

26. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

2821

 

27. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudalar

 

2824

28. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

2823

 

29. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kredit və ssudalar

 

2826

30. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş uzunmüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

2825

 

31. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kredit və ssudalar

 

2828

32. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərə verilmiş qısamüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

2827

 

33. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri uzunmüddətli depozitlər

 

3830

34. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

3829

 

35. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlər

 

3832

36. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

3831

 

37. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri uzunmüddətli depozitlər

 

2834

38. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2833

 

39. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlər

 

2836

40. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2835

 

41. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri uzunmüddətli depozitlər

 

2838

42. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2837

 

43. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlər

 

2840

44. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdə yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2839

 

45. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş  uzunmüddətli depozitlər

 

4838

46. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş  uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

4837

 

47. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş  qısamüddətli depozitlər

 

4840

48. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş  qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

4839

 

49. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər

 

2842

50. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2841

 

51. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər

 

2844

52. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2843

 

53. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər

 

2846

54. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2845

 

55. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər

 

2848

56. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

2847

 

57. Azərbaycan rezidentlərinin xarici dövlətlərdəki filial və nümayəndəliklərinə köçürülmüş vəsaitlər

 

2850

58. Azərbaycan rezidentlərinin xarici dövlətlərdəki filial və nümayəndəliklərindən daxil olan vəsaitlər

2849

 

59. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

2851

 

60. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

 

2852

61. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

2853

 

62. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

 

2854

63. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

2855

 

64. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

 

2856

65. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditləri və avanslar

2857

 

66. Qeyri-dövlət təşkilatlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri   qısamüddətli ticarət-kommersiya kreditlərinin və avansların geri qaytarılması

 

2858

67. Mərkəzi Bankın BVF-dan cəlb etdiyi kreditlər və ssudalar

2859

 

68. Mərkəzi Bankın BVF-dan cəlb etdiyi  kredit və ssudaların geri qaytarılması

 

2860

69. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri digər uzunmüddətli kreditlər və ssudalar

2861

 

70. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri digər uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

 

2862

71. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kreditlər və ssudalar (H)

2865

 

72. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kreditlərinin və ssudaların geri qaytarılması (H)

 

2866

73. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kreditlər və ssudalar (HÖ)

2867

 

74. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kreditlərinin və ssudaların geri qaytarılması (HÖ)

 

2868

75. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kreditlər və ssudalar (H)

2869

 

76. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kreditlərinin və ssudaların geri qaytarılması (H)

 

2870

77. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kreditlər və ssudalar (HÖ)

2871

 

78. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kreditlərinin və ssudaların geri qaytarılması (HÖ)

 

2872

79. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kreditlər və ssudalar (HZ)

4871

 

80. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kreditlərinin və ssudaların geri qaytarılması (HZ)

 

4872

81. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kreditlər və ssudalar (HZ)

4873

 

82. Dövlət orqanlarının qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kreditlərinin və ssudaların geri qaytarılması (HZ)

 

4874

83. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kredit və ssudalar

2873

 

84. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

 

2874

85. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kredit və ssudalar

2875

 

86. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

 

2876

87. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudalar  

3873

 

88. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

 

3874

89. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudalar

4875

 

90. Bank olmayan kredit təşkilatları, o cümlədən kredit ittifaqları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

 

4876

91. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudalar

2877

 

92. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudalar (SOCAR)

2879

 

93. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

 

2878

94. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması (SOCAR)

 

2880

95. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş uzunmüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması (BTC)

 

2882

96. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudalar

2881

 

97. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudalar  (SOCAR)

2883

 

98. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması

 

2884

99. Neft-qaz sektoru tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş qısamüddətli kreditlər və ssudaların geri qaytarılması (SOCAR)

 

2886

100. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb olunmuş uzunmüddətli kredit və ssudalar

2885

 

101. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb olunmuş uzunmüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

 

2888

102. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb olunmuş qısamüddətli kredit və ssudalar

2887

 

103. Qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən qeyri-rezidentlərdən cəlb olunmuş qısamüddətli kredit və ssudaların geri qaytarılması

 

2890

104. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdən cəlb etdiyi uzunmüddətli depozitlər

2889

 

105. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdən cəlb etdiyi uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

 

2892

106. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdən cəlb etdiyi qısamüddətli depozitlər

2891

 

107. Mərkəzi Bankın qeyri-rezidentlərdən cəlb etdiyi qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

 

2894

108. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli depozitlər

2897

 

109. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri uzunmüddətli depozitlərin geri qaytarılması

 

2900

110. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli depozitlər

2899

 

111. Rezident bankların qeyri-rezidentlərdən cəlb etdikləri qısamüddətli depozitlərin geri qaytarılması

 

2902

112. Qeyri-rezident hüquqi şəxslərin Azərbaycandakı filial və nümayəndəliklərinin hesabına köçürmə yolu ilə daxil olmuş vəsait

2909

 

113. Qeyri-rezident hüquqi şəxslərin Azərbaycandakı filial və nümayəndəliklərinin hesablarından xaricə köçürülən vəsait

 

2912

114. Qeyri-rezident hüquqi şəxslərin Azərbaycandakı filial və nümayəndəliklərinin hesabına köçürmə yolu ilə daxil olmuş vəsait (neft-qaz sektoru üzrə)

2911

 

115. Qeyri-rezident hüquqi şəxslərinin Azərbaycandakı filial və nümayəndəliklərinin hesablarından xaricə köçürülən vəsait (neft-qaz sektoru üzrə)

 

2914

116. Mərkəzi Banka SDR üzrə ayırmalardan daxilolmalar

2913

 

117. Mərkəzi Banka SDR üzrə ayırmalardan daxilolmaların geri qaytarılması

 

2916

118. Mərkəzi Bankın ehtiyat aktivlərinin artması

 

2918

119. Mərkəzi Bankın ehtiyat aktivlərinin azalması

2915

 

120. ARDNF-un ehtiyat aktivlərinin artması

 

2920

121. ARDNF-un ehtiyat aktivlərinin azalması

2917

 

122. Hökumətin depozitlərinin artması

 

2922

123. Hökumətin depozitlərinin azalması

2919

 

 

 

 


 

"Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə

əməliyyatlarına və neytral əməliyyatlara dair

hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"a

Əlavə №5

NEYTRAL ƏMƏLİYYATLARIN

TƏSNİFATI

 

 

 

ƏMƏLİYYAT NÖVLƏRİNİN ADI

(KREDİT)

(DEBET)

 

1

2

3

NEYTRAL ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ

 

 

 

1

Tranzit vəsaitlərin müxbir hesablara daxilolmaları ( iki rezident arasında hesablaşmalar)

5001

 

 

2

Tranzit vəsaitlərin müxbir hesablara köçürmələri ( iki rezident arasında hesablaşmalar)

 

5002

 

3

Azərbaycanın Respublikasının bank sistemi vasitəsi ilə aparılan qeyri-rezidentlər arasındakı vəsaitin hərəkəti (daxilolmalar)

5003

 

 

4

Azərbaycanın Respublikasının bank sistemi vasitəsi ilə aparılan qeyri-rezidentlər arasındakı vəsaitin hərəkəti (köçürmələr)

 

5004

 

5

Banklar tərəfindən xarici valyutanın alınması

5005

 

 

6

Banklar tərəfindən xarici valyutanın satılması

 

5006

 

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status