×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Milli Arxiv İdarəsi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
12.04.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
3/1
ADI
Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
21.04.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
100.070.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201604120031
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
20.04.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ARXİV İDARƏSİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

3/1

 

Bakı şəhəri                                                                                             12 aprel 2016-cı il

 

Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 934 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında” Əsasnamənin 9.3-cü və 15-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,

 

KOLLEGİYA QƏRARA ALIR:

 

1. Aşağıdakı normativ-hüquqi aktlar təsdiq edilsin:

1.1. “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının tətbiq olunmasına dair göstəriş” (əlavə olunur);

1.2. “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı” (əlavə olunur);

2. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin 2004-cü il 24 noyabr tarixli 28 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və 2004-cü il 9 dekabr tarixli 3104 nömrəli şəhadətnamə verməklə dövlət qeydiyyatına alınmış “İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı” qüvvədən düşmüş hesab olunsun.

3. İdarənin komplektləşdirmə, idarə arxivləri və kargüzarlıq şöbəsinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

4. Bu Qərarın icrasına nəzarət rəis müavini Əsgər Rəsulova həvalə edilsin.

 

 

İdarənin rəisi                                                                                   Ataxan Paşayev

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12 aprel 2016-cı il tarixli 3/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının tətbiq olunmasına dair göstəriş

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahı»sı (bundan sonra – Siyahı) «Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun, “Milli Arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli 168 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Siyahıya dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların (bundan sonra-idarələr) fəaliyyəti nəticəsində yaranan eyni tipli sənədlər, həmçinin onların idarəçilik, elmi-texniki və istehsalat fəaliyyəti nəticəsində yaranan digər sənədlər daxil edilmişdir.

1.3. Sənədlərin tərkibi və saxlanma müddətləri onların bilavasitə öyrənilməsi, Azərbaycan Respublikası dövlət arxiv xidməti mütəxəssislərinin, istehsal və sosial-mədəni sahə mütəxəssislərinin tövsiyələri, həmçinin elmi-tədqiqat, layihə, konstruktor, texnoloji, patent işlərinin, avtomatlaşdırılmış sistemlərin, müxtəlif idarə sistemləri üzrə sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə siyahıları, eləcə də sənədləşdirmə prosesini tənzimləyən müasir normativ sənədlər nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir.

1.4. Siyahı eyni tipli sənədlərin saxlanma müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onların saxlanması və məhv edilməsində əsas normativ sənəd kimi idarələrin ümumi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1.5. Siyahı Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondu sənədlərinin mühafizəsi, təşkili və tərkibinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir. Siyahıdan həmçinin işlərin formalaşdırılması, iş nomenklaturalarının tərtibi, sənədlərin təsnifat sxeminin, ayrı-ayrı idarəçilik sahələri üzrə siyahılarının hazırlanmasında, eləcə də arxiv orqanlarının ekspert-yoxlama komissiyalarının (EYK) və idarələrin ekspert xidmətlərinin işinin təşkilində istifadə edilə bilər.

 

2. Siyahının strukturu və onun tətbiq edilməsi qaydaları

 

2.1. Siyahı funksional-sahə prinsipi üzrə qurulmuş, idarələrin ümumi idarəçilik sistemindəki səviyyəsindən və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, əsas fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirən bölmələrdən ibarətdir. Bölmələr daxilində daha yığcam məsələlər üzrə yarımbölmələr vardır.

2.2. Siyahı iki hissədən ibarətdir. I hissəyə idarəçilik fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlər, II hissəyə isə elmi-texniki və istehsalat fəaliyyətində yaranan sənədlər daxildir. Hər bir hissənin bölmələrinin və yarımbölmələrinin öz nömrələri vardır.

2.3. Siyahının I hissəsi aşağıda qeyd olunan sənədlərin daxil olduğu 11 bölmədən ibarətdir:

2.3.1. 1-ci bölməyə idarəçiliyin sərəncamverici, təşkilati, nəzarət və hüquqi funksiyalarını əks etdirən sənədlər daxildir;

2.3.2. 2-ci, 3-cü və 4-cü bölmələrə təşkilatların proqnozlaşdırma, planlaşdırma, qiymətqoyma, maliyyələşdirmə, kredit, vergi, gömrük, sığorta, uçot və hesabat fəaliyyətini ardıcıllıqla əks etdirən sənədlər daxildir;

2.3.3. 5-ci bölməyə əmək ehtiyatlarının toplanması və istifadəsi, əməyin təşkili, əmək məhsuldarlığı, əmək intizamı, əməyin normalaşdırılması, tarif, əmək haqqı, əməyin mühafizəsi üzrə sənədlər daxildir;

2.3.4. 6-cı bölməyə kadrların işə qəbulu, bölüşdürülməsi, yerdəyişməsi və uçotu, hazırlanması, ixtisasının artırılması, attestasiyaların keçirilməsi, həmçinin təltif, fəxri ad, elmi ad və dərəcələrin verilməsi üzrə sənədlər daxildir;

2.3.5. 7-ci bölməyə əmək kollektivlərinin sosial-mədəni inkişafını, onların sığortasını, tibbi və sanatoriya-kurort xidmətini, mənzil-məişət məsələlərini, təhsil müəssisələrinin, uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrinin, mədəniyyət evlərinin və saraylarının, klubların, kitabxanaların işini, həmçinin sağlamlıq və idman işinin təşkili məsələlərini əks etdirən sənədlər daxildir; [1]

2.3.6. 8-ci bölməyə idarələrin elmi fəaliyyəti və nəşriyyat işi haqqında sənədlər daxildir;

2.3.7. 9-cu bölmə xarici ölkələrlə iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin təşkili haqqında sənədlərdən ibarətdir;

2.3.8. 10-cu bölmə maddi-texniki təchizat və qiymətli əmlak və materialların mühafizəsinin təşkili haqqında sənədlərdən ibarətdir;

2.3.9. 11-ci bölməyə təşkilatın inzibati və təsərrüfat xidməti, xidməti binaların istismarı, nəqliyyat xidməti, idarə rabitəsinin təşkili, idarənin mühafizəsi, həmçinin mülki müdafiənin təşkili üzrə sənədlər daxildir.

2.4. İdarələrin planlaşdırma və hesabat sənədləri ümumiləşdirilmiş halda Siyahının I hissəsinin 2-ci və 4-cü bölmələrində, məzmunu , yaxud saxlanma müddətləri ilə fərqlənənlər isə digər bölmələrdə verilmişdir. Xarici ölkələrlə iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə bəzi sənədlər Siyahının I hissəsinin 1, 6, 8, 10-cu bölmələrində və II hissənin 3-cü bölməsində verilmişdir.

2.5. Siyahının II hissəsi aşağıda qeyd olunan sənədlərin daxil olduğu 7 bölmədən ibarətdir:

2.5.1. 1-ci bölməyə təşkilatlarda elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması və məmulatların sınaqdan çıxarılması zamanı yaranan sənədlər daxil edilmişdir;

2.5.2. 2-ci bölmə kəşflər, səmərələşdirmələr və patent işləri sahəsində yaranan sənədlərdən ibarətdir;

2.5.3. 3-cü bölməyə obyektlərin planlaşdırılması, layihəsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri üzrə sənədlər daxildir. Həmin bölmədə sənədlərin saxlanma müddətləri layihələşdirmənin mərhələlərinə müvafiq olaraq və elmi-texniki sənədlərin fərdi, nümunəvi və eksperimental xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir.

2.5.4. 4-cü bölməyə istehsalat fəaliyyətinin təşkilinin əsas məsələlərini, yeni texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsini, istehsalat proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasını, məmulatların seriyalı və kütləvi istehsalı üzrə konstruktor işlərini, istehsalın texnologiyasını və texnoloji təchizatını, enerji və yanacaq təminatını, avadanlığın istismarı və təmirini əks etdirən sənədlər daxil edilmişdir;

2.5.5. 5-ci bölməyə məhsulun keyfiyyəti, texniki nəzarət, texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, məhsulun dövlət qəbulu haqqındakı sənədlər daxildir; [2]

2.5.6. Altıncı 6-cı bölmə ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət və onun mühafizəsi üzrə tədbirlər haqqında sənədlərdən ibarətdir. Ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri , həmçinin Siyahının II hissəsinin 3-cü bölməsinə daxil edilmiş layihə sənədlərində də öz əksini tapmışdır.

2.5.7. 7-ci bölmə avtomatlaşdırılmış sistemlərin layihələşdirilməsi və işlədilməsi zamanı yaranan sənədlərdən ibarətdir.

2.6. Siyahının bölmələrində bəndlər məsələlərin və sənəd növlərinin əhəmiyyəti və məntiqi ardıcıllığı üzrə yerləşdirilmişdir. Siyahıda bəndlərə vahid ardıcıl nömrə verilmişdir (1-ci sütun). Siyahının bəndləri sənədlərin konkret adından yox, hər bir sənəd növünün ümumiləşdirilmiş adından ibarətdir (2-ci sütun). Bir məsələ üzrə eyni saxlanma müddətli müxtəlif sənəd növləri bir bənddə birləşdirilərkən, «sənədlər» termini işlədilmiş, mötərizədə isə bəndə daxil edilmiş sənəd növlərinin adları göstərilmişdir.

2.7. Siyahıda sənədlərin saxlanma müddətləri idarələrin fəaliyyət dairəsi və sənədlərin əhəmiyyətlilik dərəcəsi nəzərə alınmaqla aşağıdakı iki qrup üzrə verilmişdir.

2.7.1. Birinci qrupa Milli arxiv fondunun formalaşdırılması mənbələri olan idarələrin sənədləri daxil edilmişdir. Həmin idarələrin sənədlərinin saxlanma müddətləri Siyahının 3-cü sütununda verilmişdir.

2.7.2. İkinci qrupa Milli arxiv fondunun formalaşdırılması mənbələrinə aid edilməyən, məhdud funksional fəaliyyətə malik idarələrin sənədləri daxildir. Həmin sənədlərin saxlanma müddətləri Siyahının 4-cü sütununda verilmişdir.

2.8. Sənədlərin saxlanma müddətini təyin etmək üçün Siyahıda müvafiq bəndi tapıb, işi vərəq-vərəq nəzərdən keçirmək lazımdır; işlərin ancaq siyahıdakı, yaxud üstündəki sərlövhələri üzrə saxlamaq, yaxud məhv etmək üçün ayrılmasına icazə verilmir.

2.9. Dövlət mühafizəsinə sənədlərin əsilləri, əsilləri olmadıqda isə surətləri qəbul edilir.

2.10. Milli arxiv fondunun tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Siyahı dövlət arxivlərinə dublet sənədlərin daxil olmasını maksimum məhdudlaşdırır. Normativ sənədlər (nizamnamələr, əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar və s.) dövlət mühafizəsinə həmin sənədləri təsdiq edən yuxarı orqanın fondunun tərkibində qəbul edilir. Plan və hesabat sənədləri sənədin müəllifi olan təşkilatın fondunun tərkibində qəbul edilir. Xüsusilə qiymətli sənədlərin saxlanmasının təmin olunması və geniş istifadə edilməsi məqsədilə onların müxtəlif dövlət arxivlərinə surətlərinin qəbul edilməsinə yol verilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərar və sərəncamları konkret idarələrin fəaliyyətinə aid olarsa, onların artırılmış nüsxələri həmin idarələrin fondlarının tərkibində qəbul edilir.

2.11. Elmi-texniki sənədlərin dəyərinin ekspertizası zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, onların əsillərinin saxlanma yeri layihəni işləyib hazırlayan təşkilatlar, yaxud sifarişçi təşkilatlar ola bilərlər. Əsaslı tikinti obyektinin layihəsi üzrə (magistral əhəmiyyətli dəmir və şosse yollarının tikintisi üzrə layihələr istisna olmaqla) elmi-texniki sənədlərin tam komplekti (əsilləri və surətləri) baş layihə təşkilatının fondlarında cəmləşdirilir. Dəmir və şosse yollarının layihəsinin elmi-texniki sənədlərinin tam komplekti müvafiq sahə üzrə ixtisaslaşmış təşkilatlarda saxlanılır. Təşkilatların müqavilə əsasında hazırladığı layihələrin ayrı-ayrı hissələrinin elmi-texniki sənədlərinin əsilləri gələcəkdə tam komplektləşmiş halda dövlət arxivlərinə vermək üçün onların razılığı ilə baş layihəçiyə verilir. Dövlət mühafizəsinə patent sənədlərinin əsilləri qəbul olunur. Kağız daşıyıcılarda təkrar olunmayan, kompüter və digər texniki avadanlıqlar vasitəsi ilə oxunan elmi, tarixi əhəmiyyətli elmi-texniki sənədlər dövlət mühafizəsinə qəbul edilir.

2.12. Elmi-texniki sənədlərin Siyahıda daimi saxlanma müddəti onu göstərir ki, layihələrin, elmi problemlərin siyahısına daxil edilmiş elmi-texniki sənədlər seçilib dövlət mühafizəsinə qəbul edilir.

2.13. Siyahıda konkret sənəd növlərinin qarşısında qoyulmuş «EYK» onu bildirir ki, belə sənədlərin bir hissəsi elmi-tarixi əhəmiyyətə malikdir və müəyyən edilmiş qaydada dövlət arxivinə verilir.

2.14. Sənədlərin saxlanma müddəti onların kargüzarlıqda başa çatdığı ildən sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır. Məsələn, kargüzarlıqda 2000-ci ildə başa çatmış işlərin saxlanma müddəti 2001-ci il yanvarın 1-dən hesablanır. Elmi-texniki sənədlərin saxlanma müddəti mövzunun, layihənin işlənib hazırlanması başa çatdığı ildən sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır. Saxlanma müddəti 75 il — «Y» EYK göstərilmiş sənədlərin saxlanma müddəti işin kargüzarlıqda başa çatdığı anda şəxsin yaşı nəzərə alınmaqla hesablanır və «Y» hərfi ilə işarə edilir. Məsələn, hər hansı bir idarənin işçisinin şəxsi işi kargüzarlıqda onun 28 yaşı olarkən qurtarmışdırsa həmin iş 47 il saxlanmalıdır (75-28=47). «Lazım olanadək» qeydi onu bildirir ki, sənədlər məhdud əməli əhəmiyyətə malikdir. Onların saxlanma müddətini idarələr özləri, lakin bir ildən az olmamaq şərti ilə müəyyən edirlər.

2.15. Siyahının müvafiq bölmələrinə daxil edilməmiş, lakin hər hansı idarənin sahə siyahısı üzrə «daimi», yaxud «EYK» qeydi olan sənədlər araşdırılır və onun nəticələrindən asılı olaraq, dövlət mühafizəsinə qəbul edilir, yaxud əməli əhəmiyyətini itirdikdən sonra məhv edilir. «EYK» (EK) qeydi olan sənədlərin qəbulu , yaxud məhv edilməsi haqqında qərarı dövlət arxivlərinin ekspert yoxlama komissiyası qəbul edir.

2.16. Bu Siyahı ilə müəyyən edilmiş saxlanma müddətlərinin azaldılması qadağandır. Saxlanma müddətlərinin artırılmasına o halda icazə verilir ki, bu müvafiq sistemin işinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlmiş olsun.Saxlanma müddətlərinin qarşısında qoyulmuş «EYK» qeydinin idarələrin sahə siyahılarından çıxarılmasına o halda icazə verilir ki, həmin siyahının müvafiq bəndlərində ümumiləşdirilmiş sənəd növləri və onların saxlanma müddətləri tam müəyyənləşdirilmiş olsun.

2.17. İdarələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin mikrofilmə çəkilməsi və yaxud elektronlaşdırılması (sonra orijinalları məhv edilməklə) qüvvədə olan qanunlara və dövlət standartlarına müvafiq olaraq həyata keçirilir. Elmi-tarixi əhəmiyyətə malik və dövlət mühafizəsinə verilməli olan sənədlər mikrofilmə çəkildiyi və yaxud elektronlaşdırıldığı hallarda da orijinallarının (əsillərinin) məhv edilməsinə icazə verilmir. Elektron sənədlərin elektron informasiya daşıyıcılarında saxlanılması müddəti müvafiq sənədlərin kağız daşıyıcıları üçün Siyahı ilə müəyyən edilmiş müddətdən az olmamalıdır. [3]

2.18. Siyahıda istifadə edilmiş «qeyd» sütununda sənədlərin saxlanma müddətləri şərh edilir və dəqiqləşdirilir. «Dövlət mühafizəsinə verilmir. Təşkilatlarda saxlanılır» qeydi arayış xarakterli sənədlərin mühafizə yerini dəqiqləşdirir. Başqa qeydlərdə isə saxlanma müddətləri 3-cü və 4-cü sütunlarda göstərilənlərdən fərqlənən konkret sənəd növlərinin əlamətini bildirir. Məsələn, «Təftişin başa çatması şərti ilə», «Mübahisələr, fikir ayrılığı yarandıqda», «İstintaq və məhkəmə işləri meydana çıxdıqda — həlledici qərarlar çıxarılana qədər saxlanılır» qeydləri mühasibat sənədlərinin saxlanma müddətlərini dəqiqləşdirir. «Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra», «Təsdiq edildikdən sonra», «Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra», «Məmulat istehsaldan çıxarılandan sonra», «İstismara buraxılandan sonra» və s. qeydləri 3-cü və 4-cü sütunlarda göstərilmiş müddətlərin müvafiq anlardan sonra hesablandığını göstərir. Qeydlərdə bəzi sənədlərin saxlanma müddətləri onların ümumi kompleksdə məzmunu, müəllifliyi, yaranma vaxtı və yeri nəzərə alınmaqla göstərilmişdir. Məsələn, kredit əməliyyatları üzrə yazışma idarələrdə 3 il saxlanılır, qeyddə isə xarici ticarət idarələri ilə yazışma üçün saxlanma müddəti 5 il müəyyən edilmişdir.

 

3. Sənədlərin saxlamaq və məhv etmək üçün ayrılması işinin təşkili və onun rəsmiləşdirilməsi

 

3.1. Sənədlərin saxlanma müddətlərini müəyyən etmək, yaxud məhv etmək üçün ayırmaq işini həyata keçirmək məqsədilə idarələrdə daimi fəaliyyət göstərən ekspert komissiyaları yaradılır. Onların tərkibinə idarənin rəhbər işçilərindən birinin sədrliyi ilə əsas struktur bölmələrin ixtisaslı mütəxəssisləri, həmçinin müvafiq dövlət arxivlərinin nümayəndələri daxil edilir.

3.2. Ekspert komissiyaları öz işində «Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununu, həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş normativ-hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimatı, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin normativ hüquqi sənədlərini rəhbər tuturlar. Ekspert komissiyaları arxiv və kargüzarlıq xidmətilə yanaşı, sənədlərin saxlamaq və məhv etmək üçün seçilməsi qaydalarını müəyyən edir, onların dəyərinin ekspertizasını təşkil edir və ona nəzarəti həyata keçirir. Bu işdə dövlət arxivlərinə verilməli olan sənədlərə xüsusi diqqət yetirilir.

3.3. Sənədlərin daimi mühafizə və məhv etmək üçün seçilməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq sahə üzrə qanunvericilikdə müəyən olunmuş qaydalara uyğun aparılır. Siyahıda saxlanma müddəti «daimi» göstərilmiş sənədlər «Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununda müəyyən edilmiş müddətlərdən sonra müvafiq dövlət arxivlərinə təhvil verilməlidir.Daimi saxlanma müddətli sənədlərin dövlət mühafizəsinə qanunla müəyyən olunmuş müddətdə təhvil verilməsinə idarə məsuliyyət daşıyır. Sənədlərin idarələrdə saxlanmasının son müddətləri «Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

3.3.1. respublika dövlət hakimiyyət orqanlarının sənədləri üçün — 15 il;

3.3.2. rayon və şəhər hakimiyyət orqanlarının sənədləri üçün — 5 il;

3.3.3. yerli özünüidarəetmə orqanlarının sənədləri üçün — 5 il;

3.3.4. elmi-texniki sənədlər üçün — 15 ildən artıq olmamaq şərtilə , praktiki əhəmiyyətini saxladığı müddətə;

3.3.5. kino, foto, fono sənədlər və videoyazılar üçün — 3 il;

3.3.6. vətəndaşlıq vəziyyəti aktları, notarial fəaliyyət, məhkəmə işləri və şəxsi heyət üzrə sənədlər üçün — 75 il;

3.4. Dövlət mühafizəsinə vermək üçün seçilmiş daimi saxlanma müddətli idarəçilik və elmi-texniki sənədlər qanunda göstərilən müddətlərdə idarə arxivlərində mühafizə olunduqdan sonra həmin sənədlərin siyahısı ilə birlikdə dövlət arxivlərinə təhvil verilir. Ləğv edilmiş dövlət orqanlarının, idarələrin varisi olmadıqda, onların arxiv fondları qanunvericilikdə müəyyən olunmuş müddət başa çatmadan dövlət arxivlərinə təhvil verilir.

3.5. Elmi-texniki sənədlərin dəyərinin ekspertizası iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə tədqiqatların və məmulatların sənaye istehsalının layihələri və texnoloji proseslər, planlaşdırma və əsaslı tikinti obyektləri üzrə dövlət mühafizəsinə verilməli olan elmi-texniki sənədlər seçilir. Bu iş «Elmi-texniki sənədləri dövlət mühafizəsinə verilməli olan layihələrin, problemlərin siyahısı»nın tərtibi ilə başa çatır.

İkinci mərhələdə dövlət mühafizəsinə qəbul edilməli olan elmi-texniki sənədlər kompleksinin ekspertizası aparılır. Bu iş dövlət arxivlərinə verilməli olan elmi-texniki sənədlərin saxlama vahidlərinin siyahısının tərtibi ilə tamamlanır.

3.6. Ekspert komissiyasının daimi və uzun müddətə saxlamaq üçün ayırdığı sənədlər müəyyən olunmuş tələblərə müvafiq qaydada təsvir edilməlidir.

3.7. Daimi saxlanmalı olan sənədlərin siyahısı iki nüsxədə tərtib edilir, ekspert komissiyasının iclasında müzakirə olunur, onun üzvləri tərəfindən imzalanır və müvafiq dövlət arxivinin ekspert-yoxlama komissiyasının təsdiqinə göndərilir. Arxiv təşkilatının ekspert-yoxlama komissiyasının təsdiq etdiyi siyahların bir nüsxəsi nəzarət üçün dövlət arxivində saxlanılır, ikinci nüsxəsi idarənin arxivinə qaytarılır. Sənədlərin dövlət mühafizəsinə qəbulu həmin siyahılar üzrə aparılır. Dövlət arxivinə daimi saxlanılacaq işlərin siyahısı ilə yanaşı nəzarət üçün şəxsi heyətə aid işlərin siyahısı və əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlərin saxlanma müddətləri də göstərilməklə məhv edilmək üçün ayrılması barədə aktlar da təqdim olunur.

3.8. Əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlərin məhv etmək üçün ayrılması barədə akt müvafiq dövlət arxivinin ekspert yoxlama komissiyası ilə razılaşdırıldıqdan sonra idarənin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Arxiv təşkilatı daimi saxlanan sənədlərin siyahılarını təsdiq edərkən «EYK» qeydi olan, eləcə də Siyahıda saxlanma müddəti göstərilməyən sənədlərin məhv edilməsi barədə qərar çıxarmadığı halda, həmin dövr üzrə qalan sənədlərin məhv edilməsi yuxarı arxiv orqanı ilə razılaşdırılmalıdır.

3.9. Arxiv təşkilatı sənədlərin daimi saxlamaq üçün seçilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır və lazım gəldikdə, məhv etmək , yaxud müvəqqəti saxlamaq üçün ayrılmış sənədləri daimi saxlama müddətli sənədlərin siyahısına daxil etməyi tələb etmək hüququna malikdir.

3.10. Məhv edilmək üçün ayrılmış və akta daxil edilmiş sənədlər təkrar xammal emalı müəssisələrinə təhvil verilir və yaxud bərpası mümkün olmayan qayda da məhv edilir. Bu sənədlərdən təsərrüfat tələbatları üçün istifadə edilməsinə icazə verilmir. Sənədlərin məhv edilmək üçün təkrar xammal emalı müəssisələrinə təhvil verilməsi təhvil-qəbul qəbzi ilə, məhv edildikdə isə aktla rəsmiləşdirilir.

3.11. Daimi saxlanma müddətli sənədlərin siyahıları dövlət arxiv təşkilatı tərəfindən təsdiq edilməyincə həmin siyahıların əhatə etdiyi dövr üzrə əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlərin məhv edilməsi qadağandır.

3.12. Siyahının düzgün tətbiq edilməsinin üzərində nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və onun tabeliyində olan dövlət arxiv təşkilatları həyata keçirirlər.

 

 


Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv

İdarəsi Kollegiyasının 12 aprel 2016-cı il tarixli

3/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı

 

I hissə

 

İdarəçilik fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlər

 

Sıra

№ si

Sənədlərin növü

Sənədlərin saxlanma müddəti

Qeyd

Milli arxiv fondunun formalaşdırılması mənbələri olan idarə, müəssisə və təşkilatların sənədləri

 

Milli arxiv fondunun formalaşdırılması mənbələri olmayan idarə, müəssisə və təşkilatların sənədləri

 

1.

2.

3.

4.

5.

1. İdarəçilik sisteminin təşkili

1.1. Sərəncamverici fəaliyyət

1.

Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları:

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Dövlət mühafizəsinə verilmir. Təşkilatlarda saxlanılır

Dövlət mühafizəsinə verilmir. Təşkilatlarda saxlanılır

2.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları

Daimi

 

3.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarları:

 

 

1. Təşkilatın fəaliyyətinə bilavasitə aid olanlar - daimi

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək1

4.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və sərəncamları:

 

 

1. Təşkilatın fəaliyyətinə bilavasitə aid olanlar - daimi

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək1

5.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclas protokolları; onlara aid sənədlər (bildirişlər, arayışlar, icmallar və s.)

Daimi

 

6.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin sərəncamları, qərarları, iclas protokolları əlavələri ilə birlikdə:

 

 

1. Təşkilatın fəaliyyətinə bilavasitə aid olanlar-daimi

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək1

7.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının, Respublika sahə həmkarlar ittifaqları komitələrinin qərarları:

 

 

1. Təşkilatın fəaliyyətinə bilavasitə aid olanlar-daimi

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək1

8.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının, Respublika sahə həmkarlar ittifaqları komitələrinin dövlət orqanları ilə birgə hazırladıqları qərarları:

 

 

1. Müvafiq təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar daimi mühafizə üçün saxlanılır

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək

9.

İctimai birliklərin və ittifaqların (yaradıcı, elmi-texniki, elmi, idman və s.) respublika və yerli təşkilatlarının qərarları, sərəncamları:

 

 

1. Müvafiq təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar, sərəncamlar daimi mühafizə üçün saxlanılır

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək1

10.

Qanunların, fərmanların, qərarların və digər normativ hüquqi aktların layihələri; ali dövlət hakimiyyəti orqanlarına verilmiş təşəbbüs təklifləri; onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (bildirişlər, rəylər, arayışlar):

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

11.

Qərar layihələrinə rəylər:

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

12.

Ali qanunvericilik, ali dövlət hakimiyyəti orqanlarının tapşırıqları; tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə sənədlər (icmallar, məruzələr, hesabatlar, arayışlar, yazışma)

Daimi

10 il

 

13.

Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının, idarələrin kollegiya iclaslarının stenoqramları, qərarları, protokolları; onlara aid sənədlər (arayışlar, məruzələr, bildirişlər və s.):

 

 

1. Müvafiq təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar, protokollar daimi mühafizə üçün saxlanılır

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək1

Lazım olanadək

14.

İdarə rəhbərlərinin yanında əsas fəaliyyət üzrə keçirilən müşavirələrin stenoqramları, protokolları; onlara aid sənədlər (arayışlar, məruzələr, bildirişlər)

Daimi

10 il

 

15.

Beynəlxalq, respublika, idarə və idarələrarası forumların, sammitlərin, qurultayların, konqreslərin, müşavirələrin, seminarların sənədləri (qərarlar, tövsiyələr, protokollar, stenoqramlar):

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

16.

Forumların, sammitlərin, qurultayların, konqreslərin, simpoziumların, konfransların, müşavirələrin, seminarların qərarlarının yerinə yetirilməsi haqqında sənədlər (arayışlar, hesabatlar, məruzələr, icmallar)

Daimi

10 il

 

17.

Dövlət orqanlarının və idarələrin fəallar yığıncağının, müşahidə şuralarının qərarları, protokolları, stenoqramları

Daimi

10 il

 

18.

Ümumi iclasların protokolları

Daimi

10 il

 

19.

Dövlət orqanlarının, idarələrin daimi fəaliyyət göstərən elmi, ekspert, metodiki, məşvərət və başqa komissiyalarının, şuralarının, bölmələrinin qərarları, sərəncamları, protokolları, stenoqramları:

 

 

1. Müvafiq təşkilatın fəaliyyətinə aid olan qərarlar, protokollar daimi mühafizə üçün saxlanılır

a) iclasların keçirildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

 

Lazım olanadək1

Lazım olanadək

20.

 Dövlət orqanlarının və idarələrin əmrləri, sərəncamları:

 

 

1. Məlumat üçün göndərilənlər - 5 il

a) əsas fəaliyyət üzrə

Daimi1

10 il

b) işə qəbul, yerdəyişmə, mükafatlandırma, həvəsləndirmə, işdən azad etmə, fəhlə və qulluqçuların uzun müddət xaricə ezam edilməsi haqqında

75 il EYK

75 il1

v) məzuniyyətlərin verilməsi, növbətçilərin təyin edilməsi, cərimələr, fəhlə və qulluqçuların ölkədaxili ezam edilməsi haqqında

5 il

5 il

c) inzibati-təsərrüfat məsələləri barədə

5 il

5 il

21.

Dövlət orqanlarının və idarələrin əmrlərinin layihələri

1 il

1 il

 

22.

Qaydalar, əsasnamələr, təlimatlar, metodiki göstərişlər və tövsiyələr:

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

23.

Qaydaların, təlimatların, əsasnamələrin, metodiki göstərişlərin və tövsiyələrin layihələri, onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (rəylər, təkliflər, arayışlar, bildirişlər)

5 il

3 il

 

24.

Dövlət orqanlarının və idarələrin əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə ali dövlət hakimiyyəti orqanlarına təqdim olunan sənədlər (tədbirlər planı, məruzələr, hesabatlar, arayışlar, bildirişlər, yazışma)

Daimi

10 il

 

1.2. Nəzarət

25.

Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin fərman və sərəncamlarının, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarının yerinə yetirilməsinin yoxlanması haqqında sənədlər (məruzələr, arayışlar, xülasələr, aktlar):

 

 

1. Dövlət arxivinə yoxlayan təşkilatın sənədlərinin tərkibində qəbul edilir

a) yoxlanma yerində və yoxlayan təşkilatlarda

Daimi1

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

26.

Dövlət orqanlarının, idarələrin kollegiya və ümumi iclaslarının qərarlarının, əmrlərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanması haqqında sənədlər (proqramlar, məruzələr, bildirişlər, arayışlar, rəylər, hesabatlar):

 

 

1. Dövlət arxivinə yoxlayan təşkilatın sənədlərinin tərkibində qəbul edilir

a) yoxlanma yerində və yoxlayan təşkilatlarda

Daimi1

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

27.

Dövlət orqanlarının, idarələrin kollegiya və ümumi iclasların qərarlarının, əmrlərinin, sərəncamlarının yerinə yetirilməsinin yuxarı orqanlar tərəfindən yoxlanılması haqqında yazışma

 

5 il EYK

5 il

 

28.

Dövlət orqanlarının və idarələrin kompleks yoxlanılmasına, habelə tematik qaydada keçirilmiş yoxlamalara dair sənədlər (məruzələr, bildirişlər, arayışlar, aktlar, vaxtaşırı mühasibat təftişləri üzrə sənədlər istisna olmaqla):

 

 

 

a) yoxlamanın aparıldığı yerdə və yoxlayan təşkilatlarda

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

5 il

5 il

29.

Təftişlərin, audit yoxlamalarının keçirilməsi və onların nəticələri haqqında dövlət hakimiyyəti, maliyyə, vergi və idarədaxili nəzarət orqanları ilə yazışma

5 il

5 il

 

30.

Dövlət orqanlarının, idarələrin vəzifə və funksiyalarına uyğun sahə üzrə qanunvericilik aktlarının icra vəziyyətinin yoxlanılması və nəzarətin təşkilinə dair sənədlər (protokollar, aktlar, arayışlar, qərarlar, sərəncamlar)

 

10 il EYK

5 il

 

31.

Reklam qanunvericiliyinin tələblərinə, məhsul-larının keyfiyyəti və təhlükəsizliyinə nəzarət məqsədilə aparılmış yoxlamaların və antiinhisar qanunvericliyinin tələblərinin pozulması əlamətləri üzrə qaldırılmış işlərin nəticələrindən asılı olaraq təsərrüfat subyektlərinə verilmiş göstərişlər və ona aid sənədlər, yazışma

10 il

5 il

 

32.

Planlı yoxlamaların aparılmasına dair qərarın surətinin, yoxlama materiallarına baxılması və ictimai nəzarətin nəticələri üzrə keçirilən tədbirlər haqqında hüquqi və ya fiziki şəxslərə, sahibkarlara rəsmi qaydada göndərilən xəbərdarlıq bildirişləri

5 il EYK

3 il

 

33.

Vətəndaşların müraciətləri: təkliflər, ərizələr, şikayətlər:

 

 

 

a) idarə, müəssisə və təşkilatın işinin əsaslı surətdə dəyişdirilməsi, yaxud ciddi çatışmazlıqlar, sui-istifadə və korrupsiya hallarının aradan qaldırılması haqqında

Daimi

10 il

b) şəxsi və ictimai əhəmiyyəti olmayan ikinci dərəcəli məsələlər haqqında

5 il

5 il

34.

Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinin icmalı

5 il

3 il

 

35.

Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması işinin vəziyyəti haqqında sənədlər (analitik arayışlar, bildirişlər, təhlillər):

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

10 il EYK

5 il

b) başqa təşkilatlarda

5 il

5 il

36.

Vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin yoxlanılması və baxılması barədə yazışma

5 il

5 il

 

37.

Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması barədə operativ (təcili) arayışlar və məlumatlar

3 il

3 il

 

1.3. İdarəçiliyin təşkilati əsasları

38.

Dövlət orqanlarının və idarələrin (o cümlədən ictimai birliklərin, təşkilatların) nümunəvi nizamnamələri və əsasnamələri:

 

 

1. Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

10 il1

b) başqa təşkilatlarda

3 il1

3 il1

39.

Dövlət orqanlarının və idarələrin struktur bölmələri haqqında əsasnamələr

Daimi

10 il1

1. Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra

40.

Qeyri-dövlət təşkilatlarının, səhmdar cəmiyyətlərin, ictimai birliklərin təsis edilməsi, yaradılması haqqında sənədlər (qərarlar, təsis iclaslarının protokolları, müqavilələr, aktlar, arayışlar, siyahılar, yazışma)

Daimi

__

 

41.

Qeyri-dövlət təşkilatlarının, səhmdar cəmiyyətlərin, ictimai birliklərin rəhbər orqanlarının seçilməsinə dair sənədlər (namizədlərin siyahıları, seçki bülletenləri və s.)

5 il1 EYK

5 il

 1.Səlahiyyət müddətləri başa çatdıqdan sonra

42.

Əsasnamələrin, nizamnamələrin layihələri; onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (arayışlar, bildirişlər, təkliflər, rəylər)

3 il1 EYK

3 il1

1. Təsdiq edildikdən sonra

43.

İdarəçilik sisteminin mərkəzi və yerli orqanlarının təşkilati-inzibati quruluşu, idarəçiliyin təşkilinin sxemi və ona aid izahatlar:

 

 

 

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

44.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati-inzibati quruluş sxeminin layihələri və onların hazırlanmasına aid sənədlər (rəylər, təkliflər, arayışlar)

3 il1

3 il

1. Təsdiq edildikdən sonra

45.

İdarəçilik sistemi üzrə təşkilatların siyahıları (şəbəkəsi):

 

 

1. Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra

a) təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

 

3 il1

3 il1

46.

İdarəçilik sistemi üzrə təşkilatların şəbəkəsi haqqında yazışma

3 il

3 il

 

47.

Dövlət orqanlarının, idarələrin kollegiya və şura iclaslarında müzakirə edilmiş məsələlərin siyahısı

5 il

 

48.

Kollegial orqanların iş planları

Daimi

 

49.

Dövlət orqanlarının, idarələrin ali dövlət hakimiyyəti orqanları ilə iqtisadi-sosial, elmi-mədəni sahələr, maşınqayırma, xarici iqtisadi əməkdaşlıq, beynəlxalq donor, iqtisadi təşkilatlar, maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq, infrastruktur, sosial yönümlü investisiyalar, fiskal, monetar, makroiqtisadi göstəricilərlə, sənaye məhəllələri, sənaye parkları, sahibkarlıq faəliyyətinin dövlət tənzimlənməsi, regionların inkişafı, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, strateji planlaşdırma, infrastruktur siyasəti və digər məsələlərlə bağlı yazışma, dövlət proqramının monitorinqi və icrasına dair hesabatlar

Daimi

10 il

 

50.

Mərkəzi icra hakimiyyəti və dövlət orqanları ilə iqtisadi-sosial, elmi-mədəni sahələr, maşınqayırma, xarici iqtisadi əməkdaşlıq, beynəlxalq donor, iqtisadi təşkilatlar, maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq, infrastruktur, sosial yönümlü investisiyalar, fiskal, monetar, makro-iqtisadi göstəricilərlə, sənaye məhəllələri, sənaye parkları, sahibkarlıq faəliyyətinin dövlət tənzimlənməsi, regionların inkişafı, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, strateji planlaşdırma, infrastruktur siyasəti və digər məsələlərlə bağlı yazışma, dövlət proqramının monitorinqi və icrasına dair hesabatlar

 

10 il EYK

5 il

 

51.

Dövlət orqanlarının və idarələrin tarixinə dair sənədlər (idarəçilik sisteminin fəaliyyətinin tarixi və tematik icmalları, tarixi arayışlar, qəzet, jurnal məqalələri və qeydləri)

Daimi

10 il

 

52.

Mərkəzi icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının əsas fəaliyyətinə dair ali dövlət hakimiyyəti orqanlarına və yuxarı təşkilatlara təqdim olunan sənədlər (məruzələr, bildirişlər, arayışlar, icmallar)

Daimi

 

53.

Dövlət orqanlarının, idarələrin və bələdiyyələrin icra etdikləri funksiyalar və göstərilən xidmətlər üzrə inzibati reqlamentləri, əsasnamələri, nizamnamələri:

 

 

 

 

 

 

 

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

__

b)başqa təşkilatlarda

 

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

__

54.

Dövlət orqanlarının, idarələrin sənədlərinin icra vəziyyəti, monitorinq, treninq, işə davamiyyət və digər məsələlərlə bağlı xidməti yazışma

5 il EYK

5 il

 

55.

İdarəetmə sisteminin təşkili və təkmilləşdirilməsinə dair sənədlər (planlar, əsaslandırmalar, təhlillər, izahlar, yazışma)

5 il EYK

5 il

 

56.

Ştat cədvəlləri:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

3 il

3 il

57.

Ştat cədvəllərinin layihələri; onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (arayışlar, rəylər, nəticələr, ştat cədvəllərin surətləri)

3 il

3 il

 

58.

Ştatların təsdiq edilməsi və dəyişilməsi haqqında yazışma

3 il

3 il

 

59.

Vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri haqqında nümunəvi əsasnamələr, vəzifə təlimatları və vəzifələrin nomenklatur siyahısı:

 

 

1. Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

10 il1

b) başqa təşkilatlarda

3 il1

3 il1

60.

Vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri haqqında əsasnamələr və təlimatlar:

 

 

1. Yenisi ilə əvəz edildikdən sonra

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

Lazım olanadək

b) başqa təşkilatlarda

3 il1

3 il1

61.

Vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri haqqında əsasnamələrin və təlimatların işlənib hazırlanması haqqında yazışma, layihələr

3 il1

3 il1

1. Təsdiq edildikdən sonra

62.

Dövlət və bələdiyyə qulluqçularının vəzifə reqlamentləri və peşə etikası kodeksi:

 

 

 

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

63.

Dövlət orqanlarının, idarələrin yaradılması, yenidən təşkili, strukturu, ştatı və ləğv edilməsi barədə yuxarı orqanlarla yazışma

10 il EYK

5 il

 

64.

Dövlət orqanlarının, idarələrin yaradılması, yenidən təşkili, ləğv edilməsi, adının dəyişdirilməsi, bir sistemdən başqasına verilməsi, bir yerdən başqa yerə köçürülməsi, mülkiyyət formasının dəyişilməsi (özəlləşdirilməsi) haqqında sənədlər (qərarlar, aktlar, müqavilələr, hesabatlar, arayışlar, bildirişlər, rəylər və s.)

Daimi

10 il

 

65.

Təhvil-qəbul aktları; onlara əlavələr (inventarlaşdırma sənədləri istisna olmaqla):

 

 

1. Rəhbər dəyişiləndən sonra

a) idarə rəhbərləri dəyişildikdə

Daimi

10 il1

b) məsul icraçılar dəyişildikdə

5 il

5 il

66.

İdarələr arasında istehsalat, elmi, mədəni və başqa əlaqələrin yaradılması haqqında sənədlər (müqavilələr, razılaşmalar, planlar, hesabatlar, aktlar, arayışlar, tövsiyələr)

Daimi

10 il

 

67.

Ezamiyyələr haqqında sənədlər (proqramlar, plan-tapşırıqlar, texniki tapşırıqlar, məruzələr, arayışlar, hesabatlar, əmrlərin surətləri):

 

 

1. Dövlət əhəmiyyətli və elmi məsələlərlə bağlı ölkəxarici ezamiyyələr üzrə - daimi

a) ölkədaxili

5 il

5 il

b) xarici

10 il1 EYK

5 il

68.

Ölkədaxili və xarici ölkələrə ezamiyyələr haqqında yazışma

3 il

3 il

 

69.

Müsabiqələrin və baxışların (yaradıcı, elmi, icra, səmərələşdirmə və ixtiralar üzrə) keçirilməsi haqqında sənədlər (şərtlər, əsasnamələr, proqramlar, arayışlar, bildirişlər, hesabatlar, rəylər):

 

 

 

a) keçirildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

70.

Qurultayların, konqreslərin, simpoziumların, konfransların, müşavirələrin, seminarların keçirilməsi haqqında sənədlər (gündəliklər, bildirişlər, yazışma)

3 il

3 il

 

71.

Peşə bayramlarının, şənliklərin keçirilməsinin, mükafatların verilməsinin təşkili haqqında sənədlər (məruzələr, stenoqramlar, məruzələrin tezisləri, təbriklər):

 

 

 

a) keçirildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

3 il

3 il

72.

Kollektivlərin və ayrı-ayrı şəxslərin yubileyləri ilə əlaqədar təbriklər, məktublar, teleqramlar

1 il1

1 il

1. Görkəmli dövlət, ictimai-siyasi, ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət, elm, texnika xadimlərinə və istehsalat qabaqcıllarına aid olanlar — daimi

73.

Fotoşəkillərdən ibarət tematik albomlar

Daimi

10 il

 

74.

Təhsil müəssisələri, o cümlədən internat, internat tipli təhsil müəssisələrinin və uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrinin üzərində hamilik haqqında sənədlər (öhdəliklər, müqavilələr, bildirişlər, arayışlar, planlar, hesabatlar) [4]

Daimi

5 il

 

1.4. İdarəçiliyin hüquqi təminatı

75.

Hüquqi məsələlər üzrə yazışma

5 il

5 il

 

76.

Müqavilələrin, sazişlərin bağlanması haqqında sənədlər (protokollar, razılaşmalar, formalar, qeydiyyat kitabları)

5 il1

5 il1

1.Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra

77.

Qanunvericilik aktları və başqa normativ sənədlər (əmrlər, təlimatlar, qaydalar) üzrə kodlaşdırılmış kartotekalar və göstəricilər

İdarə ləğv edilənədək

İdarə ləğv edilənədək

 

78.

Əmək qanunvericiliyinə və əmək hüququna riayət edilməsi məsələləri üzrə rəylər

5 il EYK

5 il

 

79.

Əmək mübahisələri üzrə məhkəmələrdə baxılan işlərə dair sənədlər (məhkəmə bildirişləri, şikayətlər, iddia sənədləri, etirazlar, məhkəmə aktları, yazışma və s.)

5 il1

3 il1

1. Məhkəmə qərarı icra olunduqdan sonra

80.

Maliyyə sanksiyaları və inzibati xətalar üzrə qərarların icrasına dair sənədlər (qərarların surətləri, göstərişlər, möhlətvermə və digər məsələlərlə bağlı icra qurumları ilə yazışma)

5 il1

3 il1

1. Qərar icra olunduqdan və müəyyən olunmuş cərimə ödənildikdən sonra

81.

İnzibati xətalar haqqında protokollar və ona aid sənədlər

10 il EYK

5 il

 

82.

Hüquqi və fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətinə məhdudlaşdırıcı tədbirin tətbiqi barədə qərarlar və ona aid sənədlər

5 il 1

3 il1

1. Qərar icra olunduqdan sonra

83.

Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərardadlar və ona aid sənədlər

5 il 1

3 il1

1. Qərardad icra olunduqdan sonra

84.

Ticarət və idarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar barədə işin baxılmağa hazırlanması haqqında qərardadlar

10 il EYK

5 il

 

85.

Mənzil qanunvericiliyi və mənzil məsələləri üzrə mübahisələrin həlli barədə ərizələr, rəylər, yazışma və s.

5 il

5 il

 

86.

İnzibati və kommersiya məhkəmələri üzrə işlər (iddia ərizələri, etibarnamələr, tələblər, aktlar, arayışlar, iclas protokolları) və onların qeydiyyat kartotekaları, kitabları [5]

3 il1

3 il1

1. Qərar qəbul edildikdən sonra

87.

Mallarının göndərilməsi, podrat işləri və xidmətlərdən narazılıqlar haqqında yazışma

3 il1

3 il1

1. İxrac və idxal üzrə - 10 il

88.

Göstərişlər (istehlakçı tərəfindən qablaşdırılmış məhsulların çəkisi barədə məlumatların, menyunun qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılması, normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmayan məhsulların satışının dayandırılması, satışın qadağan edilməsi və s. barədə)

10 il

5 il

 

89.

Antiinhisar siyasəti, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi, rəqabətin qorunması, reklam qanunvericiliyi, məhsulların keyfiyyət sınağının aparılması və s. hüquqi məsələr barədə dövlət orqanları və idarələrlə yazışma

10 il EYK

5 il

 

90.

Tələblərin və iddiaların qeydiyyat jurnalları

3 il

3 il

 

91.

Cinayət və mülki işlər üzrə hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edilən sənədlərin (iddia ərizələri, aktlar, arayışlar, bildirişlər, xasiyyətnamələr), qərarların, hökmlərin, xüsusi qərardadların surətləri

3 il1

3 il1

1. Qərar qəbul edildikdən sonra

92.

Məhkəmələrin hökmlərinin, qərarlarının yerinə yetirilməsi haqqında yazışma

5 il1

5 il1

1. Dəymiş ziyanın, yaxud müsadirə edilmiş əmlakın əvəzinin ödənilməsinin maliyyə orqanları tərəfindən icrası barədə olanlar — daimi

93.

İnzibati icraat işləri üzrə yazışma

3 il1

3 il1

1. Qərar qəbul edildikdən sonra

94.

Əmək mübahisələri üzrə yazışma

3 il1

3 il1

1. Qərar qəbul edildikdən sonra

95.

İxtiraların tətbiqi üzrə mübahisəli işlər

10 il EYK

10 il

 

96.

Dövlət orqanlarına, idarələrə və təşkilatlara hüquqi kömək göstərilməsi barədə müqavilələr

3 il1

3 il1

1. Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra

97.

Hüquqi məsləhətlərin qeydiyyat kitabları

3 il

3 il

 

1.5. İdarəçilik fəaliyyətinin sənədləşdirilməsinin və sənədlərin idarələrdə saxlanılmasının təşkili

98.

Sənədlərin siyahıları, işlərin nümunəvi və təxmini nomenklaturaları:

 

 

 

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

99.

İdarələrin razılaşdırılmış iş nomenklaturaları

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

100.

İdarəçilik fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi vəziyyətinin yoxlanılması haqqında sənədlər (aktlar, bildirişlər, arayışlar)

1 il1

1 il1

1. Növbəti yoxlamadan sonra

101.

Sənədlərin icrası üzrə qeydiyyat jurnalları, nəzarət kitabları, vərəqələr, məlumatlar

3 il

3 il

 

102.

Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinin qeydiyyat jurnalları

5 il

5 il

 

103.

İdarənin rəhbərləri tərəfindən vətəndaşların qəbulunun qeydiyyat kitabları, jurnalları, vərəqələri

3 il

3 il

 

104.

Əmrlərin, göstərişlərin, sərəncamların, əsasnamələrin göndərilməsi və paylanması jurnalları, siyahıları

1 il

1 il

 

105.

Qərarlara, əmrlərə, göstərişlərə, qaydalara, təlimatlara, əsasnamələrə aid göstəricilər, qeyd vərəqləri

Daimi

10 il

 

106.

Qeydiyyat kitabları, jurnalları (vərəqləri):

 

 

1. Arxiv siyahılarına əlavə kimi istifadə etmək üçün dövlət arxivinə verilir

a) əmrlərin, qərarların, sərəncamların, qaydaların, təlimatların, əsasnamələrin, nizamnamələrin, göstərişlərin

Daimi1

10 il

b) daxil olan və göndərilən sənədlərin (o cümlədən elektron poçt və feldyeqer xidməti üzrə)

3 il

3 il

c) teleqram, telefonoqram, faks, surətçıxartma sifarişlərinin və s.

1 il

1 il

107.

Göndərilmiş korrespondensiyaların siyahıları, reyestrləri

1 il

1 il

 

108.

Uçot jurnalları (kitabları), cədvəlləri:

 

 

1.Sertifikat dəyişdirildikdən sonra 2.Silindikdən sonra

a) ciddi hesabatlı blanklar

3 il

3 il

b) ayrı-ayrı vərəqələrin, çertyojların, xüsusi bloknotların, fotoneqativlərin, fotosurətlərin, maqnit lentlərin, kino lentlərin

Lazım olanadək

Lazım olanadək

c) çap edilmiş sənədlərin

3 il

3 il

ç) elektron imza sertifikatlarının

5 il1

5 il

d) elektron daşıyıcıların

5 il2

5 il

109.

Arxiv işinin metodiki və təşkilati məsələləri barədə yazışma

3 il

3 il

 

110.

Fond işləri (fondlara tarixi arayışlar, sənədlərin mövcudluğu və vəziyyətinin yoxlanılması aktları, sənədlərin dövlət arxivinə təhvil-qəbul aktları, sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması aktları, sənədlərin sayının çatışmazlığı, yaxud bərpası mümkün olmayan dərəcədə zədələnməsi aktları, fondların xülasəsi)

İdarələrdə mühafizə edilir1

Lazım olanadək

1. İdarə ləğv edildikdə dövlət arxivinə verilir

111.

Arxivin əsas uçot sənədləri (sənədlərin daxil və xaric olmasının uçotu kitabları, fondların siyahıları, fond vərəqələri)

Daimi

 

112.

İşlərin siyahıları:

 

 

1 .Təsdiq edilməyənlər — lazım olanadək

2. İşlər məhv edildikdən sonra

a) daimi saxlanılan (təsdiq edilmiş)

Daimi1

b)şəxsi heyət üzrə (təsdiq edilmiş)

75 il1

75 il1

b) müvəqqəti saxlanılan

3 il2

3 il

113.

Sənədlərin dövlət arxivinə təhvil-qəbulu barədə yazışma

3 il

3 il

 

114.

Sənədlərin vəziyyətinin və saxlanma şəraitinin arxiv təşkilatları tərəfindən yoxlanılmasının nəticələri haqqında aktlar, arayışlar

10 il

5 il

 

115.

Arxivlərin işi haqqında təhriri məruzələr, arayışlar

5 il

5 il

 

116.

İdarələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan və saxlanılma müddətləri göstərilən sənədlərin siyahıları:

 

 

 

a) təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

117.

Sənədlərin saxlanma müddətini göstərən siyahıların dəyişdirilməsi və tamamlanması haqqında nəticələr, rəylər, yazışma

3 il

3 il

 

118.

Sənədlərin tərkibi və məzmunu haqqında tematik xülasələr, arayışlar, məlumatlar

İdarələrdə saxlanılır1

1. İdarə ləğv edildikdə dövlət arxivinə verilir

119.

Sənədlərin arxivə daxil olması və arxivdən xaric olmasının qeydiyyatı jurnalları (kitabları)

İdarələrdə saxlanılır1

1. Dövlət arxivinə verilmir

120.

Sənədlərin müvəqqəti istifadə üçün başqa təşkilatlara verilməsi aktları

3 il1

3 il1

1. Sənədlər arxivə qaytarıldıqdan sonra

121.

Tədqiqat məqsədilə arxivdən sənədlərin verilməsi barədə tələbnamələr, sifarişlər, tədqiqatçının şəxsi işi

25 il

25 il

 

122.

Arxivdən sənədlərin istifadəyə verilməsinin qeydiyatı kitabları (jurnalları)

3 il1

3 il1

1. Bütün kitab (jurnal) üzrə sənədlər arxivə qaytarıldıqdan sonra

123.

Arxiv arayışlarının, sənədlərdən surətlərin, çıxarışların verilməsi barədə sorğular (yazışma), o cümlədən verilən arayışların, çıxarışların surətləri

5 il

5 il

 

124.

İstilik və rütubəti ölçən cihazların göstəricilərinin qeydiyyatı kitabları (jurnalları)

1 il

1 il

 

125.

Arxiv sorğularının və onlara verilən cavabların qeydiyyat kitabları, jurnalları

5 il

5 il

 

126.

Arxivin iş növləri üzrə vaxt və istehsalat normalarının hazırlanması, tətbiqi barədə məlumatlar,arayışlar,yazışma

5 il

5 il

 

127.

Qeyri-dövlət təşkilatlarının təsis müqavilələri, onlara əlavə və düzəlişlər, təsisçilərin iclas protokolları, təsisçilərin siyahıları

Daimi

 

128.

Dövlət orqanlarının və idarələrin qeydiyyatı, ləğv olunması haqqında şəhadətnamələr, filialların, nümayəndəliklərin açılması üçün icazə, bildiriş

Daimi

 

129. [6]

Fəaliyyət növü üzrə lisenziyanın və icazənin alınması zamanı yaranan sənədlər (ərizə-anket, lisenziya, icazə, inzibati aktlar, qeydiyyat kitabları, reyestrlər və s.)1

Daimi

1. Müvafiq qanunla müəyyən edilən digər sənədlər

130. [7]

Lisenziyaların və icazələrin verilməsinə dair mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər dövlət qurumları ilə yazışma

10 il

5 il

 

131.

Attestasiya, akkreditasiya, sertifikasiya üzrə sənədlər (sertifikatlar, şəhadətnamələr, attestatlar, təqdimatlar, protokollar, əsasnamələr, qeydiyyat kitabları , reyestrlər və s.)1

Daimi

1.Qanunvericilik aktlarında müəyyən olunan digər sənədlər

132.

Özəlləşdirmə haqqında sənədlər (qərarlar, protokollar, nizamnamələr, planlar, balanslar, aktlar, müqavilələr, kontraktlar, şəhadətnamələr və s.)1

Daimi

1. Qanunvericilik aktlarında müəyyən olunan digər sənədlər

133. [8]

Səhmdarların siyahısı

Daimi

 

134.

Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin, o cümlədən səhmdarların siyahısı [9]

Daimi

 

135.

Səhmlərə (müəssisəyə, şirkətə, banka və s.) nəzarətçi şəxslərin siyahısı, dividend (qazanc) payı alan şəxslərin siyahısı

Daimi

 

136.

Səhmlərin (səhmlər paketinin) təhvil-qəbulu haqqında sənədlər (sertifikatlar, səhmlərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr, aktlar)

Daimi

 

137.

Səhmdarlar tərəfindən səhmlərin alqı-satqısı haqqında müqavilələr

Daimi

 

138.

Səhmdarlarla aparılan işin və səhmdarların siyahısından çıxarışların verilməsinin qeydiyyatı jurnalları, kitabları

Daimi

 

139.

Səhmlərin və digər qiymətli kağızların buraxılışı ilə bağlı sənədlər, o cümlədən emissiya prospektləri və informasiya memorandumları [10]

Daimi

 

140.

Səhmləşdirmə üzrə sənədlər (abunə vərəqələri, səhmlərin alınmasına sifarişlər, səhmdarların gəlirinin təsdiqi vərəqələri və s.)

Daimi

 

141.

Hüquqi şəxsin (təşkilatın) əmlak üzərində hüquqi varisliyini təsdiq edən sənədlər (qərarlar, protokollar, müqavilələr, aktlar, arayışlar və s.)

Daimi

__

 

142.

Daşınmaz əmlak kompleksinin satılması, idarə-etməyə verilməsi haqqında sənədlər (qərarlar, müqavilələr, aktlar, etibarnamələr və s.)

Daimi

__

 

143.

Torpaqların monitorinqi, kateqoriyaların müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi haqqında sənədlər (qərarlar, protokollar, aktlar, təkliflər, kadastr çıxarışı və s.)

Daimi

__

 

144.

Torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsinə dair sənədlər (qərarlar, sərəncamlar, müqavilələr, sxemlər, cizgilər, planlar və s.)

Daimi

__

 

145.

Daşınmaz əmlakın, torpaq sahələrinin, ərazilərin dövlət və bələdiyyə ehtiyacları üçün alınmasına dair sənədlər (qərarlar, müqavilələr, aktlar, arayışlar, hesabatlar, siyahılar və s.)

Daimi

__

 

146.

Torpaq sahələrinin, binaların və digər əmlakın alqı-satqısı üzrə sənədlər (ərizə-anketlər, təkliflər, hərrac sənədləri, ödəniş sənədləri, cizgilər və s.)

Daimi

__

 

147.

İdarə və təşkilatların müflisləşməsi və iflası haqqında sənədlər (iclas protokolları, rəylər, hesabatlar, nəticələr, yazışma və s.)1

Daimi

__

1.Qanunvericilik aktlarında müəyyən olunan digər sənədlər

148.

Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə yazışma

5 il EYK

5 il EYK

 

149.

Daşınmaz əmlakın uzun müddətli icarə müqavilələri

Daimi

__

 

150.

Notariat hərəkətlərinin və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı kitabları, vəsiyyətnamə, bağışlama və vərəsəlik haqqında müqavilələr

Daimi

__

 

151.

Mülki və əmlak məsuliyyətinin sığorta müqaviləsi və ona əlavə olunan sənədlər

5 il 1

5 il 1

1. Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra

152.

Təsərrüfatbaşına kitablar və təsərrüfatların əlifba siyahısı üzrə kitabları

Daimi

__

 

153.

Əmlak bəyannamələri və onların qeydiyyatı kitabları

Daimi

__

 

154.

Sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin və aqroparkların rezidentlərinin qeydiyyatdan keçmək üçün təqdim etdiyi sənədlər (niyyət razılaşması, ərizə-müraciət forması və ona əlavə olunan digər sənədlər) [11]

Daimi

10 il

 

155.

Sənaye parklarının rezidentlərinin və sənaye məhəllələrinin yaradılması haqqında yazışma

5 il

5 il

 

156.

İdarəetmənin informasiyalaşdırılması haqqında konsepsiyalar, proqramlar və onlara aid sənədlər (texniki tapşırıqlar, aktlar, protokollar, pasportlar)

Daimi

10 il

 

157.

Gücləndirilmiş elektron imzaların alınması və ləğv edilməsi üzrə sənədlər (ərizələr, sifarişlər, müqavilələr, siyahılar, yazışma)

15 il1 EYK

10 il

1.Elektron imza ləğv olunduqdan sonra

158.

Avtmotlaşdırılmış informasiya sistemlərinin və proqram məhsullarının layihələşdirilməsi, işlənməsi, tətbiqi və istismarı üzrə sənədlər (aktlar, müqavilələr, əsaslandırmalar, hesablamalar, yazışma)

5 il1 EYK

5 il

 1. Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra

159.

İnformasiya mübadiləsinə dair idarələrarası razılaşmalar, müqavilələr, yazışma

5 il1

5 il1

1. Müqavilənin (razılaşmanın) müddəti qurtardıqdan sonra

160.

Elektron imza nümunələrinin alınması ilə bağlı dövlət orqanları ilə yazışma

5 il

5 il

 

161.

İnformasiyanın və informasiya sistemlərinin qorunması və mühafizəsinin təşkili vəziyyətinə dair sənədlər (aktlar, arayışlar, nəticələr, rəylər, yazışma)

10 il EYK

10 il

 

162.

Dövlət orqanlarının, idarələrin və təşkilatların innovativ fəaliyyəti haqqında sənədlər (proqramlar, planlar, hesabatlar)

Daimi

10 il

 

163.

Elektron imza sertifikatı və İP ünvanları ilə təmin edilmiş məsul işçilərin siyahıları və e-imzaların əməkdaşlara verilməsinə dair aktlar

Daimi

10 il

 

164.

İnformasiya sistemlərinin qeydiyyata alınmasına dair sənədlər (müraciətlər, anketlər, çıxarışlar, yazışma)

Daimi

10 il

 

2. Proqnozlaşdırma, planlaşdırma, qiymətqoyma

2.1. Planlaşdırmanın təşkili və metodikası

165.

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı planlarının göstəricilər siyahısı və onların layihələri:

 

 

 

a) təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

166.

Norma və normativlərin, titul siyahılarının və başqa plan sənədlərinin işlənib hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında yuxarı orqanların göstərişləri, təlimatları:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

2.2. Proqnozlaşdırma

167.

Azərbaycan Respublikasının və onun ayrı-ayrı bölgə və rayonlarının sosial-iqtisadi və elmi-texniki inkişafının uzun müddətli proqnozu:

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

168.

Məqsədli kompleks proqramların yerinə yetirilməsinin gedişi və əsas nəticələri haqqında sənədlər (məruzələr, hesabatlar, icmallar):

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

2.3. Cari planlaşdırma

169.

Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanları tərəfindən hazırlanmış illik sosial-iqtisadi inkişaf üzrə dövlət planlarının layihələri və onlara aid izahatlar:

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

170.

Dövlət orqanları, idarə və başqa təşkilatların sosial-iqtisadi inkişafına aid illik planlar:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

171.

Tabe təşkilatlarda illik və operativ planların işlənib hazırlanması və tərtib edilməsi üzrə əsas göstəricilər

5 il

5 il

 

172.

İllik planların hesablanması və əsaslandırılması haqqında sənədlər (məlumatlar, cədvəllər, təhlillər)

5 il

5 il

 

173.

Sosial - iqtisadi inkişafa dair illik planların tərtib edilməsi və razılaşdırılması barədə yuxarı orqanlarla yazışma

5 il

5 il

 

174.

İllik və operativ planların işlənib hazırlanması və tərtib edilməsi barədə tabe təşkilatlarla yazışma

5 il

5 il

 

175.

İqtisadi təcrübələrin aparılmasının gedişi haqqında sənədlər (məruzələr, hesabatlar, arayışlar):

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

 

Lazım olanadək

Lazım olanadək

176.

Sənaye sahələri və müəssisələr üzrə istehsal gücünün ümumi cədvəlləri

Daimi

 

177.

Birliklərin və müəssisələrin istehsal gücünün balansları:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

10 il

b) başqa təşkilatlarda

5 il

5 il

178.

Sosial və iqtisadi inkişafa aid illik planların yerinə yetirilməsinin gedişi və nəticələri haqqında dövlət orqanlarının, idarələrin məruzələri:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

179.

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, müəssisələrin, təşkilatların texniki-iqtisadi göstəriciləri üzrə təhlillər, icmallar:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

5 il

5 il

180.

Dövlət orqanlarının, idarələrin və başqa təşkilatların plan intizamını pozması haqqında yuxarı iqtisadi-maliyyə orqanlarının məruzələri:

 

 

 

a) tərtib edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

181.

Dövlət orqanlarının və idarələrin struktur bölmələrinin illik iş planları və onların hazırlanmasına dair sənədlər

5 il1

3 il

1. İdarənin illik icmal planı olmadıqda - daimi

182.

Təşkilatın ehtiyacları üçün malların alınması, iş və xidmətlərin göstərilməsi üçün keçirilən müsabiqə, hərrac, tender, katirovka sifarişləri üzrə sənədlər (sorğular, əsas şərtlər toplusu, yekun protokollar, müqavilələr, razılaşmalar, qiymət cədvəlləri, siyahılar, məlumatlar, qeydiyyat jurnalları, ödəniş qəbzləri, aktlar, yazışma və s.)

 

 

1. Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra. İri həcmli tədarük, xüsusi əhəmiyyətli iş və xidmətlər üzrə - daimi

2. Məlumat üçün göndərilənlər

a)sifarişçi və icraçı təşkilatlarda

5 il1 EYK

5 il1

b)başqa təşkilatlarda

3 il2

3 il2

183.

Satınalan təşkilatlar tərəfindən göndərilmiş satınalmalarla bağlı məlumat xarakterli məktublar, satınalmaların həyata keçirilməsinə dair razılıq məktubları, satınalmalar üzrə tender komissiyalarının yekun protokollarının surətləri, müşayiət məktubları və bununla əlaqədar yazışma

5 il EYK

5 il

 

184.

Qrant müsabiqələri üzrə sənədlər (müqavilələr, layihələr, müraciətlər, rəylər, hesabatlar)

10 il1 EYK

5 il1

1.Müqavilənin müddəti qurtardıqdan sonra. İri həcmli layihələr üzrə-daimi

2.4. Qiymətqoyma

185.

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının malların və xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə qərarları

Daimi

_

 

186.

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının malların və xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə qərarlarının protokolları

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

 

10 il

b) başqa təşkilatlarda

10 il

5 il

187.

Məhsul və xidmətlərin tarifləri, qiymətləri və qiymət siyahıları:

 

 

 

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

 

_

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

188.

Qiymətlərin işlənib hazırlanması, tətbiqi, korrektə edilməsi haqqında sənədlər (əsaslandırmalar, normativlər, kalkulyasiyalar, məlumatlar və s.)

 

 

 

a) işlənib hazırlandığı yerdə

Daimi

__

b) başqa təşkilatlarda

Yenisi ilə əvəz edilənədək

Yenisi ilə əvəz edilənədək

189.

Qiymətlərin proqnozlaşdırılması, tətbiqi, tariflərin dəyişdirilməsi və s. haqqında yazışma

5 il EYK

5 il

 

3. Maliyyələşdirmə, kreditləşdirmə, vergi və gömrük

3.1. Maliyyələşdirmə

190.

Maliyyələşdirmənin təşkili və metodikası barədə yazışma

3 il

3 il

 

191.

Maliyyə orqanlarının təşəbbüs və təklif xarakterli yazışması (məruzələr, məlumatlar, arayışlar, izahlı yazılar və digər sənədlər)

5 il EYK

5 il EYK

 

192.

Azərbaycan Respublikasının büdcə təsnifatı:

 

 

 

a) tərtib və təsdiq edildiyi yerdə

Daimi

b) başqa təşkilatlarda

Lazım olanadək

Lazım olanadək

193.

Maliyyə planları və onlara aid sənədlər (nəticələr, hesablamalar, arayışlar, çıxarışlar):

 

 

1. İllik olmadıqda — daimi

a) illik

Daimi

10 il

b) rüblük və aylıq

3 il1

3 il1

194.

Maliyyələşdirmə planlarında dəyişikliklər haqqında sənədlər (müqavilələr, hesablamalar, məlumatlar, arayışlar, əsaslandırmalar)

5 il

5 il

 

195.

Fəaliyyət sahələri üzrə maliyyələşdirmənin limitləri (limit arayışları)

Daimi

10 il

 

196.

Mədaxil və məxaric balanslarının icrası haqqında hesabat məlumatlarının təhlilləri

Lazım olanadək

Lazım olanadək

 

197.

Maliyyə planlaşdırmaları, mədaxil və məxaric balanslarının icrası barədə maliyyə orqanları ilə yazışma

5 il

5 il

 

198.

Maliyyə orqanları tərəfindən aparılan təftiş, təhlil və yoxlamalar üzrə sənədlər (aktlar, məruzələr, protokollar, izahatlar, arayışlar və onlara aid sənədlər)

10 il EYK

10 il EYK

 

199.

Xəzinənin qəfil yoxlama aktları

5 il