AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
06.06.1998
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
716
ADI
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-06-1998, Nəşr nömrəsi: 06, Maddə nömrəsi: 377)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
150.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublİkası Prezİdentİnİn Fərmanı [1]

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin funksiyalarını aparılan  islahatlar nəticəsində yaranmış yeni iqtisadi münasibətlərə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yeni strukturunu 15 gün müddətində təsdiq etsin;

bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. “Kənd Təsərrüfatının idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 21 noyabr tarixli 333 nömrəli Fərmanı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 6 iyun 1998-ci il

                   № 716

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

1998-ci il 6 iyun tarixli 716 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ edİlmİşdİr

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında

 

Əsasnamə

 

1. Ümumİ müddəalar

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (bundan sonra — Nazirlik) kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır.

1.2. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ-hüquqi aktları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Nazirlik öz fəaliyyətini digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəli surətdə həyata keçirir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir.

1.4. Nazirlik hüquqi şəxsdir, Azərbaycan Respublikasının gerbinin təsvirini və öz adını əks etdirən möhürə, digər müvafiq möhürlərə, ştamplara və blanklara malikdir və banklarda hesablaşma və valyuta hesabları aça bilər.

2. Nazİrlİyİn əsas vəzİfələrİ:

Nazirliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

2.1. Kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasının və həyata keçirilməsinin təmin edilməsi.

2.2. Ölkədə aqrar islahatının həyata keçirilməsində yerli və rayon aqrar islahatı komissiyalarına əməli köməklik göstərilməsi.

2.3. Kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, sahənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı sahəsində müvafiq standartlar, normalar və qaydaların işlənib hazırlanması.

2.4. Təsərrüfatlarda toxumçuluq istehsalı sahəsində yüksək məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik, xəstəliklərə, ziyanvericilərə və müxtəlif iqlim şəraitinə dözümlü bitki sortlarının yaradılması sahəsində seleksiya işlərinin aparılması, onların sort-sınağının keçirilməsinin və dövlət toxum ehtiyatlarının yaradılmasının təşkil edilməsi.

2.5. Damazlıq işi sahəsində yüksək məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik cins heyvanlar yetişdirilməsinin, onların sınağının, geniş təkrar istehsalının və səmərəli istifadəsinin təşkil edilməsi.

2.6. Kənd təsərrüfatının texnika, maşın, avadanlıq, ehtiyat hissələri və digər istehsal təyinatlı mallara olan tələbatın təhlil edilməsi və proqnozlaşdırılması, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə həmin tələbatın ödənilməsi üçün təkliflərin verilməsi.

2.7. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasına və emal sahələrinin inkişafına yönəldilmiş xüsusi proqramların hazırlanması.

2.8. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində torpağın münbitliyinin bərpa edilməsinin, gübrə və digər kimyəvi preparatlardan düzgün və səmərli istifadə edilməsinin, habelə öz səlahiyyətləri daxilində təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi.

2.9. Nazirlik sistemində mühasibat uçotu və statistik hesabat işlərinin təşkil edilməsi və təkmilləşdirilməsi.

2.10. Nazirlik sistemində işçilərin sosial-məişət və əmək şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik, istehsalat-sanitariya qaydalarına riayət edilməsinin təmin edilməsi.

2.11. Bitki mühafizəsi və bitki karantini sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi. [2]

2.12. Baytarlıq təbabəti sahəsində fəaliyyətin beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq tənzimlənməsi. [3]

 

3. Nazİrlİyİn əsas funksİyaları

Nazirlik vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı əsas funksiyaları həyata keçirir:

3.1. Tabeliyində olan idarə və təşkilatların fəaliyyətinə öz səlahiyyətləri çərçivəsində köməklik göstərir və nəzarət edir.

3.2. Kənd təsərrüfatında yüksək səmərəli ixtira və kəşflərin sınaq və tətbiqini təşkil edir, kənd təsərrüfatı sahəsində qəbul olunmuş elmi-texniki proqramları həyata keçirir və fundamental elmi tədqiqat işlərini müəyyənləşdirir.

3.3. Kənd təsərrüfatı sisteminə daxil olan elmi təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirir, onların inkişafına dair müvafiq tədbirlər işləyib həyata keçirir.

3.4. Müəyyən edilmiş qaydada kənd təsərrüfatı sahəsində beynəlxalq elmi-texniki, iqtisadi əməkdaşlığın və əlaqələrin genişləndirilməsi sahəsində müvafiq təkliflər hazırlayır və həyata keçirir.

3.5. Kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrinin kompleks mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması, elektrikləşdirilməsi və qazlaşdırılması istiqamətlərini müəyyən edir, aidiyyəti nazirlik və təşkilatlarla birlikdə onların həyata keçirilməsini təşkil edir.

3.6. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması, itkilərin qarşısının alınması, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə texniki, texnoloji, təşkilati və iqtisadi tədbirləri işləyib hazırlayır və həyata keçirir.

3.7. Öz səlahiyyətləri hüdudlarında kənd təsərrüfatında təsərrüfat fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirir.

3.8. Suvarılan torpaqların və kənd təsərrüfatının su təchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər həyata keçirir.

3.9. Kəndli (fermer) təsərrüfatlarına və digər kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarına informasiya-məsləhət xidməti təşkil edir.

3.10. Ölkə ərazisində mövcud qanunvericiliyə uyğun hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus traktor, özüyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirir.

3.11. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən qurumlarda əməyin mühafizəsinin və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirir.

3.12. (Çıxarılıb) [4]

3.13. Dövlət bitki mühafizə və bitki karantini xidmətlərini təşkil edir və dövlət fitosanitar nəzarətini həyata keçirir. [5]

3.14. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin sınağını və qeydiyyatını təşkil edib həyata keçirir.

3.15. Öz səlahiyyətləri daxilində kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu sahəsində dövlət toxumçuluq xidmətini təşkil edir və həmin sahəyə dövlət nəzarətini həyata keçirir.

3.16. Dövlət və sığorta toxum fondlarına sifariş verir, bu fondlara toxum tədarükü məsələlərini həll edir.

3.17. Öz səlahiyyətləri daxilində pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalı, saxlanılması və tətbiqi üzərində, habelə kənd təsərrüfatı məhsullarında, yemlərdə, torpaqda zəhərli kimyəvi maddələrin qalıq miqdarına dövlət nəzarətini təşkil edir və həyata keçirir.

3.18. Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyatını həyata keçirir, bu məqsədlər üçün müvafiq komissiya yaradır.

3.19. Kənd təsərrüfatı sahəsində müasir tələblərə uyğun inkişaf strategiyasının və investisiya proqramlarının hazırlanmasında fəal iştirak edir.

3.20. Kənd təsərrüfatı sahələrinə investisiyaları, o cümlədən xarici investisiyaları cəlb etmək üçün məqsədyönlü iş aparır.

3.21. Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatında təhsil və kadr hazırlığı sisteminin köklü surətdə dəyişdirilməsi və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində tədbirlər görür.

3.22. Vətəndaşların ərizə, şikayət və təkliflərinə mövcud qanunvericiliyə uyğun baxılmasını təşkil edir.

3.23. Baytarlıq xidmətini təşkil edir, dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirir.

3.24. Öz Səlahiyyətləri daxilində baytarlıq preparatlarının, vitaminləri, yem əlavələrinin, habelə mal - qaranın boy artımı sürətləndirən və məhsuldarlığı yüksəldən bioloji stimulyatorların və hormonların istehsalına, saxlanmasına, heyvandarlıqda və baytarlıqda tətbiqinə nəzarət edir, onların sınağını və qeydiyyatını aparır. [6]

4. Nazİrlİyİn hüquqları

Nazirlik öz vəzifələrini və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1. Müəyyən edilmiş qaydada Dövlət Statistika Komitəsindən, digər mərkəzi və yerli orqanlardan kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar məsələlərə dair lazım olan məlumatları almaq və təhlil etmək.

4.2. Müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə kəndin sosial və iqtisadi inkişafı, kənd əhalisinin məşğulluğu və sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üzrə dövlət proqramlarının və tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək.

4.3. Müəyyən edilmiş qaydada tabeliyində olan müəssisə və idarələrin fəaliyyətini tənzimləyən Əsasnamələri təsdiq etmək.

4.4. Öz səlahiyyətləri çərçivəsində tabeliyində olan dövlət müəssisə və idarələrinə əmr və göstərişlər vermək, onların düzgün və vaxtında icra olunmasına nəzarət etmək, həmin müəssisə və idarələr tərəfindən qanunvericiliyə zidd qəbul edilmiş qərarların icrasını dayandırmaq və ya ləğv etmək.

4.5. Nazirliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlərə dair müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq və ölkə səviyyəsində konfrans, müşavirə, seminarlar və sərgi-satış təşkil etmək, xarici ölkələrdə keçirilən bu cür tədbirlərdə iştirak etmək.

4.6. Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə və kadrlarına olan tələbatı müəyyən etmək, onların hazırlanmasına və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək, kənd təsərrüfatı üzrə tədris planlarının və proqramlarının hazırlanmasında iştirak etmək.

4.7. Kənd təsərrüfatı elmi sahəsində əsas istiqamətləri müəyyən etmək, xarici ölkələrdə və respublika daxilində elmin son nailiyyətlərini ümumiləşdirmək, öyrənmək, texnoloji layihələrin ekspertizasını təşkil etmək və onların tətbiqi barədə rəy vermək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının, digər elmi idarələrin qabaqcıl alim və mütəxəssislərini cəlb etməklə, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən elmi-texniki şura yaratmaq, özünün elmi-praktiki təmayüllü mətbuat orqanını təsis etmək.

4.8. (Çıxarılıb) [7]

5. Nazİrlİyİn İdarə olunması

5.1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə nazir rəhbərlik edir.

5.2. Kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə, nazirin müavinləri isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə vəzifəyə təyin olunur və vəzifədən azad edilirlər.

5.3. Nazirliyin mərkəzi aparatının strukturu və işçilərinin sayı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

5.4. Kənd təsərrüfatı naziri öz səlahiyyətləri daxilində:

Nazirliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir, Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsinə şəxsi məsuliyyət daşıyır, nazir müavinləri və Nazirliyin mərkəzi aparatının struktur bölmələrinin rəhbərləri arasında səlahiyyət bölgüsü aparır;

əmrlər, sərəncamlar, təlimatlar və göstərişlər verir;

müəyyən olunmuş qaydada Nazirliyin mərkəzi aparatının işçilərini və Nazirliyin nəzdindəki dövlət kənd təsərrüfatı xidmətlərinin rəhbərlərini öz əmri ilə vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir;

qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada Nazirliyin mərkəzi aparatının və Nazirliyin nəzdindəki dövlət kənd təsərrüfatı xidmətlərinin ştat cədvəlini və vəzifə maaşlarını, aparatın xərclər smetasını təsdiq edir;

Nazirliyin mərkəzi aparatının struktur bölmələrinin, tabeliyində olan idarə, müəssisə və təşkilatların Əsasnamələrini və təlimatlarını, habelə elmi-texniki şuranın heyətini və onun Əsasnaməsini təsdiq edir;

Nazirlikdə nəzarət-təftiş işini, ilkin uçot və hesabatı təşkil edir, tabeliyindəki idarə, müəssisə və təşkilatların hesabat balanslarını təsdiq edir, mühasibat uçotu və hesabat işlərinin düzgün aparılmasına nəzarət edir;

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan normativ-hüquqi sənədlərə müvafiq olaraq, Nazirlikdə kargüzarlığın operativ və düzgün aparılmasını, həmçinin işdə dövlət sirrinin saxlanılmasını təmin edir.

5.5. Nazirlik kollegiallıq və vahid rəhbərlik prinsiplərinin əsasında və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə edilir.

5.6. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində kollegiya yaradılır. Kollegiyanın tərkibinə nazir — kollegiyanın sədri, nazirin müavinləri, vəzifəyə görə Nazirliyin digər məsul vəzifəli işçiləri daxildir.

5.7. Kollegiyanın say tərkibi və üzvləri nazirin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

5.8. Kollegiya iclaslarının qərarları sadə səs çoxluğu olduqda qəbul edilir və bir qayda olaraq, nazirin əmri ilə rəsmiləşdirilir və həyata keçirilir.

5.9. Kollegiya iclaslarına kənd təsərrüfatı naziri, o olmadıqda isə nazirin birinci müavini rəhbərlik edir.

5.10. Kollegiyanın sədri və onun üzvləri arasında fikir ayrılığı olduqda, sədr öz qərarını həyata keçirir və bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məlumat verir, kollegiyanın üzvləri də öz növbəsində, Nazirlər Kabinetinə müraciət etmək hüququna malikdir.

5.11. Kollegiyanın iclaslarında Nazirliyin kənd təsərrüfatı sahəsində inkişaf proqramı, tabeliyində olan dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının əsas fəaliyyəti əsas fondlardan, material, maliyyə və əmək ehtiyatlarından istifadənin vəziyyəti, elmi-texniki nailiyyətlərin, mütərəqqi texnologiyaların tətbiq edilməsi, digər problemlər müzakirə edilir və onlar barədə qərar qəbul edilir.

6. Nazİrlİyİn yenİdən təşkİlİ və ləğvİ

Nazirlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada yenidən təşkil və ləğv edilir.

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       29 iyun 2000-ci il tarixli 363 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 503)

2.       23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585)

3.       23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 23 iyul 2015-ci il tarixli 572 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 840) ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 6 iyun tarixli 716 nömrəli Fərmanı ləğv edilmişdir.

 

[2] 29 iyun 2000-ci il tarixli 363 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 503) ilə 2.11-ci bəndi  yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.11. Bitki mühafizəsi tədbirlərinin təmin edilməsi.

 

[3] 29 iyun 2000-ci il tarixli 363 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 503) ilə 2.12-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[4] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585) ilə "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 3.12-ci bəndi çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.12. Müəyyən edilmiş qaydada sahibkarlıq fəaliyyətinin müvafiq növləri ilə məşğul olmaq üçün fiziki və hüquqi şəxslərə xüsusi razılıq (lisenziya) verir.

 

[5] 29 iyun 2000-ci il tarixli 363 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 503) ilə 3.13-cü bənddə «xidmətini» sözü «və bitki karantini xidmətlərini» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 29 iyun 2000-ci il tarixli 363 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 7, maddə 503) ilə 3.23-cü və 3.24-cü bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[7] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585) ilə "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 4.8-ci bəndi çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.8. Nazirlik tərəfindən verilmiş lisenziyaların fəaliyyətini müəyyən edilmiş qaydada dayandırmaq və ləğv etmək, lisenziya fəaliyyətinə nəzarət etmək.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status