AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
17.07.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
533
ADI
"İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2001, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 470)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
020.000.000
110.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

"İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icra olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli, 432 nömrəli Fərmanının XII bəndinin 9-cu abzasından sonra aşağıdakı məzmunda yeni abzaslar əlavə edilsin:

"İnvestisiya müsabiqəsi haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 28 sentyabr tarixli 771 nömrəli Fərmanı;

"Başa çatdırılmamış tikililərin ortaqlığına icazə verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 26 dekabr tarixli, 382 nömrəli Fərmanı;

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (birliklərinin) və ləğv olunmuş nazirlik, dövlət şirkəti və konsernlərinin sosial-mədəni və məişət-kommunal təyinatlı obyektləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 25 fevral tarixli, 100 nömrəli Sərəncamı.

3. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 17 iyul 2001-ci il

                 № 533

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

17 iyul 2001-ci il tarixli 533 nömrəli Fərmanına

əlavə

 

 

İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi

 

QAYDALARI [1]

 

1. Ümumİ müddəalar

 

1.1 Bu qaydalar "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na (bundan sonra - Dövlət Proqramı) uyğun olaraq hazırlanmışdır və özəlləşdirmə prosesində dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı qaydalarını müəyyən edir.

1.2. İnvestisiya müsabiqəsi əsasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qərarlar Dövlət Proqramının 2.2 və 2.3-cü bölmələrinə uyğun olaraq qəbul edilir. Bu zaman investisiya müsabiqəsinin iqtisadi, sosial və ekoloji məsələləri əhatə edən şərtləri də həmin orqanlar tərəfindən müəyyən edilir.

1.3. İnvestisiya müsabiqəsi vasitəsilə özəlləşdirmə-alıcı qarşısında dövlət əmlakı barəsində investisiya proqramına müvafiq olaraq investisiya qoyuluşu və digər şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb olunan satış üsuludur.

1.4. İnvestisiya müsabiqəsinə özəlləşdirilən müəssisənin səhm zərfinin 25,5%-dən az olmamaq şərti ilə istənilən hissəsi çıxarılır. Müəssisənin səhmlərinin qalan hissəsinin satış nisbəti (bölgüsü) Dövlət Proqramının 4.5.4.-cü bəndinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. [2]

1.5. Müsabiqə iştirakçılar üzrə açıq, təkliflərin verilməsi üzrə isə qapalı (yəni iddiaçıların investisiya təklifləri möhürlənmiş zərflərdə verilir) keçirilir.

1.6. Müsabiqədə alıcılar qanunvericiliyə müvafiq olaraq bilavasitə və ya öz nümayəndələri vasitəsilə iştirak edə bilərlər. Alıcının nümayəndəsinin səlahiyyətləri qanunvericiliyə uyğun olaraq alıcı tərəfindən təsdiq olunmalıdır.

1.7. Müsabiqə qalibinin seçilməsi meyarları Dövlət Proqramının 4.5.1-ci bəndinə uyğun investisiya proqramının şərtləri daxilində investisiyanın maksimum həcmi və onun səmərəli qoyuluşu hesab olunur.

1.8. İnvestisiya müsabiqəsinin qalibi alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti) müəyyən edilmiş müddətdə investisiya həcminin ümumi məbləğinin 5 (beş) faizə qədərinin pul vəsaiti şəklində müəssisənin hesablaşma hesabına ödənilməsini təmin etməlidir (bu pul vəsaitinin məbləği və istifadə istiqaməti təqdim olunan investisiya proqramında öz əksini tapmalıdır). [3]

 

2. Müsabİqənİn təşkİlİ

 

2.1. Müsabiqənin keçirilməsi üçün Dövlət Xidməti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu Qaydalara uyğun olaraq aşağıdakıları həyata keçirir: [4]

müsabiqənin keçirilməsi üzrə komissiya (bundan sonra - komissiya) təşkil edir və onun tərkibini müəyyən edir;

müsabiqənin keçirilməsi haqqında müəyyən edilmiş qaydada məlumatın hazırlanmasını və dərc edilməsini təmin edir;

iddiaçılardan müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə və bu Qaydaların 4.2-ci bəndində göstərilən sənədləri qəbul edir, hər bir ərizəyə nömrə və verilmə tarixini qoymaqla (gün, ay, saat) ərizə qeydiyyatı jurnalında onların qeydiyyatını aparır;

iddiaçıların təqdim etdikləri sənədlərin düzgün tərtib olunmasını yoxlayır;

iddiaçılardan daxil olmuş ərizələri və onlara əlavə edilmiş sənədləri ərizələrin qəbul müddəti başa çatdıqdan sonra komissiyaya təqdim edir;

müsabiqənin nəticələri haqqında komissiyanın protokolunu təsdiq edir;

müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı dərc etdirir;

müsabiqənin qalibi (alıcı) ilə alqı-satqı müqaviləsi bağlayır;

müsabiqənin qalibi (alıcı) tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir;

əmlak (obyekt və ya səhm zərfi) üzərində mülkiyyət hüququnun müsabiqənin qalibinə (alıcıya) keçməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təmin edir.

2.2. İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq komissiya tərəfindən müsabiqənin şərtlər toplusu hazırlanır. Bu zaman iddiaçılar qarşısında aşağıdakı şərtlər qoyula bilər:

müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulması məqsədilə müvafiq investisiya proqramının təqdim edilməsi;

ətraf mühitin qorunması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi;

müəssisənin fəaliyyət profilinin dəyişdirilməsinə məhdudiyyətlərin qoyulması (zəruri olan hallarda);

işçilərin ixtisarına məhdudiyyətlərin qoyulması və ya əlavə iş yerlərinin yaradılması;

dövlət büdcəsinə vəsaitin (birdəfəlik) ödənişi;

müəssisənin əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödənişlər üzrə borclarının tam və ya qismən ödənilməsi;

digər şərtlər.

2.3. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında məlumat müsabiqənin keçirildiyi gündən ən azı 30 (otuz) gün əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində və ya xüsusi nəşrlərdə dərc edilməlidir.

2.4. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında məlumatda aşağıdakılar göstərilir:

müəssisənin (obyektin) tam rəsmi adı, hüquqi ünvanı, fəaliyyət növü və nizamnamə kapitalının həcmi (dəyəri);

səhmləri müsabiqəyə çıxarılan səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi torpaq sahəsi və onun üzərində yerləşən tikililərin xarakteristikası və onların öhdəliklərlə yüklənməsi (əgər mövcuddursa);

səhmdar cəmiyyətinin digər müəssisələrdə iştirak payı (səhmlər, hissələr);

qeyri-maddi aktivlər (patent, ticarət markası və s.);

səhmdar cəmiyyətinin buraxdığı məhsulların əsas nomenklaturası;

işçilərin sayı;

səhmdar cəmiyyətinin ekoloji vəziyyəti;

səhmlərin satışına qoyulan məhdudiyyətlər (bu cür məhdudiyyətlər müəyyən edilmişdirsə);

səhmdar cəmiyyətinin buraxılmış səhmlərinin sayı, növü və bir səhmin nominal dəyəri;

müsabiqədə satılan əmlakın (səhmlərin) dəyəri;

müsabiqə iştirakçıları qarşısında irəli sürülən şərtlər;

müəssisənin (obyektin) kreditor və debitor borclarının həcmi;

iddiaçılardan ərizələrin qəbulunun başlanması və bitməsi müddəti (günü və saatı), qəbul yerlərinin ünvanı (telefon nömrələri və qəbul vaxtları göstərilməklə);

iddiaçılar tərəfindən müsabiqədə iştirak üçün verilən sənədlərin siyahısı və onların tərtibatı üçün müəyyən edilmiş tələblər;

komissiya tərəfindən müsabiqə qalibinin müəyyən edilməsi tarixi, saatı və yeri;

komissiyanın yerləşdiyi ünvan və telefon nömrələri;

müsabiqədə iştirak üçün verilən ərizələrin qəbulu anından hər bir iddiaçıya ilkin olaraq özəlləşdirilən müəssisə (obyekt) ilə, o cümlədən müəssisənin özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti) ilə tanış olma qaydası və müddəti.

 

3. Müsabİqənİn keçİrİlməsİ üzrə komİssİya

 

3.1. Müsabiqənin keçirilməsi üzrə 11 (on bir) üzvdən ibarət komissiya Dövlət Xidməti tərəfindən təşkil olunur. Onun tərkibinə 5 (beş) nəfər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən və hər birindən 1 (bir) nəfər olmaqla Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, müəssisənin yerləşdiyi ərazi üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanı və özəlləşdirilən müəssisə və ya onun tabe olduğu müvafiq qurum (əgər mövcuddursa) tərəfindən daxil edilir. [5]

3.2. Komissiyanın sədri Dövlət Xidməti tərəfindən onu komissiyada təmsil edən komissiya üzvlərindən təyin olunur.

3.3 Komissiya:

Dövlət Xidməti tərəfindən iddiaçılardan qəbul olunmuş ərizələri və onlara əlavə olunmuş sənədləri araşdırır və onların qanunvericiliyə uyğun olmasını müəyyən edir;

iddiaçıların müsabiqədə iştirak etməsi və ya müsabiqəyə buraxılmaması barədə qərar qəbul edir və bu haqda iddiaçılara bildiriş göndərir;

müsabiqə iştirakçılarının təkliflərini təhlil edir;

bu Qaydaların 1.7-ci və 2.2-ci bəndində göstərilən meyarlara uyğun olaraq müsabiqənin qalibini müəyyən edir.

3.4. Komissiya öz iş reqlamentini hazırlayıb təsdiq edir.

Komissiyanın iclasında onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsi iştirak etdikdə onun qərarları səlahiyyətli hesab edilir.

Komissiyanın qərarları onun iclasında iştirak edən üzvlərinin adi səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Komissiyanın hər bir üzvü bir səsə malikdir. Səslər bərabər olduqda komissiya sədrinin səsi həlledici hesab olunur.

3.5. Komissiyanın qərarları onun sədri və komissiyanın iclasında iştirak edən bütün üzvləri tərəfindən imzalanmış protokollarla rəsmiləşdirilir.

 

4. İnvestİsİya müsabİqəsİndə İştİrakın şərtlərİ

 

4.1. Müsabiqədə qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində alıcı hesab edilən, müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizəni və bu Qaydalar ilə nəzərdə tutulmuş digər sənədləri vaxtında təqdim etmiş və müsabiqənin şərtlərini yerinə yetirmək üçün öhdəliklər götürmüş şəxslər iştirak edə bilərlər.

4.2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçılar müəyyən edilmiş müddətlərdə Dövlət Xidmətinə aşağıda göstərilən sənədləri təqdim etməlidirlər:

Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş formada tərtib edilmiş ərizə.

ərizəyə iddiaçı müsabiqə şərtlərinin icrasının təmin olunması imkanlarını təsdiq edən sənəd (bank zəmanəti, zaminlik müqaviləsi, girov müqaviləsi və s.) və özü haqqında məlumat (hüquqi ünvanı, fəaliyyət sahəsi və s.) əlavə etməlidir.

4.3. İddiaçı müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq hazırladığı təklifləri müsabiqənin keçirilməsi haqqında məlumatda göstərilən müddət ərzində möhürlənmiş bağlı zərfdə təqdim etməlidir.

4.4. Aşağıdakı hallarda iddiaçı müsabiqəyə buraxılmır:

iddiaçı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyə əsasən alıcı kimi tanınmadıqda;

müsabiqədə iştirak üçün ərizə və digər sənədlər məlumatda göstərilən müddət bitdikdən sonra verildikdə;

müəyyən edilmiş sənədlər tam həcmdə təqdim olunmadıqda və ya düzgün tərtib edilmədikdə.

4.5. Bir iddiaçı müsabiqədə iştirak etmək üçün bir ərizə və bir müsabiqə təklifi verə bilər.

4.6. İddiaçı Dövlət Xidmətinə yazılı bildiriş verməklə ərizələrin qəbul müddəti bitənədək ərizəsini geri götürə bilər.

Bu halda ərizənin geri götürülməsi Dövlət Xidməti tərəfindən qeydə alınmalıdır.

4.7. Ərizələrin qəbulu məlumatda qeyd edilən tarixdən başlayır.

4.8. Dövlət Xidməti komissiyanın icrasında baxılanadək iddiaçılar tərəfindən təqdim olunmuş ərizə və təkliflərin məxfiliyini təmin edir.

 

5. İnvestİsİya müsabİqəsİnİn keçİrİlməsİ

 

5.1. İddiaçıların təqdim etdiyi ərizə və digər sənədlər komissiya tərəfindən komissiyanın işə başlaması haqqında məlumatda qeyd edilən gün və saatdan başlayaraq araşdırılır.

5.2. İddiaçıların müsabiqənin iştirakçısı kimi tanınması haqqında komissiyanın qərarı ərizələrin qəbulu protokolu ilə rəsmiləşdirilir.

Bu protokolda aşağıdakılar qeyd edilir:

iddiaçıların adları göstərilməklə qəbul olunmuş bütün ərizələrin siyahısı;

iddiaçılar tərəfindən geri götürülmüş ərizələrin siyahısı;

müsabiqənin iştirakçısı kimi tanınmış iddiaçıların siyahısı;

iddiaçıların müsabiqəyə buraxılmamağının əsaslandırılmış səbəbi (səbəblər) göstərilməklə, iştirak etməsi rədd edilmiş iddiaçıların siyahısı.

5.3. Komissiya tərəfindən ərizənin qəbulu protokolu imzalandığı andan iddiaçı müsabiqənin iştirakçısı hesab olunur.

Komissiya müsabiqədə iştiraka buraxılmamış iddiaçılara ərizənin qəbulu protokolu imzalandığı gündən ən geci üç gün müddətində iştirak etməsinin rədd edilməsi səbəbləri göstərilməklə müvafiq bildiriş göndərir.

5.4. Müsabiqə aşağıdakı hallarda baş tutmamış hesab edilir:

müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə verilmədikdə;

iddiaçıların heç biri iştirakçı kimi tanınmadıqda;

iddiaçı bir şəxs olduqda;

müsabiqənin qalibi bu Qaydalar ilə müəyyən olunmuş müddətdə alqı-satqı müqaviləsini imzalamadıqda.

5.5. Müsabiqə aşağıdakı qaydada və ardıcıllıqda keçirilir:

müsabiqə iştirakçıları tərəfindən təqdim edilən zərflər açılmamışdan əvvəl komissiya onların bütövlüyünü yoxlayır və bu barədə müsabiqənin nəticələri haqqında tərtib olunan protokolda qeyd edilir;

müəyyən edilmiş gün və saatda komissiya daxil olmuş təkliflərdən ibarət zərfləri açır;

komissiya müsabiqə iştirakçılarının təkliflərinə müsabiqənin müəyyən edilmiş şərtlərini və qalibi müəyyən etmə meyarlarını rəhbər tutaraq baxır.

Müsabiqənin iştirakçıları tərəfindən təqdim edilmiş təkliflər iştirakçıların özü və ya onların nümayəndələri tərəfindən imzalanmalıdır. İnvestisiyanın həcmi rəqəmlə və yazı ilə göstərilməlidir. Yazı ilə rəqəm arasında fərq aşkar edildikdə, Komissiya yazı variantını əsas götürür.

Müsabiqə qalibini müəyyən etmək üçün investisiyanın maksimum həcmi aşağıdakı düstur ilə müəyyən edilir:

Vüm = Vo+V1 /(1 +UD) + V2/(1 +UD)2 + ............ + Vn/(1 +UD)n

burada:

Vo - bu Qaydaların 1.8-ci bəndində göstərilən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə birdəfəlik ödənişin həcmi;

V1 - iştirakçı tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq investisiya qoyuluşunun 1-ci dövrü ərzində qoyulacaq investisiyanın həcmi (Vo məbləği istisna olmaqla);

V2 - iştirakçı tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq investisiya qoyuluşunun 2-ci dövrü ərzində qoyulacaq investisiyanın həcmi;

Vn - iştirakçı tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq investisiya qoyuluşunun sonuncu (n) dövrü ərzində qoyulacaq investisiyanın həcmi;

UD - Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müsabiqənin keçirildiyi günə qüvvədə olan mərkəzləşdirilmiş kredit resurslarına görə uçot dərəcəsidir (investisiya qoyuluşunun müddətindən asılı olaraq aylıq, rüblük, illik qəbul olunur).

Düsturda investisiya qoyuluşunun müddəti müsabiqənin keçirilməsi haqqında məlumatda göstərilmiş vahid baza müddəti (aylıq, rüblük, illik) kimi qəbul olunur.

5.6. Komissiyaya təqdim olunan təkliflərlə komissiyanın hər bir üzvü tanış olur.

5.7. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokolda aşağıdakılar qeyd olunur:

özəlləşdirilən müəssisənin və ya obyektin tam adı və hüquqi ünvanı;

müsabiqədə satılan səhmlər (səhm zərfi) haqqında məlumat;

komissiyanın tərkibi;

müsabiqənin şərtləri;

müsabiqə iştirakçılarının təklifləri;

müsabiqənin qalibi (alıcı) haqqında məlumat;

qalib tərəfindən investisiya qoyuluşunun həcmi, onun həyata keçirilmə müddəti;

protokolun tərtib olunma tarixi, nüsxələrinin sayı.

Müsabiqənin nəticələri haqqında komissiyanın protokolu 3 (üç) nüsxədə tərtib olunur, komissiyanın sədri və onun iclasında iştirak edən üzvləri və müsabiqənin qalibi tərəfindən imzalanır və həmin gün təsdiq olunmaq üçün Dövlət Xidmətinə təqdim edilir.

5.8. Protokol Dövlət Xidməti tərəfindən 3 (üç) gün müddətində təsdiq edilir. Protokol Dövlət Xidməti tərəfindən təsdiq olunduğu gündən qalibin alqı-satqı müqaviləsi bağlama hüququnu təsdiq edən sənəd hesab edilir.

5.9. Müsabiqənin qalibi (bundan sonra - alıcı) müsabiqənin nəticələri haqqında protokol Dövlət Xidməti tərəfindən təsdiq edildiyi gündən 30 (otuz) gün müddətində alqı-satqı müqaviləsini imzalamalıdır. Həmin müddət ərzində alıcı müqaviləni imzalamaqdan imtina edərsə və ya müəyyən edilmiş müvafiq şərtləri yerinə yetirməzsə, o, müsabiqədə satılan səhm zərfini (əmlakı) əldə etmək hüququnu itirir və bu halda müsabiqənin nəticələri ləğv edilir. Bu zaman alıcı tərəfindən ödənilmiş beh geri qaytarılmır.

 

6. Alqı-satqı müqavİləsİ

 

6.1. Alqı-satqı müqaviləsi aşağıdakıları özündə əks etdirməlidir:

müəssisənin (obyektin) tam və qısaldılmış rəsmi adı və hüquqi ünvanı;

satılan səhmlərin sayı, növü, bir səhmin nominal dəyəri və satılan səhmlərin ümumi nominal dəyəri;

əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun alıcıya keçməsi;

müsabiqə şərtlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları;

müəssisənin borclarının ödənilməsinə dair şərtlər;

investisiya qoyuluşunun və digər şərtlərin məzmunu, məqsədi, dəyərlə ifadəsi və yerinə yetirilməsi müddəti;

investisiya qoyuluşunun və digər şərtlərin yerinə yetirilməsinin forması və müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası;

müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti;

alıcı tərəfindən müsabiqənin investisiya və digər şərtlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatın verilmə qaydası, forması və müddəti;

müqaviləyə xitam verilməsinin və onun etibarsız hesab edilməsinin əsasları;

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər müddəalar.

6.2. Alqı-satqı müqaviləsi imzalandıqdan sonra Dövlət Xidməti 15 (on beş) gündən gec olmayaraq, müsabiqənin nəticələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat dərc etdirir. Müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatda aşağıdakılar qeyd edilir:

müəssisənin (obyektin) tam və qısaldılmış rəsmi adı və hüquqi ünvanı;

buraxılmış səhmlərin ümumi sayı, növü və bir səhmin nominal dəyəri;

satılmış səhmlərin (səhm zərfinin) ümumi nominal dəyəri, sayı və növü;

alıcının adı;

dövlət büdcəsinə köçürüləcək vəsaitin məbləği;

investisiyanın ümumi həcmi;

alıcının öhdəsinə götürdüyü digər şərtlər.

6.3. İnvestisiya müsabiqəsinə aid olan sənədlərin (investisiya müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə, alqı-satqı müqaviləsi, protokollar və s.) nümunələri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir. İddiaçıların xahişi ilə alqı-satqı müqaviləsinin layihəsi tanış olaq üçün onlara verilə bilər. [6]

6.4. Alıcıya Dövlət Xidməti tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq şəhadətnamə verilir. [7]

6.5. Alıcı tərəfindən bağlanılan müqavilənin şərtlərinin (o cümlədən, müsabiqə şərtlərinin) yerinə yetirilməməsi haqqında mübahisələrə qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

 

7. Müqavİlə öhdəlİklərİnİn yerİnə yetİrİlməsİnə nəzarət

 

7.1. Alıcı həyata keçirilən investisiya qoyuluşlarının mərhələləri və həcmi barədə Dövlət Xidmətinə müəyyən edilmiş formada müstəqil audit tərəfindən təsdiq edilmiş hesabat təqdim etməlidir.

7.2. Dövlət Xidmətinin tələbi ilə hesabata öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədlər də əlavə oluna bilər.

7.3. Hesabat müqavilə üzrə investisiya proqramının icrası başlandığı tarixdən etibarən hər mərhələ bitdikdən sonra növbəti ayın 10-na qədər təqdim olunmalıdır.

7.4. Hesabatda qeyd olunan məlumatların doğruluğu üçün alıcı və auditor məsuliyyət daşıyır.

7.5. Müqavilə üzrə nəzərdə tutulan öhdəliklər və investisiya proqramı tam yerinə yetirildikdən sonra alıcı bütün müqavilə müddətini əhatə edən və müstəqil auditor tərəfindən təsdiq olunan yekun hesabat hazırlayır və Dövlət Xidmətinə təqdim edir.

7.6. Yekun hesabatı qəbul və təsdiq etmək məqsədi ilə Dövlət Xidməti bu Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilən təşkilatların nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya yaradır. Yaradılmış komissiya alıcı tərəfindən investisiya proqramının tam yerinə yetirilməsini təsdiq edən yekun İcra Aktı tərtib edir və yekun hesabatı təsdiq edir.

7.7. Yekun İcra Aktına əsasən Dövlət Xidməti müqavilə üzrə öhdəlikləri və investisiya proqramının yerinə yetirilməsini nəzərə alaraq, əmlaka mülkiyyət hüququnun alıcının adına rəsmiləşdirilməsinə dair müvafiq sərəncam verir.

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590)

2.       5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 52)

3.       2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610)

4.       14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101)

5.       16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384)

6.       7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1033 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2016-cı il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1470)

7.       28 dekabr 2022-ci il tarixli 1934 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 1.8-ci bənddə “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (bundan sonra—İİN)” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra-DƏİEDK)” sözləri ilə, 2.1-ci, 3.1-3.3-cü, 4.2-ci, 4.6-cı, 4.8-ci, 5.7-5.9-cu, 6.2-ci, 6.3-cü, 7.1-ci, 7.2-ci və 7.5-7.7-ci bəndlərdə “İİN” sözü “DƏİEDK” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 1.8-ci bəndində "Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra — DƏİEDK)" sözləri "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (bundan sonra — ƏMDK)" sözləri ilə, 2.1-ci, 3.1-3.3-cü, 4.2-ci, 4.6-cı, 4.8-ci, 5.7-5.9-cu, 6.2-ci, 6.3-cü, 6.4-cü, 7.1-ci, 7.2-ci və 7.5-7.7-ci bəndlərində "DƏİEDK" akronimi "ƏMDK" akronimi ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 1.4-cü bənddə 51%-i və daha çoxsözləri “25,5%-dən az olmamaq şərti ilə istənilən sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1934 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 1.8-ci bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (bundan sonra – ƏMDK) tərəfindən” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1934 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 2.1-ci bəndin birinci abzasında, 3.2-ci bənddə, 3.3-cü bəndin ikinci abzasında, 4.2-ci və 4.6-cı bəndlərin birinci və ikinci abzaslarında, 4.8-ci bənddə, 5.7-ci bəndin onuncu abzasında, 5.8-ci bəndin birinci və ikinci cümlələrində, 5.9-cu bəndin birinci cümləsində, 6.2-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində, 6.4-cü, 7.1-ci, 7.2-ci, 7.5-ci bəndlərdə, 7.6-cı bəndin birinci cümləsində və 7.7-ci bənddə ismin müvafiq hallarında “ƏMDK” akronimi ismin müvafiq hallarında “Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 52) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndindən “Prezidenti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 3.1-ci bəndin ikinci cümləsində “4 (dörd)” sözləri 3 (üç)” sözləri ilə əvəz edilmişdir və Maliyyə Nazirliyi,” sözlərindən sonra Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,” sözləri əlavə edilmişdir.

14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndində “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndindən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1033 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2016-cı il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1470) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndində “Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1934 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndinin birinci cümlədə “ƏMDK” akronimi “Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir, ikinci cümlədə “3 (üç) nəfər ƏMDK” sözləri “5 (beş) nəfər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi,” və “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[6] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1934 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın 6.3-cü bəndin birinci cümləsində “ƏMDK” akronimi “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 6.4-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Alıcının mülkiyyət hüququ ƏMDK tərəfindən verilən mülkiyyət hüququ haqqında Şəhadətnamə ilə rəsmiləşdirilir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status