AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
20.02.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
85-IIQ
ADI
Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2001, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 140)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
220.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında [1]

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 20 fevral 2001-ci il
85-IIQ

 

2001-ci il 20 fevral tarixli 85-IIQ saylı
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların
SİYAHILARI

 

Siyahı I

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar

 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr:

 

1.

Alilprodin

20.

Betameprodin

39.

Ekqonin

2.

Aflameprodin

21.

Betametadol

40.

Etilmetiltiambuten

3.

Aflametadol

22.

Betaprodin

41.

Etonitazen

4.

Alfa-metilfentanil

23.

Bezitramid

42.

Etorfin

5.

Alfa-metiltiofentanil

24.

Dekstromoramid

43.

Etokseridin

6.

Alfaprodin

25.

Dekstropropoksifen

44.

Fenadokson

7.

Alfasetilmetadol

26.

Dezomorfin

45.

Fenampromid

8.

Alfentanil

27.

Diampromid

46.

Fenazosin

9.

Anileridin

28.

Dietiltiambuten

47.

Fenomorfan

10.

Asetorfin

29.

Difenoksin

48.

Fenoperidin

11.

Asetil-alfa-metilfentanil

30.

Difenoksilat

49.

Folkodin

12.

Asetildihidrokodein

31.

Dihidrokodein

50.

Furetidin

13.

Asetilmetadol

32.

Dihidromorfin

51.

Heroin

14.

Benzetidin

33.

Dimepeptanol

52.

Hidrokodon

15.

Benzoilmorfin

34.

Dimetiltiambuten

53.

Hidromorfinol

16.

Benzilmorfin

35.

Dioksafetil butirat

54.

Hidromorfon

17.

Betasetilmetadol

36.

Dimenoksadol

55.

Hidromorfin-N-oksid

18.

Beta-hidroksifentanil

37.

Dipipanon

56.

Hidroksipeditin

19.

Beta-hidroki-3-metilfentanil

38.

Drotebanol

57.

İzometadon

58.

Kannabis

76.

Maromid intermediat

94.

Petidin intermediat A

59.

Ketobemidon

77.

Morferidin

95.

Petidin intermediat B

60.

Klonitazen

78.

Morfin motobromid

96.

Petidin intermediat S

61.

Kokanın yarpağı

79.

Morfin-N-oksid

97.

Piminodin

62.

Kokain

80.

MPPP

98.

Proheptazin

63.

Kodein-N-oksid

81.

Nikokodin

99.

Properidin

64.

Kodoksim

82.

Nikadikodin

100.

Propiram

65.

Levometorfan

83.

Nikomorfin

101.

Rasemetorfan

66.

Levomoramid

84.

Norasetimetadol

102.

Rasemoramid

67.

Levofenasilmorfan

85.

Norkodein

103.

Rasemorfan

68.

Levorfanol

86.

Norleforfanol

104.

Sufentanil

69.

Metazosin

87.

Normetadon

105.

Tebain

70.

Metildezorfin

88.

Normorfin

106.

Tebakon

71.

Metildihidromorfin

89.

Norpriparon

107.

Tiofentanil

72.

3-metilfentanil

90.

Oksikodon

108.

Tiryək (opium)

73.

3- metiltiofentanil

91.

Oksimorfon

109.

Tilidin

74.

Metopon

92.

Para-Fluorofentanil

 

 

75.

Mirofin

93.

PEPAR

 

 

 

1.1. Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, habelə onların bütün duzlarının və birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr:

 

1.

Brolamfetamin DOB

12.

MMDA

23.

Tenosiklidin TSP

2.

DMA

13.

N-etil MDA

24.

Tetraqidrokannabinol

3.

DMQP

14.

N-qidroksil MDA

25.

Etisiklidin FSQ

4.

DMT

15.

Paraqeksil

26.

Etrimptamin

5.

DOET

16.

PMA

27.

Amfetamin

6.

DET

17.

Psilosin, Psilotsin

28.

Deksametamin

7.

Katinon

18.

Psilosibin

29.

Delta-9-tetraqidrokannabinol

8.

(+)-Lizergid LSD LSD-25

19.

Rolisiklidin, FSP

30.

Levamfetamin

9.

MDMA

20.

STP, DOM

31.

Levometamfetamin

10.

Meskalin

21.

TMA

32.

Meklokvalon

11.

4-metilaminoreks

22.

Tenamfetamin MDA

33.

Metamfetamin

34.

Metilfenidat

49.

Benzfetamin

64.

Nordazepam

35.

Rasemat metamfetamin

50.

Brotizolam

65.

Permolin

36.

Sekobarbital

51.

Butobarbital

66.

Pinazepam

37.

Fenetillin

52.

Vinilbital

67.

Pipradrol

38.

Fenmetrazin

53.

Qaloksazolam

68.

Pirovaleron

39.

Fensiklidin FSP

54.

Delorazepam

69.

Prazepam

40.

Sipeprol

55.

Kloksazolam

70.

Sekbutabarbital

41.

Amobarbital

56.

Klorazepat

71.

Fendimetrazin

42.

Butalbital

57.

Lefetamin, SPA

72.

Fenkamfamin

43.

Katin

58.

Lormetazepam

73.

Fenproporeks

44.

Etil loflazepat

59.

Mazindol

74.

Fentermin

45.

Etilamfetamin

60.

Mezokarb

75.

Amfepramon

46.

Etinamat

61.

Metilfenobarbital

76.

Metakvalon

47.

Etxlorvinol

62.

Metiprilon

77.

Siklobarbital

48.

Allobarbital

63.

Nimetazepam

78.

Klotiazepam

 

2.1. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin, həmçinin başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən prekursorlar:

 

1.

Antranil turşusu

2.

Fenilsirkə turşusu

3.

1-fenli-2-propanon

4.

İzosafrol

5.

Lizergin turşusu

6.

Metiletilketon

7.

3,4 metilendioksifenil 2-propanon

8.

N-asetilantranil turşusu

9.

Piperidin

10.

Piperonal

11.

Safrol

 

3.1. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorların, həmçinin başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

 

Siyahı II

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar

 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr:

 

1.

Buprenorfin

9.

Morfin hidroxlorid

2.

Butorfanol (stadol)

10.

Morfin sulfat

3.

Etilmorfin hidroxlorid (dionin)

11.

Pantopon (omnopon)

4.

Fentanil

12.

Pentazosin

5.

Metadon

13.

Pritramid (dipidolor)

6.

Metilmorfin (kodein) (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

14.

Propanidid (sombrevin)

7.

Metilmorfin fosfat (kodein fosfat)

15.

Tramadol (tramal)

8.

Morfin

16.

Trimeperidin (promedol)

 

1.1. Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, başqa tərkibdə və onların başqa birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır. 

1.2. Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələr:

 

1.

Aprazolam

6.

Klobazam

2.

Aimnoreks

7.

Qlyutetimid

3.

Estazolam

8.

Temazepam

4.

Fenobarbital (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində məhdudiyyət qoyulmur və nəzarətdə saxlanılmır)

9.

Triazolam

5.

Ketazolam

 

 

 

2.1. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

2.2. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə  yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan prekursorlar:

 

1.

Erqometrin (qr)

2.

Erqotamin (qr)

3.

Etil efiri

4.

Psevdoefedrin

5.

Sirkə turşusunda anhidridi

 

3.1. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorların başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

3.2. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

 

Siyahı III

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən

psixotrop maddələr və prekursorlar

 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr:

 

1.

Barbital

9.

Ketamin

17.

Mefenoreks

2.

Bromazepam

10.

Klonazepam

18.

Midazolan

3.

Diazepam

11.

Qalotan

19.

Natrium oksibutirat

4.

Fludiazepam

12.

Qalozepam

20.

Nitrozepam

5.

Flunitrazepam

13.

Lorazepam

21.

Oksazepam

6.

Flurazepam

14.

Loprazolam

22.

Oksazolam

7.

Xlordiazepoksid

15.

Medazepam

23.

Pentobarbital

8.

Kamazepam

16.

Meprobamat

24.

Tetrazepam

 

1.1. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən prekursorlar:

 

1.

Aseton

2.

Efedrin (kq) (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

3.

Xlorid turşusu

4.

Kalium permanqanat

5.

Sulfat turşusu

6.

Toluol

 

2.1. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorların başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

28 iyun 2005-ci il tarixli 960-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №8, maddə 969)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 28 iyun 2005-ci il tarixli 960-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №8, maddə 969) ilə ləğv edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status