×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
05.03.2004
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
595-IIQ
ADI
"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya qoşulmaq barəsində
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2004, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 131)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
430.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya qoşulmaq barəsində

"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya qoşulmaq barəsində

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası 1961-ci il oktyabrın 5-də Haaqa şəhərində imzalanmış "Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya" ya qoşulsun.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 5 mart 2004-cü it

                 595-IIQ

Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən

KONVENSİYA

1961-ci il oktyabrın 5-də bağlanmışdır

Bu Konvensiyam imzalamış dövlətlər,

xarici rəsmi sənədlərin diplomatik və ya konsulluq leqallaşdırılması tələbinin ləğv edilməsini arzulayaraq,

bu məqsədlə Konvensiya bağlamağı qərara aldılar və aşağıdakı müddəalar barədə razılığa gəldilər:

                                                                               M a d d ə   1

Bu Konvensiya Razılığa gələn Dövlətlərdən birinin ərazisində edilmiş və Razılığa gələn digər Dövlətin ərazisində təqdim olunmalı rəsmi sənədlərə tətbiq edilir.

Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakılar rəsmi sənəd hesab edilir:

a)   dövlət orqanından və ya dövlətin məhkəməsi və ya iqtisadi məhkəməsi ilə əlaqəsi olan vəzifəli şəxsdən alınan sənədlər, o cümlədən dövlət ittihamçısından (prokurordan), məhkəmə katibindən, məhkəmə icraçısından alınan sənədlər;

b)  inzibati sənədlər;

c)  notarial aktlar;

d)  özəl fiziki şəxs tərəfindən imzalanmış sənədlərə bərkidilən (əlavə edilən) rəsmi qeydlər, sənədin qeydiyyatmı və ya müəyyən tarixdə baş vermiş faktı təsdiq edən və imzaların notarial və rəsmi təsdiqlənməsinə bərabər tutulan rəsmi sənədlər (qeydlər).

Buna baxmayaraq, bu Konvensiya aşağıdakılara tətbiq edilmir:

a)   diplomatik və ya konsulluq idarələri tərəfindən icra edilən sənədlərə;

b)   kommersiya və ya gömrük əməliyyatlarına birbaşa aidiyyəti olan inzibati sənədlərə.

 

M a d d ə   2

Razılığa gələn hər bir Dövlət bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi və onun ərazisində təqdim olunmalı sənədləri leqallaşdırmadan azad edir. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün leqallaşdırma dedikdə, imzanın həqiqiliyini, sənədi imzalamış şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq etmək üçün sənədin təqdim ediləcəyi ölkənin diplomatik və konsulluq idarələrinin istifadə etdiyi formallıqlar başa düşülür.

M a d d ə   3

İmzanın həqiqiliyini, sənədi imza etmiş şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq etmək üçün tələb oluna biləcək yeganə formallıq, həmin sənədin təqdim edildiyi dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən 4-cü maddədə nəzərdə tutulan şəhadətnamənin əlavə edilməsidir.

Buna baxmayaraq, əgər sənədin təqdim edildiyi dövlətdə mövcud olan qanunlar, qaydalar və ya adətlər, yaxud da iki və ya bir neçə dövlət arasında razılaşma və ya Razılığa gələn bir neçə Dövlət arasında əldə olunmuş razılaşmalar əvvəlki abzasda göstərilən proseduru ləğv edirsə və ya sadələşdirirsə və ya sənədi leqallaşdırmadan azad edirsə, həmin funksiyaların yerinə yetirilməsi tələb edilə bilməz.

Maddə   4

3-cü maddənin birinci abzasında nəzərdə tutulan şəhadətnamə sənədin özündə və ya sənədə əlavə edilən ayrıca vərəqdə əks etdirilir, həmin şəhadətnamə bu Konvensiyaya əlavə edilmiş nümunəyə uyğun olmalıdır.

Lakin şəhadətnamə onu verən orqanın rəsmi dilində tərtib edilə bilər. Eyni zamanda onda qeyd edilmiş bəndlər ikinci dildə də izah edilə bilər. Şəhadətnamənin "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" adlı başlığı fransız dilində göstərilməlidir.

M a d d ə   5

Şəhadətnamə sənədi imzalamış şəxsin və ya həm hansı bir sənəd sahibinin vəsatətinə əsasən verilməlidir.

Lazımi qaydada doldurulmuş şəhadətnamə imzanın həqiqiliyini, sənədi imzalamış şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə, həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir.

Şəhadətnamədə edilmiş imza, vurulmuş möhür və ştampın yenidən təsdiq edilməsi tələb olunmur.

M a d d ə   6

Razılığa gələn hər bir Dövlət öz rəsmi funksiyalarına uyğun olaraq, 3-cü maddənin birinci abzasında nəzərdə tutulan şəhadətnamənin verilməsinə səlahiyyəti olan orqanları təyin edir. Həmin orqan öz ratifikasiya və ya qoşulma haqqında sənədini və ya tətbiq etmə haqqında bəyanatım saxlanca verərkən Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyini bu cür təyinat haqqında məlumatlandırır. Eyni zamanda o, təyin edilmiş orqanlarda edilən hər bir dəyişiklik haqqında Nazirliyi məlumatlandırır.

M addə   7

Verilmiş şəhadətnamələri qeydə almaq üçün 6-cı maddəyə uyğun olaraq təyin edilmiş hər bir orqanın qeydiyyat kitabı və ya kartotekası olmalı və o, ora-da aşağıdakıları göstərməlidir:

a)      şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi;

b)    rəsmi sənədi imzalamış şəxsin soyadı və onun hansı qisimdə çıxış etməsi haqqında məlumat, imza edilməmiş sənədlərə münasibətdə isə möhürü və ya ştampı vurmuş orqanın adı.

Hər hansı bir maraqlı şəxsin vəsatətinə əsasən şəhadətnaməni vermiş orqan həmin şəhadətnamədə göstərilən məlumatın qeydiyyat kitabında və ya kartotekada əks etdirilən məlumatla uyğun olub-olmamasını yoxlamalıdır.

Maddə   8

Əgər Razılığa gələn iki və ya bir neçə Dövlət arasında imzanın, möhürün və ya ştampın təsdiq edilməsi üçün müvafiq formallıqlara riayət edilmə tələbi haqqında müddəaları özündə əks etdirən müqavilə, konvensiya və ya saziş bağlanıbsa, bu Konvensiya yalnız o halda həmin müddəalarla müqayisədə tətbiq edilməyə bilər ki, həmin müddəalar 3-cü və 4-cü maddələrdə nəzərdə tutulan formallıqlardan daha sərt olsun.

Maddə   9

Bu Konvensiyada leqallaşdırmadan azad edilmə nəzərdə tutulduqda, Razılığa gələn hər bir Dövlət belə hallarda öz diplomatik və konsulluq idarələri tərə-findən leqallaşdırmanın həyata keçirilməsinin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür.

Maddə   10

Bu Konvensiya beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa konfransının 9-cu sessiyasında iştirak edən dövlətlər, habelə İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyə Tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır.

O, ratifikasiya edilməli və ratifikasiya sənədləri Niderland Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilməlidir.

Maddə   11

Bu Konvensiya 10-cu maddənin ikinci abzasında nəzərdə tutulan üçüncü ratifikasiya fərmanının saxlanca verildiyi tarixdən sonra gələn altmışıncı gün qüvvəyə minir.

Konvensiyanı imzalamış və sonradan onu ratifikasiya etmiş hər bir dövlətə münasibətdə bu Konvensiya o, öz ratifikasiya fərmanını saxlanca verdiyi tarix-dən sonra gələn altmışıncı gün qüvvəyə minir.

Maddə   1 2

10-cu maddə adı çəkilməyən istənilən dövlət bu Konvensiyaya, onun qüvvəyə minməsindən sonra 11-ci maddənin birinci abzasına əsasən qoşula bilər. Qoşulma haqqında sənəd Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilir.

Qoşulmanın yalnız qoşulan dövlətlə və 15-ci maddənin "d" yarımbəndində nəzərdə tutulan bildirişi aldıqdan sonra onun qoşulmasına altı ay ərzində öz etirazmı bildirməyən Razılığa gələn Dövlətlər arasındakı münasibətlərə hüquqi təsiri vardır. Bu cür təsir haqqında bildiriş Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilir.

Konvensiyaya qoşulan dövlətlə və onun qoşulmasına öz etirazmı bildirməmiş dövlətlər arasındakı münasibətlərdə əvvəlki bənddə göstərilən altı aylıq müddətin keçməsindən sonra gələn altmışıncı gün qüvvəyə minir.

Maddə   1 3

İstənilən dövlət imzalayan, ratifikasiya edən və qoşulan zaman bəyan edə bilər ki, bu Konvensiya beynəlxalq səviyyədə onun təmsil etdiyi bütün ərazilərə yaxud bu ərazilərdən biri və ya bir neçəsinə tətbiq edilir. Bu bəyanat hazırkı Konvensiyanın həmin dövlət üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarlı hesab edilir.

Sonradan Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi bu cür tətbiq etmə haqqında məlumatlandırılır.

Əgər tətbiq etmə haqqında bəyanat Konvensiyanı imzalamış və ratifikasiya etmiş dövlət Tərəfindən edilibsə, Konvensiya bəyanatda göstərilən ərazilərə münasibətdə 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir. Əgər tətbiq etmə haqqında bəyanat Konvensiyaya qoşulan dövlət Tərəfindən edilibsə, Konvensiya bəyanatda göstərilən ərazilərə münasibətdə 12-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir.

Maddə   14

Bu Konvensiya 11 -ci maddənin birinci abzasına uyğun olaraq qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən beş il müddət ərzində qüvvədə qalacaq, hətta onu ratifikasiya edən və ya sonradan ona qoşulan dövlətlərə münasibətdə də həmin müddət ərzində qüvvədə qalacaqdır.

Əgər Konvensiya denonsasiya edilməzsə, onun təsiri növbəti beş il müddətinə qədər uzadılacaqdır.

Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi beş illik müddətin bitməsinə ən azı altı ay qalmış denonsasiya haqqında məlumatlandırılır.

Denonsasiya bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi bəzi ərazilərə münasibətdə məhdudlaşdırıla bilər.

Denonsasiyanın yalnız denonsasiya haqqında bildirişi təqdim edən dövlətə münasibətdə hüquqi təsiri vardır.

Maddə   1 5

Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyi 10-cu maddədə göstərilən dövlətləri, ha-belə 12-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq qoşulan dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:

a)     6-ci maddənin ikinci abzasında göstərilən bildirişlər haqqında;

b)  10-cu maddədə göstərilən imzalamalar və ratifikasiyalar haqqında;

c)     bu Konvensiyanın 11-ci maddənin birinci abzasının müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minmə tarixi haqqında;

d)    12-ci maddədə göstərilən qoşulmalar və etirazlar və qoşulmanın qüvvəyə mindiyi tarix haqqında;

e)     13-cü maddədə göstərilən tətbiq etmə və onun qüvvəyə minmə tarixi haqqında;

f) 14-cü maddənin üçüncü abzasında göstərilən denonsasiyalar haqqında.
Bunun təsdiqi olaraq, öz hökumətləri Tərəfindən lazımi qaydada buna vəkil

edilmiş, aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndələr hazırkı Konvensiyanı imzaladılar.

Haaqa şəhərində 1961-ci il oktyabrın 5-də fransız və ingilis dillərində tərtib edilmiş əsil bir nüsxədə Niderland Hökumətinin arxivinə saxlanca verilir və onun təsdiq edilmiş surətləri diplomatik kanallar vasitəsilə beynəlxalq xüsusi hüquqa dair Haaqa konfransının doqquzuncu sessiyasında təmsil edilən hər bir dövlətə, habelə İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyəyə göndərilir. Mətnlər arasında fikir ayrılığı yarandıqda, fransız dilində olan mətn üstünlük təşkil edir.

Konvensiyaya

Əlavə

 

Şəhadətnamənin nümunəsi

 

Şəhadətnamə, tərəfləri ən azı 9 santimetr uzunluğunda olan dördbucaqlı şəklində olmalıdır.     

APOSTİLLE

(Convention de la Haye du 5 oktobre 1961)

1.  Ölkə_______________________________________________________________________________________________

Bu rəsmi sənəd

2. __________________________________________________________________________                imzalanmışdır (soyadı)

3. ________________________________________________________________________________        kimi çıxış edən

4.   möhürün/ştampın sahibi (müəssisənin adı) __________________________________________________

Təsdiq edilmişdir.

5. _________________________________ 6. _____________________________________________________ (tarixdə)

7. _____________________________________________________  (təsdiq eden orqanm adı)

8.        li________________________________________________________________________________________________

9.        möhür/ştamp     10. İmza   ___________________________________________________________________________

 

Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılmasi tələbini ləğv edən, 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərin

SİYAHISI

1.Avstraliya                                                     

2.Avstriya                                        

3.Azərbaycan                                                   

4.Albaniya    

5. Almaniya

6.Amerika Samoası

7. Andorra                                    

8. Antiqua Barbuda  

9. Niderland Antil adaları            

10. Argentina       

11.Aruba

12. Baham adaları

13. Barbados

14. Beliz

15. Belarus

16. Belçika

17. Bermuda adaları

18. Bolqarıstan

19. Bosniya və Herseqovina

20. Botsvana

21. Böyük Britaniyanın Antarktika əraziləri

22. Amerikan Vircin adaları

23. Britaniya Vircin adaları

24. Bruney

25. Vanuatu

26. Böyük Britaniya 

27. Macarıstan

28. Venesuela 

29. Qvadelupa

30. Fransa Qvianası

31. Qernsi adası

32. Cəbəllütariq

33. Honduras

34. Qrenada

35. Yunanıstan

36. Gürcüstan

37. Quam

38. Danimarka
39. Cersi
40. Dominika
41. Dominikan Respublikası

42. İsrail

43. Hindistan

44. İrlandiya 

45. İslandiya

46. İspaniya

47. İtaliya

48. Cape Verde

49. Qazaxıstan

50. Kayman adaları

51. Kipr

52. Çin Xalq Respublikası

53. Makao (Makao)
54. Hong Kong (Hong Kong)

55. Kolumbiya

56. Koreya Respubllkası

57. Kuka adası

58. Latviya

59. Lesoto

60. Liberiya

61. Litva

62. Lixtenşteyn

63. Lüksemburq

64. Mavriki

65. Mayotto

66. Makedoniya

67. Malavi

68. Malta

69. Marşal adaları

70. Meksika

71. Moldova

72. Monako

73. Monqolustan

74.Montserrat

75. Men adası

76. Namibiya

77. Niderland  

78. Niue

79. Yeni Zellandiya

80. Yeni Kaledoniya

81. Norveç

82. Panama

83. Peru

84. Polşa

85. Purtuqaliya

86. Puerto Rico

87. Peyunyon

88. Rusiya Federasiyası

89. Rumıniya

90. Salvador

91. Samoa

92. San- Marino

93. Sao Tome və Principe
94. Svazilend

95. Müqəddəs Yelena adası

96. Şimali Mariana Adaları

97. Seyşel adaları

98. Saint-Pierre və Miquelon

99. Sent Vinsent və Qrenadilər

100. Sent Kits və Nevis
101. Saint Lucia
102. Serbiya
103. Slovakiya
104. Sloveniya

105. ABŞ

106. Surinam
107. T
örk və Caicos adaları
108. Tonqa
109. Trinidad və Tobaqo

110. Türkiyə

111. Ukrayna
112. Wallis və Futuna
113. Fici
114. Finlandiya
115. Falkland adaları (Malvinas)

116. Fransa

117. Fransız Polineziyası

118. Xorvatiya
119. Çernoqoriya
120. Çexiya
121. İsveçrə
122. İsveç

123. Ekvador

124. Estoniya

125. Ermənistan

126. Cənubi Afrika Respublikası

127. Yaponiya

128. Qırğızıstan

129 Nikoraqua

130. Oman

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status