×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
05.07.2004
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
92
ADI
"Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2004, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 583)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
05.07.2004
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
070.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə

“Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 115-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.      "Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı" təsdiq edilsin.

2.    Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 5 iyul 2004-cü il

     № 92

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı

 

Sıra №-si

İstehsalat, peşə və vəzifələrin adı

Əlavə məzuniyyətin müddəti (təqvim günləri)

1

2

3

 

I. Dağ-mədən işləri

 

 

Metallurgiya istehsalı üçün qara və əlvan metalların və digər faydalı qazıntı yataqlarının tədqiq edilməsi, çıxarılması, sadalanan qazıntıların istifadəsi üçün şaxtaların, mədənlərin, karxanaların tikintisi, eləcə də geoloji kəşfiyyatda dağ-mədən işləri

 

 

Yeraltı dağ-mədən işləri

 

1

Aşağıdakı yeraltı işlərdə məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri:

 

 

a) istismar olunan və tikilməkdə olan şaxtaların (mədənlərin) və lağım yollarının, eləcə də geoloji kəşfiyyatda

6

 

b) nəm şəraitdə şaxtaların səthindən dibə qədər olan şaquli hissələrinin qazılması və dərinləşdirilməsi

18

 

c) +26 0C və daha yüksək temperatur şəraitində

12

2

+ 26 0C və daha yüksək temperatur şəraitində yeraltı işlərdə daima məşğul olan dağ-mədən ustası və usta

12

3

İstismar olunan və tikilməkdə olan şaxtalarda (mədənlərdə) və lağım yollarında daima yeraltı işlərdə, eləcə də geoloji kəşfiyyatda məşğul olan mütəxəssislər və qulluqçular

6

 

İş görülən zaman, tərkibi 10% və daha artıq silisium 4-oksiddən ibarət olan filiz və süxurlardan toz yaranan yeraltı dağ-mədən işləri

 

4

Bunkerin və yaxud hezenokun dəmir qəfəslərində iri daşların xırdalanması ilə məşğul olan bunkerçi

18

5

Buruq qurğusunun qazmaçısı

18

6

Şpur qazmaçısı

18

7

Partladıcı

12

8

Quyu diblərində filiz və süxurların yığılmasında məşğul olan avtomobil sürücüsü

18

9

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işlərlə məşğul olan qaz qaynaqçısı

12

10

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədən fəhləsi

18

11

Xırdalayıcı

12

12

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi:

 

 

a) işlənmiş sahələrin dayaqlarla möhkəmləndirilməsində

18

 

b) dağ-mədən kütləsinin doldurulmasında, daşınmasında və boşaldılmasında

18

 

c) dağ-mədən kütləsinin buraxılışında

18

 

ç) fəaliyyətdə olan quyu diblərində

12

13

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan markşeyder və geoloji işlərdə

12

14

Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaq vuran fəhlə

18

15

Lyukçu

18

16

Vaqonçeviricinin idarə edilməsi ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti

18

17

Dağ-mədən kombaynının maşinisti

18

18

Konveyer maşinisti

18

19

Yükləyici maşının maşinisti

18

20

Yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti

18

21

Skreper-bucurqadının maşinisti

18

22

Quyu diblərində filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan buldozer maşinisti, yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti, ekskavator maşinisti

18

23

Elektrovoz maşinisti

12

24

Qidalandırıcının maşinisti (motorist)

12

25

Çevirici

18

26

Quyu dibində filizin qoparılması və nümunələrin götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən

12

27

Qazmaçı

18

28

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi

12

29

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan liftçi:

 

 

a) skiplərin qəbulunda-boşaldılmasında

18

 

b) dozatordan skiplərin yüklənməsində

18

30

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işlərlə məşğul olan təmirçi-çilingər

12

31

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingəri (çilingər)

12

32

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən əllə elektrik qaynaqçısı

12

33

Daima yeraltı işlərdə məşğul olan şaxtadaxili nəqliyyat və qazıb partlatma işlərində mədən ustası və sahə (təmizləmə, dağ-mədən hazırlıq, əsaslı dağ-mədən sahələrinin) rəisi, onların köməkçiləri və müavinləri, sahə və ya şaxta energetiki, mexaniki, sahə geoloqu və markşeyder

18

 

Yeraltı üsulla civə filizlərinin çıxarılması

 

34

Buruq qurğusunun maşinisti və şpur qazmaçısı

24

35

Partladıcı

12

36

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədən fəhləsi

24

37

Bərkidici materialların şaxtaya gətirilməsi ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi

18

38

Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaq vuran fəhlə

24

39

Lyukçu

18

40

Filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan yükləyici maşının maşinisti və skreper bucurqadının maşinisti

24

41

Konveyer maşinisti və elektrovoz maşinisti

18

42

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan çevirici:

 

 

a) yeraltı bunkerlərdə vaqonların əllə boşaldılmasında

24

 

b) çeviricinin köməyi ilə vaqonların boşaldılmasında

18

43

Vaqonetlərin əllə sürülüb gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi

24

44

Qazmaçı

24

45

Yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi

12

46

Dağ-mədən kütləsinin buraxılışı ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi

18

47

Növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və elektrik çilingəri (çilingər)

12

48

Dozatordan skiplərin yüklənməsində məşğul olan liftçi

18

49

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarına xidmət üzrə elektrik montyoru

12

50

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə elektrik montyoru

12

51

Sahə rəisi, sahə rəisinin köməkçisi, mədən ustası, sahə energetiki

18

 

İstismar olunan və tikilməkdə olan karxanalar, açıq dağ-mədən, eləcə də dağ-mədən şaxta səthi işləri və geoloji kəşfiyyat

 

52

Qızıl tərkibli filiz və qumların amalqamasiya prosesinin aparılması və amalqamanın emalı ilə məşğul olan qızıl tərkibli filizləri zənginləşdirmə aparatçısı

6

53

Bunkerçi

6

54

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan buruq qurğularının maşinisti:

 

 

a) kvars və kvarsitlərin çıxarılmasında və termik qazmada

6

 

b) digər dağ-mədən süxurlarının çıxarılmasında

6

55

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan şpur qazmaçısı:

 

 

a) kvars və kvarsitlərin çıxarılmasında

6

 

b) digər dağ-mədən süxurlarının çıxarılmasında

6

56

Partladıcı

6

57

Karxanadan dağ-mədən kütləsinin daşınması ilə məşğul olan avtomobil sürücüsü

6

58

Dağ-mədən kütləsinin yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyici sürücüsü

6

59

Asılqanlı kanat yollarının vaqonetlərinin boşaldılması ilə məşğul olan hava-kanat yollarının vaqonetsürəni

6

60

Filizlərin və faydalı qazıntıların çıxarılmasında məşğul olan lay açılan yerlərdə yükboşaldan

6

61

Hidromonitorçu

6

62

Mədən vaqonetlərinin, yükünü özüboşaldan avtomobillərin və dumprakarların təmizlənməsində məşğul olan dağ-mədən fəhləsi..

6

63

Tamamlayıcı

6

64

Partlatma işləri aparılan yerə partladıcı materialların çatdırılması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi

6

65

Xırdalayıcı

6

66

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan təmizlənən quyu diblərinin dağ-mədən fəhləsi:

 

 

a) qazıb partlatma üsulu ilə kvars və kvarsitlərin çıxarılmasında

6

 

b) digər filiz və süxurların çıxarılmasında

6

67

Bur və baltaların itilənməsi ilə məşğul olan itiləyici

6

68

Hidroqurğuda məşğul olan dağ-mədən fəhləsi

6

69

Dərinliyi 100 m-dən çox olan karxana işlərində məşğul olan rəhbərlər və mütəxəssislər

6

70

Dağ-mədən avadanlıqlarının təmiri ilə daima məşğul olan rəhbərlər və mütəxəssislər

6

71

Burtaxıcı-dəmirçi və baltataxan

6

72

Filizlərin və faydalı qazıntıların çıxarılmasında akkumulyatorlu mədən lampalarının doldurulması ilə məşğul olan lampaçı

6

73

Lyukçu

6

74

Filiz çıxarılan, üstü açılan və lay açılan sahələrdə daima məşğul olan usta və sahə rəisi

6

75

Karxanada məşğul olan buldozer maşinisti

6

76

Filiz və süxurların çıxarılması ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti

6

77

Buxarla işləyən draqaya xidmət ilə məşğul olan draqa maşinisti

6

78

Dağ-mədən işlərində məşğul olan konveyer maşinisti

6

79

Filiz çıxarılma və filizüstü açma işlərində buxarla işləyən ekskavatorda məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı)

6

80

Ensiz yolçəkən maşının maşinisti

6

81

Geniş yolçəkən maşın mexanizmlərinin maşinisti

6

82

Torpaqsoran ötürücü qurğuların mexaniki avadanlığına xidmət ilə məşğul olan torpaqsoran üzən, özü hərəkət etməyən maşınların və torpaq nasosları qurğularının mexaniki avadanlığının maşinisti; torpaqsoran qurğunun maşinisti

6

83

Motovoz maşinisti

6

84

Lay ayırıcının maşinisti

6

85

Layaçan körpünün maşinisti

6

86

Layaçan kotanın maşinisti

6

87

Dağ-mədən kütləsinin yüklənməsi ilə məşğul olan, yükləyici maşının maşinisti

6

88

Qaldırıcı maşının maşinisti

6

89

Yoldəyişdiricinin maşinisti

6

90

Dağ-mədən müəssisələrində xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə fəhlə

6

91

Skreper bucurqadının maşinisti

6

92

Şpalvuran maşının maşinisti

6

93

Elektrovozun maşinisti

6

94

Filizin çıxarılmasında və üstünün açılmasında məşğul olan ekskavator maşinisti

6

95

Karxanalarda və lay açılan sahələrdə yolların salınması və təmiri ilə məşğul olan yol montyoru

6

96

Donmadan və yapışmadan qoruyan maddələrlə dəmir yolu vaqonlarında dağ-mədən kütləsinin və xammalın işlənməsi ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrini istifadəyə hazır edən qurğunun maşinisti

6

97

Metalın çıxarılması üzrə yuyucu qurğunun motorçusu

6

98

Dağ-mədən hasilatını toplayan fəhlə, yüklənmiş və boş vaqonetlərin əl və mexanizmlərlə sürülüb gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi

6

99

Quyu diblərində filizin qoparılması, nümunələrin götürülməsi və nümunələrin hazırlanması ilə məşğul olan nümunəgötürən

6

100

Şurfların və axtarış qanovlarının və xəndəklərinin üst qatlarında qazma ilə məşğul olan qazmaçı

 

101

Dərinliyi 100 m-dən çox olan karxanalarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr

6

102

Karxanalarda və digər şaxtalarda çirklənmiş xüsusi geyimlərin verilməsi, qəbulu və qurudulması, həmçinin qarderob otağının yığışdırılması ilə məşğul olan qarderob fəhlələri

6

103

Dəniz səviyyəsi hündürlüyündən yüksəkdə işləri yerinə yetirən fəhlələr, rəhbərlər, mütəxəssislər və qulluqçular:

 

 

a) 1500 - dən 3000 m-ə qədər

6

 

b) 3001 - dən 4000 m-ə qədər

18

 

c) 4001 - m-dən yüksək

24

104

Partladıcı materialları paylayan fəhlə

6

105

Şaxtanın səthdən dibə qədər olan hissəsinin yuxarı qəbul meydançasında skiplərin və qaldırıcı qurğuların boşaldılması və yüklənməsi ilə məşğul olan liftçi

6

106

Təmirçi-çilingər

6

107

Əllə çeşidləmə ilə məşğul olan çeşidləyici

6

108

İşdə daim açıq civə ilə məşğul olan tamamlayıcı

6

109

Yüklənmiş və boş vaqonetlərin düzləndirilməsi, kanatın və elektrovozun yanına yola salınması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi; qatar tərtibatçısı

6

110

Traktor skreperində və traktor kövşənləyicidə məşğul olan traktorçu

6

111

Hidromisqurğunun sementləyicisi

6

112

Elektrik ötürücü hava xətlərinin təmiri üzrə elektrik montyoru, elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru

6

113

Avadanlığın təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingəri (çilingər)

6

 

 

II. Geoloji kəşfiyyat işləri

 

 

Bərk və maye halda olan faydalı qazıntıların (neft və qazdan başqa) kəşfiyyat və qazmaları

 

1

Buruq qurğusunun maşinisti

6

 

Pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsi

 

2

Bilavasitə pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsində tam iş günü məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri

6

 

Topoqrafik-geodeziya işləri

 

 

Plastik kütlə üzərində topoqrafik, coğrafi, geoloji, dəniz və xüsusi planların və xəritələrin tərtibi, çəkilməsi və həkk edilməsi

 

3

Kartoqraf

6

4

Mühəndis

6

5

Plastik kütlə üzərində coğrafi, topoqrafik və xüsusi xəritələrin originallarının həkk olunması ilə məşğul olan işçilər

6

6

Xəritələrin redaktoru, xəritələrin böyük redaktoru

6

7

Texnik, böyük texnik

6

8

Topoqraf, böyük topoqraf

6

9

Çertyojçu

6

 

Aerofotoçəkilişli materialların kameral işlənməsi

 

10

Aerofotogeodeziyaçı

 

11

Mühəndis-aerofotogeodeziyaçı

 

12

Texnik-aerofotoqrammetrçi, böyük texnik-aerofotoqrammetrçi

6

13

Topoqraf, böyük topoqraf

6

14

Fotolaborant

6

15

Fototexnik

6

 

Hesablama maşınlarında astronomik və geodeziya hesablamaları

 

16

Geodeziyaçı

 

17

Mühəndis, böyük mühəndis

 

18

Texnik, böyük texnik

 

 

 

III. Metallurgiya istehsalatı

 

 

A. Qara metallurgiya

 

 

Zənginləşdirmə, xırdalama-çeşidləmə, briket və aqlomerasiya fabrikləri, sexləri, qara metallurgiyada filiz və qeyri-filiz qazıntılarının yandırılması

 

1

Aqlomeratçı

6

2

Kükürd tutan qurğularda məşğul olan konversiya aparatçısı

6

3

Durulduculara xidmət ilə məşğul olan, qatılaşdırıcıların aparatçısı

6

4

Bunkerçi

6

5

Tozboşaldan

6

6

Transportyor lentlərinin vulkanizasiyası ilə məşğul olan vulkanizatorçu

6

7

Qazgeneratorçu

6

8

Yuyucu fabrikdə məşğul olan hidromonitorçu

6

9

Aqlomerasiya və bişirmədə kürəçi

6

10

Şadaraçı-qarışdırıcı

6

11

Şadaraçı

6

12

Yanacaq və xammalın yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə

6

13

Aqlofabriklərin qəbuledici bunkerlərində dəmir yolu vaqonlarının boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə

6

14

Dozalayıcı

6

15

İsti qaytarmanın dozalayıcısı

6

16

Reaktivlər üzrə dozalayıcı, reaktivləri həll edən fəhlə

6

17

Xırdalayıcı

6

18

Varqankaların və sobaların yükləyicisi-boşaldıcısı

6

19

Ovxalanan yükü yükləyən fəhlə

6

20

Aqlomerasiya sexlərində isti iş sahələrində məşğul olan zənginləşdirilmiş məhsula nəzarətçi

6

21

Şlam korrektə edən fəhlə

6

22

Boşaldıcı platformanın qaldırılması ilə məşğul olan bucurqadçı

6

23

Eksqauster maşinisti, nasos qurğularının maşinisti

6

24

Tüstüsovuranlara xidmət ilə məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinisti

6

25

Pnevmatik və hidravlik yükləyicilərin güc qurğularına xidmət ilə məşğul olan yükləyicinin maşinisti

6

26

Qarışdırıcının maşinisti

6

27

Yuyucu maşının maşinisti

6

28

Aşırma novun maşinisti

6

29

Qarışdırıcı barabanın maşinisti

6

30

Motovoz maşinisti

6

31

Metallurgiya istehsalında kran maşinisti

6

32

Topalayıcının maşinisti

6

33

Skipli qaldırıcının maşinisti

6

34

İstehsalat sahələrində işləyən kompressor qurğularının maşinisti

6

35

Konveyer maşinisti

6

36

Torpaqsoran ötürücü qurğuların mexaniki avadanlığına xidmət ilə məşğul olan torpaqsoran, üzən, özü hərəkət etməyən maşınların və torpaq nasosları qurğularının mexaniki avadanlığının maşinisti

6

37

Torpaqsoran, ötürücü qurğuların elektrik avadanlığına xidmət ilə məşğul olan torpaqsoran üzən, özü hərəkət etməyən maşınların və torpaq nasosları qurğularının elektrik avadanlığının maşinisti

6

38

Briket pressinin maşinisti

6

39

Sulfit anbarlarında məşğul olan ekskavator maşinisti

6

40

Dəyirmanların maşinisti

6

41

Donmadan və yapışmadan qoruyan maddələrlə dəmir yolu vaqonlarında dağ-mədən kütləsinin və əmtəə məhsullarının işlənməsi ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrini istifadəyə hazır edən qurğunun maşinisti

6

42

Qidalandırıcının maşinisti

6

43

Kürəçi

6

44

Odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə

6

45

Tozqaztutan qurğuya xidmət üzrə operator

6

46

Müəssisənin bilavasitə texnoloji bölməsində yerləşən idarəetmə pultunun operatoru

6

47

Vaqonetlərin əllə daşınması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi

6

48

Qatılaşdırıcı

6

49

İsti aqlomeratdan nümunə götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən

6

50

Daima müəssisənin binasında məşğul olan dülgər

6

51

Tərkibi 10% və daha çox sərbəst silisium 4 oksiddən ibarət olan qara metal filizinin və flüoritin doğranması, xırdalanması, üyüdülməsi və şixtalanması ilə məşğul olan zənginləşdirmə və xırdalama-çeşidləmə müəssisəsi, mədən, şaxta və metallurgiya müəssisələrinin fəhlələri (bütün peşələrdən olan) və ustaları:

 

 

a) quru üsulla

18

 

b) yaş üsulla

6

52

Göstərilən sahələrdə aşağıdakı üsullarla işlər aparıldıqda avadanlığın təmiri ilə daima məşğul olan fəhlələr:

 

 

a) quru üsulla

12

 

b) yaş üsulla

6

53

3%-dən az nəmliyə kimi qurudulmuş filizin dəmiryol vaqonlarına yüklənməsi ilə daima məşğul olan fəhlələr, usta və növbə ustaları

12

54

Zənginləşdirmə ilə məşğul olan separatorçu

6

55

Filiz və qeyri-filiz qazıntılarının seçilməsi və ayrılması ilə məşğul olan çeşidləyici

6

56

Quruducu

6

57

Briketləri çıxardan

6

58

Reagentlərin daşınması və tökülməsi ilə məşğul olan nəqledici fəhlə

6

59

İstehsalat sahələrinin təmizlənməsi ilə məşğul olan istehsalat sahələrini yığışdıran

6

60

Süzgəcləyici

6

61

Flotator

6

62

Şlamçı-hovuzçu

6

63

Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi

6

 

Poladəritmə istehsalı

 

64

Poladəritmə istehsalında məşğul olan poladəritmə və ferroərinti istehsalatında şixta heyətinin briqadiri

6

65

Polad qəliblər heyətinin briqadiri

6

66

İstehsalat prosesində xammal, yarımfabrikat və hazır məhsulun yerdəyişməsi üzrə briqadir

6

67

Kobud yonma-təmizləmə bölməsinin briqadiri

6

68

Pnevmatik çapma üsulu ilə külçələrin, siyabların, hazır məmulatların üst qüsurlarının qoparılması ilə məşğul olan metalın üst qüsurlarının emaledicisi

6

69

Şixta heyətində məşğul olan qapançı

6

70

Çalovçu

6

71

Qırıntıların zərərsizləşdirilməsi üzrə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının nəzarətçisi

6

72

Polad qəliblərin hidrotəmizləmə və yağlama maşinisti

6

73

Distribütor maşinisti

6

74

Qalaqlama maşınının maşinisti

6

75

Doldurucu maşının maşinisti

6

76

Tökücü elektrik arabasına xidmət ilə məşğul olan isti metalın nəqledicisi - maşinisti

6

77

Qaldırıcı qurğulara xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalı kranının maşinisti

6

78

Mikser bölmələrində məşğul olan metallurgiya sexinin elektrovoz maşinisti

6

79

İsti və soyuq metalın markalanması ilə məşğul olan markalayıcı

6

80

Mikserçi

6

81

Blokların doldurucusu

6

82

Stoporların yığıcısı

6

83

Mərkəzliklərin və altlıqların yığımı üçün sifon borucuqların və odadavamlı materialların iş yerinə çatdırılması ilə məşğul olan ərintilərin tökülməsində tərkiblərin hazırlayıcısı

6

84

Bilavasitə poladəritmə sexlərinin istehsalat aşırmalarında və yaxud təmizləyici bölmələrdə məşğul olan kobud yonma dəzgahlarının operatoru

6

85

Pəstahları fasiləsiz tökmə maşınının operatoru

6

86

Loqoskop operatoru

6

87

Sintetik posaları əridən

6

88

Reduksiyaedici (saflaşdırıcı) maddələri əridən

6

89

Ərintilərin tökülməsi üçün tərkibləri hazırlayan

6

90

Poladtökmə kanallarını hazırlayan

6

91

Konvertyor poladəridənin əlaltı işçisi

6

92

Marten sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi

6

93

Elektrik sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi

6

94

Dəmirin bilavasitə bərpası sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi

6

95

Elektrik posa təkrar əritmə qurğusunun poladəridəninin əlaltı işçisi

6

96

Vakuum sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi

6

97

Lyunkerit qurğusuna xidmət ilə məşğul olan doldurucu, odadavamlı materialları və termik qatışıqları hazırlayan

6

98

Elektrik əritmə sobalarına xidmət ilə məşğul olan pultçu

6

99

Marten sobasının taxmalarının üfürülməsi ilə məşğul olan fəhlələr

6

100

Polad tökən fəhlə

6

101

Metal çeşidləyici-təhvilverici

6

102

Vakuum sobasının poladəridəni

6

103

Elektrik posa təkrarəritmə qurğusunun poladəridəni

6

104

Dəmirin bilavasitə bərpası sobasının poladəridəni

6

105

Konvertyor poladəridəni

6

106

Marten sobasının poladəridəni

6

107

Elektrik sobasının poladəridəni

6

108

Çiləyici qurğuda polad qəliblərin soyudulması və yaxud polad qəliblərin əllə təmizlənməsi, eləcə də arabacıqların skrapdan və yapışmış metaldan təmizlənməsi ilə məşğul olan ərintilərin tökülməsi üçün tərkibləri hazırlayan

6

109

Şixtaçı

6

110

Posaçı

6

 

Dolomit-əhəngyandırma bölməsi

 

111

Xırdalayıcı

6

112

Skipli qaldırıcının maşinisti

6

113

Qreyfer kranına xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti

6

114

Kürəçi

6

115

Çeşidləyici

6

116

Transportyorçu

6

 

Qırıntıların işlənməsi və hazırlanması

 

117

Partladıcı, partladıcı-usta

6

118

Metal qırıntısı və tullantılarının kəsilməsi ilə məşğul olan qazla kəsən fəhlə

6

119

Metal qırıntısı və tullantılarını vurub parçalayan çaxıcı

6

120

Metal qırıntısı və tullantılarını presləyən

6

121

Damcı yoxlama üsulu və stiloskop tətbiq edilməklə çeşidləmə stollarında və xüsusi konveyer qurğularında qırıntı və tullantıların seçilməsi, eləcə də qırıntı və tullantıların növlər və siniflər üzrə yığılması ilə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarını çeşidləyib yığan

6

 

Posanın işlənməsi

 

122

Posa atmalarının işlənməsində briqadir

6

123

Posa çalovlarına, kasalarına əhəng südü çilənməsi ilə məşğul olan çalovçu

6

124

Şpur qazmaçısı

6

125

Posa atılan yerlərdə işləyən buldozer maşinisti

6

126

Posa bölmələrində işləyən skreper maşinisti (skreperçi)

6

127

Posa bölmələrində körpülü elektromaqnit və maqnit-qreyfer kranlarına xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatında kran maşinisti

6

128

Metal tullantılarının yandırılmasında kürəçi

6

129

Metal qırıntısı və tullantılarını presləyən

6

130

Separatorun nəqledici lentinə seçilib çıxarılmış metalın verilməsi, yüksək təzyiqli elektromaqnit separatorlarda və ventilyatorlarında separasiya prosesinin aparılması ilə məşğul olan separatorçu

6

131

Damcı yoxlama üsulu və stiloskop tətbiq edilməklə çeşidləmə stollarında və xüsusi konveyer qurğularında qırıntı və tullantıların seçilməsi, eləcə də qırıntı və tullantıların növlər və siniflər üzrə yığılması ilə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarını çeşidləyib-yığan

6

132

Posaçı

6

133

Şixtaçı

6

134

Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi

6

 

Yayma istehsalatı

6

135

Kuporos qurğusunda məşğul olan kristallaşdırma aparatçısı

6

136

Kuporos qurğusunda məşğul olan mərkəzi-fuqalaşdırıcının aparatçısı

6

137

Qazqoruyucu qurğuda və neytral qazqurğularında məşğul olan neytral qaz qurğusunun aparatçısı

6

138

Kuporos qurğusunda məşğul olan neytrallaşdırma aparatçısı

6

139

Elektrolit yağsızlaşdırma aparatçısı

6

140

Qaz təmizləmə aparatçısı

6

141

Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan həlletmə aparatçısı

6

142

Təbəqəyayma istehsalatında qazqoruyucu qurğuda məşğul olan neytral qaz qurğusunun aparatçısı

6

143

Metalın yavaşıdılmaqla soyudulma quyularının briqadiri

6

144

Bilavasitə təbəqəyayma və təkəryayma istehsalatları sexlərinin aşırımlarında məşğul olan metalın və hazır məhsulun ayrılması, növlərə bölünməsi, qəbulu, təhvili, paketləşdirilməsi və yığılıb bağlanması üzrə briqadir

6

145

Təkəryayma istehsalatında məşğul olan pəstah bölməsinin briqadir

6

146

Təkəryayma istehsalatında məşğul olan təkərlərə baxış və mexaniki emal briqadiri

6

147

İsti yayma dəzgahının yaymaçısı

6

148

Qəfəslərin yığılması və diyirlədilməsi üzrə yaymaçı

6

149

Soyuq yayma maşınının yaymaçısı

6

150

Termik sobaları yükləyən fəhlə

6

151

Metalı sınaqdan keçirən fəhlə

6

152

Yaymanın qızdırılması və tablandırılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan tablayıcı

6

153

Qaytanlayıb-yerləşdirən

6

154

Yapışqan çəkilmə işlərində turşuya davamlaşdırıcı

6

155

İsti kəmərlərin damğalanmasında məşğul olan isti metala damğa vuran

6

156

Təbəqələrin tamamlama işləri sexində (sahələrində) məşğul olan vannaların korrektəçisi

6

157

Texnoloji sobaların ocaqçısı

6

158

Kəmər və şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan press və çəkicdə dəmirçi

6

159

Şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan dəmirçi-ştamplayıcı

6

160

Şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan əllə döyən dəmirçi

6

161

Təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan elektrolitik üsulla qalayçı

6

162

Dəmir təbəqələrin qalaylanması və təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan isti üsulla qalayçı

6

163

Yayma dəzgahının aparıcı motorunun maşinisti

6

164

Press maşinisti

6

165

Yayma dəzgahın reversiv par maşınının maşinisti

6

166

İsti metalın nəqledici maşinisti

6

167

Alovla təmizləmə maşınının maşinisti

6

168

Külçəqırma maşinisti

6

169

Poladşırnaq maşınının maşinisti

6

170

Təbəqəyayma istehsalında məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı)

6

171

Yerdən qoyulan maşina, hidroitələyiciyə, şarjir-maşina xidmət ilə məşğul olan yükləmə mexanizminin maşinisti

6

172

Kəmər istehsalatında məşğul olan çəkic, press və manipulyatorlarda maşinist

6

173

Rels birləşmələri istehsalında məşğul olan nasos qurğularının maşinisti

6

174

Qızdırıcı qurğuların yanında qısqaclı krana və kəmər istehsalatında dönən krana xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti

6

175

Dönən kranın (hazır məmulatın verilməsində) və velokrana xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti

6

176

Dəmir təbəqəsinin, taxtapuş dəmirin isti yayılması və təbəqələrin əlvan örtülməsində yuyucu-quruducu maşina xidmət ilə məşğul olan metal- yuyan-qurudan fəhlə

6

177

Metalyuyan-qurudan fəhlə

6

178

Dəmir təbəqənin, taxtapuş dəmirinin isti yayılmasında və təbəqələrin əlvan örtülməsində tamamlama işləri ilə məşğul olan təbəqə və boru paketlərinin yığıcısı

6

179

Metalqızdıran fəhlə

6

180

Şanaşəkilli yayma istehsalatında şpirlənmə sahəsində məşğul olan metalqızdıran fəhlə (qaynaqçı)

6

181

Şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan cilalayıcı dairələrin diyirlədicisi

6

182

Şanaşəkilli yayma istehsalatında yastılayıcı çəkiclərin nizamlanması ilə məşğul olan dəmirçi-presləyici avadanlığının sazlayıcısı

6

183

Tutqacların sazlanması ilə məşğul olan soyuq ştamplama avadanlığının sazlayıcısı

6

184

Təbəqələrin və rulonda olan lentlərin soyuq yayılması sexində məşğul olan təbəqələrin və boruların sürtkücüsü

6

185

Şanaşəkilli yayma istehsalatında metal tikilişlərinin qırılması ilə məşğul olan qırıcı

6

186

Fasiləsiz aşındırma, yağsızlaşdırma, qalaylama, sinkləmə, laklama və yandırma aqreqatlarının idarəetmə postunun operatoru

6

187

İdarəetmə postunun operatoru

6

188

Relslərin tamamlama işləri xəttinin operatoru

6

189

İsti yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru

6

190

Soyuq yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru

6

191

Çeşidli yayma və kəmər istehsalatında məşğul olan deşikaçan aqreqatın və pressin operatoru

6

192

Təbəqələrin qurğuşunlanması ilə məşğul olan qurğuşunlayıcı

6

193

Təbəqələrin sinklənməsində və lentlərin tamamlama işlərində məşğul olan isti üsulla sinkləyici

6

194

Dəmir təbəqələrin soyuq yayılmasında məşğul olan lent dolayıcısı

6

195

Təkrar qalay əridicisi

6

196

İsti yayma dəzgahı yaymaçısının əlaltı işçisi

6

197

Soyuq yayma dəzgahı yaymaçısının əlaltı işçisi

6

198

Metal oturducusu

6

199

Borudüzəltmə işlərində məşğul olan yayma və boruların düzəldicisi

6

200

Şanaşəkilli yayma istehsalatında şanaların düzəldilməsi ilə məşğul olan əllə düzəldici

6

201

Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının presləyicisi

6

202

Təkər və kəmərlərin presləyicisi

6

203

Rels birləşmələri presləyicisi-deikaçanı

6

204

Kuporos qurğusunda məşğul olan xammal, yarımfabrikat və hazır məhsulun qəbuledicisi

6

205

Qalaylama, sinkləmə və təbəqələrin tamamlama işləri üçün məhlulların hazırlanmasında məşğul olan elektrolit və flüs hazırlayıcısı

6

206

Alt aralıqları bulaşdırmaqla (zibilləməklə) taxtapuş dəmirin yayılmasında məşğul olan fəhlələr

6

207

Nazik təbəqəli elektrotexnika (transformator və dinamo) poladının isti yayılmasında məşğul olan fəhlələr

6

208

Təbəqələrin və rulonda olan lentlərin soyuq yayma sexində termik emal və tamamlama işləri sahələrində yağlayıcı maşina xidmət edən fəhlələr

6

209

Paketləri qırıqlayan fəhlə

6

210

Yayma nişanlayıcısı

6

211

Yeraltı yağsoyuducu qurğuya xidmət ilə məşğul olan işlənmiş yağ regeneratorçusu

6

212

Qayçı və presslərdə metalkəsən fəhlə

6

213

Metalkəsən fəhlə

6

214

Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan separatorçu

6

215

Çeşidli dəmiryayma istehsalatında məşğul olan çilingər-nəzarətçi

6

216

Pek bişirilməsində məşğul olan pek bişiricisi

6

217

Metal növləyici-təhvilverici

6

218

Təbəqə və lentlərin talklayıcısı

6

219

Yayma və boru termisti

6

220

Rels birləşmələri istehsalında sobalarda termik emalla məşğul olan termist

6

221

Təkəryayma istehsalatının istehsal sahəsində təkərlərin təmiri ilə məşğul olan tornaçı

6

222

Təkəryayma istehsalatında təkərlərin mexaniki emal sahəsində məşğul olan tornaçı-karuselçi

6

223

Təkəryayma istehsalatında külçələrin kəsilməsində məşğul olan tornaçı

6

224

Kəmər istehsalatında külçəkəsən dəzgahlarda məşğul olan tornaçı

6

225

Aşındırıcı

6

226

Çeşidli yayma istehsalatında məşğul olan isti metal yığışdırıcısı

6

227

Bilavasitə yığıb bağlamaqla məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı

6

228

Yayma məhsulunun yerləşdirilməsi

6

229

Kəmər istehsalatının tabalma sobalarına yanacağın daxil olmasını tənzimləməklə məşğul olan forsunkaçı

6

230

Rels birləşmələri istehsalında təmizləyici maşında məşğul olan frezerçi

6

231

Qızdırıcı quyularda və qızdırıcı qurğularda məşğul olan pardaqlayıcı

6

232

Şanaşəkilli yayma istehsalatında şanaların pardaqlanması ilə məşğul olan pardaqlayıcı

6

233

Ştamplayıcı

6

234

Metalı sıra ilə üst-üstə yığan fəhlə

6

235

Təbəqə dəmirdən qalayın götürülməsi üzrə elektrolizçi

6

236

Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində elektrolitik saflaşdırma prosesinin aparılması ilə məşğul olan təbəqə dəmirdən qalayın götürülməsi üzrə elektrolizçi

6

237

Təkəryayma istehsalatında məşğul olan, emulsiya bişirən fəhlə

6

238

Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi

6

 

Boru istehsalatı

 

239

Boru asfaltlayıcısı

6

240

Metalın və hazır məhsulun tamamlama, növləmə, qəbul, təhvil, paketləşdirmə və qablaşdırma işlərinin briqadiri

6

241

Qazma bölməsinin briqadiri

6

242

Döymə dəmir muftalar hazırlanan sahədə məşğul olan mufta qaynağı bölməsinin briqadiri

6

243

Boru elektrik qaynağı dəzgahlarının briqadiri, sazlayıcısı

6

244

Genəldici press sahəsinin briqadiri

6

245

Müqavimət üsulu ilə boruların qaynaq sahəsində məşğul olan hazırlıq bölməsinin briqadiri

6

246

Boruların soyuq halda çəkmə üsulu ilə alınmasında məşğul olan döymə bölməsinin briqadiri

6

247

Borutökmə istehsalatında məşğul olan mərkəzdənqaçma maşın bölməsinin briqadiri

6

248

Boruların soyuq halda çəkmə üsulu ilə alınmasında məşğul olan boruçəkmə bölməsinin briqadiri

6

249

Borutökmə istehsalatının torpaq hazırlığı bölməsində məşğul olan qəlibalma qarışığı hazırlanan sahənin briqadiri

6

250

Aşındırma bölməsində boruların soyuq halda çəkmə üsulu ilə alınmasında məşğul olan hazırlıq bölməsinin briqadiri

6

251

Borutökmə istehsalatında məşğul olan vaqrançı

6

252

Kalibrləmə dəzgahının yaymaçısı

6

253

Boruların isti yayma dəzgahının yaymaçısı

6

254

Boruların soba qaynağı dəzgahının yaymaçısı

6

255

Boruların soyuq yayma dəzgahının yaymaçısı

6

256

Boru formalama dəzgahının yaymaçısı

6

257

Boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində metalın tökülməsi ilə məşğul olan elektro və avtoarabacığın sürücüsü

6

258

Çəkmə üsulu ilə boru hazırlayan fəhlə

6

259

Borutökmə istehsalatında məşğul olan doldurucu-borutökücü

6

260

Boruların kəsilməsi ilə məşğul olan qazla kəsən fəhlə

6

261

Boru istehsalatında qızdırıcı qurğulara xidmət ilə məşğul olan qazçı

6

262

Misləyici qurğuda məşğul olan qalvancı

6

263

Qazma boruların tamamlama işlərində məşğul olan qratgötürən

6

264

Flüsəridici bölmədə məşğul olan xırdalayıcı

6

265

Boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində məşğul olan tökücü maşının növçüsü

6

266

Borutökmə istehsalatının boru tamamlama işləri bölməsində məşğul olan boru və balon qaynaqçısı

6

267

Borutökmə istehsalatında məşğul olan vaqranka və sobalara şixtə dolduran fəhlə

6

268

Doldurucu-borutökücü

6

269

Borutökmə istehsalatında məşğul olan metaltökən fəhlə

6

270

Borutökmə istehsalatında məşğul olan torpaq işçisi

6

271

İsti metalla işlərdə məşğul olan kantçı-yerləşdirici

6

272

Elektrik qaynaqlı və lehimli boruların istehsalında məşğul olan pressdə boru kalibrçisi

6

273

Borutökmə istehsalatında boruların qırılması ilə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının işlənməsi üzrə çaxıcı

6

274

Misləyici qurğuda məşğul olan vannaların korrektəçisi

6

275

Boruların soba qaynağı sahəsində qaynaq sobalarına xidmət ilə məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçısı

6

276

Borutökmə istehsalatının torpaq hazırlığı bölməsində kürəli dəyirmanlarda məşğul olan boyaqəzən

6

277

Döymə dəmir muftaların hazırlanmasında məşğul olan çəkic və presslərdə dəmirçi

6

278

Elektrik qaynaqçısı və lehimli boruların istehsalatında boruların sonluqlarının vurulması ilə məşğul olan çəkic və presslərdə dəmirçi

6

279

Boruların rənglənməsində məşğul olan rəngsaz

6

280

Borulara trafaretin çəkilməsi ilə məşğul olan markalayıcı

6

281

Yükləyici maşınlara, oturducu maşınlara, şarjir-maşınlara, külçələri (pəstahları) vurub çıxaran maşina xidmət ilə məşğul olan, yükləyici mexanizmlərin maşinisti

6

282

Döymə dəmir muftaların hazırlanmasında məşğul olan çəkiclərdə, presslərdə və manipulyatorlarda maşinist

6

283

Flüs qatı altında boruların qaynağı ilə məşğul olan qəlibləmə maşınının maşinisti

6

284

Borutökmə istehsalatında tökücü maşina (velokrana), şişel krana (qəlib içliyi bölməsində), körpülü və dönən kranlara, karuselə xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatında kran maşinisti

6

285

Qızdırıcı sobalarda boru və külçələrin texnoloji qızdırılma prosesi ilə məşğul olan yükləyici mexanizmlərin maşinisti

6

286

Boruların soyuq halda çəkmə istehsalında məşğul olan təbəqə və boru paketlərinin yığıcısı

6

287

Metal qızdırıcısı

6

288

Boruların soyuq tamamlama işləri sahəsində dəzgahların nizamlanması ilə məşğul olan avtomat xətlərin və aqreqat dəzgahlarının sazlayıcısı..

6

289

Elektrik qaynaqlı və lehimli borular sahəsində elektrod məftilinin dolanması ilə məşğul olan məftil və trosların dolayıcısı

6

290

Sianlı məhlulun neytrallaşdırıcısı

6

291

İsti aşırmalarda və yaxud təmizləyici bölmələrdə məşğul olan kobud yonma dəzgahlarının operatoru

6

292

Borutökmə istehsalatında məşğul olan qırıcı

6

293

Flüsəritmə bölməsində məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə

6

294

İdarəetmə postunun operatoru

6

295

Boruların isti yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru…

6

296

İsti üsulla sinkləyici-xromlayıcı

6

297

Diffuziya üsulu ilə sinkləyici-xromlayıcı

6

298

Boru lehimləyicisi

6

299

İsti yayma dəzgahlarına xidmət ilə əlaqədar işlərin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan yayma alətinin hazırlayıcısı

6

300

Boruların isti yayma dəzgahı yaymaçısının əlaltı işçisi

6

301

Boruların soyuq yaymaçısının əlaltı işçisi

6

302

Boruların texnoloji tökmə prosesində məşğul olan doldurucu-borutökücü

6

303

Metal oturducusu

6

304

Yayma məhsulları və boruların düzəldicisi

6

305

Pressdə (qayçılarda) borular üçün pəstahların texnoloji kəsmə (qırma) prosesinin aparılması ilə məşğul olan boru və pəstahkəsən fəhlə

6

306

İsti boru presləyicisi

6

307

Boru və balonların sınaqdan keçirilməsində presləyici

6

308

Elektrik qaynaqlı və lehimli boruların istehsalatında flüsəritmə bölməsində məşğul olan elektrik əritmə sobalarının pultçusu

6

309

Boru istehsalatında elektrolitin hazırlanmasında məşğul olan fəhlələr

6

310

Sumbat ilə boruların təmiri ilə məşğul olan fəhlələr

6

311

Bilavasitə boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində qumun yuyulması ilə məşğul olan fəhlələr

6

312

Boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində bilavasitə ferroərintilərin közərdilməsində məşğul olan fəhlələr

6

313

Arqon qövslü və atom-hidrogenli qaynaq üsulu ilə boru qaynağı sahəsində məşğul olan qayçı və presslərdə metalkəsən fəhlə

6

314

Soyuq boru və balonları kəsən fəhlə

6

315

İsti metalı kəsən fəhlə

6

316

Boruların soba qaynağı edilməsinin qaynaqçısı

6

317

Yivli boru və muftaların, yonucu başlıqların təmiri və sazlanması ilə məşğul olan təmirçi-çilingər

6

318

Mexaniki yığma işlərinin çilingəri

6

319

Boru, mufta, halqa, nippellərin gətirilməsi və seçilməsi, pəstah və ştripst anbarında boruların ölçülməsi ilə məşğul olan metal seçicisi-təhvil vericisi

6

320

Borutökmə istehsalında məşğul olan maşında qəlibləmənin içlik düzəldən fəhləsi və əllə qəlibləmənin içlik düzəldən fəhləsi

6

321

Kənarları yonan aqreqata və kənarları əyən dəzgaha xidmət ilə məşğul olan yonucu

6

322

Borutökmə istehsalatının bilavasitə tökmə bölməsində quruducu sobalara xidmət ilə məşğul olan içlik, qəlib, torpaq və qum quruducusu

6

323

Flüsəridici bölmədə məşğul sürtkü və flüs komponentlərinin quruducusu

6

324

Boruların soyuq halda çəkilməsində aşındırma bölməsində quruducu sobalarda boruların qurudulması ilə məşğul olan quruducu

6

325

Flüsəridici bölmədə məşğul olan quruducu

6

326

Yayma və boru termisti

6

327

Boruların emalı ilə məşğul olan tornaçı

6

328

Aşındırıcı

6

329

Mərkəzdənqaçma maşınlarında və yarımfasiləsiz qurğularda çuqun və polad boruların texnoloji tökmə prosesinin aparılması ilə məşğul olan doldurucu-borutökücü

6

330

Borutökücü-qəlibçi

6

331

Soyuducu qəfəslərdə (soyuducunun) məşğul olan isti metal yığıcısı

6

332

Boruların yerləşdirilməsi ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı

6

333

Flüsəritmə bölməsində məşğul olan flüsbişirən

6

334

Boruların soba qaynağında məşğul olan forsunkaçı

6

335

Döymə muftalarının hazırlanması ilə məşğul olan frezerçi

6

336

Qaynaq tikişinin qatının emalı ilə məşğul olan frezerçi

6

337

Aşağıdakı işlərdə boruların texnoloji təmizləmə prosesinin aparılması ilə məşğul olan təmizləyici

6

338

Qırmanişan və qırmaşırnaq qurğularda məşğul olan metal, tökmə, məhsul və hissələrin təmizləyicisi

6

339

Borutökmə istehsalatının əridici bölməsində məşğul olan şixtaçı

6

340

Boruların soba qaynağı istehsalatında məşğul olan posaçı

6

341

Vərdənələrin, kaliblərin və sağanaqların pardaqlanmasında məşğul olan pardaqlayıcı

6

342

Pardaqlayıcı

6

343

Boru istehsalatında boruların ştamplanması ilə məşğul olan ştamplayıcı

6

344

Təbəqə və lentlərin elektrik qaynaqçısı

6

345

Borunun sonluğuna muftanın elektrik qaynağı maşınında qaynaq etmə texnoloji prosesinin aparılması ilə məşğul olan elektrik qaz qaynaqçısı

6

346

Qaynaqla məşğul olan dəzgahda boruların elektrik qaynaqçısı..

6

347

Boruların elektrik üsulla cilalanması ilə məşğul olan elektrik üsulla cilalayıcı

6

348

Boruyayma vərdənələrinin elektriklə səthinin əridilməsi ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı

6

349

Boruların təmiri ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı

6

350

Mərkəzdənqaçma borutökmə sahəsində məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru

6

351

Borutökmə istehsalatının torpaq hazırlığı bölməsində məşğul olan emulsiya bişiricisi

6

352

Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi

6

 

Balon istehsalı

 

353

Pəstah bölməsi anbarında məşğul olan istehsalat prosesində xammalın, yarımfabrikatların və hazır məhsulun yerləşməsi üzrə briqadir

6

354

Boru hazırlığı bölməsində balonların tamamlama işlərində və təhvilində məşğul olan metalın və hazır məhsulun tamamlama işlərində, növlərə ayrılmasında, qəbulunda, təhvilində, paketləşdirilməsində və qablaşdırılmasında briqadir

6

355

Hamarlama maşınının yaymaçısı

6

356

Boru və balonların tökücüsü

6

357

Çəkic və presslərdə dəmirçi

6

358

İsti ştamplamada məşğul olan ştamplayıcı-dəmirçi

6

359

İsti üsulla qalayçı

6

360

Balonların rənglənməsində məşğul olan rəngsaz

6

361

Çəkiclərin, hamarlama maşınlarının və presslərin sazlanması ilə məşğul olan dəmirçi-press avadanlığının sazlayıcısı

6

362

Balonların tamamlama işlərində məşğul olan boru və balonların sınaqdan keçirilməsində presləyici

6

363

Boruları və pəstahları kəsən fəhlə

6

364

Balon yığıcısı

6

365

Balonların döyülməsi üçün ştampların kalibrləşdirilməsində məşğul olan instrumentçi-çilingər

6

366

Balonların tamamlama işlərində quruducu sobalara xidmət ilə məşğul olan quruducu

6

367

Yayma və boru termisti

6

368

Boruların, filtinqlərin və balonlar üçün armaturların yonulmasında, kəsilməsində, həmçinin xüsusi balonların emalında məşğul olan tornaçı

6

369

Aşındırıcı

6

370

Pəstahların və balonların nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledən

6

371

Pəstahlarda metalın səthinin qüsurlarının götürülməsi ilə məşğul olan pardaqlayıcı

6

372

Balonların qaynağında (yüksək təzyiqə davamlı) məşğul olan avtomat və yarımavtomat maşınlarda elektrik qaynaqçısı

6

373

Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi

6

 

Koks-kimya istehsalı

 

374

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan xam benzol alınma aparatçısı

6

375

Kreolin və lizol istehsalı aparatçısı

6

376

Fenol-krezol məhsullarının istehsalında məşğul olan yağların fenolsuzlaşdırılma və piritinləşdirmə aparatçısı

6

377

Beta-pikalin və saf piritin istehsalı prosesinin aparılması ilə məşğul olan destilə aparatçısı

6

378

Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan indol istehsalı aparatçısı

6

379

Kumaron qatranın alınmasında aparatçı

6

380

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan sianlaşdırma aparatçısı

6

381

Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan, piritin əsasları istehsalının aparatçısı

6

382

Koks qazının hidrogen sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan hidrogen sulfidin yandırılması aparatçısı

6

383

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan qatılaşdırıcıda aparatçı

6

384

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan kondensasiya aparatçısı

6

385

Kristal naftalin istehsalında məşğul olan sublimasiya aparatçısı…

6

386

Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan qələviləşdirmə aparatçısı

6

387

Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan buxarlaşdırıcıda aparatçı

6

388

Piritin məhsulları istehsalında əhəngin yandırılması ilə məşğul olan yandırma aparatçısı

6

389

Fenol-krezol məhsulları istehsalında məşğul olan karbonlaşdırma aparatçısı

6

390

Xam benzolun saflaşdırılması sexində, qatrançəkmə sexində, kristal naftalin, kumaron qatranı və fenol-krezol məhsulları istehsalatlarında məşğul olan yuma aparatçısı

6

391

Qatrançəkmə sexində məşğul olan kristallaşdırma aparatçısı

6

392

Qatrançəkmə sexində və kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan mərkəzifuqalaşdırma aparatçısı

6

393

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan süzgəcləmə aparatçısı

6

394

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexlərində kükürdün əridilməsində məşğul olan əritmə aparatçısı

6

395

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan absorbsiya aparatçısı

6

396

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan kontaktda olan sulfat turşusu istehsalının aparatçısı

6

397

Distillə aparatçısı

6

398

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə çirkab suların bioloji təmizlənməsi ilə və fenolsuzlaşdırma qurğularına xidmət ilə məşğul olan çirkab suların təmizlənməsi aparatçısı

6

399

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan əhəng- söndürmə aparatçısı

6

400

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində və koks qazı hasilatı və istifadəsi sexində məşğul olan qaztəmizləmə aparatçısı..

6

401

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan kimyəvi məhsulları hazırlayan aparatçı

6

402

Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan neytrallaşdırma aparatçısı

6

403

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan piritin əsasları istehsalının aparatçısı

6

404

Qatrançəkmə sexlərində pek ilə işlərdə boru şəkilli sobaya xidmətlə məşğul olan distillə aparatçısı

6

405

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan ammonium sulfatın alınması aparatçısı

6

406

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan, pekin yüklənməsi üzrə aparatçı və yüksək temperaturlu pekin alınması üzrə aparatçı

6

407

Xam benzolun saflaşdırılması sexində məşğul olan az tonajlı məhsul istehsalı aparatçısı

6

408

Fenol-krezol məhsulları istehsalında məşğul olan karbonlaşdırma aparatçısı, daş kömür lakını hazırlayan aparatçı

6

409

Barilyetçi

6

410

Daş kömür və pek koksu istehsalında koksun mexaniki yüklənməsində məşğul olan bunkerçi

6

411

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan hava-kanat yolunun vaqonetçisi

6

412

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan yükləyici sürücü.

6

413

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan donaçma qurğusunun maşinisti

6

414

Koks sobalarının qazçısı

6

415

Koks qazının hasilatı və istifadəsi sexində məşğul olan qazgeneratorçu

6

416

Qatrançəkmə sexində anbarda naftalinin və antrasenin yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə

6

417

Pekin qalama şəkilində yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə

6

418

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qapıçı

6

419

Kömür hazırlığı sexlərində kömür və şixtənin dozalanması ilə məşğul olan dozalayıcı

6

420

Kömür hazırlığı sexində kömürün əllə və mexaniki xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı

6

421

Naftalinin xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı

6

422

Termoantrasit istehsalatında məşğul olan termoantrasit sobalarının yükləyici-boşaldıcısı

6

423

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qapıçı

6

424

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan koks tökücüsü..

6

425

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan kabinaçı-kanatçı və metallurgiya istehsalatı tullantılarının yığışdırıcısı

6

426

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan quruducu qurğunun maşinisti

6

427

Dəmir yollarından koksların yığışdırılması ilə məşğul olan qapıçı və fəhlələr

6

428

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan lent yığışdırıcısı

6

429

Koks qazının hasilatı və istifadəsi sexində qaz xəttini gözdən keçirməklə məşğul olan xətti gəzən fəhlə

6

430

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan lyukçu

6

431

Durulducu şlam hovuzunun təmizlənməsində qreyfer kranına xidmət ilə məşğul olan, metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti

6

432

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan qaz üfürücü maşınların maşinisti

6

433

Kömür hazırlığı sexində vaqonların çəkilməsi ilə məşğul olan skreper maşinisti (skreperçi) və bucurqadçı

6

434

Kömür hazırlığı sexinin kömür anbarında məşğul olan buldozer maşinisti

6

435

Nasos qurğularının maşinisti

6

436

Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan soyuducu qurğuların maşinisti

6

437

Kompressor qurğularının maşinisti

6

438

Kömür hazırlığı sexində məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti

6

439

Pek ilə işlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı), buldozer maşinisti, yükləyici avtomobilin maşinisti

6

440

Kumaron qatranı istehsalında məşğul olan barabanlı soyuducunun maşinisti

6

441

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qapıçıxardıcı maşının maşinisti və koks maşınlarının maşinisti

6

442

Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan koks məhsullarının maşinisti

6

443

Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan sulfat anbarı kranının maşinisti